Hotărârea nr. 234/2020

HCLS3 nr.234 din 30.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarle3.ro

HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea achiziționării unor autoturisme Renault electrice

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunii în ședință ordinară, azi 30.07.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 439278/CP/24.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • — Raportul de specialitate nr. 437817/23.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • - Nota de fundamentare nr.2021/21.07.2020 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;

 • - Adresa nr. 437848/23.07.2020 a Serviciului Coip Control - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 223 din 30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se acordă un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm

Construcții S3 SRL în vederea achiziționării, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare, a cincisprezece autoturisme Renault Kangoo ZE și a cinci autoturisme Renault Zoe la prețul total de 404.524 euro inclusiv TVA, după cum urmează:

 • a) trei autoturisme Renault Zoe albe cu prețul unitar de 17.974 euro inclusiv TVA,

 • b) două autoturisme Renault Zoe violet metalizat cu prețul unitar de 21.506 euro inclusiv TVA,

 • c) cincisprezece autoturisme Renault Kangoo ZE cu prețul unitar de 20.506 euro inclusiv TVA, Art.2. Societatea Algorithm Construcții S3 SRL va duce la îndeplinire yrevec.erile prezentei

  hotărâri.


  NR. 234 DIN 30.07.2020

  CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 02>) 318 03 04 E-MAIL C2binetprimarglprimarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea achiziționării unor autoturisme Renault electrice

Obiectivul principal al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L îl constituie executarea lucrărilor de construire pentru punerea în siguranță a construcției „Hala Laminor", fabrica de țevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 si C61, restaurare, conservare și construire, parcare subterană cu circulațiile aferente in subsolul Halei, monument istoric, imobil situat in B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, acestea fliînd necesare în vederea finalizării și a punerii în funcțiune a centrului social si de agrement Hala Laminor.

Ținând cont atat de necesitatea asigurării transportului în vederea desfășurării în condiții optime a activității în cadrul societății, cât și de multiplele avantaje obținute în urma utilizării vehiculelor electrice, societatea aduce la cunoștință prin Nota de fundamentare nr. 2021/21.07.2020 faptul că intenționează achiziționarea a cincisprezece autoturisme Renault Kangoo Ze și cinci autoturisme Renault Zoe, la un preț total de 404.524 euro inclusiv TVA, după cum urmează:

 • a) trei autoturisme Renault Zoe albe cu prețul unitar de 17.974 euro inclusiv TVA,

 • b) două autoturisme Renault Zoe violet metalizat cu prețul unitar de 21.506 euro inclusiv TVA, c) cincisprezece autoturisme Renault Kangoo ZE cu prețul unitar de 20.506 euro inclusiv TVA.

Necesitatea acestei achiziții este justificată de dorința optimizării transportului dar și de posibilitatea economisirii carburantului, având, totodată, următoarele avantaje:

 • > Zero combustibil, zero emisii,

 • > Fiabilitate ridicată și costuri de întreținere mici,

 • > Impozite zero pentru vehiculele electrice.

De asemenea, societatea afirmă că a identificat posibilitatea exploatării acestora într-un scop profitabil, respectiv închiriere, fiind, astfel, folosite la capacitate maximă.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 437817/23.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.


PRIMĂRIA


SERVICIUL CORP CONTROL


BUCUREȘTI


COMPARTIMENT GUVERNANȚÂ CORPORATIVĂ


www.primariej.ro


E-MAIL guvernantacorp0miva@primar1e3.ro

Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București


Nr. 437817/23.07.2020


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L. în vederea achiziționării de autoturisme Renault electrice

Având în vedere:

 • - adresa societății Algorithm Residential S 3 SRL cu nr. 1645 din 22.07.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 437581 din 23.07.2020 de solicitare a aprobării achiziției de autoturisme Renault electrice de către Algorithm Construcții S 3 SR1

 • - adresa societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.cu nr. 2022/21.07.2020 către SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL și către Algorithm Residential S 3 SRL de solicitare a acordului acestora (în calitatea lor de asociați ai societății Algorithm Construcții S 3 SRL ) pentru achiziția autoturismelor Renault

 • - adresa societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL nr. 5633 din 22.07.2020 prin care își exprimă acordul de achiziție a autoturismelor de către societatea Algorithm Construcții S 3 SRL

 • - Nota de fundamentare nr. 2021 din 21.07.2020 care motivează necesitatea achiziției autoturismelor

 • - Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL nr. 43 din 29.06.2020 prin care se aprobă achiziția de 4 autoturisme Renault Kangoo și 1 autoturism Renault Zoe

 • - Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL nr. 47 din 21.07.2020 prin care se aprobă achiziția de 11 autoturisme Renault Kangoo și 4 autoturisme Renault Zoe

 • - Oferta nr. 1854 din 06.07.2020 a S:C: AUTOCOBÂLCESCU SRL pentru autoturisme Renault Zoe și Renault Kangoo electrice

 • - Oferta nr. 1855 din 06.07.2020 a S:C: AUTOCOBÂLCESCU SRL pentru autoturisme Renault Zoe și Renault Kangoo electrice

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, art. 12.1, litera m) Adunarea Generală a Asociaților : „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A.pentru fiecare investiție sau toate investițiile în cursul unui an, dacă acestea nu au fost prevăzute și aprobate în prealabil în bugetul de venituri și cheltuieli și implicit în planul de investiții ”,

P SECTORULUI

BUCU REȘTI

Conform. Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 : "Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”

Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. asigură execută lucrările de construire pentru punere în siguranță a obiectivului „Hala Laminor”, Fabrica de Țevi Republica, corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 si C61, resturare, conservare și construire, parcare subterană cu circulațiile aferente în subsolul Halei monument istoric, imobil situat în B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3. Ținând cont atât de necesitatea asigurării transportului în vederea desfășurării activității din cadrul societății, cât și de multiplele avantaje obtînute în urma utilizării vehiculelor electrice, supunem analizei proiectul pentru achiziția a 15 autoturisme Renault Kangoo Ze si a 5 autoturisme Renault Zoe. Necesitatea achiziției autoturismelor este justificată de dorința optimizării transportului dar și posibilitatea economisirii carburantului și totodată având mai multe avantaje:

 • 1. Zero combustibil, zero emisii

 • 2. Fiabilitate ridicată și costuri de întreținere mici

 • 3. Impozite zero pentru vehiculele electrice

 • 4. Posibilitate de închiriere

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L. în vederea achiziționării a 15 autoturisme Renault Kangoo Ze și a 5 autoturisme Renault Zoe la prețul total de 404.524 EURO TVA inclus, în detaliu:

 • 1. 3 (trei) autoturisme Renault Zoe albe cu prețul unitar de 17.974 euro cu TVA

 • 2. 2 ((două) autoturisme Renault Zoe violet metalizat cu prețul unitar de 21.506 euro cu TVA

 • 3. 15 (cincisprezece) autoturisme Renault Kangoo ZE cu prețul unitar de 20.506 euro cu TVA,

cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment Guvemanță Corporativă, Silviu HondolaPRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI

--------------www.primarie3.roE-MAIL guve rn antacorporat iva @pnm arie3.r0

Șoseaua Mihai Bravu 111428, Sector 3, 03032S. București


Nr. 437848/23.07.2020


Către,

CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind împuternicirea președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L. în vederea achiziționării de autoturisme Renault electrice, pentru inițierea proiectului menționat.

Compartiment

Guvemanță Corporativă


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL       .y

referitor la proiectul de hotărâre uiscris la punctulde pe or suplimentarea ordinii de -zi a ședinței ordinare/extraordinarcdin data de...

Comisia de studii., prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de................, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul......Zx...

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ori

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită îiv ședința din data de                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU^A-FOST"întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:                i

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN