Hotărârea nr. 227/2020

HCLS3 nr.227 din 30.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind atribuirea către societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL a acordului cadru având ca obiect „Furnizare elemente prefabricate și piese necesare pentru amenajare Skate-Park”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2020

Având în vedere;

 • - Referatul de aprobare nr. 436096/CP/22.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 434918/21.07.2020 al Direcției Administrarea Domeniului Public Sector 3;

Procesul verbal nr. 434514/21.07.2020 al Comisiei de analiză;

 • - Nota justificativă nr. 434738/21.07.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate ia art. 31 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL;

 • - Adresa nr. 434939/21.07.2020 a Direcției Administrarea Domeniului Public;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • * Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • - HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție public în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • - Art. 12 pct. 12.1 lit. m) și art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit. f) din Actul Constitutiv al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 98/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare

Avizul Comisiei de studii, prognoze economio-sociale, buget, finanțe;

Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma procesului verbal de analiză și atribuire, întocmit de Comisia de analiză a ofertei finale depuse de către societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către Societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a acordului cadru având ca obiect ‘.„Furnizare elemente prefabricate și piese necesare pentru amenajare Skate-Park"în valoare totală de 3.889.847,28 Iei inclusiv TVA și încheierea acordului cadru prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului având ca obiect: „Furnizare elemente prefabricate și piese necesare pentru amenajare Skate-Park” în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art.5. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze Acordul cadru, iar Direcția Administrarea Domeniului Public să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public și societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

NR. 227 DIN 30.07.2020

fi

HWSSIliSi.M/so,


Aprobat PrimarPROCES-VERBAL DE ANALIZĂ ȘI PROPUNEREA DE ATRIBUIRE A ACORDULUI CADRU

Având în vedere:

-Prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

-Adresa nr.7439/16.05.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice înregistrată cu nr. 5674/CP/16.05.2017.

-Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr.530/15.11.2018 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau furnizarea de produse.

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 112/29.04.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a Programului de activitate pentru anul 2020 al Societarii OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L.;

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a Întreprinderilor publice având ca autoritate publica tutelara Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - Anunțul de intenție nr. 1291/24.06.2020 al Societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L., înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 410038/30.06.2020;

 • - Adresa Cabinet Primar nr. 410038/30.06.2020;

 • - Adresă cu nr. 410484/30.06.2020privind aprobarea modelului de acord cadru și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect furnizarea de produse;

 • - Referatul nr. 401534/24.06.2020, emis de către Direcția Administrarea Domeniului Public, privind inițierea procedurii, aprobat de către Primarul sectorului 3 al Municipiului București;

 • - Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr.3065/02.07.2020;

 • - Oferta depusă de societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL înregistrată cu nr. 413967/03.07.2020.

 • - Procesul verbal de deschidere a ofertei nr. 414090/03.07.2020.

 • - Procesul verbal intermediar nr. 1 calificare plus propunere tehnică plus anexe nr 414744/03.07.2020.

 • - Procesul verbal intermediar nr. 2 privind propunerea financiară nr. 415148/03.07.2020.

încheiat astăzi 21.07.2020 între subsemnați!

Președinte - Constantinescu Ștefania - Direcția Administrarea Domeniului Public


Membru - Moise Florin Alin - Direcția Administrarea Domeniului Public

Membru - Gavrilă Dana-Camelia - Direcția Economică


Membru - Emilia Carabulea -Direcția Investiții, Achiziții și învățământ

Membru — Gălățanu Robert Alexandru - Direcția Juridică

Constituiți în Comisia de analiză în baza deciziei nr. 3065/02.07.2020 și subsemnatul Bunescu Alexandru Răzvan, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății OPS3 Ordine și Protecție S3 SRL.

S-au întrunit în vederea analizării prețurilor finale pentru obiectivul :

”Furnizare elemente prefabricate și piese necesare pentru amenajare Skate-Park”

în urma analizării se stabilesc ca preturi finale analizate reprezintă valorile înscrise în coloana finala din anexa 1, parte integrantă a prezentului proces verbal.

Valoarea estimată fiind de 3.275.383,77 lei fără TVA, la care se adaugă suma de 622.322,92 lei reprezentând TVA, rezultând suma de 3.897.706,69 lei cu TVA inclus, iar valoarea oferată, declarată finală este de 3.268.779,23 lei fără TVA, la care se adaugă suma de 621.068,05 Iei TVA, rezultând suma finală de 3.889.847,28 Iei cu TVA inclus.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal pentru procedura de atribuire în baza art, 31 din Legea rir. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, in 2 exemplare originale. /

Președinte - Constantinescu Ștefanîa — Direcția Administrarea Domeniului Public

Membru — Moise Florin Alin — Direcția Administrarea Domeniului Public

Membru - Gavrilă Dana-Camelia—Direcția Economică

Membru - Emilia Carabulea - Direcția Investiții, Achiziții și Invățămân

Membru — Gălățanu Robert Alexandru - Direcția Juridică

OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL Președintele Consiliului de Administrație Bunescu Alexandru Răzvan


PREȘEDINTE DB ȘEDINȚĂ


Anexa 1 la Procesul verbal nr.MM

"Furnizare elemente prefabricate și piese necesare pentru amenajare Skate-Park’

ojțM/vNR. CRT

DENUMIRE

U.M

cantitate necesară conform Caiet Sarcini

preț unitar (P.U.) conform Caiet Sarcini

Valoare estimată fara TVA

TVA

IX/

Total Valoare estimată cu TVA

Preț unitar (P.U.) ofertă Societatea OPS 3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L.

Valoare ofertată fără TVA Societatea OPS 3 -Ordine si Protecție S3 S.R.L.

TVA

Valoare ofertată cu TVA Societatea OPS 3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L.

A. ELEMENTE DIN BARE METALICE

1

Ansamblu de bara metalice Rail cu sistem de prindere (schița 1)

buc

6

845,00

5.070,00

963,30

6.033,30

845,00

5.070,00

963,30

6.033,30

2

Ansamblu de bara metalice Rail cu sistem de prindere (schița 2)

buc

6

585,00

3.510,00

666,90

4.176,90

585,00

3.510,00

666,90

4.176,90

3

Ansamblu de bara metalice Rail cu sistem de prindere (schița 3)

buc

6

585,00

3.510,00

666,90

4.176,90

585,00

3.510,00

666,90

4.176,90

4

Ansamblu de bara metalice Rail cu sistem de prindere (schița 4)

buc

6

585,00

3.510,00

666,90

4.176,90

585,00

3.510,00

666,90

4.176,90

5

Ansamblu de bara metalice Rail cu sistem de prindere (schița 5)

buc

6

1.040,00

6.240,00

1.185,60

7.425,60

1.040,00

6.240,00

1.185,60

7.425,60

6

Balustradă metalică, cu sistem de prindere (schița 6)

buc

12

5.720,00

68.640,00

13.041,60

81.681,60

5.720,00

68.640,00

13.041,60

81.681,60

7

Gard metalic din bare verticale rotunjite la cap dispuse alternativ cu bare verticale drepte cu inaltime de 1,5 m (schița?)

ml

1050

110,00

115.500,00

21.945,00

137.445,00

110,00

115.500,00

21.945,00

137.445,00

B. ELEMENTE PENTRU INSTALAȚII SANITARE

1

Țeavă din PVC cu diametru 125 mm compusă din: (total 250 ml)

Tub PVC cu diametru de 125 = 1 m (30 buc)_

ml

30

15,39

461,70

87,72

549,42

14,94

448,20

85,16

533,36

Tub PVC cu diametru de 125 = 2 m ( 35 buc)

ml

70

27,87

1.950,90

370,67

2.321,57

27,06

1.894,20

359,90

2.254,10

Tub PVC cu diametru de 125 = 3 m (50 buc)

ml

150

12,84

1.926,00

365,94

2.291,94

12,47

1.870,50

355,40

2.225,90

2

Țeavă din PVC cu diametru 160 mm compusă din: (total 110 ml)

Tub PVC cu diametru dc 125 = 1 m (15 buc)

ml

15

23,42

351,30

66,75

418,05

22,74

341,10

64,81

405,91

Tub PVC cu diametru de 125 = 2 m ( 10 buc)

ml

20

22,00

440,00

83,60

523,60

21,36

427,20

81,17

508,37

Tub PVC cu diametru de 125 = 3 m (25 buc)

ml

75

22,00

1.650,00

313,50

1.963,50

21,36

1.602,00

304,38

1.906,38

3

Țeavă din PVC cu diametru 200 mm compus din: (total 350 mi)

Tub PVC cu diametru de 125 = 1 m (5 mic)

ml

5

35,22

176,10

33,46

209,56

34,19

170,95

32,48

203,43

Tub PVC cu diametru de 125 = 2 m ( 15 buc)

ml

30

33,50

1.005,00

190,95

1.195,95

32,52

975,60

185,36

1.160,96

Tub PVC cu diametru de 125 = 3 m (105 buc)

ml

315

33,00

10.395,00

1.975,05

12.370,05

32,04

10.092,60

1.917,59

12.010,19

4

Ansamblu cămin canaJjz^r^jțtjpO&țpmpus din:

- clement de bază nr^bricaCcu chî

♦ \buc

\tfj \

15

1.820,00

27.300,00

5.187,00

32.487,00

1.766,99

26.504,85

5.035,92

31.540,77

ieșire ®200 mm, oi diafaefe jfterio 1000 mm și H-500 țgm

N

- element drept peâru cantitBglfw prefabricat, cu diametru interior l0( mm și H-500

0

M 1 p 1 /o Puc /

15

84,00

1.260,00

239,40

1.499,40

81,55

1.223,25

232,42

1.455,67

- element tronconic'S^ăfejfiattfrțt pentru cămin, cu diametîfrUQlWal» mm și H-300 mm

buc

15

1.540,00

23.100,00

4.389,00

27.489,00

1.495,15

22.427,25

4.261,18

26.688,43

5

Capac si rama din fonta carosabil tip IV conform STAS 2308/81

buc

15

675,00

10.125,00

1.923,75

12.048,75

655,34

9.830,10

1.867,72

11.697,82

6

Preparare și turnare beton B50, pentru fundație cămin beton

mc

24,00

187,00

4.488,00

852,72

5.340,72

181,55

4.357,20

827,87

5.185,07

7

Receptor de terasă Dn 125 ieșire verticală 290x290 mm

buc

15

237,00

3.555,00

675,45

4.230,45

230,10

3.451,50

655,79

4.107,29

8

Piesă de trecere prin cămin PVC (125 mm)

buc

10

• 52,00

520,00

98,80

618,80

50,49

504,90

95,93

600,83

9

Piesă de trecere prin cămin PVC (160 mm)

ml

10

38,00

380,00

72,20

452,20

35,89

358,90

68,19

427,09

10

Piesă de trecere prin cămin PVC (200 mm)

ml

20

62,00

1.240,00

235,60

1.475,60

60,19

1.203,80

228,72

1.432,52

C. ELEMENTE PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE:

1

Cablu CYBY 3x6 mm

m

1.760,00

10,50

18.480,00

3.511,20

21.991,20

10,19

17.934,40

3.407,54

21.341,94

2

Stâlp de iluminat

buc

64

670,00

42.880,00

8.147,20

51.027,20

650,50

41.632,00

7.910,08

49.542,08

- electrod de împământare

buc

64

57,00

3.648,00

693,12

4.341,12

55,34

3.541,76

672,93

4,214,69

- platbandă

kg

400

9,00

3.600,00

684,00

4.284,00

8,74

3.496,00

664,24

4.160,24

- gură de vizitare

buc

64

270,00

17.280,00

3.283,20

20.563,20

262,14

16.776,96

3.187,62

19.964,58

3

Armătură prindere stâlp în beton

buc

192

96,00

18.432,00

3.502,08

21.934,08

93,20

17.894,40

3.399,94

21.294,34

4

Lampă de iluminat stradal cu led de 200W

buc

128

209,00

26.752,00

5.082,88

31.834,88

202,91

25.972,48

4.934,77

30.907,25

5

Clemă elastic de derivație cu 2 intrări/ieșiri de 25 mm2

buc

200

14,50

2.900,00

551,00

3.451,00

14,08

2.816,00

535,04

3.351,04

6

Tablou/dulap metalic

300x250x150mm IP 65 cu

contrapanou, șină DIN, 2 presetupe și sistem dc prindere în soclu de beton

buc

8

105,00

840,00

159,60

999,60

101,94

815,52

154,95

970,47

7

Siguranță automată 2P 16A

buc

8

22,00

176,00

33,44

209,44

21,36

170,88

32,47

203,35

8

Senzor crepuscular 230V/25A

buc

8

30,00

240,00

45,60

285,60

29,13

233,04

44,28

277,32

9

întrerupător rotativ modular 3x32A

buc

8

51,51

412,08

78,30

490,38

50,00

400,00

76,00

476,00

10

Cablu de împământare MYF Ix 6 mm

m

80

3,50

280,00

53,20

333,20

3,40

272,00

51,68

323,68

D. ELEMENTE PREFABRICATE DIN BCA:

1

BANK-H=l,20m

buc

14

6,034,50

84.483,00

16.051,77

100.534,77

6.034,50

84.483,00

16.051,77

100.534,77

2

BANK-H = 1,00 m

buc

56

3,264,50

182.812,00

34.734,28

217.546,28

3.264,50

182.812,00

34.734,28

217.546,28

3

BANK-H = 0,60m

buc

14

3.893,00

54.502,00

10.355,38

64.857,38

3.893,00

54.502,00

10.355,38

64.857,38

4

BANK - H = 0,50 m

buc

14

4.784,00

66.976,00

12.725,44

79.701,44

4.784,00

66.976,00

12.725,44

79.701,44 .

5

BANK DUBLU - H = 0,50 m

buc

14

6.451,00

90.314,00

17.159,66

107.473,66

6.451,00

90.314,00

17.159,66

107.473.66

6

QUARTER PIPE - H = 1,20 m

buc

42

2.908,00

122.136,00

23.205,84

145.341,84

2.908,00

122.136,00

23.205,84

145.341,84

7

QUARTER PIPE - H = 1,00 m

buc

35

2.651,45

92.800,75

17.632,14

110.432,89

2.651,45

92.800,75

17,632,14

110.432,89

8

QUARTER PIPE EXTENSIE - H = 2,1

buc

14

8.425,44

117.956,16

22.411,67

140.367,83

8.425,44

117.956,16

22.411,67

140.367,83

9_j

PODEST-H= 1,00 m

buc

63

3.798,50

239.305,50

45.468,05

284.773,55

3.798,50

239.305,50

45.468,05

284.773,55

10

PODEST - H = 1,20 m

buc

42

4.000,44

168.018,48

31.923,51

199.941,99

4.000,44

168.018,48

31.923,51

199.941,99

11

MODUL A - BOWL - H= 1,50 tn

buc

133

3.451,50

459.049,50

87.219,41

546.268,91

3.451,50

459.049,50

87.219,41

546.268,91

12

MODUL B - BOWL - H= 1,50 m

buc

35

6.292,02

220.220,70

41.841,93

262.062,63

6.292,02

220.220,70

41.841,93

262.062,63

13

LEDGE -11= 1,50 m

buc

14

6.766,50

94.731,00

17.998,89

112.729,89

6.766,50

94.731,00

17.998,89

112.729,89

14

BOX-H= 0,35 m

buc

7

7.962,55

55.737,85

10.590,19

66.328,04

7.962,55

55.737,85

10.590,19

66.328,04

15

BOX -H= 0,75 m

buc

7

3.982,00

27.874,00

5.296,06

33.170,06

3.982,00

27.874,00

5.296,06

33.170,06

16

BOX -H= 0,90 m

buc

7

8.745,50

61.218,50

11.631,52

72.850,02

8.745,50

61.218,50

11.631,52

72.850,02

17

VAG -H=0.50m

buc

7

10.693,00

74.851,00

14.221,69

89.072,69

10.693,00

74.851,00

14.221,69

89.072,69

18

PIRAMIDĂ-H= 0,70 m (formată din

buc

7

18.887,50

132.212,50

25.120,38

157.332,88

18.887,50

132.212,50

25.120.38

157.332,88

19

SCARĂ -H= 1,50 m

buc

7

10.770,50

75.393,50

14.324,77

89.718,27

10.770,50

75.393,50

14.324,77

89.718,27

20

SCARĂ-H= 0,50 m

buc

14

3.639,00

50.946,00

9.679,74

60.625,74

3.639,00

50.946,00

9.679,74

60.625,74

21

BETON PERMEABIL

mc

847

438,75

371.621,25

70.608,04

442.229,29

438,75

371.621,25

70.608,04

442.229,29

TOTAL VALOARE

3.275.383,77

622.322,92

3.897.706,69

3.268.779,23

621.068,05

3.889.847,28

ESTIMATĂ /

OFERTATĂ SI DECLARATĂ FINALĂPreședinte - Constantinescu Ștefania - Direcția Administrarea Domeniului Public                  /

Membru -Moise Florin Alin - Direcția Administrarea Domeniului Public /                   "

G

Membru - Gavrilă Dana-Camelia - Direcția Economică       W—

Membru - Emilia Carabulea - Direcția Investiții, Achiziții și învățământ            —                    l

Membru-Gălățanu Robert Alexandru -DirecțiaJuridică               < n/     )

Societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL Președintele Consiliului de Administrație Bunescu Alexandru Răzvan

Z An r 4t'vi

cil IkSHSSșS      la: 1

toftexA titl, Z

tlCLSS (Wl.DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

■ ^34 73^/

TELEFON (004 021) 341 0715 - 2S FAX (004 02^ 341   ^5 E-MAIL domeniuȚ)ijMic@primarfe3,ro

Str, Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 5, 032158, București


NOTA JUSTIFICATIVĂ PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE LEGALE PRECIZATE LA ART. 31 DIN LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, A SOCIETĂȚII OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.

în conformitate cu prevederile:

- Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respective autoritate contractantă;

 • c) Nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

  PRIMĂRIA

  SECTORULUI

  BUCII REȘTI
TELEFON (004021) 341 07 15 - 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL domeniu .public®              A

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, O32158,^i(^<A'"'

 • ■ Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017 privind înființarea unei societăți având ca obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3;

 • - Actul constitutiv actualizat;

Luând în considerare:

 • - Procesul-Verbal de analiză și propunere de atribuire aprobat de către Primar nr. 434514/21.07.2020 al Comisiei de analiză;

 • - Declarația reprezentantului împuternicit BUNESCU ALEXANDRU- RĂZVAN al Societarii OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L., anexa la prezenta notă justificativă.

 • - Prevederile art. 10 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018.

”Art. 10. Procesul-verbal de analiză și propunerea de atribuire a contractului

(1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiză și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizei, în baza oferteifinale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa si încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

- HCLS 306 din data de 13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale, din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor Art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobata prin HCLS 530 din 15.11.2018.

Din documentele puse la dispoziția Comisiei de analiză, prin oferta nr. 1363/03.07.2020 înregistrată cu nr. 413967/03.07.2020, de către Societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L., întreprindere publică ce are ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, rezultă că societatea se încadrează în prevederile legale precizate la Art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, astfel cum este menționat si justificat în Procesul -Verbal de analiză și propunere de atribuire aprobat de către Primar nr. 434514/21.07.2020 al Comisiei de analiză, respectiv:

PRIMĂRIA ' SECTORULUI BUCII REȘTI
TELEFON (004 021) 341 07 15 - 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL domeniu.pub Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, osii

Raportat la prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

Conform Art. 2 lit f) din Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017 privind înființarea unei societăți comerciale care are ca obiect principal de activitate - Activități de protecție și gardă.

. ” jQ asociați : 1. Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 cu sediul în Calea Dudești nr. 191, sector 3, București reprezentat prin Primar domnul Robert Sorin Negoiță.

2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL cu sediul în B-dul Basarabia nr.256 G, Centrul de Afaceri D Center, indicativ 1.2, sector 3, București, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.J40/14752/2012, având CUI 31012790. ”

"Punctul G Capitalul Social: 500.000 lei divizat în 100 de părți sociale, fiecare în valoare nominala de 5000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel: Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 495.000 lei cuprinzător unui număr de 99 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%. Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. 5.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%”

- Conform actului constitutiv al Societății 0PS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. actualizat, - Declarația reprezentantului împuternicit BUNESCU ALEXANDRU RĂZVAN al

Societății OPS3 - Oedine și Protecție S3 S.R.L.

b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persooane juridice controlate de respective autoritate contractantă;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 112/29.04.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale Societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. prevede ca mai mult de 80 % din activitățile

PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTITELEFON (004021} 341 07 15-28 FAX {004021) 341 07 15E-MAILdomeniu.public@primarie3.ro Str, Intrarea Odobestl nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


Societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către Primăria Sectorului 3,

 • - Declarația reprezentantului împuternicit BUNESCU ALEXANDRU RĂZVAN al Societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L.

 • c) Nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinant asupra persoanei juridice controlate.


Asa cum se arată la Art. 6 - Capital Social din Actul Constitutiv al Societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, actualizat la data de 03.03.2020, Capitalul social al societății subscris și vărsat este de 4.000.000 lei, divizat în 800 părți sociale, fiecare în valoare de 5.000 lei, Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, deține un nr. de 799 părți sociale, fiecare în valoare nominala de 5000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel: Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 995.000 lei cuprinzător unui număr de 799 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99,875%, iar Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. 5.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 0,125%”.


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV
întocmit,

Șef Serviciu Administrarea Domeniului Public și Parcuri

Constantinescu Șt jf âr/y«,j j2n 44083/10.^/5^^

ACORD CADRU FURNIZARE

NR........................./.

Preambul

în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărâre nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Instrucțiunea nr. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, emisă de Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare;

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către

Sectorul 3 al Municipiului București.

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

 • - alte acte legislative aflate in vigoare la aceasta data.

Ținând cont de:

 • - Nota privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție având ca obiect ”Furnizare elemente prefabricate și piese necesare pentru amenajare Skate-Park”, aprobata de către Primarul Sectorului 3;

s-a încheiat prezentul Acord Cadril între:

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul in București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal RO4420465, avand cont........................................................deschis la

TREZORERIA SECTOR 3, reprezentata prin PRIMAR - ROBERT SORIN NEGOITA, în calitate de promitent achizitor, pe de o parte

Și

s-a încheiat prezentul acord cadru

 • 2. Definiții

  • 2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. Acord-cadru — prezentul acord-cadru și toate anexele sale, având drept scop înțelegerea scrisă între părțile-promitente a elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite într-0 perioadă dată;

 • b. Contract subsecvent - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante, care are ca obiect furnizarea de produse; contract reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

 • c. achizitor — beneficiarul contractului de furnizare produse, așa cum acestea sunt specificate în anexe. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul achizițiilor publice;

 • d. furnizor - persoana juridică, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului contractului;

 • e. prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • f. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

 • g. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

 • h. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.

 • i. destinație finală - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;

j.document scris - orice document întocmit de achizitor sau furnizor, datat, semnat și confirmat de primire, care are legătură cu orice problema intervenita în derularea acordului cadru;

k.modifîcare - schimbare adusa specifiactiilor dispusa de către achizitor potrivit acordului cadru;

l.forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefîind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

m.zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 • 3. Interpretare

  • 3.1. în prezentul acord cadru, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

   4.2.Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect furnizarea produselor prevăzute în anexele la prezentul acord-cadru.

   Clauze obligatorii


   • 5. Obiectul acordului cadru

    • 5.1. Obiectul acordului cadru constă în "Furnizare elemente prefabricate și piese necesare pentru amenajare Skate-Park” conform anexelor la prezentul acordcadru și în condițiile precizate în caietul de sarcini.

    • 5.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de părți prin prezentul Acord Cadru.

   • 6. Prețul acordului cadru

    • 6.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea acordului cadru, plătibil promitentului furnizor de către promitentul achizitor, conform ofertei promitentului furnizor, este de 3.268.779,23 lei fără TVA, la care se adaugă 621.068,05 Iei TVA, rezultând suma de 3.889.847,28 lei cu TVA inclus, conform anexei - propunerea financiară, la prezentul contract.

    • 6.2. Tarifele convenite pentru îndeplinirea acordului cadru, sunt cele declarate de promitentul furnizor în propunerea financiară.

   • 7. Durata acordului cadru

    • 7.1. Durata prezentului acord cadru este de la semnarea contractului de ambele părți, respectiv și până la îndeplinirea tuturor obligațiilor, dar nu mai târziu de,

    • 7.2. Furnizarea se va realiza pe baza notei de comandă a promitentului achizitor, prin direcția de specialitate, în termen de 10 zile de la comanda fermă, în cuprinsul căreia se va indica locul unde se va efectua livrarea, cu drept de livrare în avans.

   • 8. Documentele acordului cadru

    • 8.1. Documentele acordului cadru sunt:

   • a) caietul de sarcini;

   b)propunerea tehnică;

   c)propunerea financiară;

   d)anexe.

   • 8.2. Anexele prezentului contract fac parte integrantă din acesta.

   • 9. Obligațiile principale ale promitentului furnizor

    • 9.1. (1) Promitentul furnizor se obligă să furnizeze achizitorului produsele definite în anexele la prezentul acord cadru la destinația precizată în nota de comandă, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate.

   • (2) Furnizorul se obligă să mențină prețul produselor pe toată perioada de derulare a contractului.

   • 9.2. Promitentul furnizor se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, în strictă concordanță cu Caietul de sarcini, anexe la contract.

   • 9.3. Promitentul furnizor se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului acord cadru.

   • 9.4. Pe toata durata contractului, furnizorul își asumă obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

   • 9.5. Promitentul furnizor se obligă să dețină atât personal de specialitate, cât și personal necesar


   pentru îndeplinirea obiectului contractului.^—

   DIRECȚW ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC, DIRECTOR EXECUȚIV.      1 A                                    SERVICIUL

   MANE# FLORIN       l nr\f          / /         \* \

   /1 i -             \ 11 i               / s/                     \

   \    (SH a)

   DIRECȚIA ECONOMICĂ,       H          \                /

   DIRECTOR EXECUTIV

   OCTAVIAN GHEȚU

   1

   DIRECȚIA JURIDICĂ, LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE ȘEF SERVICIU

   GEORGETA VIȘAN


 • 9.6. Promitentul furnizor are obligația de realiza obiectul contractului, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

 • 9.7. Promitentul furnizor se obligă să furnizeze produsele în termen de 10 zile de la emiterea notei de comandă de către achizitor, cu drept de livrare în avans. Produsele vor fi furnizate pe cheltuiala furnizorului.

 • 9.8. Furnizorul este pe deplin responsabil pentu realizarea obiectului contractului, în conformitate cu prevederile acestuia. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de execuție utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 9.9. Promitentul furnizor se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • a) reclamatii si acțiuni in justiție, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci Înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau in legătură cu produsele achiziționate, si

 • b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de către achizitor.

 • 10. Obligațiile principale ale promitentului achizitor

 • 10.1. Promitentul achizitor se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul acord cadru.

 • 10.2. Promitentul achizitor se obligă să recepționeze produsele livrate.

 • 10.3. Promitentul achizitor se obligă să plătească prețul către promitentul furnizor în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea facturii acestuia la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București, pe baza acesteia și a procesului - verbal de acceptanță a serviciilor aprobate.

 • ll. Modalități de plată

  • 11.1. Plata produselor se va efectua în baza facturii fiscale emisă de promitentul furnizor și acceptată de promitentul achizitor și în baza procesului verbal de acceptanță a produselor aprobate de promitentul achizitor, prin direcția de specialitate. Plata se va face în contul indicat de către promitentul furnizor.

  • 11.2. Plățile se vor efectua în termen de 30 zile de la data primirii facturilor la Direcția Economică, din cadrul Sectorului 3.

 • 12. Neîndeplinirea obligațiilor

  • 12.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, promitentul furnizor refuză sau nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin acordul cadru, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 12.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, promitentul achizitor nu își onorează facturile în termenul stabilit, furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

furnizor. în acest caz, furnizorului are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

 • 13. Recepție, inspecții și teste

  • 13.1. Promitentul achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lui cu specificațiile din acordul cadru.

  • 13.2. (1) La recepție, în cazul bunurilor deteriorate, deficiențelor cantitative și calitative, promitentul furnizor va proceda la înlocuirea bunurilor necorespunzătoare și/sau completarea lipsurilor cantitative și calitative. Autoritatea Contractantă, prin personalul de specialitate are dreptul să emită reclamații privind calitatea produselor furnizate în următoarele condiții:

Pentru defecte evidente și vizibile, reclamarea neîncadrării în normele de calitate se va efectua în momentul livrării, specificandu-se în procesul verbal de constatare.

Pentru defectele si viciile ascunse, reclamația se va putea face în termen de maxim 30 de zile, constatarea si decizia de înlocuire luându-se în prezența reprezentantilor promitentului furnizor.

Pentru defecte aparate ulterior, reclamația se va putea face in termenul de garanție specific produselor.

 • (2) Promitentul achizitor are obligația de a notifica, în scris, promitentului furnizor identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

Recepția va fi atat cantitativa cât și calitativa se va efectua de către reprezentanții desemnați ai promitentului achizitorului, astfel:

-după încheierea operațiunii de livrare, achizitorul are obligația de a efectua recepția acestora in termenul legal.

-Procesul Verbal de recepție va fi semnat de specialiștii desemnati de achizitor. Semnarea de către achizitor a Procesului Verbal de recepție certifică faptul ca furnizorul a livrat produsele in concordanta cu cerințele normativelor și standardelor în vigoare.

 • 13.3. Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor.

Informarea asupra lipsurilor cantitative sau a deficiențelor calitative constatate se va efectua în momentul livrării, în acest sens, intocmindu-se un proces verbal de constatare semnat de reprezentantii achizitorului și ai furnizorului, în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 • 13.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica prețul acordului cadru are obligația: a) de a înlocui produsele refuzate; sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

 • 13.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

 • 13.6. Prevederile clauzelor 13.1-13.5 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

 • 14.1 . Promitentul furnizor are obligația de a livra la destinația finală indicată de achizitor, respectând datele de livrare.

 • 14.2 . (1) La expedierea produselor, promitentul furnizor are obligația de a comunica, în scris, atât promitentului achizitor, cât și, după caz, societății de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea.

 • (2) Promitentul furnizor va transmite promitentului achizitor documentele care însoțesc produselor.

 • 14.3 . Certificarea de către promitentul achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

 • 14.4 . Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor.

 • 14.5 . Produsele trebuie să respecte condițiile de calitate ale produselor și specificațiile tehnice prezentate.

 • 14.6 . Transportul produselor la destinația indicată de achizitor se asigură de către furnizor si intră în costul de furnizare.

 • 15. Ambalare și marcare

  • 15.1. (1) Furnizorul are obligația de a ambala produsul pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

 • (2) In cazul ambalării greutăților și volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produsului și absența facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

 • 15.2. Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerințele suplimentare.

 • 15.3. Toate materialele de ambalare a produsului, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

 • 16. Asigurări

  • 16.1. Promitentul furnizor are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin acord cadru împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul de livrare convenit.

 • 17. Servicii

  • 17.1. Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligația de a presta și serviciile accesorii furnizării produsului, fără a modifica prețul contractului.

  • 17.2. Furnizorul are obligația de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită cu condiția ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligație de garanție asumată prin contract.

 • 18. Perioada de garanție

  • 18.1. Promitentul furnizor are obligația de a garanta că produsele și echipamentele, furnizate prin contract sunt noi, nefolosite și insotite de documentele de certificare a calitatii si de garanție emise de producător.

  • 18.2. Promitentul achizitorul are dreptul de a notifica imediat promitentului furnizor, în scris, orice plângere sau reclamați e ce apare în conformitate cu această garanție.

  • 18.3. La primirea unei astfel de notificări, promitentul furnizor are obligația de a remedia defecțiunea în termen de 30 de zile sau de a înlocui produsele în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție care decurge de la data înlocuirii produselor.

  • 18.4. Dacă promitentul furnizor, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, promitentul achizitor are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de promitentul furnizor prin contract.

 • 19. Ajustarea prețului acordului cadru

  • 19.1. Prețul acordului cadru nu se ajustează.

 • 20. Conflictul de interese

  • 20.1. Promitentul furnizor va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării acordului cadru ce vor fi încheiate în baza prezentului acord cadru, în mod obiectiv și imparțial.

  • 20.2. (1) Promitentul furnizor garantează că va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație de conflict de interese și va notifica în termen de 5 zile despre această situație, în scris, promitentului achizitor.

  • (2) în situația în care promitentul furnizor cu care s-a încheiat acordul cadru de furnizare se află în situație de conflict de interese sau într-o situație care, deși nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării acordului cadru și nu notifică achizitorul asupra situației apărute, aceasta dă dreptul achizitorului de a rezilia acordul cadru fără obligația notificării formale a furnizorului.

 • 21. Amendamente

 • 21.1 Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului acord, de a conveni, de comun acord, modificarea clauzelor, prin încheierea de acte adiționale.

 • 21.2 Fără a a duce atingere prevederilor art.20.1, în măsura în care modificări ale legislației achizițiilor publice impun modificarea prezentului acord, aceasta se va realiza unilateral de către achizitor, prin act adițional semnat de către părțile contractante.

 • 21.3 Dacă pe durata derulării acordului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze acordul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

 • 22. încetarea acordului cadru

  • 22.1. Prezentul acord cadru încetează:

 • a) prin ajungerea la termen

 • b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligații de aplicare a unor proceduri în raport cu anumite praguri valorice,

 • c) prin acordul scris al părților, precum și în orice alt caz prevăzut de lege;

 • d) în situația în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile, fără plata de despăgubiri, în condițiile prezentului Acord Cadru;

 • e) prin rezilierea intervenită în condițiile prevăzute în Acord Cadru.

 • 22.2. încetarea Acordului Cadru nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 22.3. în situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Furnizor a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 22.4. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 22.5. Rezilierea prezentului acord cadru nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 22.6. Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului acord cadru.

 • 22.7. Promitentul achizitor își rezervă dreptul de a denunța unilateral acordul cadru, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acordului, sub condiția notificării promitentului furnizor cu cel puțin 3 zile înainte de momentul rezilierii.

 • 23. Forța majoră

  • 23.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forța Majoră să își îndeplinească oricare din obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării intervenției acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, furnizorul va suspenda furnizarea produselor.

  • 23.2. Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează.

  • 23.3. îndeplinirea acordului cadru va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 23.4. Partea contractanta care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 23.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului acord cadru, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 24. Soluționarea litigiilor

  • 24.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea acordului cadru.

  • 24.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

 • 25. Răspunderea contractuală

  • 25.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul acord cadru atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • 26. Limba care guvernează contractul

  • 26.1. Limba care guvernează contractul este limba romana.

DIRECȚIAADMINISTRAREAdUMENIULUI PUBLIC,                                    DIRECȚIA JURIDICĂ,

DIRECTOfflEXECUTIV, \                                         SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE

MANEA! LOR IN                                                                 ȘEF SERVICIU

DIRECȚI DIRECT? OCTAVE

ECONOMICĂ,


 • 27. Comunicări

  • 27.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la Îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisă în scris.

 • 2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cat și în momentul primirii.

 • 27,2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 28. Legea aplicabila contractului

  • 28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

 • 29. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

-din partea furnizorului:.......................................

-din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului București - Direcția Administrarea Domeniului Public

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

PROMITENT ACHIZITOR,


PROMITENT FURNIZOR,
DIRECȚIA JURIDICĂ, SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE ȘEF SERVICIU

GEORGETA VIȘAN


CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE

Nr.......................din data de...............................

Preambul

în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărâre nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Instrucțiunea nr. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, emisă de Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare;

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

 • - alte acte legislative aflate in vigoare la aceasta data.

Ținând cont de:

 • - Nota privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție având ca obiect "Furnizare elemente prefabricate și piese necesare pentru amenajare Skate-Park”, aprobata de către Primarul Sectorului 3;

s-a încheiat prezentul Contract subsecvent de furnizare între:

 • A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul in București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal RO4420465, avand cont ........................................................

deschis la TREZORERIA SECTOR 3, reprezentata prin PRIMAR - ROBERT SORIN NEGOITA, în calitate de achizitor, pe de o parte

Și

 • B. Societatea OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., cu sediul în București, Calea Vitan nr. 154-158, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/5480/2017, cod de înregistrare fiscal RO37410026, având cont........................................deschis la Trezoreria Sectorului 3,

reprezentată prin BUNESCU ALEXANDRU RĂZVAN în funcția de Președinte C.A, în calitate de promitent furnizor, pe de altă parte


DIRECȚIA JURIDICĂ, SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE ȘEF SERVICIU

GEORGETA VIȘAN


2. Definiții

2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a.contract de achiziție publică- contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante, care are ca obiect furnizarea de produse; contract reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

b.achizitor - beneficiarul contractului de furnizare produse, așa cum acestea sunt specificate în anexe. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea ContractantăZEntitatea Contractantă în înțelesul achizițiilor publice;

c.fumizor - persoana juridică, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului contractului;

d. prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

e.produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

f. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

g.origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.

h.destinație finală - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;

i.document scris - orice document intocmit de achizitor sau executatnt, adtat, semnat si confirmt de primire, care are legătură cu orice problema intervenita in derularea acordului cadru;

j.modificare - schimbare adusa specificațiilor dispusa de către achizitor potrivit contractului;

k.forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

l.zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul “zi”sau “zile” specifică în mod diferit.


sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se


Clauze obligatorii
DIRECȚIA JURIDICĂ, SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE ȘEF SERVICIU

GEORGETA VIȘAN


 • 4.1. Obiectul contractului constă în furnizarea "Furnizare elemente prefabricate și piese necesare pentru amenajare Skate-Park”, produse indicate în anexele la prezentul contract și în condițiile precizate în caietul de sarcini.

 • 4,2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

 • 5. Prețul contractului

  • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor, conform ofertei furnizorului, este de ............................................. lei fără TVA, respectiv

.......................................lei cu TVA, conform anexei - propunerea financiară, la prezentul contract.

 • 5.2. Tarifele convenite pentru îndeplinirea contractului, sunt cele declarate de furnizor în propunerea financiară.

 • 6. Durata contractului

  • 6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părți, respectiv și până la îndeplinirea tuturor obligațiilor, dar nu mai târziu de 31.12.2019.

  • 6.2. Furnizarea se va realiza pe baza notei de comandă a achizitorului, prin direcția de specialitate, în termen de 10 zile de la comanda fermă, în cuprinsul căreia se va indica locul unde se va efectua livrarea, cu drept de livrare în avans.

 • 7. Documentele contractului

  • 7.1. Documentele contractului sunt:

 • a) caietul de sarcini;

 • b) propunerea tehnică;

 • c) propunerea financiară;

 • d) Proces-verbal de analiza;

 • e) H.C.L.S 3 nr............. din ............. privind atribuirea către ................................. a

acordului cadru având ca obiect furnizarea.....................................................................;

 • f) anexe.

 • 7.2. Anexele prezentului contract fac parte integrantă din acesta.

 • 8. Obligațiile principale ale furnizorului

  • 8.1. (1) Furnizorul se obligă să furnizeze produsele definite în anexele la prezentul contract, la destinația precizată în nota de comandă, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate.

 • (2) Furnizorul se obligă să mențină prețul produselor pe toată perioada de derulare a contractului.

 • 8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, în strictă concordanță cu Caietul de sarcini, anexe la contract.

 • 8.3. Furnizorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.

 • 8.4. Pe toata durata contractului, furnizorul își asumă obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

 • 8.5. Furnizorul se obligă să dețină atât personal de specialitate, cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

 • 8.6. Furnizorul are obligația de realiza obiectul contractului, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

 • 8.7. Furnizorul se obligă să furnizeze, să instaleze, să configureze și să pună în funcțiune produsele în termen de 30 de zile de la emiterea notei de comandă de către achizitor, cu drept de livrare în avans. Produsele vor fi furnizate pe cheltuiala furnizorului.

D1RI ȘTIA ADMINISTRAREțtWMENIULUI PUBLIC,                                    DIRECȚIA JURIDICĂ,

DIRECTOR EXECUTIV,   \ \K                                  SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘJ AVIZARE CONTRACTE

MANEA FLORIN        \                                                       ȘEF SERVICIU

■cf{X ECONOMICĂ,


EffiTOR EXECUTIV

'AVLAN GHEȚU

 • 8.8. Furnizorul este pe deplin responsabil pentu realizarea obiectului contractului, în conformitate cu prevederile acestuia. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de execuție utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 8.9. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror;

 • a) reclamatii si acțiuni in justiție, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci Înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau in legătură cu produsele achiziționate, si

 • b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de către achizitor.

 • 9. Obligațiile principale ale achizitorului

  • 9.1. Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

  • 9.2. Achizitorul se obligă să recepționeze produsele livrate.

  • 9.3. Achizitorul se obligă să plătească prețul către furnizor în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea facturii acestuia la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București, pe baza acesteia și a procesului - verbal de acceptanță a serviciilor aprobate.

lO.Modalități de plată

 • 10.1 . Plata produselor se va efectua în baza facturii fiscale emisă de furnizor și acceptată de achizitor și în baza procesului verbal de acceptanță a produselor aprobate de achizitor, prin direcția de specialitate. Plata se va face în contul indicat de către Furnizor.

 • 10.2 . Plățile se vor efectua în termen de 30 zile de la data primirii facturilor la Direcția Economică, din cadrul Sectorului 3.

 • 11. Neîndeplinirea obligațiilor

  • 11.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul refuză sau nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 2l din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.2. In cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată fumizorulului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. în acest caz, furnizorului are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.Clauze specifice

12. Garanția de bună - execuție a contractului

12.1 Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului Iară TVA, în valoare de....................lei, în termen de 5 zile de la semnarea

prezentului contract de ambele părți. Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Furnizorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

 • 12.2. In cazul în care furnizorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 12.1, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care furnizorul nu își îndeplinește sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 12.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

 • 13. Recepție, inspecții și teste

  • 13.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lui cu specificațiile din contract.

  • 13.2. (1) La recepție, în cazul bunurilor deteriorate, deficiențelor cantitative și calitative, furnizorul va proceda la înlocuirea bunurilor necorespunzătoare și/sau completarea lipsurilor cantitative și calitative. Autoritatea Contractantă, prin personalul de specialitate are dreptul să emită reclamații privind calitatea produselor furnizate în următoarele condiții:

Pentru defecte evidente și vizibile, reclamarea neîncadrării în normele de calitate se va efectua în momentul livrării, specificandu-se în procesul verbal de constatare.

Pentru defectele si viciile ascunse, reclamația se va putea face în termen de maxim 30 de zile, constatarea si decizia de înlocuire luându-se în prezența reprezentantilor furnizorului.

Pentru defecte aparute ulterior, reclamația se va putea face in termenul de garanție specific produselor.

 • (2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

Recepția va fi atat cantitativa cât și calitativa se va efectua de către reprezentanții desemnați ai achizitorului, astfel: -după încheierea operațiunii de livrare, achizitorul are obligația de a efectua recepția acestora in termenul legal.

 • 13.3. Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finala a produselor.

Informarea asupra lipsurilor cantitative sau a deficiențelor calitative constatate se va efectua în momentul livrării, în acest sens, intocmindu-se un proces verbal de constatare semnat de reprezentantii achizitorului și ai furnizorului, în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 • 13.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica prețul contractului are obligația: a) de a înlocui produsele refuzate; sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice

 • 13.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

 • 13.6. Prevederile clauzelor 13.1-13.5 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract

 • 14. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

  • 14.1. Furnizorul are obligația de a livra la destinația finală indicată de achizitor, respectând datele de livrare.

  • 14.2. (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea.

 • (2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produselor.

 • 14.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

 • 14,4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor.

 • 14.5. Produsele trebuie să respecte condițiile de calitate ale produselor și specificațiile tehnice prezentate

 • 14.6. Transportul produselor la destinația indicată de achizitor se asigură de către furnizor si intră în costul de furnizare.

 • 15. Ambalare și marcare

  • 15.1. (1) Furnizorul are obligația de a ambala produsul pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

 • (2) In cazul ambalării greutăților și volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produsului și absența facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

 • 15.2. Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerințele suplimentare.

 • 15.3. Toate materialele de ambalare a produsului, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

 • 16. Asigurări

  • 16.1. Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul de livrare convenit.

 • 17. Servicii

  • 17.1. Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligația de a presta și serviciile accesorii furnizării produsului, fără a modifica prețul contractului.

  • 17.2. Furnizorul are obligația de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită cu condiția ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligație de garanție asumată prin contract.

 • 18. Perioada de garanție

  • 18.1. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite și însoțite de documentele de certificare a calitatii și de garanție emise de producător.

  • 18.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

  • 18.3. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea în termen de 30 zile sau de a înlocui produsele în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție care decurge de la data înlocuirii produselor.

  • 18.4. Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

 • 19. Ajustarea prețului contractului

  • 19.1. Prețul contractului nu se ajustează.

 • 20. Conflictul de interese

  • 20.1. Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractului ce vor fi încheiate în baza prezentului contract, în mod obiectiv și imparțial.

  • 20.2. (1) Furnizorul garantează că va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație de conflict de interese și va notifica în termen de 5 zile despre această situație, în scris, achizitorului.

  • (2) în situația în care furnizorul cu care s-a încheiat contractul de furnizare sub formă de închiriere se află în situație de conflict de interese sau într-o situație care, deși nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării contractului și nu notifică achizitorul asupra situației apărute, aceasta dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul fără obligația notificării formale a furnizorului.

 • 21. Amendamente

 • 21.1 Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului acord, de a conveni, de comun acord, modificarea clauzelor, prin încheierea de acte adiționale. • 21.2 Fără a a duce atingere prevederilor art.20.1, în măsura în care modificări ale legislației achizițiilor publice impun modificarea prezentului acord, aceasta se va realiza unilateral de către achizitor, prin act adițional semnat de către părțile contractante.

 • 21.3 Dacă pe durata derulării acordului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze acordul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

 • 22. încetarea contractului

  • 22.1. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ajungerea la termen

 • b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligații de aplicare a unor proceduri în raport cu anumite praguri valorice,

c)prin acordul scris al părților, precum și în orice alt caz prevăzut de lege;

 • d) în situația în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile, fără plata de despăgubiri, în condițiile prezentului Contract;

 • e) prin rezilierea intervenită în condițiile prevăzute în Contract.

 • 22.2. încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 22.3. în situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Furnizor a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 22.4. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să Ie furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 22.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 22.6. Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 22.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de Ia apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării fumizorulului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul rezilierii.

 • 23. Rezilierea contractului

  • 23.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de prestări servicii și de a pretinde plata de daune-interese.

  • 23.2. Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar furnizorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate in baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

 • i. Furnizorul nu furnizează produse în conformitate cu cerințele contractului, caietului de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază defecțiunile apărute în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

 • ii. Furnizorul refuza sa ducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către achizitor; • iii. în cazul în care împotriva Prestatorului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;

 • iv. Furnizorul nu poate furniza garanțiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanția sau asigurarea nu este în măsură să își îndeplinească angajamentele.

 • 23.3. Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.

 • 24. Forța majoră

  • 24.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forța Majoră să își îndeplinească oricare din obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării intervenției acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, furnizorul va suspenda furnizarea produselor.

  • 24.2. Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează.

  • 24.3. îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 24.4. Partea contractanta care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 24.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 25. Soluționarea litigiilor

  • 25.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

  • 25.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

 • 26. Răspunderea contractuală

  • 26.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • 27. Limba care guvernează contractul

  • 27.1. Limba care guvernează contractul este limba romana.

 • 28. Comunicări

  • 28.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisă în scris.

 • 29. Legea aplicabila contractului

  • 29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

 • 30. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

 • -din partea furnizorului:....................................

 • -din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului București - Direcția Administrarea Domeniului Public

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

FURNIZOR,DIRECȚIA DIRECT^ OCTAVIA]DIRECȚIA JURIDICĂ,


SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE


ȘEF SERVICIU GEORGETA VIȘAN


PRIMĂRIA


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 ou) 318 03 04 E-MAIL cabinctorimar@primarie3.ro

Calea Dudești nr. igi, Sector 3, 031084, București

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, a acordului cadru având ca obiect "Furnizare elemente prefabricate și piese necesare pentru amenajare Skate-Park"

Amenajarea unor spații pentru activități sportive și de agreement reprezintă unul din obiectivele de interes pentru Primăria Sectorului 3, care își dorește asigurarea unui climat optim și de siguranță pentru cetățenii sectorului 3. în acest scop, Primăria Sectorului 3 dorește să reamenajeze Skate-Park-urile deja existente în sector, precum și crearea unor noi astfel de locuri atât pentru petrecerea timpului liber, cât și pentru activități sportive.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, societatea 0PS3 - Ordine și Protecție S3 SRL a înaintat anunțul de intenție nr. 1291/24.06.2020, înregistrat cu nr. 410038/CP/30.06.2020, prin care își exprimă intenția de a participa la procedura de atribuire a acord cadru având ca obiect „Furnizare elemente prefabricate și piese necesare pentru amenajare Skate-Park".

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către Societatea 0PS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, comisia de analiză a declarant oferta ca fiind admisibilă, aceasta având o valoare totală de 3.889.847,28 lei inclusiv TVA.

Luând în considerare cele menționate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 434918/21.07.2020 al Direcției Administrarea Domeniului Public, am înaintat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Dalele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


TELEFON (004 021) 341 07 15 - 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL d0meniu.public@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. .434918/21.07.2020

RAPORTDE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind atribuirea către Societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L., a acordului cadru având ca obiect "Furnizare elemente prefabricate și piese

necesare pentru amenajare Skate-Park”

In conformitate cu prevederile:

- Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) Nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepțiaformelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • - Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • - HCL S3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți in baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

PRIMĂRIA

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Nota nr. 434738/21.07.2020 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție având ca obiect "Furnizare elemente prefabricate și piese necesare pentru amenajare Skate-Park”, aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • - Anunțul de intenție al Societății Algorithm Residențial S3 S3 S.R.L. nr. 1291/24.06.2020, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, Cabinet Primar sub nr. 410038/30.06.2020;

 • - Adresă Cabinet Primar nr. 410484/30.06.2020 privind întocmirea Modelului de acord cadru, contract subsecvent, caietului de sarcini și instrucțiunilor de ofertare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 112/29.04.2020 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2020 al Societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L.

 • - Referatul nr. 401534/24.06.2020 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii în vederea atribuirii contractului, în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L.

 • - Invitația de participare nr. 412108/01.07.2020, transmisă către Societatea OPS3 Ordine și Protecție S3 S.R.L.

 • - Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 3065/02.07.2020;

Scrisoarea de înaintarea a ofertei nr. 1363/03.07.2020 a Societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L., înregistrată laPS3 cunr. 413967/03.07.2020;

 • - Procesul - Verbal de deschidere a ofertei nr. 414090/03.07.2020.

Procesul -Verbal de analiză și propunere de atribuire aprobat de către Primar nr. 434514/21.07.2020 al Comisiei de analiză;

 • - Notă justificativă nr. 434738/21.07.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 112/29.04.2020 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2020 al Societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L.;

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art. 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

PRI MARIA

aeordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018, care stipulează

“Art. 10. Procesul-verbal de analiză și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiză și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizei, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Procesul-verbal de analiză și anexele aferente acestuia vor fi semnate de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) In baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare..

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de analiză și anexele acestuia, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art 11. Atribuirea și încheierea contractului

(l)Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de analiză, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr.98/2016privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ”,

 • - HCLS 306 din data de 13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale, din cuprinsul

Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor Art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobata prin HCLS 530 din 15.11.2018.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată ;i datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către Societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. a acordului cadru având ca obiect "Furnizare elemente prefabricate și piese necesare pentru amenajare Skate-Park”, respectiv:

- Aprobarea prețurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal de analiză nr. 434514/21,07.2020 aferent proiectului având ca obiect "Furnizare elemente prefabricate și piese necesare pentru amenajare Skate-Park”, aprobarea notei justificative privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobarea încheierii acordului cadru având ca obiect "Furnizare elemente prefabricate și piese necesare pentru amenajare Skate-Park"ca Societatea OPS 3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV

FLORIN

întocmit,

Șef Serviciu Administrarea Domeniului Public și Parcuri / Constantinesgj Ștefania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

PRIMĂRIA


TELEFON (004021) 341 07 - 28 FAX (004 021) 341 07 1$ E-MAIL domeniu.public^primarrejjnD

Str. Intrarea Odobesti nr. 5*7, Sector 3, 032158, BucureștiNr. 434939/21.07.2020

Către, CABINET PRIMAR

Referitor: atribuire către Societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. a acordului cadru având ca obiect "Furnizare elemente prefabricate și piese necesare pentru amenajare Skate-Park”

Prin prezenta, va transmitem alăturat următoarele documente:

 • - Proiectul de HOTARARE privind atribuirea către Societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. a acordului cadru având ca obiect "Furnizare elemente prefabricate și piese necesare pentru amenajare Skate-Park".

 • - Raportul de specialitate nr. 434918/21.07.2020 al Direcției Administrarea Domeniului Public Sector 3;

 • - Procesul-Verbal de analiză și propunere de atribuire aprobat de către Primar nr. 434514/21.07.2020 al Comisiei de analiză, însoțit de anexe;

 • - Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, nr. 685356/ 28.10.2019,

 • - Modelul de acord cadru și contract subsecvent având ca obiect "Furnizare elemente prefabricate și piese necesare pentru amenajare Skate-Park” cu Societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV MANEA FLORIN


întocmit,

Șef Serviciu Administrarea Domeniului Public și Parcuri Constantinescu ȘtefaniaDatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopulîndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de suplimentarea ordinii do zi-a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de........a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi / -suplimentarea ordinii-de-a a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:         /

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONTARU VALERICA s

—--——-——_—-

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul.....de pe ordinea de zi /

suplnnentaFeaordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul .........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exțraerdinare,

și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, BELU-SIMA^E^A- DANIELA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR, TUDOR ELENAMUNICIPIUL BUCUREȘTI 9 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL       .

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul........... de pe ordinea de zt/

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exțrgordinare din data de ...^Q..;..^?..Z7

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .£ J.......^^7.:.^.^?..., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..........1.5. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordmafe, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

........==...........................................==Z

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN