Hotărârea nr. 228/2020

HCLS3 nr.228 din 30.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind atribuirea către societatea OPS 3 - Ordine și Protecție S3 SRL a contractului având ca obiect „ Achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr.43 5068/CP/21.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr.431123/17.07.2020 al Direcției Parcări și Amenajare Urbană;

 • - Proces verbal nr.426531/14.07.2020 al Comisiei de analiză;

 • - Nota justificativă nr.429959/16.07.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare a Direcției Parcări și Amenajare Urbană;

 • - Adresa nr.431139/17.07.2020 a Direcției Parcări și Amenajare Urbană;

In conformitate cu prevederile:

 • - Art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică întemeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin (1) și art. 166 alin (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 • Art.1. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma Procesului verbal de analiză întocmit de Comisia de analiză a ofertei depuse de către societatea OPS 3 - Ordine și Protecție S3 SRL, prevăzut în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea OPS 3 — Ordine și Protecție S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractului având ca obiect „Achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3”, în valoare de 762.037,09 lei, inclusiv TVA și încheierea contractului prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății OPS 3 - Ordine și Protecție S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să fumizeze/achiziționeze bunurile/materialele pentru ducerea la îndeplinire a contractului având ca obiect „Achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3”, în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art. 5. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze Contractul, iar Direcția Parcări și Amenajare Urbană să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art. 6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Parcări și Amenajare Urbană și societatea OPS 3 -Ordine și Protecție S3 SRL vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NR. 228 DIN 30.07.2020

Nr. 426531/14.07.2020PROCES VERBAL DE ANALIZĂ

a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului având ca obiect

„ Achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza

Sectorului 3”

întreprinderea publică invitată: OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.

Valoarea estimată din documentele aferente procedurii

(Anexa nr.2 la Caietul de Sarcini) : 640.400,87 lei (exclusiv T.V.A), adică 762.077,04 lei (inclusiv T.V.A).

Documentele depuse în cadrul ofertei:

a) Documentele de calificare b) Propunerea tehnică c) Propunerea financiară

încheiat astăzi, 14.07.2020 cu ocazia desfășurării ședinței de analiză a ofertei depuse de societatea OPS3 -ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., înregistrată la Primăria Sector 3 cu nr.421263/09.07.2020 (înregistrată la întreprinderea publică cu m.1410/09.07.2020).

Comisia de analiza numită prin Dispoziția m.2990/02.07.2020 compusă din: Președinte - Eugenia Oancea Secretar - Corina Grumeza Membru - Dana Camelia Gavrilă Membru - Ilie Constanța


Membru - Gălățanu Robert Alexandru

Membrii supleanți:

Eugenia Gavrilă

Floreanu Biolan Loredana Steliana

Doamna Eugenia Gavrilă, în calitate de membru supleant, înlocuiește pe doamna Ilie Constanța, în calitate de membru, întrucât aceasta se află în concediu de odihnă.

Președintele Comisiei face precizarea că aceasta procedură s-a organizat în baza:

 • - Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București; Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

HCLS 3 nr. 306 /13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cursul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor /acordurilor -cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/15.11.2018

Având în vedere:

 • - Anunțul de intenție al societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L nr.7005 /04.05.2020 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București- Cabinet Primar sub nr.343543 704.05.2020;

 • - Nota nr. 367922/27.05.2020 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Direcției Investiții Achiziții și învățământ, aprobată de către Primarul Sectorului 3 ;

 • - Referatul nr. 401335/24.06.2020 privind angajarea bugetară emis de Direcția Parcări și Amenajare Urbană, aprobat de Primarul Sectorului 3;

 • - Modelul de contract, Caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3, în vederea atribuirii contractului către societatea OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L pentru ” Achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3”;

Referatul nr.408126 /29.06.2020 emis de Direcția Parcări și Amenajare Urbană privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii în vederea atribuirii contractului, în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către societatea OPS3 — ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L aferente obiectivului ” Achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3”;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 112/ 29.04.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi a raportului de activitate al Consiliului de administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L;

 • - Includerea în Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu w.367922 /27.05.2020 (vers.14) a contractului și a modalității de atribuire( poziția 41 la Anexa la SAAP nr. 367922/27.05.2020); Dispoziția de numire a comisiei de analiza nr. 2990/02.07.2020 emisă de către Primar;

 • - Oferta depusă de societatea OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.cu nr.1410/09.07.2020 și înregistrată la Primăria Sector 3 cu nr.421263/09.07.2020',

 • - Procesul verbal de deschidere nr. 423236/10.07.2020

Comisia de analiză s-a întrunit astăzi, 14.07.2020 Ia sediul din Șoseaua Mihai Bravu, etajul 2 în vederea analizării și evaluării ofertei depuse de către OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L

Comisia de analiză a trecut la verificarea și evaluarea îndeplinirii condițiilor de jcipare, depuse de către ofertant astfel:


 • A. EVALUAREA DOCUMENTELOR DE CALIFICARE

Analiza documentelor de calificare se regăsește în anexa nr.l la Procesul verbal de deschidere nr. 423236/10.07.2020 comisia concluzionând că ofertantul a depus toate documentele solicitate (pag. 1-130) prin caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare.

 • B. EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE

Comisia de analiză a verificat propunerea tehnică în sensul corespondenței cu prevederile cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini și instrucțiuni pentru ofertare, direcția de specialitate care a solicitat demararea prezentei proceduri fiind răspunzătoare pentru conținutul documentelor anterior menționate (valoare estimată, cantități, specificații tehnice), precum și încadrarea prețului total ofertat în valoarea estimată pentru realizarea contractului având ca obiect „Achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3”.

In urma desfășurării procesului de evaluare al propunerii tehnice în raport cu cerințele caietului de sarcini și pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, comisia de analiză a constatat că Societatea OPS3 -ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin propunerea tehnică prezentată, aceasta fiind conformă cu cerințele înscrise în caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare.

Comisia de analiză a trecut la verificarea și evaluarea propunerii financiare depusă de către ofertant.

 • C. EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiară analizată de către comisia de analiză este cea prezentată de către OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.

Propunerea financiară a fost evaluată de comisia de analiză pentru a verifica corelarea acesteia cu prevederile documentației de atribuire, prin prezentarea formularelor solicitate prin Anexă la Caietul de sarcini (Instrucțiuni pentru ofertanți).

Totodată, s-a analizat și corespondența acesteia cu propunerea tehnică a ofertantului.

Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor calculelor revine în exclusivitate ofertantului executant.

Elementul principal al ofertei financiare prezentată de către OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L este Formularul de ofertă financiară (Formularul 7) - pag. 2-9 (din Dosarul Propunere financiară conform numerotării ofertantului) a cărui valoare totală de 640.367,30 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 121.669,79 lei, rezultând astfel o valoare de 762.037,09 lei inclusiv TVA.

Propunerea financiară prezentată de către OPS3 — ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., se încadrează în valoarea estimată potrivit Notei nr. 367922 /27.05.2020 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Direcției Parcări și Amenajare Urbană aprobată de Primar și a Referatului nr. 408126/29.06.2020 emis de către Direcția Parcări și Amenajare Urbană privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii în vederea atribuirii contractului, în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Se anexează la prezentul proces verbal Formularul de ofertăfinanciară (Formularul 7) - pag. 2-9 (din Dosarul Propunere financiară conform numerotării ofertantului).

Având în vedere cele menționate, comisia de analiză a constatat că sunt îndeplinite toa intele solicitate.


Ca urmare a celor expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZĂ


numită prin Dispoziția nr. 2990/02.07.2020, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(3) din Anexa Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, formulează următoarele:

 • 1. Procedura de atribuire a contractului „Achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3” are ca scop analiza ofertei depusă de către operatorul economic în raport cu cerințele solicitate prin Caietul de sarcini cu anexele aferente și s-a realizat conform prevederilor HCLS 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atât sub aspectul etapelor de parcurs cât și sub aspectul documentelor ce fac conținutul dosarului achiziției și au stat la baza inițierii procedurii respective.

Raportat la atribuția Comisiei de analiză prevăzută de dispozițiile art.9 alin.(3) lila) din Anexa la H.C.L.S. 3 nr.530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016, Comisia a verificat documentele depuse de către societatea OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L, (conform cerințelor solicitate prin documentația de atribuire) și a constatat că societatea anterior indicată îndeplinește condițiile prevăzute de art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016.

 • 2. Comisia de analiză a verificat condițiile de eligibilitate , documentația și declarațiile depuse de către ofertant.

Analizând documentele depuse de către ofertant, comisia a constatat că ofertantul OPS3 - ORDINE

ȘI PROTECȚIE S3 S.RL. a depus toate documentele solicitate , respectiv :

 • - Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local nr.1978292/03.07.2020 eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 3, prin care se atestă lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul local

 • - Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile fiscale și alte obligații bugetare nr.4206378/03.07.2020 eliberat de A.N.A.F. prin care se atestă lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul de stat

Ca urmare a acestei verificări, se constată că documentele de calificare prezentate de către ofertant sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din Anexa la Caietul de sarcini - Instrucțiuni pentru ofertant!

Comisia de analiză declară oferta depusă de Societatea OPS3 — ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.RL. -ADMISIBILĂ , fiind depusă de un ofertant care îndeplinește cerințele de calificare privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul de realizare a contractului având ca obiect „ Achiziționarea

necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3”.

 • 3. Comisia de analiză a verificat propunerea tehnică și propunerea financiară în sensul corespondenței cu prevederile cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini și instrucțiunile pentru ofertare, precum și încadrarea prețului total ofertat, având în vedere :

 • - valoarea estimată potrivit Notei nr. 367922/27.05.2020 a Direcției Parcări și Amenaj are Urbană

și a Referatului nr. 408126/29.06.2020 emis de Direcția Parcări și Amenajare Urbană privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii privind „ Achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3”;

 • - Includerea în Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr. 367922 /27.05.2020 a contractului și a modalității de atribuire ((poziția 41 la Anexa la SA AP nr. 367922/27.05.2020)

și a constatat că :

 • - Societatea ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin propunerea tehnică prezentată, aceasta fiind conformă cu cerințele înscrise în caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare;

 • ■ Propunerea financiară prezentată de către OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., se încadrează în valoarea estimată potrivit Notei nr. 367922 /27.05.2020 privind cuprinderea în Strategia Anuală de Achiziții Publice a Direcției Parcări și Amenajare Urbană aprobată de Primarul Sectorului 3.

 • 4. Comisia de analiză declară oferta depusă de Societatea OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L, ca fiind CONFORMĂ, având în vedere că valoarea estimată din documentele aferente procedurii (Anexa nr.2 la Caietul de Sarcini) este de 640.400,87lei (exclusiv T. V.A), adică 762.077,04 lei (inclusiv T.V.A), iar valorea ofertei financiare (Formularul de ofertă financiară- Formularul 7) depusă de ofertant este de 640.367,30 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 121.669,79 lei, rezultând astfel o valoare de 762.037,09 lei inclusiv TVA.

 • 5. în cadrul procesului de analiză a ofertei, comisia de analiză a declarat ca fiind admisibilă oferta depusă de Societatea 0PS3 — ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L , deoarece aceasta face dovada îndeplinirii

condițiilor prevăzute de art.31 din Legea 98/2016 și respectă prevederile Caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare, precum și valoarea estimată comunicată prin invi j^de participare.


Față de considerentele anterior indicate, în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului local al Sectorului 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de

achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București,

Și în conformitate cu principiului economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate, Comisia de analiză propune spre aprobare prezentul proces verbal, în vederea încheierii contractului având ca obiect „ Achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3” cu Societatea 0PS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., cu o valoare totală de 640.367,30 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 121.669,79 lei rezultând astfel o valoare de 762.037,09 lei inclusiv TVA.

Președintele Comisiei de analiză declară închisă ședința de analiză a ofertei depuse la procedura menționată.

Drept pentru care s-a încheiat astazi 14.07.2020, prezentul proces verbal în două exemplare originale.

COMISIA DE ANALIZĂ:

Președinte - Eugenia Oancea


Secretar


Membru - Dana Camelia Gavrilă

Membru - Gălățanu Robert Alexandru

OFERTANT:

Societatea OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.

reprezentată de Alexandru Răzvan BUNESCU, în calitate de reprezentant legal al societății OPS3 Ordine și

Protecție S 3 SRL

NHL

CRT

DENUMIRE PRODUS

1

Abonament corecții diferențiale în timp real ROMPOS (ANCPI), valabilitate 1 an

2

Acumulator li-ion 18v n394624 5.0 ah xr dewalt

3

Aparat sudura (mig-mag) - sudura cu sarma

4

Aparat sudura (telwin)

5

Bara demolări, gheata, 1500 x 30mm

6

Bit pentru insurubare, cu opritor de adâncime, pentru gips carton

7

Bocanci de protecție pentru iama cu caramb inalt- diferite mărimi

8

Boloboc MAGNETIC, dimensiune 80 cm

9

Burghie pentru lemn, 3-10 mm, set 7 bucăți

10

Burghiu beton SDS Max, 12 x 600 mm

11

Burghiu beton SDS Max, 30 x 400 mm

12

Burghiu beton SDS Max, 32 x 400 mm

13

Burghiu beton SDS Plus, 10 x 150 mm

14

Burghiu beton SDS Plus, 12 x 200 mm

15

Burghiu beton SDS Plus, 14 x 200 mm

16

Burghiu beton SDS Plus, 16 x 250 mm

17

Burghiu beton SDS Plus, 18 x 250 mm

18

Burghiu beton SDS Plus, 20 x 400 mm

19

Burghiu beton SDS Plus, 22 x 400 mm

20

Burghiu beton SDS Plus, 6 x 100 mm

21

Burghiu beton SDS Plus, 8 x 100 mm

22

Burghiu SDS-Max, 14x800x940 mm, beton armat      >*/

Formularul nr. 7

UNITATE

CANTITATE

PREȚ PER BUCATĂ

PREȚ (FĂRĂ TVA)

buc

2

1.000,00

2.000,00

buc

10

326,46

3.264,60

buc

2

2.683,62

5.367,24

buc

2

1.260,50

2.521,01

buc

7

117,64

823,47

buc

20

11,00

220,00

buc

40

155,00

6.200,00

buc

8

69,00

552,00

buc

25

16,17

404,25

buc

2

93,53

187,06

buc

12

283,20

3.398,40

buc

12

308,41

3.700,92

buc

100

18,21

1.821,00

buc

40

9,58

383,20

buc

40

28,31

1.132,40

buc

40

39,04

1.561,60

buc

40

67,44

2.697,60

buc

40

80,78

3.231,20

buc

40

122,69

4.907,60

buc

100

10,01

1.001,00

buc

100

11,84

1.184,00

buc

10

291,60

2.916,Op

23

Burghiu SDS-Max, 32x400x520 mm

24

Burghiu SDS-plus pentru beton, cap cruce, 10 X 600 mm

25

Burghiu SDS-plus pentru beton, cap cruce, 12 X 600 mm

26

Burghiu SDS-plus pentru beton, cap cruce, 14 X 600 mm

27

Burghiu SDS-plus pentru beton, cap cruce, 16X 600 mm

28

Burghiu SDS-plus pentru beton, cap cruce, 8 X 600 mm

29

Burghiu străpungere 55x450x600 mm

30

Cancioc metalic

31

Casca de protecție cu fixare in 6 puncte, diferite culori

32

Casti antifon 32,ldB cu banda de prindere pe cap

33

Casti antifon cu fixare pe casca

34

Cazma ascuțita Fiskars Solid, 1170mm

35

Ciocan (baros) - Greutate - 2000 g

36

Ciocan cauciuc alb - 700 gr

37

Ciocan de cauciuc cu absorbție, 2.4 Kg Yato YT-46270

38

Ciocan demolator( picamer)

39

Ciocan lacatus - Greutate - 600 g

40

Ciocan rotopercutor sds plus 2.3kg cu acumulatori 18v lx4ah li dchl33ml dewalt

! 41

Ciocan zidărie - Greutate - 1000 g

42

Clește de masa 400A

43

Clește metalic pentru taiere gresie / faianța

44

Clește pentru buloane 750 mm

45

Clește pentru cabluri VDE

46

Clește pentru transportat borduri

47

Clește portelectrod 500A

48

Clești; universali tip Cobra; Lung.clești: l80mm

49

Conexpand cu camasa D14 mm,cu șurub M10 x 120 mm   / y f~^—1 x*\

1 2I î» Fri I-» 1 \ /*■ /

'V

xKX.

XA'.yci

buc

4

185,72

742,88

buc

3

18,15

54,45

buc

3

38,87

116,60

buc

3

38,87

116,60

buc

3

23,95

71,85

buc

3

18,36

55,08

buc

2

1.073,11

2.146,22

buc

23

6,98

160,61

buc

40

27,65

1.106,00

buc

40

25,13

1.005,20

buc

40

33,53

1.341,20

buc

30

85,18

2.555,29

buc

4

35,67

142,68

buc

10

50,42

504,20

buc

10

77,31

773,11

buc

4

2.100,84

8.403,36

buc

8

21,01

168,08

buc

10

1.095,14

10.951,43

buc

8

16,26

130,08

buc

20

20,17

403,40

buc

20

28,46

569,20

buc

6

169,75

1.018,49

buc

8

185,00

1.480,00

buc

10

260,50

2.605,04

buc

20

36,97

739,40

buc

8

112,94

903,52

buc

1000

2,22

2.218,4£

50

Containere 2 depozitare + 2 vestiare

buc

4

16.089,56

64.358,24

51

Creion de trasare pentru dulgher, 18cm

buc

120

4,20

504,20

52

Creion tensiune tip șurubelnița

buc

12

4,23

50,76

53

Cutter profesional Tolsen (61xl9mm) cu 5 lame, produs industrial

buc

20

30,00

600,00

54

Detector tensiune AC fara contact

buc

12

29,09

349,08

55

Dezizolator cablu, 6-29 mm, 135 mm

buc

10

195,37

1.953,70

56

Disc MAKITA lamelar 115x22.2 mm K60 Zir

buc

50

10,92

546,22

57

Disc abraziv 350mm

buc

20

18,49

369,75

58

Disc debitare metal, diametru 125mm, pentru flex mic

buc

200

5,57

1.114,00

59

Disc debitare metal, diametru 230mm, pentru flex mare

buc

40

8,26

330,40

60

Disc diamantat beton/asfalt dt 612 ab 450x25.4 mm klingspor

buc

10

600,42

6.004,20

61

Disc diamantat 230mm

buc

50

57,97

2.898,32

62

Disc diamantat continuu, diametru 125mm, pentru flex mic

buc

40

14,80

592,00

63

Disc diamantat continuu, diametru 230mm, pentru flex mare

buc

40

48,25

1.930,00

64

Disc diamantat cupa ptr. șlefuire 0125x22.2mm

buc

5

200,98

1.004,92

65

Disc diamantat de taiere segmentat, 125x22.2x2 mm, taiere uscata

buc

60

12,93

775,97

66

Disc diamantat segmentat, diametru 230mm, pentru flex mare

buc

40

52,02

2.080,80

67

Disc taiere metal 110 mm

buc

400

8,40

3.361,34

68

Disc taiere metal 230mm

buc

200

5,98

1.196,64

69

Dispozitiv pentru manevrarea siguranțelor mpr

buc

8

193,17

1.545,36

70

Duza contact m6 0.8 mm tmig 100

buc

40

3,65

145,88

71

Duza de gaz ceramica

buc

20

5,04

100,80

72

Echer din aluminiu, pentru tamplarie, 300 mm

buc

8

5,21

41,68

73

Echer pentru tamplarie, metalic, 400 x 600 mm

buc

8

16,41

131,28

74

Echipament de lucru - cizme

buc

40

144,00

5.760,00

75

Echipament de lucru - pelerina ploaie cu gluga                /*

buc

40

31,02

1.240,80

76

Echipament de lucru - tip costum salopeta, diferite mărimi    [ Mo \* \

buc

80

135,00

10.800,00l M          r'i "   “ —

U MW >77

Echipament GPS Rover GNSS RTK cu accesorii

buc

2

20.000,00

40.000,00

78

Electrozi- supertit2.5

buc

60

91,00

5.460,00

79

Electrozi -3,5

buc

10

65,00

650,00

80

Evo Steel Disc cu dinți din tungsten-carbid, pentru taiere otel EVO 66 355 x 25.4 x 2.4 mm / 66 Dinți

buc

1

420,00

420,00

81

Faras din material plastic cu coada inalta folosit pentru o colectare eficienta a gunoiului

buc

12

5,26

63,12

82

Fierăstrău circular de mana, minim 1200 W

buc

4

399,16

1.596,64

83

Fierăstrău izolat lOOOv

buc

4

157,78

631,12

84

Fierăstrău staționar, pentru lemn / aluminiu, minim, 1200 W

buc

4

455,60

1.822,40

85

Foarfecă cu clichet pentru taiat cabluri, 315mm

buc

8

1.544,00

12.352,00

86

Fierăstrău sabie 10.8v 2x2ah li xr dcs310d2 dewalt

buc

4

821,73

3.286,92

87

Foarfecă pentru tabla, profile rigips

buc

16

52,00

832,00

88

Freza (carota) diamantata, gresie ceramica, diametru lOmm

buc

40

17,74

709,60

89

Freza (carota) diamantata, gresie ceramica, diametru 12mm

buc

40

22,42

896,80

90

Freza (carota) diamantata, gresie ceramica, diametru 20mm

buc

40

17,21

688,40

91

Freza (carota) diamantata, gresie ceramica, diametru 25mm

buc

40

21,53

861,20

92

Freza (carota) diamantata, gresie ceramica, diametru 30mm

buc

40

41,31

1.652,40

93

Freza (carota) diamantata, gresie ceramica, diametru 35mm

buc

40

62,10

2.484,00

94

Freza (carota) diamantata, taiere piatra si zidărie, diametru 68mm

buc

20

100,84

2.016,80

95

Galeata universala construcții 121

buc

20

4,83

96,64

96

Geam transparent exterior plastic masca automata 90x110 mm

buc

30

6,60

197,90

| 97

Geanta cu scule izolate la 1000V pentru electricieni, conține 80 piese

buc

8

3.100,00

24.800,00

98

Generatoare benzina

buc

5

4.452,94

22.264,71

99

Genunchiere profesionale cu gel

buc

43

71,43

3.071,43

100

Ghilotina pavele AL33/S                      X'qMX'aTk

buc

1

1.081,22

1.081,22

101

Gletiere metalice                             /i—A

buc

10

15,97

159,66

102

IWELD Gorilla SuperPULSE 200           /          W

buc

1

1.890,76

1.890,76

1 ol                    Io 1

\ A      /o /

V /

3

103

Jacheta de semnalizare din poliester galben reflectorizant- diferite mărimi

buc

40

150,50

6.020,00

104

Lama 40 cm motofierastrau benzina MS 3 62

buc

8

180,00

1.440,00

105

Lanț 40 cm 1.6 mm 3/8" z-30 ms 362/ms 441 stihl

buc

10

142,86

1.428,57

106

Lanț drujba cu vidia 36RD3 3/8" L6mm 40cm 60 dinți conducători

buc

10

159,66

1.596,64

107

Lentila de gaz

buc

20

15,13

302,60

108

Licență BRICSCAD (aplicație pentru proiectare)

buc

2

3.875,00

7.750,00

109

Licența deviz Windev, cu valabilitate nelimitata

buc

1

2.900,00

2.900,00

110

Licență TOPOGRAPH 8.0 (aplicație pentru topografie și cadastru)

buc

2

3.104,00

6.208,00

1 111

Lopata profesionala coada fibra sticla

buc

40

80,67

3.226,89

112

Manusa electroizolanta clasa 3

buc

4

220,00

880,00

113

Mânuși bumbac impregnate latex verde marimea 10

buc

200

2,40

480,67

114

Mânuși sudor esab

buc

70

37,18

2.602,35

115

Markere negre

buc

50

4,20

210,08

116

Masca sudura warrior neagra 98x48 mm esab

buc

8

413,04

3.304,34

117

Mașina de găurit / insurubat (autofilentanta), profesionala, cu 2 acumulatori de 18 V si 2 Ah incluși, led iluminare, valiza plastic

buc

10

715,96

7.159,60

118

Mașina de găurit cu percuție (bormasina), profesionala, minim 750 W, cu funcție percuție

buc

2

503,50

1.007,00

119

Mașina de taiat beton/asfalt atb450/13

buc

1

6.613,17

6.613,17

120

Mașină de șlefuit cu bandă, minim 1000 W

buc

4

313,41

1.253,64

121

Mașina de taiat cu disc abraziv 355 mm 2200w d28710 dewalt

buc

1

684,88

684,88

122

Mașina de taiat cu disc cafburi 355 mm 2200w dw872 dewalt promo

buc

1

2.565,98

2.565,98

123

Mașina de taiat faianța si gresie

 • - taiere placi ceramice de gresie sau faianța cu grosimea maxima de 16 mm.

 • - sistem de culisare pe rulmenți;

 • - poate taia in unghi;

 • - include echer din aluminiu;

buc

8

179,84

1.438,72

124

Mașină de tuns iarbă pe benzină cu autopropulsie, lățime de lucur 46 cm __

buc

10

1.218,49

12.184,90

125

Matura stradala minim 50 cm_____________________

buc

22

29,41

647^

Ltf>

O\126

/J          V* \

Menghina fixare 90 grade 65MM                           1 șf mSSmwII H I

127

Menghina lemn tip (F 120mmx 5 OOmm)

128

Metabo - MFE 40 - Freza pentru caneluri beton, 1900 W, 125

129

, ■ - ...........

Mistrie                                               xa-iuuy

130

Motocoasa, minim 1CP

131

Motofierstrau Stihl ms 362

132

Multimetre digital cu display OLED și data logger, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 60000 numărări

133

Multimetre digital UT-201, 5 funcții

134

Multimetre Megger MFT1835 - Tester multifuncțional IP54, CAT IV

135

Nivela classic 120cm Stanley - STHT1-43106

136

Nivela laser rotativ, distanta minim 10 m, cu trepied, 2 linii laser (orizontala si verticala) Ia 360 grade

137

Nivela magnetica clasica 60cm STHT1 -43111

138

Nivela pentru cabluri si sfoara

139

Ochelari protecție profesionali

140

Paleta amestecare 500mm minim SDS Plus

141

Pantofi de protecție cu bombeu metalic si talpa anti-derapanta- diferite mărimi

142

Penseta pistolet TIG WIG

143

Pensula 40 mm

144

Piatra Polizor Verde-VIDIA Diametru 200mm, Grosime 20mm, Granulatie 60

145

Piatra Polizor Verde-VIDIA Diametru 200mm, Grosime 20mm, Granulatie 80

146

Placa compactoare Masai ta MS90-2 motor Loncin 13 kN

147

Placa din silicon pentru placa compactoare MS90

148

Polizor electric de banc MAKITA GB801, 550W, 2850rpm, 205mm

149

Polizor unghiular mari - 230 mm

150

Polizor unghiular mic -125 mm

151

Polizor unghiular cu acumulatori dcg405p2 125mm 18v 2x5ah li xr dewalt £rt34)

buc

4

71,43

285,71

buc

10

58,00

580,00

buc

2

1.855,85

3.711,70

buc

30

5,86

175,71

buc

4

1.048,21

4.192,84

buc

5

2.521,01

12.605,04

buc

8

1.057,99

8.463,92

buc

8

108,41

867,28

buc

1

4.933,30

4.933,30

buc

4

83,00

332,00

buc

4

880,67

3.522,68

buc

12

57,98

695,80

buc

18

18,86

339,43

buc

50

10,84

542,02

buc

5

8,40

42,02

buc

40

137,00

5.480,00

buc

20

4,20

84,00

buc

100

2,15

215,13

buc

5

39,94

199,71

buc

5

44,17

220,84

buc

2

2.478,99

4.957,98

buc

8

252,10

2.016,81

buc

1

807,88

807,88

buc

9

504,20

4.537,82

buc

9

336,13

3.025,21

buc

4

1.281,45

5.125,82

152

Ranga din fier forjat 600 nun

153

Rindea electrica minim 500W, 19500 RPM, 82 mm

154

Roaba construcții Mesterica 80 litri, roata plina

155

Role curent 50 m

156

Rotopercutor sds plus 2.9kg gbh2-28 bosch

157

Ruleta lOm

158

Saci de gunoi 1201, lObuc/rola

159

Sarma sudura mig 0.8mm cu flux

160

Set 25 burghie metal hsse-co tl3000 1-13 mm ruko

161

Set 3 dalti Makita pentru ciocane SDS plus, D-05181

162

Set de chei fixe simple izolate la 1000 V de la 6mm-24mm

163

Set șurubelnița dinamometrica si biți izolati la 1000V -18 piese

164

Sfoara pentru construcții, tip mosor, 80 m x 1.2 mm

165

Stație Totală cu accesorii (precizie 5")

166

Șurubelnița ac. 18v 70nm 2x5ah li xr dcd791p2 dewalt promo

167

Tamacop Fiskars

168

Telemetru cu laser (precizie lmm)

169

Tester cu cablu si LED AC-DC

170

Tester priza EU, cu LED

171

Tester tensiune

172

Transpalet manual (liza) Einhell TC-PT 2500, 2500 kg, ridicare 190 mm, furci 1150 cm x 540 mm

173

Triunghi magnetic pentru sudura 22KG

174

Triunghi magnetic pentru sudura 34KG

175

Trusa capete chei tubulare izolate la 1000 6mm-24mm

176

Trusa de scule profesionala Yato 216 Piese, YT-38841

177

Tubulara lunga % 13 nun                          (          \*\

178

Ulei amestec Stihl, 11                                   [                L 1

\ /? /

buc

2

10,87

21,73

buc

4

276,50

1.106,00

buc

5

105,00

525,00

buc

18

164,24

2.956,39

buc

2

908,12

1.816,24

buc

10

37,82

378,15

buc

100.00

5,06

506,00

buc

70

49,58

3.470,59

buc

2

635,42

1.270,84

buc

3

99,03

297,10

buc

4

640,55

2.562,20

buc

8

450,00

3.600,00

buc

17

12,38

210,43

buc

2

21.100,00

42.200,00

buc

2

1.369,52

2.739,04

buc

18

385,71

6.942,71

buc

2

700,00

1.400,00

buc

12

21,25

255,00

buc

12

40,00

480,00

buc

8

191,58

1.532,64

buc

2

1.396,86

2.793,71

buc

10

16,00

160,00

buc

6

21,88

131,29

buc

8

937,05

7.496,40

buc

2

425,00

850,00

buc

8

4,80

38,40

litri

25

33,61

840,34.

179

Ulei pentru lanț Stihl Forest, 11

litri

110

20,00

2.200,00

180

Ulei pentru lanț Stihl Forest, 11

litri

30

20,00

600,00

181

Unealta pentru dezizolat cu cutit

buc

10

92,00

920,00

182

Voltmetru / Tester multifuncțional de voltaj

buc

8

188,24

1.505,92

183

Bordura roșie

buc

1000

25,02

25.016,81

184

Bordura mica gri

buc

500

7,70

3.848,74

185

Pavele

buc

500

30,24

15.121,85

186

Nisip

m3

50

44,00

2.200,00

187

Sapa

m3

100

272,79

27.278,99

188

Geotextil

Buc / rola de 50m

10 role

550,00

5.500,00

TOTAL

(FÂRÂ TVA)

640.367,3

TVA

121.669,79

TOTAL GENERAL (CU TVA)

762.037,09


S.C. OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L.SECTORULUI <

BUCUREȘTI^TELEFON (004 021) 3404011 E-MAIL amenajareurbana@primarie3.r0

Adresa Sos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București


NOTĂ JUSTIFICATIVĂ NR.

privind încadrarea în prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 a procedurii de

atribuire a contractului având ca obiect "Achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3”


în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, c^îIZ modificările și completările ulterioare, „prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.”

Având în vedere procesul verbal de analiză al comisiei de analiză nr.426531/14.07.2020 pentru atribuirea către OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. a contractului de furnizare având ca obiect „ Achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3, Proces verbal aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București, se constată următoarele:

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

PRIMĂRIA

• în temeiul Hotărârii nr. 98/29.03.2017, Consiliul Local Sector 3 a aprobat înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Sectorului 3. Mai exact, prin Hotărârea mai sus menționată s-a aprobat asocierea dintre Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București, și S.C. Adminsitrare Active Sector 3 S.R.L. în vederea înființării SC OPS 3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., în același timp, prin HCLS3 nr. 98/29.03.2017, a fost aprobat și capitalul social al SC OPS 3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Municipiului București având o cotă de participare de 99%, astfel Sectorul 3 având calitatea de acționar majoritar.

Având în vedere cele expuse, se face dovada îndeplinirii condiției stipulate la art. 31, lit. c) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

în ceea ce privește condiția prevăzută la art. 31, lit. a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, întrucât Sectorul 3 al Municipiului București are o cotă de participare la capitalul social al SC OPS 3 -ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. de 99%, implicit face parte din Adunarea Generală a Asociațiilor. Potrivit art. 12 din Actul constitutiv al societății OPS 3 -ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. - Adunarea Generală a Asociațiilor reprezintă „organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale” și are următoarele atribuții principale:


 • - hotărăște modificare Actului Constitutiv;

 • - hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;

 • - hotărăște majorarea sau diminuarea capitalului social;

 • - hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

 • - hotărăște asupra fuzionării, divizării sau dizolvării Societății;

 • - numește, revoacă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;

 • - examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;

 • - aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (renumerația pentru activitățile Societății);

 • - numește cenzorii Societății, le stabilește renumerația, îi descarcă de gestiune și îi revoacă;

 • - ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

 • - ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

PRIMĂRIA

 • - hotărăște asupra investițiilor importante ale societății, care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget;

 • - hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății;

 • - hotărăște în orice altă problemă de importanță privind activitatea Societății.

 • ■ Din art. 3 al HCLS3 nr. 112/29.04.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății SC OPS 3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. reiese faptul că, pentru anul 2020, mai mult din 80% din activitățile societății sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor încredințate de Sectorul 3. De asemenea, conform programului de activitate pe anul 2020, mai mult de 80% din activitățile societății au fost efectuate pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor încredințate de către Sectorul 3. Astfel, condiția prevăzută la art. 31, lit. b) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, este îndeplinită.

Date fiind cele prezentate, procedura de atribuire a contractului având ca obiect „ Achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3” se încadrează în prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 10, alin. 3 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Parcări și Amenajare Urbană a emis prezenta notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, pe care o supune aprobării Primarului SecloruluiG al Municipiului București.

DIRECȚIA PARCĂRI ȘI AMENAJARE URBANĂ

DIRECTOR ADJUNCT H^aîuca BĂRGĂUNAȘ


întocmit.

Silvia IQNIȚĂ


AbOft Oih. 3 la Ms 5 B . 0*.WLo

CONTRACT DE FURNIZARE

Preambul

în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • - Instrucțiunea Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

 • - alte acte legislative aflate în vigoare la această dată;

Ținând cont de:

- Nota privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 al Municipiului București a procedurii de achiziție având ca obiect „Achiziționarea necesarului de unelte si materiale in vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3”

între

 • A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul in București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal RO4420465, avand cont........................................................deschis la

TREZORERIA SECTOR 3, reprezentata prin PRIMAR - ROBERT SORIN NEGOITA, în calitate de achizitor, pe de o parte

Și

 • B. OPS 3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL, cu sediul in București, Calea Vitan nr. 154 - 159, Clădire Administrativa, Sector 3, număr de înmatriculare J40/5480/2017, cod fiscal 37410026 cont (trezorerie, bancă) ................................reprezentată prin Alexandru Răzvan BUNESCU reprezentant

legal al societății OPS3 Ordine și Protecție S 3 SRL în calitate de furnizor, pe de altă parte


s-a încheiat prezentul Contract de furnizare

 • 2. Definiții

  • 2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract de achiziție publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante, care are ca obiect furnizarea de produse; contract reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

  --Avizai, DIRECȚIA PARCĂRI ȘI AMENAJARE URBANĂ /mrectorAdjunct, /RALUCAJBARGÂUNAȘ


  Avizat, Z'

  DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, OCTAVIAN GHEȚU


  Avizat, DIRECȚIA JURIDICĂ


  SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE ȘEF SERVICIU, • b. achizitor - beneficiarul contractului de furnizare produse, așa cum acestea sunt specificate în anexe. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul achizițiilor publice;

 • c. furnizor - persoana juridică, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului contractului;

 • d. prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

 • f. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

 • g. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului;

 • h. destinație finală - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;

i.document scris - orice document întocmit de achizitor sau executatnt, adtat, semnat si confirmt de primire, care are legătură cu orice problema intervenita in derularea acordului cadru;

j.costul achiziției- totalitatea cheltuielilor furnizorului efectuate in conformitate cu contractul;

o.materialele- produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

k.forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • l.zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 • 3. Interpretare

  • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

   / Avizat, /                           Avizat,     //

   DIRECȚIAȚ’ARCĂRI ȘI AMENAJARE URBANĂ    DIRECȚIA ECONOMIA

   / DIRECTOR ADJUNCT,              DIRECTOR EXECI^IV,

   f RALUCAPÂRGĂUNAȘ             0CTAVIAN GHF.ȚU

   1 2             \*1

   bl        r /

   Avizat, DIRECȚIA JURIDICĂ SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE ȘEF SERVICIU, GE0RGETA VIȘAN

Clauze obligatorii

 • 4. Obiectul contractului

  • 4.1. Obiectul contractului constă în furnizarea de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3, conform anexelor la prezentul contract și în condițiile precizate în caietul de sarcini.

  • 4.2. Achizitorul se obligă să achiziționeze cele prevăzute la punctul 4.1, respectiv să plătească prețul convenit în prezentul contract.

 • 5. Prețul contractului

  • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor este de 640.367, 30 lei fără TVA, respectiv 762.037,09 lei cu TVA.

 • 6. Durata contractului

  • 6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părți și până la data de 31.12.2020.

  • 6.2. Furnizarea se va realiza pe baza notei de comandă a achizitorului, prin direcția de specialitate, în funcție de necesitățile beneficiarului, în termen de 10 zile de la comanda fermă (nota de comandă în care se va preciza materialul necesar și cantitatea aferentă), în cuprinsul căreia se va indica locul unde se va efectua livrarea, cu drept de livrare în avans.

 • 7. Documentele contractului

  • 7.1 . Documentele contractului sunt:

 • i. Anexa 1 - Caietul de sarcini;

 • ii. Anexa 2 - Propunerea tehnică;

 • iii. Anexa 3 - Propunerea financiară;

 • iv. garanția de bună execuție (document ce va fi constituit de către furnizor după semnarea contractului de către ambele părți);

 • v. Proces-verbal de analiză;

  H.C.L.S 3 nr.


  din


  privind atribuirea către


contractului având ca obiect furnizarea de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3;

vii. orice acte adiționale la contract, dacă părțile contractante vor consimți să semneze astfel de documente.

 • 7.2 Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

 • 7.3 Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

 • 8. Obligațiile principale ale furnizorului

  • 8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze achizitorului produsele definite în anexele la prezentul contract la destinația precizată în nota de comandă, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate.

  • 8.2. (1) Furnizorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.

 • (2) Pe toata durata contractului, furnizorul își asumă obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

  DIRECȚIA PARCĂ1


  Avizat,


  DIRECTOR ADJ RALl/cABĂRG;


  DIRECȚIA JURIDICĂ

  SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE ȘEF SERVICIU, GEORGETA VIȘAN


 • 8.3. Furnizorul se obligă să mențină prețul produselor pe toată perioada de derulare a contractului.

 • 8.4. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, în strictă concordanță cu Caietul de sarcini, anexe la contract.

 • 8.5. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termen de 10 zile de la emiterea notei de comandă de către achizitor, cu drept de livrare în avans. Produsele vor fi furnizate pe cheltuiala furnizorului.

 • 8.6 Furnizorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu graficul de îndeplinire a cerințelor contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 8.7 Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

 • b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • 9. Obligațiile principale ale achizitorului

  • 9.1 Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul prevăzut la art.5.1. din prezentul contract, către furnizor în contul deschis la Trezoreria.................

  • 9.2 Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării privind efectuarea acestora.

  • 9.3 Achizitorul se obligă să plătească prețul către furnizor în termen de maxim 30 de zile de la înregistrării facturilor furnizorului la Direcția Economică, pe baza proceselor-verbale de recepție a produselor.

  • 9.4 (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția furnizorului întreaga documentație necesară pentru ducerea la îndeplinire a contractului.

 • (2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror altor informații transmise furnizorului.

 • 9.5 Achizitorul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementară a Contractului, cu notificarea prealabilă a furnizorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

 • 9.6 Achizitorul are dreptul să sancționeze furnizorul pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate manifestate prin furnizarea unor produse inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare.

 • 9.7 (1) Achizitorul va recepționa produsele și serviciile aferente prezentului contract, prin semnarea de către reprezentanții achizitorului a unui proces verbal de recepție.

 • (2) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților pe tot parcursul desfășurării contractului, întocmind note de constatare pe care le transmite funizorului.

 • 9.8 Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul furnizorului pe întreaga durată a prezentului contract în vederea derulării în cele mai bune condiții a acestuia.

 • 10.Modalități de plată

 • 10.1 Achizitorul se obligă să plătească prețul contractului către furnizor în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3, în baza procesului verbal de recepție acceptat de ambele părți.

 • 10.2 Plățile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituțiilor publice.

 • 10.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista furnizarea produselor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua furnizarea, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligațiilor de către achizitor.

 • 10.4 Plata facturilor fiscale se va face în termenul prevăzut la art. 10.1, după verificarea și acceptarea proceselor verbale de recepție de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea produselor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

 • 11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

  • 11.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul refuză sau nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată fumizorulului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. în acest caz, furnizorului are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

 • 12. Garanția de bună - execuție a contractului

  • 12.1 Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA, în valoare de 32.018,37 lei, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract de ambele părți. Perioada de valabilitate a garanției va fi egală cu durata Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

   contractului la care se adaugă perioada de garanție (36 luni).
Furnizorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică șî va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

 • 12.2. In cazul în care furnizorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 12.1, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care furnizorul nu își îndeplinește sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 12.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

 • 13. Recepție, inspecții și teste

  • 13.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lui cu specificațiile din contract.

  • 13.2. (1) La recepție, în cazul bunurilor deteriorate, deficiențelor cantitative și calitative, furnizorul va proceda la înlocuirea bunurilor necorespunzătoare și/sau completarea lipsurilor cantitative și calitative. Autoritatea Contractantă, prin personalul de specialitate are dreptul să emită reclamații privind calitatea produselor furnizate în următoarele condiții:

Pentru defecte evidente și vizibile, reclamarea neîncadrărîi în normele de calitate se va efectua în momentul livrării, specificandu-se în procesul verbal de constatare.

Pentru defectele si viciile ascunse, reclamația se va putea face în termen de maxim 30 de zile, constatarea si decizia de înlocuire luându-se în prezența reprezentantilor furnizorului.

Pentru defecte aparate ulterior, reclamația se va putea face in termenul de garanție specific produselor.

 • (2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

Recepția va fi atat cantitativă cât și calitativă se va efectua de către reprezentanții desemnați ai achizitorului, astfel:

-Procesul Verbal de recepție va fi semnat de reprezentanții desemnați de către achizitor și reprezentații funizorului.

-Semnarea de către achizitor a Procesului Verbal de recepție certifică faptul că furnizorul a livrat produsele în concordanță cu caietul de sarcini.

 • 13.3. Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor.


/ fafnsAy

Avizat,      //

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, OCTAVIAN GHEaU


DIRECȚIA PARCĂRI ȘI ^MENAJARE URBANĂ DIRECTOR ADJUNCT, ___-

:GĂ1


RALUCAB.

Informarea asupra lipsurilor cantitative sau a deficiențelor calitative constatate se va efectua în momentul livrării, în acest sens, întocmindu-se un proces verbal de constatare semnat de reprezentanții achizitorului și ai furnizorului, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 • 13.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica prețul contractului are obligația:

 • a) de a înlocui produsele refuzate; sau

 • b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

 • 13.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

 • 13.6. Prevederile clauzelor 13.1-13.5 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

 • 14. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

  • 14.1. Furnizorul are obligația de a livra la destinația finală indicată de achizitor, respectând datele de livrare.

  • 14.2. (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare, ora încărcării, locul de descărcare, ora descărcării și auto cu care au fost transportate, cât și datele despre denumirea materialelor furnizate în special temperatura acestora înregistrată la plecarea din stație.

 • (2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produselor.

 • 14.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

 • 14.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor.

 • 14.5. Produsele trebuie să respecte condițiile de calitate ale produselor și specificațiile tehnice prezentate.

 • 14.6. Transportul produselor la destinația indicată de achizitor se asigură de către furnizor si intră în costul de furnizare.

 • 15. Asigurări

  • 15.1. Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul de livrare convenit.

 • 16. Perioada de garanție

  • 16.1. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite si insotite de documentele de certificare a calitatii si de garanție emise de producător.

  • 16.2. (1) Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este în conformitate cu documentele normative obligatorii aprobate de organismele abilitate, precum și standardele în vigoare sau echivalent. Perioada de garanție va intra în vigoare de la data Procesului verbal dej^ț||țj^ respectiv după livrare.

   Avizat, /

   DIRECȚIA RĂRCĂRI ȘI AMENAJARE URBANĂ


   DIRECTOR RALUCA B?


   DJUNCT, .GĂWNAȘ


   Avizat, //

   DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV, OCTAVIAN'GHEȚU


   Avizat,


   DIRECȚIA JURIDH


   SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZAI


   ȘEF SERVICIU, GEORGETA.VIȘAN


   OfiUL 3


 • (2) Perioada de garanție pentru îndeplinirea contractului este de 12 luni, de la semnarea procesului verbal de recepție.

 • 16.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

 • 16.4, La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea în termen de 10 zile lucrătoare sau de a înlocui produsele în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție care decurge de la data înlocuirii produselor.

 • 16.5. Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

 • 17. Ajustarea prețului contractului

  • 17.1. Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.

 • 18. Conflictul de interese

  • 18.1. Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractului, în mod obiectiv și imparțial.

  • 18.2. (1) Furnizorul garantează că va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație de conflict de interese și va notifica în termen de 5 zile despre această situație, în scris, achizitorului.

  • (2) în situația în care furnizorul cu care s-a încheiat contractul se află în situație de conflict de interese sau într-o situație care, deși nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării contractului și nu notifică achizitorul conform art. 18.2. alin. (1) asupra situației apărute, aceasta dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul, fără obligația notificării formale a furnizorului.

 • 19. Amendamente

 • 19.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni, de comun acord, modificarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiționale.

 • 19.2 Fără a a duce atingere prevederilor art.20.1, în măsura în care modificări ale legislației achizițiilor publice impun modificarea prezentului contract, aceasta se va realiza unilateral de către achizitor, prin act adițional semnat de către părțile contractante.

 • 19.3 Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

 • 20. încetarea contractului


  • 20.1 Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

i.la expirarea duratei stabilite prin Contract;

 • ii . prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform și legislației aplicabile;

 • iii . prin acordul scris al părților;

 • iv .în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 3Q de zile;

/ AjvvzXt,}                                  Avizat, //                          Avizat,

DIRECȚIA PARCĂRI Șl AMENAJARE URBANĂ DIRECȚIA ECONOMICJr                DIRECȚIA JURIDICĂ

(DIRECTOR ADJUNCT,              DIRECTOR EXECUTIV,     SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE

S-ALI1CA RĂRGĂUNAȘ              OCTAVIANGHeȚU                   ȘEF SERVICIU.

t^Ț                  GEORGETA VIȘAN

 • v .prin reziliere unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract.

 • 20.2 încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 20.3 în situația rezilierii totale/ parțiale din cauza neexecutării/ executării parțiale de către furnizor a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 20.4 în situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din contract conform dispozițiilor legale, furnizorul va datora achizitorului daune - interese în cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractuale stabilite prin contract.

 • 20.5 Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respective, precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 20.6 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 20.7 Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 20.8 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. Achizitorul va notifica furnizorul cu cel puțin 5 zile înainte de momentul denunțării unilaterale. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunțării unilaterale a contractului.

 • 21. Rezilierea contractului

  • 21.1 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare si de a pretinde plata de daune-interese.

  • 21.2 Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar furnizorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate în baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

 • i. Furnizorul nu furnizează produsele în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază defecțiunile apărute în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

 • ii. în cazul în care împotriva furnizorului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;

 • 21.3 Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.

 • 22. Forța majoră

  • 22.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forța Majoră să își îndeplinească oricare din obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării intervenției acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, furnizorul va suspenda furnizarea produselor.
  • 22.2. Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează.

  • 22.3. îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 22.4. Partea contractanta care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 22.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 23. Soluționarea litigiilor

  • 23.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

  • 23.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

 • 24. Dispoziții finale

  • 24.1 în cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-și producă efectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea anulată va conține o obligație esențială pentru validitatea și/sau executarea contractului.

  • 24.2 în cazul fuziunii/ divizării sau schimbării formei juridice a uneia dintre părți aceasta are obligația de a aduce la cunoștința celeilalte părți modificările survenite în actele constitutive ale societății în timp util, în vederea stabilirii de comun acord a succesorului legal al acestei părți contractante.

  • 24.3 Fuziunea/divizarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părți nu afectează executarea contractului, obligațiile părții fiind în totalitate și în indivizibilitate preluate de unul dintre succesorii/succesorul acesteia.

  • 24.4 Prevederile contractuale referitoare la același aspect, dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole.

 • 25. Răspunderea contractuală

  • 25.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.


 • 26. Limba care guvernează contractul

  • 26.1. Limba care guvernează contractul este limba romana.

 • 27. Comunicări

  • 27.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, transmisă în scris.


Avizat, DIRECȚIA JURIDICĂ SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE ȘEF SERVICIU, GEORGi

VIȘAN


 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 27.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 27.3 în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

 • 27.4 în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 27.5 Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

 • 27.6 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • 28. Legea aplicabila contractului

  • 28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

 • 29. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

 • -din partea furnizorului:....................................

 • -din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului București..........................

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor                                        Furnizor


/ Avizat, /

DIRECȚIA PARCĂRI ȘI AMENAJARE URBANĂ

DtRFrTQR ADJUNCT

RALUCA BĂRGÂUNAȘ


Avizat, DIRECȚIA JURIDICĂ SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE ȘEF SERVICIU,


GEORGETA VIȘAN


primăria


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL Cîbinetprimarg>primarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea OPS 3 - Ordine și Protecție S3 SRL a contractului având ca obiect

„ Achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3"

în vederea îmbunătățirii calității și eficientizării serviciilor furnizate de către administrația publică locală la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București este necesară achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadrii de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL a înaintat anunțul de intenție nr. 1005/04.05.2020, înregistrat cu nr. 343543/CP/04.05.2020 prin care și-a manifestat intenția de a participa la procedura de atribuire a contractului având ca obiect "Achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3".

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisibilă, cu o valoare de 640.367,30 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în suma de 121.669,79 lei, rezultând o valoare totală de 762.037,09 lei inclusiv TVA.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 431123/17.07.2020 al Direcției Parcări și Amenajare Urbană, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.


wwW'pri manevre)


TELEFON (004021)3404011 E-MAILamenajareurbana@primarie3.r0

Adresa Sos. Mihai Bravu nr. 428( Sector 3, 030328, București


Nr.


RAPORT DE SPECIALITATE

privind atribuirea către OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. a contractului având ca obiect ” Achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3”

în vederea satisfacerii necesității de îmbunătățire a calității și eficientizării serviciilor furnizate de către administrația publică locală la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București prin reducerea duratei de asigurare a acestor servicii, se impune achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare.

în urma anunțului de intenție nr.1005/04.05.2020 al OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București Cabinet Primar cu nr. 343543 /04.05.2020, societatea și-a manifestat intenția de a participa la procedura de atribuire a contractului în baza art. 31. din Legea nr. 98/2016 privind ” Achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3”.

în conformitate cu prevederile :

-Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui

pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • - Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • - HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare:

 • - Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr. 367922/27.05.2020 a contractului și a modalității de atribuire (poz. 41 la Anexa la SAAP nr. 367922/27.05.2020 ) aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • - Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 112/29.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., reiese faptul că, pentru anul 2019, mai mult din 80% din activitățile societății sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor încredințate de Sectorul 3. De asemenea, conform programului de activitate pe anul 2019, mai mult de 80% din activitățile societății au fost efectuate pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor încredințate de către Sectorul 3.

 • - Anunțul de intenție nr. 1005/04.05.2020 al OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., înregistrat la Cabinet Primar Sector 3 al Municipiului București cu nr. 343543/04.05.2020;

 • - Adresa Cabinet Primar nr. 343543/04.05.2020 privind întocmirea Modelului de contract, a Caietului de sarcini și a Instrucțiunilor de ofertare;

 • - Modelul de contract, caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3 în vederea atribuirii contractului OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.în ceea ce privește ” Achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3”;

 • - Referatul de angajare nr. 385213/11.06.2020 emis de către Direcția Parcări și Amenajare Urbană privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului;

 • - Referatul nr. 401335/24.06.2020 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii în vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către societatea OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.a contractului având ca obiect: ” Achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3” cât și Anexa la Referat aprobare procedură cu privire la determinarea valorii estimate a achiziției de servicii de trasare și retrasare a parcărilor de pe raza sectorului 3 ;

 • - Invitația de participare nr. 409669/30.06.2020 transmisă de Direcția Parcări și Amenajare

Urbană către OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.

 • - Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 2990/02.07.2020;

 • - Scrisoarea de înaintare a ofertei înregistrată cu nr. 1410/09.07.2020 și la Primăria Sectorului 3 cu nr.421263/09.07.2020',

' Proces verbal de deschidere a ofertei nr.423236/10.07.2020

 • - Proces verbal de analiză al comisiei de analiză nr. 426531/14.07.2020

- Nota justificativă nr. 429959/16.07.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Comisia de analiză, în procesul verbal de analiză nr. 426531/14.07.2020 , în urma comparării valorii totale estimate respectiv de 762.077,04 total lei cu TVA, cu valoarea ofertată de OPS3

PRIMĂRIA

- ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., în valoare de 640.367,30 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în suma de 121.669,79 lei, rezultând o valoare totală inclusiv TVA de 762.037,09 lei, constată că valoarea ofertată de OPS3 — ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. se încadrează în valoarea totală estimată prevăzută în Referatul nr.395622/19.06.2020 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii în vederea atribuirii contractului în baza art. 31.

Drept pentru care s-a încheiat procesul-vefbal nr. 426531/14.07.2020, pentru procedura de atribuire în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în doua exemplare, în original, împreună cu Nota Justificativă nr. 429959/16.07.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art. 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor /acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018, care stipulează: ”ArL 10. Procesul-verbal de analiză și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiză și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizării, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) Procesul-verbal de analiză și anexele aferente acestuia vor fi semnate de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) în baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de analiză și anexele acestuia, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art 11. Atribuirea și încheierea contractului

(l)Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de analiză, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ”,

supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. a contractului de prestări servicii având ca obiect n Achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3”, respectiv:

- aprobarea prețului rezultat prin Procesul-verbal de analiză nr.426531/14.07.2020 aferent proiectului având ca obiect ” Achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3”

SECTORULUI <

BUCUREȘTI. J

aprobarea notei justificative privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016,

aprobarea încheierii contractului având ca obiect ” Achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3”cu OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.

Prin urmare, având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile pentru promovarea proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului ce are ca obiect ” Achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3”.RalucaAĂRGĂUNÂȘ


întocmit,


Silvia


Wță\


PRIMĂRIA


TELEFON (004021)3404011 E-MAIL amenajareurbana@prrmarie3.r0

Adresa Sos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3,030328, BucureștiCĂTRE


CABINET PRIMARREFERITOR LA Proiectul de hotărâre privind atribuirea către OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. a contractului având ca obiect ” Achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3”

Prin prezenta vă înaintăm :

 • - Raportul de Specialitate nr. 431123/17.07.2020 al Direcției Parcări și Amenajare Urbană;

 • - Nota justificativă nr. 429959/16.07.2020 a Direcției Parcări și Amenajare Urbană;

 • - Proiectul de HCLS3 privind încheierea contractului având ca obiect ” Achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3”


întocmit, Silvia lonită

MUNICIPIUL BUCUREȘTI s

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / » « suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de ..................................

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.......a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ........

de pe ordinea de zi / -suplimentarea ordinii dc zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORAB4L proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:PREȘEDINTE, PĂUNIGĂltRRIANA

MEMBRI;      /xT

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA !

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA

....................


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ........îi....:......'.;..........'.., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ......<?.$...... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraprdifiare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A

MEMBRI:                l

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN