Hotărârea nr. 230/2020

HCLS3 nr.230 din 30.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Smart City Invest S3 SRL

Consiliu] Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr.437445/CP/23.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • — Raportul de specialitate nr. 436252/22.07.2020 al Serviciului Corp Control -Compartimentul Guvemanță Corporativă;

 • - Adresa nr. 1784/21.07.2020 a societății Smart City Invest S3 SRL, înregistrată cu nr.

435013/CP/21.07.2020;

 • - Adresa nr. 436274/22.07.2020 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvemanță Corporativă.

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 191 alin. (1) și art. 194 alin.(l) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată4, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 55 alin (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinului nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor Publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

 • - HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;

 • - HCLS3 nr. 105/29.04.2020 privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiul financiar 2019 la societatea Smart City Invest S3 SRL;

 • - Art. 12, pct. 12.1 lit. d), g) și h) și art. 13, pet 13.6, alin (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019 al societății Smart City Invest S3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și se constată că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3.

Art4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Societatea Smart City Invest S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ lULJAJiA VĂDUVA

/ /          \ \   St

U i®W // I

> u L

Cort trai semnează pentru legalitate

/ secretar general /II B/larpra, Mihăiță

m f

1                            /

NR. 230 DIN 30.07.2020

□ PJ trece de la micro la profit

In trimestrul

■—। PJ romane care la data de 01 02 2017 devin plattton de impozit pe l—Ivenrtunle micrairitrepnnderilor, cf OUG 3/2017 (scadenta 25 02.2017)

□ PJ a optat pt. an fiscal modificat (diferit de anul calendaristic)

>—i PJ romane taie la data de 01 OS 2017 demn plătitori de impozit pe 1—ivenltunle rmcrorntrepnndentor, cf L177/2017 (scadenta 25082017)

Data începerii anului fiscal modificat

‘ î - V r

PERIOADA (zz.li.aaaa)

Este primul an fiscal modificat:

01.01.2019     -     31.12.2019

Este ultimul an fiscal modificat:       Q

- 1 11 , —

□ PJ dizolvate fara lichidare

Q PJ dizolvate cu lichidare

Scadența plătii:

25.03.2020

Nr. de evidență a plății

O Completarea liberă a PERIOADEI

11103011219250320000032

A. Date de identificare ale contribuabilului/ plătitorului

Cod de identificare fiscală

RO

3

8

1

8

8

0

5

0

Cod CAEN

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Denumire

SMART CITY INVESTS3 SRL

Adresa O‘ud., loc., str.,nr., bl., sc., ap. ,cod p.)

BUCUREȘTI sect. 3 str. JEAN ALEXANDRU STERIADI nr. 17

Telefon

031.426.09.39

Fax

E-mail

Date privind impozitul pe profit

DENUMIRE INDICATORI

Nr. rd.

Sume (lei)

Venituri din exploatare

1

11.213.350

Cheltuieli de exploatare

2

13.472.476

Rezultat din exploatare (rd.1 - rd.2)

3

-2.259.126

Venituri financiare

4

8.716

Cheltuieli financiare

5

1.529

Rezultat financiar (rd.4 - rd.5)

6

7.187

Rezultat brut (rd.3 + rd.6)

7

-2.251.939

Elemente similare veniturilor, din care:

8

Elemente similare veniturilor potrivit art.46 din Codul Fiscal

8.1

Elemente similare veniturilor din retratări

8.2

ș/ MM Im \

Elemente similare veniturilor din reducerea sau anularea filtrelor prudențiale

8.3

2 ftlSaSlSî        1

Elemente similare veniturilor potrivit art.25 alinți 0) din Codul fiscal

8.4

Elemente similare cheltuielilor, din care:

9

------JsLntibQx----------

Elemente similare cheltuielilor din retratări

9.1

Pag.2

Rezultat după includerea elementelor similare veniturilor/cheltuîelilor (rd.7 + rd.8-rd.9)

10

-2.251.939

Amortizare fiscală, din care:

11

492.974

Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe destinate prevenirii accidentelor de muncă și bolilor profesionale

11.1

Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe destinate înființării și funcționării cabinetelor medicale

11.2

Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe care la data intrării în patrimoniu au o valoare fiscală mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului

11.3

Cheltuieli cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic

12

Rezerva legală deductibilă

13

Provizioane fiscale, din care:

14

Filtre prudențiale

14.1

Alte sume deductibile, din care:

15

I

Deduceri suplimentare pentru cercetare - dezvoltare

15.1

Total deduceri (rd. 11 + rd. 12 + rd.13 + rd.14 + rd.15)

16

492.974

Venituri neimpozabile din dividende, din care:

17

Venituri din dividende primite de la o persoană juridică română

17.1

Venituri din dividende primite de la o persoană juridică străină, situată într-un stat terț, în condițiile prevăzute de lege

17.2

Venituri din dividende primite de la o filială situată într-un stat membru U.E., în condițiile prevăzute de lege

17.3

Venituri din evaluarea/ reevaluarea/vânzarea /cesiunea titlurilor de participare, în condițiile prevăzute de lege

18

Venituri din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, in condițiile prevăzute de lege

19

Alte venituri neimpozabile

20

Total venituri neimpozabile (rd. 17 + rd. 18 + rd.19 + rd.20)

21

0

Profit /pierdere (rd. 10 - rd.16 - rd. 21)

22

-2.744.91 șl

Cheltuieli cu impozitul pe profit datorat si impozitul pe profit amanat

23

Cheltuieli cu impozitul pe profitul/venitul realizat în străinătate

24

Dobânzi/majorări de întârziere, amenzi, confiscări si penalități datorate către autoritățile române sau străine

25

Cheltuieli de protocol care depășesc limita prevăzută de lege

26

6.025

Cheltuieli de sponsorizare și/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii

27

Cheltuieli cu amortizarea contabilă

28

497.641

Cheltuieli cu provizioanele/ajustările pentru depreciere și a rezervelor peste limite sau în alte condiții decât cele prevăzute de lege

29

Cheltuieli nedeductibile potrivit art,25 alin.(10)din Codul Fiscal

30

Cheltuieli cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic reportate pentru perioada următoare

31

Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile

32

Alte cheltuieli nedeductibile

33

/•/

X • \

Total cheltuieli nedeductibile (rd. 23 ia rd. 33)

34

1

1 c|

Li l 503.666

Total profit impozabil /pierdere fiscală pentru anul de raportare, înainte de reportarea pierderii (rd, 22 + rd. 34)

35

1

_\ vX_

k j -2.241.247

Pierdere fiscală în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare

36

Pierdere fiscală în perioada curentă transferată potrivit art.31 alin. (2) din Codul fiscal

37

Pag.3

Pierdere fiscală în perioada curentă, primită de la persoana juridică cedentă, potrivit art.31 alin. (2) din Codul fiscal

38

Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți

39

Profit impozabil/Pierdere fiscală, de recuperat în anii următori (rd.35 + rd.36 + rd.37 - rd.38 - rd.39)

40

-2.241.247

Total impozit pe profit (rd.41.1 + rd.41.2), din care:

41

0

Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16%

41.1

Impozit de 5% aplicat veniturilor din activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor

41.2

Total credit fiscal [rd.42.1 + rd.42.2 + rd.42.3)

42

0

Credit fiscal extern

42.1

Impozit pe profit scutit, din care:

42.2

Impozit pe profitul scutit, potrivit art.22 din Codul fiscal

42.2.1

impozit pe profitul scutit, potrivit art.22Ai din Codul fiscal

42.2.2

Scutiri si reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislației în vigoare, din care:

423

Impozit pe profit scutit potrivit Legii cooperației agricole nr.566/2004

42.3.1

Impozit pe profit înainte de scăderea sumelor reprezentând sponsorizare si/sau mecenat si burse private (rd. 41 - rd. 42) >=0

43

0

Sume reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, din care:

44

- din anul curent

44.1

- reportate din perioada precedentă

44.2

Impozit pe profit anual (rd. 43 - rd. 44) >=0

45

0

Reducerea de 5% a impozitului pe profit conform O.G. nr.23Z2017

46

Impozit pe profit stabilit în urma inspecției fiscale pentru anul fiscal de raportare si care se regăsește in indicatorii din formular

47

Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 / impozit reținut la sursă în anul de raportare

48

Diferența de impozit pe profit datorat [(rd.45 - rd.46) - (rd.47 + rd.48)]>=0

49

0

Diferența de impozit pe profit de recuperat [(rd.47 + rd.48) - (rd.45 - rd.46)] >=0

50

0

C. Date de identificare ale împuternicitului

D101_A6.0.0 /ZI.06,2019

- \

3ANAF

Agenția Nattanafâ de Admirustrare Fiscală

>                                              .                        4


DECLARAȚIE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT


ANUL 2019


[J Declarație rectiffcativă


JțCLS 3 (U>1. SSo/jo. OtMo

101


Pag. 1


(Anul de sfarsrt de perioadă de raportare>=2018)

Tipul impozitului pe profit

103 - Impozit pe profit (datorat de PJ romane)


Declarație depusă potrivit art.90 alln.(4) | din Legea nr.207/2015 privind Codul de

Procedură fiscală

Cod de identificare fiscală a succesorului


Opțiune privind regularizarea impozitului, potrivit art,22S si art.227 din l egea nr.2277 2015 privind Codul fiscal

Statul de rezidență


| j Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare

Temeiul legal pentru depunerea declarației


Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București Sucursala_________________________________________________

□ GIE-grupuri de interes economic

[""I Activ net mai mic de î/2 din valoarea capitalului subscris


SI002.A 1.0.0 24.02.2020 Tip situație financiară : BL


t* Ar» C Semestru


Anul 2019


Entitatea   SM ART CITY INVEST S3 SRL


Județ [București


Sector kector 3


Localitate

J [bucurești


Strada


Nr.


Suma de control [


52.000.000JEAN ALEXANDRU STERIADI

Număr din registrul comerțului

J40/15431/2017

Cod unic de înregistrare

3

8

1

8

8

0

5

0

Forma de proprietate

35-Societati cu răspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire dasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a dădlrilor rezidențiale și nerezidențlale

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a dădlrilor rezidențiale și nerezidențiale


Situatii financiare anuale


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


- Enfitâp rnijcrcii, ti Milltitiden

■nreres public


IC MkrtHwrtkSti


Entități de |~~| interes public


Raportări anuale


1 entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art 27 din Legea contabilității nr 32/1991

(~~i 2 persoanele jundice aflate In lichidare, potrivit legii

S subunitățile deschise în România de societăți rezidente In state aparținând Spalmlui Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori


Capitaluri - total


Capital subscrisProfit/ pierdereADMINISTRATOR,

Numele si prenumele NEDELIA NICOLAENumele si prenumele [STANCIULESCU ANICUTA

Calitatea [21-PERSOAI


Semnătura


Semnați

Nr.de Im |l4697
SFMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale’ DA |(o NU

Entitatea a optat woluntarpentru audrtarea situațiilor financiare anuale’ C DA f? NU

| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii


AUDITOR

Nume sl prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit


Formular NEVALIDAT


Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS


OF/CUI


FIO - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2019

Cod 10                                                                                        - lei -

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B]

Nr.rd. OMFP r,r378l

2019

Nr. rd.

■■

So

01.01.2019

ld fa:

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

I.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

61

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct 205 + 208 - 2805 - 2808 * 2905 - 2908)

03

03

2.450

6.061

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd.01 la 06)

07

07

2.511

6.061

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

08

9.322.550

9.281.149

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

200.734

1.497.572

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224- 2814 - 2914)

w

10

285.510

257.564

4. Investiții imobiliare(ct. 215-2815-2915)

11

11

5. imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

338.409

1.251.328

6,lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093-4903)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

10.147.203

12.287.613

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 -2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si ia entitatile controlate in comun (Ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266- 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

932

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

932

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 +17 + 24)

25

25

10.150.646

12.293.674

B. ACTIVE CIRCULANTE

•\

1. STOCURI                                   //

V 1

1 1

Â/

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 322+ 323 +328 + 351 +358 + 381 +7-388-391 -392-3951 -3958-398)

26

26

34.27

0            1 65.850

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

464.45

8

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +7-368 + 371 +327 +/-378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954- 3955 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)

29

29

0             4.118

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

498.72

8            169.968

11. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675» + 2676 *+ 2678» + 2679* - 2966» - 2968* +

4092 + 411 +413+418-4902-491)

31

31

12.11

7           1.876.859

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495»)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din Ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

113.921

490.322

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

46.000.000

43.000.000

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a

(301)

TOTAL (rd. 31 ia 35+35a)

37

36

46.126.038

45.367.181

UI. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(Ct. 505 + 506 + 507 + din Ct. 508-595 -596-598 + 5113 + 5114)

39

38

3.666.873

1.500.000

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

3.666.873

1.500.000

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

41

40

1.778.694

2.252.463

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

52.070.333

49.289.612

C. CHELTUIELI tN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

123

61.751

Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

44

43

123

61.751

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471 *)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PĂNĂ LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 +1624+1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

726.547

996.379

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 »»*)

51

50

iX

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

/ Vv-C '•

hA

IK

7    1° 1

Jc4 I

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167+1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

199.90

2           546.430

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

926.44'

i           1.542.809

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

51.144.00>

47.808.554

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

61.294.653

60.102.228

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622+ 1624+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401 +404 + 408)

60

59

9.135.673

9.071.008

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436*** +437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

30.737

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

9.135.673

9.101.745

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile a ngajatilo r (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

68

67

877.560

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

877.560

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat Intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (ct. 472*)

74

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

J. CAPITAL Șl REZERVE________________

icAprL_______________/V      v\

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)       I Jl                     ? I

------------------------ ----—fe-J----L

81

80

6.000.000

9.000.000

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

46.000.00

3         43.000.000

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

52.000.00C

52.000.000

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

13.419

13.419

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

13.419

13.419

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)       SOLD C (ct 117)

96

95

361.442

SOLD D (ct. 117)

97

96

81.277

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

98

97

240.257

SOLD D(ct. 121)

99

98

2.251.938

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

13.419

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

52.158.980

50.122.923

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101 +102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)

104

103

52.158.980

50.122.923

Suma de control FIO :

r      1} Sumele înscrise la a cast rând șrp reluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente

J Conturi de repartizat după natura elementelor respective, contractelor de leasing financiar șl altor contracte asimilate, precum si alte creanțe imobilizate, scadente **) Solduri debitoare ale conturilor respective,                   într-o perioadă mai mică de 12 luni.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective,                    $eva cornP*6ta de Către entitățile cărora Ie sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor

publice șl al ministrului delegat pentru buget nn 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea

/                                 și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor

g                                  reale supuse inventarierii cu modificările șl completările ulterioare


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele \ jl      1

NEDELIA NICOLAE               ’

Semnătura_________________________________

ȘȘȘgiJITE DE ȘEDINȚĂ

Formular NEVALIDAT

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

STANCIULESCU ANICUTA

Calitatea

21-PERSOAN^j^E AUTORIZATE, MEM

/T \\l j a । Zc

Semnătura \ 1M11 \Ț—t______> ‘

Nr.de înregistrare in organismul profesii 14697

F20 - pag. 1


CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -


Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr.nl din col.B)

Nr-rd. OMFP nr3?B1/ 2019

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2018

2019

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

3.452.77C

6.885.722

Producția vândută (ct. 701 +702+703+704+705+706+708)

02

02

3.452.770

6.353.777

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

531.945

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

0

0

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411]

OS

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

06

07

464.458

Sold D

07

08

464.458

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

08

09

0

0

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5, Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

0

0

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

12

13

7

4.327.628

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

0

0

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

0

0

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

15

16

3.917.235

10.748.892

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

1.515.432

1.272.347

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

37.956

223.903

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

18

19

3.525

78.132

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

0

414.353

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

0

2.713

9. Cheltuieli cu personalul (rd, 23+24)

21

22

1.005.176

3.764.250

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

979.546

3.673.019

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

25.630

91.231

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale

(rd. 26 - 27)                                       ___

24

25

20.789

497.641

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817+ din ct.681^^țțAJV/^S^

25

26

20.789

497.641

a.2)Venituri(ct.7813 + dinct.7818)       ZvrC? \ \

26

27

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulsTi1®trd.W®teV<\      |

27

28

0

0

F20-pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)

2S

29

0                 0

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct,7818)

29

30

0                 0

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

1.069.26

8          5.882.544

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

31

32

1.066.95

5          2.465.770

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative specialefct. 635 + 6586*)

32

33

25

5             95.597

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

1                       0

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

)                       0

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

0

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

2.05f

3.321.177

1

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

37

39

C

877.560

- Cheltuieli (ct.6812)

38

40

C

877.560

-Venituri (ct7812)

39

41

0

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31 + 39)

40

42

3.652.146

13.008.017

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

41

43

265.089

0

- Pierdere (rd. 42 -16)

42

44

0

2.259.125

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

0

0

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

3.286

8.129

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

0

0

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

0

0

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

0

587

- din care, venituri din alte Imobilizări financiare (ct. 7615)

49

51

0

0

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

3.286

8.716

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51

53

0

0

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

0

0

-Venituri (ct.786)

53

55

0

0

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

0

532

-din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

0

0

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

0

997

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

0

1.529

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):        X'''""* R?î\

- Profit (rd. 52-59)                    / 6/

58

60

3.286

7.187

- Pierdere (rd. 59 - 52)                  la c/

---------------------------on           >1__

59

61

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

3.920.521

10.757.608

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

3.652.146

13.009.546

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62-63)

62

64

268.375

0

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

0

2.251:938

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

28.118

0

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

0

0

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mar sus (ct.698)

66

68

0

0

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

240.257

0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

70

0

2.251.938

Suma de control F20:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)-în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate in baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele          1

NEDEL1A NICOLAE     W /

Semnătura_________________________________

Formular NEVALIDAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

5TANCIULESCU ANICUTA

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

/5X n             ^<^<=tîpe7țiiorc

/ 1   11 1 A A                  Fbiala Bucur

/ll liitiil              expertcont,

Semnătura \ l Wm \a/\ l stanciulescu

\ A.         1                an 203

.. . .      .                                                  HS1’!

Nr.de înregistrare In organismul profeslsțglu/p fjtzpr

14697


T?Q

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019             ' pag

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                          “lei-

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP nr.3781 2019

Nr.

7 rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

i

2.251,938

Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investitii

A

B

1=2+3

2

3

Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

OS

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10 la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

-contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

-altedatorii sociale

14

14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligatii restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a

(301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

19

55

Numărul efectiv de salariat! existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

26

89

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

i

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

-----__t * 1___

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

-subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decât salariatii

39

37a

(302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

3                              0

-dinfonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

3                                 0

-cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare***)

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct 4094)

49

46a

(303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale {din ct. 4094)

50

4t>b (304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafilîate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a

(305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b

(306)

re

i-^HhQkwTjI F 1

F30 - pag. 3

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

93

2                         950

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate ți obligațiuni, în sume brute (rd. 50+ 51 +52 + 53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezident!

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

-acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a

(307)

-obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

93;

950

-creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

(din ct. 267)

62

55

93;

950

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care:

64

57

12.117

1.880.028

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiiiații nerezidenți (din ct. 4091 +dinct. 4092 +din ct 411 +din ct.413 + din ct 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume bruteîn relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 i din ct 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a

(308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (Ct. 425 + 4282)

68

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

113.921

76.661

-creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (Ct.431+43 7+4382)

70

62

56.681

61.055

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

57.240

15.606

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

- fonduri speciafe - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care;

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

/O'"' IZ a |«C

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473)

(rd.72ia74)

79

71

46.000.12-

43.475.412

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociatii privind capitalul .decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

46.000.00C

43.000.000

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

123

475.412

-sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie’ reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

85

76a

(313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ***")

86

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506

+ 507 + din ct.508), (rd.79 ia 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

88

79

- părți sociale emise de rezidenti

89

80

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

93

84

2,143

1.923

-în lei (ct. 5311)

94

85

2.143

1.923

-în valută (ct. 5314)

95

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

87

1.776.551

2.245.392

-în lei (ct. 5121), din care:

97

88

1.776.551

2.244.401

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

-în valută (ct. 5124), din care:

99

90

991

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

100

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

101

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +din ct. 5125 + 5411)

102

93

-sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414}

103

94

Datorii (rd.96 + 99+102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122+128)

104

95

10.062.122

10.644.556

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la Instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)

105

96

-în lei

106

97

- în valută

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an)

(din ct. 162), (rd.10O+1O1)

107

108

98

99

/$

! *1

\*\

- în lei

109

100

p 1

ZO /

< X.

^•U l U L

F30 - pag.5

-în valută

no

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

iu

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 +1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)

112

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

113

104

- în valută

114

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

115

106

30.737

-valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

108

9.862.22

J                    10.067.387

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliați i nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 40^ + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109

-datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct 419)

119

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

35.840

186.688

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 +441 + 4423 + 4428 + 444

+ 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

121

111

164.062

359.744

-datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

122

112

26.896

132.818

- datorit fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4423+4428+444+446)

123

113

137.166

222.600

- fonduri speciale -taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

124

114

4.326

-alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct 451), din care:

126

116

-datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

127

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

129

118a

(310)

Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455), din care:

130

119

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.fizice

131

120

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.juridice

132

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +

472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 Ia 127)

133

122

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociatii privind capitalul, decontări din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

134

123

Igix

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

135

124

i-i

UV

___M.

F30 - pag.6

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

136

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiari si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

-   137

126

-venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți țct. 478)

138

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

139

128

- către nerezidenți

140

128a (311)

Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

141

128b (314)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici **“)

142

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

6.000.00C

9.000.000

-acțiuni cotate 4}

144

131

- acțiuni necotate 5)

145

132

- părți sociale

146

133

6.000.000

9.000.000

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

147

134

Brevete si licențe (din ct.205)

148

135

2.920

14.882

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

149

136

191.304

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare

150

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

151

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

152

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6J

153

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

%7)

Suma (lei)

%7)

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142+ 145+ 149+ 150+ 151 +152)

154

141

6 000 000

X

9 000000

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

155

142

6 000.000

100,00

9000000

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

156

143

-deținut de instituții publice de subord. locală

157

144

6.000.000

100,00

9.000.000

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

158

145

- cu capital integral de stat

159

146

/'a

- cu capital majoritar de stat

16C

147

f*7

as

♦X

- cu capital minoritar de stat

161

148

Si

Si

H 1

F30 - pag 7

-deținut de regii autonome

162

149

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

- deținut de alte entități

165

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financia de către companiile naționale, societățile naționale, societățile ți regiile autonome, din care:

T 166

153

- către instituții publice centrale;

167

154

- către instituții publice locale;

168

155

- către alți acționari Ia care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

169

156

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

201B

2019

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate In perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților ți al regiilor autonome, din care:

170

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar a! anului precedent, din care virate:

171

158

-către instituții publice centrale

172

159

-către instituții publice locale

173

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

174

161

/ Sf  £

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

175

162

Zț    IR

ol      1]

- către instituții publice centrale

176

163

- către instituții publice locale

177

164

uiijx

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

178

165

c

) F

KV. Dividende distribuite acționarilor din srofitul reportat

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare lin profitul reportat

179

165a

(312)

(VI. Repartizări interimare de dividende >otrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

-dividendele interimare repartizate 8)

180

165b

(315)

IVII. Creanțe preluate prin cșsidnare de la iersoane juridice *****)                 ,

Nr. rd.

Sume (lei)

A               '          .

B

2018

2019

F30 - pag.8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

181

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

183

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

184

169

X'VIIJ. Venituri obținute din activități agricole «****«)

Nn rd.

Sume (iei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

185

170

Suma de control F30:


F30 - pag.9ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele


STANCIULESCU ANICUTA


Calitatea


21-PERSOANEFfZICE AUTORIZATE, MEI

Semnaturi


Formular NEVALIDAT


Nr.de inregi


14697


•stăBtâps

, ..      ,      a,.

’e in organismul protestatar-»,^, '*• an 2020

-------------1 2 3 4 5 6 7 8

j oj WTjs#2


F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

Cod 40                                                                                                   - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

772

772

X

0

Alte imobilizări

02

2.920

12.032

70

X

14.882

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

3.692

12.032

842

X

14.882

II.imobilizări corporale

Terenuri

06

7.297.362

X

7.297.362

Construcții

07

2,028.638

2.028.638

instalatii tehnice si mașini

08

215.536

4.763.109

3.290.107

1.688.538

Alte instalatii, utilaje si mobilier

09

286.968

278.209

259.300

305.877

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

338.409

1.290.421

377.502

1.251.328

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

10.166.913

6.331.739

3.926.909

12.571.743

III.Imobilizări financiare

17

932

932

X

0

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

10.171.537

6.343.771

3.928.683

12.586.625

SITUAȚIA AMORTIZARH ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (co1.9=6+7-8)

A .

B

6

7

8

9

■.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

711

61

772

0

Alte imobilizări

20

470

8.421

70

8.821

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd. 19+20+21)

22

1.181

8.482

842

8.821

Il.lmobilizari corporale

Terenuri

23

Construcții

24

3.450

41.401

44.851

Instalații tehnice si mașini

25

14.802

372.091

195.928

190.965

Alte instalatii .utilaje si mobilier

26

1.458

75.667

28.811

48.314

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

19.710

489.159

224.739

284.130

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

20.891

497.641

225.581

292.951

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE


Formular NEVALIDATElemente de Imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

■.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd .32 la 34)

35

ll.l mobilizări corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalatii, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

lli.lmobillzari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40:   /

ADMINISTRATOR, H

Numele si prenumele (

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

NEDELIA NICOLAE \y

STANCIULESCU ANICUTA

Semnătura

ATENT1E ।

Conform prevederilor pct 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3 781 /2019, "fn vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 In format hârtie ți tn format electronic sau numai in formă electronica, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-negru. lizibili

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

 • A. Întocmire raportori anuale

 • 1. Situații financiare anuale, potrivit art 28 alin. (1) din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la Încheierea exercițiului financiar;

 • 2. Raportări contabile anuale, potrivit art 37 din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

 • • entități care depun raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin ONIFP nr. 2.844/2016, cu modificările ți completările ulterioare;

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

subunitățile deschise în România de societăți rezidente In state aparținând Spațiului Economic European;

persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - tn termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale ți raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2,844/2016, cu modificările ți completările ulterioare; șl

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

 • 3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de ta constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

 • • termen de depunere -60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

 • B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale ți raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale ți raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016. cu modificările ți completările ulterioare.

Erorile contabile, ața cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportărl contabile anuale corectate,

 • c. Modalitatea de raportare In cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unul exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea Iți alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea ți completarea unor reglementări contabile.

Tn cazul revenirii ia anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. V! alin. (7) din ordinul menționat,tn cazul tn care entitatea Iți modifică data aleasă pentru Întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bllanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar 11 încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic Începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta Întocmește raportări contabile după cum urmează:

pentru 31 decembrie 2019 - raportări contabile anuale;

pentru31 decembrie 2020-situații financiare anuale.

 • D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociat! - se efectuează in contul 455 3) «Sume datorate acționarilor/asociaților”.

Tn cazul în care Împrumuturile suni primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează in contul 451 „Decontări între entitățile afiliate*.

 • 1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se relntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

 • 2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri ți cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

 • 3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acțlonarl/asociați la dispoziția entității, precum ți dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 .Acționari/ asociați -conturi curente', respectiv contul 4558 .Acționari/ asociați - dobânzi fa conturi curente").


  Nota 1 - Active imobilizate

  31.12.2019
  Valoarea bruta

  --^JULJI^--

  Ajustări de valoare (amortizări, ajustări pt. deprec.}

  Denumire imobilizare

  Sold la începutul exercitiulu financiar

  Creșteri

  Cedări, transferuri si alte reduceri

  Sold la sfersitul exercitiulu financiar

  Sold la începutul exercitiulu financiar

  Ajustări înregistrate in cursul exercițiului financiar

  Reduceri sau reluări

  Sold la sfârșitul exercițiului financiar

  LICENȚA BJTDEFENDER

  70.0

  0          0.0

  0         70.0

  0          0.0

  0         58.3

  3         11.6

  7         70.0

  0          0.00

  CHELTUIELI CONSTITUIRE

  59.5

  0          0.0

  0         59.5

  0           0.0

  0        59.5

  0          0.0

  3         59.5

  3          0.00

  CHELTUIELI CONSTITUIRE

  122.0

  0          0.0

  0        122.0

  0          0.0

  0       122.0

  0           0.01

  3        122.0

  3          0.00

  CHELTUIELI CONSTITUIRE

  124.9.

  5           0.0

  0        124.9

  5          0.0

  0       124.9

  5          0.0

  J        124.9

  0.00

  CHELTUIELI CONSTITUIRE

  100.0

  0.0

  3      1000

  3          0.0

  0       100.0

  o            o.ot

  100.0!

  0.00

  LAPTOP ASUS X541UV-DM729

  3 042.91

  0.01

  00

  3     3 042.9

  B       507.2

  3       608.6'

  O.OC

  1 115.81

  LAPTOP ASUS X541UV-DM729

  3 042.91

  0.0(

  001

  3 042.9

  3        405.71

  608.61

  O.OC

  1 014.38

  LICENȚA WINDOWS 10 PRO

  949.9f

  0.0(

  0.0(

  949.9

  J        1S8.3C

  189.96

  O.OC

  348.26

  LICENȚA WINDOWS 10 PRO

  949.9!

  O.OC

  o.ot

  949.9’

  126.fr

  189.96

  o.oc

  316.60

  CHELTUIELI CONSTITUIRE

  366.0C

  o.oc

  366. or

  o.ot

  305.0C

  61.0C

  366.00

  0.00

  SISTEM ALL IN ONE LENOVO

  3 042.96

  o.oc

  O.OC

  3 042.9!

  405.76

  608 60

  0.00

  1 014.36

  BIROU DIRECTORIAL IN FORMA DE L 2400X170

  2 500.00

  o.oc

  0.00

  2 500.0C

  138.9C

  277.80

  0.00

  416.70

  GENERATOR CU SUDURA 230 V

  4 887.07

  0.00

  0.00

  4 887.07

  92.55

  222.12

  0.00

  314.67

  MAȘINA DE TAIAT BETON/ASFALT

  5 175.94

  0.00

  0.00

  5 175.94

  718.90

  1 725.32

  0.00

  2 444.22

  PLACA COMPACTOARE MOTOR HONDA

  2 897.25

  0.00

  0.00

  2 897.25

  402.40

  965.76

  0.00

  1 368.16

  DEMOLATOR HEX.28MM

  6 271.18

  0.00

  0.00

  6 271.18

  435.50

  1 045.20

  0.00

  1 480.70

  NIVELA LASER BOSH

  3 932.68

  0.00

  0.00

  3 932.68

  327.71

  786.54

  0.00

  1 114.25

  LICENȚA WINDOWS 10 PRO

  949.99

  0.00

  0.00

  949.99

  126.64

  189.96

  0.00

  316.60

  DACIA DOKKER VAN AMBIANCE DCI 75

  49 779.55

  0.00

  0.00

  49 779.55

  3 318.64

  9955.92

  0.00

  13 274.56

  DACIA NOUL DUSTER COMFORT DC1109 |4WD

  71 296.01

  0.00

  0.00

  71 296.01

  4 753.08

  14 259.24

  0.00

  19 012.32

  DACIA NOUL DUSTER COMFORT DCI 109 4WD

  71 296.01

  0.00

  0.00

  71 296.01

  4 753.08

  14 259.24

  0.00

  19 012.32

  TEREN INTRAVILAN 30728 MP

  7 297 361.85

  0.00

  0.00

  7 297 361.85

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  C42 - CABINA BASCUL

  3 963.55

  0.00

  0.00

  3 963.55

  6.74

  80.88

  0.00

  B7.62

  C69- BIROU CONTROL TAGLE

  6 528.20

  0.00

  0.00

  6 528.20

  11.10

  133.20

  0.00

  144.30

  C102 - DEPOZIT LAMINATE

  1 907 167.00

  0.00

  0.00

  1 907 167.00

  3 243.48

  38 921.76

  0.00

  42 165.24

  C106 - ANEXA HALA

  110 979.40

  0.00

  0.00

  110 979.40

  188.74

  2 264.88

  0.00

  2 453.62

  SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO

  277 915.04

  0.00

  0.00

  277 915.04

  2 576.45

  31 985.62

  0.00

  34 562.07

  TRANSIT DOUBLE CAB

  0.00

  156 635.00

  0.00

  156 635.00

  0.00

  28 716.38

  0.00

  28 716.38

  FORD TRANSIT B254 ADP

  0.00

  133 586.18

  133 586.18

  0.00

  0.00

  11 132.20

  11 132.20

  0.001

  FORD TRANSIT B182 ADP

  0.00

  80 000.00

  80 000.00

  0.00

  0.00

  6 6B6.65

  6 666.65

  0.00

  FORD TRANSIT B179 ADP

  0.00

  80 000.00

  80 000.00

  0.00

  0.00

  6 666.65

  6 666.65

  0.00

  FORD TRANSIT B91 UDG

  0.00

  10 000.00

  10 000.00

  0.00

  0.001

  833.35

  833.35

  0.00

  FORD TRANSIT B68 ADP

  0.00

  15 000.00

  15 000.00

  0.00

  0.00

  1 250.00

  1 250.00

  0.00

  NISSAN CABSTAR B38 ADP

  0.00

  211 500.00

  211 500.00

  0.00

  0.00

  17 625.00

  17 625.00

  000

  AUTOSPECIAL MAN 3154CP B30DUT

  0.00

  90 000.00

  90 000.00

  0.00

  0.00

  7 500.00

  7 500.00

  0.00

  SCUTER PIAGGIO LIBERTY B302125

  0.00

  8 800.00

  8 800.00

  0.00

  0.00

  1 955.54

  1 955.54

  0.00 |

  SCUTER PIAGGIO LEBERTY B30215B

  0.00

  8 800.00

  8 800.00

  0.00

  0.00

  1 955.54

  1 955.54

  0.00

  DACIA LOGAN VAN B 25 HRL

  0.00

  8 000.00

  8 000.00

  0.00

  0.00

  1 066.64

  1 066.64

  0.00

  DACIA LOGAN SL PLUS B 309 ADP

  0.00

  17 000.00

  17 000.00

  0.00

  0.00

  2 266.64

  2 266.64

  0.00

  DACIA LOGAN SL PLUS B 307 ADP

  0.00

  17 500.00

  17 500.00

  0.00

  0.00

  1 458.35

  1 458.35

  0.00

  DACIA LOGAN SL PLUS B 306 ADP

  0.00

  17 000.00

  17 000.00

  0.00

  0.00

  2 266.64

  2 266.64

  o.oo

  DACIA DUSTER LAUREAT 1.6 B303 ADP

  0.00

  12 500.00

  12 500.00

  0.00

  0.00

  1 041.65

  1 041.65

  0.00

  DACIA DUSTER LAUREAT 1.5 B32 ADP

  0.00

  38 500-00

  38 500.00

  0.00

  0.00

  3 208.35

  3 208.35

  0.00

  DACIA DOKKER AMBIANCE 1.6 B16B ADP

  0.00

  25 000.00

  25 000-00

  0.00

  0.00

  3 333.36

  3 333.36

  0.00


Valoarea bruta

Ajustări de valoare (amortizări, ajustări pt. deprec.)

Denumire imobilizare

Sold la inceputul exercițiului financiar

Creșteri

Cedări, transferuri si alte reduceri

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Sold ia inceputul exercițiului financiar

Ajustări inregistrate in cursul exercițiului financiar

Reduceri sau reluări

Sold la Sfârșitul exercițiului financiar

AUTOUTILITARA 4X4 MARCA ISUZU

0.00

60 000.00

60 000.00

0.00

0.00

2 000.00

2 000.00

0.00

FURNIZARE , INSTALARE PUNERE IN FUNCTIUN

0.00

353 872.50

353 872.50

0.00

0.00

11 058.51

11 058.51

0.00

RAFTURI LONG SPÂN MONTAJ INCLUS

0.00

113 406.05

0.00

113 406.05

0.00

7 875.40

0.00

7 875.40

LAPTOP LENOVO IDEAPAD

0.00

3 035.29

0.00

3 035.29

0.00

101.18

0.00

101.18

LICENȚA MICROSOFT WINDOWS 10 PRO SUPORT

0.00

168.07

0.00

168.07

0.00

28.02

0.00

28.02

CABINA SORTARE DEȘEURI MENAJERE

0.00

75 067.38

0.00

75 067.38

0.00

1 563.90

0.00

1 563.90

BANDA TRANSPORT

0.00

23 750.00

0.00

23 750.00

0.00

494.80

0.00

494.80

BANDA TRANSPORTOARE CU STRUCTURA DE ALUM

0.00

24 063.33

24 063.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

LICENȚA MICROSOFT WINDOWS 10 PRO

0.00

168.07

0.00

168.07

0.00

14.01

0.00

14.01

Total general: 9 834 772.07 5 164 180.01 3 545 458.84 11 453 493.24    23 467.35   495 064.25   225 581.67   292 949.93


întocmit,____________________________________________________________________

Numele si prenumele : |              STANCIULESCU AN1CUTA

Calitatea : | 21--PERS0ANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR Nr.de înregistrare in organismul profesional:     |14597Nota 2 - Provizioane pentru riscuri al cheltuieli

31.12.2019

Denumire provizionului

Nr. rd.

Sold la in cepului exercițiului financiar

Transferuri

Sold la Sfârșitul exercițiului financiar

in cont

din cont

0

1

2

3

4 = 1+2-3

I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)

1

0

0

0

0

Provizioane pentru litigii (CL1511)

2

0

0

0

0

Provizioane pentru garantii acordate clientilor țct.1512)

3

0

677 560

0

877 560

Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale si alte acțiuni similare (ct. 1513)

4

0

0

0

0

Provizioane pentru restructurare (ct.1514)

5

0

0

0

0

Alte provizioane pentru riscuri sl cheltuieli (ct.1518)

6

0

0

0

0

II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXEC.

7

0

0

0

0

Materii prime (ct.391)

l 8

0

0

0

0

Materiale (ct.392)

9

0

0

0

0

Producție in cura de execuție (ct.393)

10

0

0

0

0

Produse (ct.394)

11

0

0

0

0

Stocuri aflate la terii (ct.395)

12

0

0

0

0

Animale (ct.396)

13

0

0

0

0

Mărfuri (ct.397)

14

0

0

0

0

Ambalaje (ct.39B)

15

0

0

0

0

III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR

16

0

0

0

0

Clienti {ct.491)

17

0

0

0

0

Decontări In cadrul grupului si cu asodatii (ct.495)

18

0

0

0

0

Debitori diverși (ct.496)

19

0

0

0

0

IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE

20

0

0

0

0

Provizioane pentru deprecierea investițiilor financiare la societăți din cadrul grupului (ct.591)

21

0

0

0

0

Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+59B)

22

0

0

0

0

TOTAL GENERAL (rd.O1+07+16+20)

23

0

0

___________21

__________°Admialatrator,______/]

Numele si prenumele : // NEDE//A N1COLAE

Semnătură    /______/________

Stampila unitatii         -

întocmii, Numele si prenumele ; |              STANC1ULESCU AN1CUTA

____| Calitatea : |      21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare in organismul profesional:     |___________________14697_________

Semnatuiyn/x\ (     |

f i \WiiM l   \ \1\111\1 —.   fit?    Filiala București   Vi

\   k               t      EXPERT CONTABIL

\              1 ! stanc<ULESCU anicuta -i

\_J              ' V          Nr> 14697         C'j

Viză an 2020 ta 31.03 ^0^
Nota 3 - Repartizarea profitului


31.12.2019


Destinația profitului

Nr. rd.

Suma

Profit net de repartizat:

1

0

- rezerva legala

2

0

- acoperirea pierderii contabile

3

0

- dividende

4

0

- alte rezerve

5

0

Profit nerepartizat

6

0


Administrator,_______

NumeIeșij)renumele_^^_J NEDEJ*Semnătură*întocmit,____________

Numele si prenumele : j

Calitatea~|^~~~~____________________

Nr.de înregistrare in organismul profesional:


STANCIULESCU ANICUTA


21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR


14697


Stampila unitariie*PERr®"e'J/e,fi "•■JtFCîr.

Nr. jf" 4N/CUT4Nota 4 ■ Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2019

Denumirea indicatorului

Nr.

rd.

I Exercițiu financiar

Precedent

Curent

0

1

2

1. Cifra de afaceri neta

1

3 917 228

6 421 264

2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5}

2

2 582 878

6 247 913

3. Cheltuielile activității de baza

3

2 582 878

6 247 913

4. Cheltuielile activitatllor auxiliare

4

0

0

5. Cheltuielile indirecte de producție

5

0

0

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)

6

1 334 350

173 351

7. Cheltuielile de desfacere

7

0

0

8. Cheltuieli generale de administrație

8

1 069 268

6 760 1 05

9. Alte venituri din exploatare         j

9

7

4 327 628

10. Rezultatul din exploatare (6-7 -0+ 9)

10

265 089

-2 259126Semnătură


Stampila unitatii


* Ț NrEt?S7AN'CUTA

,a 31 IIpzijoV^X"


Nota 5 - Sltuafla creanțelor sl datoriilor

31.12.2019


Creanțe / Datorii

Sold la Nr. sfarsitui rd. exercițiului financiar

Termen de lichiditate / exigibilitate

Sub 1 a

i 1 -5 ani

Peste 5 ani

0

1 =2 + 3 + 4

2

3

4

CREANȚE

0              C

0

0

Creanțe din participați! sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261.263,265)

1                     c

0

0

împrumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)

2              0

0

0

Acțiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)

3             C

c

0

0

Alte creanțe imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)

4          950

950

0

0

I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)

5          950

950

0

0

Furnizori debitori (ct.4092)

6            0

0

0

0

Clienti (ct.411+413+418)

7     1 875 910

1 875 910

0

0

Creanțe personal si asigurări sociale (ct.425+4282+431 +436+437+4382)

8        61 055

61 055

0

0

Impozit pe profit (ct.441)

9            0

0

0

0

Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)

0        15 606

15 606

0

0

Alte creanțe cu statul si instituții publice (ct.444.445,446,447,4482)

1                0

0

0

0|

Decontări cu grupul si alte creanțe (ct.451)

2             0

0

0

0

Debitori diverși (ct.456+4582+461 -491 -495-496)

3   43407107

43 407 107

0

0

II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13 )

4    45 359 678

45 359 678

0

0

III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS (ct.471)

5         61 751

61 751

0

0

TOTAL CREANȚE (rd. 05+14+15)                                                        1

6    45 422 379

45 422 379

0

0

DATORII

0            0

0

0

0

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct.161)                                                        1

7             0

0

0

0

Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)                          1

8            0

0

ol

0

Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct. 1622)                                1

9            0

0

o|

0

Datorii ce privesc imobilizările financiare (ct.166)                                                       2

0            0

0

0

0

Credite bancare pe termen scurt (ct.5191 +5192+5193+5194+5195+5196+5197)                   2

0

0

ol

0

Dobânzi (ct.166+5186+5198)                                                                2

2              0

0

o|

0

Alte împrumuturi si datorii financiare (ct.167+509)                                                      2

3        30 737

0

30 7371

0

TOTAL DATORII FINANCIARE Sl ASIMILATE (rd. 17 la 23)                                   2

30 737

0

30 7371

0

Furnizori (ct.401+403+404+405+408)                                                             2!

10 067 387

996 379

9071 0081

0

Cllenti creditori (ct.419)                                                                                        2f

0

0

o|

0

Datorii cu personalul si asigurările sociale                                                              2'

|       327 950

327 950

o|

0

impozit pe profit (ct.441)                                                                                2E

0

0

0

Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)                                                    2S

189 878

189 878

0

0

Alte datorii fata de stat si instituțiile publice (ct.444+445+446+447+4481)                               30

28 604

28 604

0

0

Decontări cu grupul sl alte conturi cu asociati (ct.451 +455+457+4581 +481+462)                     31

0

0

0

0

Creditori diverși (ct.462+473)                                                                           32

0

0

0

0

ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)                                                     33

10613819

1 542 811

9 071 008

0

Venituri înregistrate in avans (ct.472)                                                                  |34

r_________2L

0

0

0

TOTAL DATORII (rd. 24+^34)                                                     | 35

10 644 556|

1 542 811

9101 745

0Administrator/ / 24umele_șijMenițma^ej_zj__________________

_______/IjED^mNICOLAE_____

Stampila unitarii          f + / f—

/ 2/  wWwf

I c    IsZnl

1 zl    1 INnHHb

\ vKcx

N^V^CURE-

întocmii,____________________________________________________________________

Numele si prenumele: |              STANCIULESCU ANICUTA

____| Calitatea ; |      21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare in organismul profesional:     |___________________14697_________

Semnătura^ \f \____________W

.Zd\              1     \\ K f\ > k                Filiala București

TX*\         1 v\\\lll\l 1    ff      EXPERT CONTABIL    '

J \ \                           l STANCIULESCU ANICUTA

V* \            \                 |   \           Mr- 14697

iii Ici 1            \|V-           1         <5, Viză an 2020

ftl L 1                               |                   |a31.0J^

l!U /o /                                        ijezjJO^^

z&C/
Nota 6 - Principii, poliției si metode contabile

31.12.2019

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Aceste situatii financiare sunt responsabilitatea conducerii Societății si sunt intocmite in conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din Romania si a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice si pentru reglementare unor aspecte contabile contabile.

Moneda de prezentare

Aceste situatii financiare sunt prezentate in Lei. Leul romanesc nu este convertibil inca in afara teritoriului României.

Bazele contabilizării

Societatea isi intocmeste situațiile contabile in Lei, in conformitate cu legea romaneasca iar conturile statutare anuale sunt intocmite in conformitate cu legea contabilității din Remania si regulamentele contabile emise de către Ministerul de Finanțe roman. Situațiile financiare aici prezentate au la baza Înregistrările statutare ale Societății, care sunt intocmite pe baza costului istoric pe principiul continuității activitatli.

Principii contabile

Evaluarea elementelor cuprinse in situațiile finaniare ale societății este efectuata in raport cu următoarele principii:

 • 1. Principiul continuității activității. In situațiile financiare anuale, conducerea societății a evaluat atat capacitatea de a continua activitatea pentru un orizont destul de mare, pentru prognoza anului 2019, situație care conduce la concluzia ca esta corect si potrivit sa se întocmească situațiile financiare in baza principiului continuității activitatli.

 • 2. Principiul permanentei metodelor. Managementul a asigurat in toata aceasta perioada aplicarea consecventa a metodelor sl estimărilor semnificative făcute.

 • 3. Principiul prudentei. Valoarea elementelor prezentate in situațiile financiare este stabilita pe baza principiului prudentei. Nu s-au făcut ajustări de valoare pentru estimarea unor depreciari prin constituirea de provizioane pentru active, iar in contul de profit si pierdere s-au recunoscut numai veniturile sl cheltuielile aferente exercițiului anului 2019.

 • 4. Principiul independentei exercițiului. Situațiile financiare anule au fost elaborate pe baza contabilității de angajament, luandu-se in considerare toate veniturile si cheltuielile aferente exercițiului 2019. Cheltuielile in avans sl veniturile anticipate sunt prezentate distinct in conturile anuale

 • 5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv. In conturile anuale elementele de activ si de pasiv au fost determinate individual si prezentate in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 republicata, cu modificările si completările ulterioare.

 • 6. Principiul Intangibilitatll. Bilanțul de deschidere corespunde cu bilanțul de inchidere al exercițiului precedent.

 • 7. Principiul prevalentei economicului asupra Juridicului. Informațiile prezentate in conturile anuale reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor.

 • 8. Principiul pragului de semnificatie. Toate elementele cu valoare semnificativa sunt prezentate in cadrul conturilor anuale.

Imobilizări

(i) Cost

Imobilizările corporale sunt înregistrate 1a cost de achiziție, minus amortizarea cumulata. Cheltuielile cu îmbunătățirile semnificative sunt capitalizate, in condițiile in care acestea prelungesc durata de funcționare a mijlocului fix sau conduc la o creștere semnificativa a capacitatii acestuia de a genera venituri. Costurile de intretinere, reparatii si îmbunătățirile minore sunt trecute pe cheltuieli atunci când sunt efectuate.

Imobilizările corporale care sunt casate sau retrase din funcțiune sunt eliminate din bilanțul contabil împreuna cu amortizarea cumulata aferenta. Orice profit sau pierdere rezultata dintr-o astfel de operațiune este inclusa in contul de profit si pierdere.

ții) Amortizarea

Imobilizările corporale si necorporale sunt amortizate prin metoda lineara, pe baza duratelor de viata utila estimate, din momentul in care sunt puse in funcțiune, in asa fel incat costul sa se diminueze pana la valoarea reziduala estimata pe durata de funcționare considerata.

(iii) Imobilizări necorporale

Costurile legate de achiziția licențelor informatice sunt capitalizate si supuse amortizării folosind metoda lineara, pe durata de viata utila, in generai 3-5 ani. In cazul in care se considera necesar, valoarea contabila a flecarei imobilizări necorporale se revizuiește anual si se ajusteaza pentru diminuare permanenta a valorii.

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cost de achiziție

Creanțe

Potrivit ari.7 alin. 2 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicata, modificata si completata, creanțele persoanei Juridice se înregistrează in contabilitate la valoarea lor nominala.

Creanțele si datoriile In devize se înregistrează in contabilitate atat in lei, la cursul de schimb In vigoare la data efectuării operațiunilor, cat si in devize.

Disponibilități

Contabilitatea disponibilităților aflate in banci/casierie, precum si a mișcării acestora, ca urmare a încasărilor si platilor efectuate, se tine distinct In lei si in valuta.

Disponibilitățile lichide si alte valori echivalente sunt reprezentate de numerarul din casierie si din banca.

Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se calculează pe baza rezultatului anului ajustat pentru diferite elemente care nu sunt taxabile sau deductibile. Este calculat folosindu-se rata impozitului pe profit care era in vigoare la data briantului. Pentru anul 2019 nu a fost calculat impozit pe profit, societatea terminând execftiul financiar cu pierdere.

Recunoașterea veniturilor si cheltuielilor

Veniturile sunt evaluate la valoarea justa a mijlocului de plata primit sau de primit.

Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit sl pierdere doar in situație in care sunt facute in vederea realizării unui venit, Iar veniturile sunt incluse in contul de profit sl pierdere la data fa care proprietatea legala asupra bunurilor asupra bunurilor livrate se schimba fiind recunoscute conform contabilității de angajament.

SMART CITY INVEST S3 SRL

Nota 7 - Participatii sî surse de finanțare

31.12.2019

lei

Date informative

Capital social la 31.12.2018

Majorări

Reduceri

Soldul final la 31.12.2019

Capital social subscris - total, din care:

52.000.000

0

0

52.000.000

- în numerar

52.000.000

0

0

52.000.000

-investitor roman - valoare

52.000.000

0

0

52.000.000

-cota de participare (%)

100

0

0

100

- in natura

0

-investitor roman - valoare

0

0

0

0

-cota de participare (%)

0

0

0

0

Capital social vărsat - total,

6.000.000

3.000.000

0

9.000.000

din care:

0

- in numerar

6.000.000

3.000.000

0

9.000.000

-investitor roman - valoare

6.000.000

3.000.000

0

9.000.000

-cota de participare (%)

100

0

0

100

- in natura

0

0

0

0

-investitor romana - valoare

0

0

0

0

-cota de participare (%)

0

0

0

0

Acționari semnificativi (defalcati pe fiecare persoana juridica sau fizica, după caz):

Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul local al Sectorului 3............51.980.000 lei

SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 ...........................................................................20.000 Iei

Parti sociale asociați:

Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul local al Sectorului 3...................2599 parti

SD3-Salubritate si Deszăpezire S3.......................  1 parte

Administrator, #          întocmit,

Numele si prenunfiele ;         Numele si prenumele :

NEDELIANICf^E/     Calitatea:

STANCIULESCU ANICUTA

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de înregistrare in organismul professional:        14697

Semnătură £______{_______ Semnătură

Stampila unitatii

f 1-1 \ i A -|A________

1                l        /o1 Filiala București

l \\ UVilMU     /o    expert contabil

\ \      v*-'  [{ STANCIULESCU ANICUTA

\                              Nr. 14697

U, Viză an 2020 țA .<■„ Până ia 31.0^________

/rsrm i c/ UnSS&tiln       i

1 a\                  /□ |

\ Z         /* /

\oNota 8 - Informgtll privind salariatii sl membrii organelor <je administrație sl conducere

31,12.2019

Nota 8

Informații privind salariatii sl membrii organelor de administrație,conducere si de supraveghere

Se vor face mențiuni cu privire la:

a) indemnizațiile acordate membrilor Consiliului de Administrație In anui 2019:426.706 iei brut, respectiv 249.600 lei net

bj obligațiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie: n/a In 2019

 • c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere in timpul exercițiului: n/a in 2019

 • - rata dobânzii: n/a

 • - principalele clauze ale creditului: n/a

 • - suma rambursata pana la acea data: n/a

 • - obligatii viitoare de genul garanțiilor asumate de entitate in numele acestora: n/a

 • d) safariati:

 • - număr mediu, cu defalcarea pe flecare categorie:

63 in anul 2019, din care:

12TESA

71 muncitori

 • - salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului: 181.488 lei net

 • - cheltuieli cu asigurările sociale: 466.265 lei

  - alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii: 860.583 lei

  AdminiltKtor, / /

  Numele si prenum/l/:    ______________________

  _______ NEDELIJ NICOLAE_________

  Semnătura ________/_____________

  Stampila unitatii       1

  întocmit,

  Numele si prenumele : |              STANCIULESCU ANICUTA

  | Calitatea : |      21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

  Nr.de Înregistrare in organismul profesional:     |                   14697

  Semnatfcraț |\\\.      A                C^»taA^

  \ \i                       Filiala București     Z£V

  \ M                  expert contasil

  [ ÎTANCWLESCU ANICUTA

  li             Nr. 14697

  \ k     Vizâ an 2020

  Pana 1, H

  Nota 9 - Indicatori economlco-financlarl

  31.12.2019


  Denumirea indicatorului

  I Nr rd

  Suma

  1. Indicatori de lichiditate

  c

  0.00

  a) Indicatorul lichidității curente

  1

  4.90

  b} Indicatorul lichidității imediate

  2

  4.90

  2. Indicatori de risc:

  0

  0.00

  a) Indicatorul gradului de îndatorare

  3

  0.00

  b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

  4

  1.00

  3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

  0

  0.00

  a) Viteza de rotatle a stocurilor (rulajul stocurilor)

  5

  7.74

  b) Viteza de rotatle a stocurilor (număr de zile de stocare)

  6

  47.16

  c) Viteza de rotatie a debitetor-clienti

  7

  83.16

  d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor

  8

  635.35

  o) Viteza de rotatle a activelor imobilizate

  9

  0.56

  f) Viteza de rotatie a activelor totale

  10

  0.11

  4. Indicatori de profitabilitate

  0

  0.00

  a) Rentabilitatea capitalului angajat

  11

  0.00

  b) Marja bruta din vanzari       a

  12

  0.00  Administrator,_______//

  Numele si prenumele : /|r NEJ2EL#NIC(/lAE

  Semnătură______j___

  Stampila unitatii

  întocmit,____________________________________________________________________

  ____ Numele si prenumele : |               STÂNCI UI.ESCU ANICUTA

  | Calitatea : |______21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:     |___________________14697_________

  Semnătura/ \ A

  ll t 0114^ /7,faia București

  1 1 IsAVltt ar* EXPt'RT CONTABJL.

  \ \ 1    U>®^ANCHJLESCU ANICUTA Î.1

  \ \ •      \ z, 1 .     Nr. 14697

  \A               an ?0JO

  pâna la 31.0^ /             P ! j Ez) J O

  zqjSS/X

  /xXL-=-—v\*\

  / */ Hm W

  (i H )/

  u R
Nota 10 -AM» Informații

31.12.2019

Nota 10

Alte informatii

Cifra de afaceri:

Cifra de afaceri realizata In anul 2019 a fost de 6.885.722 lei, din care:

 • ■ 4.595.165 lei din prestări de servicii in construcții;

 • - 1.255.375 lei din redevenfe si chirii;

 • - 531.945 lei din vanzari de mărfuri;

 • - 503.237 lei din actlvitati diverse (intermediere publicitate).

Cheltuielile efectuate In avans nu sunt semnificative.

SMART CITY/NVESTS3 SRL c.f. R038188050 re. J4O/15431/2017 C   1! social6000000

BUCUREȘTI sect 3str JEAN ALEXANDRU STERIADI nr 17tel. 031.426.tto.39


Balanța de verificare

01.12.2019- 31.12.2019Cont

Denumirea contului

Solduri Inițiale an

Rulaje perioada

Total rulaje

- Sume totale       I

Ies

JLjaysolduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare |

Debitoare

Creditoare

1011

CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT

0.00

46 000 000.00

0.00

0.00

3 000 000.00

0.00

3 000 000.00

46 000 000.0o|

0.00

43 000 000.00

1012

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

0.00

6 000 000.00

0.00

0.00

0.00

3 000 000.00

0.00

9 000 000.00

0.00

9 000 000.00

1061

REZERVE LEGALE

0.00

13 419.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13 419.00

0.00

13 419.00

1171

REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.

81 277.27

0.00

0.00

0.00

0.00

226 837.81

81 277.27

226 837.81

0.00

145 560.54

1174

REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.

0.00

0.00

-215 881.42

0.00

-215 881.42

0.00

-215 881.42

0.00

0.00

215 881.42

121

PROFIT SI PIERDERE

0.00

240 256.81

2 546 600.04

-208164.95

13 252 516.62

10 760 321.35

13 252 516.62

11 000 578.16

2 251 938.46

0.00

129

REPARTIZAREA PROFITULUI

13 419.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13 419.00

13 419.00

13 419.00

0.00

0.00

1512

PROVIZIOANE PENTRU GARANȚII ACORDATE CLIENTILOR

0.00

0.00

0.00

877 560.20

0.00

877 560.20

0.00

877 560.20

0.00

877 560.20

[ 167_______________

ALTE ÎMPRUMUTURI Si DATORII ASIMILATE

0.00

0.00

7 059.81

0.00

56 035.13

86 772.55

56 035.13

86 772.55

0.00

30 737.42

94 696.27 52 253 675.81     2 337 778.43      669 395.25    16 092 670.33   14 964 910.91    16187 366.60    67 218 586.72   2 251 938.46 53 283158.58


Total sume clasa 1


201

CHELTUIELI DE CONSTITUIRE

772.45

0.00

0.00

772.45

0.00

772.45

772.45

772.45

0.00

0.00

205

CONCESIUNI, BREVETE, LICENȚE, MĂRCI COMERCIALE

2 919.97

0.00

0.00

70.00

12 032.14

70.00

14 952.11

70.00

14 882.11

0.00

2111

TERENURI

7 297 361.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7 297 361.85

0.00

7 297 361.85

0.00

212

CONSTRUCȚII

2 028 638.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 028 638.15

0.00

2 028 638.15

0.00

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI,UTILAJE)

23 164.12

0.00

0.00

4 790.48

2 913 284.87

2 173 257.97

2 936 448.99

2173 257.97

763191.02

0.00

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

192 371.57

0.00

0.00

0.00

1 849 823.92

1 116 848.90

2 042 195.49

1 116 848.90

925 346.59

0.00

214

MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE

286 967.51

0.00

0.00

0.00

278 209.48

259 300.00

565176.99

259 300.00

305 876.99

0.00

231

IMOBILIZĂRI CORPORALE IN CURS DE EXECUȚIE

338 409.10

0.00

86 640.00

0.00

1 290 420.52

377 501.92

1 628 829.62

377 501.92

1 251 327.70

0.00

2678

ALTE CREANȚE IMOBILIZATE

931.72

0.00

0.00

0.00

72 367.26

72 349.24

73 298.98

72 349.24

949.74

0.00

2801

AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE

0.00

711.45

772.45

0.00

772.45

61.00

772,45

772.45

0.00

0.00

2805

AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENȚE, MĂRCI COMERCIALE

0.00

469.91

70.00

1 050.17

70.00

8 420.92

70.00

8 890.83

0.00

8 820.83

2812

AMORT. CONSTRUCȚIILOR

0.00

3 450.06

0.00

3 450.06

0.00

41 400.72

0.00

44 850.78

0.00

44 850.78

2813

AMORT. INSTALAȚIILOR, MU. DE TRANSPORT

0.00

14 801.86

0.00

23 190.97

195 928.10

372 091.46

195 928.10

386 893.32

0.00

190 965.22

2814_________

AMORT. ALTOR IMOBILIZĂRI CORPORALE

0.00

1 457.62

0.00

4 999.67

28 811.12

75 666.60

28 811.12

77 124.22

0.00

48 313.10

10171 536.44      20 890.90       87 482.45


Total sume clasa 2


38 323.80    6 641 719.86     4 497 741.18   16813 256.30     4 518 632.08 12 587 574.15     292 949.93

I3021

MATERIALE AUXILIARE

0.001             0.00

3 352.33

3 127.29

79191.57

66 286.93

79 191.57

66 286.93

12 904.64

0.00


SMAPT CJTY fKVFST  SP/ cfPO3R18&05n rr. J4O/!M31/?ni7 CanftaL'^ia/finnnnnn                                     /

BUCUREȘTIsect. 3str JEANALEXANDRUSTERIADInr 17tel 031.426.09.39

la varifinara

(l

JL _

Ralanfa f

ISWl

01.12.2019 - 31.1.2.2019

Solduri Inițiale an

Rulaje perioada

Total rulap^

4£Bj

Sume totale

Solduri finale

k^UIll

uei iui micei uwi iluiui

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Credita

ebitoare

Creditoare |

Debitoare

Creditoare

3022

COMBUSTIBILI

0.00

0.00

6 685.71

36 393.50

75 712.70

75 712.70

75 712.70

75 712.70|

000

0.00

3024

PIESE DE SCHIMB

0.00

0.00

1 408.50

6 404.85

11 575.68

11 575.68

11 575.68

11 575.6s|

0.00

0.00

3028

ALTE MATERIALE CONSUMABILE

32 991.21

0.00

125 228.75

683 595.13

1 178 287.49

1 106 050.95

1 211 278.70

1 106 050.95|

105 227.75

0.00

303

MAT, DE NATURA OB. DE INVENTAR

1 278.95

0.00

17 828.79

39 143.82

260 472.69

218 554.06

261 751.64

218 554.06|

43 197.58

0.00

332

SERVICII IN CURS DE EXECUȚIE

464 458.23

0.00

-2 200181.97

0.00

-464 458.23

0.00

0.00

o.oo|

0.00

0.00

371

MĂRFURI

0.00

0.00

58 880.02

230 343.26

414 353.46

414 353.46

414 353.46

414 353.46

0.00

0.00

301

AMBALAJE

0.00

0.00

0.00

21 520.00

26 040.00

21 520.00

26 040.00

21 520.00

4 520.00

0.00

Total sume Clasa 3            498 728.39           0.00    -1 986 797.87     1 020 527.85     1 581 175.36     1 914 053.78    2 079 903.75     1 914 053.78     185 849.97           0.00

401

FURNIZORI

0.00

592 687.96

1 835 637.43

1 073 487.10

15 807 920.87

16 211 612.00

15 807 920.87

16 804 299.96

0.00

996 379.09

404

FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI

0.00

9 269 532.07

142 966.14

103 101.60

3 707 510.34

3 508 966.04

3 707 510.34

12 778 518.11

0.00

9 071 007.77

409

FURNIZORI - DEBITORI

0.00

0.00

0.00

O.OQ

207 945.70

207 945.70

207945.70

207 945.70

0.00

0.00

4091

FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPĂRĂRI DE BUNURI (STOCURI)

12116.99

0.00

0.00

0.00

17 307.23

25 305.95

29 424.22

25 305.95

4118.27

0.00

4092

FURNIZORI — DEBITOR! PT. PRESTĂRI DE SERVICII

0.00

0.00

-58 383.98

0.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

0.00

0.00

4111

CLIENTI

0.00

0.00

4 027 613.93

4415 814,57

20 642 221.95

18 766 312.24

20 642 221.95

18 766 312.24

1 875 909.71

0.00

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

0.00

32 448.00

385 765.13

378 923.58

3 716 397.43

3 865 437.30

3 716 397.43

3 697 885.30

0.00

181 487.87

423

PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE

0.00

3 392.00

2 659.45

2 605.00

6 705.87

4374.00

6 705.87

7766.00

0.00

1 060.13

425

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI

0,00

0,00

44 160.00

44 160.00

408 800.00

408 800.00

408 800.00

408 800.00

0.00

0.00

427

REȚINERI DIN SALARII DATORATE TERȚILOR

0.00

0.00

293.00

0.00

9 751.00

9 751.00

9 751.00

9 751.00

0.00

0.00

4281

ALTE DATORII IN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4 139.83

0.00

4 139.83

0.00

4 139.83

4315

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE

0.00

2 635.00

96 247.00

95 361.00

877 618.00

970 344.00

877 618.00

972 979.00

0.00

95 361.00

4316

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

0.00

24 261.00

38 834.00

37 457.00

373 145.00

386 341.00

373 145.00

410 602.00

0.00

37 457.00

436

CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA

0.00

2 401,00

8 779.00

8 501.00

80 904.00

86 947.00

80 904.00

89 348.00

0.00

8444.00

4382

ALTE CREANȚE SOCIALE

56 681.00

0.00

2 605.00

0.00

4 374.00

0.00

61 055.00

0.00

61 055.00

0.00

4411

IMPOZITUL PE PROFIT

O.OQ

28 118.00

0.00

0.00

28.118.00

0.00

28 118.00

28 118.00

0.00

0.00

4423

TVA DE PLATA

0.00

89 461.21

223 688.27

413 566.08

1 224 342.26

1 324 758.86

1 224 342.26

1 414 220.07

0.00

189 877.61

4424

TVA DE RECUPERAT

0.00

0.00

0.00

223 688.27

1 134 882.26

1 134 882.26

1 134 882.26

1 134882.26

0.00

0.00

4426

TVA DEDUCTIBILA

0.00

0.00

231 194.61

231 194.61

3109 615.92

3109 615.92

3 109 615.92

3109 615.92

0.00

0.00

4427

TVA COLECTATA

O.OQ

0.00

644 760.69

644 760.69

3 299 492.52

3 299 492.52

3 299 492.52

3 299 492.52

0.00

0.00

SMART CITYINVESTS3 SRL c.f. R038188050 r.C. J40/15431/2017 t   3f social6000000

BUCUREȘTI sect. 3str. JEAN ALEXANDRU STERIADI nr. 17tel. 031.426.u439

Balanța de verificare

01.12.2019-31.12.2019


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Total rulaje

\v\ "        70"/

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

7 *ts DebimiC

TLX

Creditoare

Debitoare

Creditoare

4428

TVA NEEXIGIBILA

57 240.06

0.00

7 951.19

54 522.74

622 357.78

663 992,13

679 597.84

663 992.13

15 605.71

0.00

444

IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR

0.00

17 186.00

24 726.00

24 278.00

237 628.00

244 720.00

237 628.00

261 906.00

0.00

24 278.00

446

ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

0.00

0.00

28 979.00

28 979.00

28 979.00

28 979.00

0.00

0.00

447

FONDURI SPECIALETAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

4 472.00

4 326.00

32 531.00

36 857.00 ■

32 531.00

36 857.00

0.00

4 326.00

456

□ECONT.CU ASOC.PT. CAPITAL

46 000 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3 000 000.00

46 000 000.00

3 000 000.00

43 000 000.00

0.00

461

DEBITORI DIVERȘI

0.00

0.00

830 889.24

T 392 619.25

7 228 708.83

6 821 602.04

7 228 708.83

6 821 602.04

|     407 106.79

0.00

462

CREDITORI DIVERȘI

0.00

0.00

0.00

0.00

100 000.00

100 000.00

100 000.00

100 000.00

0.00

0.00

471

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS

122.55

0.00

0.00

30 853.57

370 242.94

308614.04

370 365.49

308 614.04

61 751.45

0.00

473

DECONTĂRI DIN OPERAȚIUNI IN CURS DE 'CLARIFICARE _____________________

0.00

0.00

6 259.55

64 403.44

81 473.51

74 919.43

81 473.51

74 919.43

6 554.08

0.00

Total sume Cina 4         46 126 160.60 10 062 122.24    8503117.65    9 243 623.50   63 359 973.41   64 605 729.26 109 486 134.01    74 667 851.50 45 432 101.01   10613818.50


508

ALTE INVESTIȚII PE TERMEN SCURT SI CREANȚE ASIMILATE

3 666 873.00

0.00

0.00

0.00

7 300 500.00

10 967 373.00

10 967 373.00

10 967 373.0oj

0.00

0.00

5081

ALTE TITLURI DE PLASAMENT

0.00

0.00

1 500 000.00

0.00

1 500 000.00

0.00

1 500 000.00

o.oo|

1 500 000.00

0.00

5121

CONTURI LA BANCA IN LEI

1 776 551.11

0.00

7 236 297.13

6 706 892.75

48 242 675.74

47 774 826.15

50 019 226.85

47 774 826.15]

2 244 400.70

0.00

5124

CONTUR! LA BANCA IN VALUTA

0.00

0.00

9 590.32

8 598.93

9 590.32

8 598.93

9590.32

8 598.93

991.39

0.00

5311

CASA IN LEI

2143.14

0.00

26 332.00

26 438.03

681 929.94

682150.39

684 073.08

682 150.39

1 922.69

0.00

5328

ALTE VALORI

0.00

0.00

0.00

0.00

33 613.45

32 639.81

33 613.45

32 639.81

973.64

0.00

542

AVANSURI DE TREZORERIE

0.00

0.00

0.00

0.00

44 946.58

40 771.58

44 946.58

40 771.58

4175.00

0.00

581

VIRAMENTE INTERNE

0.00

0.00

2 791 914.70

2 791 914.70

16 533 689.54

16 533 689.54

16 533 689.54

16 533 689.54|          0.00

0.00

Total sume cl 5

5 445 567.25

0.00

11 564 134.15

9 533 844.41

74 346 945.57

76 040 049.40

79 792 512.82

76 040 049.40

3 752 463.42

0.00

6021

CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE

0.00

0.00

24 647.29

24 647.29

87 806.93

87 806.93

87 806.93

87 806.93

0.00

0.00

6022

CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL

0.00

0.00

6 924.70

6 924.70

60 374.26

60 374.26

60 374.26

60 374.26

0.00

0.00

6024

CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB

0.00

0.00

6 564.51

6 564.51

11 73534

11 735.34

11 735.34

11 735.34

0.00

0.00

6028

CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE

0.00

0.00

742 698.52

742 898.52

1 112430.14

1 112 430.14

1 112 430.14

1 112 430.14

0.00

0.00

603

CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR

0.00

0.00

39143.82

39 143.82

218 554.06

218 554.06

218 554.06

218 554,06

I            0.00

0.00

604

CHELT. CU MAT.NESTOCATE

0.00

0.00

1 680,46

1 680.46

5 349.24

5 349.24

5 349.24

5 349.24

I            0.00

0.00

605

CHELT. CU ENERGIA SI APA

0.00

0.00

22 936.48

22 936.48

78131.94

78 131.94

78131.94

78 131.9^

0.00

0.00

607

CHELT. PRIVIND MĂRFURILE

0.00

0.00

230 343.26

230 343.26

414 353.46

414 353.46

414 353.46

414 353.41

0.00

0.00

609__________

REDUCERI COMERCIALE PRIMITE

0.00

0.00

0.00

0.00

2 713.24

2 713.24

2 713.24

2 713.2'

0.00

0.00

SMART CITYJNVESTS3 SRL c.f. R038188050 r.c. J40/15431/2017 Capital social6000000

BUCUREȘTIsect. 3str. JEAN ALEXANDRU STERIADI nr. 17tel. 031.426.09.39

Balanța de verificare

01.12.2019- 31.12.2019

A/2et\*\

Cont

Denumirea contului

Solduri li

Debitoare

i'rtla an

Creditoare

Rulaje f

Debitoare

ierioada

Creditoare

Total

Debitoare

CreditOctre

—orbitoare

«tale

Creditoare

Solduri

Debitoare

finale

Creditoare

611

CHELT. CU ÎNTREȚINEREA SI REPARAȚIILE

0.00

0.00

122.00

122.00

11 492.25

11 492.25

11 492.25

11 492.25

0.00

0.00

612

CHELT. CU REDEVENTE, LOCAȚIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE

0.00

0.00

50 845.35

50 845.35

434537.14

434 537.14

434 537.14

434 537.14

0.00

0.00

613

CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE

0.00

0.00

892.88

892.88

58 780.20

58 780.20

58 780.20

58 780.20

0.00

0.00

615

CHELT. CU PREGĂTIREA PERSONALULUI

0.00

0.00

3440.00

3 440.00

8819.83

8 819.63

8 819.63

B 819.83

0.00

0.00

621

CHELT. CU COLABORATORII

0.00

0.00

36 414,00

36 414.00

191 304.00

191 304.00

191 304.00

191 304.00

0.00

0.00

622

CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE

0.00

o.oo

912.00

912.00

3 420.00

3 420.00

3 420.00

3 420.00

0.00

0.00

623

CHELT. DE PROTOCOL, RECIAMA SI PUBLICITATE

0.00

0.00

2 472.57

2 472.57

6 024 96

6 024,96

6 024.96

6 024.96

0.00

0.00

624

CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL

0.00

0.00

692.00

692.00

30 810.68

30 810.68

30 B10.68

30 810.68

0.00

0.00

626

CHELT. POȘTALE SI TAXE DE

TELECOMUNICAȚII

0.00

0.00

1 393.72

1 393.72

15 051.93

15 051.93

15 051.93

15 051.93

0.00

0.00

627

CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE

0.00

0.00

357.70

357.70

5 486.45

5 486.45

5 486.45

5 486.45

0.00

0-00

628

ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DETERTI

0.00

0.00

109 021.46

109 021.46

1 700 043.38

1 700 043.38

1 700 043.38

1 700 043.38

0.00

0.00

635

CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

4 330.18

4 330.18

95 596.97

95 596.97

95 596.97

95 596.97

0.00

0.00

541

CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI

0.00

0.00

341 395.00

341 395.00

3 673 019.00

3 673 019.00

3 673 019.00

3 673 019.00

0.00

0.00

6458

ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURĂRILE SI PROTECȚIA SOCIALA

0.00

0.00

345.00

345.00

4 284.00

4 284.00

4 284.00

4 284.00

I             0.00

0.00

646

CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA

0.00

0.00

8 501.00

8 501.00

86 947.00

86 947.00

86 947.00

86 947.00

I             0.00

o.oo

6581

DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI

0.00

0.00

0.00

0.00

1 299.72

1 299.72

1 299.72

1 299.72

I            0.00

0.00

6583

CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERAȚIUNI DE CAPITAL

0.00

0.00

0.00

0.00

3 319 877.17

3 319 877.17

3 319877.17

3 319 877.17

I            0.00

0-00

6651

DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR

0.00

0.00

4.17

4.17

320.17

320.17

320.17

320.17

|            0.00

0.00

666

CHELT. PRIVIND DOBÂNZILE

0.00

0.00

0.00

0.00

531.51

531.51

531.51

531.51

0.00

0.00

668

ALTE CHELTUIELI FINANCIARE

0.00

0.00

70.90

70.90

677.18

677.18

677.18

677.1

I            0.00

0.00

6811

CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR

0.00

0.00

32 690.87

32 690.87

497 640.70

497 640.70

497640.70

497 640.7C

|            0.00

0.00

6812

CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE

0.00

0.00

877 560 20

877 560.20

877 560.20

877 560.20

877 560.20

877 560.20|          0.00

0.00

T< if 1 rrx         i 6

0.00

0.00

2 546 600.04

2 546 600.04

13 014 973.05

13 014 973.05

13 014 973.05

13 014 973.05           0.00

0.00

704

VEN. DIN SERVICII PRESTATE

0.00

0.00

1 685 704.93

1 685 704.93

4 595 164.74

4 595 164.74

4 595 164.74

4 595 164.74

0.00

0.00

706

VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII

0.00

0.00

233 133,01

233133.01

1 255 374.61

1 265 374.61

1 255 374.61

1 255 374.61

0.00

0.00

SMART CITYJNVESTS3SRL c.f. R038188050 r.c. J40/15431/2017    .a!social6000000

BUCUREȘTIseci 3str. JEAN ALEXANDRU STERIADI nr. 17tel. 031.426.09.39

Balanța de verificare

01.12.2019- 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri Inițiale an

Rulaje perioada

Total rulaje

Sume totale

Solduri Anale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

707

VEN. DIN VANZARI DE MĂRFURI

0.00

0.00

720.00

720.00

531 944.86

531 944.86

531 944.86

531 944 86

0.00

0.00

708

VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE

0.00

0,00

72 372.34

72 372.34

503 237.94

503 237.94

503 237.94

503 237.94

0.00

0.00

712

VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUȚIE

0.00

0.00

-2 200181.97

-2 200181.97

-464 458.23

-464 458,23

-464 458.23

-464 458.23

0.00

0.00

7583

VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR

0.00

0.00

o.oo

0.00

4327 207.60

4 327 207,60

4 327 207.60

4 327 207.60

0.00

0.00

7588

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

0.00

0.00

0.00

0.00

420.51

420.51

420.51

420.51

0.00

0.00

7651

VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR

0.00

0.00

■0.72

0.72

586.65

586.65

586.65

586.65

0.00

0.00

766

VEN. DIN DOBINZI ■

0.00

0.00

86.02

86.02

8129.43

8129.43

8129.43

8 129.43

0.00

0.00

Total sume ds 7

0.00

0.00

-208 164.95

-208 164.96

10 757 608.11

10 757608.11

10 757 608.11

10 757 608.11

0.00

0.00

Totaluri:        62336688.95 62 336 688.95   22844149.90   22844149.90 185795065.69 185 795 065.69 248 131 754.64 248 131 754.64 64 189 927.01   64 189 927.01

întocmit,RAPORT FINANCIAR PE ANUL 2019

1. EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

In anul 2019, societatea a respectat prevederile OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct o participatie majoritara si dispozițiile OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii BVC, precum si anexelor de fundamentare a acestuia.

mii lei

INDICATORI

Nrrd

BVC aprobat anul 2019

Execuție BVC anul 2019

0

1

2

3

4

5

1

VENITURI TOTALE (rd 1 = rd 2 + rd 5 + rd 6)

1

22.012,00

10.757,608

1

Venituri totale din exploatare

2

22.000,00

10.748,892

2

Venituri financiare

5

12.00

8,716

3

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

N

CHELTUIELI TOTALE (rd 7 = rd 8 + rd 20 + rd 21)

7

19.974,97

13.009,546

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

19.948,97

13.008,017

A

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

17.068,00

4.451,792

B

cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

2,50

95,597

C

cheltuieli cu personalul

11

2.678,47

3.764,250

D

alte cheltuieli de exploatare

19

200,00

4.696,378

2

Cheltuieli financiare

20

6,00

1,529

3

Cheltuieli extraordinare

21

20,00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

2.037,03

-2.251,938

SITUAȚIA FINANCIARA

aprobara Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si a situațiilor


Situațiile financiare anuale au fost întocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare si ale OMFP nr. 3781/2019 orivind principalele aspect legate de întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerulului Finanțelor

Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile.A. POSTURILE DE ACTIV

1. Active imobilizate


Activele imobilizate la data de 31.12.2019 sunt in valoare neta de 12.293.674,00 lei

2. Activele circulante se prezintă astfel:

2.1. Stocuri

lei

Stocuri

Exercițiul financiar încheiat 31.12.2018

Exercițiul financiar fncheiat la 31.12.2019

Materii prime si materiale consumabile

34.270

165.850

Stocuri in curs de aprovizioanare

0

0

Producție in curs de execuție

464.458

0

Produse

0

0

Avans pentru stocuri

12.117

4.118

Mărfuri

0

0

Provizioane pentru stocuri

_______________îi

0

Total

510.845

169.968

2.2. Creanțe si cheltuieli in avans

Creanțe

Exercițiul financiar încheiat31.12.2018

Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019

Creanțe comerciale

932

1.876.859

Alte creanțe

113.921

490.322

Capital subscris si nevarsat

46.000.000

43.000.000

Total

46.114.853

45.367.181

2.3. Casa si conturi la banei

Disponibilități

Exercițiul financiar încheiat 31.12.2018

Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019

Conturi la banei

1.776.551

2.245.392

Casa

2.143

1.923

Avans decontare

0

4.175

Depozit bancar

0

1.500.000

Total

1.778.694

3.751.490

Disponibilitățile aflate in conturi prezintă următoarea structura:

 • - Disponibil in contul curent de la Garanti Bank Disponibil in contul de cârd


 • - Disponibil in conturi de la Trezorerie Conturi de garantii acordate clientilor - Trezorerie

 • B. POSTURI DE PASIV

 • 1. Capitaluri proprii

  STRUCTURA ACTIONARIATULUI IN REGISTRUL ACȚIONARILOR

  NUMĂR ACTIUNi

  VALOARE NOMINALA

  VALOARE ACȚIUNI (lei)

  PONDERE IN CAPITALUL SOCIAL

  Consiliul Local Primăria S3

  2,599

  20,000.00

  51,980,000.00

  99.9615%

  SD 3 Salubritate si Dezapezire S3

  1

  20,000.00

  20,000.00

  0.0385%

  Total

  52,000,000.00

  100.00%

  Capitaluri proprii

  Exercițiul financiar încheiat 31.12.2018

  Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019

  Capital subscris si varsat

  6.000.000

  9.000.000

  Capital subscris nevarsat

  46.000.000

  43.000.000

  Rezerve legale

  13.419

  13.419

  Rezerve si surse proprii de finanțare

  0

  0

  Rezultatul reportat al anilor anteriori

  -81.277

  361.442

  Profitul /pierderea exercițiului financiar

  240.257

  -2.251.938

  Repartizarea profitului (pentru rezerva legala obligatorie)

  0

  0

  Total capitaluri proprii

  52,172,399

  50.122.923

2. Datorii si furnizori

Datorii

Exercițiul financiar încheiat 31.12.2018

Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019

Furnizori

9.862.220

10.067.387

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si sociale

199.902

577.167

Avansuri încasate

0

0

Efecte de comerț de plătit

0

0

Total

10.062.122

10.644.554

 • C. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Situația rezultatului la data de 31.12.2019 se prezintă astfel:

Denumirea indicatorului

i Exercițiul financiar încheiat 31.12.2018

Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019

1. Cifra de afaceri neta

3,452,770

6.885.722

2. Venituri aferente prod. in curs de execuție

464,458

-464,458

3. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (4+5+6)

2,582,878

6,247,913

4. Cheltuielile activitatilor de baza

2,582,878

6,247,913

5. Cheltuielile activitatilor auxiliare

0

0

6. Cheltuielile indirecte de producție

0

0

7. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1+2-3)

1,334,350

173,351

8. Cheltuieli de desfacere

0

0

I

| 9. Cheltuieli generale de administrație

1,069,268

6,760,105

10. Alte venituri de exploatare

7

4.327.628

11. Rezultatul din exploatare (7-8-9+10)

265,089

■2.259.125

12. Venituri financiare

3,286

8,716

13. Cheltuieli financiare

0

1.529

14. Rezultatul financiar (12-13)

I 3,286

7.187

15. Profitul sau pierderea bruta (11+14)

268,375

-2.251.938

 • D. CONCLUZII

 • 1 .Situația financiara si execuția Bugetului de venituri si cheltuieli au fost intocmite pe baza datelor din balanța de verificare intocmita la data de 31.12.2019.

 • 2 .Au fost înregistrate in evidenta contabila provizioane pentru garantii acordate clientilor conform contractelor de lucrări in derulare.

Smart City Invest S3 SRL

C. U.L: 38188050, Reg. Com.: J40/1543I/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 81/20.07.2020

Având în vedere:

 • - Proiect de Program de Activitate al Consiliului de Administrație societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2020

în conformitate cu prevederile:

 • - Art.l3.6.ali 3 lit e) și art 17.1 .din actul constitutiv

 • - Art.24 (3) lit e) și art 28.1. din Statut

în temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare

Consiliul de administrație al SC SMART CITY INVEST S3 S.R.L. compus din următorii membrii voteaza cu:

 • 1. Domnul Nicolae NEDELIA - Președinte

 • 2. Domnul Puiu DINDIRI          - Membru

 • 3. Domnul Gabriel Cătălin DINCĂ - Membru

 • 4. Domnul Mihnea Andrei IRIMIA - Membru

 • 5. Domnul Petre NEDELCU        > Membru

 • 6. Domnișoara Alexandra TODIRICĂ - Membru

HOTĂRĂȘTE

Se adopta cu 6 voturi pentru, nici o abținere si niciun vot impotriva, din totalul de 6 voturi valabile exprimate, ”Aprobarea raportului Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 S.R.L. pentru anul 2019.”

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

AL SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 SRL (INVESTIȚII SPATII VERZIS3 S.R.L.) CU ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2019

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr. 111/2016, ale Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform reglementărilor menționate mai sus, administratorii societății au obligația de a întocmi, pentru fiecare exercițiu financiar încheiat, un raport care să conțină o prezentare concisă a evoluției activității societății pe durata exercițiului financiar și a situației sale la încheierea acestuia.

 • 1. CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE, CADRUL LEGISLATIV, STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

  • 1.1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

 • Societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L., este o persoană juridică română, constituită în forma juridică de societate cu răspundere limitată.

 • Societatea poartă denumirea de INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/15431/2017 și CUI RO3 8188050.

Societatea își desfășoară activiatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare și ale prezentului Act Constitutiv.

Scopul: conform Actului Constitutiv, obiectul principal de activitate al societății este 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Sediul social: București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativă, Birou 3.

Codul unic de înregistrare: 38188050

Codul de înregistrare fiscală: R038188050

Număr de ordine în Registrul Comerțului: 140/15431/2017

Punct de lucru: Str. Jean Alexandru Steriadi, nr. 17, clădire multifuncțională, etaj 2.

Obiectul de activitate al Societății nu este limitat, acesta poate fi modificat prin extinderea sau restrângerea sa conform hotărârii Adunării Generale a Asociaților și dispozițiilor Legii Societăților. Societatea poate desfășura orice activități care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activitățile secundare.

 • 1.2. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social total subscris și vărsat al societății este de 9.000.000 lei, aport în numerar.

Capitalul social este divizat în 450 de parti sociale, fiecare in valoare nominala de 20.000 lei, subscris si varsat in numerar de asociati, după cum urmeaza, 8.980.000 lei corespunzător unui număr de 449 parti sociale Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 si 20.000 lei corespunzător unei parti sociale Societatea SD3 -Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.

Participarea la profit si pierderi a asociatilor este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social, respective Sectorul 3 al Municipiului Buucresti prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cota de 99,778% si Societatea SD3 — Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L. cu cota de 0,222%

Obiectul principal de activitate al societarii a fost, la data înființării ” Activități de intretinere peisagistica”- cod CAEN 8130. La data de 31.12.2019, obiectul principal de activitate al societății INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L. a devenit ’ ’Lucrari de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale” cod CAEN 4120.

Conform Actului Constitutiv, societatea desfasoara si alte activitati secundare, precum:

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase

3821 - Tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase

3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4211 — Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor

4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

4311 — Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 - Lucrări de pregătire a terenului

4313 - Lucrări de foraj si sondaj pentru construcții

4321 - Lucrări de instalatii electrice

4322 - Lucrări de instalatii sanitare, de încălzire si de aer condiționat


4329 - Alte lucrări de instalatii pentru construcții

4331 - Lucrări de ipsoserie

4332 — Lucrări de tamplarie si dulgherie

4333 - Lucrări de pardosire si placare a peretior

4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli si montări de geamuri

4339 - Alte lucrări de finisare

4391 — Lucrări de invelitori, șarpante si terase la construcții

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4391 - Lucrări de invelitori, șarpante si terase la construcții

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice

4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor si resturilor

4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

4942 - Servicii de mutare


5210 - Depozitari

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 - Manipulări

5229 - Alte activitati anexe transporturilor

6420 - Activitati ale holdingurilor

6810 - Cumpărarea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - închirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7111 - Activitati de arhitectura

7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120 - Activitati de testări si analize tehnice

7311 - Activitati ale agențiilor de publicitate

7712 - Activitati de închiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

7732 - Activitati de închiriere si leasing cu mașini si echipamente pentru construcții

7729 - Activitati de inchiere si leasing cu alte bunuri personale si gospodărești n.c.a.

7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile

8010 - Activitati de protecție si garda

8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare

8121 - Activitati generale de curățenie a clădirilor

8122 — Activitati specializate de curățenie

8129 - Alte activitati de curățenie 8130 - Activitati de intretinere peisagistica 8230 - Activitati de organizare a expozițiilor, târgurilor si congreselor 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

9001 - Activitati de interpretare artistica (spectacole)

9002 - Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole)

9004 - Activitati de gestionare a sălilor de spectacole

9101 - Activitati ale bibliotecilor si arhivelor

9311 - Activitati ale bazelor sportive

9313 - Activitati ale centrelor de fitness


9319 - Alte activitati sportive

9321 - Bâlciuri si parcuri de distracții

9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

9609 - Alte activitati de servicii n.c.a.

 • 1.3. CADRUL LEGAL

Activitatea Consiliului de Administrație s-a fundamentat in totalitate pe legislația aplicabila societarilor comerciale din Romania, coroborata cu legislația specifica întreprinderilor publice si dispozițiile aplicabile, repectiv:

 • - Legea 31/1990, privind societățile, cu modificările si completările uletrioare;

 • - O.U.G. 109/2011, privind Guvernanta Corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările uletrioare;

 • - Hotararea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanta Corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare.

Reglementari interne:

 • - Actul Constitutiv al societarii INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L.

 • - Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 691/28.12.2017, prin care a fost numit Consiliul de Administrație al societarii, cu modificările ulterioare ale componentei consiliului;

 • - Regulamentul de organizare si funcționare;

 • - Regulamentul intern;

 • - Codul de etica;

 • - Proceduri si alte documente cuprinzând dispoziții interne

 • 1.4. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membrii, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a Societății. Mandatul conferit membrilor Consiliului de Administrație este pe perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanta Corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație prin Președinte este împuternicit să adopte hotărârile ce privesc gestiunea și buna funcționare a Societății care nu sunt de competența Adunării Generale a Asociaților. Consiliul de Administrație are puterea de a acționa în numele Societății INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L., prin Președintele Consiliului de Administrație, în scopul efectuării sau autorizării operațiunilor legate de activitatea Societății, în limitele stabilite de lege și prin Actul Constitutiv.

Consiliul de Administrație se compune din 7 ( șapte ) membrii, aceștia urmând a fi aleși conform art. 4 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în urma finalizării procedurii de selecție.

 • 1.5. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Președintele Consiliului de Administrație poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea Societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a Societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. între administratorii membri ai Consiliului de Administrație prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul Societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv Președintele Consiliului de Administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării Societății INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L.


Sunt în competența Președintelui Consiliului de Adminstrație deciziile privind:

 • - Determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea Societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;

 • - Aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al Societății, precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;

 • - înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea,demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;

 • - Numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;

 • - Aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care sa dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA. Operațiunea a cărei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA la data încheierii actului juridic va putea fi încheiată numai cu aprobarea Adunării Generale;

încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare Societății INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L., în vederea bunei funcționări a societății.

Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privind:

Stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;

Aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății, precum și modificarea Organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;

 • - Adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;

 • - Aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat;

Supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

 • - Mutarea sediului social și înființarea/desființarea de filiale și sedii secundare -sucursale, reprezentanțe, agenții, punct de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

 • - Executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală.

Potrivit Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație s-a reunit ori de câte ori a fost necesar la sediul societății, cel puțin odata pe lună sau ori de câte ori interesele societății au impus acest lucru.


Reunirea Consiliului de Administrație s-a făcut la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale.

 • 2. ȘEDINȚELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

în perioada Ianuarie 2019 - Decembrie 2019 Consiliul de Administrație al societății INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L., s-a întrunit în 12 ședințe lunare. Documentele care au fost discutate, analizate, aprobate în cadrul ședințelor au fost conform cu regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație și cu contractul de mandat.

 • 1. ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII INVESTIȚII SPATII

VERZI S3 S.R.L. - 25.01.2019

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 19/25.01.2019

Art.l. Se aprobă modificarea Organigramei, Statului de Funcții si al Grilei de Salarizare societății;

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 20/25.01.2019                   IS

l 6

Art.l. Se aprobă Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație al societății Investiții

Spatii Verzi S3 SRL, pentru anul 2018 - semestrul II;

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 21Z25.01.2019

Art.l. Se aprobă Programul de activitate al societății Investiții Spatii Verzi S3 SRL pentru anul 2019.

 • 2. ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII INVESTIȚII SPATII

VERZI S3 S.R.L. - 28.02.2019

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 22/28.02.2019

Art. 1. Se aprobă încheierea unui contract de închiriere imobil (si teren) de la Delta ACM;

Art.2. Se aproba achiziția de utilaje de la Delta ACM;

Art. 3. Se aproba achiziția unui Buldoexcavator de la Algorithm Construcții S3 SRL;

Art.4. Se aproba achiziția a doua ciururi rotative.

 • 3. ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII INVESTIȚII SPATII

VERZI S3 S.R.L. -29.03.2019

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 23/29.03.2019

Art.l. Se aprobă Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019;

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 24/29.03.2019

Art.l. Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019, Nota de fundamentare, Lista de investitii;

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 25/29.03.2019


Art. 1. Se aprobă achiziția a doua utilaje tip PRB, prin achiziție

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 26/29.03.2019

Art.l. Se aprobă completarea obiectului secundar de activitate

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 27/29.03.2019

Art.l. Se aprobă achiziția pentru furnizare si instalare Linie de Sortare Deșeuri, cu o valoare estimate de 189,000.00 euro fara TVA;

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 28/29.03.2019

Art.1. Se aprobă demararea procedurii aferente serviciilor de promovare si publicitate, desfășurate cu asociatul majoritar si/sau cu terii;

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 29/29.03.2019

Art.l. Se aprobă achiziția unui Intorcator de Brazde pentru compost.

 • 4. ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII INVESTIȚII SPATII

VERZI S3 S.R.L. - 25.04.2019

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 30/25.04.2019

Art.l. Se aprobă numirea Secretarului Consilului De Administrație, in persoana Dra Alexandra Bianca Bojin.

 • 5. ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII INVESTIȚII SPATII

VERZI S3 S.R.L. -23.05.2019

Hotararea Consiliului de Administrație NR. 31/23.05.2019

Art.l. Se aproba modificarea Organigramei societarii S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

Hotararea Consiliului de Administrație NR. 32/23.05.2019

Art.l. Se aproba modificarea Statului de Funcții al S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

Art.2. Se aproba modificarea Grilei de Salarizare a S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

Hotararea Consiliului de Administrație NR. 33/23.05.2019

Art.l. Se aproba preluarea cu continuarea derulării Contractului de Leasing nr. 58830.1 din data de 13.05.2019 de la S.C. T.T.A. UTILAJE INDUSTRIALE S.R.L.

Hotararea Consiliului de Administrație NR. 34/23.05.2019

Art.l. Se aproba schimbarea denumirii Societarii din ” Investirii Spatii Verzi S3” in Smart

City Invest S3”

 • 6. ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. - 25.06.2019

Hotar area Consiliului de Administrație NR. 35/25.06.2019

Art.l. Se aproba vanzarea de utilaje, echipamente, autovehicule, utilaje, dotări si scule, avand preturi maximale.


Hotararea Consiliului de Administrație NR. 36/25.06.2019

Art.l. Se aproba vanzarea mașinii de marcaj rutier

 • 7. ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII S

INVEST S3 S.R.L. - 25.07.2019

Nu s-au aprobat Hotarari.

 • 8. ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. - 22.08.2019

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 37/22.08.2019

Art.l. Se aprobă modificarea Statului de Funcții al S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L., conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Grilei de Salarizare a S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L., conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

 • 9. ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. - 30.09.2019

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 38/30.09.2019

Art.l. Se aprobă numirea provizorie în funcția de Director Executiv pe o perioadă de 4 luni, dnei. Andreea Roxana Neagu, cu o remunerație în valoare de 10.257.00 lei (salariu brut) și demararea procedurii de selecție.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 39/30.09.2019

Art.l. Se aprobă Regulamentul de Ordine Interioară al Societății Smart City Invest S3 S.R.L.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 40/30.09.2019

Art. 1. Se aprobă vânzarea utilajelor și a echipamentelor deținute de către Societatea Smart City Invest S3 S.R.L., conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre și se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Asociaților.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 41/30.09.2019

Art.l. Se aprobă modificarea Organigramei societății Smart City’ Invest S3 S.R.L., conform

Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 42/30.09.2019

Art.l. Se aprobă modificarea Statului de Funcții al S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L., conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Grilei de Salarizare a S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L., conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

 • 10. ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. - 30.10.2019

Nu s-au aprobat Hotarari.

 • 11. ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L.-27.11.2019

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 43/27.11.2019

Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant al membrului Consiliului de Administrație, și se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Asociaților.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 44/27.11.2019

Art.l. Se aprobă modificarea Organigramei a S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L., conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Statului de Funcții a S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L., conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea Grilei de Salarizare a S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L., conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

 • 12. ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. - 19.12.2019

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 45/19.12.2019

Art. 1. Se aprobă achiziția de tâmplărie pentru Creșa Trapezului și Creșa Greierașul.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 46/19.12.2019

Art. 1. Se aprobă schimbarea sediului social la următoarea adresă: Str. Jean Alexandru

Steriadi, nr. 17, clădire administrativă, etaj 2 și se înaintează spre aprobare Adunării Generale

a Asociaților.


 • 3. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Conform reglementarilor in doemeniu, Adunarea Generala a Asociatilor este cel mai înalt for decizional al societarii, care decide asupra activității acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

In acest sens, conform dispozițiilor AGA, societatea a fost administrata de un Consiliu de Administrație numit in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, in baza unei selectii effectuate de Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Membrii Consiliului de Administrație, in calitate de mandatari au fost împuterniciri, in limitele prevăzute prin contractul de mandat sa reprezinte interesele Sectorului 3 al Municipiului București si ale Consiliului Local si sa administreze societatea SMART CITY INVEST S3 SRL (INVESTIȚII SPATII VERZIS3 S.R.L) in condiții de eficienta si performanta.

Astfel, din Consiliul de Administrație, la data de 31.12.2019, fac parte următorii:

 • - Balasa Simona Andreea — Președintele Consiliului de Adminstratie

 • - Nedelcu Petre - Membru al Consiliului de Administrație


 • - Dindiri Puiu - Membru al Consiliului de Administrație

 • - Dinca Cătălin Gabriel - Membru al Consiliului de Administrație

 • - Irimia Mihnea Andrei - Membru al Consiliului de Administrație

 • - Todirica Alexandra - Membru al Consiliului de Administrație

 • 4. HOTĂRÂRI ALE SOCIATULUI UNIC

In perioada analizata, Asociatul majoritar Consiliul Local Sector 3 a adoptat hotarari vizând societatea SMART CITY INVEST S3 SRL (INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL), ce au făcut obiectul dispozițiilor AGA.

Astfel, amintim:

 • • Hotărârea 156 din 26.02.2019 privind numirea unui membru in Consiliul de Administrație al societarii Investirii Spatii Verzi S3 SRL pentru postul ramas vacant;

 • • Hotărârea 191 din 28.03.2019 - privind Actului Constitutiv al societății Investiții Spatii Verzi S3 SRL;

 • • Hotărârea 192 din 28.03.2019 privind stabilirea remunerației președintelui si a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societarii Investiții Spatii Verzi S3 SRL;

 • • Hotărârea 193 din 28.03.2019 privind aprobarea cesiunii contractului de lucrări nr. 182763/06.09.2018, avand ca obiect “Lucrări de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Cresa Trapezului”;

 • • Hotărârea268 din 16.05.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, acontului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 si a programului de activitate pe anul 2019 ale societarii Investirii Spatii Verzi S3 SRL;

 • • Hotărârea 269 din 16.05.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societarii Investiții Spatii Verzi S3 SRL;

 • • Hotărârea 340 din 25.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Lucrări de creșterea eficientei energetice si modernizare corp C4 Cresa Greierasul”;

 • • Hotărârea 352 din 25.06.2019 privind aprobarea Încheierii unui Act Adițional la contractual de lucrări nr. 182763/06.09.2019 cesionat prin contractual nr.385276/19.04.2019;

 • • Hotărârea 353 din 25.06.2019 privind atribuirea către societatea Investiții Spatii Verzi S3 SRL a contractului avand ca obiect “Proiect ethnic si lucrări de reparatii la imobilul din Lucretiu Patrascanu“;

 • • Hotărârea 364 din 05.07.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societarii Investiții Spatii Verzi S3 SRL in vederea vanzarii mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor si accesoriilor aflate in patrimonial societarii;

 • • Hotărârea 366 din 05.07.2019 privind schimbarea denumirii societarii din Investirii Spatii Verzi S3 SRL in SMART CITY INVEST S3 SRL;

 • * Hotărârea 369 din 05.07.2019 privind atribuirea către societatea Investiții Spatii Verzi S3 SRL a contractului avand ca obiect “Furnizare utilaje pentru marcaje rutiere”;

 • • Hotărârea 382/30.07.2019 privind modificarea Anexei la HCLS3 nr. 364/05.07.2019 referitoare la acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății;

 • • Hotărârea 383/30.07.2019 privind atribuirea către societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Furnizare autovehi^jile^gnă în 3,5 tone și alte produse.’’

 • • Hotărârea 400/30.07.2019 privind modificarea Anexei la HCLS3 nr. 340/25.06.2019 prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului

de investiții "Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare Corp C4 - Creșa Greierașul - str. Marin Pazon nr. 2B, Sector 3, București

 • • Hotărârea 420/28.08.2019 privind atribuirea către societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare corp C4 - Creșa Greierașul str. Marin Pazon nr. 2 B”

 • • Hotărârea nr. 476/24.09.2019 privind atribuirea către societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Servicii de promovare".

 • • Hotărârea nr. 491/15.10.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L. în vederea vânzării unor mijloace fixe aflate în patrimoniul societății.

 • • Hotărârea nr. 520/31.10.2019 privind atribuirea către societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Furnizare autovehicule tip autoutilitare, utilaje și unelte"

 • • Hotărârea nr. 785/19.12.2019 privind încetarea mandatului unui membru al Consiliului de Administrație al societății INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L. și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului rămas vacant.

Hotărârile mai sus prezentate au fost implementate prin grija Consiliului de Administrație si a Președintelui acestuia, in scopul asigurării unei evoluții favorabile si in sensul schimbării direcției principale de dezvoltare.

 • 5. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Resursele umane sunt primele resurse strategice in cadrul unei organizatii. In cadrul INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L., capitalul uman constituie un potențial deosebit care trebuie inteles, motivat si implicat in realizarea obiectivelor sale.

Raporturile de munca in cadrul INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L. se desfasoara respectând legislația in domeniul muncii, Codul de etica, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare si Funcționare, Contractul Individual de Munca, Fisa postului si toate procedurile interne. Organigrama societarii este aprobata de către Consiliul de Administrație, societatea funcționând in perioada de referința conform structurii organizatorice aprobate.

Salariile angajatilor sunt stabilite prin negociere conform grilei de salarizare. Numărul de personal este corelat direct cu volumul si structura activității societarii si nivelul productivității muncii.


La sfârșitul anului 2019, sunt înregistrări 87 de salariati, din care:

 • • 61 salariati activi, din care:

 • 7 salariati in cadrul compartimentului Marketing si comunicare

 • - 6 salariati in cadrul compartimentului Tehnic

2 salariati in cadrul compartimentului Achiziții

6 salariati in cadrul compartimentului Administrativ

5 salariati in cadrul compartimentului Resurse Umane, Juridic si Contabilitate

 • - 35 salariati in cadrul compartimentului de Execuție

 • • 2 salariati suspendati, din care:

 • 1 salariat in concediu de creștere copil

 • 1 salariat suspendat

In semestrul al-II-lea al anului 2019, au existat 3 cursuri de pregătire profesionala, la care au participat un număr de 5 (cinci) salariati:

 • - 1 salariat la Cursul de Achiziții

3 salariati la Cursul de Sistem de management integrat

 • 1 salariat la Cursul de Comunicare si transparenta decizionala anticoruptie

 • 6. TRANSPARENȚA

Având in vedere normativele legislative aprobate la nivelul Uniunii Europene si anume prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date, societatea a a elaborat si implementat politica pentru protecția persoanelor fizice in cee ace privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date.

Din perspectiva reglementărilor în domeniu, a Actului Constitutiv și a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 121 din 28.03.2018 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățiri a actului de transparență instituțională, se va publica pe anul în curs, pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociaților si al publicului, următoarele documente și informații:

 • • Hotărârile asociatului majoritar în termen de 48 de ore de la data adunării;

 • • Situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

 • • Toate facturile și contractele încheiate de societate;

 • • Raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

 • • Raportul de audit anual;

 • • Lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor;

 • • Rapoartele Consiliului de Administrație;

 • • Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;

 • • Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia;

 • • Alte informații de interes public.

INDICATORI

STGBEX- Suma Totală aferentă garanții de bună execuție pentru contracte finalizateSocietatea Smart City Invest S3 SRL

INDICATORI CHEIE DE PERFORMAJ

NȚĂ aprobati prin H.C.L.S. nr. 177/26.04.2018

FINANCIARI

NEFINANCIARI

Datorie

Investiții

Profitabilitate

Venituri

Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora

Calitate scrvicii/produsc

Guvern anță Corporativă

Indicator de performanți asociat indicatorului cheie

Gradul de Îndatorare general (GI)

Rotația activelor imobilizate

Rentabilitatea financiara a capitalului propriu

Rata nominală de creștere a veniturilor

Cursuri de calificare/spedalizare personal

Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora

Procent restituit din garanția de bună execuție

Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei

Formula de calcul indicator

[Datorii totale/(Active totaletcapitaluri proprii)] * 100

(Cifra de atac cri/Active imobilizate) * 100

(Profit net/Capitaluri proprii)* 100

[(venit semn -Venit sem n-l)/Venit semn-l]*100

(Nr. Angajați cc au urmat cursuri de califîcare-specializare / Nr. Total angajați societate)* 100

[Total puncte (răspunsuri afirmative angajați chestionați) /10]>10

(SRGBEX/STGBEX)*100

[Total puncte/(Nr. Total acțiuni - Nr. Răspunsuri NU E CAZUL)l*100

U.M. indicator do performanta

%

%

%

%

%

NR.

%

%

Ținta indicator de performanta planificat -2019

62%

415%

7.75%

2%

1.5%

10

100%

100%

Valoare indicator

31.12.2019

49%

56%

0%

228%

3%

12.4

0%

95%

OBSERVAȚII

ÎNDEPLINIT

NEINDEPTJN1T

NEINDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

NEINDEPI.INIT

NEINDEPLIN1T

SRGBEX- Suma Totală restituită aferentă garanții de bună execuție pentru contracte finalizate

Smart City Invest S3 SRL

C. U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017

Sediul Social: Strada Jean Alexandru Steriadi, nr.l 7, sector 3, București,

 • 7. CONTRACTE DERULATE CU PRIMĂRIA SECTORULUI 3 SI SOCIETĂȚI CU ACȚIONAR MAJORITAR CONSILIU LOCAL AL SECTORULUI 3

Societatea SMART CITY INVEST S3 SRL (INVESTIT!! SPATII VERZI S3 S.R.L.) a desfasurat mai mult de 80% din activitati in relație cu Sectorul 3 al Mim. București.

NR CRT

DATA

(D-z&naaa

NR CONTRACT

BENEFICIA!

PRESTATOR

TIP CONTRACT

OBIECT

VALOARE

VALABILITATE

4CT 4DITIONAL

OBSERVAȚII

jgxxpxsizufy                                                                                       --------------------■---------■----■------'----■-------

1

6-Nov-l9

3496

ADJP.B. S.A

sa s3

Contract de cesiune de creanțe

cesionarea de creanțe către DGSS3

623,591.38

RON (TVA închis)

pana la îndeplinirea obEgatiikrr

Nf'A

ÎNCHEIAT

2

â-Nov-19

698916

PS3(Direcfia Irigații)

SCI 53

Fnrnrmre

Fumizare de utilaje tip autoutilitare, utilaje al unefte

202,713.66

RON (fim TVA)

pana fa ăirlgilmirai obligațiilor

N.'A

ÎNCHEIAT

3

17-0ct-19

7523

DGSS3

sa sa

Coutiact de vânzare

Vuuare utilaje

2^78,793.03

RON(fere TVA)

pana la indepitnrea obligi fiilor

N/A

ÎNCHEIAT

4

27-Sep-19

647026

PS3

sa S3

Prestări servicii

Servicii promovare

6,468,840.00 RON(fcra TVA)

31.12.2019

WA

ÎNCHEIAT

5

27-Ang-19

5910

DGSS3

sa S3

Fijmfeara

Autocefalii e

9.257,50

RON (fam TVA)

31.12.2019

N/A

încheiat

6

l-Aug-19

5263

DGSS3

sa S3

Contract de vânzare

Aiitovriiicule al utilaje

1,007,277.35

RON(ftra TVA)

La data predării tuturor bunurilor

N/A

JNCHHAT

7

3]-Jirl-19

499679

PS3 (DA.D.P S 3)

sa sa

Furnizare

Anto^thkule pana ii 3,5 tone si alte rroduțe

580.961,12 RON (fără TVA)

pana la îndeplinirea obEgaffifor

N/A

ÎNCHEIAT

8

9-Jul-19

474«2?

PS3 (D.AD.P. S3)

sa S3

Furnizare

Furniza are Utilaje pentru marcaje rutiere

389.859,33

RON (fim TVA)

pana ta Îndeplinirea

>3bl"_ (T

1/17.07.2019

Schimbare denumire

Presutor

ÎNCHEIAT

9

30-May-19

3529

DGSS3

sa sa

Furnizare

închiriere de utitaje si vehicule

219,438.80

RON(&ra

TVA)

31.122019

N/A

ÎNCHEIAT

10

13-May-! 9

583 î

DGS S3

sa S3

Prea lari Sovicu

Colectarea deșeurilor provaiitedm construcții

Preturi unitare

13.05.2020

N/A

încheiat

11

22-Apf-19

386933

ISVS3

sa S3

Prestări Saricii

Șovinii de realizare ai di fi mi re spoturi TV si

Rad»

5,653,505.13 RON (cu TVA)

31.122019

Act Adițional nr, 434858/04.06.2019

ÎNCHEIAT

12

22-Apr-19

5636

ISVS3

DGSS3

Prestare Servicii

Salubrâare

Preturi unitare

Prelungire automata

N-A

IN CURS

13

6-Sep-19

182763

1SVS3

ALCORITHM

CONSTRUCȚII S3

Cesiune

Cedare ctr. De hicrarinr.

182763'06.09.2

018

14.392.366.5

9RON(cu TVA)

pana la indeplnrirea obligațiilor

Act AdkiDnal nr. 2,3,4

IN CURS

14

18-Apr-19

38ÎI11

FS3S3 (D.AD.P)

ISVS3

Furnizare

Furnizare sub forma de hicblriere autovdiiciile pana in 3,5 tone

306.588,88

RONtfara TVA)

pana fa Îndeplinirea obligațiilor

Act Adițional m.

392719/25.04.2019

ÎNCHEIAT

15

l-Mar-19

1457

PS3S3 (D.AD.P)

ISVS3

Comodat

Folosința utilaje si echipamente

30.04.2019

N/A

ÎNCHEIAT

16

lO-Sep-19

622667

PS3S3

SCI S3

Contract de Lucrări

Lucrări de cresta-ea eficiente energetice si modernizare corp C+-Cresa

Greioasul"

966.145,90 RON (inclusiv TVA)

Pana la încheierea procesului verbal de recepție finala

N/A

IN CURS

17

26-Jim-]9

46142L

PS3S3

ISVS3

Contract de Lucrări

Proiect tehnic si hnraride TiȚiamtil la imobilul Lneretiu

Patra scanu

569.557,95

RON (cu TVA)

Pana la Încheierea procesului vtrhal de recepție finala

NA

1NCURR

18

lO-Jul-18

134020

PS3 S3

(D.AD.P)

ISVS3

Contract de Lucrări

Lucrări de amenajare si modairizare s locurilor de joaca ai a spatnkn verzi adâreme

Craei Greioasu! din

Sectorul 3

872.472,83

RON (Cu TVA)

Pana la in chțițrea procesului verbal de recepție finala

N/A

IN CURS

19

12-JuLJS

128612

PS3S3 (DAD.P)

ISVS3

Contract de

Lucrări

Lucrări de pavârv alei si montare borduri

5.860294.46

Pana fa incheiaea procesului varia] de recepție-fimi

N'A

IN CURS

20

I7-Apr-18

63680

PS3S3 (D.AD.P)

ISVS3

Contract do Lucrări

Lucrări de amenajare ri mudaniare â locurilor de joaca si a spatHor verzi adfa carte

Crasei Poicoava,

Cresa Ghiocelul, "oceluB, Titan

4.499.774,95 RON (cu TVA)

Pana te încheierea tfOCesuJui votai de recepție'(Mă

N/A

IN CURS \

mtf r

eșSJJRța

IM 1 1— M

 • 8. CONCLUZII

în baza celor prezentate mai sus, corelate cu problemele existente din piața muncii si expansiunea societății, in anul 2019 Consiliului de Administrație al societății SMART CITY INVEST S3 SRL (INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L.) si-a indeplinit obligațiile, conform contractelor de mandate si cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al societății,

Aprobat,

Domnul Nicolae NEDELIA - Președinte C.aS/
Domnul Puiu DINDIRI — Membru C.A.
Domnul Gabriel Cătălin DINCĂ - Membru C.A.
Domnul Mihnea Andrei IRIMIA - Membru C.A.
Domnul Petre NEDELCU Membru C.A. /A
Domnișoara Alexandra TODIRICĂ - Membru C.A. 9

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 80 / 20.07.2020

Având în vedere:

 • - Proiect de Program de Activitate al Consiliului de Administrație societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2020

în conformitate cu prevederile:

 • - Art.l3.6.ali 3 lit e) și art 17.1.din actul constitutiv

 • - Art.24 (3) lit e) și art 28.1. din Statut

în temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare

Consiliul de administrație al SC SMART CITY INVEST S3 S.R.L. compus din următorii membrii votează cu:

 • 1. Domnul Nicolae NEDELIA        - Președinte

 • 2. Domnul Puiu DINDIRI          * Membru

 • 3. Domnul Gabriel Cătălin DINCĂ - Membru

 • 4. Domnul Mihnea Andrei IRIMIA - Membru

 • 5. Domnul Petre NEDELCU        - Membru

 • 6. Domnișoara Alexandra TODIRICĂ - Membru

HOTĂRĂȘTE

s

Se adopta cu 6 voturi pentru, nici o abținere si niciun vot împotriva, din totalul de 6 voturi valabile exprimate, ” Aprobarea Programului de Activitate al societății Smart City Invest S3 S.R.L. pentru anul 2020.”

HClâSflA iW țOfil.WLa

Către:         Consiliul Local al Sectorului 3

D-lui Primar - Robert Sorin Negoita

Sediul:        Calea Dudesti nr. 191, Sector 3, București

Referitor:


Proiect de Program de Activitate pentru anul2020 al societății Smart City Invest


S3S.R.L.


SMART CITY INVESTS3 S.R.L.

PROGRAM DE ACTIVITATE

AL SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

2020

Societatea SMART CITY INVEST S3 S.R.L. este persoana juridica romana, cu sediul in Mun. București, Sectorul 3, Strada Jean Alexandru Steriadi, nr.17, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J4O/15431/2017, avand CUI 38188050, reprezentata legal de dl. Nedelia Nicolae, in calitate de Președinte C.A., cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3.

In cele ce urmează va prezentam un scurt istoric al activitatii societății.

Prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 204 din data de 29.11.2012, Consiliul Local al Sectorului 3 București a fost împuternicit in sensul înființării unei societăți comerciale. Temeiul legal in baza caruia Consiliul General al Municipiului București a decis infiintarea societarii comerciale a fost constituit de prevederile art. 81 alin. 2 Iit.f si litri din Legea 215/2001 a administrației publice locale.

Conform prevederilor art.81 alin.2 litf din Legea 215/2001, “consiliul local de sector exercita atribuții inclusiv in sensul administrării bunurilor aflate in doomeniul public sau privat a municipiului in temeiul unei hotarari a Consiliului General a Municipiului București”, iar conform prevederilor art.81 alin.2 lit.h din Legea 215/2001 "consiliul local de sector deține atribuții in sensul infiiniarii unei societăți comerciale condiționat de obținerea in prealabil a consimțământului Consiliului General al Municipiului București”.

In confonnitare cu Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr.204/29.11.2012, Consiliul Local al Sectorului 3 București a adoptat Hotararea nr.356 din data de 25.08.2017, avand ca obiect aprobarea constituirii unei societăți cu răspundere limitata avand ca scop principal prestarea activitatii de amenajare si întreținere Spatii verzi.

Ca urmare, in temeiul Hotărârii de Consiliu Local ante-mentionata, la data de 06.09.2017 a fost înființata societatea Investirii Spatii Verzi S3 S.R.L., avand ca asociati Consiliul Local al Sectorului 3 București cu 99% si societatea SD3 - Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L. cu 1%.

Ulterior, societatea Investirii Spatii Verzi S3 S.R.L., si-a schimbat denumirea in Smart City Invest 3 S.R.L. prin HCLS3 nr. 366/05.07.2019. De asemenea, codul CAEN al societății la data infîintarii a fost 8130 ”Acivitati de întreținere peisagistica”, ulterior s-a schimbat in cod CAEN 7820 ”Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului”.

Pentru anul 2020, SMART CITY INVEST S3 S.R.L., si-a propus următoarele:

 • 1. Finalizarea contractului contractului de lucrări ’ 'Proiect tehnic si lucrări de reparatii la imobilul din Lucretiu Patrascanu”;

 • 2. Finalizarea contractului de lucrări "Lucrări de accesibilizare spatii ale domeniului public”

 • 3. Finalizarea contractului de prestări servicii de promovare instituționala;

 • 4. Finalizarea contractului de cesiune pentru "Lucrări de creștere a eficientei eneregetice, modernizare si extindere Cresa Trapezului.”

 • 5. Finalizarea contractului de lucrări "Lucrări de creșterea eficientei energetice si modernizare corp C - Cresa Greierasul str. Marin Pazon, nr, 2B”

 • 6. Finalizarea contractului ’ 'Trasare si retrasare locuri parcare de pe raza Sectorului 3 ”.

Cu deosebita considerație,

Nicolae NEDELIA Președinte al Consiliului de Administrație SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 77 / 20.07.2020

Având în vedere:

 • - Proiect de Program de Activitate al Consiliului de Administrație societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2020

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 13.6.ali 3 lit e) și art 17.1 .din actul constitutiv

 • - Art.24 (3) lit e) și art 28.1. din Statut

în temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare

Consiliul de administrație al SC SMART CITY INVEST S3 S.R.L. compus din următorii membrii votează cu:

Domnul Nicolae NEDELIA

Domnul Puiu DINDIRI

Domnul Gabriel Cătălin DINCĂ

Domnul Mihnea Andrei IRIMIA

Domnul Petre NEDELCU

Domnișoara Alexandra TODIRICĂ


 • 1.

  - Președinte

  • - Membru

  • - Membru

  • - Membru

  -Membru

  -Membru


 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

HOTĂRĂȘTE

7

Se adopta eu 6 voturi pentru, mici e abținere si niciun vot împotriva, din totalul de 6 voturi valabile exprimate, ” Aprobarea raportului de audit pentru anul 2019 al societății Smart City Invest S3 S.R.L..5


întocmit,

Alexandra Bianca Bojin

Secretar al Consiliului di Ar at

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

CĂTRE,

Asociatii,

SMART CITY IN VEST S3 SRL

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

 • 1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societarii SMART CITY INVEST S3 SRL, cu sediul social în București, Calea Vitan nr. 154 -158, caldire administrativa, birou 3, sector 3, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală RO 38188050, care cuprind bilan lul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit Di pierdere, situaCia modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

 • 2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifica astfel;

 • • Total Capitaluri Proprii:                                         50.122.923 Iei

 • • Rezultatul net al exercițiului profit/ pierdere:                    2.251.938 lei

 • 3. In opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societarii la data de 31 decembrie 2019 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat ia aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate cu modificările si complectarile ulterioare.

Baza pentru opinie

 • 4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”) si Legea 162Z2017. Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare individuale” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerinde. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Respectarea principiului continuității activiiatii

 • 5. Auditorul nu a identificat evenimente, condiții sau aspecte care sa indice existenta unei incertitudini materiale care ar putea pune la îndoiala in mod semnificativ capacitatea societății de a continua activitatea conform principiului contabil Continuitatea activitatii.


Conducerea entitatii este responsabila pentru evaluarea si aprecierea premiselor de continuitate pentru întocmirea situațiilor financiare.

In Raportul administratorului si in Nota 6 la situațiile financiare întocmite, cuprind informatii privind respectarea principiului continuității activitatii si anume: Societatea isi va continua in mod normal funcționarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuării activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia. La 31 decembrie 2019 Societatea a înregistrat o pierdere de 2.251.938 lei, aceasta dispune de resurse materiale si financiare pentru a continua activitatea, respectând astfel principiul continuității activitatii. Situațiile financiare nu includ ajustări care ar putea proveni din rezultatul incertitudinii legate de continuitatea activității. Totodată societatea a analizat foarte atent expunerea la risc si a evaluat cu grija evenimentele ulterioare cu privire la perioada stării de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 si a adoptat masurile necesare, prin modificarea modului de desfășurare a activității (parțial,ordine), respectiv continuarea activității cu luarea unor măsuri de precauție sporite în vederea diminuării riscurilor.

Aspecte chele de audit

 • 6. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte, care in baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora, si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

Alte informatii - Raportul Administratorilor

 • 7. Administratorul este responsabil pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, SMART CITY INVEST S3 SRL, dar nu cuprind situațiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea ți nici declarația nefinanciară.

Atragem atenția asupra notei nr.6 - Principii, politici si principii contabile si Raportul financiar. După închiderea exercițiului financiar, in martie 2020, masuri restrictive au fost luate in Romania si in multe alte tari, in efortul de a limita raspandirea COVED-19. Nu se poate estima cum va evolua situatia, ceea ce determina incertitudini cu privire la dezvoltarea economica. Conducerea Societarii a luat masuri si monitorizează continuu situatia, estimarea Conducerii fiind aceea ca Societatea va fi. capabila sa depaseasca aceasta situație (te urgenta. Cu toate acestea, concluzia se bazeaza pe informațiile disponibile la data emiterii acestor sitiatîi financiare, iar impactul evenimentelor ulterioare asupra activitatii viitoare a Societarii poate diferi de estimarea conducerii. Opinia noastre de audit nu este modificata cu privire la acest aspect

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanteldr -Publice 1802Z2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate cu modificările si complectarile ulterioare, punctele 489-492.

In baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate in cursul auditului situațiilor financiare, in opinia noastre:

 • a) Infonnatiile prezentate in Raportul administratorului pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

 • b) Raportul administratorului a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate cu modificările si complectarile ulterioare, punctele 489-492;

In plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobândite in cursul audituluî situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturări semnificative in Raportul administratorului. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

 • 8.Conducerea SMART CITY INVEST S3 SRL (“Societatea”) este responsabila pentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802Z2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate cu modificările si complectarile ulterioare, pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea de situatii financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

 • 9.1n întocmirea situațiilor financiare, conducerea SMART CITY INVEST S3 SRL (“Societatea”) este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societățiî de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

lO.Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societarii.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

11.Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit dcsfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate, in baza acestor situatii financiare.

12.Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul audituluî. De asemenea:

Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de

eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fels, omisiuni intenționate, declaratii false si evitarea controlului intern.


 • • înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

 • • Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

 • • Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducerea SMART CITY INVEST S3 SRL (“Societatea”) a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societarii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atenția in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

 • • Evaluam prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informatii, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

 • 13 .Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

 • 14 .De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastra cu cerințele etice privind independenta si le comunicam toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranța aferente.

 • 15 .Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu excepția cazului in care legislația sau reglementările împiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstanțe extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Alte aspecte

 • 16 . Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv asociatilor Societarii SMART CITY INVEST S3 SRL, in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatilor societății acele aspecte pe care trebuie sa le prezentam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In măsura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decât fata de societate si asociatii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia

  formate.

  Aud.fm. Adriana Gavrilas înregistrata la CAFR cu nr.3814/2011  PRIMĂRIA


  SECTORULUI


  CABINET PRIMAR


  BUCUREȘTI


  www.primarie3.r0


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@lprimarie3.r0 I alea Pudețti nr igij » iMti-inr București

SECTOR 3


CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE -------------

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019

și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Smart City Invest S3 SRL

în raporturile cu societățile la care este asociat, Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să demonstreze transparență și maximă claritate, urmărind eficacitatea și profitabilitatea economică.

Astfel, societatea Smart City Invest S3 SRL prezintă Bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active cât și despre pasive, având rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mal profitabilă privind activitatea societății. Din actele prezentate rezultă că societatea a înregistrat în cadrul exercițiului financiar 2019 o pierdere în valoare de 2.251.938 lei.

Anual, Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL prezintă un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cât și elemente de guvernanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernanță corporativă în cadrul societății, precum și motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Programul de activitate al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2019 este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Totodată, din prezentarea obiectivelor de investiții din cadrul Programului de activitate al societății rezultă că 80% din activitățile desfășurate în cadrul societății sunt pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

Având în vedere că prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar și prin HCLS3 nr. 105/29.04.2020 a fost desemnat auditorul statutar pentru exercițiul financiar 2019 la societatea Smart City Invest S3 SRL, în urma efectuării acestui audit s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 436252/22.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


PRIIV ROBERT SORI


PRIMĂRIAE-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Șoseaua Mthaî Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr. 436252/22.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Smart City Invest S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08,2017 înființarea societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Strada Jean Alexandru Steriadi, Nr. 17, Clădire Administrativă, birou 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/06.09.2017, având CUI 38188050. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și asociat minoritar societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL având ca obiect principal de activitate “Activități de întreținere peisagistica", cod CAEN 8130.

Ulterior, avându-se în vedere rolul foarte important pe care a început să-1 joace domeniul construcțiilor în strategiile privind dezvoltarea societății și intenția acesteia de a prelua prin cesiune un contract de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului. " obiectul principal de activitate al societății a fost schimbat în primul trimestru al anului 2019, acesta devenind “Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale” — cod CAEN 4120 iar în luna iulie a aceluiași an societatea și-a modificat și denumirea, devenind Smart City Invest S3 SRL

In prezent, în conformitate cu Hotărârea nr. 7 din 14.01.2020 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, obiectul principal de activitate al societății este “Activități de contractare pe baze temporare a personalului “, cod CAEN 7820.

Prin adresa nr. 1784/21.07.2020 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 435013/21.07.2020), însoțită de anexele sale și de Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 77/20.07.2020, 79/20.07.2020, 80/20.07.2020 și 81/20.07.2020 societatea Smart City Invest S3 SRL propune spre aprobare:_____

O Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019 (anexele 1 și 2), însoțite de raportul auditorului (anexa nr. 5) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 e Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019 (anexa 3)

0 Programul de activitate al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2020 (anexa 4)

O —Bilanțul contabil anual - conținând informații atât despre active (capitalul revenit în urma desfășurării activităților declarate) cât și despre pasive (capitalul propriu și datoriile) -are rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente unei persoane juridice și poate ajuta prin datele oferite la o gestionare mai bună a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății.

Situația financiară a societății Smart City Invest S3 SRL este prezentată, într-un format foarte sintetic, în tabelele de mai jos, ce conțin informații extrase din bilanțul cu anexele sale și situația contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar aferent anului 2019 :

 • a) Elemente de bilanț, total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente (valori exprimate în lei)_________

  ACTIV

  SoMUOLflliOλ

  SoiaU 3111201»

  Active-total, din care:

  62.220.979

  61.583.286

  Active imobilizate —total, din care:

  Imobilizări necorporale Imobilizări corporale Imobilizări financiare

  10.150.646

  2.511

  10.147.203

  932

  12.293.674

  6.061

  12,287.613

  Active circulante -total, din care:

  Stocuri

  Creanțe

  Investiții pe termen scurt

  Disponibilități în casă și conturi la bând

  52X170.333

  498.728

  46.126.038

  3.666.873

  1.778.694

  49.289.612

  169.968

  45.367.181

  1.500.000

  2.252.463

  ’Asrv

  SoM Ii 0L0L2019

  Sold l» 31.11201»

  Capitaluri proprii - total, din care:

  Capital social subscris și vărsat

  Capital social subscris și nevărsat

  Rezerve legale

  Profitul sau pierderea exercițiului flnancîag

  52.158,980

  6.000.000

  46.000.000

  13.419

  240.257

  50.122.923

  9.000.000

  43.000.000

  13.419

  -2.251938

  Datorii total, din care:

  Datorii pe termen lung

  Ușierii ne termen scurt

  10.062.122

  9.135.673

  9Z&449

  10.644.554

  9.101.745

  1.542.809

 • b) Contul de profit si pierderi (valori exprimate în lei);

  Indicator

  31.dec.18

  31. dec. 19

  Venituri din exploatare

  3.917.235

  10.748.892

  Cheltuieli din exploatare

  3.652.146

  13.008.017

  Rezultatul din exploatare

  265.089

  -2.259.125

  l/enituri financiare

  3.286

  8.716

  Cheltuieli financiare

  0

  1.529

  Rezultatul financiar

  3.286

  7.187

  Venituri excepționale

  0

  0

  Cheltuieli excepționale

  0

  0

  Rezultatul excepțional

  0

  0

  Venituri TOTALE

  3.920.521

  10.757.608

  Cheltuieli TOTALE

  3.652.146

  13.009.546

  REZULTATUL BRUT

  268.375

  -2.251.938

  Cheltuiala cu impozitul pe venit si cu alte impozite

  28.118

  0

  REZULTATUL NET

  240.257

  -2.251.938

PRIMĂRIA

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ î

c) Capital social, asociați, părți sociale (valori exprimate în lei)

Smart City Invest S3 SRL

31,dec.18

^1 .dec.19

CAPITAL SOCial

I                  ă2.uuu.uuu

52 000.000

Valoare parte sociali (lei)

20 000

20.000

IMumăr total părți sociale

2.600

Z6D0

XSOCiAT 1 Sectorul 3 al Municipiului București

51.980.000

51 980.000

Ifumăr părți sociale

2.599

2.599

Procent

99,9615%

99,9615%

ASOCIAT 2 SD3 - Salubritate ■» Deszăpezire S3 SRL

10 000

10.000

4umăr părți sociale

1

Prncprrt

tt 0385%

0,0385%

Societatea Smart City Invest S3 SRL a înregistrat în cadrul exercițiului financiar 2019 o pierdere netă în valoare de 2.251.938 lei.

Prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, Smart City Invest S3 SRL fiind una dintre ele. Ulterior a fost adoptată HCLS3 nr. 105/29.04.2020 prin care a fost desemnat auditorul statutar pentru exercițiul financiar 2019 la această societate.

Obiectivele auditului financiar sunt:

 • - obținerea unor recomandări obiective privind evaluarea rezultatelor exploatării și a respectării politicii administrației întreprinderii pe de o parte, iar pe de altă parte privind asigurarea credibilității informațiilor;

 • - verificarea și certificarea bilanțului contabil anual, obiectiv ce constituie de fapt rolul final al auditului financiar.

Raportul auditorului financiar reflectă opinia acestuia asupra modului de întocmire și de reflectare în contabilitate a situației financiare a societății, într-o formă imparțială și credibilă, respectând prevederile standardelor din domeniu.

în urma auditării situațiilor financiare ale societății Smart City Invest S3 SRL, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative, opinia exprimată de auditorul independent a fost următoarea: „ în opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.,,

Bilanțul societății Smart City Invest S3 SRL și contul de profit și pierderi pe anul 2019, însoțite de raportul auditorului au fost întocmite în conformitate cu prevederile:

 • ■ ■ Ordinului nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor Publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

 • ■ ■ Art 1, alin (1): Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercelare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității.

 • ■ ■ Art. 28, alin. (1) “ Persoanele prevăzute la art. 1 au obligația să întocmească situații

PRIMĂRIA

financiare anuale, inclusiv în situația fuziunii, divizării sau încetării activității acestora, în condițiile legii,

din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■ ■ Art 194. - alin (1) “Adunarea asociaților are următoarele obligații principale: a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net. ” din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările șî completările ulterioare;

 • ■ ■ Art.12, pct. 12.1. „Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: ”

 • - lit d) “ hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale

 • - lit g) “ examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație

din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Q — Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019

în exercitarea rolului său de acționar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de așteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administrație și până la evaluarea activității și performanței acestora, autoritatea publică tutelară - Sectorul 3 al Municipiului București - trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate și transparență cu privire la politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu întreprinderile publice eficacitatea și profitabilitatea economică.

In calitatea sa de acționar, în cazul societăților, autoritatea publică tutelară primește anual din partea fiecărui Consiliu de Administrație un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cat și elemente de guvemanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvemanță corporativă în cadrul întreprinderii publice, motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL au fost numiți în urma derulării procedurilor de selecție inițială și a celor ulterioare pentru posturi rămase vacante în urma unor demisii.

în prezent componența Consiliului de Administrație este următoarea:

NEDELIA NICOLAE, președinte;

DINDIRIPUII);

DINCĂ GABRIEL CĂTĂLIN;

IRIMIA MIHNEA ANDREI;

NEDELCU PETRE;

TODIRICĂ ALEXANDRA.

Consiliul de Administrație al societății este responsabil pentru organizarea și supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. în primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societății, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile și prioritățile generale și supraveghează punerea în aplicare a acestor politici și strategii.

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL au intrat în vigoare la data de 15.01.2018, pentru o perioadă de 4 ani.

PRIMĂRIA

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 pentru anul 2019 conține următoarele tipuri de informații:

Cadrul general privind modul de organizare și funcționare, cadrul legislativ, structura organizatorică__________________________________________________________________________

 • — prezentarea societății, capitalul social, bazele legale ale constituirii acesteia, obiectul principal de activitate, datele de identificare, administrarea societății, atribuțiile Consiliului de Administrație;__________________________

Descrierea hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație în cele 12 ședințe ce au avut loc, cu referire la:___________________________________________________________________________________

 • > Aprobarea programului de activitate al societății pentru anul 2019;

 • > Achiziția unor echipamente și utilaje speciale, necesare pentru buna desfășurare a lucrărilor ce corespund obiectului de activitate al societății;

 • > Bugetul de venituri și cheltuieli al societății, pentru anul 2019;

 • > Completarea obiectului de activitate secundar al societății;

 • > Aprobarea rapoartelor de activitate ale membrilor Consiliului de Administrație semestriale și anual (semestrul II2018, semestrul 12019) ;

 • > Demararea procedurii aferente serviciilor de promovare și publicitate, desfășurate cu asociatul majoritar și/sau cu terți;

 • > Aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al societății Smart City Invest S3 SRL; > Desemnarea secretarului Consiliului de Administrație, stabilirea indemnizației sale;

 • > Modificarea Organigramei, Statului de funcții al societății și a grilei de salarizare a personalului;

 • > Schimbarea denumirii societății din "Investiții Spații Verzi S3 SRL” în ”Smart City Invest S3 SRL”;

 • > Schimbarea sediului social la următoarea adresă: Str. Jean Alexandru Steriadi, nr. 17, clădire administrativă, etaj 2;

 • > Aprobarea vânzării de utilaje, echipamente, autovehicule, utilaje, dotări și scule, având preturi maximale;

 • > Numirea provizorie în funcția de Director Executiv pe o perioadă de 4 luni și demararea procedurii de selecție;

 • > Etc.______________

Conducerea și administrarea societății                                                   |

CA- Consiliu de Administrație: P-președinte; membru definitiv CA ; * membru

||       PRIMĂRIA


COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ »

provizoriu CA

Hotărâri ale asociaților_____________________________________________________________________

Activitatea de resurse umane______________________________________________________

Adigurarea transparenței____________________________________________________________

Pagina de internet a societății - www.smart-s3.ro - este complet funcțională, fiind actualizată cu noile informații ce trebuie să fie accesibile publicului, conform legislației în vigoare.______________________________________________________________________________________

Contracte derulate cu Sectorul 3 al Municipiului București sau cu societăți având acționar/asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București

Indicatorii cheie de performanță

O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea și aprobarea unui set de indicatori de performanță, la nivelul Adunării Generale a Acționarilor, aplicabil administratorilor și ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori.

Prin HCLS3 nr. 177/26.04.2018 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație al societății, specificați în actele adiționale la contractele de mandat.

Tabelul următor conține informații prezentate în raport despre stadiul de îndeplinire a acestor indicatori la sfârșitul anului 2019:____________ _________ _____

CATEGORIE

DENUMIRE INDICATOR

PropU»

Realizat

OBS

FINANCIARI

Datorie

Gradul de îndatorare general (Gl)

62%

49%

ÎNDEPLINIT

Investiții

Rotația activelor imobilizate

416%

56%

NEWOEPUMT

Profitabilitate

ReniabStatea financiara a capitalului propriu

7.75%

0%

NEINOEPUMT

Venituri

Rata nominala de creștere a veniturilor

2%

228%

ÎNDEPLINIT

■ s I

u

Dezvoltarea capacității angqațfiorșia satisfacției acestora

Cursuri de cafificare/specializare personal

1.5%

3%

fNDEPUW

Dezvoltarea capacitSS angajsților și a satisfacției acest

10

12.4

WOEPUNH

Satisfacția cfiertilor

Procent restituit dm garanția de bună execuție

100%

0%

NEJNDEPLfNff

GtnTmwS cwporalî-4

Transparența și comunicarea pentru imaginea

ucaz I

‘.■EWDEPUMT

Concluzia formulată în raport este următoarea : “...în anul 2019 Consiliul de Administrație al societății SMART CITY INVEST S3 SRL (INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L.) și-a îndeplinit obligațiile, conform contractelor de mandate și cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al societății.”

Elaborarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație și supunerea acestuia aprobării Consiliului Local al Sectorului 3 asigură respectarea prevederilor:

■* Art. 55, alin (1) “ Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății. ”

Art. 56 “Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice. ”

PRIMĂRIA

din Ordonanța de Urgență nr, 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

0— Programul de activitate al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2020, document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, a fost elaborat pe baza scopurilor si obiectivelor strategice stabilite prin Planul de Administrare, luându-se în considerare, asigurarea unei evoluții ascendente a societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit, reprezentând un instrument de planificare strategică a politicii de administrare a societății.

Planul privind activitatea ce va fi desfășurată de societatea Smart City Invest S3 SRL în anul 2020 se referă atât la continuarea derulării și finalizarea unor contracte deja demarate în prezent cât și la contractarea de lucrări în mediul privat (în proporție de maxim 20%).

Contractele în curs de execuție sunt următoarele:

 • 1. Contractul de servicii de promovare încheiat cu Sectorul 3 al Municipiului București;

 • 2. Contractul de Servicii de realizare și difuzare spoturi TV și Radio încheiat cu Sectorul 3 al Municipiului București;

 • 3. Contractul de Cesiune contract de lucrări încheiat cu societatea Algorithm Construcții S3 SRL;

 • 4. Contractul "Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare corp C4-Creșa Greierușul”;

 • 5. ’ ’Proiectul tehnic și lucrări de reparații la imobilul din Lucrețiu Pătrășcanu’ ’;

 • 6. "Lucrări de amenajare și modernizare a locurilor de joacă și a spațiilor verzi adiacente Creșei Greierașul din Sectorul 3”;

 • 7. "Lucrări de amenajare și modernizare a locurilor de joacă și a spațiilor verzi adiacente Creșei Potcoava, Cresa Ghiocelul, Cresa Cerceluș si Cresa Titan”;

Conform programului, în anul 2020 societatea își va continua activitățile, peste 80% din acestea fiind aferente obiectivelor derulate de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Programul sus-menționat este supus aprobării în conformitate cu prevederile:

 • ■■ Art.12, pct. 12.1, lit h) "Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:"“aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății). ”

 • ■■ Art.13, pct. 13.6, alin. (3) lit. e): "Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privind." “Supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor. ”

din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 356/25.08.2017 , cu modificările și completările ulterioare.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Smart City Invest S3 SRL cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment Guvern an ță Corporativă

întocmit,

Cornelia Pivniceru /

SMART CITY INVEST S3 SRL

C. U.L: RO 38188050, Reg. Corn.: J40/15431/2017 Sediul Social: Jean Alexandru Steriadi, nr.17, sector 3, București

Către:


Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureștisi

dl. Robert Sorin Negoiță, Primar al Sectorului 3 București

Sediul:       Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul București

Referitor:    Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local privind aprobarea:

 • - Bilanțului contabil cu anexe;

Contului de profit si pierderi si a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2019;

Raportul cu privire la activitatea societății pentru

12019;

SECTOR 3


 • - Proiect de program de activitate pentru anul 2020

CABINET PRIMAR

Nr.


Stimate domnule Primar,

Data.

Subscrisa, societatea Smart City Invest S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Strada Jean Alexandru Steriadi, nr,17, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, avand CUI 38188050, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de Dl. Nicolae Nedelia în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local privind aprobarea:

Bilanțului contabil cu anexe;

 • - Contului de profit si pierderi si a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2019;

 • - Raportul cu privire la activitatea societarii pentru anul 2019;

Proiect de program de activitate pentru anul 2020

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 320/2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/2017 înființarea societarii comerciale Smart City Invest S3 SRL (denumire schimbata din Investiții Spatii Verzi S3 SRL, prin HCL S3 nr. 366 din 05.07.2019)

Societatea a fost infiintata si funcționează in temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societari cu răspundere limitata.

Conform prevederilor Legii societarilor comerciale nr. 31/1990 privind societarilor comerciale, Adunării Generale a Asociatilor ii revine obligația de a aproba situația financiara anuala, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor (art. 194 lit.a).

Conform Actului Constitutiv al societarii, Adunarea Generala a Asociatilor au următoarele atribuții principale:

 • - Art. 12 pct. 12.1 lit. d) hotărăște asupra insusirii rezultatelor anuale;

 • - Art. 12 pct 12.1 lit. g) examinează, aproba si modifica bilanțul si contul de profit si pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;

SMART CITYINVESTS3 SRL

C.U.I.: RO 38188050, Reg. Corn.: J40/15431/2017

Sediul Social: Jean Alexandru Steriadi, nr.17, sector 3, București

 • - Art.12 pct. 12.1 lit. h) aproba programul de activitate si bugetul Societății (inclusiv investițiile si finanțările), modifica planul de activitate si bugetul si stabilește politica de preturi (remunerația pentru activitățile Societarii);

Pentru aceste considerente, va rugam sa introduceți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Sectorului 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotarari de Consiliu Local, prin care sa se aprobe Bilanțul contabil cu anexe, Contul de profit si pierderi si a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2019, Raportul cu privire la activitatea societarii pentru anul 2019, Proiectul de program de activitate pentru anul 2020.

Anexam prezentei adrese următoarele documente:

 • 1. Bilanțul contabil cu anexele sale;

 • 2. Contul de profit si pierderi pentru exercițiul financiar încheiat;

 • 3. Raportul de audit financiar pentru anul 2019 al societarii SMART CITY INVEST S3 S.R.L.;

 • 4. Raportul cu privire la activitatea societarii pentru anul 2019;

 • 5. Proiectul de program de activitate pentru anul 2020.

Cu considerație,


întocmit,


Mihaita Dan Tancau


Smart City Invest S3 SRL

CUI: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 79 / 20.07.2020

Având în vedere:

 • - Proiect de Program de Activitate al Consiliului de Administrație societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2020

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 13.6.aii 3 lit e) și art 17.1 .din actul constitutiv

 • - Art.24 (3) lit e) și art 28.1. din Statut

în temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare

Consiliul de administrație al SC SMART CITY INVEST S3 S.R.L. compus din următorii membrii voteaza cu:

 • 1. Domnul Nicolae NEDELIA       - Președinte

 • 2. Domnul Puiu DINDIRI          - Membru

 • 3. Domnul Gabriel Cătălin DINCĂ - Membru

 • 4. Domnul Mihnea Andrei IRIMIA - Membru

 • 5. Domnul Petre NEDELCU        - Membru

 • 6. Domnișoara Alexandra TODIRICĂ - Membru

HOTĂRĂȘTE

Se adopta cu 6 voturi pentru, nici o abținere si niciun vot împotriva, din totalul de 6 voturi valabile exprimate, ” Aprobarea Bilanțului contabil pentru anul 2019 al societății Smart City Invest S3 S.R.L.”


întocmit,

Alexandra Bianca Bojin

Secretar al Consiliuiimde

mstratie


PRI MĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI


Nr. 436274/22.07.2020

Către,


CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Smart City Invest S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate nr. 436252/22.07.2020 și de adresa nr. 1784/21.07.2020 înregistrată la PS3 cu nr. 435013/21.07.2020 a societății Smart City Invest S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment Guvernanță Corporativă întocmit de, Cornelia Pivniceru


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă putc|i exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

----------——-------

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL        „

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....de pe ordinea de.zi /    «

supMmentarca-ordinii-dc zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comism de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de              ............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..../i?.....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii do zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ^DRIANA

MEMBRI:        r

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul....

de pe ordinea de zi /


Comisia de administrație publică locală, juridică^ apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită m ședința din data de                      » a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul .....de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/exțraQrdirra're, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,


VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:               H

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN

1

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care (încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin (legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) 5e va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și Inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr, 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări (și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind [producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea (statisticiforcomunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27,10.2012.

[ **") In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile redasîficate în sectorul administrației publice șl instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. *•"*•) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

(Pentru statutul de 'persoane Juridice afiliate’ se vor avea In vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și (completările ulterioare.

[«•«•) Conformări. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European ți al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune șl de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exptoatației sale, Inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum șl orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatațiel sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un ait (produs agricol In sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

[ (2) In sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și Impozitelor aferente.

2

Se vor Include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor (privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă In scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

3

[ 2) Valoarea înscrisă Ia rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile ,cu scadența inițială mai mare de un an’ și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezldente Indiferent de scadență (din ct451)'.

4

In categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice ți persoanele Juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

5

(4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile ți tranzacționale, potrivit legii.

6

(5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

7

(6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

8

La secțiunea 'XII Capital social vărsat Ia rd. 155 -165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului (social vărsat înscris la rd. 154.

[ 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum ți modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea ți funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.