Hotărârea nr. 23/2020

HCLS3 nr. 23 din 10.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 10.02.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.44834/CP/06.02,2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul comun de specialitate nr. 44571/06.02.2020 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

 • -  Adresa nr.44573/06,02.2020 a Direcției Economice;

în conformitate cu prevederile:

 • -   Art. 19 alin. (1) și art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii Bugetului de Stat pe anul 2020, nr. 5/2020;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) și art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă categoriile de venituri și cheltuieli ce se prevăd în bugetul Sectorului 3 al Municipiului București pe anul 2020.

Art.2. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 al Municipiului București se stabilesc în sumă de 1.183.138,16 mii lei, în structură pe capitole, conform anexelor nr.11/01 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

Veniturile secțiunii de funcționare       856.274,48 mii lei

din care:

o

258.581,00 mii lei

- impozite și taxe locale

o

108.851,00 mii lei

- sume defalcate din TVA

o

693.872,00 mii lei

- cote defalcate din impozitul pe venit

o

719,00 mii lei

- subvenții de la bug de stat

o

-205.748,52 mii lei

- varsaminte

Veniturile secțiunii de dezvoltare : din care:

326.863,68 mii lei

o

18.878,82 mii lei

- subvenții

o

102.236,34 mii lei

- sume primite de la UE în contul plăților efect.

o

205.748,52 mii lei

- vărsăminte

Art3. Se aprobă cheltuielile bugetului Sectorului 3 al Municipiului București în sumă de 1.183.138,16 mii lei cu desfășurarea pe capitolele, subcapitole, secțiuni, titluri, articole și alineate pe an și pe trimestre, precum și estimări 2021 - 2023, conform anexelor nr. 11/01 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 210.440,49 mii lei, precum și estimări 2021 - 2023, în structură pe capitole, conform anexelor nr.l 1/02 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă cheltuielile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 212.771,27 mii lei (din care 210.440,49 mii lei venituri proprii și 2,330,78 mii lei excedent) cu desfășurarea pe capitolele prevăzute și secțiuni, pe an și pe trimestre, precum și estimări 2021 - 2023, conform anexelor nr. 11/02, parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.6. Se aproba bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 109.327,57 mii lei, precum și estimările 2021 - 2023 conform anexelor nr.l 1/04, parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.7 . Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe titluri, articole și alineate de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol atât la bugetul local cât și la bugetul centralizat al creditelor interne, bugele instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și estimări 2021 - 2023, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2020, din care credite bugetare în sumă de 307.759,65 mii lei și credite de angajament în sumă de 200.969,67 mii lei, conform anexelor nr.l 1/07 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2020, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate conform anexei nr. 11/08.

Art.10. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr.ll parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll. Bugetul aprobat prin prezenta hotărâre poate fi rectificat sau modificat - inclusiv prin virări de credite bugetare - în situațiile și condițiile prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Artl2. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Economică, Direcția Investiții Achiziții, ordonatorii terțiari de credite, celelalte direcții și servicii de specialitate din Primăria Sectorului 3 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.NR. 23

DIN 10.02.2020

AMENDAMENT la punctul 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

în lista de investiții la capitolul 51.02.01.03poziția:

“Studii de fezabilitate — creșterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto pe Șos. Mihai Bravu (de la intersecția cu Strada Baba Novac până la Strada Laborator)

Se va citi:

“Studii de fezabilitate - creșterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto pe Șos. Mihai Bravu (de la intersecția cu Strada Baba Novac până la Strada Peneș Curcanul)

Iar suma alocată va fi de 1.800 mii lei în loc de 1.300 mii lei

Totodată pentru poziția

“Studii de fezabilitate - creșterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto pe Șos. Mihai Bravu (de la Strada Laborator până la Strada Peneș Curcanul)

Suma alocată va fi de 800 miii lei în loc de 1.300 mii lei

Păunică Adriana - Consilier local al Sectorului 3

Extras din procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 10.02.2020

17 voturi pentru

7 abțineri

1 consilier nu a votat

TELEFON (004 021) 318 03 Z3 - z8 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarg1primarie3.ro

Calea Dudnytî nr 191, ViHTinr 3, (Ljieitlț, OuLUItteti SECTOR 3CABINET PRIMAR

Nr....A4^...... A

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 44571/06.02.2020 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții, privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și sumele alocate Sectorului 3, bugetul Sectorului 3 al Municipiului București se prezintă astfel:

 • >  Structura veniturilor bugetului local, estimate a fi realizate în acest an, în sumă de 1.183.138,16 mii lei, este în concordanță cu constatarea șl evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate și nivelul fiscalității, precum si cu alocările bugetare.

Ținând cont de structura veniturilor, alocările bugetare, de prioritățile stabilite în vederea funcționării în interesul colectivității locale și evoluția principalilor indicatori macroeconomici, precum și de propunerile unităților subordonate Consiliului Local Sectorului 3, structura cheltuielilor se prezintă astfel:

 • > Totalul Cheltuielilor din bugetul local se estimează la 1.183.138,16 mii lei, din care:

o Secțiunea de funcționare                              856.274,48 mii lei, astfel:

 • • Cheltuieli de personal estimate la 190.917,70 mii lei din bugetul local (din totalul de 289.919,30 mii lei)

 • • Cheltuielile pentru bunuri și servicii în sumă de 216.567,39 mii lei, avandu-se în vedere asigurarea necesarului desfășurării activității instituțiilor în bune condiții, în principal a plății utilităților (facturi la energie electrică, termică, gaze, apa, poșta, telecomunicații, internet, carburanți), precum și a celorlalte materiale și servicii cum ar fi: materiale pentru curățenie și întreținere, piese schimb, materiale ISU, furnituri de birou dar și a reparațiilor curente necesare bunei funcționări a tuturor instituțiilor publice subordonate Consiliului Local, precum și alocarea de fonduri pentru asigurarea bazei tehnico - materiale a învățământului preuniversitar de stat dar si particular din sector, cu respectarea legislației în vigoare și dezvoltarea programelor educaționale și de prevenire a abandonului școlar, cât și a cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege.

 • • Cheltuielile pentru Dobânzi au fost estimate în sumă de 89.607,00 mii lei, aferente creditelor contractate.

 • • Fondul de rezervă a fost dimensionat la 500,00 mii lei, urmând a fi utilizat, in funcție de necesități, în baza hotărârilor aprobate ulterior de către Consiliului Local al Sectorului 3.

 • • Transferuri între unități ale administrației publice, în secțiunea de funcționare au fost dimensionate la 170.835,00 mii lei, pentru Direcția de Evidenta a Persoanelor și Direcția Generală de Salubritate și Deszăpezire Sector 3.

 • • Alte transferuri au fost estimate in valoare de 27.130,99 mii lei, in principal pentru învățământul particular.

 • • Asistență socială a fost estimată la 61.503,00 mii lei, avându-se în vedere măsurile pentru sistemul de protecție a copilului, susținerea sistemului de protecție a persoanelor aflate in perioada de risc social prin asigurarea resurselor financiare pentru persoanele cu handicap, acordarea de abonamente RATB, Metrorex, transport interurban, ajutoare de urgența, ajutor pentru încălzire, precum și asigurarea cu produse lactate, de panificație, fructe pentru elevii din invățământul școlar preuniversitar șl alte cheltuieli stabilite de legislația în vigoare.

 • •  Alte cheltuieli in suma de 25.660,00 mii lei: pentru acordarea de burse elevilor (22.000,00 mii lei), susținerea cultelor ( 500,00 mii lei), asociații si fundații (1.500,00 mii lei), fond persoane cu handicap neîncadrate (1.660,00 mii lei).

 • •  Rambursările de credite in suma de 73.553,40 mii lei conform contractelor de imprumut in derulare.

o Secțiunea de dezvoltare                                326.863,68 mii lei, astfel:

 • •  Transferuri între unități ale administrației publice 42,00 mii lei pentru Direcția de Evidenta a Persoanelor.

 • •  Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - dimensionate la 5.408,43 mii lei, reprezentând proiectele ce vor fi derulate în cursul anului 2020.

 • •  Cheltuieli de capital dimensionate la 198.390,08 mii lei reprezintă cheltuielile de

capital (pentru realizarea obiectivelor din Lista de investiții prezentată ca anexa la prezentul proiect de buget).

 • •  Rambursările de credite in suma de 123.023,17 mii lei conform contractelor de imprumut in derulare pentru proiecte cu finanțare UE.

o Corespunzător acestora Structura cheltuielilor pe capitole, se prezintă astfel:

INDICATORI

Cap. Bug.

PROPUNERI (mii lei)

CHELTUIELI - TOTAL

1.183.138,16

1

Autorități publice și acțiuni externe

51

207.836,38

2

Alte servicii publice generale

54

7.806,10

3

Tranzacții privind datoria publică

55

89.619,50

4

Apărare

60

66,30

5

Ordine publică și sig. naționala

61

5.919,68

6

învățământ

65

233.650,39

7

Sănătate

66

135,00

8

Cultură, recreere și religie

67

158.075,57

9

Asigurări și asistență socială

68

174.384,24

10

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70

113.977,00

11

Protecția mediului

74

165.123,00

12

Transporturi

84

26.545,00

 • > La bugetul local se adaugă :

 • •  BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, care la venituri sunt în sumă de 210.440,49 mii lei la care se adaugă excedentul de 2.330,78 mii lei, iar la cheltuieli în suma de 212.771,27 mii lei.

 • •  BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE în sumă de 109.327,57 mii lei, pentru obiective de investiții, trageri autorizate de Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale pentru anul 2020.

 • > Lista obiectivelor de investiții a Consiliului Local al Sectorului 3 este întocmită conform clasificației funcționale și cuprinde pentru fiecare obiectiv inclus, informații financiare și nefinanciare pe anul 2020.

Având în vedere fundamentarea, dimensionarea și repartizarea veniturilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cât și necesitatea asigurării surselor de finanțare, ținând cont de prioritățile stabilite, de îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor sectorului și protecția acestora, propun spre analiză și aprobare, prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2020 și estimări 2021-2023.TELEFON (004 O2î) p3 03 23 - 2S FAX (004    318 03 04 E-MAIL economic^ prfmsriej»n>

Cafea Dudeati nr. 191, Sector 3, 031084, București

.02.2020

RAPORT

la proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2020

In conformitate cu:

 • -  Legea nr. 5/2020 a Bugetului de Stat pe anul 2020;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

 • - Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitara;

 • - O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

 • - H.G. nr. 935/2019 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;

 • - Legea nr.227/2015 privind codul fiscal;

 • - Deciziile nr. 34 si nr. 35/09.01.2020, adresele nr. 2213/13.01.2020, nr.1963/10.01.2020 ale Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice

 • - București privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2020 .

 • - Adresa nr.4545/21/01.2020 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice - București privind estimarea cotelor defalcate din impozitul pe venit.

- Propunerile instituțiilor si serviciilor subordonate ;

Având in vedere programul macroeconomic care vizează asumarea unor strategii privind creșterea economică, creșterea accesului populației la servicii de calitate și la resurse, informatizarea si eficientizarea serviciilor către cetateni, eficientizarea cheltuirii banilor publici, prin măsuri de limitare a cheltuielilor prin continuarea aplicării unora dintre măsurile care vizează limitarea cheltuielilor aprobate în anii anteriori, astfel:

 • • munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele libere se va compensa numai cu timp liber;

 • •  în anul 2020, instituțiile și autoritățile publice nu acordă personalului din cadrul acestora premii;

 • •  in anul 2020 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă;

Din coordonatele construcției bugetare pe anul 2020 și orizontul 2021-2023 derivă și principiile de bază ale acestui proiect de buget: transparența, eficiența, predictibilitate, performanță, eficientizarea cheltuirii banilor publici.

Ținând cont de faptul ca, in conformitate cu prevederile Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, ordonatorul principal de credite al bugetului local elaborează si fundamentează proiectul bugetului si il supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului repartizarea fondurilor pe destinații, acțiuni, activitati, programe, proiecte, obiective, s-a efectuat în concordanta cu atribuțiile ce revin Consiliului Local al Sectorului 3, prioritățile stabilite in vederea funcționarii lor si in interesul colectivității locale, corelat cu posibilitățile reale de incasare a veniturilor la bugetul local, estimate a se realiza, prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali pentru acest an bugetar si estimările pe perioada 2021-2023, politicile si strategiile locale si sectoriale precum si prioritățile stabilite si programele de dezvoltare economico-sociala in perspectiva ale unitatii administrativ-teritoriale, in concordanta cu politicile de dezvoltare la nivel local, zonal, regional si național.

Bugetul general al sectorului 3 a fost structurat, conform Legii nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare, si a Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020, pe cele doua secțiuni:

♦♦♦ Secțiunea de funcționare - „partea de bază, obligatorie, a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.273/2006, cu excepția bugetelor fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor împrumuturilor externe și interne, care cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege, precum și cheltuielile curente respective.”

❖ Secțiunea de dezvoltare partea complementară a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.273/2006, cu excepția bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde veniturile și cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel național, regional, județean, zonal sau local, după caz.”

Structura veniturilor bugetului local estimat a fi realizate in acest an, in suma de 1.183.138,16 mii lei, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate si nivelul fiscalității, este următoarea:

❖ Veniturile secțiunii de funcționare, din care: 856.274,48 mii lei

1. Impozite, taxe si alte venituri locale              258.581,00 mii lei

din care :

166.242,00 mii lei Impozite si taxe pe proprietate - 07.02

Taxe pe servicii specifice -15.02                                   550,00 mii lei

Taxe pe utiliz.bun.autoriz. utiliz. bunurilor -16.02

41.000,00 mii lei

Alte impozite si taxe fiscale - 18.02

9.500,00 mii lei

Venituri din proprietate - 30.02

4.400,00 mii lei

Venit.din prest. serv, si alte activit. - 33.02

3.581,00 mii lei

Venit.din taxe admin., elib. permise - 34.02

40,00 mii lei

Amenzi, penalit. si confiscări - 35.02

17.000,00 mii lei

Diverse venituri - 36.02

16.268,00 mii lei

II.    Sume defalcate din T.V.A:

108.851,00 mii lei

 • III.   Cote defalcate din impozitul pe venit

 • IV.  Subvenții

 • V.   Varsaminte ptr. Sect. de dezvoltare

693.872,00 mii lei

719,00 mii lei -205.748,52 mii lei

❖ Veniturile secțiunii de dezvoltare din care :

326.863,68 mii lei

 • I.    Varsaminte din Sect. de funcționare

 • II.   Subvenții

 • III.  Sume primite de la UE in contul plăților ef.

205.748,52 mii lei

18.878,82 mii lei

102.236,34 mii lei

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL

1.183.138,16 mii lei

Ținând cont de structura veniturilor, aprobarea utilizării in anul 2020 a excedentului bugetar ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii in interesul colectivității locale, si evoluția principalilor indicatori macroeconomici, precum si de propunerile unităților subordonate Consiliului Local Sect 3, structura cheltuielilor se prezintă astfel:

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL      1.183.138,16 mii lei,

❖ Secțiunea de funcționare

856.274,48 mii lei,


din care:

 • -  Cheltuieli de personal in suma de 190.917,70 mii lei, tinandu-se cont de legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

 • -  Cheltuielile pentru bunuri si servicii in suma de 216.567,39 mii lei, s-a avut in vedere asigurarea necesarului desfășurării activitatii in bune condiții, in principal a plătii facturilor la energie electrica, termica, gaze, apa, posta, telecomunicații, internet, carburanți, precum si a celorlalte materiale si servicii cum ar fi : materiale pentru curățenie si intretinere, piese schimb, materiale I.S.U., furnituri de birou, dar si a reparațiilor curente necesare bunei funcționari a tuturor instituțiilor publice subordonate Consiliului Local, precum si alocarea de fonduri pentru asigurarea bazei tehnico - materiale a invatamantului preuniversitar de stat din sector, cu respectarea legislației in vigoare si dezvoltarea programelor educaționale si de prevenire a abandonului școlar.

 • -  Cheltuielile pentru Dobânzi au fost estimate in suma de 89.607,00 mii lei, pentru creditele contractate, avandu-se in vedere nivelul dobânzilor prognozate pentru anul 2020.

 • -  Fondul de rezerva a fost dimensionat la 500,00 mii lei, urmând a fi utilizat in baza hotărârilor aprobate ulterior de Consiliului Local al Sectorului 3.

- Transferuri intre unitati ale administrației publice in secțiunea de funcționare au fost dimensionate la 170.835,00 mii lei, pentru Direcția de

Evidenta a Persoanelor si Direcția de Salubritate si Deszăpezire.

 • -  Alte transferuri au fost estimate in valoare de 27.130,99 mii lei, in

principal pentru învățământul particular.

 • - Asistenta sociala a fost estimata la 61.503,00 mii lei, avându-se în vedere măsuri pentru sistemul de protecție a copilului, susținerea sistemului de protecție a persoanelor aflate in perioada de risc social prin asigurarea resurselor financiare pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, acordarea de abonamente RATB, Metrorex, transport interurban, asigurarea fondurilor pentru plata indemnizației de însoțitor pentru persoane cu handicap, ajutoare de urgența, ajutor pentru încălzire, precum și asigurarea cu produse lactate, de panificație, fructe pentru elevii din învățământul școlar preuniversitar și alte cheltuieli stabilite de legislația în vigoare.

- Alte cheltuieli in suma de 25.660 mii lei, din care : pentru acordarea de burse elevilor (22.000,00 mii lei), susținerea cultelor (500,00 mii lei), asociații si fundații (1.500,00 mii lei), fond persoane cu handicap neincadrate (1.660,00 mii lei).

- Rambursările de credite in suma de 73.553.40 mii lei conform Contractelor si convențiilor de împrumut in derulare.

•     Secțiunea de dezvoltare              326.863,68 mii lei,

din care

 • •  Transferuri intre unitati ale administrației publice - 42,00 mii lei pentru Direcția de Evidenta a Persoanelor.

 • • Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - 5.408,43 mii lei.

 • •   Cheltuieli de capital dimensionate in suma de 198.390,08 mii lei reprezintă active nefinanciare si financiare.

• Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE in suma de 123.023,17 mii lei.

Pe capitole bugetare structura este următoarea:

- Cap. 51 - Autoritari publice si acțiuni externe - cheltuielile se stabilesc in suma de 207.836,38 mii lei ( 190.130,38 mii lei Primăria Sector 3 si 17.706 mii lei DGITL Sector 3), din care :

Secțiunea de funcționare 145.024,94 mii lei, din care : cheltuieli de personal 87.282,70 mii lei, cheltuieli pentru bunuri si servicii 54.190,24 mii lei, sume necesare asigurării bunei desfășurări a activitatii instituției, in conformitate cu atribuțiile stipulate in R.O.F. (rechizite, furnituri, piese de schimb, PSI, asigurări, obiecte de inventar, mentenanta, consultanta, studii, taxe si avize etc), alte cheltuieli 910,00 mii lei - fond persoane cu handicap neincadrate si rambursări de credite pentru finanțările obținute, 2.642,00 mii lei;

Secțiunea de dezvoltare 62.811,44 mii lei, astfel: proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 3.040,43 mii lei, cheltuieli de capital, active nefînanciare in valoare de 59.771,01 mii lei conform legislației in vigoare, in principal pentru ample lucrări de dezvoltare a infrastructurii sectorului si dotări necesare desfășurării activitatii.

- Cap. 54 - Alte servicii publice generale - Cheltuielile acestui capitol sunt in suma de 7.806,10 mii lei:

Secțiunea de funcționare - 7.104,10 mii lei, pentru bunuri si servicii

892,10 mii lei, 500,00 mii lei fond de rezerva in conformitate cu Art.36 din

Legea 273/2006 privind finanțele publice locale si 5.712,00 mii lei transferuri pentru Direcția de Evidenta a Persoanelor.

SECTORULUI <

BUCUREȘTI^!

Secțiunea de dezvoltare -702,00 mii lei (cheltuieli de capital pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor - 42,00 mii lei, Administrația Piețelor - 660,00 mii lei).

- Cap. 55 - Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi -sumele prevăzute totalizează 89.619,50 mii lei, la secțiunea de funcționare pentru dobânzi si comisioane aferente creditelor contractate.

 • - Cap. 60 - Aparare (Centrul Militar) 66,30 mii lei, la Secțiunea de Funcționare, pentru funcționarea in condiții specifice in concordanta cu atribuțiile ce le revin .

 • - Cap. 61 - Ordine Publica si Siguranța Naționala 5.919,68 mii lei, la Secțiunea de funcționare 2.450,22 mii lei iar la Secțiunea de dezvoltare 3.469,46 mii lei pentru funcționarea in condiții specifice si in concordanta cu atribuțiile ce revin Direcției Generala de Politie Locala Sector 3 si Protecției Civile.

 • - Cap. 65 - Invatamant — 233.650,39 mii lei, din care:

Secțiunea de funcționare — 128.993,73 mii lei, din care: Cheltuieli de personal (Școala după școala) 7.500,00 mii lei, bunuri si servicii 49.473,34 mii lei, alte transferuri (invatamantul particular) 27.130,99 mii lei, ajutoare sociale -6.809,00 mii lei in principal pentru produse lactate si de panificație, precum si pentru asigurarea programului de fructe in scoli dar si pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, burse 22.000,00 mii lei, pentru rambursări de credite interne aferente acestui capitol suma de 16.080,40 mii lei.

Secțiunea de dezvoltare - 104.656,66 mii lei, cheltuieli de capital conform listei obiectivelor de investiții.

SECTORULUI <

3UCU RE5T1 J

 • - Cap. 66 - Sa na ta te - 135,00 mii lei pentru cheltuielile de personal ale asistenților medicali comunitari - Secțiunea de funcționare.

 • - Cap. 67 - Cultura, Recreere si Religie -158.075,57 mii lei, din care :

 • ■  Subcap. 67.02.05.03 întreținere grădini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement - cheltuieli totale in suma de 83.930,57 mii lei: 76.818,19 mii lei - secțiunea de funcționare, din care: 65.990,19 mii lei bunuri si servicii necesare intretinerii si amenajării spatiilor verzi de pe raza sectorului 3 si 10.828,00 mii lei rambursări de credite ; 7.112,38 mii lei - secțiunea de dezvoltare active nefinanciare (conform listei obiectivelor de investiții);

 • ■  Subcap. 67.02.50 - Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei 74.145,00 mii lei, din care : la secțiunea de funcționare 9.145,00 mii lei (6.300,00 mii lei bunuri si servicii reprezentând sume necesare desfășurării de activitati culturale si educative, 1.500,00 mii lei pentru asociații si fundații, precum si 500,00 mii lei pentru susținerea cultelor) si 845,00 mii lei rambursări de credite iar la secțiunea de dezvoltare 65.000,00 mii lei cheltuieli de capital (conform listei obiectivelor de investiții);

- Cap. 68. - Asigurări si Asistenta Sociala - 174.384,24 mii

lei, pentru D.G.A.S.P.C. sector 3, din care:

Secțiunea de funcționare - 167.897,50 mii lei: 96.000,00 mii lei cheltuieli de personal, 14.955,50 mii lei la bunuri si servicii fundamentate astfel incat sa acopere cheltuielile necesare bunei desfășurări a activitatii atat la nivel de Direcție Generala, Direcția de Protecție a Drepturilor Copilului, Direcția de Protecție Sociala cat si pentru centrele ce oferă servicii sociale pentru copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilitati cu domiciliul in sectorul 3 si crese; 54.694,00 mii lei asistenta sociala ce cuprinde drepturile bănești si facilitățile acordate persoanelor cu handicap, abonamente RATB, Metrorex, pentru acestea, transport interurban, ajutoare sociale pentru încălzit etc., 750,00 mii lei - fond persoane cu handicap neincadrate si rambursări de credite 1.498,00 mii lei;

Secțiunea de dezvoltare - 6.486,74 mii lei, (proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile si cheltuieli de capital).

- Cap.70 - Locuințe, Servicii si Dezvoltare Publica - se aloca suma de 113.977,00 mii lei, din care :

Secțiunea de funcționare 40.885,00 mii lei pentru rambursări de credite la acest capitol;

Secțiunea de dezvoltare 73.092,00 mii lei, din care: cheltuieli de

capital 2.100,00 mii lei (active nefinanciare) si pentru rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE, suma de 70.992,00 mii lei.

- Cap.74 - Protecția Mediului - 165.123,00 mii lei la Secțiunea de funcționare transferuri pentru Direcția Generala de Salubritate .

Cap.84 - Transporturi - 26.545,00 mii lei, sume alocate astfel:

Secțiunea defuncționare 23.012,00 mii lei, din care: 22.237,00 mii lei sunt destinate lucrărilor de reparații infrastructura sistem rutier si 775,00 mii lei destinate rambursărilor de credite ;

Secțiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital 3.533,00 mii lei pentru lucrări de investiții sistem rutier.

La bugetul local se adauga :

• BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, este in suma de 210.440,49 mii lei la venituri. Acestora li se adauga excedentul de 2.330,78 lei, rezultând un total in suma de 212.771,27 mii lei, din care subvenție 170.877,00 mii lei si venituri proprii de 41.894,27 mii lei.

Cheltuielile se estimează in suma de 212.771,27 mii lei, din care :

o Direcția de Evidenta a Persoanelor -  6.254,00 mii lei

(5.574,00 mii lei subvenție si 500,00 mii lei venituri proprii), din care:

 • - cheltuieli de personal               5.524,00 mii lei

 • - bunuri si servicii                     604,00 mii lei

- sume aferente pers, cu handicap

84,00 mii lei


- cheltuieli de capital


42,00 mii lei


(pentru salarizarea personalului cat si pentru desfasurarea in bune condiții a activitatii specifice direcției).

o Invatamant -

din care :

 • - cheltuieli de personal

 • - bunuri si servicii

- sume aferente pers, cu handicap

20.544,27 mii lei,

39,60 mii lei

20.503,67 mii lei


1,00 mii lei


(in principal pentru hrana la grădinițe, materiale de intretinere, gospodărire, utilitati etc).

o Direcția Generala de Salubritate -185.123,00 mii lei, din care :

subvenție 165.123,00 mii lei si venituri proprii 20.000,00 mii lei, sume alocate Secțiunii de funcționare, din care : 93.438,00 mii lei cheltuieli de personal, 90.685,00 mii lei sunt destinate pentru bunuri si servicii (cheltuieli materiale specifice activitatii desfășurate) si 1.000,00 mii lei sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate;

o Asigurări si Asistenta Sociala - DGASPC - 850,00 mii lei, venituri din contribuțiile persoanelor asistate, sume utilizate pe Secțiunea de funcționare, bunuri si servicii, pentru cheltuieli materiale specifice (medicamente, hrana, materiale sanitare si de curățenie).

• BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE in suma de 109.327,57

mii lei trageri autorizate de către Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale pentru anul 2020, sume ce vor fi utilizate pentru obiective de investirii conform HCLS3 aprobate anterior si cuprinse in Lista obiectivelor de investirii pe anul 2020, pe capitole si subcapitole bugetare.

• Cheltuielile pentru investițiile publice sunt cuprinse în proiectul de buget, avand la baza programul de investirii publice (Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020 ), prezentat ca anexa la buget.

Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020 a Consiliului Local al Sectorului 3 este întocmită conform clasificatiei funcționale si cuprinde pentru fiecare obiectiv inclus, informații financiare si nefinanciare.

Primăria Sectorului 3 are ca obiectiv principal îmbunatatirea condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția mediului si realizarea unei infrastructuri edilitare modeme, ca baza a dezvoltării economice.

Totodată, o prioritate o constituie preocuparea permanenta pentru calitatea invatamantului preuniversitar din sector si implicit a bazei materiale a acestuia, realizând o serie de acțiuni ce vor conduce la îmbunatatirea dotării si infrastructurii educaționale la școlile, liceele si grădinițele din sector.

In același timp, se pune accentul pe creșterea numărului de locuințe reabilitate termic, parte integranta a strategiei naționale de reducere a cheltuielilor, dar si a emisiilor de carbon .

Lista obiectivelor de investiții din anul 2020 a Consiliului Local al Sectorului 3, conform clasificatiei bugetare este structurata astfel:

- Capitolul 51- Autoritati Publice siAcțiuni Externe: 69.771,01 mii lei

Se propune amenajarea de noi locuri de parcare respectiv terminarea construirii parcării subterane cu aprox.700 locuri si intocmirea documentației pentru viitoare obiective de investiții de acest tip. In același timp se pune accentul pe creșterea siguranței cetățenilor din sector prin continuarea proiectului de montare a camerelor video de supraveghere precum si intocmirea de documentație in vederea accesării fondurilor europene pentru diferite domenii. De asemenea, se va executa un pod rutier menit a fluidiza traficul rutier in zona de Est a sectorului.

O prioritate principala o reprezintă si innoirea tehnicii de calcul si crearea premizelor necesare pentru imbunatatirea accesului cetățenilor la informațiile publice, scurtarea timpului de așteptare inclusiv prin dezvoltarea programelor specifice.

- Capitolul 54 - Alte Servicii Publice Generale 702,00 mii lei, din care:

42,00 mii lei - pentru dotarea Serviciului Public de Evidenta a Persoanelor

(tehnica de calcul) si Administrația Piețelor 660,00 mii lei ( reamenajarea unui centru comercial in zona 1 Decembrie 1918 si documentații pentru modernizarea altor piețe.

- Capitolul 61 - Politie Locala si Protecție Civila : 3.469,46 mii lei -pentru creșterea gradului de dotare necesara imbunatatirii nivelului de intervenție in sector inclusiv prin modernizarea tehnicii de calcul, upgradarea sistemului

SECTORULU! <

BUCUREȘTI J

informatic precum si achiziția altor dotări necesare si specifice domeniului de activitate si sirene electronice pentru Serv de Protecție Civila.

 • - Capitolul 65 - Invatamant : 52.625,49 mii lei

Aceste fonduri sunt folosite, in principal, pentru:

a) lucrări:

 • - finalizarea lucrărilor capitale de modernizare si creștere a eficientei energetice a unităților de invatamant, amplu si complex program demarat inca din anul 2014, cu rezultate remarcabile;

 • - se vor executa lucrări specifice pentru dotarea si autorizarea ISU a unităților de invatamant din sector;

 • - construirea unor complexe multifuncționale pentru activitati didactice si sport la unitățile de invatamant din sector care au deficit de spatii de invatamant sau carora le lipsesc facilitați sportive.

 • - se continua amenajarea spatiilor necesare desfășurării activitatii de invatamant tip dual;

 • - reamenjarea peisagistica a curților unităților de invatamant.

c) dotări:

 • - montarea de echipamente de supraveghere, alarmare si antiincendiu; acest ultim capitol va fi prioritar in sensul dotării, conform ultimelor normative in domeniu, a tuturor unităților de invatamant din sector.

 • - dotări specifice activitatii educaționale; studii de specialitate, taxe ISC si asigurarea finanțării pentru dirigentia de șantier, aceasta fiind impusa prin sistemul calitatii instituit prin Legea nr 10/1995 privind calitatea in construcții.

- Capitolul 67 - Cultura, recreere si religie: 77.112,38 mii lei, din care:

SECTORULUI <

BUCUREȘTI

► Subcap. 67.02.05.03.- întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi: 7.112,38 mii lei pentru reamenajarea zonelor verzi dintre blocuri inclusiv instalarea de sisteme de irigații alimentate prin sistemul integrat sectorial, realizarea unor studii de fezabilitate si stabilirea de soluții tehnice privind creșterea atractivitatii si suplimentarea spatiilor verzi de pe raza sectorului 3.

Subcap. 67.02.50 - Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei: 70.000,00 mii lei pentru modernizare si reabilitare Parc Pantelimon.

 • - Capitolul 68.02 - Asigurări si Asistenta Sociala - ( D.G.A.S.P.C.): 4.118,64 mii lei, pentru:

 • - continuarea si finalizarea lucrărilor de construcție demarate in anii anteriori, lucrări necesare extinderii si dezvoltării infrastructurii sociale;

 • - înzestrarea cu echipamente, aparatura medicala și utilaje necesare bunei funcționări și derulării activităților specifice;

 • - tehnica de calcul;

 • - studii si proiecte etc.

 • - Capitolul 70 - Locuințe, Servicii si Dezvoltare Publica : 2.100,00 mii lei pentru continuarea programului local multianual privind creșterea eficientei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3, in speța, finalizarea lucrărilor demarate si începerea lucrărilor de execuție pentru alte blocuri cuprinse in Programul Local, fapt ce se constituie intr-o etapa fundamentala a programului local multianual de creștere a performantei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3, lucrări ce se vor finanța, in special prin accesarea de fonduri europene destinate acestui gen de acțiune si atragerea de alte surse legale de finanțare ținând cont de faptul ca in sectorul 3 sunt localizate cele mai multe blocuri de locuințe din municipiul București.

pr; măria J

SECTORULUI <

JUCtJRESTI. J

- Capitolul 84 - Transporturi : 3.533,00 mii lei in principal pentru amenajarea aleilor dintre blocuri si de acces, documentații tehnice pentru lucrări de reconfîgurare a arterelor de circulație precum si achiziția de utilaje necesare întreținerii imbracamintii asfaltice.

Investițiilor pe buget local li se adauga obiectivele cuprinse in bugetul creditelor interne (109.327,57 mii lei), bugetul instituriilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții ( 42,00 mii lei) si creditele de angajament (200.969,67 mii lei).

Având in vedere Art.39 alin (6) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, proiectele de buget prevăzute la art. 1 alin. (2) din lege se aproba de autoritatile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României - Partea I, ținând cont de fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea prezentul proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al Sectorului 3 pe anul 2020 si anexele acestuia.
Director Investiții Achiziții,Serviciul Financiar-I^uget-Executie Bugetara, AlunaruSef Serv. InVe tii Lucrări P Marius PopescuMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL        .

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.......c.... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.........../$..'~.jZ.Z..... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul rr.

de pe ordinea de zi ! suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


MEMBRI:

RADU CONSTA


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MÂLUREANU LIVIU

ENE STEL1AN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANDIRECȚIA ECONOMICĂTELEFON ((Xj4 021) 3)8 03 23 - 28 FAX (004 021}   03 04 E-MAIL etonomte^ipnm&nea.ro

Calea Dudești nr. 191 f Sector 3,031084. București

!0£ .02.2020

Către, CABINET PRIMAR


Având in vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CL ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si Legea nr.5/2010 a bugetului de stat pe anul 2020, va transmitem alaturat proiectul de „Hotarare privind aprobarea bugetului sectorului 3 pe anul 2020”, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, va transmitem următoarele documente:

 • -  Raportul de specialitate

Proiectul expunerii de motive

 • -  Proiectul de hotarare

 • -  Anexe

Cu stima,