Hotărârea nr. 233/2020

HCLS3 nr.233 din 30.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 19*1, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea vânzării către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a unor utilaje aflate în patrimoniul societății

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 439380/CP/24.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

  • - Raportul de specialitate nr.437688/23.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernantă Corporativă;

  • - Nota de fundamentare nr.2017/21.07.2020 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;

  • - Adresa nr. 437690/23.07.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernantă Corporativă.

în conformitate cu prevederile:

  • - Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art.12 pct.12.1, lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prinHCLS3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

  • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea vânzării unor utilaje aflate în patrimoniul societății, în valoare de 1.966.451,31 lei fără TVA, respectiv 2.340.077,06 lei TVA inclus, către Direcția Generală de Salubritate Sector 3, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, -cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.                                       /

  • A rt.2. Societatea Algorithm Construcții S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVA A

NR. 233 DIN 30.07.2020
3 ruh .-233 i30.03 3loÂc


Denumire mijloc Hx

Pretde vanzare faraTVA

1

Autocamion cu remorca si macara tip HIAB serie autocamion WMAT37ZZZ1W041169, serie remorca WKK4580001010683 &-394-SSS

113,117.79

2

BuWoexcavator TEREX 820, an fabricație 2012, SMFH44TCOCAHM2285

53,884.40

3

Autoutilitara IVECO, an fabricație 2013, ML180E25K 418518 TO ZCFA1T30402607965

144,155.71

4

Autoutiftara IVECO, an fabricație 2016,35C15/23 ZCFC535A105145562 UGHT 2C

121,953.57

5

Autoutilitara IVECO, an fabricație 2017,35C14 D ZCFCD35A4O5159412 UGHT2C

108,309.98

6

PRESSCONTÂINER16MC- CU UFT ÎNCĂRCARE E2190305

82,990.23

7

PRESSCONTÂINER 16MC- CU UFT ÎNCĂRCARE E2190306

82,990.23

8

PRESSCONTÂINER 16MC- CU UFT ÎNCĂRCARE E2190307

82,990.23

S

PRESSCONTÂINER16MC- CU UFT ÎNCĂRCARE E2190308

82,990.23

10

PRESSCONTÂINER 16MC- CU UFT ÎNCĂRCARE E219030S

82,990.24

ii

PRESSCONTÂINER 16MC- SIMPLU E2190246

67,338.58

12

PRESSCONTÂINER Î6MC- SIMPLU E2190291

67,338.58

13

PRESSCONTÂINER 16MC- SIMPLU E2190292

67,338.58

14

PRESSCONTÂINER 16MC- SIMPLU E219Q293

67,338.58

15

PRESSCONTÂINER 16MC- SIMPLU E219C294

67,338.58

16

PRESSCONTÂINER 16MC- SIMPLU E21902S5

67,338.58

17

PRESSCONTÂINER 16MC- SIMPLU E219C2S5

67,338.58

18

PRESSCONTÂINER 16MC- SIMPLU E2190297

67,338.58

15

PRESSCONTÂINER 16MC- SIMPLU E2190298

67,338.58

U2C

PRESSCONTÂINER 16MC- SIMPLU E2190299

67,338.58

@1

PRESSCONTÂINER 16MC- SIMPLU E2190300

67,338.58

El

PRESSCONTÂINER 16MC- SIMPLU E2190301

67,338,58

El

PRESSCONTÂINER 16MC- SIMPLU E2190302

67,338.58

El

PRESSCONTÂINER 16MC- SIMPLU E2190303

67,338.58

El

PRESSCONTÂINER 16MC- SIMPLU E2190304

67,338.58

TOTAL Preț de vânzare fara TVA

Î.96M5131

TVA 19%

373,625.75


PREȘEDINTE CA.


@ELI BĂRBULESCU


MANAGER MECANIZARE EMANUEL COȘOVEANU
CABINET PRIMAR


TELEFON (004 031) 31S 03 23 - 28 FAX £004 021) 31803 04 E.MAILcablnetprimar@prin1arle3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

REFERATUL DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea vânzării către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a unor utilaje aflate în patrimoniul societății

în vederea eficientizării activității desfășurate de către societatea Algorithm Construcții S3 SRL, precum și pentru o mai bună eficacitate și eficiență în gestionarea resurselor financiare ca urmare a restrângerii activității, societatea Algorithm Construcții S3 SRL prin Nota de fundamentare nr. 2017/21.07.2020 ne aduce la cunoștință faptul că intenționează să vândă utilaje către Direcția Generală de Salubritate Sector 3, aceasta manifestându-și disponibilitatea în vederea achiziționării următoarelor utilaje:

  • a) Presscontainere și un autocamion cu remorcă și macara tip HIAB, oferta Algorithm Construcții S3 SRL a fost înaintată pentru prețul de 1.538.147,65 lei fără TVA;

  • b) Buldoexcavator TEREX 820 și 3 autoutilitare IVECO, oferta Algorithm Construcții S3 SRL a fost înaintata pentru prețul de 428.303,66 lei fără TVA,

însumând o valoare totală de 1.966.451,31 lei fără TVA, respectiv 2.340.077,06 lei cu TVA.

Vânzarea utilajelor, are ca scop obținerea de resurse financiare pentru finalizarea unor proiecte aflate în derulare precum și îndeplinirea scopului pentru care a fost înființată.

Prin hotărârile nr. 41 și nr. 42 din 29.06.2020 și nr. 45 din 15.07.2020, Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL a aprobat vânzarea utilajelor către Direcția generală de Salubritate Sector 3, întrucât deținerea acestora în patrimoniul societății ar genera costuri suplimentare și ar duce la degradarea lor în timp fără o întreținere corespunzătoare.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr.437688/23.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea vânzării către

Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a unor utilaje aflate în patrimoniul societății

Prin Hotararea nr. 223/30.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus înființarea societății Algorithm Construcții S3 S.R.L cu asociat majoritar societatea Algorithm Residential S3 SRL și asociat minoritar SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în „lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale” -cod CAEN 4120.

Prin adresa nr. 1644/22.07.2020 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 437589/23.07.2020, însoțită de adresa nr. 5634/22.07.2020 societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în calitate de asociat minoritar, precum și documentele societății Algorithm Construcții S3 SRL, se solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții s3 SRL în vederea vânzării către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a următoarelor utilaje:

Denumire mijloc fix

Preț de vanzare iară TVA (lei)

1

Autocamion cu remorcă și macara tip HIAB WMAT37ZZZ1W041169 B-394-SSS

113,117.79

2

Buldoexcavator TEREX 820, an fabricație 2012

53,884.40

3

Autoutilitară IVECO, an fabricație 2013

144,155.71

4

Autoutilitară IVECO, an fabricație 2016

121,953.57

5

Autoutilitară IVECO, an fabricație 2017

108,309.98

6

PREȘ SCONTAINER 16MC- CU LIFT ÎNCĂRCARE E2190305

82,990.23

7

PRESSCONTÂINER 16MC- CU LIFT ÎNCĂRCARE E2190306

82,990.23

8

PRESSCONTÂINER 16MC- CU LIFT ÎNCĂRCARE E2190307

82,990.23

9

PRESSCONTÂINER 16MC- CU LIFT ÎNCĂRCARE E2190308

82,990.23

10

PRESSCONTAINER 16MC- CU LIFT ÎNCĂRCARE E2190309

82,990.24

11

PRESSCONTAINER 16MC- SIMPLU E2190246

67,338.58

12

PRESSCONTAINER 16MC- SIMPLU E2190291

67,338.58

13

PRESSCONTAINER 16MC- SIMPLU E2190292

67,338.58

14

PRESSCONTAINER 16MC- SIMPLU E2190293

67,338.58

15

PRESSCONTAINER 16MC- SIMPLU E2190294

67,338.58

16

PRESSCONTAINER 16MC- SIMPLU E2190295

67,338.58

17

PRESSCONTAINER 16MC- SIMPLU E2190296

67,338.58

18

PRESSCONTAINER 16MC- SIMPLU E2190297

67,338.58

19

PRESSCONTAINER 16MC- SIMPLU E2190298

67,338.58

20

PRESSCONTAINER 16MC- SIMPLU E2190299

67,338.58

21

PRESSCONTAINER 16MC- SIMPLU E2190300

67,338.58

22

PRESSCONTAINER 16MC- SIMPLU E2190301

67,338.58

23

PRESSCONTAINER 16MC- SIMPLU E2190302

67,338.58

24

PRESSCONTAINER 16MC- SIMPLU E2190303

67,338.58

25

PRESSCONTAINER 16MC- SIMPLU E2190304

67,338.58

TOTAL Preț de vânzare fără TVA

1,966,451.31

TVA 19%

373,625.75

Total ______________________________________________

2340,077.06

PRIMĂRI


SERVICIUL CORP CONTROL


Solicitarea vine în contextul în care societatea Algorithm Construcții S3 SRL, conform notei de fundamentare nr.2017/21.07.2020, și-a restrâns activitatea, iar deținerea acestor utilaje în patrimoniul societății ar duce la degradarea lor în timp fără o întreținere necorespunzătoare.

Ca urmare a transmiterii de către societatea Algorithm Construcții S3 SRL a intenților de vânzare a utilajelor nr. 1853 din 06.07.2020 și nr. 1997 din 20.07.2020, Direcția Generală de Salubritate Sector 3 și-a manifestat intenția de achiziționare a lor prin adresele nr. 7199 din 07.07.2020 și nr. 7867/21.07.2020.

Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL, în conformitate cu prevederile art. 15, pct. 15.2 lit. f din actul constitutiv al societății a aprobat vânzarea utilajelor aflate în patrimoniul societății către Direția Generală de Salubritate Sector 3 la valoarea totală de 1,966,451.31 lei fără TVA, respectiv 2,340,077.06 lei cu TVA, prin următoarele hotărâri:

Hotărârea nr.41 din 29.06.2020 a făcut obiectul vânzării presscontainerelor;

Hotărârea nr. 42 din 29.06.2020 a făcut obiectul vânzării unui autocamion cu remorcă și macara tip HIAB;

- Hotărârea nr. 45 din 15.07.2020 a făcut obiectul vânzării unui buldoexcavator TEREX 820 și a 5 autoutilitare IVECO.

Conform prevederilor art. 12, pct. 12.1 lit. m) și o) din actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: „ sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice a societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) euro exclusiv TVA, valoare aferantă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.” și „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății”

Potrivit art. 12, pct. 12.1 lit. m) din actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: „ sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice a societății care

PRIMĂRIA

depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) euro exclusiv TVA, valoare aferantă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

Pentru aceste considerente propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea vânzări utilajelor aflate în patrimoniul societății către Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă Bejenaru Raluca

PBl MARI ANr. 437690/23.07.2020

Către, CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea vânzării către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a unor utilaje aflate în patrimoniul societății, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 1644/22.07.2020 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 4375879/23.07.2020, în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,


Compartiment Guv Bejența Corporativă, Raluca


MUNICIPIUL BUCUREȘTI J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordmare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.......a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul....../.v...'.

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICÂADRIANA

MEMBRI:        / /

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


HONTARU VALERICA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

_

AVIZUL .z

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..Lc?.......de pe ordinea de zi/

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de ...........

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de          ......a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul......[L?..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

SECRETAR, VASILIU MARIANA


VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:                I


PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU


PĂ UNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN