Hotărârea nr. 224/2020

HCLS3 nr.224 din 30.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. *191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea noilor categorii de lucrări și devizul oferta revizuit, conform notelor de comandă suplimentare și notelor de renunțare pentru obiectivul de investiții „Proiect tehnic și execuție pentru construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație -zona Nicolae Teciu”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr.435060/CP/21.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 433291/20.07.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

 • - Procesul verbal nr. 433184/20.07.2020 al Comisiei de analiză;

 • - Adresa nr. 433298/20.07.2020 a Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 31 și art.221 alin.(l) lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Instrucțiunii nr. 1/2019 a Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice pentru modificarea Instrucțiunii nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială;

 • - HCLS3 nr. 794/19.12.2019 privind atribuirea către societatea Algorithm Rezidențial S3 SRL a contractului având ca obiect "'Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație - zona Nicolae Tech/'

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă noile categorii de lucrări și devizul ofertă revizuit, conform notelor de comandă suplimentare și notelor de renunțare pentru obiectivul de investiții ..Proiect tehnic și execuție pentru construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație -zona Nicolae Teclu ' din cadrul contractului nr. 764993/20.12.2019, prevăzute în Procesul Verbal întocmit de comisia de analiză, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă noua valoare a obiectivului de investiții .Proiect tehnic și execuție pentru construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație -zona Nicolae Teclu” din cadrul contractului nr. 764993/20.12.2019, în suma de 4.121.323,35 lei, inclusiv TVA.

Art.3. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Investiții Achiziții și învățământ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIAN A VĂDUVA


NR. 224 DIN 30.07.2020


TELEFON (004 ©2t) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii^primarieg.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084» București

MEXk la Ms $ »)i ttl| f'sc.Oț.Sj^c


PROCES VERBAL DE ANALIZA


APROBATArt. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Hotărârea Consiliului Local Sector3 nr. 794/19.12.2019 privind atribuirea către Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L a contractului avand ca obiect „ Proiect tehnic si execuție pentru CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE PESTE OBSTACOL NATURAL SI ACCESIBILIZARE CIRCULAȚIE -ZONA NICOLAE TECLU”

Dispoziția de numire a comisiei de analiza nr. 5437/06.12.2019.

 • ■ Contractul de lucrări nr. 764993/20.12.2020, între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L prin care Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L se obliga să execute, finalizeze și să întrețină lucrările pentru „Proiect tehnic si execuție pentru CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE PESTE OBSTACOL NATURAL SI

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                       1

PRIMĂRIA^^

SECTORULUI <

BUCUREȘTI J

ACCESIBILIZARE CIRCULAȚIE -ZONA NICOLAE TECLU” in valoare de 13.537.438,36 lei inclusiv TVA.

Si luând in considerare,

 • ■ Adresa societății Algorithm Rezidențial S3 S.R.L nr. 1328/15.05.2020 înregistrata la Primăria Sectorului 3 cu nr. 356221/19.05.2020 privind inaintarea devizului oferta actualizat, in conformitate cu notele de constatare si dispozițiile de șantier, cuprinzând note de renunțare si note de comanda suplimentara.

Memoriul Justificativ in care au fost prezentate categoriile de lucrări la care au aparut schimbări de soluții si pentru care au fost emise dispoziții de șantier, anexate la adresa nr. 1328/15.05.2020 a societarii Algorithm Rezidențial S3 S.R.L;

Art. 19 din contractul de lucrări nr. 764993/20.12.2020 prin care : „Ajustarea prețului contractului si coroborat” cu art. 21.1 „Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional incheiat intre părțile contractante”

încheiat azi 20.07.2020, data la care comisia de analiza s-a intrunit in vederea încheierii prezentului proces-verbal ca urmare a analizării devizului oferta actualizat conform notelor de renunțare si notelor de comanda suplimentara pentru obiectivul de investitii „Proiect tehnic si execuție pentru CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE PESTE OBSTACOL NATURAL SI ACCESIBILIZARE CIRCULAȚIE -ZONA NICOLAE TECLU” depuse de societatea Algorithm Rezidențial S3 S.R.L.

Se constata următoarele:

 • a) Devizul oferta revizuit depus pentru contractul nr. 764993/20.12.2020 cuprinde categorii de lucrări noi prevăzute prin note de comanda suplimentara si note de renunțare urmare a notelor de constatare si a dispozițiilor de șantier;

 • b) Valoarea rezultata din lucrările la care s-a renunțat este de 10.197.063,12 lei (8.568.960,61 lei fara TVA, 1.628.102,52 lei TVA 19%).

Valoarea rezultata din lucrările care s-au suplimentat este de 780.948,11 lei (656.258,92 lei fara TVA, 124.689,19 lei TVA 19%).

In urma reglementarii situației din teren, valoarea contractului se diminuează cu suma de 9.416.115,01 lei TVA inclus (7.912.701,69 lei fara TVA)


Noile categorii de lucrări menționate mai sus nu depasesc valoarea de contract aprobata conform HCLS nr. 794/19.12.2019; mai mult decât atat, se constata o diminuare a valorii de contract cu suma de 9.416.115,01 lei inclusiv TVA;

Noua valoare a contractului devine 4.121.323,35 inclusiv TVA conform anexelor 1-4.

Având in vedere cele expuse mai sus supunem spre aprobare prezentul proces verbal insotit de anexele privind noua valoare de contract si devizul oferta revizuit respectiv 4.121.323,35 lei inclusiv TVA , pentru obiectivul de investitii „Proiect tehnic si execuție pentru CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE PESTE OBSTACOL NATURAL SI ACCESIBILIZARE CIRCULAȚIE -ZONA NICOLAE TECLU” din cadrul contractului nr. 764993/20.12.2019.

S-a încheiat prezentul proces verbal de analiza in 2 exemplare originale.


Președinte - Claudiu Mihai - Direcția de Investiții si Achiziti!


Secretar


Mihaela Calin — Direcția de Investiții si Achiziții


Membru


- Cristina Maria Serban - Direcția Economic


Membru


Membru


Irina Valentina Vasile - Direcția Juridica


S.C Algorithm Rezidențial S3 S.R.L - Reprezentant.


E DE ȘEDINȚĂ


ANEXA NR. 1

CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE PESTE OBSTACOL NATURAL Șl ACCESIBILIZARE CIRCULAȚIE - ZONA NICOLAE TECLU

CENTRALIZATORUL LUCRĂRILOR PE OBIECTIV

Nr. capJ subcap. deviz general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

VALOARE INIȚIALA CONTRACT

VALOARE LUCRĂRI SUPLIMENTARE

VALOARE LUCRĂRI LA CARE SE RENUNȚA

VALOARE FINALA CONTRACT

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA1

Din care: C+M

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care: C+M

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care: C+M

Valoarea cheltui' lor pe obiect (exclusiv TVA)

Din cate: C+M

lei

lei

lei

lei

tel

lei

lei

lei

1.2

Amenajarea terenului 1.2.1 ....

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea Inițială 1.3,1...

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecțla utilităților

2

Realizarea utilităților necesare obiectivului

3.5

Proiectare (numai tn căzui tn care obiectivul se realizează în sistemul "desfan & buikf)

394,957.98

-9,648.63

385,309.15

0.00

3.7.1

Management proiect

95,075.66

-96,075.66

0.00

0.00

4

Investiția de bază

4.1

Construcții șl instalațiile aferente acestora

10,305.248.75

9,791,270.75

634,066.59

634,066.59

-8,083,606.02

-7,630,428.02

2,945,709.32

2.794,909.32

4.2

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

142,050.00

142,050.00

-108,758.57

-108,758.57

33,291.43

33,291.43

5.1

Organizare de șantier

347,666.23

347,666.23

22,192.33

22,192.33

-270,871.53

-270,871.53

98,987.03

98,987.03

6.2

Probe tehnologice și teste

Total valoare (exclusiv TVA):

11,375,998.62

10,280,986.98

656,258.92

656,258.92

-8,568,960.61

-8,010,058.12

3,463,296.93

2,927,187.78

Taxa pe valoarea adăugată:

2,161,439.74

1,953,387.53

124,689.19

124,689.19

-1,628,102.52

-1,521,911.04

658,026.42

556,165.68

Total valoare (Inclusiv TVA):

13,537,438.36

12,234,374.51

780,948.12

780,948.11

-10,197,063.12

-9,531,969.18

4,121,323.35

3/483,353.47

CRISTINA MARIA SERBANREPREZENTA DORELTALGORITHM RESIOjENtlAL S3 SRL

Q)/
CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE PESTE OBSTACOL NATURAL Șl ACCESIBILIZARE CIRCULAȚIE - ZONA NICOLAE TECLU

Centralizatorul cheltuielilor pe obiect șl categorii de lucrări

Nr. capj subcap. deviz general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

VALOARE INIȚIALA CONTRACT

VALOARE LUCRĂRI SUPLIMENTARE

VALOARE LUCRĂRI LA CARE SE RENUNȚA

VALOARE FINALA CONTRACT

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA1

Din care: C+M

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care: C+M

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA1

Din care: C+M

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVAJ

Din care: C+M

18

Construcții șl instalațiile aferente acestora

4.1.1

Terasamente

4.1.2

Rezistentă

9,008,237.65

9,008,237.65

4.1.3

Arhitectură

4.1.4

Instalații

783,033.10

783,033.10

Total 1

9,791,270.75

9,791,270.75

634,066.59

634,066.59

-7,630,428.02

-7,630,428.02

2,794,909.32

2,794,909.32

4.2   | Montaj utilaje și echipamente tehnologice

142,050.00

142,050.00

0.00

0.00

-108,758.57

-108,758.57

33,291.43

33,291.43

Total II

142,050.00

142,050.00

0.00

0.00

-108,758.57

-108,758.57

33,291.43

33,291.43

Procurare

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

603,978.00

0.00

-453,178.00

150,800.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

4.5

Dotări

0.00

0.00

4.6

Active necorporafe

Total III

603,978.00

0.00

-453,178.00

150,800.00

0.00

6.2

|Probe tehnologice șl teste

Total IV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total valoare (exclusiv TVA):

10,537,298.75

9,933,320.75

634,066.59

634,066.59

■8,192,364.59

-7,739,186.59

2,979,000.75

2,828,200.75

Taxa pe valoarea adăugata

2,002,086.76

1,887,330,94

120,472.85

120,472.65

-1,556,549.27

■1,470,445.45

566,010.14

537,358.14

Total valoare

12,539,385.51

11,820,651.69

754,539.24

754,539.24

-9,748,913.86

-9,209,632.04

3,545,010.89

3,365,558.89

COMISIA DE EVALUARE

CLAUDIU MIHAI            /

MIHAELA CALIN

CRISTINA MARIA SERBAN

EMILIA CARABULEA

IRINA VALENTINA VASILE                     /,

REPREZENTANT SC ALCORITHM RESIDENTIAL S3 S

DORELTASCANXA \    ,           \W

\ 3\              /o /

__             Js

<vq. A

r-M $

> < xjj

ANEXA NR. 3

CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE PESTE OBSTACOL NATURAL Șl ACCESIBILIZARE CIRCULAȚIE - ZONA N1COLAE TECLU

Lista cu cantități de lucrări, pe categorii de lucrări

(i

ȚA f\j)

v\

V* 1 i-J 1

P 1

Ar J

/o /

4V

VALOARE INIȚIALA CONTRACT

VALOARE LUCRĂRI SUPLIMENTARE

VALOARE LUCRĂRI LA CARE'fef-RENUNȚA

Kt FINALA CONTRACT

Nr.crt.

Capitolul de lucrări

U.M.

Cantit.

CONTRA CT

P.U. materiale manoperă utilaj transport

TOTAL

Cantit. NCS

P.U. materiale manoperă utilaj transport

TOTAL

Cantit. NR

P.U. materiale manoperă utilaj transport

TOTAL

Cantit.

FINALA

P.U. materiale manoperă utilaj transport

TOTAL

1

LUCRĂRI DE HIDROTEHNICA

1.1

RAMPA ACCES MAȘINA FORAT

1.1.1

Volum umplutură rampă acces

mc

3,828.00

126.20

483.093.60

126.20

0.00

-3,828.00

126.20

-483,093.60

0.00

126.20

0.00

1.1.2

Suprafețe taluze dalate

mp

852.00

206.00

175,512.00

206.00

0.00

-852.00

206.00

-175,512.00

0.00

206.00

0.00

1.1.3

Volum prefabricate dale BA

mc

128.00

636.00

81,408.00

636.00

0.00

-128.00

636.00

-81,408.00

0.00

636.00

0.00

1.1.4

Spargeri dale în zona plloțlor

mc

34.00

947.00

32,198.00

947.00

0.00

947.00

0.00

34.00

947.00

32,198.00

1.1.5

Refacere dale în zona piloțllor

mc

34.00

448.40

15,245.60

448.40

0.00

-34.00

448.40

-15,245.60

0.00

448.40

0.00

1.1.6

Săpături zona pîloțtlor

mc

68.00

41.00

2,788.00

41.00

0.00

41.00

0.00

68.00

41.00

2,788.00

1.1.7

Umplutură filtre sub dale în zona piloțllor

mc

68.00

150.00

10,200.00

150.00

0.00

-68.00

150.00

-10,200.00

0.00

150.00

0.00

1.1.8

Spargere dale în zona drenuriior

mc

52.00

766.60

39,863.20

766.60

0.00

-52.00

766.60

-39,863.20

0.00

766.60

0.00

1.1.9

Refacere dale în zona drenuriior

mc

52.00

468.40

24,356.80

468.40

0.00

-52.00

468.40

-24,356.80

0.00

468.40

0.00

1.1.10

Demontare tuburi ridate

m

130.00

50.00

6,500.00

50.00

0.00

-130.00

50.00

-6,500.00

0.00

50.00

0.00

1.1.11

Montare tuburi riflate

m

130.00

105.00

13,650.00

105.00

0.00

-130.00

105.00

-13,650.00

0.00

105.00

0.00

1.1.12

Săpătură în zona drenuriior

mc

390.00

348.00

135,720.00

348.00

0.00

-390.00

348.00

-135,720.00

0.00

348.00

0.00

1.1.13

Umplutură In zona drenuriior

mc

273.00

376.80

102,866.40

376.80

0.00

-273.00

376.80

-102,866.40

0.00

376.80

0.00

1.1.14

Strat drenant filtre în zona drenuriior

mc

117.00

186.00

21,762.00

186.00

0.00

-117.00

186.00

-21,762.00

0.00

186.00

0.00

1.2

PLATFORMA DE LUCRU MAȘINA FORAT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.6

Volum umplutură

mc

500.00

180.20

90,100.00

180.20

0.00

-500.00

180.20

-90,100.00

0.00

180.20

0.00

1.7

Date prefabricate

mc

27.00

606.00

16,362.00

606.00

0.00

-0.09

606.00

-54.54

26.91

606.00

16,307.46

2

LUCRĂRI RAMPE

2.1

STRUCTURA RUTIERA

2.1.1

Geocompozit antlfisura

mp

679.50

71.08

48,298.86

71.08

0.00

-679.50

71.08

-48,298.86

0.00

71.08

0.00

2.1.2

Balast - 35 cm grosime

mc

124.80

206.00

25,708.80

206.00

0.00

-124.80

206.00

-25,708.80

o.oo

206.00

0.00

2.1.3

Piatra sparta - 30 cm grosime

mc

107.00

218.60

23,390.20

218.60

0.00

-107.00

218.60

-23,390.20

0.00

218.60

0.00

2.1.4

Strat de legătură AB31.5 - 8cm grosime

t

68.50

636.00

43,566.00

636.00

0.00

-68.50

636.00

-43,566.00

o.oo

636.00

0.00

2.1.5

Strat de legătură AB22.4 - 6 cm grosime

t

97.90

684.00

66,963.60

684.00

0.00

-97.90

684.00

-66,963.60

o.oo

684.00

0.00

2.1.6

Strat binder BAD22.4 - 6cm grosime

t

149.20

630.00

93,996.00

630.00

0.00

-149.20

630.00

-93,996.00

0.00

630.00

0.00

2 1.7

Strat de uzura din BA16 - 4cm

mp

1,036.00

198.00

205,128.00

198.00

0.00

-1,036.00

198.00

-205,128.00

0.00

198.00

0.00

2.1.8

Acostament din piatra sparta

mc

11.90

414.00

4,926.60

414.00

0.00

-11.90

414.00

-4,926.60

0.00

414.00

0.00

2.1.9

Sânt pereat

m

10.00

351.00

3,510.00

351.00

0.00

-10.00

351.00

-3,510.00

0.00

351.00

0.00

2.1.10

Desfacere structura rutiera existenta -10 cm

mc

746.90

428.00

319,673.20

428.00

0.00

-673.10

428.00

-288,112.4?

73.74

428.00

31,560.72

2.1.11

Trotuare L=1.50m

m

189.00

577.00

109,053.00

577.00

0.00

-189.00

577.00

-109,053.0t

0.0(

577.00

0.00

2.2

SIGURANȚA CIRCULAREI

Nr.crt.

Capitolul de lucrări

U.M.

VALuaRE INIȚIALA CONTRACT

VALOARE LUCRĂRI SUPLIMENTARE

VALOARE LUCRĂRI LA CARE SE RENUNȚA

VALOARE FINALA CONTRACT

Cantit.

CONTRA CT

P.U. materiale manoperă utilaj transport

TOTAL

Cantit. NCS

P.U. materiale manoperă utilaj transport

TOTAL

Cantit NR

P.U. materiale manoperă utila] transport

TOTAL

Cantit FINALA

P.U. materiale manoperă utilai transport

TOTAL

2.2.1

Parapet metalic zincat tip H2

m

94.50

760.00

71,820.00

760.00

0.00

-94.50

760.00

-71,820.00

0.00

760.00

0.00

3

LUCRĂRI POD

3.1

LUCRĂRI PREGĂTITOARE

Umplutura de pamant pentru platforma lucru

mc

2000.00

161.61

323,220.00

161.61

0.00

-2000.00

161.61

-323,220.00

0.00

161.61

0.00

3.1.1

Platforma de lucru din piatra sparta

mp

300.00

173.60

52,080.00

173.60

0.00

173.60

0.00

300.00

173.60

52,080.00

3.2

LUCRĂRI LA INFRASTRUCTURA

Desfacere pereu de beton

mc

7.70

661.60

5,094.32

661.60

0.00

-0.06

661.60

-39.70

7.64

661.60

5,054.62

3.2.1

Săpătură cu adancimea <4,00m

mc

338.80

60.70

20,565.16

60.70

0.00

•1.75

60.70

-106.23

337.05

60.70

20,458-94

3.2.2

Forarea pllotilor de diametru mare - F=1200mm

m

266.00

1,153.20

306,751.20

1,153.20

0.00

-10.56

1,153.20

-12,177.79

255.44

1,153.20

294,573.41

3.2.3

Beton clasa C25/30 in piloti forat!

mc

300.90

532.00

160,078.80

532.00

0.00

-9.40

532.00

-5,000.80

291.50

532.00

155,078.00

3.2.4

Armatura BST500S in piloti forați de diametru mare -F=1200mm

t

18.20

5,880.00

107,016.00

5,880.00

0.00

-0.08

5,880.00

-470.40

18.12

5,880.00

106,545.60

3.2.5

Demolare beton capat piloti L-I.OOm

mc

15.90

1,012.00

16,090.80

1,012.00

0.00

-0.07

1,012.00

-70.84

15.83

1,012.00

16,019.96

3.2.6

Control sonic piloti forați

buc.

14.00

10,748.00

150,472.00

10,748.00

0.00

-14.00

10,748.00

-150,472.00

0.00

10,748.00

0.00

3.2.7

Beton de egalizare C12/15 grosime 15cm

mc

17.40

404.80

7,043.52

404.80

0.00

-17.40

404.80

-7,043.52

0.00

404.80

0.00

3.2.8

Beton clasa 025/30 in elevatii

mc

193.40

464.80

89,892.32

464.80

0.00

-77.33

464.80

-35,942.98

116.07

464.80

53,949.34

3.2.9

Armatura BST500S in elevatijx^^ fjț

t

21.70

5,465.00

118,590.50

5,465.00

0.00

5,465,00

0.00

21.70

5,465.00

118,590.50

3.2.10

Cofraje piane pentru elevații ^^2

\mp

638-00

115.60

73,752.80

115.60

0.00

-240.60

115.60

-27,813.36

397.40

115.60

45,939.44

3.2,11

Hidrolzolatii pe suprafețele bfetoiyin i pamantul            / ci

Mi

* Y

638.00

120.16

76,662.08

120.16

0.00

-638.00

120.16

-76,662.08

0.00

120.16

0.00

3.2.12

r              -         j—zr

Dren din piatra bruta | 5     /j/î/sH

j rrfc

220.40

173.60

38,261.44

173.60

0,00

-56.36

173.60

-9,784.10

164.04

173.60

28,477.34

3.2.13

Geotextil               \                      )

fjp

256.00

75.00

19,200.00

75.00

0.00

-256.00

75.00

-19,200.00

0.00

75.00

0.00

3.2.14

Umpluturi de pamant

^nc

738.80

152.23

112,467.52

152.23

0.00

-738.80

152.23

-112,467.52

0.00

152.23

0.00

3.2.15

Protecție anticorosiva beton

mp

382.80

322.60

123,491.28

322.60

0.00

-382.80

322.60

-123,491.28

0.00

322.60

0.00

3.3

LUCRĂRI LA SUPRASTRUCn/t^^'

3.3.1

Grinzi prefabricate L=29.30m, h=1.03m

buc.

16.00

43,315.00

693,040.00

43,315.00

0.00

-16.00

43,315.00

-693,040.00

0.00

43,315.00

0.00

3.3.1 .a

Grinzi prefabricate L=28.60m, h=1.03m

buc.

0.00

16.00

34,305.00

548,880.00

0.00

16.00

34,305.00

548,880.00

3.3.2

Automacara de 150 tone capacitate

ore

64.00

4,800.00

307,200.00

4,800.00

0.00

■44.00

4,800.00

-211,200.00

20.00

4,800.00

96,000.00

3.3.3

Elemente prefabricate trotuar

(0.75x0.99x0.15m)

buc.

84.00

347.50

29,190.00

347.50

0.00

347.50

0.00

84.00

347.50

29,190.00

3.3.4

Armatura BST500S in suprastructura

t

27.60

5,165.00

142,554.00

5,165.00

0.00

5,165.00

0.00

27.60

5,165.00

142,554.00

3.3.5

Cofraje la suprastructura

mp

268.30

119.60

32,088.68

119.60

0.00

-21.1C

119.60

-2,523.56

247,20

119.60

29,565.12

3.3.6

Beton in suprastructura C35/45

mc

230.00

618.80

142,324.00

618.80

0.00

-0.1C

618.80

-61.88

229.90

618.80

142,262.12

3.3.7

Eșafodaje si schela de lucru hmax=6m

mp

123.9C

124.00

15,363.60

124.00

0.00

■123.9C

124.00

-15,363.60

0.00

124.00

0.00

3.3.8

Protecție anticorosiva beton

mp

1.945.4C

102.00

198,430.80

102.0C

o.oc

-1,945.41

102.00

-198,430.80

0.0(

102.00

0.00

3.4

LUCRĂRI LA CALE, TROTUAR, PARAPET

3.4.1

Hidrolzolaiie

mp

708.5C

198.0E

140,339.68

198.0E

o.oc

-65.11

198.08

-12,896.95

643.3!

198.Of

127,442.69


Nr.crt.

Capitolul de lucrări

U.M.

valoare inițiala contract

VALOARE LUCRĂRI SUPLIMENTARE

VALOARE LUCRĂRI LA CARE SE RENUNȚA

------------T

VNlSM&E. finala cont { zi

Cantit.

CONTRA CT

P.U. materiale manoperă utilaj transport

TOTAL

Cantit. NCS

P.U. materiale manoperă utilaj transport

TOTAL

Cantit. NR

P.U. materiale manoperă utilaj transport

TOTAL

Cantit FINALA

P.U. 1 materiale manoperă utilaj transport

O?

TAL

JUL J

3.4.2

Protecție hidroizolatie din BA8 de 3cm grosime-MATERIAL+TRANSPORT

mp

688.50

98.00

67,473.00

98.00

0.00

-232.66

98.00

-22,800.68

455.84

98.00

44,672.32

3.4.2

Protecție hidroizolatie din BA8 de 3cm grosime-MANOPERA+UTILAJ

mp

688.50

91.00

62,653.50

91.00

0.00

-688,50

91.00

-62.653.50

0.00

91.00

0.00

3.4.3

Calea pe pod BAP16 - 2 x 4 cm -MATERIAL+TRANSPORT

mp

672.40

142.00

95,480.80

142.00

0.00

-61.16

142.00

-8,684.72

611.24

142.00

86,796.08

3.4.3

Calea pe pod BAP16 - 2 x 4 cm grosime MANOPERA+UTILAJ

mp

672.40

172.00

115,652.80

172.00

0.00

-672.40

172.00

-115,652.80

0.00

172.00

0.00

3.4,4

Parapet pietonal zincat

m

82.60

513.00

42,373.80

513.00

0.00

-2.60

513.00

-1,333.80

80.00

513.00

41,040.00

3.4.5

Placare cu travertin g=2.5cm

m

35,70

553.00

19,742.10

553.00

0.00

-35.70

553.00

-19,742.10

0.00

553.00

0.00

3.4.6

Trotuare pe suprastructura L=2.50m- beton orotectlehidroizolatie____________________________

mc

82.60

430.80

35,584.08

430.80

0.00

-64.01

430.80

-27,575.51

18.59

430.80

8,008.57

3.4.7

Calea pe trotuare BAP16 - 3cm grosime

mp

206.50

145.00

29,942.50

145.00

0.00

-206.50

145.00

-29,942.50

0.00

145.00

0.00

3.4.8

Rosturi de dilatatie tip ViaJoint D=25mm

m

42.20

684,90

28,902.78

684.90

0.00

-42.20

684.90

-28,902.78

0.00

684.90

0.00

34.9

Borduri prefabricate inaite 20x45cm

m

82.60

177.00

14,620.20

177.00

0,00

177.00

0.00

82.60

177.00

14,620.20

3.4.10

Mortar de poza la borduri M100

mc

0.50

342.00

171.00

342.00

0.00

-0.50

342.00

-171.00

0.00

342.00

0.00

3.4.11

Tubun PVC Dn 110 mm utilitati

m

247.80

69.00

17,098.20

69.00

0.00

-247.80

69.00

-17,098.20

0.00

69.00

0.00

3.5

RACORDĂRI CU TERASAMENTE

3.5.1

Scări pe taluze

m

28.00

2,290.00

64,120.00

2,290.00

0,00

•28.00

2,290.00

-64,120.00

0.00

2,290.00

0.00

3.5.2

Casiuri pe taluze

m

28.00

2,116.80

59,270.40

2,116.80

0.00

-28.00

2,116.80

-59,270.40

0.00

2,116.80

0.00

3.5.3

Cofraje pentru grinzi de rezemare placi de racon

mp

51.20

168.40

8,622.08

168.40

0.00

-5.92

168.40

-996.93

45.28

168.40

7,625.15

3.5.4

Beton C20/25 in grinzi de rezemare placi de racordar

mc

6.00

464.00

2,784.00

464.00

0.00

-0.05

464.00

-23.20

5.95

464.00

2,760.80

3.5.5

Armatura BST500S in grinda de rezemare

t

0.50

5,165.00

2,582.50

5,165.00

0.00

-0.06

5,165.00

-309.90

0.44

5,165.00

2,272,60

3.5.6

Beton C25/30 placi de racorare momolita L=6.00m, l=3.70m, h=0.38m

mc

98.30

510.80

50,211.64

510.80

0.00

-13.48

510.80

-6,885.58

84.82

510.80

43,326.06

3.5.7

Armatura BST500S în placa de racordare

t

5.30

5,165.00

27,374.50

5,165.00

0.00

•0.08

5,165.00

-413.20

5.22

5,165.00

26,961.30

3.5.8

Pereu din beton C25/30 refacere taluze

mp

150.00

149.00

22,350.00

149.00

0.00

-150.00

149.00

-22,350.00

0.00

149.00

0.00

3.5.9

Piatra sparta 0.50m grosime

mc

75.00

169.60

12,720.00

169.60

0.00

-47.10

169.60

-7,988.16

27.90

169.60

4,731.84

3.5.10

Strat de nisip 0.20cm grosime

mc

30.00

169.60

5,088.00

169.60

0.00

-30.00

169.60

-5,088.00

0.00

169.60

0.00

3.5.11

Hidroîzolatii pe suprafețe de beton in contact cu pamantul

mp

288.00

278.80

80,294.40

278.80

0,00

-288.00

278.80

-80,294.40

0.00

278.80

0.00

3.6

LUCRĂRI IN ALBIE

3.6.1

Calibrate albie si curatare de vegetație

mp

7,200.00

138.00

993,600.00

138.00

0.00

-7,200.00

138.00

-993,600.00

0.00

138.00

0.00

3.7

LUCRĂRI DE SEMNALIZARE SI MARCAJE

3.7.1

Marcaje longitudinale

km

1.20

56,016.00

67,219.20

56,016.00

0,00

-1.20

56,016.00

-67,219.2C

0.00

56,016.00

O.OC

3.7.2

Semnalizare rutiera pe parcursul execuției

set

4.00

8,400.00

33,600.00

8,400.00

0.00

8,400.00

o.oc

4.00

8,400.00

33.600.0C

3.7.3

Semnalizare rutiera definitiva

buc.

4.01

6,250.00

25,000.00

6,250.00

0.00

-4.0(

6,250.00

-25.000.0C

0.0C

6,250.00

O.OC

9

LUCRĂRI DE INSTALAȚII ELECTRICE

9.1

Amplasare rețele de electricitate iluminat

m

150.0(

2,450.50

367,575.00

2,450.50

O.OC

-150«

2,450.50

-367.575.0C

o.ot

2.450.5C

O.OC

10

LUCRĂRI DE INSTALAȚII ELECTRICE CURENTI SLABINr.crt.

Capitolul de lucrări

U.M.

VAL .. ,RE INIȚIALA CONTRACT

VALOARE LUCRĂRI SUPLIMENTARE

VALOARE LUCRĂRI LA CARE SE RENUNȚA

VALOARE FINALA CONTRACT

Cantit.

CONTRA CT

PAL materiale manoperă utilaj transport

TOTAL

Cantit NCS

P.U. materiale manoperă utilaj transport

TOTAL

Cantit NR

P.U. materiale manoperă utilaj transport

TOTAL

Cantit.

FINALA

P.U. materiale manoperă utilaj transport

TOTAL

10.1

Amplasare rețele de telefonie sl telecomunicație

m

350

878.00

307,300.00

878.00

0-00

-350

878.00

-307,300.00

0.00

878.00

0.00

Cheltuieli directe

8,428,326.84

548,880.00

-6,565,276.67

2,411,930.18

CAM

2.25%

48,963.85

95.40

-41,154.52

7,904.73

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:

8,477,290.69

548,975.40

-6,606,431.18

2,419,834.91

Cheltuieli Indirecte = To x 10 % =!<,

847,729.07

54,897.54

■660,643.12

241,983.49

Profit = (TO + I„) xS %=P0

466,250.99

30,193.65

-363,353.72

133,090.92

TOTAL GENERAL - LEI FARA TVA

9,791,270.75

634,066.59

-7,630,428.02

2,794,909.32Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări șl active necorporale

VALOARE INIȚIALA CONTRACT

VALOARE LUCRAM IA CARE SE RENUNȚA

VALOARE FINALA CONTRACT

Nr, cap./ subcap. devii general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

U.M.

Cantitate

Preț unitar

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care: C+M

Cantitate

Preț unitar

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din caret C+M

Cantitate

Preț unitar

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care: C+M

1.02

INSTALAȚII ELECTRICE

1.02.01

Stâlpi de iluminat H=6.00m

buc.

10.00

12,760.00

127,600.00

7,800.00

-6.00

12,760.00

-76,560.00

-4,680.00

4.00

12,760.00

51,040.00

3,120.00

1.02.02

Sistem Iluminat stradal

m

350.00

1,663.14

582,100.00

132,000.00

-270.00

1,663.14

-449,048.57

-101,828.57

80.00

1,663.14

133,051.43

30,171.43

1.03

INSTALAȚII PENTRU LUCRĂRI DE INSTALAȚII ELECTRICE CURENTI SLABI

-

-

1.3.1

Video camere de exterior

buc

5.00

7,265.60

36,328.00

2,250.00

-5.00

7,265.60

-36,328.00

-2,250.00

0.00

7,265,60

-

TOTALI

746,028.00

142,050.00

-561,936.57

-108,758.57

184,091.43

33,291.43

COMISIA DE EVALUARE

CLAUDIU MIHA^f'     i ,

MIHAELA CĂLIN

CRISTINA MARIA SEfBAN

EMILIA CARABULEA   f^QtJ

IRINA VALENTINA VASILE

REPREZENTANT SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

COREL TAă^ANj ■

1

/ / ' \*\ (i W M

1 <2\                        /«■ J

\ ’A vVot'K? j ZP /
PRtMĂRIA^W


SECTORULUI


CABINET PRIMAR


BUCUREȘTI,. J)


www.primarte3.rO'


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 03108.


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL c2binetprirnar@prtmarie3.ro

Calea Dudeștî nr. 191, Sector 3, 031084. București

SECTOR 3

REFERAT DE APROBARE Lua —---

a proiectului de hotărâre privind aprobarea noilor categorii de lucrări și devizul ofertă revizuit, conform notelor de comandă suplimentare și notelor de renunțare pentru obiectivul de investiții

„Proiect tehnic și execuție pentru construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație -zona Nicolae Teclu"

Prin Hotărârea nr. 794 din 19.12.2019 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat atribuirea către societatea Algorithm Residențial S3 SRL a contractului avand ca obiect “Proiect tehnic (inclusiv DTACși asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație - zona Nicolae Teclu", respectiv contractul de lucrări nr. 764993/20.12.2020 în valoare de 13.537.438,36 lei, inclusiv TVA.

Ținând cont de faptul că volumul efectiv al lucrărilor a fost mai mic decât cel estimat inițial, precum și de faptul că valoarea lor poate fi acoperită din cota de organizare de șantier, societatea Algorithm Rezidențial S3 S.R.L prin adresa nr. 1328/15.05.2020 înregistrată cu nr.356221/19.05.2020 a înaintat devizul ofertă actualizat, în conformitate cu notele de constatare și dispozițiile de șantier, cuprinzând note de renunțare și note de comandă suplimentară.

Valoarea rezultată din lucrările la care s-a renunțat este de 8.568.960,61 lei fara TVA respectiv 10.197.063,12 lei inclusiv TVA, aceasta reprezentând volumele de umplutură, desfaceri structuri rutiere, reducerea numărului de stâlpi de iluminat, refacerea părții carosabile doar pe porțiunile de drum care s-au degradat, renunțarea la grinzile prefabricate lungi de 29 m și achiziționarea altora mai scurte.

Valoarea rezultată din lucrările care s-au suplimentat este de 656.258,92 lei fara TVA respectiv 780.948,11 lei cu TVA.

în urma reglementării situației din teren, valoarea contractului se diminuează cu suma de 9.416.115,01 lei inclusiv TVA, noua valoare a contractului devenind 4.121.323,35 lei inclusiv TVA.

Având în vedere cele prezentate și ținând seamă de Instrucțiunea nr. 2/2018 a Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, modificată și completată prin Instrucțiunea nr. 1/2019, potrivit cărora, în temeiul prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, actualizarea prețului contractului de achiziție publică fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, poate avea loc atunci când modificările, indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele achiziției inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a prețului precum și de raportul de specialitate nr.433291/20.07.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl sumuD-aamljării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 u

PRI MĂRIA

/tELEFON (004cai')”j'Saj33 >iHvestftiiachÎKÎtti^primariej.roCafea Dydești tir. 191, Sector 3,031084, București


Raport de specialitate

la proiectul de hotarare privind aprobarea noilor categorii de lucrări si devizul oferta revizuit conform notelor de comanda suplimentare si notelor de renunțare pentru obiectivul de investitii „Proiect tehnic si execuție pentru CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE PESTE OBSTACOL NATURAL SI ACCESIBILIZARE CIRCULAȚIE -ZONA NICOLAE TECLU” din cadrul contractului nr. 764993/20.12.2019.

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 794/19.12.2019 privind atribuirea către Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L a contractului avand ca obiect „ roiect tehnic si execuție pentru CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE PESTE OBSTACOL NATURAL SI ACCESIBILIZARE CIRCULAȚIE -ZONA NICOLAE TECLU”

Ținând cont si avand in vedere cele de mai sus si cele ce urmeaza:

Adresa societarii Algorithm Rezidențial S3 S.R.L nr. 1328/15.05.2020 înregistrata la

Primăria Sectorului 3 cu nr. 356221 din 19.05.2020 privind inaintarea devizului oferta actualizat, in conformitate cu notele de constatare si dispozițiile de șantier, cuprinzând note de renunțare si note de comanda suplimentara.

Memoriul Justificativ in care au fost prezentate categoriile de lucrări la care au aparut schimbări de soluții si pentru care au fost emise dispoziții de șantier, anexate la adresa nr. 1328/15.05.2020 a societarii Algorithm Rezidențial S3 S.R.L;

Art. 19 din contrsctul de lucrări nr. 764993/20.12.2019 prin care ,Ajustarea prețului

contractului si coroborat” cu art. 21.1 „Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre părțile contractante”

1.             Se propune aprobarea noilor categorii de lucrări si devizul oferta revizuit

conform notelor de comanda suplimentare si notelor de renunțare pentru obiectivul de investitii

„Proiect tehnic si execuție pentru CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE PESTE

PRIMĂRIATELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investi ti 1achizitii@prjmiirie3.fO

Calea Dude,ti nr. 191, Sector 3,031084, București

OBSTACOL NATURAL SI ACCESIBILIZARE CIRCULAȚIE -ZONA NICOLAE TECLU” din cadrul contractului nr. 764993/20.12.2019 si diminuarea valorii de contract cu suma de 9.416.115,01 Iei inclusiv TVA, astfel noua valoare pentru obiectivul susmenționat este de 4.121.323,35 lei inclusiv TVA.

Restul clauzelor raman neschimbate.

Fata de cele de mai sus, înaintam procesul verbal de analiza al comisiei, insotit de anexe, înregistrat cu nr. 433184/20.07.2020 in vederea aprobării noilor categorii de lucrări si devizul oferta revizuit conform notelor de comanda suplimentare si notelor de renunțare pentru obiectivul de investitii „Proiect tehnic si execuție pentru CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE PESTE OBSTACOL NATURAL SI ACCESIBILIZARE CIRCULAȚIE -ZONA NICOLAE TECLU” din cadrul contractului nr. 764993/20.12.2019.

DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIT SEF SERVICIU

INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE | MARIUS POPESCU

SERVICIUL DERULARE SI MONITORIZARE CONTRACTE SEF SERVICIU /

OVIDIU TARIGRJfflEANU


PRIMĂRIA


In vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Local Sector 3, va transmitem propunerea de inițiere către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect de hotarare:

1.     privind aprobarea aprobarea noilor categorii de lucrări si devizul oferta revizuit conform notelor

de comanda suplimentare si notelor de renunțare pentru obiectivul de investitii „Proiect tehnic si execuție pentru CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE PESTE OBSTACOL NATURAL SI ACCESIBILIZARE CIRCULAȚIE -ZONA NICOLAE TECLU” din cadrul contractului nr. 764993/20.12.2019.

Anexat, va transmitem documentele insotitoare aferente:

Raportul de specialitate nr.                            intocmit de Direcția Investiții si Achiziții;

Referatul de aprobare;

Proiectul de hotarare;

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI *UBLICE ȘEF SERVICIU MARIUS POPESCU /

SERVICIUL DERULARE SI MONITO SEF SERVICIU OVIDIU TARIGRADE ANUMUNICIPIUL BUCUREȘTI J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......,L:.. de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinar&din data de......

Comisia de studii, proraoze economico sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința^din data de.............s?.J..7..^?./~....j4iî?.^^7a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de ai a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA 9

MĂLUREANU LI VIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,
MUNICIPIUL BUCUREȘTI 9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL . referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ______de pe ordinea dezi /

sujdijnetftarea ordinii de zi a ședinței ordin are/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ..ck?..........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extrgfirdinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,
VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂ UNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de .               ..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.......1........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare,

și consideră că acesta A FOST / NU_A-FOSTlntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, BELU-SIA^^^NA- DANIELA MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR, TUDOR ELENA