Hotărârea nr. 235/2020

HCLS3 nr.235 din 30.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarle3.ro

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentrul anul financiar 2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr.439837/CP/24.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr.439119/24.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • - Nota de fundamentare nr. 2023/21.07.2020 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;

 • - Adresa nr.439140/24.07.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță

  Corporativă.


în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 10 alin. 2 lit. f), din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art.12 pct.12.1 lit.h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr.223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2020, conform Anexelor 1.1 - 1.5, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Algorithm Construcții S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IUUANA VĂDUVA J

Confrasimnează pentru legalitate / S scretar general


Mihăiță


NR. 235 DIN 30.07.2020

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Bdul Basarabia , nr. 256 Cod unic de înregistrare RO 37714360

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2020

ANEXA Nr.1.1                         .

■HCL93 (Uh ,^35'/3o.oy.A>-^                                                                -mlilel-

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent(N-l)

Propuneri an curent(N)

%

Estimări an N + 1

Estimări an N + 2

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9,00

10,00

1.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 +

1

141660,9

199808,33

1,4

201333,33

203278,33

1,01

1,01

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

141662,89

199769,33

1,4

201269,33

203169,33

1,01

1,01

a)

subvenții, cf. prevederilor leeale în vieoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

-1,99

39

-19,6

64

109

1,64

1,70

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20

7

127806,105

188006,93

1,5

187894,07

189132,07

1,00

1,01

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

127793,965

187604,03

1,5

187481,17

188699,17

1,00

1,01

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

86267,89

127043,67

1,5

127843,67

128243,67

1,01

1,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte

10

1249,02

4011,54

3,2

4061,54

4111,54

1,01

1,01

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

21545,225

38974,86

1,8

37911

38627

0,97

1,02

CO

Cheltuieli de natură salariată (rd. 13 + rd. 14)

12

20117,37

34439,66

1,7

34939,66

35639,66

1,01

1,02

CI

ch. cu salariile

13

20117,37

34439,66

1,7

34939,66

35639,66

1,01

1,02

C2

bonusuri

14

0

0

0

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

1032,89

0,0

2971,34

2987,34

1,01

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

V

v

’      H

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

635,87

2323,02

3,7

2323,02

2323,02

1,00

1,00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

397,02

632,32

1,6

648,32

664,32

1,03

1,02

D.

alte che

tuieli de exploatare

19

18731,83

17573,96

0,9

17664,96

17716,96

1,01

1,00

2

Cheltuieli financiare

20

12,14

402,9

33,2

412,9

432,9

1,02

1,05

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

10079,09

11801,40

1,2

6439,26

6646,26

0,55

1,03

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

1390

801,82

0,6

1030,28

1063,4

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ

24

8689,09

10999,58

1,3

5408,98

5582,86

1

Rezerve legale

25

26,17

590

22,5

327

332

2

Alte rezerve reprezentând facilități

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea

30

8689,09

10409,58

1,2

5081,98

5250,86

7

Participarea salariaților la profit în limita

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de

32

4344,545

5204,79

1,2

2540,99

2625,43

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

4344,545

5204,79

1,2

2540,99

2625,43

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile

35

4344,545

5204,79

1,2

2540,99

2625,43

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI

37

/♦Xr

a)

cheltuieli materiale

38

I cl | tr

y

b)

cheltuieli cu salariile

39

M >

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

<J)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

HES'f'xCiX

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,

43

100000

129.357,88

40000

40000

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

100000

129.357,88

40.000,00

40.000,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele

317

451,00

461,00

471,00

1,02

1,02

2

Nr. mediu de salariați total

249

430,00

440,00

450,00

1,02

1,02

3

Câștigul mediu lunar pe salariat

50

6.864,90

6.980,53

6.617,36

6.599,94

0,95

1,00

4

1

Câștigul mediu lunar pe salariat

51

6.864,90

6.980,53

6.617,36

6.599,94

0,95

1,00

5

Productivitatea muncii în unități valorice

52

545,55

448,79

457,58

451,73

1,02

0,99

6

Productivitatea muncii în unități valorice

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri

55

9

Plăți restante

56

10

Creanțe restante

57

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, Consiliul de Administrație Președinte

Barbulescu Gili


ÎNTOCMIT, Contabil
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Bdul Basarabia , nr. 256

Cod unic de înregistrare RO 37714360

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe

- mii lei -

ANEXA Nr.1.2 jHQS 3 (U)l

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

An

7 = 6/5

8 = 5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6,00

7

8

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

51549,7

175788,65

175788,65

141660,9

49953,67

49953,67

49950,50

49950,50

199.808,33

1,41

2,75

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

51519,5

175614,65

175614,65

141662,89

49942,33

49942,33

49942,33

49942,33

199.769,33

1,41

2,75

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

2786,29

40837,47

40837,47

34418,71

13362,78

13362,78

13362,78

13362,78

53.451,13

1,55

al)

din vânzarea produselor

4

1175,27

1175,27

1175,27

1175,27

4.701,06

a2)

din servicii prestate

5

291,96

27290,93

27290,93

29007,25

11776,60

11776,60

11776,60

11776,60

47.106,40

1,62

a3)

din redevențe și chirii

6

950,03

8913,64

8913,64

1424,93

385,92

385,92

385,92

385,92

1.543,67

1,08

a4)

alte venituri

7

1544,3

4632,90

4632,90

3986,53

25,00

25,00

25,00

25,00

100,00

0,03

b)

din vânzarea mărfurilor

8

22964,04

22964,04

12882

6910,05

6910,05

5910,05

5910,05

25.640,20

1,99

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11).

9

0

jtÂĂA

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

L

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

48733,2

89552,94

89552,94

f)

alte venituri din exploatare (rd.

15 + rd. 16+rd. 19 + rd. 20 +

14

0

22260,20

22260,20

fl)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

0

22050,20

22050,20

- active corporale

17

^22050,20

22050,20

- active necorporale

18

ijw

f3)

din subvenții pentru investiții

19/

77

-I 1

f4)

din valorificarea

certificatelor CO2

20)

f5)

alte venituri

21

£2^0,00

210,00

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27),

22

30,24

174,00

174,00

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

0,6

24,00

24,00

d)

din dobânzi

26

25,64

30,00

30,00

e)

alte venituri financiare

27

4

120,00

120,00

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

51293,3

131243,41

131243,41

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

51291,9

130840,51

130840,51

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.

32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

39538,8

85401,98

85401,98

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

22487,7

45153,87

45153,87

78272,79

27419,50

27419,50

27419,50

27419,50

109.678,00

1,40

1,61

16089,39

2250,00

2250,00

3250,00

3250,00

11.000,00

16089,39

2250,00

2250,00

3193,70

3193,70

10.887,40

16089,39

2250,00

2250,00

3193,70

3193,70

10.887,40

56,30

56,30

112,60

0

-1,99

11,33

11,33

8,17

8,17

39,00

-19,60

-0,07

3,8

3,00

3,00

1,50

1,50

9,00

2,37

0,18

3,33

3,33

1,67

1,67

10,00

55,56

0,01

-5,97

5,00

5,00

5,00

5,00

20,00

127806,11

47692,11

47726,46

47401,12

45187,25

188.006,93

1,47

2,49

127793,97

47586,39

47620,73

47305,40

45091,53

187.604,03

1,47

2,49

86267,89

31914,94

31780,50

32686,62

30661,63

127.043,67

1,47

2,18

50260,23

20488,79

20388,79

19888,79

19888,79

80.655,12

1,60

2,24

H b)

cheltuieli cu materiile prime

33

_J

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

21412,6

21412,57

21412,57

39620,88

14573,80

14473,80

14473,80

14473,80

57.995,18

1,46

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

227,4

3081,18

3081, is|

1621,19

1270,30

1270,30

1270,30

1270,30

5.081,18

3,13

i

7,13

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

1222,67

5130,is|

5130,15|

5661,85

1985,43

1985,43

1985,43

1985,43

7.941,72

1,40

4,63

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

37

1 r

938,09

1825,50

1825,50

515.9

550,47

550,47

550,47

550,47

2.201,88

4,27

0,55

cheltuieli privind energia și apa

38

137

662,84

662,84|

352,65

525,71

525,71

525,71

525,71

2.102,84

5,96

2,57

LiJ

cheltuieli privind mărfurile

39

21252,96

21252,96,

9770,8

4838,81

4838,81

4338,81

4338,81

18.355,22

1,88

a2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd.

40

2181,93

4715,57

4715,57

5286,26

1902,86

1902,86

1902,86

1902,86

7.611,45

1,44

2,42|

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile       _   _

41

19,7

698,96

698,96

429,17

161,05

161,05

161,05

161,05

644,18

1,50

21,79

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

2063,16

3765,25

3765,25

4256,23

1270,22

1270,22

1270,22

1270,22

5.080,89

1,19

2,06

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

68,84

115,29

115,29

45,6

28,82

28,82

28,82

28,82

115,29

2,53

0,66

bZ)1

- către operatori cu capital privat

44

1994,32

3649,96

3649,96

4210,63

1241,40

1241,40

1241,40

1241,40

4.965,60

1,18

2,11

c)

prime de asigurare

45

99,07

251,36

251,36

600,86

471,60

471,60

471,60

471,60

1.886,38

3,14

6,07

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd.

46

14869,2

35532,54

35532,54

30721,4

9523,29

9488,86

10894,97

8869,98

38.777,10

1,26

2,07

a)

cheltuieli cu colaboratorii

|4Ț_

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

86,6

224,84

224,84

52,9

71,21

71,21

41,21

41,21

224,84

4,25

0,61

bl)

cheltuieli privind

consultanta juridică

49

86,6

164,84

164,84

52,9

41,21

41,21

41,21

41,21

164,84

3,12

0,61

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd, 51 + rd. 53),

50

19,24

84,84

84,84

19,94

28,28

18,85

3518,85

2018,85

5.584,84

280,08

1,04

cl)

(cheltuieli de protocol, din (care:

51

19,24

84,84

84,84

19,94

28,28

18,85

18,85

18,85

84,84

4,25

1,04

|- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu (modificările ulterioare

52

â.

c2)

(cheltuieli de reclamă și (publicitate, din care:

53

0

11

io

0

0,00

0,00

3500,00

2000,00

5.500,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd.

57

0

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

(i

d3)

- pentru cluburile sportive

60

&

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

232,93

408,36

408,36

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

23,87

331,22

331,22

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

3,25

131,22

131,22

-interna

65

105,00

105,00

-externa

66

3,25

26,22

26,22

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

19,8

81,08

81,08

3500,00

2000,00

5,500,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

629,14

242,63

242,63

242,63

242,63

970,52

1,54

2,70

31,87

112,90

87,90

43,95

18,95

263,70

8,27

0

37,90

37,90

18,95

18,95

113,70

23,33

23,33

11,67

11,67

70,00

0

14,57

14,57

7,28

7,28

43,70

39,41

15,56

15,56

15,56

15,56

62,22

1,58

1,99

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

5,31

69,56

69,56

7,87

4,89

9

4,89

4,89

19,56

2,49

1,48

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

550,23

1357,42

1357,42

1228,41

511,92

511,92

491,98

491,98

2.007,80

1,63

2,23

11)

cheltuieli de asigurare și pază

70

514,93

1288,20

1288,20

1155,54

472,05

472,05

472,05

472,05

1.888,20

1,63

2,24

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

8,43

14,72

14,72

35,37

19,20

19,20

9,60

9,60

57,60

1,63

4,20

Î3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

26,87

48,50

48,50

37,5

20,67

20,67

10,33

10,33

62,00

1,65

1,40

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

ÎS)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

Î6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

5

/ \*\

Ici I

W 1 /

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

6,00

6,00

j)

alte cheltuieli

78

13931,2

32975,22

32975,22

28711,86

8535,91

8535,90

6535,90

6035,91

29.643,62

1,03

2,06

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd.

79

118,02

1131,57

1131,57

1249,02

1879,25

648,03

836,58

647,70

4.011,54

3,21

10,58

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

20,00

20,00

500,00

SOOjOO

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

’ 43,00

443,00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

" 25,00

25,00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

118,02

643,57

643,57

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din

86

9722,92

25197,12

25197,12

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)

87

8991,86

23830,70

23830,70

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

8991,86

23830,70

23830,70

a) salarii de bază

89

8579,96

20069,88

20069,88

b) sporuri, prime și alte bonificatii aferente salariului

90

411,9

3620,82

3620,82

c) alte bonificații (conform CCM)'

91

140,00

140,00

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

0

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.

227/2015 privind Codul_______

93

0

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

,/^f

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

(

fi

b) tichete de masă;

96

——

c) vouchere de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103),

100

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri

102

443,00

443,00

100,00

100,00

1249,02

836,25

648,03

836,58

647,70

2.968,54

2,38

10,58

21545,225

9393,72

10793,72

9393,72

9393,72

38.974,86

1,81

2,22

20512,34

9004,88

9004,88

9004,88

9004,88

36.019,52

1,76

2,28

20117,37

8609,92

8609,92

8609,92

8609,92

34.439,66

1,71

2,24

18914,99

7669,71

7669,71

7669,71

7669,71

30.678,84

1,62

2,20

1202,38

905,21

905,21

905,21

905,21

3.620,82

3,01

2,92

35,00

35,00

35,00

35,00

140,00

0

394,97

394,97

394,97

394,97

1.579,86

0

0,00

0,00

0,00

0,00

394,97

394,97

394,97

394,97

1.579,86

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării.

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de

104

526,17

946,42

946,42

635,87

230,76

1630,76

230,76

230,76

2.323,02

3,65

1,21

a) pentru directori/directorat

105

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- componenta fixă

106

- componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de

108

526,17

946,42

946,42

635,87

230,76

1630,76

230,76

230,76

2.323,02

3,65

1,21

- componenta fixă

109

526,17

923,02

923,02

635,87

230,76

230,76

230,76

230,76

923,02

1,45

1,21

- componenta variabilă

110

23,40

23,40

1400,00

1.400,00

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

204,89

420,00

420,00

397,02

158,08

158,08

158,08

158,08

632,32

1,59

1,94

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.

115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 +

114

1912,11

19109,84

19109,84

18731,83

4398,49

4398,49

4388,49

4388,49

17.573,96

0,94

9,80

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123),

115

75,00

75,00

12,08

23,75

23,75

13,75

13,75

75,00

- către bugetul general consolidat

116

60,00

60,00

10,29

20,00

20,00

10,00

10,00

60,00

- către alți creditori

117

1,94

15,00

15,00

1,79

3,75

3,75

3,75

3,75

15,00

8,38

0,92

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

9835,88

9835,88

11586,13

2125,00

2125,00

2125,00

2125,00

8.500,00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

119

d)

alte cheltuieli

120

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si

121

1910,17

9198,96

9198,96

7133,62

2249,74

2249,74

2249,74

2249,74

8.998,96

1,26

3,73

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare si

122

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

0

A

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f *7

\

fl.

1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

s/ c!

-1

L

k

r

____

fl.

2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

-

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2.

1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:

127

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- din participarea salariaților la profit

128

c/ ZI

_____z

e inw.

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

^4/

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care;

131

1,43

402,90

402,90

12,14

105,73

105,73

95,73

95,73

402,90

33,19

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0

320,00

320,00

0

85,00

85,00

75,00

75,00

320,00

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

300,00

300,00

75,00

75,00

75,00

75,00

300,00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

1,43

20,00

20,00

16,8

5,00

5,00

5,00

5,00

20,00

1,19

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

5,00

5,00

5,00

5,00

20,00

c)

alte cheltuieli financiare

138

62,90

62,90

-4,66

15,73

15,73

15,73

15,73

62,90

3

Cheltuieli extraordinare

139

REZ (pro

JLTATUL BRUT fit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

256,45

44545,24

44545,24

10079,09

2261,55

2227,21

2549,38

4763,25

11.801,40

1,17

39,30

venituri neimpozabile

141

7489,00

7489,00

5819,96

6.790,00

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0

200,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

85,19

1390

801,82

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

144

51519,5

175614,65

175614,65

141662,89

49942,33

49942,33

49942,33

49942,33

199.769,33

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii

146

5819,96

6.790,00

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)

147

8991,86

23830,70

23830,7

20512,335

9004,88

9004,88

9004,88

9004,88

36.019,52

a)

..........

148

b)

..........

149

c)

..........

150

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

8991,86

23830,70

23830,7

20117,37

8609,92

8609,92

8609,92

8609,92

34.439,66

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

200

500,00

500

317

451,00

5

Nr. mediu de salariați

153

200

490,00

490

249

430,00

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură

154

3746,61

4052,84

4.052,84

6.864,90

X

X

X

6.980,53

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură

155

X

X

X

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

156

257,60

358,40

358,40

545,55

X

X

X

448,79

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

157

X

X

X

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse

158

(fi

X

X

X

cl)

Elerr prod

ente de calcul al

uctivității muncii în unități

159

'11

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

- preț mediu (p)

161

X

X

X

- valoare = QPF x p

162

X

X

X

1 "

- pondere in venituri totale de exploatare = rd.

159/rd. 2

163

-

X

-A

X

8

Plăți restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entități

170

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ÎNTOCMIT,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRuCTII S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Bdul Basarabia, nr. 256

Cod unic de înregistrare RO 37714360

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3


1-tCLS> 3 Ml, A&5/ 30.          ______________________________________________________________-miiiei-

Nr.

crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-l)

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

110.377,49

51.549,73

46,70%

175.788,65

141.660,90

80,59%

1

Venituri din exploatare*)

110.323,49

51.519,49

46,70%

175.614,65

141.662,89

80,67%

2

Venituri financiare

54,00

30,24

56,00%

174,00

-1,99

-1,14%

3

Venituri extraordinare

Consiliul de Administrație

Președinte

Barbulescu Gili


ContabilCONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


Consiliul de Administrație

Președinte

Barbulescu Gili


ÎNTOCMIT,

Contabil
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRICȚII S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Bdul Basarabia , nr. 256 Cod unic de înregistrare RO 37714360


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


ANEXA Nr.1.4

- mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent(N)

an N +1

an N + 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

100000

100000

129357,88

166000

186000

1

Surse proprii, din care:

100000

100000

129357,88

166000

186000

a) - capital social

100000

100000

129357,88

166000

186000

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

100000

100000

129357,88

177000

197000

1

Investiții în curs, din care:

107000

147000

167000

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

107000

147000

167000

Hala Laminor, B-dul Basarabia,nr.256

72716,7

72716,7

107000

147000

167000

- (denumire obiectiv)j) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

20748

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

20748

Teren

31.12.2020

4800

Construcții

31.12.2020

8328

Statie sortare cu receptor de nisip

31.12.2020

1296

Macara

31.12.2020

144

Nacela

31.12.2020

1700

Autoturism electric

31.12.2020

1980

Cofraj betoane

31.12.2020

2500

/

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

■                       1 -

I o

\ -

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

408

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

408

Echipare si autorizare service, inclusiv stand franare camioane

31.12.2020

288

Autoutilitara transport rezervor mobil

31.12.2020

120

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

E\ )|j

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

31.12.2020

27273,3

27273,3

1201,88

30000

30000,

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a

a) - interne

b) - externe

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administrație

Președinte

Barbulescu Gili

ÎNTOCMIT,

Contabil
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRICȚII S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Bdul Basarabia , nr. 256

Cod unic de înregistrare RO 37714360

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ANEXANr.1.5 ^6 3 M ,<£35/_________________________________________-mii lei-

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-l)

An curent (N)

An N+l

An N+2

Preliminat/Realizat

Influențe [+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10,00

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut șî de reducere a plăților restante

1

Măsura 1...

X

X

2

Măsura 2 ...

X

X

Măsura n ...

X

X

TOTAL pct. 1

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

2

Cauza 2 ...

X

X

Cauza n ...

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. 1 + pct. II

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, Consiliul de              -----------------—----

Administrație             PREȘEDINTE

Președinte                               - ZAx        \

Jdarbulescu Gili                           ZZ / # /           V \

v_ -___ »        । / \toh0^s\\       i

—                                       1° 1

wWz7? 7

\        ZVi z

ÎNTOCMIT,

Contabil

Moldoveanu IonelaPRIMĂRIACABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cablnetprlmar®primarie3.ro Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

REFERAT DE APROBAREa proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentrul anul financiar 2020

Având în vedere evoluția societății în domeniul principal, respectiv producerea și furnizarea produselor de construcții, precum și alte influențe asupra exercițiului financiar curent, a intervenit necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli.

în vederea elaborării și susținerii proiectului privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Construcții S3 SRL s-a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 al Muncipiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii.

Bugetul general rectificat pentru anul 2020 al societății Algorithm Construcți S3 SRL a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul rectificat de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. se formează din Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta în sumă de 199.808,33 mii lei precum și Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 188.006,93 mii lei, aprobate prin HCLS3 nr.31/10.02.2020, rămân neschimbate suportând modificări numai în structură.

Investițiile preconizate a se realiza în anul 2020 sunt în sumă de 129.202,21 mii lei, iar sursele de finanțare a investițiilor sunt surse proprii, respectiv din capitalul social, în sumă de 129.357,88 mii lei.

Ținând cont de cele prezentate și luând în considerare nota de fundamentare nr.2023/21.07.2020 a societății Algorithm Construcții S3 SRL, precum și raportul de specialitate nr. 439119/24.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


PRIMĂRIAE«MJML guverrcantacorporatÎ¥a4g)primane3.ro

Șoseaua Mihai Brava nr.428, Sector 3, 030328, Bucureștî

Nr. 439119/24*07.2020

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentrul anul financiar 2020

Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L, este persoană juridică română cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Bd. Basarabia nr. 256, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Gili Bărbulescu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație cu obiectul principal de activitate cod CAEN 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

 • 1. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • 3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • 5. Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

Având în vedere:

«PRIMĂRIA

i SECTORULUI

X^țZ      BUCUREȘTI

HCLS 3 nr. 31/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru anul financiar 2020

Adresa nr. 1646/22.07.2020 a societății Algorithm Residential S 3 SRL înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 437566/23.07.2020 prin care solicită (în calitate de asociat majoritar) aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Construcții S 3 SR1

 • - Adresa nr. 5632/22.07.2020 a societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL prin care solicită (în calitate de asociat minoritar) aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Construcții S3 SR1

 • - Adresa nr. 2024/21.07.2020 a societății Algorithm Construcții S 3 SRL către societatea Algorithm Residential S 3 SRL și SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL cărora le solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2020, în calitatea lor de asociați

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 46 din data de 21.07.2020 care aprobă cererea de rectificare a BVC pentru anul financiar 2020 al societății

Nota de fundamentare nr. 2023/21.07.2020 a societății Algorithm Construcții S 3 SRL care argumentează motivele rectificării BVC;

Anexele 1.1 - 1.5 cu rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății

în conformitate cu prevederile:

Art. 191 alin. (1) din Legea nr. 31/1990: „Hotărârile asociaților se iau în Adunarea Generală.”

 • - Art. 10, alin (2), lit.f) „Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel...:” „ în alte situatți impuse de prevederile legale” din Ordonanța nr. 26/2013;

Art. 12.1 lit. h) din actul consitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaților aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)”

 • - Art. 12.1 lit. m) din actul consitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaților hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în bugetul de venituri și cheltuieli și implicit în programul de investiții”

Bugetul general rectificat pentru anul 2020 al societății Algorithm Construcți S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul rectificat de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. se formează din următoarele:

,>w_.

«:    PRIMĂRIA

' SECTORULUI

XwZ     BUCUREȘTISERVICIUL CORP CONTROL

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ F


I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 199.808,33 mii lei, rămân neschimbate față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10.02.2020.


Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

 • A. Venituri din exploatare

 • B. Venituri financiare


199.769,33 mii lei,

9,00 mii lei.


Veniturile din exploatare sunt structurate astfel


1. Venituri din producția vândută

-Venituri din vânzarea produselor

-Venituri din servicii prestate

-Venituri din redevențe și chirii

-Alte venituri


53.451,13 mii lei din care

4.701,06 mii lei,

47.106,40 mii lei,

1.543,67 mii lei,

100,00 mii lei,


2. Venituri din vânzarea mărfurilor 25.640,20 mii lei, scad față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10.02.2020 de la suma de 27.640,20 mii lei la suma de 25.640,20 mii lei respectiv cu suma de 2.000,00 mii lei.


3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție 109.678,00 mii lei, din care venituri neimpozabile, cont contabil 711 - variația stocurilor, în valoare de 6.790,00 mii lei,


4. Alte venituri din exploatare


11.000,00 mii lei,din care


-din vânzarea activelor și alte operații de capital                   10.887,40 mii lei, cresc

față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10.02.2020, de la suma de 9.000,00 mii lei la suma de 10.887,40 mii lei respectiv cu suma de 1.887,40 mii lei.


- din subvenții pentru investiții                                          112,60mii lei, cresc

față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10.02.2020,de la suma de 0 mii lei la suma de 112,60 mii lei, respectiv cu suma de 112,60 mii lei.


Veniturile financiare sunt structurate astfel


PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI

 • 1. Venituri financiare din diferente de curs

  9,00 mii lei,

  10,00 mii lei,

  20.00 mii lei.


 • 2. Venituri financiare din dobânzi

 • 3. Alte venituri financiare

Veniturile din exploatare preconizate vor fi realizate conform activității principale, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și vizează continuarea investiției la obiectivul „HALA LAMINOR”. Venituri din vânzarea produselor conform certificatului nr. 2293- CPR - 0528 privind producția de Agregate reciclate din beton, sort 0-63, Agregate reciclate din beton, sort 0-125.

De asemenea, societatea preconizează ca nivelul veniturilor financiare vor fi în sumă de 39,00 mii lei, structurate în venituri din diferențe de curs valutar în sumă de 9,00 mii lei, venituri din dobânzi în sumă de 10,00 mii lei și alte venituri financiare în sumă de 20,00 mii lei.

 • II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 188.006,93 mii lei, rămân neschimbate față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.31/10.02.2020

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

 • A. Cheltuieli din exploatare în sumă de 187.604,03 mii lei,

 • B. Cheltuieli financiare 402,90 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 127.043,67 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile în sumă de 80.655,12 mii lei scad față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10,02,2020, de la suma de 81.655,12 mii lei la suma de 80.655,12 mii lei respectiv cu suma de 1.000,00 mii lei,din care:

 • a) cheltuieli cu materialele consumabile în sumă de 57.995,18 mii lei,

din care : cheltuieli cu piesele de schimb în sumă de 5.081,18 mii Iei și cheltuieli cu combustibilul îin sumă de 7.941,72 mii lei.

 • b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 2.201,88 mii lei

 • c) cheltuieli privind energia și apa în sumă de 2.102,84 mii lei

 • d) cheltuieli privind mărfurile în sumă de 18.355,22 mii lei, scad față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10,02,2020, de la suma de 19.355,22 mii lei la suma de 18.355,22 mii lei respectiv cu suma de 1.000,00 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza continuarea investiției la obiectivul „HALA LAMINOR”, echipare si autorizare service, inclusiv stand frâne camioane, stație sortare cu receptor de nisip, construcție Hala 7.000 mp.

PRIMĂRIA

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 7.611,45 mii lei din care:

 • - cheltuieli cu Întreținerea și reparațiile în sumă de 644.18 mii lei,

 • - cheltuieli privind chiriile în sumă de 5.080,89 mii lei,

 • - cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 1.886,38 mii.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 38.777,10 mii lei, cresc față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10.02.2020, de la suma de 37.777,10 mii lei la suma de 38.777,10 mii lei respectiv cu suma de 1.000,00 mii lei. si vizează

 • - cheltuieli privind comisioane și onorarii 224,84 mii lei din care cheltuieli privind consultanță juridică în sumă de 164,84 mii lei,

-cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 5.584,84 mii lei cresc față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10.02.2020, de la suma de 84,84 mii lei la suma de 5,584,84 mii lei, respectiv cu suma de 5.500,00 mii lei reprezentând cheltuieli de promovare a produselor.

-cheltuieli cu transportul de bunuri și personal în sumă de 970,52 mii lei,

-cheltuieli de deplasare, detașare în sumă de 263,70 mii lei,

 • - cheltuieli poștale și de telecomunicații în sumă de 62,22 mii lei,,

-cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în sumă de 19,56 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe în sumă de 2.007,80 mii lei, si cuprind cheltuieli cu paza în sumă de 1.888,20 mii Iei, cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în sumă de 57,60 mii lei, cheltuieli cu pregătirea profesională în sumă de 62,00 mii lei.

-alte cheltuieli în sumă de 29.643,62 mii lei, scad față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10.02.2020, de la suma de 34.143,62 mii lei la suma de 29.643,62 mii lei, respectiv cu suma de 4.500,00 mii lei.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 4.011,54 mii lei, din care: a) Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 500,00 mii lei;

 • b) Cheltuieli cu taxa de autorizare în sumă de 443,00 mii lei;

 • c) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 100,00 mii lei;

 • d) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 2.968,54 mii lei.

 • C. Cheltuieli de personal în sumă de 38.974,86 mii lei.

Cheltuielile de personal sunt structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă de 30.678,84 mii lei;

 • b) Sporuri,prime și alte bonificații aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;

 • c) Cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;

 • d) Tichete de masă 1.579,86 mii lei;

 • e) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 2.323,02 mii lei;

 • d) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 632,32 mii lei.

PRIMĂRIA

In ceea ce privește fondul de salariu precizăm că sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 451 angajați, conform organigrama și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete — adica pentru consiliul de administrație precizșm ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății și HCL S3 nr.452/29.09.2018.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație .

D.Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 17.573,96 mii lei cuprind:

 • a) cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 75,00 mii lei, b) cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 8.500,00 mii lei

 • b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 8.998,96 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare :

 • Bl. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de 320,00 mii lei,

 • B2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de 20,00 mii lei,

 • B3. Alte cheltuieli financiare 62,90 mii lei.

Investițiile preconizate a se realiza în anul 2020 sunt în sumă de 129.357,88 mii lei. conform anexa 1.4 „ Programul de investiții, dotări și surse de finanțare,, fiind alocate pentru :

1.

Stație sortare cu receptor de nisip

1,296 mii lei

2.

Teren Glina 25.000 mp * 36,52 euro/mp plus autorizații, aprox.

4,800 mii lei

3.

Construcție Hala Glina 7.000 mp * 200 euro/mp =

8,328 mii lei

4.

Macara

144 mii lei

5.

Investiții Hala LAMINOR

107,000 mii lei

6.

Echipare și autorizare service, inclusiv stand frâne camioane

288 mii lei

7.

Autoutilitară transport rezervor mobil

120 mii lei

8.

Nacele

1,700 mii lei

9.

Autoturisme electrice

1,980 mii lei

10.

Cofraje beton

2,500 mii lei

11.

Dotări

1,201,88 mii lei.

Detalierea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 este anexat în forma prevăzută de lege.

PRIMĂRIA

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentrul anul financiar 2020.

Compartiment

Guvemanță Corporativă Silviu Hondola

SC ALGORITHM CONSTRUCTIISJ SRL JNȚRAgENr.

lEȘVjf                      Q „

Zlu»a


NOTA DE FUNDAMENTARE RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI Pe anul 2020

Fundamentarea in vederea susținerii proiectului privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. aprobat prin HCLS3 nr.31/10,02,2020.

In vederea elaborării si susținerii proiectului privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 al Municiupiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora,a programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2020 a fost conceput si pentru anii 2021 si 2022, buget previzionat1, respectând structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2020 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2021-2022 . Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 a fost întocmit in

Aigorithm Construcții S3

Bd. Basa ra bla, n r 2S6, Corp CI, Sector 3

București, Românie

E-mail: Office (gacs3.ro

Web: www.acs3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN R032BTRLRDNCRT0414912701

Banca Transilvania


tM«'   ' '*■’ ■ f ’■■■..■. ,**«4a<»- >"■

&KȘJVȘ-£031.150 T4QQ1 ISO 9001

ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al anului 2020 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

 • 2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

 • 3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • 4. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

 • 5. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

 • 6. Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

 • 7. Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

 • 8. Legea nr.5/2020 privind bugetului de stat pe anul 2020

Bugetul general rectificat pentru anul 2020 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul rectificat de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I.

Algorithm Construcții S3

Bd, Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, Romanla

E-mail: office@acs3.ro

Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN R032BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 199.808,33 mii lei, raman neschimbate fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10,02,2020.


Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

 • A. Venituri din exploatare

 • B. Venituri financiare


199.769,33 mii lei,

39,00 mii lei.


Veniturile din exploatare sunt structurate astfel


1. Venituri din producția vanduta din care


53.451,13 mii lei


-Venituri din vanzarea produselor


4.701,06 mii lei,


-Venituri din servicii prestate


47.106,40 mii lei,


-Venituri din redevențe și chirii


1.543,67 mii lei,


-Alte venituri


100,00 mii lei,


2. Venituri din vanzarea mărfurilor                          25.640,20 mii lei, scad

fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10,02,2020 de la suma de 27.640,20 mii lei la suma de 25.640,20 mii lei respectiv cu suma de 2.000,00 mii lei.


3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție 109.678,00 mii lei, din care venituri neimpozabile, cont contabil 711 - variația stocurilor, in valoare de 6.790,00 mii lei,


Algorithm Construcții S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp Cl, Sector 3

București, Remania

E-maii: offlce@acs3.ro

Web: www.acs3.ro


 • 4. Alte venituri din exploatare care

  11.000,00 mii lei,din


-din vanzarea activelor si alte operatii de capital                  10.887,40 mii lei, cresc

fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10,02,2020, de la suma de 9.000,00 mii lei la suma de 10.887,40 mii lei respectiv cu suma de 1.887,40 mii lei.

 • - din subvenții pentru investitii                                        112,60mii lei, cresc

fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10,02,2020,de la suma de 0 mii lei la suma de 112,60 mii lei, respectiv cu suma de 112,60 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

 • 1. Venituri financiare din diferente de curs

  9,00 mii lei,

  10,00 mii lei,

  20.00 mii lei.


 • 2. Venituri financiare din dobânzi

 • 3. Alte venituri financiare

Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala,cod CAEN 4120-Lucrari de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale si vizeaza continuarea investiției la imobilul „HALA LAMINOR". Venituri din vanzarea produselor conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind producția de -Agregate reciclate din beton,sort 0-63, - Agregate reciclate din beton,sort 0-125.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor financiare vor fi in suma de 39,00 mii lei, structurate in venituri din diferente de curs valutar in suma de 9,00 mii lei, venituri din dobânzi in suma de 10,00 mii lei si alte venituri financiare in suma de 20,00 mii lei.

II.

Algorithm Construcții S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, Roman la

E-ma il: office@acs3.ro

Web: www.acs3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 188.006,93 mii lei, raman neschimbate fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL 53 nr. 31/10,02,2020

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

 • A. Cheltuieli din exploatare in suma de 187.604,03 mii lei,

 • B. Cheltuieli financiare 402,90 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 127.043,67 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 80.655,12 mii lei scad fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10,02,2020, de la suma de 81.655,12 mii lei la suma de 80.655,12 mii lei respectiv cu suma de 1.000,00 mii lei,din care:

a ) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 57.995,18 mii lei,

din care : cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 5.081,18 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 7.941,72 mii lei.

 • b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 2.201,88 mii lei

 • c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 2.102,84 mii lei

( -A .            '          ,,      1

iGHSASIBOO) ISO 14001 >50 $001

 • d) cheltuieli privind mărfurile in suma de 18.355,22 mii lei,scad fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL 53 nr. 31/10,02,2020, de la suma de 19.355,22 mii lei la suma de 18.355,22 mii lei respectiv cu suma de 1.000,00 mii lei. Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza continuarea investiției la imobilul „HALA LAMINOR", echipare si autorizare service, inclusiv stand frâne camioane, statie sortare cu receptor de nisip, construcție Hala 7.000 mp.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 7.611,45 mii lei din care: - cheltuieli cu intretinerea si reparațiile in suma de 644.18 mii lei, - cheltuieli privind chiriile in suma de 5.080,89 mii lei, - cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 1.886,38 mii.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 38.777,10 mii lei, cresc fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10,02,2020, de la suma de 37.777,10 mii lei la suma de 38.777,10 mii lei respectiv cu suma de 1.000,00 mii lei.

si vizeaza

- cheltuieli privind comisioane si onorarii 224,84 mii lei din care cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 164,84 mii lei,

-cheltuieli de protocol,reclama si publicitate in suma de 5.584,84 mii lei cresc fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10,02,2020, de la suma de 84,84 mii lei la suma de 5,584,84 mii lei,respectiv cu suma de 5.500,00 mii lei reprezentând cheltuieli de promovare a produselor.

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 970,52 mii lei,

 • -cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 263,70 mii lei,

 • - cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 62,22 mii lei,, -cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 19,56 mii lei, -alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 2.007,80 mii lei, si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 1.888,20 mii lei, cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 57,60 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 62,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 29.643,62 mii lei, scad fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL 53 nr. 31/10,02,2020, de la suma de 34.143,62 mii lei la suma de 29.643,62 mii lei,respectiv cu suma de 4.500,00 mii lei.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 4.011,54 mii lei, din care:

 • a) Cheltuieli cu taxa de licența in suma de 500,00 mii lei;

 • b) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 443,00 mii lei;

 • c) Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 100,00 mii lei;

 • d) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 2.968,54 mii lei.

 • C. Cheltuieli de personal in suma de 38.974,86 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 30.678,84 mii lei;

 • b) Sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;

 • c) Cheltuieli sociale prevăzute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;

 • d) Tichete de masa 1.579,86 mii lei;

 • e) Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 2.323,02 mii lei;

d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 632,32 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 451 angajati, conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății si HCL 53 nr.452/29.09.2018.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 17.573,96 mii lei,cuprind:

 • a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 75,00 mii lei,

 • b) cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 8.500,00 mii lei

 • b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 8.998,96 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare:

 • Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 320,00 mii lei,

 • B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 20,00 mii lei,

 • B3 Alte cheltiueli financiare 62,90 mii lei.

Investițiile preconizate a se realiza in anul 2020 sunt in suma de 129.202,21 mii lei, conform anexa 1.4 „ Programul de investitii,dotări si surse de finanțare,, fiind alocate pentru :

 • 1. Statie sortare cu receptor de nisip 1296 mii lei

 • 2. Teren Glina 25.000 mp * 36,52 euro/mp plus autorizatii, aprox. 4800 mii lei

 • 3. Construcție Hala Glina 7.000 mp * 200 euro/mp = 8328 mii lei

 • 4. Macara 144 mii lei

 • 5. Investiții Hala LAMINOR 107000mii lei

 • 6. Echipare si autorizare service, inclusiv stand frâne camioane 288 mii lei

 • 7. Autoutilitara transport rezervor mobil 120 mii lei

 • 8. Nacele 1700 mii lei

 • 9. Autoturisme electrice 1980 mii lei

 • 10. Cofraje beton 2500 mii lei

 • 11. Dotări 1.201,88 mii lei.

Sursele de finanțare a investițiilor sunt surse proprii,respectiv din capitalul social, in suma de 129.357,88 mii lei.

Având in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societății S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. pe anul 2020 si a anexelor acestuia.

Președinte C.A.

Barbulescu Gili


Contabil,
SERVICIUL CORP CONTROL

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


www.primarie3.roE-MAIL guvernantacorporativa ©primariej.iro

Șoseaua Mihai Bravu nr.428. Sector 3, 030328, BucureștiNr. 439140/24. 07.2020


Către,


CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente^ĂlASproiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentrul anul financiar 2020 în vederea inițierii proiectului menționat.


Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu HondolaDatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei lega! justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe or suplimentarea ordinii de a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Cormsia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de                       ............ a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii-de^zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ N1COLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA