Hotărârea nr. 232/2020

HCLS3 nr.232 din 30.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. *191, Sector 3, București www.primarle3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Actului Constitutiv al societății Smart City In vest S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr.436389/CP/22.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 435365/21.07.2020 al Serviciului Corp Control -Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • - Adresa nr.435367/21.07.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

Art. 204 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art.5 pct. 5.1, pct. 5.2 art. 12, pct. 12.1, lit. a) și lit. b) din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Articolul 5, pct. 5.1. din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL, se modifică după cum urmează:

1. Domeniul principal de activitate: 782 „Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului ” se modifică și va avea următorul cuprins:

..Domeniul principal de activitate: 412 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”

2. Obiectul principal de activitate: 7820 „Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului ” se modifică și va avea următorul cuprins:

„Obiectulprincipal de activitate: „4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale“

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 pentru semnarea Actului Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL modificat și completat, conform articolului 1 din prezenta hotărâre, precum și a oricăror acte necesare ducerii la îndeplinire a sus-menționatei decizii.

Art.3. Societatea Smart City Invest S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

li/L—_ EHmfcemneată pentru (egalitate

VvSecre ir general Marius Mihăiță

ț\                         1

n

NR. 232

DIN 30.07.2020

PRIMĂRIA


CABINET PRIMARTELEFON (004051) 3180323 - 28 FAX (004021) 318 03 04E.MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București


SECTOR 3


CABINET PRIMAR


REFERAT DE APROBARE


Nr...

Date.


al proiectului de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL

Sectorul 3 a înființat mai multe societăți în scopul realizării, în condiții de eficiență și rentabilitate a obiectivelor stabilite de administrația locală în vederea îmbunătățirii vieții locuitorilor Sectorului 3: reabilitare termică, amenajare spații verzi, construcții și modernizări unități de învățământ, instituții de asistență socială, centre de cultură și agrement, etc.

Prin Hotărârea nr. 356 din 25.08.2017 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat înființarea societății Investiții Spații Verzi S3 SRL având ca scop principal prestarea activității de amenajare și întreținere spații verzi, a cărei denumire a fost schimbată prin HCLS 3 nr.366 din 05.07.2019 în Smart City Invest S3 S.R.L.

Prin adresa nr. 1781/21.07.2020 înregistrată cu nr. 435031/CP/21.07.2020, societatea Smart City Invest S3 SRL solicită modificarea Actului Constitutiv prin schimbarea domeniului principal de activitate: 782 - „Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului" în domeniul principal de activitate: 412 - „Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale'', respectiv prin schimbarea obiectului principal de activitate: 7820 - „Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului" în obiect principal de activitate: 4120 - „Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale".

Cererea este justificată de faptul că lucrările în domeniul construcțiilor joacă un rol important în strategiile privind dezvoltarea societății, cât și de sprijinirea proiectelor viitoare ce au drept scop asigurarea disponibilității societății privind realizarea unor obiective de investiții ale Sectorului 3.

Ca urmare a celor prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 435365/21.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.


PRIMĂRIA

■    ■■ www.primarie3.ro ■               ------ ■     —...... '■■■■           .....—


E-MAIL guvămanUcorporatjva^pnmarie^.rQ

Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al societății Smart

City Invest S3 SRL

Consiliul Local Sector3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea societății Smart City Invest S3 S.R.L și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă activități de contractare, pe baze temporare, a personalului- cod CAEN 7820.

Prin adresa nr. 1781/21.07.2020, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 435031 din 21.07.2020, societatea Smart City Invest S3 SRL solicită modificarea Actului Constitutiv, aprobat prin HCLS 3 nr. 356/ 25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de Administrație al societății prin hotărârea nr. 71 din 07.07.2020 aprobă modifcarea actului constitutiv cu privire la schimbarea domeniul principal de activitate și al obiectului principi cal de activitate al societății.

Ținând cont de prevederile:

o Art. 204 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată2, cu modificările și completările ulterioare : ”(1) Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale” ...

o Art. 5, punctul 5.2 din Actul Constitutiv al societății: “Obiectul de activitate al Societății nu este limitat, acesta poate fi modificat prin exinderea sau restrângerea sa conform hotărârii Adunării Generale a Asociaților Societății și dispozițiilor Legii Societăților. Societatea poate desfășura orice activității care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activitățile secundare”

o Art. 12, pct.12.1 lit. a) din Actul Constitutiv , Adunarea Generală a Asociaților are umătoarea atribuție; „ hotărăște modificarea Actului Constitutiv”.

Astfel, actul constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL se modifică după cum urmează:

PRIMĂRIA

 • 1. Art. 5 pct. 5.1 privind obiectul de activitate al societății se modifică și va avea următorul curpins:

 • > domeniului principal de activitate : „ 412 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale ”

 • > obiectului principal de activitate: „4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale n.c.a”

Solicitarea vine în contextul în care societatea Smart City Invest S3 SRL, desfășoară preponderent activități în domeniul contracțiilor, fapt ce joacă un rol important în strategia de dezvoltare a societății, precum și a faptului că societatea este în mod constant orientată asupra eficienței, profitabilității, fiind preocupată permanent de reducerea pierderilor operaționale cât și de creșterea calității serviciilor oferite.

Pentru aceste considerente propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL.

întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă Bejenadi Raluca

SMART CITY INVEST S3 SRL

C.U.L: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017

Sediul Social: Jean Alexandru Steriadi, nr.17, sector 3, București

SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

INTRARE Mr ItXSI IEȘIREr- ■'..........

ZIUA . ,|AWA ■ AHtvffijQ


Către:


Sediul:


Consiliul Local al Sectorului 3 București              ZIUA1

Și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primar al Sectorului 3 București

Calea Dudești, nr. 19, Sector 3, Municipiul București

Referitor:    Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având că obiect

modificarea Actului Constitutiv al societății Smart City Invest S3 S.R.L prin modificarea obiectului principal de activitate și al activității

principale


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Stimate domnule Primar,

Subscrisă, societatea SMART CITY INVEST S3 SRL, cu sediul social situat în str. Jean Alexandru Steriadi, nr.17, clădire administrativă, mansardă, Sector 3, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. de înregistrare J40/15431/2017 și C.U.I RO 38188050, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, , reprezentată legal de dl. Nicolae Nedelia, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezența:

Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având că obiect modificarea Actului Constitutiv al societății Smart City Invest S3 S.R.L prin modificarea obiectului principal de activitate și al activității principale.

Subscrisă, Smart City Invest S3 S.R.L a fost constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3, nr. 356/25.08.2017, având că obiect principal de activitate - COD CAEN 782 -„Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului”, respectiv - COD CAEN 7820 -„Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului”

Smart City Invest S3 S.R.L a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub formă unei societăți cu răspundere limitată.

Având în vedere dezvoltarea societății Smart City Invest S3 S.R.L și a lucrărilor desfășurate în domeniul construcțiilor, solicităm modificarea domeniului principal de activitate COD CAEN 782 - „Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului”, respectiv -COD CAEN 7820 - „Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului”, după cum urmează:

 • • Domeniul principal de activitate: 412 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

 • • Obiectul principal de activitate: 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale n.c.a

SMART CITYINVESTS3 SRL

C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017

Sediul Social: Jean Alexandru Steriadi, nr.17, sector 3, București

Pentru aceste considerente, solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3, a solicitării subscrisei de emitere a unei Hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe modificarea Actului Constitutiv al societății Smart City Invest S3 S.R.L și modificarea obiectului principal de activitate.

Smart City Investi S3 SRL

CUI: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017

Sediul Social: Str. Jean Alexandru Stieriadi, Nr. 17, sector 3, București

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 71/ 07.07.2020

Având în vedere:

 • - Proiect de Program de Activitate al Consiliului de Administrație societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2020

în conformitate cu prevederile:

 • - Art.l3.6.ali 3 lit e) și art 17.1.din actul constitutiv

 • - Art.24 (3) lit e) și art 28.1. din Statut

în temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare

Consiliul de administrație al SC SMART CITY INVEST S3 S.R.L. compus din următorii membrii voteaza cu:

 • 1. Domnul Nicolae NEDELIA       -Președinte

 • 2. Domnul Puiu D1NDIRI          - Membru

 • 3. Domnul Gabriel Cătălin DINCĂ   - Membru

 • 4. Domnul Mihnea Andrei IRIMIA - Membru

 • 5. Domnul Petre NEDELCU        - Membru

 • 6. Domnișoara Alexandra TODIRICĂ - Membru

HOTĂRĂȘTE

Se adopta cu 6 voturi pentru, nici o abținere si nicitm vot împotriva, din totalul de 7 voturi valabile exprimate, "Schimbarea obiectului principal de activitate al societarii Smart City Invest S3 S.R.L. din Activități de contractare, pe baze temporare, a peronalului - COD CAEN 7820 in Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale - COD CAEN 4120.”

PRIMĂRIA


E-MAIL guvernantacarporativa@prirn8ne3.ra

Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București


Nr. 435367/21.07.2020


Către,

CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 1781/21.07.2020 a societății Smart City Invest S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 435031/21.07.2020,

în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,

Compartiment Guvețnanța Corporativă, Bejen Raluca


MUNICIPIUL BUCUREȘTI J CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL .

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...j.J...... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordifîare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică^ apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de . J.a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul......A 3..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA 1

MEMBRI:                f

PELINARU CORNEL         I

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA

.....................