Hotărârea nr. 229/2020

HCLS3 nr.229 din 30.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarte3.ro

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru! anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.07,2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 436397/CP/22.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 434709/21.07.2020 al Serviciului Corp Control — Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • - Nota de fiindamentare nr. 1430/20.07.2020 a societății Algorithm Residential S3 SRL;

 • - Adresa nr.434740/21.07.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă.

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 10 alin. (2) iit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare; Art. 12.1 lit. h) m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Artl. (1) Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2020 ale societății Algorithm Residential S3 SRL, se modifică de la suma de 82.586,39 mii lei la suma de 97.390,69 mii lei.

(2) Veniturile totale estimate în buget se vor modifica de la 84.559,50 mii lei la 97.804,40 mii lei.

Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL, în urma rectificării, este cel prevăzut în Anexele 1.1 - 1.5, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.3. Societatea Algorithm Residential S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                                                                       /

NR» 229 DIN 30.07.2020CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENT1AL SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Cafea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 37409960


BUGETUL DE VENITURI $1 CHELTUIELI pentru anul 2020

ANEXA Nr.1.1

- mii iei -

Oft ,

o,#.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent

Propuneri an curent (N=2020)

%

Estimări an (N + 2021)

Estimări an (N + 2=2022)

%

9 = 7/5 |

10 = 8/7 jj

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

71,534.95

97,804.40

137

109.S40.93

122,255.50

1.12

1.12

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

71,50538

97,687.40

1.37

109,409.89

122,109.25

1.12

1.12

b)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0.00

0,00

0.00

0.00

d.oo

0.00

0.00

2

Venituri financiare

5

29.57

117.00

336

131.04

146.25

1.12

L1M

3

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0 00

0.00»

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

71,452.96

97,390.69

1.36

104,208.04

111,999.29

1.07

1.07S

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

71,442,45

97,329.99

136

104,143.09

111,929.49

1.07

1.073

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

62,063.27

76,385.29

1.23

81,732.26

87,843.08

1.07

1.07

B.

cheltuieli cu impozite, taxe ți vărsămlnte asimilate

10

165 74

153.20

032

163.92

176.18

1.07

1.07

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

8,773.15

17,509.00

2.00

18,734.63

20,13535

1.07

1.07

CO

Cheltuieli de natură salariată (rd. 13 + rd. 14)

12

8,056.00

16,367.00

203

17,512.69

18.822,05

1.07

1.07

CI

ch. cu salariile

13

8,05600

15,800.00

1.96

16,906.00

18,170.00

1.07

1.07

C2

tonusuri

14

0.00

567.00

000

606.69

652.05

1,07

1.07

a

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

HDIV/01

HDtV/01

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ooi

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat ți a altor orgi

17

518.43

662.00

1.28

708.34

76130

1.07

1.07!

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

198.72

480.00

2.42

513.60

552.00

1.07

1.071

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

440.29

3,282.50

7.46

3,512.281

3,774.88

1.07

1.07!

2

Cheltuieli financiare

20

10.51

50.70

5.78

64.95

69.81

1,07

1.07

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

J!L

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

81.99

413.71

5.05

5,332.89

10,25631

12.89

1,92

\v

IMPOZIT PE PROFIT

23

104.53

66.19

0.63

853,26

1,640.99

12.89

1-92

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULI

24

-22.54

347.52

-15.42

4,479.63

8,615.21

12.89

1.92

1

Rezerve legale

25

-1.13

20.69

-1835

223.98

!     430.76

10.83

1,92|
2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo|

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele <

28

-21.41

326.83

-15.26

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29 l

0.00

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00 i

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de fa rd. 25

30

0.00

0.00

0.00

4,255.65

8,184.45

0.00

1.92

7

Participarea salariațitor ia profit în limita a 10% din profitul r

31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo|

8

Minimum 50% vărsămants la bugetul de stat sau local în cazi

32

000

0.00

«DIV/0!

0.00

0=00

«DIV/01

«DIV/0!

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0.00

0.00

«DIV/01

0.00

0.00

«DIV/01

«DIV/01

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0.00

0.00

«DIV/01

0.00

0.00

«DIV/01

«DIV/01

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

d.co

0.00

«OtV/O!

0.00

0.00

«DIV/01

#D!V/0!

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 rd. j

35

0.00

0.00

«DIV/01

0.00

0.00

«DIV/01

«DIV/OI >

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0.00

0.00

«DIV/01

0.00

0 00

«DIV/01

«DIV/01

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din caro

37

0.00

0.00

#DIV/0i

0.00

0.00

«DIV/01

«DIV/01 1

cheltuieli materiale

38

0.00

0.00

«DIV/0!

0.00

0.00

«DIV/01

«DIV/01

M

cheltuieli cu salariile

39

0.00

0.00

«DIV/01

0.00

0.00

«DIV/01

SDIV/0! 5

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0.00

0.00

«DIV/01

0.00

0.00

«DIV/01

«Div/oi a

d)

cheltuieli cu reclama ți publicitate

41

0.66

0.00

«DIV/01

0.00

0.00

«DIV/01

«DIV/01 B

e)

alte cheltuieli

42

0.00

0.00

«DIV/01

0.00

0.00

«DIV/01

«DIV/0! i

VII!

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

0.00

0.00

«DIV/01

0.00

0.00

«DIV/01

«DiV/01 B

1

Alocații de ia buget

44

0.00

0.00

«REF!

0.00

0.00

«REF!

«REFI l

alocați! bugetare aferente plății angajamentelor din anii

45

0

0.00

«DIV/OȘ

0.00

0.00

| «DIV/01

«REF! .

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTipi

46

0.00

0.00

«DIV/01

0.00

O.OOj «DIV/01

«DIV/0! J

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

\

1

Nn de personal prognozat ia finele anului

48

8,056.00

4,600.00

0.57

4,922.00

5,267.00

1.(57

1.07

2

Nn mediu de salariați total

49

250.00

350.00

1.40

375.00

401.00

1.07

1.071

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (iei/parsoană) determinat p

50

2,685.33

3,896.90

1.45

4,163.25

4,184.40

1.07

i.oi i

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (Jei/persoană) determinat p

51

X

x

0.00

0.00

0.00

«VALUE!

«DIV/01

V

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal n

52

286.0?.

69.78

0.24

291.76

304.51

4.18

î---nn.- ._____

1.04


6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal n

53

0.00

0.00

#DIV/Ot

0.00

0.00

#DIV/Of

«DIV/01

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mec

54

0.00

0.00

HDIV/01

0.00

0.00

SDIV/01

SDIV/OI

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venitun totale (rd. 7/rd. iJxlOOO

55

998.85

995.77

1.00

951.32

916.11

0.96

0.96

9

Plăți restante

56

0.00

0.00

tlOIV/O!

0.00

0.00

PDIV/0!

#DIV/0l

10

Creanțe restante

57

0.00

0.00

IIOIV/O!

0.00

0.00

HOIV/Ol

«OIV/OI

CONSILIUL WCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGOfflTHM RESIDÎHTIAL SRL Sediul/Adres București, Sector 3, Cafea Vitsn, NrJRl Cod unic de forefistrare 80 37409960

Detalierea Indicatorilor econamtaMlnandari pievinitl fn bugetul da venitul ți cheltuieli ți repartizaina pa rlmertre a acestoraResident

& S«L


S3


Cititei

-H£LS3 Adt.Ăig /go.Of-âo&i

3

A

INDICATORI

Nr rrf,

Realizat an (N-2»2018)

Prevederi an precedent IN-1=2019}

Propuneri an curent |N=2D20)

w

X

Aprobat

PreBminat/ Realizat

din care

7 = 6/5 j

i

3-We

conform HOS3

conform Hat Eraiii CA.

Execuție

Trirnl

Trimll

TrimHI

TrimN

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

fie

6d

6

7

3

î.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

11,810-81

82284.48

82,284.49

71,53495

19,397.50

26,751.00

28.975.9C

22.68D.0C

97,804.40

1.37

6.06

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3+rd. B + rd. 9 + rd. 12 +rd. 13 + rd. 14), din care:

2

11.791.35

82,205.03

82,205.03

71,505.38

19,389.51

26,738.00

28,917.90

22,642.00

97,687.40

1.37

6.06

>1

din producția vlndutl (rd. 4 ♦ rd. S * rd. 6 + rd. 7),din care:

3

11,773.85

80,46594

80.46534

70,879.77

19461.00

25.02590

25.020.00

22920.00

91,72900

249

6.02

«I

din viniare££rbdușelor__

4

11,772.05

3,102.26

3,102.26

1.056.63

5.00

5.00

0.00

0.00

10.00

0.01

0.09

al)

din servicii prestate

5

0.00

76,733.00

76.733.0C

69.73393

19.OOQ.OC

25,00090

25,000.00

22,500.00

91,500.00

1.31

4DIV/0I

al)

din redevențe ți chirii

6

!..!■

50.0C

50.00

0.00

0.00

4DIV/01

0.00

•4)

ahe venituri

7

580.21

58D.21

87.81

156.00

20.00

20.00

20.00

21600

2.46

»t»V/OI

b)

din vlfuar» mărfurtf or

a

850.0C

850.00

615.33

212.50

1,102.00

3,784.90

100.00

j.199.40

8.45

4DIV/0)

‘1

din subvenții ți transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd-10 * rd.

9

0.00

DM

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

WWW

cl (subvenții, cf. prevederilor legale tn vigoare

10

0.00

nav/tn

«UV,W

cZ (transferuri, cf. prevederilor (egale în vigoare

11

0.00

HOIV/OI

4D1V/D1

din producția de ImoblIizSri

12

0.00

HOIV/Ol

dOIV/O!

e)

venituri aferente costului produc(fei In curs de execuție

13

275.0C

275DC

0.00

0.00

HDtV/O)

4DWM

9

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 * rd. 20+rd. 21), din care:

14

17.50

614.49

614.49

10.28

16.00

611.00

113.00

22.00

762M

74.12

0.59

IU

din amend ți penaHtlțl

15

8.40

27.50

27.50

0.00

10.00

5.00

5 00

10.00

3000

m>Moi

0.00

tl)

din vlnzarea activelor ți ahe operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

0JK

600.00

1DUJXI

Q.OO

700.00

KtW/OI

4DIV/0I

- active corporale

17

O.OC

600.00

100.00

D.00

700.00

H&V/OI

3DIV/0I

> active necorporale

18

oi»

4OIV/0I

4D1W01

dm subvenții pentru InvertJM

19

0.00

OOIV/OI

40I0AII

M|

din valorificarea certificatelor CO2

20

0.00

itav/ot

»mv/oi

6)

ahe venituri

21

9.10

58699

586.99

10.28

6.00

6.00

3.00

12.00

32.00

3.11

1.13

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24+rd. 25 + rd. 26+rd. 27). din care:

22

19.46

79.46

79.46

2957

8.00

13.00

58.00

38.00

117.00

j.96

1,52

•1

din Imobilizâri financiare

23

0.00

4D1V/01

bl

din investi j8fiQanaare__

24

0.00

ttmvm

ODIV/Oi

din diferente de curs

25

15.00

15.00

10.00

5.00

15.00

/ V/OI

ODNftH

dl

din doblnzi

26

19.46

39.46

39.46

17.59

8.00

8.00

800

8.00

32,00

1.32

0.90

ahe venituri financiare

27

25.IX

25.00

11.95

0.00

5.00

40.00

25.00

70-00

S.B4

4DIV/0!

3

Venituri extraordinare

28

0.00

M3V/0I

4DiV/Ot

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 ♦ rd. 136 * rd. 144}

29

11,15796

82980.41

B29B0.41

7i.452.9C

17937.35

32,580.19

25,297.09

21.676.0S

97,390.65

1.36

640

ÎJ

?TtCfi»Mulell de exploatare (rd. 31 + rd, 79+ rd. 86+rd. 120), din care:

30

11,156.61

82,027.16

82fl27.lt

71,442.4!

17,835.15

32,563.19

25,271.5!

21,660.09

97329.95

1.36

6.40

0

lA.'tKjțitijjpll cu bunuri $1 servicii (rd. 32 + rd.40 + rd- 46), din care:

31

6,518.09

71,776.25

71,776.25

62,063,2’

14,769.35

27,48696

18,170.7!

15,959.2!

76385.2!

1.23

9.52

lAlICha^

ti privind stocurHe (rd. 33 * rd. 34 + rd. 37 * rd. 38 + rd. 39), din care:

32

5,220.17

33,981.16

33.981.lt

32,862.15

8,028,7!

14,013.7!

11,508.7!

9,503.7!

43.O55.1S

131

6.30

Lio> materiile prime

33

4,933.87

283700C

283700C

24,57393

3,000.00

7,000.00

5,000.00

3,000.00

16,000.00

0.73

498

conducătorul compartimentului FINANCIAR-CONTABIL

bl

cheltuieli cu materialele consumabile, din care;

34

185.95

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0.85

b2i

cheltuieli cu combustibilii

36

77.10

Mi

alte cheltuieli cu materialele consumabile

0

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

90.03

A

eheltuieM privind energia >1 apa

38

10.32

A

cheltuieli privind mJrfurile

39

0 00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terii (rd. 41 ♦ td. 42 ♦ rd. 45), din care:

40

483.00

»»

cheltuieli cu întreținerea ți reparațiile

41

33.14

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

292.11

bl)

- chtre operatori cu capital Integrel/nwlorltar de stat

43

54,71

«L_

- câtf e operatori cu capital privit

44

237.40

c)

prime de asigurare

45

41.62

: A3

Cheltuieli cu alte senrien executate de terți (rd. 47 * rd. 48+rd, 50 * rd. 57+rd. 62 v rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 * rd. 7B), din care:

46

814 91

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0.00

bl

cheltuieli privind comisioanele șl onorariul, din care:

48

32,49

bl)

cheitutali privind ransuttanta juridica

49

26.69

ci

cheli ulei» de protocol, redaml șl publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

16.68

cll

cheltuieli de protocol, din care:

51

13.27

- tichete cadou potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

chehuic de reclami ți publicitate, din care:

53

3.41

- tichete cadou pir. cheltuieli de reclami șl publicitate, potrivit legii nr. 193/2096, cu modifici rlle ulterioare

54

-tichete cadou ptr. campanii de marisetlng. studiul pie țel, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare

55

-ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorliarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 [rd. 58 + rd. 59 * rd. 61), din care:

57

0.00

dl)

ch. de sponsoritare In domeniul medical ți Unitate

SB

dl)

ch. de sponsorizare kn domenHte educație. tnvA|fcmtat, sedai ți sport, din care;

59

dî)

- pentru cluburile sportive

60

«L

ch. de sponsoriiare pentru alte acțiuni sl activMțl

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri șt persoane

62

150.20

c

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

4.04

vbbehuiell cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care;     / *          ~''xZ/\

64

0.00

______ />/ găr->\y\

65

0.00

663.951.04

3,95184

7,565.11

4,555.00

4,59080

6,085.00

6,08080

21310002

2.82

4O.S3

74.45

74.49

48.62

15.00

25.00

20.00

15.00

75.00

1.54

S7.20

415.02

415.02

138.87

40.00

6580

6500

65.00

23500

1.24

2.4$..

7,317.62

44500,00

4,50080

6,000.00

6.00080

21,000.00

2.87

8WV/ÎK

436.54

435.54

442.86

25000

250.00

200,00

200.00

900.00

2.03

4.92

269.21

289.21

175.98

173.78

173.78

173.78

173.78

695.12

3.95

17.05

454.37

454.37

104.37

50.00

1,008.00

50.00

5080

2,150.00

20.60

4DIV/DI

1,33252

1,33232

869.76

185.97

605.00

1,120.00

186581

2,975.97

342

1.00

85.10

85.10

67.91

12.00

15.00

2080

1580

5200

0.91

2 05

UKL74

1,061.74

637.25

135.00

370.00

1.000. oc

95080

2,455.00

3.85

2.18

638.72

638.72

335.12

135.00

135.00

20080

200.00

670.00

2.00

613

423.02

423.02

302.13

23580

800.00

750.00

1,785.0)

5.91

1.27

185.68

iss.et

164.60

38,97

220.00

100.00

100.00

455.97

2.79

3.95

36,462,61

36,462.61

28,331.36

635360

12,868.10

5,542.00

5,35030

30,354 M

W

34.77

5.00

5.00

0.00

a oo

tawoi

mwoi

12482

124.82

76.16

25.00

25.00

40.00

40.00

130.00

L71

2.34

1202

124.82

76.16

25 00

15.00

40.00

40.00

130.00

i.7i

2.85

61.11

GUI

1238

11.00

10.00

10.00

10.00

41.00

3.31

0.74

32.11

IUI

7.98

5.00

5,00

5.00

5D0

20.00

2$1

0.60

OM

imv/oi

4DIWU

30,00

30.00

4.40

680

5.00

5.00

5.00

21.00

4.72

1.29

OM

mv/oi

itoo/4>l

O.OD

»av/o!

mv/o:

10,DO

10.00

0.00

HtHV/0!

ilDV/Ol

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

»tW/0!

iftWAr

000

4WV/W

4DIV/01

0.00

4WV/0/

ttOIV/OI

0.00

4D/V/0)

4t»V/0l

OM

KWW

40/7/3/

1,021.43

1,021.43

77185

3D0.0C

300.00

250.00

250.0C

ijoa.oo

1.43

5.13

179.lt

179.lt

22.11

5.00

5.00

5.0C

5.0<

20.00

0.90

5.48

179.1<

179.lt

21.11

580

5.00

5.00

5.0C

2000

OM

totv/oi

179.lt

179.11

22.11

5.00

5.00

5.00

5.0C

20.00

0.90

*tww

0.00

4DIU/0,'

oofv/o;

\Li


ti

el

cheltuieli poftele țl tare de telecomunicații

67

33.39

55.49

55.49

M

cheltuieli tu servirile bancare fi asimilate

68

3.70

14.66

14.66

!)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care-

69

98.41

28,000.00

J.OOO.OO

1|

cheltuieli de asigurare țipati

70

85.37

773.10

773.10

2)

cheltuieli privind întreținerea ți funcționarea tehnicii de calcul

71

12.00

20.00

20.00

JU

cheltuieli cu pregătirea profesionali

72

IM

35.00

35.00

Wl

cheltuieli cu reevaluarea knobilizlrilpr corporale țl necorporale, din care:

73

- aferente bunurilor da natura domeniului public

74

«1

Cheltuieli cu a prestatii de servicii

75

16)

chettuhHI privind recrutarea ț> plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgent! a Guvernului nr. 109/2011

76

17)

cheltuieli cu anunțurile privind hchațlfle țl alte anunțuri

77

17.50

17.50

A

alte cheltuieli

78

476.00

7,000.00

7,00000

B Cheltuieli cu Impozite, ian si vârsimlnte asimilate (rd. 80 * rd.31 + rd- B2+ rd. B3 + rd.

79

42.08

30022

30022

»l

ch. cu taie pt, activitatea de erpleatare a resurselor minerale

80

țl

ch. co redevența pentru concesionarea bunurBor publicesl resursele minerale

81

ci

ch. cutaxade Kcenți

82

20.00

20.00

A

ch. cutare de autorizate

83

188

50.00

5000

A

ch. cu taxa de mediu

84

27.00

27,00

A

cheltuieli cu alte tare țlimporKe

85

40.22

203.22

203.22

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 ♦ rd. 100 +rd. 104 > rd. 113), din care:

86

4383.86

9,800.4E

9,800.48

CO

Cheltuieli de naturi salariat J (rd. 88 * rd. 921

87

4.100.97

8.673.52

8,673.52

a

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 r rd. 90 * rd. 91), din care:

88

4,100.97

8,673.52

8,67332

a) salarii de bazi

89

4,100,97

8,673.52

8,67332

b) sporuri, prime ți alte bonificații aferente salariatul de hui (conform CCM)

90

0.00

0.00

c) alte bonificații (conform CCM) ‘

91

a

Bonusurl (rd. 93 ♦ fd. 96 + rd. 97 + rd. 98 ♦ rd. 99), din care:

92

ăoo

0.00

0.00

a) cheltuieli sedate prewlzute Ia art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fsscelt’, cu modificările țl complet Irite ulterioare, din care:

93

0.00

0.00

030

■ tichete de creți, cf. legii nr, 193/2006. cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modlficlrtle ulterioare;

95

b) ticluite da masă;

96

000

0.00

0.00

c) vouchere de vacanți;

97

d)ch, privind participarea salatiaților ta profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

G

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 1011 rd. 102 + rd. 1031. din care:

100

2.08

100.00

100.01

a] ch. Ol plăți e compensatorii aferente dbponlbilidrilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite In baza unor horlrlri (udecltore țtl

102

c) «cheltuieli de naturi salariată aferente restructurării, privatizării, administrator

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat țl a altor organe de conducere ți control,

104

184.33

547.68

547.68

a) pentru dkettari/dkectoral

105

ooc

OOC

0.00

(componenta fi

106

1- componenta variabili                   A            /1>X

107

b) pentru consiliul de admlnistrațle/consHIol de suprpfeghv^* dțk căiți,   X—.X

108

184.35

547.61

547.68

,109

184,35

547.61

547.68

,|-componenta varîW(i                  f        IțfFțfffîWI/ \" IțllO


IM


36,14

10.00

10.00

1000

lO.ffi)

40.0»

1.11

1.09

9.29

2.60

2.60

6.50

5.00

16.70

1.80

2,51

27,229.47

5.00000

12,215.50

4,920.50

4370.50

27,006.50

0.99

276.69

440.94

14000

140.00

460.00

460.00

1200.00

272

5.17

1900

35.00

35.00

450.00

400.00

320.00

48.42

1.58

32.41

10.00

18.00

1009

30.00

40.00

Î.23

31.16

0.00

4DIV/0!

At»

HDIV/Ot

3DM01

4,784.50

12,000.00

4,00000

4.000.00

24.784.SO

IH»V/OI

3tHV/0t

30.00

30.00

0.00

0.00

60-00

HCHV/Of

4DtV/0t

000

C.50

0.50

0.50

030

2.00

ttMV/OI

4DIV/W

174.7S

1,200.00!

300.00

300.00

200.00

2,000.00

11.44

0.37

155.74

10.30

28.30

57.3C

57.30

153 20

0.92

3.94

0.00

»av/0!

4007/01

o'oo

»mv/ol

4OV/0I

0.00

ItDlWOf

4DfV/0l

49.41

8.00

84)0

7,00

7.00

30.00

0.61

2636

O.1M

0.30

0.30

0,30

0.30

120

1200

4OM01

116.23

2.00

2000

50.00

5O.(K

122.00

1.05

2.89

8.773,15

2,95600

4.096.0C

5.213.»

5,243.»

17,503.00

2.00

2.00

8,056.01

2,750.00

3,850.00

4403.»

4,883.»

16,367.00

2,03

1.96

8,056.00

2,75001

3,850.00

4.600.0C

4,60000

25.80000

1.96

1.96

8,056.00

2.750.00

3,750.00

4,soaot

4300.00

15,50000

1.92

1.96

b"oo

ion.«

ioo.cc

100.00

300.00

WV/OI

4WV/0I

OM

4av/oi

mv/oi

0.00

0.00

0.00

283.50

28330

567.00

2DIV/DI

4OV/0!

0.W

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

HtUV/0!

MW/t»

OM

HDMOt

4DIV/0!

0.00

30tV/0i

4av/ot

0.00

0.00

0.09

283.50

283.50

567.00

HOtV/OI

4iw/af

OM

fOiV/OI

8CW/0J

0.00

40M0I

«xv/01

OM

nav/oi

4i»\7/oi

o.oc

O.BC

0.M

0.00

0.00

0.00

4CHV/0I

0.00

0.00

oav/oi

0.00

fonvot

4DIV/01

0.00

4007/01

m/oi

518.43

116.0ț

1164»

200.00

230.00

662M

128

2.81

0.00

OOC

DOC

OOC

0,00

0.00

4&V/QI

iiâv/oi

000

4D1V/O1

4DtV/0l

0.00

»tW/0l

4BIV/0I

518.4!

116.01

116.0C

200.00

230.00

662.00

1.28

2.81

518.4;

116.04

U6.DC

200.00

230.00

6624»

128

2.81

0.00

4OV/0I

4CHV/0I

c) pentru AGA ți cemorl

111

0.00

4DM0I

4D1W0I

d) pentru alte comisH ți comitete constituite potrivit legH

112

aoo

KIO/OI

4DIW0I

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

96.42

479.26

479.26

198.72

90.00

130.00

130.00

13080

480.00

3.42

2.06

D. Alte cheltuieli de exptbatare (rd. 115 + rd. 118 ♦ rd. 119 + rd. 120 * rd. 121 * rd. 122),

114

212.55

739.56

739.56

440.29

100.50

952.00

1830,00

400.00

3,282.50

7.46

2.07

■1

cheltuieli cu majorări țl penalltfițl (rd. 122 +■rd 123), din care:

115

4.99

82.86

82.86

17.44

6.00

2.00

430.00

130.00

56800

32.57

349

titre bugetul general consofidM

116

2.M

lO.Ot

20.00

6.50

2.00

2.00

30.00

3000

64.00

9.85

3.25

-dtreal|i creditori

117

2.99

62.86

62.86

10.94

4.00

0.00

400.09

100,00

504.00

4607

3.66

bf

cheltuieli privind activele Imobilitate cedate

118

550.00

0.00

0.00

550.00

HDIV/01

arw/Of

s)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0.00

ttW/Oi

4DfV/VI

dl

alte cheltuieli

120

3.24

150.19

150.191

0.00

oorv/ot

aoo

el

di. cu amortizarea imobilizărilor corporale ți necorporale

UI

204.36

506.53

506,51

422.85

94.50

flDCUM

300.00

270.00

1,064.50

2.S2

207

0

ajustări ți deprecieri pentru pierdere de valoare șl provizioane (rd. 123-nf 126)» din are;

122

0.00

soc

0.00

0.00

0.00

0.00

iioo.ee

0.00

UW.®

4DIV/0I

4010/01

!1L-

cheltuieli privind ajustările ți provizioanele

123

0.00

8.0C

0.00

0.00

000

0.00

1,100.01

OJX

1,100.00

imv/ai

4007/01

fi.il

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

0.00

imv/oi

4OV/Dt

-

11.2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

0.00

miv/oi

rntv/a

«

venituri din provizioane ți ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

OOO

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

»owA»

4OV/0I

SJL

din anularea provizioanelor (rd. 128 ♦ rd. 129+rd. 130) din care:

127

O.fK

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

OM

0.00

400/701

MDMOl

■ din participarea salariatilor ia profit

128

0.00

4DIV/0I

4DW/01

■ din deprecierea Intobiflifirllor corporale ți a activelor Circulante

129

0.00

40IVAI!

tav/Ol

■ venituri din alte provizioane

130

0.00

OTHWDf

»MV/0i

2

cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138). din care:

131

0.89

53.25

53.25

10.51

2.20

17.00

2530

16.00

60.70

5.73

11.81

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0.00

41.0C

41.00

10.34

1-20

16.00

18.00

11.50

46.70

4.52

4MWI

«1|

aferente creditelor pentru Investiții

133

15.00

15.00

120

1.00

3.00

131

6.70

»av7oi

4CHV/0I

a2)

pentru activitatea curent!

134

26.00

26.00

10.34

1500

15.00

10.00

40.00

as?"

4DIV/0I

cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:

135

0.01

toc

&00

0.17

0.50

0.50

7.00

4.00

12.00

7059

17.00

«1

aferente creditelor pentru Investiții

13S

050

0.50

7,00

4.00

12.00

iiav/oi

4OIV/0I

«L_

pentru activitatea curenti

137

0.00

6.00

6.00

0.17

0.00

0.00

3av/oi

alte cheltuieli financiare

138

0.88

6.25

6.25

0.00

0.50

0.50

0.50

0.50

2.00

»mv/oi

aoo

3

Cheltuieli extraordinare

139

aoo

IDM0I

4UV/0I

iii

KZUITATU. BRUT fprafll/pierdere] (rd. 1-rd. 29)

140

653.31

204.08

204.08

81.99

1,560.15

•5,829.18

3.678.82

1003.91

413.72

5.05

0.13

venituri neimpo tăblie

141

0.00

aoo

Q.Ofl

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

MW/0J

4010/01

cheUufeknedeductibHe fiscal

142

o.oa

0.00

o.on

0.00

aoo

0 00

o.oo

o.oo

0.00

4DIUA»

4t»v/m

w

IMPOZIT PE PROFIT

143

104.53

32.65

32.65

13.12

249.62

■932.67

588.61

160.63

66.29

5.05

an

V

DATE DE FUNDAMENTARE

4OIV/OI

1

Venituri totale din exploatare, din care: țrd. 2)

144

11,79135

82,205.03

82,205.03

71505.38

19,389.50

26.738.0C

28317.90

22,642.00

97,687.40

1.37

6.06

’l

- venituri din subvenții ți transferuri

145

O.OC

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1WV/0!

4UV/0I

»)

■ alte venituri care nu se Iau In calcul la determinarea product Iviti VI muncii, cf. LegH

146

0.00

«av/oi

40IV/OI

2

Cheltuieli de naturi salariat! (rd. 87). din care: •*)

147

4.100.97

8,673.52

8,673.52

a.os&.oc

2,750.00

3,850.00

4,883.50

4,883.50

16,367.00

2.03

1.96

143

0.00

ODIV70!

40IV/0!

”1

149

0.00

MXWOl

4DiV/ai

el

150

0.00

»DiV/0!

400/01

3

Chelt ufi eu salarii (rd. 88)

151

4,100.97

8,673.52

8.673.52

8,056,DC

2,750.00

335000

4,600,00

4,600.00

15,800.00

IM

1.96

4

Hr de personal prognoza! la finele anului      f         -W

152

O.M

9,823.52

8,823.52

8,056.00

2,750«

3.85B.M

4,600.00

4,60080

4,600.00

0.57

4010/0/

5

Nr, mediu de salariati                      f                       \

153

88,OC

25O.OC

250XN

250.0C

350.0C

3 50.0C

350.00

350.00

350.00

J.4D

284

3

aHjpilmedhi lunaroesalariatVci/persor & ^imlnalMâ^&MelluieMrle

Mw3sSt«^((rd.l47-rd.93’-rd. Wrrtlfi                 | |

----- J, yL Mg -h-L-

154

4,100.9'

8,673.52

2,891.17

2,685 33

X

X

x

K

3,896.50

1.45

065

b[

Câștigul mediu lunar pe salariat llel/persoanll) determinat pe bat» cheltuielilor de

159

OM

H&V/0I

MHW

7

al

Productivitatea muncii in uititAtl valorice pe total personal mediu (mii let/personni)

156

133.99

32882

328.82

286.02

55.40

76.39

82.62

64 69

69.70

0.24

213

bl

Productivitatea mundl in unftlfl valorice pe total personal mediu recalcditS cf. legS

157

0.00

navfii

mv/ot

c|

Productivitatea muncii Sn urUtlfi fUlce pe total personal mediu [cantitate produse

158

OM

4OVAU

cl|

Elemente de calcul al productivității muncii tn unltltl fidce, din care

159

OM

»av/ot

mv/Di

- cantitatea de produse finite IQPf 1

160

0.00

•dw/oi

4DW0f

* preț medbu (p)

161

om

HOIWO!

ItOMDf

- valoare=QPFicp

162

OM

»divah

- pondere in venituri totale de exploatare »rd. 159/rd. 2

163

aoo

tav/ot

•tw/oi

8

Plăti restante

164

0.00

0.00

OOO

om

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

nav/of

itav/ot

9

Crean

e restante, din care:

165

0.00

0.00

0D0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

MW!

tmv/ot

■ de la operatori cu capital Inte d/maforftar de stat

166

0.00

0.00

0.M

OOO

0.00

0.00

0.M

Q.M

OM

KOV/Ot

tow/oi

■ de la operatori cu capital privat

167

0.00

om

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a.do

0.00

tavflif

mv/oi

■ de la bugetul dedat

168

ax»

0.00

0.00

ODO

0:00

0.00

0.00

0.00

OM

tawvi

mv/ot

- de la bugetul local

169

ODO

D.00

0.00

01»

0.00

0.00

0.00

000

0.00

4DM0I

KtXV/OI

- de ta alte entități

170

OM

o.t»

0.00

ono

OjOO

000

0.00

0.00

OM

4OIV/OI

4DiV/0f

10

Credite pentru finanțarea activității curente [soldul rtmas de rambursati

171

O.M

om

0.00

om

0.00

DM

0.M

0.00

OM

»OIV/Of

tonf/oi

vihSli10R1THM* ,tNj)AL-S3
conoucAtooui UNtrApt,

PANAIT RAOU-AUN


MENIULUIHNANCtAR-CDNTABIL DOINITA

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

■Ucis 3> M,


- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-l)

%7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

591.50

11,810.81

19.97

82,284.49

71,534.95

0.87

1

Venituri din exploatare*)

544.31

11,791.35

21.66

82,205.03

71,50538

0.87

2

Venituri financiare

47.19

19.46

0.41

79.46

29.57

037

LL.

Venituri extraordinare

0.00

0.00

UDIV/0!

0.00

0.00

PDIV/01
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N4)

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent (N)

anN + 1

an N *2

0 1                   2

3

4

5

6

7

8

|   SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din

care:

o.oc

0.00

0.00

0.00

0.00

1 Surse proprii, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e)-amortizare

b) • profit

c) - încasarea din vanzarea unor active

2 Alocații de la buget

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3 Credite bancare, din care:

000

0.00

0.00

0.00

0.00

a) • interne

b) - externe

4 Alte surse, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

• majorarea capital

- (denumire sursă)

II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 Investiții în curs, din care:

O.0D

0.00

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

O.M

000

0.00

0.00

0,00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2 Investiții noi, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

-

0.00

0.00

0.00

'"'7o.oo

- (denumire obiectiv)

____________L


- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

’ - (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului seu al unității administrativ teritoriale:

COC

0.00

0.00

0.00

0,00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau ai unității administrativ teritoriale:

0.C0

1        u.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

• (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv Iceie din domeniul public sau privat al Istețului sau al unității administrativ Iteritoriafe:

OXID

0.00

0.00

0.00

0.00

f- (denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

j (investiții efectuate ta Imobilizările corporale * [existente (modernizări), din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea private a operatorului economic:

0.00

Q.OO

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obtectiv)

1 bj pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau si unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat sistatului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

..

0.00

D.OD

0.00

- (denumire obiectiv)

-(denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

1

0.00

0.00

0.00

0.00

000

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4 Dotări (alte achiziții de Imobilizări corporale) j

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

s Rambursări de rate aferente creditelor | pentru investiții, din care:

0.00

0.0°|

0.00

0.00

0.00

a) - Interne

î b) -externe                      '

_________________t___CONDUCĂTORUL^MTĂȚil, PANA1TRADJMLIN

(--feALGORiTHMq

4rESIDENTIALS3I vt. sRL

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI RNANCAR-^:             \

MOLDOwJdo/ÎTA         7 /

PREȘEDINTE
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut ți de reducere a plăților restanteNr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent {N-l)

An curent (N)

AnN+1

An N+2

Preiiminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe {+/-)

Influențe {+/-)

Rezultat brut (+/-}

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10

Pct.)

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut ți de reducere a plăților restante

1

Măsura 1...

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Măsura 2...

X

X

X

X

X

X

X

X

Măsura n ...

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL pct. 1

X

X

X

X

X

X

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1,..

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Cauza 2...

X

X

X

X

X

X

X

X

Cauza n...

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTALpct.il

X

X

X

X

X

X

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. 1 + pct. IIPRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCU REȘTI

Având în vedere evoluția societății în domeniul principal, respectiv producerea și furnizarea produselor de construcții, precum și alte influențe asupra exercițiului financiar curent, a intervenit necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli.

în vederea elaborării și susținerii proiectului privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S 3 SRL s-a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 al Muncipiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii.

Prin adresa nr. 1627/20.07.2020, înregistrată cu nr. 433578/20.07.2020, societatea Algorithm Residential S3 SRL ne aduce la cunoștință faptul că, bugetul rectificat pentru anul 2020 al societății Algorithm Residential S3 SRL se formează din următoarele:

 • I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta se vor modifica de la 84.559,50 mii lei la

97.804,40 mii lei.

Veniturile societății provin din executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

 • 1. Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București;

 • 2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic "Mihai Bravu";

 • 3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;

 • 4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector

3 București;

 • 5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:

 • a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);

 • b) Școala gimnazială nr. 195;

 • c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;

 • d) Liceul Teoretic Decebal;

 • 6. Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";

 • 7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";

 • 8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație - zona Nicolae Teclu;

PRtMĂRIA^jJ SECTORULUI <

BUCU REȘTI^J

 • II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifică de la suma de 82.586,39 mii lei la suma de 97.390,69 mii lei

 • A. Cheltuieli de exploatare se modifica de la 82.586,39 mii lei la 97.329,99 mii lei

 • B. Cheltuieli financiare vor fi în sumă de 60,70 mii lei.

Ținând cont de cele prezentate șl luând în considerare Nota de fundamentare nr.1430/20.07.2020 a societății Algorithm Residential S3 SRL, precum raportul de specialitate nr.434709/21.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMĂRIA


SECTORULUI

BUCUREȘTI


SERVICIUL CORP CONTROL

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


www.primarie3.j0


E-MAIL guvernanfacorporativa @pHmarie3.ro

Șoseaua Mihat Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București


Nr. 434709/21.07.2020


Raport de specialitate

ia proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentrul anul financiar 2020

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

 • 1. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările

ulterioare;

 • 2. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • 3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  |       PRIMĂRIA


SERVICIUL CORP CONTROL COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ »

 • 4. O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • 5. Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

Având în vedere:

 • - HCLS 3 nr. 33/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentru anul financiar 2020

 • - HCLS 3 nr. 80/30.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentru anul financiar 2020

 • - HCLS 3 nr. 168/27.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentru anul financiar 2020

 • - Adresa nr. 1627/20.07.2020 a societății Algorithm Residential S 3 SRL înregistrată la registratura Primăriei Sectorului 3 cu nr. 433578/20.07.2020 prin care solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2020

Nota de fundamentare nr. 1430/20.07.2020 a societății Algorithm Residential S 3 SRL;

 • - Anexele 1.1 - 1.5 cu rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 191 alin. (1) din Legea nr. 31/1990: „Hotărârile asociaților se iau în Adunarea Generală.”

 • - Art. 10, alin (2), lit.f) „Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel...:” „ în alte situatți impuse de prevederile legale” din Ordonanța nr. 26/2013;

Art. 12.1 lit. h) din actul consitutiv al societății Algorithm Residential S 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaților aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)”

 • - Art. 12.1 lit. m) din actul consitutiv al societății Algorithm Residential S 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaților hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”

 • - Art. 12.1 lit o) din actul consitutiv al societății Algorithm Residential S 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaților hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”.

Bugetul rectificat pentru anul 2020 al societății Algorithm Residential S 3 S.R.L. se formează din următoarele:

 • I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta se va modifica de la 84,559.50 mii lei (conform rectificării BVC din 27.05.2020) la 97,804.4 mii lei.


Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

 • A. Venituri din exploatare                          97,687.4 mii lei;

 • B. Venituri financiare                                   117.00 mii lei.

 • A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

 • 1. Venituri din producția vândută, din care:         91,726.00 mii lei,

 • 2. Venituri din vânzarea mărfurilor                 5,199.40 mii lei,

 • 3. Alte venituri din exploatare                         762.00 mii lei

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale în vederea îndeplinirii contractelor încredințate de către Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

 • 1. Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București;

 • 2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”;

 • 3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;

 • 4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;

 • 5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menaj eră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:

 • a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);

 • b) Școala gimnazială nr. 195;

 • c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;

 • d) Liceul Teoretic Decebal;

 • 6. Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”;

 • 7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”;

 • 8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație - zona Nicolae Teclu;

 • II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la suma de 82,586.39 (conform rectificării BVC din 27.05.2020) mii lei la suma de 97,390.69 mii lei

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

 • A. Cheltuieli de exploatare se modifica de la 82,586.39 mii lei la 97,329.99 mii lei

  B. Cheltuieli financiare


  60.70 mii lei.


A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

[AjlA PRIMĂRIA

 • 1. Cheltuieli cu bunuri și servicii se modifica de la suma de 63,213.99 mii lei la suma de 76,385.29 mii lei, din care:

 • a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 43,055.12 mii lei, din care:

cheltuieli privind materii prime în sumă de 18,000.00 mii lei,

 • - cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 21,310.00 mii lei,

 • - cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 900.00 mii lei,

cheltuieli privind energia și apa în sumă de 695.12 mii lei și

cheltuieli privind mărfurile în sumă de 2,150.00 mii lei.

 • b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 2,975.97 mii lei din care:

 • - cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 62.00 mii lei,

 • - cheltuieli privind chiriile în sumă de 2,455.00 mii lei,

’ cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 458,97 mii lei.

 • c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 30,354.20 mii lei din care:

 • • cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 130.00 mii lei,

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 41.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 1,100.00 mii lei,

 • - cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20.00 mii lei, -cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 40.00 mii lei - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 16.70 mii lei, - alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 27,006.50 mii lei, - alte cheltuieli in suma de 2,000.00 mii lei

 • 2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate se modifica de la 93.20 mii lei la 153,20 mii lei din care:

 • a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei, c) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 122.00 mii lei.

 • 3. Cheltuieli cu personalul se modifica de la 17,625.00 mii lei la 17,509.00 mii Iei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 15,500.00 lei,

 • b) Cheltuieli cu sporuri, prime si alte bonificatii in suma de 300.00 mii lei

 • c) Cheltuieli cu tichete de masă in suma de 567.00 mii lei,

 • d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 662.00 mii lei, e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 480.00 mii lei.

în ceea ce privește fondul de salarii se precizează că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 350 angajați, conform organigramei și statului de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative. Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - consiliul de administrație - societatea precizează că

PRIMĂRIA

țși aceste cheltuieli sunt conform statutului societății. Cheltuilelile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

 • 4. Alte cheltuieli de exploatare se modifica de la suma de 1,604.50 mii lei la 3,282.50 mii lei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 568.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli privind activele imobilizate cedate in valoare de 550.00 mii lei.

 • c) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 1.064.5 mii lei.

 • d) Cheltuieli privind ajustările si provizioanele in valoare de 1,100.00 mii lei

 • B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

 • 1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de

  46.70 mii lei, 12.00 mii lei, 2.00 mii lei.


 • 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de

 • 3. Alte cheltuieli financiare în sumă de

Detalierea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 este anexat în forma prevăzută de lege.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentrul anul financiar 2020.

Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola


Nr.inreg.: 433578

Data inreg.: 20.07,2020

Ora inreg.: 15:24:49

Proveniența: ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Telefon:

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Solicitare

Adresa:București, Calea Vitan, nr. 242, sector. 3

Adresa Lucrare: București, strada

Observatii: de adoptare a unei HCL avand ca obiect rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății, aprobat prin HCLS3 33/10.02.2020 Nr. File:21

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30- 18:30

Telefon

Biroul Reiatii cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0323; 021/318 0324;

021/318 0325; 021/318 0326; 021/318 0327; 021/318 0328

Serviciul Parcari: 021/341 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

Aliorsthm

Residential S3 s.r u


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL g

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,     ” „VîSl 5.

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Către:


Consiliul Local al Sectorului 3 București


«•«jw-

:               ĂnuiA-^


și

di. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


Sediul:      Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor: Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020, ai societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Stimate domnule Prim ar/Stim ați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Parter, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Pansit Rade: - Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., respectând Art. 12, pct 12.1. din Actul Constitutiv al acesteia, Adunarea Generală a Asociaților: Ht h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile fi finanțările), modifică planul de activitate fi bugetul fi stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății), precum și lit. o) „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății. ", înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., aprobat prin H.C.L. S3 nr. 33/10.02.2020.

Conform Ari. 10, alin (2), lit. f) din O.G. nr. 26/2013. „ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico* financiari aprobați, astfel: lit.f) în alte situații impuse de prevederile legale. *’

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Ari. 3. Art. 209. Arl.2î2. Art.213. Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990. sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale.

Conform programului de activitate al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. societatea desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Fundamentarea în vederea susținerii Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

în vederea elaborării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-fmanciare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

 • 3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. Legea 31 /1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori

economici la care statut sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • 6. Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

 • 7. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

CUI 3740W60        BANCA COMERCIALA ROMANA Sucursala ftmlelicmn           Tel 0314 (34452

Rag Corn J40 54U1 2017   RO97RNCB0M7157546060MI -Hon                             Fax 0314 134451

RO70RNCB00S7157346060002 - EUR                     algonLhm resitknlialugmail tom

conMnnlns3 ro

S.C ALGORÎTHMRESIDENTIAL S 3 SRL (@ @ @

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, 3^ ” w’SSUS o^S,^,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al ALGORÎTHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

 • I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta se va modifica de la 84,559.50 mii lei la

97,804.4 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

 • A. Venituri din exploatare                         97,687.4 mii lei;

 • B. Venituri financiare                                117.00 mii lei.

 • A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

 • 1. Venituri din producția vândută, din care:         91,726.00 mii lei,

 • 2. Venituri din vânzarea mărfurilor                 5,199.40 mii lei,

 • 3. Alte venituri din exploatare                         762.00 mii lei

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale în vederea îndeplinirii contractelor încredințate de către Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

 • l .Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector3, București;

 • 2 .Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”;

 • 3 .Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;

 • 4 .Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;

 • 5 . Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:

 • a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);

 • b) Școala gimnazială nr.195;

 • c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;

 • d) Liceul Teoretic Decebal;

 • S .Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny”;

 • 7 .Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”;

 • 8 .Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație - zona Nicolae Teclu;

CUI 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA Suciiraala Panichomn            Tel 0314 334 452

Reg CoinJ40 54fll _’(317   R007RNCB0087157546060001 .Ron                                  Fa* 0314 334 451

RO70RNCB0087157546060002 * EUR                      algtmthtn residcnuaTrrgmail eoni

coasMuctiisl rn

Algorithm

Resldential S3 s t» l


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL  Q @ Q

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, jyțjj   «TEi X -5«Sî..'&f

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

 • B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

 • l. Alte venituri financiare                         117.00 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la suma de 82,586.39 mii lei la suma de 97,390.69 mii lei

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

 • A. Cheltuieli de exploatare se modifica de la 82,586.39 mii iei la 97329.99 mii Iei

 • B. Cheltuieli financiare                            60.70 mii lei.

 • A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

 • 1. Cheltuieli cu bunuri și servicii se modifica de la suma de 63,213.99 mii lei la suma de 76,385.29 mii lei, din care:

 • a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 43,055.12 mii Iei, din care:

cheltuieli privind materii prime în sumă de 18,000.00 mii lei,

 • - cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 21,310.00 mii lei,

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 900,00 mii lei,

 • - cheltuieli privind energia și apa în sumă de 695.12 mii lei și

 • * cheltuieli privind mărfurile în sumă de 2,150.00 mii lei.

 • b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 2,975.97 mii lei din care: cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 62.00 mii lei, cheltuieli privind chiriile în sumă de 2,455.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu primele de asigurare în suma de 458,97 mii lei.

 • c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 30,354.20 mii lei din care;

 • - cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 130.00 mii lei,

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 41.00 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 1,100.00 mii lei,

 • - cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,

-cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 40.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 16.70 mii lei,

 • - alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 27,006.50 mii lei,

 • - alte cheltuieli in suma de 2,000.00 mii lei

 • 2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate se modifica de la 93.20 mii lei la 153,20 mii lei din care:

  ■r mUW      ta Its


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

 • a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii iei.

 • b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,

 • c) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 122.00 mii lei.

 • 3. Cheltuieli cu personalul se modifica de la 17,625.00 mii lei la 17,509.00 mii lei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 15,500.00 lei,

 • b) Cheltuieli cu sporuri, prime si alte bonificatii in suma de 300.00 mii lei

 • c) Cheltuieli cu tichete de masă în suma de 567.00 mii lei,

 • d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 662.00 mii lei,

 • e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 480.00 mii lei.

în ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 350 angajați, conform organigramă și stat de funcții.

Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - consiliul de administrație - precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuilelile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

 • 4. Alte cheltuieli de exploatare se modifica de la suma de 1,604.50 mii lei la 3,282.50 mii lei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 568.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli privind activele imobilizate cedate in valoare de 550.00 mii lei.

 • c) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 1.064.5 mii lei.

 • d) Cheltuieli privind ajustările si provizioanele in valoare de 1,100.00 mii Iei

 • B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

 • 1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de

  46.70 mii lei,

  12.00 mii lei,

  2.00 mii lei.


 • 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de

 • 3. Alte cheltuieli financiare în sumă de

Pentru toate aceste considerente fi având în vedere actele normative în vigoare aplicabile societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cât fi necesitatea asigurării resurselor de finanțare, supunem spre aprobarea Consiliului Local Sector J solicitarea subscrisei de emitere a

CUI 374OT9M)        BANCA COMERCIALA ROMANA Sucursala hmidiomn           Tel 0314 334 452

Rcg Corn J40/543IQ017   R097RNCBOOB7157546060001 -Ron                               Fox 0314 334 451

RO70RNCB0087137546060002 ♦ EUR                    nlganlhm rest den Ual'^gmail «mi

construdiis3.ro

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

unei hotărâri prin care să se aprobe rectificarea bugetului de venituri ți cheltuieli pentru anul financiar 2020.

La prezenta adresă ane? im următoarele documente:

LNota de fundamentare - rectificare buget venituri și cheltuieli 2020;

2.Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020- rectificat;


adu - Alin nsiliului de Administrație


Camerele C3, C4, CS, Sector 3.


ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

București, Sector 3, Calea Vitan, Nr. 242 Cod Unic de Identificare RO37409960

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ANUL 2020

Fundamentarea în vederea susținerii Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

în vederea elaborării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-fmanciare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

 • 3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5. Ordonanța nr. 26'2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori

economici Ia care statui sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • 6. Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

 • 7. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta se va modifica de la 84,559.50 mii lei Ia

97,804.4 mii lei.


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

 • A. Venituri din exploatare                          97,687.4 mii lei;

 • B. Venituri financiare                               11 7,00 mii lei

 • A. Veniturile din exploatare suni structurate astfel:

 • 1. Venituri din producția vândută, din care:         91,726.00 mii lei.

 • 2. Venituri din vânzarea mărfurilor                 5,199.40 mii lei,

 • 3, Alte venituri din exploatare                        762.00 mii lei

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale în vederea îndeplinirii contractelor încredințate de către Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, respectiv executarea următoarelor lucrări șbsau servicii:

 • 1. Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București;

 • 2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C? Colegiul Tehnic "Mihai Bravu

 • 3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;

 • 4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sectar 3 București;

 • 5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3. pentru obiectivele:

 • a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);

 • b) Școala gimnazială nr.195;

 • c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;

 • d) Liceul Teoretic Decebal;

 • 6 .Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";

 • 7 .Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";

 • 8 .Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație zona Nicolae Teclu;

 • B.     Veniturile financiare sunt structurate astfel:

 • 1. Alte venituri financiare                       117.00 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la suma de 82,586.39 mii lei la suma de 97,390.69 mii lei

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

 • A. Cheltuieli de exploatare se modifica de la 82,586.39 mii lei la 97,329.99 mii lei


4 452 <334451 nlgwilhm residoilial'ogmait com construcții b3 ro

 • 8. Cheltuieli financiare

  60.70 mii lei.


 • A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

 • 1. Cheltuieli cu bunuri și servicii se modifica de la suma de 63,213.99 mii lei la suma de 76,385.29 mii lei, din care:

 • a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 43,055.12 mii lei, din care: cheltuieli privind materii prime în sumă de î 8,000.00 mii lei,

 • ■ cheltui eli privind materialele consumabile în sumă de 21,310.00 mi i lei,

 • - cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 900.00 mii lei, cheltuieli privind energia și apa în sumă de 695.12 mii Iei și cheltuieli privind mărfurile în sumă de 2,150.00 mii lei.

 • b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 2,975.97 miî lei din care:

 • - cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 62.00 mii lei,

 • - cheltuieli privind chiriile în sumă de 2,455.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 458,97 mii lei.

 • c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 30,354,20 mii Iei din care:

 • - cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 130.00 mii lei,

 • - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 41.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 1,100.00 mii lei,

 • - cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,

 • - cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 40.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 16.70 mii lei,

 • - alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 27,006.50 mii Iei,

 • - alte cheltuieli in suma de 2,000.00 mii lei

 • 2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate se modifica de la 93.20 mii lei la 153,20 mii lei din care:

 • a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei, c) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 122.00 mii lei.

 • 3. Cheltuieli cu personalul se modifica de la 17,625.00 mii lei la 17,509.00 mii lei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 15,500.00 lei,

----------------------------------------------„---

■ .f9.IDeHTtALS3

Algonlhm Rcudenlta! S3 SRL     CUI 37409960        BANCA COMERCIALA ROMANA Suturwla Ptmldtomn           TdOli^3fHU52 3)

Caisa Vitan nr 242               Rcj Corn 3405481 2017 RO97RNCB00B7) 57546060001-Ron                               Fu 0314 334 451 jf/

București Sector 3 031295                                 RO70RNCB0M7157546060(Mn-EUR                    algonthmraudcnMktfjyttail#®'

dgjmtiimrSJbtuâl-ro

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

 • b) Cheltuieli cu sporuri, prime si alte bonificații in suma de 300.00 mii lei

 • c) Cheltuieli cu tichete de masă in suma de 567.00 mii lei,

 • d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 662.00 îmi lei,

 • e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 480.00 mii lei.

în ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionale sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 350 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - consiliu! de administrație - precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuilelile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

 • 4. Alte cheltuieli de exploatare se modifica de la suma de 1,604.50 mii lei la 3,282.50 mii lei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 568.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli privind activele imobilizate cedate in valoare de 550.00 mii lei.

 • c) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 1.064.5 mii lei.

 • d) Cheltuieli privind ajustările si provizioanele in valoare de 1,100.00 mii lei

 • B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

 • I. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de                      46.70 mii

 • 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de       12.00 mii

 • 3. Alte cheltuieli financiare în sumă de                           2.00 mii

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem spre adoptare bugetul de venituri și cheltuieli al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. pentru anul

PRIMĂRIA

SECTORULUI <

BUCUREȘTI >


---— www.primarieț *roE-MAlL guvemantacorporativa@primarie3.r0

Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector3, 030328, București


Nr, 434740/21.07.2020


Către,

CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentrul anul financiar 2020 în vederea inițierii proiectului menționat.


Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu HondolaDatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE2016/679,prmtr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL       »

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...Z.w^... de pe ordinea de zi/ suplimentarea ordinii dc zi a ședinței or di nare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/gxtraoidinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / ÎJFFAVOR A BEL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNIC4SECRETAR,

HONTARU VALERICA 5

MEMBRI:RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN