Hotărârea nr. 225/2020

HCLS3 nr.225 din 30.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea prin Act adițional a contractului având ca obiect “ Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare parc tematic în Parcul Pantelimon “

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 437449/CP/23.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 434536/21.07.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

 • - HCLS3 nr. 195/23.06.2020 privind atribuirea către societatea AS3 -Administrare Străzi S3 SRL a contractului ce are ca obiect “Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare parc tematic în Parcul Pantelimon’'’’,

 • - Adresa nr. 434544/21.07.2020 a Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

In conformitate cu prevederile:

 • - Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea contractului având ca obiect “ Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare parc tematic în Parcul Pantelimon\ prin încheierea Actului adițional prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze Actul adițional iar Direcția Investiții, Achiziții și învățământ să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art. 3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții, Achiziții și învățământ și societatea AS3 -Administrare Străzi S3 -S.R.L, vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 225 DIN 30.07.2020

fctvdXA 5a «CLS5(Uh J457 30.

Act adițional la Contractul de lucrări Nr. 406646 data 26.06.2020


Intre


 • A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Calea Dudești nr. 191, sector 3 cod fiscal 4420465, cont trezorerie................................................., deschis la Trezoreria Sectorului 3,

reprezentată prin ROBERT SORIN NEGOIȚĂ, având funcția de PRIMAR în calitate de achizitor, pe de o parte

Și

 • B. AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L cu sediul in Calea Vitan nr. 242, corp C, etaj 1, Sector 3, telefon/fax 07590404480, nr. De înmatriculare J40/9897/21.06.2017, cod fiscal 377804080, cont..................................Reprezentata prin Roxana Balaceanu, avand funcția de Președinte

Consiliu de administrație, in calitate de executant, pe de alta parte, a intervenit prezentul act adițional

Având în vedere HCLS 3 nr.................................., părțile au convenit să încheie prezentul act

adițional la contractul de lucrări nr. 406646/26.06.2020, având ca obiect: “ Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul de investitii Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon”, cu respectarea următoarelor clauze:

Art. 1. Se elimina articolele 10.19,10.20 si 10.21

“ 10.19. Executantul răspunde și garantează material și financiar pentru buna desfășurarea lucrărilor, calitatea și cantitatea stabilite prin graficul de execuție. în acest sens, Executantul se obligă să încheie în termen de 10 zile de la data semnării prezentului Contract, o poliță de asigurare complexă pentru toate riscurile aferente execuției lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract pentru o sumă asigurată care să acopere integral eventualele prejudicii ale Achizitorului. Riscurile ce vor fi acoperite de asigurare se referă la cutremure, inundații, incendii și explozii, riscuri electrice și stricarea utilajelor, furt, accidente cauzate de manipularea utilajelor și materialelor utilizate prin care se produc pagube unor bunuri ale persoanelor fizice sau juridice sau vătămări ale unor persoane, inclusiv riscuri care sunt consecința unor fenomene naturale;

 • 10.20. Trimestrial, Executantul va comunica achizitorului un tabel, în care va fi cuprinsă o enumerare a polițelor de asigurare în vigoare. Polițele și modificările lor sunt ținute la dispoziția Achizitorului. Executantul se obligă sa-1 informeze pe Achizitor despre orice încetare, modificare sau limitare a acestor polițe, care implică o schimbare semnificativă în ceea ce privește orice acoperire a riscurilor pentru care s-a încheiat anterior polița. Executantul va informa Achizitorul și asigurătorul ori de câte ori are loc o schimbare de situație, prezentă sau potențială, care ar putea afecta riscul suportat de asigurător; Oricând consideră că este necesar, Achizitorul poate recomanda Executantului extinderea obiectului sau naturii asigurării, pentru a asigura acoperirea unei părți mai largi sau a integralității riscurilor;

 • 10.21. Executantul se obligă să respecte prevederile legislației incidente în materia achizițiilor publice;”

Art. 2. Se modifica articolele: 7.3(1); 10.2(1) lit. a); 10.11; si art. 20.1. care vor avea următorul cuprins:

7.3. (1) On


iul de începere se va emite după obținerea autorizației de construire, după caz;

DIRECȚIA ECONOMUEi DIRECTOR EXECUTIV OCTAVIAN GHEIH/> 1


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLIC ȘEF SERVICIU - MARIUS POPESCU


DIRECȚIA JURIDICĂ

SERVICIUL LEGISLAȚIE Șl AVIZARE CONTRACTE GEORGETA VIȘAN


 • 10.2.( l) lit. a) începerea execuției lucrărilor în baza autorizației de construire,după caz, în condițiile legii și în conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestați;

 • 10.11. La începerea lucrărilor, Executantul se obligă să obțină de la autoritățile competente toate autorizațiile, aprobările, permisele, licențele și avizele necesare pentru îndeplinirea oricărei activități ce fac obiectul prezentului Contract, după caz;

20.1. Executantul va suporta integral consecințele lipsei totale sau parțiale a asigurării, eliberând complet Beneficiarul si Consultantul tehnic (dirigintele de șantier) de orice răspundere in aceasta privința.”

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în București, azi în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Achizitor


ExecutantDIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLIC ȘEF SERVICIU - MARIUS POPESCU


DIRECȚIA JURIDICĂ


SERVICIUL LEGISLAȚIE Șl AVIZARE CONTRACTE GEORGETA/IȘANPRIMĂRIATELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprinnar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector}, 031084, București

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind modificarea prin Act adițional a contractului având ca obiect " Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul de investitii Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon "

Având ca scop încurajarea mobilității blânde și petrecerea timpului liber în Sectorul 3, Primăria Sectorului 3 și-a propus realizarea obiectivului de investiții "Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon". Principalul avantaj al realizării acestui proiect constă în punerea în valoare a aspectului natural și al reliefului Parcului Pantelimon prin crearea de diverse tipuri de divertisment care să reprezinte un parc tematic, cuprinzând echipamente de tip parc distracții, lucrări de butaforii, spații dejoacă.

în acest sens, prin Hotărârea nr. 195 din 23.06.2020 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat atribuirea către societatea AS3 -Administrare Străzi S3 SRL a contractului ce are ca obiect "Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare parc tematic în Parcul Pantelimon", respectiv contractul nr. 406646/26.06.2020.

în vederea fluidizării activității precum și a implementării cât mai rapide a proiectului este necesară modificarea prin Act adițional a contractului mai sus menționat.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 434536/21.07.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ am inițiat proiectul de hotărâre pe care il supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

PRIMĂRIATELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investit1iachizitii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr:

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea prin Act Adițional a contractului nr. 406646/26.06.2020 ce are ca obiect “ Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul de investitii Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon “

Luând in considerare:

Prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr, 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 195/23.06.2020 privind atribuirea către societatea AS3 -Administrare Străzi S3 SRL a contractului ce are ca obiect “Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare parc tematic în Parcul Pantelimon”

Contractul de lucrări nr. 406646/26.06.2020 încheiat intre Sectorul 3 al Municipiului București si societatea AS3 -Administrare Străzi S3 -S.R.L;

Având in vedere:

Adresa societarii AS3 -Administrare Străzi S3 -S.R.L nr. 516/08.07.2020 înregistrata la Primăria Sectorului 3 cu nr. 421856/09.07.2020 prin care se solicita modificarea contractului de lucrări nr. 406646/26.06.2020;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

PRIMĂRIA

Se propune modificarea prin Act adițional a contractului nr. 406646/26.06.2020 ce are ca obiect “ Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul de investitii Amenajare parc tematic in Parcul Pantei imon“, conform solicitării societarii AS3 -Administrare Străzi S3 -S.R.L nr. 516/08.07.2020 inregistrata la Primăria Sectorului 3 cu nr. 421856/09.07.2020, după cum urmeaza:

Se elimina articolele 10.19,10.20 si 10.21:

 • 10.19. Executantul răspunde și garantează material și financiar pentru buna desfășurare a lucrărilor, calitatea și cantitatea stabilite prin graficul de execuție. în acest sens, Executantul se obligă să încheie în termen de 10 zile de la data semnării prezentului Contract, o poliță de asigurare complexă pentru toate riscurile aferente execuției lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract pentru o sumă asigurată care să acopere integral eventualele prejudicii ale Achizitorului. Riscurile ce vor fi acoperite de asigurare se referă la cutremure, inundații, incendii și explozii, riscuri electrice și stricarea utilajelor, furt, accidente cauzate de manipularea utilajelor și materialelor utilizate prin care se produc pagube unor bunuri ale persoanelor fizice sau juridice sau vătămări ale unor persoane, inclusiv riscuri care sunt consecința unor fenomene naturale;

 • 10.20. Trimestrial, Executantul va comunica achizitorului un tabel, în care va fi cuprinsă o enumerare a polițelor de asigurare în vigoare. Polițele și modificările lor sunt ținute la dispoziția Achizitorului. Executantul se obligă sa-l informeze pe Achizitor despre orice încetare, modificare sau limitare a acestor polițe, care implică o schimbare semnificativă în ceea ce privește orice acoperire a riscurilor pentru care s-a încheiat anterior polița. Executantul va informa Achizitorul și asigurătorul ori de câte ori are loc o schimbare de situație, prezentă sau potențială, care ar putea afecta riscul suportat de asigurător; Oricând consideră că este necesar, Achizitorul poate recomanda Executantului extinderea obiectului sau naturii asigurării, pentru a asigura acoperirea unei părți mai largi sau a integralității riscurilor;

 • 10.21. Executantul se obligă să respecte prevederile legislației incidente în materia achizițiilor publice;

Si se modifica articolele: 7.3(1); 10.2(1) lit. a); 10.11; si art. 20.1. care vor avea următorul cuprins:

[CT SECTORULUI

BUCUREȘTI


U II r I I D C CT t

7.3. (1) Ordinul de începere se va emite după obținerea autorizației de construire, după caz;

10.2.(l) Ut. a) începerea execuției lucrărilor în baza autorizației de construire,după caz, în condițiile legii și în conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestați;

10.11. La începerea lucrărilor. Executantul se obligă să obțină de la autoritățile competente toate autorizațiile, aprobările, permisele, licențele și avizele necesare pentru îndeplinirea oricărei activități ce fac obiectul prezentului Contract, după caz;

20.1. Executantul va suporta integral consecințele lipsei totale sau parțiale a asigurării, eliberând complet Beneficiarul si Consultantul tehnic (dirigintele de șantier) de orice răspundere in aceasta privința.

înaintam spre aprobare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind semnarea unui act adițional privind modificarea contractului nr. 406646/26.06.2020 ce are ca obiect “ Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul de investitii Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon“.

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII SI INVATAMANT SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

ȘEF SERVICIU, MARIUS POPESCU


SERVICIUL DERULARE SI MONITORIZARE CON

CTE


SEF SERVICIU, OVIDIU TARIGRADEANU

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3S.R.L

CU.).: R0 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

( ADMINISTRARE STRĂZISECTBR


Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etajl, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-maiksecretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro


CĂTRE: CABINET PRIMAR

DIRECȚIA JURIDICĂ

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII

Referitor: contract de lucrări nr. 406646 din 26.06.2020

Subscrisa AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., cu sediul în București, Sector 3, strada Calea

Vitan nr. 242, corp C, Etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9897/2017, cod fiscal cont nr.!                                  deschis la

reprezentată legal prin doamna Rpxana Bălăceanu, având funcga de Președinte al Consiliului de Administrație, prin prezenta vă propunem următoarele amendamente la contractul de lucrări nr. 406646 din 26.06.2020:

 • 1. Modificarea art. 7.3 (1): „Ordinul de începere se va emite după semnarea prezentului contract."

 • 2. Modificarea lit.a) de la art. 10.1(1): „începerea execuției lucrărilor după emiterea ordinului de începere de către Achizitor, în conformitate cu proiectele verificate de specialiști atestați; ’ ’

 • 3. Eliminarea art. 10.19 din contract deoarece costul acestor polițe nu sunt cuprinse în devizul ofertă al lucrării.

 • 4. Eliminarea art. 10.20 din motivele arătate la pct. 3.

 • 5. Eliminarea art. 10.21, deoarece subscrisa are aprobată o procedură de achiziții.

 • 6. Eliminarea art. 20 din motivele prezentate la pct. 3.

 • 7. Eliminarea art. 10.11 din contract.

PRIMĂRIA


Nr.


TELEFON (004 021) 3)8 03 23 - 28 FAX («>4 oii) 31& 03 04 EMAIL inveitiitiiachiaîft3@primarie3.ro

Cafea Dudețti nr. igi, Sector 3,031024, BucureștiCĂTRE,

CABINET PRIMARReferitor la : proiectul de hotărâre privind modificarea prin Act Adițional a contractului nr. 406646/26.06.2020 ce are ca obiect “ Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul de investitii Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon “

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

 • - proiectul de HOTĂRÂRE privind modificarea prin Act Adițional a contractului nr. 406646/26.06.2020 ce are ca obiect “ Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul de investitii Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon “

 • - Raportul de specialitate nr. 434536/21.07.2020 al Direcției Investiții,Achiziții si Invatamant;

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE ȘEF SERVICIU     A

MARIUS POPESCU    | \


SERVICIUL DERULARE SI MONITO SEF SERVICIU, OVIDIU TARIGRADEANU

întocmit:

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii

scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL &

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .......de pe ordinea de zi /

supljjneitfarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, Juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .-^.7../....^?...'.'^^’.., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordin are/extraprdtfiare, și consideră că acesta A FOST / NU^A-FOS'Tîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA


MEMBRI:                l

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA


J

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN