Hotărârea nr. 237/2020

HCLS3 nr.237 din 30.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 296/22.12.2015 referitoare Ia aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 442153/CP/28.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr.440609/27.07.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

 • - HCLS3 nr. 296/22.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, actualizată prin HCLS3 nr. 391/05.09.2017, modificată prin HCLS3 nr. 508/31.10.2017 și actualizată prin HCLS3 nr. 222/16.04.2019;

 • - Adresa nr.440622/27.07.2020 a Direcției Investiții, Achiziții și învățământ.

In conformitate cu prevederile:

 • - Ordinului nr. 2878/2019 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, rectificat;

 • - HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 296/22.12.2015 a Consiliului Local al Sectorului 3 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3 - Grădinița nr. 255 (corp A), cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • A rt.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții, Achiziții și învățământ, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NR. 237 DIN 30.07.2020

MA3W HCL33

we.atA /teL55

AkieM M. 3U MS3 iit.&l3l.l<>Wl-MM U Wl33> **.Ml//^4Utf


Anexa - HCL S3 nr.


umm


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI afereuți obiectivului de investiții


„Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare -Grădinița nr. 255 corp A”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 3.092.203,64 LEI 639,678.038 EURO

din care: C+M:


2.437.517,75 LEI


504,244.46 EURO


EURO: 4.8340/ 24.07.2020

2. Eșalonarea investiției (C+M)    2.437.517,75 LEI 504,244.46 EURO


Anul I


2.437.517,75 LEI


504,244.46 EURO


3. Capacitati finale:

Regim de inaltime:

Suprafața Utila: Suprafața Desfășurată:

Suprafața Construita:


Sp+P+IE+Pod 1789.46 mp 2166.66mp 944.36 mp


Lucrările propuse constau în anveloparea suprafețelor opace, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplarie performantă energetic, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel și a celui peste subsol, revizia instalațiilor de încălzire și apă caldă din subsol, refacerea finisajelor fațadelor și a finisajelor interioare, igienizarea spațiilor administrative, recompartimentarea unor spații, precum și lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice și sanitare.

4. Durata de realizare a investiției: 90 zile

5. Modalitati de finanțare


Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL): 2.068.161,98 lei

Sume decontate din Bugetul Local                 153.685,89 lei

Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL) 501.000,00 lei


Rest de decontat de la Bugetul Local


369.355,77 lei


DE ȘEDINȚĂ,


ÎNTOCMI# ASOCIERE SC BAUtpT. SC PBBSTOi


DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI


ȘEF SERVICII!

INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE


MARIUS POPESCU


Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. BAU STARK S.R.L.

......

S.C. PBBSINVEST PARTNERS S.R.L.

Faza de proiectare:

PTh-actuallzare

DEWZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

DOCUMENTAȚIE TEHNJCO-ECONOMICA PENTRU

Lucrări de creștere a eficientei energetice si modernizare Grădiniță nr. 255 corp A

|

J_____

J__________

*1) Devizul general este

parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

1

J________L. ______I

Nr.crl

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

iei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.0

0             0.0

0.00

1.2

Amenajarea terenului

I

0.0

0.0

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea Inițiale

0.01

0.0

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.0

0.0I

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.0

0.0

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investit!!

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investim

0.0

o.ot

0.00

I

(TOTAL CAPITOLUL 2

0.01

0.0(

0.00

CAPITOLUL 3.

I

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.0C

o.ot

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.0C

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

o.oc

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

J__________

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentași suport sl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri sl autorizam

400.00

20.00

420.00

3.3

Expertiza tehnica

I

rz

23,379.29

5,611.03

28,990.32

3.4

Certificarea performantei ene

rgetlce sl auditul energetic al clădirilor

15,586.20

3,740.69

19,326.88

3.5

Proiectare |

I

. -

61,646.90

13,661.18

75,308.08

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabiMe

I

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitata/documentatle de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

38,965.49

9,351.72

48,317.21

3.5.4

Documentații tehnice necesara in vederea obținerii avizelor/acondurilor/autorizaGllor

6,300.39

1,197.07

7,497.46

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a praiectaiui tehnic si a detaliilor de execuție

2,520.16

478.83

2,998.99

3.5.6

Proiect tehnic sl detalii de execuție

13,660.86

2,633.56

16,494.42

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta i

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de Investim

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

16,179.32

3,074.07

19,253.40

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

2,520.16

478.83

2,998.99

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție,

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dlrtqentfe de șantier

_

13,659.17

2,595.24

16,254.41

TOTAL CAPITOLUL 3

117,191.71

26,106.97

143,298.69

CAPITOLUL 4

Cheltuiau pentru investiția de baza

4.1

Construcții si Instalam

2,060,127.48

364,870.92

2,424,998.40

4.2

Montai utrlaie. echipamente tehnologice sl funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționate care necesita montai

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj sl echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dolari          I

421,008.40

79,991.60

501,000.00

4.6

Active necorporale

_

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,481,135.88

444,862.52

2,925,998.40

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli I

5.1

Organizare de șantier.

8,034.50

4,484.85

12,519.35

5.1.1.

-ucrarfde construcții

8,034.50

4,484.85

12,519.35

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizații șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

10,387.20

0.00

10,387,20

5.2.1

Comisioanele sl dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare           1

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Tota aferenta ISC pentru controlul calltatll lucrărilor de construcții 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995)

8,656.00

0.00

8,656.00

5.2.3

Iota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism sl pentru autorizarea

1,731.20

0.00

1,731.20

5.2.4

'ota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC       |

0.00

0.00

0.00

5.2.5

"axe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

0.00

0.00

0.00

5.3.

Ihehulell diverse sl neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru Informare sl pi

blicitate

0.00

0.00

0.00

1             P

OTAL CAPITOLUL 5

18,421.70

4,484.85

22,906.55

C

APITOLUL6.           :

I

c

heltuiell pentru probe tehnologice sl teste

6.1 P

reqatirea personalului de exp

oalare

0.00

0.00

0.00

6.2. P

robe tehnologice sl teste I

0.00

0.00

0.00

T

OTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

2,616,749.29

475,454.34

3,092,203.64

din care: C + M (1.2 ♦ 1.3 +1.4 ♦ 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

7>?*Q68,161.98

369,355.77

2,437,517.75

i

// A*.

D

ata:

______L

ff.

• InflfciNt

2

1.07.2020

'O

B

aneficiar/lnvestltor:

■■

' Bl

a

P

RIMARJA SECTORULUI 3

5

* •

*2) In preturi la data de

24.07.2020

1 euro=

4.3340 le

___~ i y /

____________________I_______________________________________

_ ...

__/PRIMĂRIA


-WWW.primarie3.rO'


CABINET PRIMAR

TELEFON (004021) 318 03 23-28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0 Calea Dudețti tir. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 296/22.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor

unități de învățământ din Sectorul 3

Investițiile în modernizarea unităților de învățământ de stat din Sectorul 3 al Municipiului București sunt date de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității, a îmbunătățirii imaginii unității de învățământ în rândul copiilor, elevilor, părinților și a locuitorilor de zonă.

Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat prin Hotărârea nr. 296/22.12.2015, indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3.

Prin Anexa nr. 3 a hotărârii mai sus menționate, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare -Grădinița nr. 255 (corp A}" cu o valoare totală de 3.896.529,59 lei inclusiv TVA, actualizată prin HCLS3 nr.391/05.09.2017 cu o valoare totală de 3.710.084,53 lei inclusiv TVA. Prin HCLS3 nr. 508/31.10.2017 au fost aprobate modificările privind modalitatea de finanțare la aceeași valoare totală, actualizată ulterior prin HCLS3 nr. 222/16.04.2019 la suma de 2.722.847,87 lei inclusiv TVA.

Având în vedere finanțarea asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru unele unități de învățământ din Sectorul 3, Primăria Sector 3 a încheiat Acordul Cadru de lucrări nr. 28527/23.01.2020 în vederea execuției de „Lucrări necesare obținerii Autorizației de securitate la incendiu și, după caz, protecție civilă pentru clădirile unităților de învățământ de pe raza Sectorului 3, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3", necesar finalizării lucrărilor de creșterea eficienței energetice și modernizare decontate prin PNDL, precum și a executării tuturor categoriilor de lucrări și asigurării dotărilor necesare protecției civile și securității la incendiu, având ca finalitate obținerea Autorizației I.S.U.

în scopul îndeplinirii Acordului Cadru menționat mai sus, în care au fost cuprinse toate categoriile de lucrări necesare implementării măsurilor în scopul autorizării I.S.U. în conformitate cu prevederile ordinului M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea pentru securitate la incendiu și protecție civilă, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici la valoarea totală de 3.092.203,64 lei inclusiv TVA.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.440609/27.07.2020 al Direcției Investiții, Aphițrtigși4nvățământ, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării ConsiliuldKbqearaT^mlyului 3.TELEFON (004 021) 318 03 23.2® FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. hl,0M)^J04.^lD

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotărâre pentru actualizarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 296/22.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3 — Grădinița nr. 255 (corp A)

în conformitate cu prevederile Normelor Metodologice aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, modificat și completat prin Ordinul nr. 2878/2019, beneficiarii finanțării asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală actualizează corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. Această valoare finală se aprobă prin hotărâre de consiliu local în vederea modificării în mod corespunzător a ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a contractului de finanțare.

Având în vedere aspectele prezentate și ținând cont de Acordul Cadru de lucrări nr. 28527/23.01.2020 încheiat de Primăria Sectorului 3 pentru execuția de „Lucrări necesare obținerii Autorizației de securitate la incendiu și, după caz, protecție civilă pentru clădirile unităților de învățământ de pe raza Sectorului 3, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3” în scopul finalizării lucrărilor de creșterea eficienței energetice și modernizare decontate prin PNDL, precum și a executării tuturor categoriilor de lucrări și asigurării dotărilor necesare protecției civile și securității la incendiu, având ca finalitate obținerea Autorizației I.S.U., este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Anexa nr. 3 la HCLS3 nr. 296/22.12.2015 pentru obiectivul de investiții Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare - Grădinița nr. 255 (corp A) .

Art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar

A^A PRIMĂRIA

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII SI ÎNVĂȚĂMÂNT »             t '          li        r


TO® SECTORULUI

BUCUREȘTI

Facem precizarea că, indicatorii tehnico - economici privind obiectivul de investiții; “Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3” au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 296/22.12.2015, modificată și completată prin HCLS3 nr. 391/05.09.2017, HCLS3 nr. 508/31.10.2017 și HCLS3 nr. 222/16.04.2019.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, considerăm că este necesară adoptarea prezentul ui Proiect de Hotărâre de Consiliu privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ..Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare - Grădinița nr. 255 (corp A)"t conform Anexei.

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE MARIUS POPESCU

întocmii, Monica A'
TELEFON {004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiach6zitii@primarie3.fo

Calea Dudesti nr. 191, Sector 3,031084, București

Domnule Primar,

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București în scopub autorizării din punct de vedere al securității la incendiu și protecției civile se impune emiterea următoarelor Hotărâri de Consiliu:

• Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 ia Hotărârea Consiliului Local nr. 296/22.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3 - Grădinița nr. 255 (corp A);

® Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 14 la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3 - Grădinița nr. 255 (corp B).

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE MARIUS POPESCU /-*


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul Z.....de pe ordinea de-zi/

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de....................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...J.........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exfraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin, (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

. _______________________ - ______________________________________________________________

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii de zi a ședinței or dinar e/extr

de pe ordinea de zi dinare din data de


Comisia pentru administrarea domeniului ^.public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de ....2>ț..>*?......a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul..............de pe ordine^-dSzi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare,

și consideră că acesta A FOST / NLLA-FOSTUntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea''domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, BELU-SIMA^ENA-DANIELA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STEL1AN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE L1VIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR, TimOR ELENA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice Și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordiftea'de'zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exțraordinăre din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                   ...... a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul . JJâJZ... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NJLA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:               P

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA