Hotărârea nr. 223/2020

HCLS3 nr.223 din 30.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL a Contractului având ca obiect furnizare de "Scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanță la imobilele din administrarea Primăriei Sectorului 3 si amenajarea Creșei Greierașul”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 427837/CP/15.07.2019 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr, 423923/13.07.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

 • - Procesul verbal nr. 420/08.07.2020 al Comisiei de analiză;

Nota justificativă nr.423681/10.07.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a societății Algorithm Residential S3 SRL;

 • - HCLS3 nr. 340/25.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare Corp C4 -Creșa,, Greierașul".

 • - Adresa nr. 423935/13.07.2020 a Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma procesului verbal de analiză și atribuire, întocmit de Comisia de analiza a ofertei finale depuse de către societatea Algorithm Residential S3 SRL, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • Art.2. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect furnizare de „Scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanță la imobilele din administrarea Primăriei Sectorului 3 si amenajarea Creșei Greierașul” în valoare totală de 270.636,86 lei inclusiv TVA și încheierea contractului prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL, să încheie acte juridice în numele și în contul societății Algorithm Residential S3 SRL prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului având ca obiect furnizare de „Scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanta la imobilele din administrarea Primăriei Sectorului 3 si amenajarea Creșei Greierașul” , în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art.5. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze contractul, iar Direcția Investiții, Achiziții și învățământ să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții, Achiziții și învățământ și societatea Algorithm Residential S3 SRL vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.


/ Con resemnează pentru legalitate

/ Secretar general

I â^nus Mihăiță

NR. 223 DIN 30.07.2020

APROBAT PRIMAR, ROBERT SORIN NEGOITA

Nr. 420/08.07.2020PROCES VERBAL DE ANALIZA a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului având ca obiect achiziție „Scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanta la imobilele din administrarea Primăriei Sector 3 si amenajarea Cresei Greierasul”

întreprinderea publică invitată: Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

Valoarea estimată din documentele aferente procedurii:

Prin Nota Direcției Investiții, Achiziții si Invatamant privind determinarea valorii estimate nr. 407260 / 29.06.2020 precum și prin Referatul nr. 408706 / 30.06.2020, s-a prevăzut ca valoarea estimata pentru prezenta procedura este de 227.426,05 fara TVA, rezultând o valoare de 270.637,00 lei inclusiv TVA.

La determinarea valorii estimate s-au avut în vedere contractele similare incheiate anterior.

Documentele depuse în cadrul ofertei:

 • a) Documentele de calificare

 • b) Propunerea tehnică

 • c) Propunerea financiară

încheiat astăzi, 08.07.2020 cu ocazia ședinței de analiza a ofertei depuse de Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. înregistrată la Primăria Sector 3 sub nr. 419039/08.07.2020 (înregistrată la întreprinderea publică cu nr. 1568/0.07.2020).

Comisia de analiza numită prin Dispoziția nr. 3070 / 02.07.2020 compusă din:

Președinte - ADRIAN ALEXANDRU ȚUGUI

Secretar - ALEXANDRU ION

Membru - CONSTANȚA ILIE

Membru- IRINAVALENTINAVASILE

Membru- CRISTINA MARIA ȘERBAN


Membrii supleanți:

EMILIA CARABULEA

VASILE DAN

ROXANA PARVAN

GAVRILA CAMELIA DANA

D-na Emilia Carabulea în calitate de membru supleant o înlocuiește pe dna Constanța Ilie, în calitate de membru.

Președintele Comisiei face precizarea că această procedură s-a organizat în baza:

 • - Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

H.C.L.S.3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - H.C.L.S.3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;

H.C.L.S. 3 nr. 306 /13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cursul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor /acordurilor -cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, aprobata prin Hotararea nr. 530/15.11.2018.

Având în vedere:

Anunțul de intenție al Societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. nr. 1442 / 11.06.2020 înregistrat la Primăria Sectorului 3 sub nr. 386699 / 12.06.2020;

 • - Nota nr. 407251/29.06.2020 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Direcției Investiții Achiziții și învățământ, aprobata de către Primarul Sectorului 3;

Modelul de contract, Caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3, înregistrate sub nr. 408485/29.06.2020, in vederea atribuirii contractului către Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L avand ca obiect achiziția de „Scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanta la imobilele din administrarea Primăriei Sector 3 si amenajarea Cresei Greierasul”;

Referatul nr. 408706/30.06.2020 emis de Direcția Investiții Achiziții și învățământ privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii si angajarea valorii contractului, în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3, în vederea atribuirii contractului având ca obiect: achiziție de „Scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanta la imobilele din administrarea Primăriei Sector 3 si amenajarea Cresei Greierasul”;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 33/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul financiar 2020 al Societarii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 80/30.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul financiar 2020 al Societarii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 167/27.05.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Residential S3 SRL;

Invitația de participare nr. 408711 / 30.06.2020;

Dispoziția Primarului Sectorului 3 de numire a comisiei de analiza nr. 3070 / 02.07.2020;

Oferta depusă de Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. nr. 1568/0.07.2020, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 419039/08.07.2020.

Procesul verbal de deschidere oferta nr. 420243/08.07.2020.

Conform invitației de participare nr. 408711 / 30.06.2020, deschiderea ofertelor a fost stabilită pentru data de 08.07.2020 ora 10:30.

Comisia de analiza s-a întrunit astazi 08.07.2020 la sediul Primăriei Sector 3 in vederea evaluării ofertei depuse de către Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L


Comisia de analiza a trecut la verificarea și evaluarea îndeplinirii condițiil astfel:

A. CALIFICAREA OFERTANTULUI

Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.a depus următoarele înscrisuri solicitate prin documentația de atribuire:

Cerința minimă de calificare

Documentele solicitate

Documente depuse de ofertant ca urmare a Invitației de participare nr. 408711/30.06.2020

Observații

Situația personala a ofertantului

a) Declarație privind îndeplinirea cumulativa a condițiilor prevăzute de art 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

(completarea Formularului 1)

Formularul 1

Declarație FN/07.07.2020, semnata si

stampilata, pag. 1

Cerință îndeplinită

b) Declarație privind identificarea conflictului de interese (completarea Formularului 2)

Formularul 2

Declaratii FN/07.07.2020, semnata

si stampilata, pag. 2

Cerință îndeplinită

c) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) în termen de valabilitate ia momentul prezentării/        Declarație pe proprie

răspundere privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat

-Certificat de atestare fiscală emis de ANAF cu nr. 217649/12.06.2020 prin care declara ca Societatea nu este înregistrată cu datorii privind obligațiile fiscale si alte obligații bugetare la bugetul general consolidat pag 4-5.

- Certificat de atestare fiscala emis de DGITL Sector 3 cu nr. 1978556/06.07.2020 in care se menționează ca ofertantul nu figurează       in       evidentele

compartimentului fiscal cu creanțe bugetare de plata scadente către bugetul local, pag. 3

Cerință îndeplinită

d) C.U.I.

Oficiul National al Registrului

Comerțului        -        CUI

37409960/19.04.2017; Certificat de

înregistrare seria B nr. 3480876/ 28.02.2018, pag.6

Cerință îndeplinită

e) Actul constitutiv al societății actualizat

Act constitutiv al societății din data 22.06.2020, pag. 7-22

Cerință îndeplinită

f) Hotărârea CLS3 de înființare a societății

Hotărârea CLS3 nr. 97/29.03.2017 + Anexe, pag. 23-64

Cerință îndeplinită

Operatorul economic ce depune oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se vor prezenta și informații legate de structura acționariatului, reprezentanții legali, obiectul de activitate, reale și actuale la momentul prezentării ofertei.

Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerțului nr. 1138157/30.06.2020, pg. 65-73

Activitate principală:

4120- Lucrări de construcție a clădirilor       rezidențiale       si

nerezidentiale

Activități secundare:

4674- Comerț cu ridicata al achipamentelor si furniturilor de fierărie pentru instalatii sanitare si de încălzire;

Cerință îndeplinită

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.

4690- Comerț cu ridicata nespecificat;

2. Capacitatea economica si financiara

a)Cifra de afaceri/ Hotărârile CLS3 privind aprobarea programului de activitate pe anul in curs și anii anteriori/orice alte documente, din care să rezulte că mai mult de 80% din activitatea întreprinderii publice este efectuată în vederea îndeplinirii sarcinilor care i-au fost încredințate de Sectorul 3

b)documente din care să rezulte experiența similară, respectiv în construcții civile

a)-Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 33/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul financiar 2020 al Societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L;

-Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 80/30.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul financiar 2020 al Societarii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 167/27.05.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Residential S3 SRL;

b) documente experiența similara:

- Contract de furnizare      nr.

631636/17.09.2019 avand ca obiect -furnizare de produse pentru “ Dotare Bloc C5 - Cămin din str. Aleea Buchetului nr. 1- Colegiul Tehnic “ Anghel Saligny” ,pg.90-102;

Contract de lucrări nr. 8878/01.08.217 proiectarea si execuția lucrărilor de construire a unor complexe multifuncționale la Școala gimnaziala Liviu Rebreanu, Școala Nicolae Labis, Școala Frederico Garcia Lorca, Școala nr.81, pg. 103-118;

Cerință îndeplinită

3. Capacitatea tehnică și/sau profesională

a) Declarație privind efectivul mediu al personalului angajat și al cadrelor de conducere (completarea Formularului 3)

Formularul 3 FN/07.07.2020, semnat si stampilat;

Personal angajat -191, din care personal de conducere 4 pers.

Pag. 119

Cerință îndeplinită

4. Standarde de asigurare a calitatii si de protecție a mediului

a) Proceduri/manual de calitate/activitate procedurala, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unui certifîicat SR EN ISO 9001 sau certificat emis de un organism de certificare.

b)Procedurile de lucru, activitate procedurală, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 14001 sau certificat emis de un organism de certificare.

- Certificat SR EN ISO 9001/2015 nr. 7035/03.07.2020 cu valabilitate pana la 02.07.2021;

-Certificat SR EN ISO 14001/2015 nr. 3966/03.07.2020 cu valabilitate pana la 02.07.2021;

Cerința îndeplinita

5.Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantii vor întocmi propunerea tehnica astfel încât sa asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele/specificațiile (inclusiv tehnice) prevăzute în cadrul caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta.

Propunerea tehnica se va întocmi intr-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertei să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu cerințele caietului de sarcini.

Propunerea tehnica este prezentata intr-o maniera organizata, in conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

Propunerea tehnică - pag. 1-17

Cerința îndeplinita

6.Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat. Executantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la prețul contractului, conform formularului de ofertă și anexele acestuia.

Oferta financiară va fi exprimată în lei cu evidențierea separată a TVA.

Propunerea financiara are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.

Ofertantul a prezentat propunerea financiara cu toate informațiile solicitate cu privire la prețul contractului, conform documentației de atribuire.

Oferta financiară a fost exprimată în lei, fara TVA

Oferta financiara conform opis: pg. 1-4+ Formularul de oferta.

Valabilitate oferta : 30 de zile

Propunerea financiara are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.

Cerința îndeplinita

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (documente de calificare, propunere tehnică și propunere financiară) în original.

Propunerea tehnică si propunerea financiară vor fi prezentate si in format electronic, pe CD, format Word și format PDF. Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă, vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentanții autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract și vor fi îndosariate, astfel incât să nu conțină nici o foaie volantă. Fiecare pagină va fi numerotată, semnată și ștampilată de persoane autorizate din cadrul societății. Va fi prezentată o împuternicire prin care sunt desemnate persoanele cu drept de semnătură a ofertei, care va conține și specimenele de semnătură ale acestora. Fiecare componentă a ofertei va avea pe prima/primele pagina/pagini un opis, cu indicarea numărului paginii la care se găseăte fiecare document; la finalul opisului se va menționa: Prezentul dosar, .... (se va scrie ce componentă a ofertei conține dosarul — original), |conține “x” pagini (atentie: pagini, nu foi!). Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de către persoanele autorizate sa semneze oferta. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul corespunzător și să menționeze “ORIGINAL”. Plicul/pachetul trebuie sa cuprindă 3 plicuri/pachete distincte, marcate corespunzător și anume:

-documentele de calificare, plic/pachet separat marcat „DOCUMENTE DE CALIFICARE”;

- propunerea tehnica marcat „PROPUNERE TEHNICA”;

-propunere financiara marcat „PROPUNERE FINANCIARA”

Pe plicul/pachetul exterior se scrie numai adresa autorității contractante și inscripția: „OFERTA IN SCOPUL ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE    LUCRĂRI    AVAND    CA

OBIECT.....................................................”

Plicul va fi depus la sediul autorității contractante, la Biroul Unic, însoțit de Scrisoarea de înaintare și împuternicirea reprezentantului ofertantului.

A. EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE

Comisia de analiza a verificat propunerea tehnica in sensul corespondentei cu prevederile cerințelor minime prevăzute caietului de sarcini si instrucțiuni pentru ofertare, direcția de specialitate care a solicitat demararea prezentei proceduri fiind răspunzătoare pentru constinutul documentelor anterior menționate (valoare estimata, cantitati, specificatii tehnice), precum si încadrarea prețului total ofertat in valoare estimata pentru realizarea contractului.

Analiza propunerii tehnice a fost detaliata si consemnata in Anexa 1 la procesul verbal de deschidere nr. 420243/08.07.2020.

In urma desfășurării procesului de evaluare a propunerii tehnice, in raport cu cerințele caietului de sarcini si pe baza informațiilor prezentate in propunerea tehnica, comisia de analiza, a constatat următoarele:

- Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin propunerea tehnica prezentata, aceasta fiind conforma cu cerințele înscrise în caietul de sarcini si instrucțiunile de ofertare.

Comisia de analiza a trecut la verificarea si evaluarea propunerii financiare depusa de către ofertant, astfel:

 • C. EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara a fost evaluata de comisia de analiza pentru a verifica corelarea acesteia cu prevederile documentației de atribuire.

Propunerea financiara prezentata de către Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se încadrează in valoare estimata, așa cum aceasta reiese din Nota privind determinarea valorii estimate nr. 407260 / 29.06.2020 precum și din Referatul nr. 408706 / 30.06.2020 ale Direcției Investirii, Achiziții si Invatamant.

Elementele principale ale ofertei financiare prezentata de către ALGORITHM RESIDENTIAL S3


Valoarea ofertei (exclusiv TVA)

227.425,93 lei.

Valoare T.V.A.:

43.210,93 lei

Valoarea ofertei inclusiv TVA

270.636,86 lei


Obiectiv

Valoare estimata

-------------------------------------------------------------------   -             j

Valoare ofertanta de Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L

Lei fara TVA

Lei cu

TVA

Valoare        lei

exclusiv TVA

Valoare lei

TVA

Valoare totala lei inclusiv TVA

Achiziție „Scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanta la imobilele din administrarea Primăriei Sector 3 si amenajarea          Cresei

Greierasul”

227.426,05

270.637,00

227.425,93

43.210,93

270.636,86


Având in vedere faptul ca, evaluarea ofertei financiare depuse de către ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se face numai prin raportare la valoarea estimata, se constata ca valoarea ofertei financiare se incadreaza in valoarea estimata, așa cum aceasta reiese din Nota privind determinarea valorii estimate nr. 407260 / 29.06.2020 precum și din Referatul nr. 408706 / 30.06.2020 ale Direcției Investirii, Achiziții si Invatamant.

Din analiza documentelor, Comisia de analiza constată că ofertantul a îndeplinit cerințele din Caietul de Sarcini prin propunerea financiară prezentată, aceasta încadrandu-se în valoarea estimata pentru realizarea obiectului contractului.

Având în vedere cele mai sus menționate, comisia de analiza a constatat că sunt îndeplinite cerințele solicitate.

Urmare celor expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZA

numită prin Dispoziția nr. 3070 din data 02.07.2020, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(3) din Anexa Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, formulează următoarele:

 • 1. Procedura de atribuire a contractului avand ca obiect achiziția de „Scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanta la imobilele din administrarea Primăriei Sector 3 si amenajarea Cresei Greierasul” are ca scop analiza ofertei depusă de către operatorul economic în raport de cerințele solicitate prin Caietul de sarcini cu anexele aferente și s-a realizat conform prevederilor HCLS 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, atât sub aspectul etapelor de parcurs cât și sub aspectul documentelor ce fac conținutul dosarului achiziției și au stat la baza inițierii procedurii respective.

Raportat la atribuția Comisiei de analiză prevăzută de dispozițiile art.9 alin.(3) lit.a) din Anexa la HCLS 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, respectiv verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31.alin. (1) din Legea 98/2016, Comisia a verificat documentele depuse de către societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L (conform cerințelor solicitate prin documentația de atribuire) și a constatat ca ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L, îndeplinește condițiile prevăzute de art.31.alin.(l) din legea 98/2016.

 • 2. Comisia de analiza a verificat condițiile de eligibilitate și a analizat documentația și declarațiile depuse de către ofertant. Urmare a acestei verificări, se constata ca documentele de calificare prezentate de către ofertant sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din Anexa la Caietul de sarcini - Instrucțiuni pentru ofertanti. Comisia de analiza declara oferta depusă ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. ADMISIBILĂ, fiind depusă de un ofertant care îndeplinește cerințele de calificare privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul de a realizare a contractului având ca obiect achiziție de „Scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanta la imobilele din administrarea Primăriei Sector 3 si amenajarea Cresei Greierasul”.

 • 3. Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică și propunerea financiară în sensul corespondentei cu prevederile cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini si instrucțiuni pentru ofertare, precum și încadrarea prețului total ofertat în valoarea estimata potrivit Referatului Direcției Investiții, Achiziții si Invatamant - Serviciul Investiții Lucrări Publice nr. 408706 / 30.06.2020, pentru realizarea contractului avand ca obiect achiziție de „Scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanta la imobilele din administrarea Primăriei Sector 3 si amenajarea Cresei Greierasul”, Comisia de analiza declară oferta ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. ca fiind CONFORMĂ cu cerințele înscrise în caietul de sarcini si instrucțiuni de ofertare.

 • 4. In cadrul procesului de analiza a ofertei, comisia de analiza a declarat ca fiind admisibila oferta depusa de Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L, deoarece aceasta face dovada indeplinirii condițiilor prevăzute de art.31 .alin.(l) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, si respecta prevederile caietului de sarcini si instrucțiunilor de ofertare, precum si încadrarea ofertei financiare in valoarea estimata comunicata prin invitația de participare.

Față de cele expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZA

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului local al Sectorului 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

In conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului local al Sectorului 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București,

si ținând cont de principiul economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate,

Comisia de analiza propune spre aprobare prezentul proces verbal de analiza, in vederea încheierii contractului avand ca obiect achiziție de „Scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor

de mentenanta la imobilele din administrarea Primăriei Sector 3 si amenajarea Cresei Greierasul” cu


Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L, cu o propunere financiara totala de 227.425,93 lei fara TVA,

respectiv 270.636,86 lei inclusiv TVA.Președintele Comisiei de analiza declară închisă ședința de analiza a ofertei depuse la procedura menționată.

Drept pentru care s-a încheiat astazi 08.07.2020, prezentul proces verbal de analiza în doua exemplare, originale.

COMISIA DE ANALIZA:

Președinte- ADRIAN ALEXANDRU ȚUGUI

Secretar - ALEXANDRU ION

Membru - EMILIA CARABULEA

Membru - IRINA VALENTINA VASILE

Membru - CRISTINA MARIA ȘERBAN /(

OFERTANT:

Societatea ALGORITHM RES1DENT1AL S3 S.R.L

Prin impu emicit,

TĂȘCAN DOREL

Anexa la PROCESUL VERBAL DE ANALIZA

'Scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanta la imobilele din administrarea Primăriei Sect. 3 si amenajarea cresei Greierasul'

Nr. । Crt

Denumire

U.M

Cantitate

Pret/buc (tei fara TVA)

Valoare lei fara TVA

Valoare lei TVA

Valoare lei cu TVA

Pret/buc (lei fara TVA)

Valoare lei fara TVA

Valoare lei

TVA

Valoare lei cu TVA

ESTIMAT

S.C. Algorithm Resldential S3 S.R.L.

DIA

IHA

1

Șurubelnița acumulatori GSR18V-50 2X2Ah LI 50Nm L -CASE BOSCH

buc

6

644.28

3,865.67

734.48

4,600.15

644,28

3,865.67

734.48

4,600.15

2

Acumulator LI-ION 18V/4Ah

buc

10

1,230.03

12,300,29

2337.04

14,637.34

1230.03

12,300.29

2337.05

14,637.34

3

Mașină de șlefuit cu bandă, minim 1000 W

buc

2

474.45

948.90

180.29

1,129.19

474.45

948.90

180.29

1,129.19

4

Fierăstrău circular de mana, minim 1200 W

buc

2

143.42

286.84

54.50

341.34

143.42

286.84

54.50

34134

5

Rindea electrica GHO 40-82 C BOSCH

buc

2

1,060.16

2,12031

402.86

2,523.17

1,060.16

2,120.31

402.86

2,523.17

6

Rotopercutor SDS PLUS 3.2KG cu acumulatori G8H180 2X4Ah LI BOSCH

buc

6

79630

4,777.22

907.67

5,684.89

796,20

4,777.22

907.67

5,684.89

7

Mașina de găurit cu percuție 43Nm 130 OWGS821-2RCT GSB21-2RCT BOSCH

buc

2

614.10

1,22838

233.39

1,461.77

614.19

1,228.38

233.39

1,461.77

8

Polizor unghiular / fie* - marc, cu fir, profesional, minim 2100W, diametru disc 230 mm

buc

l

788.56

7S8.56

149.83

938.39

788.56

788.56

149.83

938.39

9

Polizor unghiular GWS 18-125 SPL M14-125MM 1800W 2,800 -12.000 RPM BOSCH

buc

2

1,492.93

2,985.87

56732

3,553.18

1,492,93

2,985.87

567.31

3,553.18

10

Polizor unghiular cu acumulatori GWS18-125V 125 MM 2X5Ah LI 18V L-BOXX BOSCH

buc

4

1,492.93

5,971.73

1,134.63

7,10636

1,492.93

5,971.73

1,134.63

7,106.36

îl

Fierăstrău sabie Li-Ion GSA 18V-LI (SOLO) BOSCH

1

70236

702.36

133.45

835.81

702J6

702.36

133.45

835.81

12

Demolator SDS max. 10,1 kg GSH11 E BOSCH

buc

1

2,104,03

2,104.03

399.75

2,503.79

2,104.03

2,104.03

399.76

2,503.79

13

BOSCH GOP 18V-28 (SOLO) Multicutter brushless, Li-Ion + SET PRO-M1X - încărcător GAL1880CV + 2 acu 18V, 5Ah + Geanta textil mediu

buc

2

1,181.44

2,362.88

448.95

2,811.83

1,181.44

2,362.88

448.95

2,811,83

14

BOSCH GSA 18 V-LI B (SOLO) Ferăstrău vertical Li-lon, fina acumulator in set

buc

2

796.96

1,593.92

302.84

1,896.76

796.96

1,593.92

302.84

1,896.76

15

Masca sudura WARRIOR NEAGRA 98X48 MM ESAB

buc

1

420.64

420.64

79.93

500.57

420.64

420,64’

79.92

500.57

16

Autoforant 3,9x25 cutie 1000 buc

buc.

1

24.61

24.61

4.68

29.29

24.61

24.61

4,68

29.29

17

Autoforant 3,9x32 cutie 1000 buc

cutie

1

28.86

28.86

5.48

34.34

28.86

28.86

5.48

34.34

18

Autoforant 3,9x38 cutie 1000 buc

cutie

1

44.98

44.98

8.55

53.53

44.98

44.98

8.55

53.53

19

Autoforant 5x50 cutie 1000 buc

cutie

1

101.85

101.85

19.35

121.20

101.85

101.85

19,35

121.20

20

Autoforant 5x70 cutie 1000 buc

cutie

1

200.00

200.00

38.00

238,00

200.00

200.00

38.00

238.00

21

Banda izolatoare

buc.

26

2.05

53.40

10.15

63.55

2.05

53.40

10.15

63.55

22

Bara nul protecție

buc.

6

15.05

9029

17J6

107,45

15.05

90.291

17.16

107.45

23

Chei combinate cu clichct, Holzer EWSP, set 6 bucăți

buc.

9

453.45

4,081.03

77539

4,856.42

453.45

4,081.03

775.40

4,856.42

24

Chei imbus, scurte, cu locaș torx, Lumytools LT56480, 10 - 50 mm, set 9 bucali

buc.

18

10.58

190.51

36.19

226.70

10.58

190.51

36.20

226.70

25

Ciocan cauciuc, Holzer 24 OZ, alb

buc.

6

10.98

65.90

12.52

78.42

10.98

65.90

12.52

78.42

26

Ciocan dulgherie, Holzer, 600 g

buc.

6

29.09

174.57

33.17

207.74

29.09

174.57

33.17

207.74

27

Ciocan pentru lacatus, Holzer, coada din fibra de sticla, 0.6 kg

buc.

8

44.97

359.73

6835

428.08

44.97

359.73

68.35

428.08

28

Chmpinetru clește ampermetric digital UT2I3B UNI-T clampin-ut213b-unit

buc.

3

149.01

447.04

84.94

531.98

149,01

447.041

84.94

531.98

29

Cleme Wago cu clips 5 poli

buc.

1000

1.59

1,585.70

301.28

1,886.98

1.59

1,585.70

301.28

1,886.98

30

Clește de pi nai Unior

buc.

6

70.11

420,66

79.93

500.59

70.11

420.66

79.93

500.59

31

Clește decablat

buc.

6

20.19

121.14

23.02

144.16

20.19

121.14

23.02

144.16

32

Clește papagal 1.1/4* AUTOMAT SMART GRIP KNIPEX

buc.

6

194.45

1,166.73

221.68

1388.41

194.45

1,166.73

221.68

1,388.41

33

Clește papagal aligator 1.1/2" 250 MM KNIPEX

buc.

10

87.69

876.92

166.61

1/143.53

87.69

876.92

166.61

1,043.53

34

Clești; universali tip Cobra; Lung.clești: 180mm

buc.

6

131.64

789.84

150.07

939.91

131.64

789.84

150.07

939.91

35

Clește reglabil, Mob, cu maso ane PVC, 240 mm                               ---

buc.

6

38,59

231.54

43.99

275.53

38.59

231.54

43.99

275.53

36

Conductor litat de 16 Galben Verde                              y

ml

500

5.25

2,626,00

498.94

3,124.94

535

2,626.00

498.94

3,124.94

37

Conductor Masiv 0,5 pentru lămpi                              /                             \

ml

50

0.29

14.50

2.76

17.26

0.29

14.50

2.76

17.26

38

2«er________________;_______________________/ g/                    __________

buc.

18

9.94

178.90

33.99

212.89

9.94

178.90

33.99

212.89

39

Diblu+Holsurub 3,5x18 cutie lOOObuc                         । Oi

cutie

2

60.00

120.00

22.80

142.80

«0.00

120.00

22.80

142.80

40

Diblu+Holsurab 3,5x30 cutie lOOObuc                         1 31                       /

cutie

2

180.00

360.00

68.40

428.40

180.00

360.00

68.40

428.40

41

Diblu+Holsurub3,5x40cutielOOObuc                        Vo^X                       /

cutie

2

350.00

700.00

133.00

833.00

350.00

700.00

133,00

833.00

42

Diblu+Holsurub 4x40 cutie lOOObuc                                                jfF j

cutie

2

311.00

622,00

118.18

740.18

311.00

622,00

118.18

740,18

43

Diblu+Holsurub 6x40cutie300buc                                                         X

cutie

2

80.80

161.60

30,70

192.30

80.80

161.60

30.70

192.30

44

DuliE27

buc.

20

1.04

20.81

3.95

24.76

1.04

20.81

3.95

24.76

45

Electrozi 3,5 cutie                                                       Luty

buc.

2

58.61

11722

22,27

139.49

58.61

117.22

22.27

139.49

45

Mânuși

buc.

18

2.43

43.69

830

51.99

2.43

43.69

8.30

51,99

47

Masca sudura cu celula

buc.

1

271.69

271.69

51,62

323.31

271.69

271.69

51.62

323.31

48

Mașina de Șlefuit (circulara)

buc.

2

678.14

1,356.28

257.69

1,613.97

678.14

1356.29

257.69

1,613.98

49

Menghina de mana, Wolfcraft EHZ Pro 100 - 450

buc.

10

80.60

805.98

153.14

959.12

80.60

805.98

153.14

959.12

50

Morsete de 4

buc.

200

3.08

616.10

117.06

733.16

3.08

616,10

117.06

733.16

51

Multimetru digital cu protecție automată a domeniului de măsurare TESTBOY 313

buc.

6

42.95

257.68

48.96

306.64

42.95

257.68

48.96

306.64

52

Multimetru digital MULTIM-UT131C-UN1T, ecran LCD, cu măsurare temperatura

buc.

6

103.94

623.63

118.50

742.13

103.94

623.63

118.49

742.13

53

Panza fierăstrău sabie, pentru lemn, Bosch S 1131 L, 2609256702, set 2 bucăți

set

5

57.30

286,49

54.44

340.93

57.30

286.49

54.43

340.93

54

Panza fierăstrău sabie, pentru metal, Bosch S 1155 CHM, 2608653182

buc.

10

69.51

695.10

132.07

827.17

69.51

695.10

132.07

827.17

$5

Pânze flex 125mm

buc.

100

X75

274.99

5225

32724

2.75

274.99

52.25

32724

56

Pasta decapanta Rothenberger

buc.

6

51.18

307.07

58.35

365.42

51.18

307.07

5834

365.42

57

Patent

buc.

12

45.07

540.82

102.75

643.57

45.07

540.82

102.76

643.57

58

’atcnt izolat Unior 1000V

buc.

6

56.95

341.70

64.93

406.63

56.95

341.70

64.92

406.63

59

’atent Sfic

buc.

12

36.72

440.60

83.71

524.31

36.72

440.60

83.71

524.31

60

’atent sfic izolat Unior 1OOOV

buc.

6

59.50

356.98

67.83

424.81

59.50

356.98

67.83

424.81

61

?ini terminali de 16

buc.

200

13.33

2,666.40

506.62

3,173.02

1333

2,666.40

506.62

3,173.02

62

Pini terminali de 2,5

buc.

200

3.46

692,86

131,64

824.50

3.46

692.86

131.64

824.50

63

Pini terminali de 4

buc.

200

5.25

1,050.40

199.58

1,249.98

5.25

1,050.40

199.58

1249,98

64

Pini terminali dublii 2,5

buc.

200 1

8.53

1,706.90

324.31

2,03121

8.53

1,706.90

32431

2,03121

65

Pistol Silicon

buc.

10

12.56

125.61

23.87

149.48

12.56

125.61

23.87

149.48

66

Ranga 300mm

buc.

2

42.00

83.99

15.96

99.95

42.00

83.99

15.96

99.95

67

Ranga 600mm

buc.

2

44.77

89.54

17.02

106.56

44.77

89.54

17.01

106.56

68

Rindea electrica

buc.

1

525.37

525.37

99.82

625.19

525.37

525.37

99.82

625.19

69

Rindea lemn netezire finisare suprafețe 3A-45

buc.

2

115.15

230.30

43.76

274.06

115.15

23030

43.76

274.06

70

Rola Argint

buc.

6

45.89

275.34

52.31

327.65

45.89

27534

5231

327.65

71

Ruleta lOm

buc.

6

49.65

297.91

56.60

354.51

49.65

297.91

56.60

354.51

72

Ruleta 5m

buc.

12

20.84

250.04

47.51

29735

20.84

250.04

47.51

297.55

73

Set 25 biți ph-pz-hx-tx 25- 50 mm cu adaptor BOSCH

buc.

18

37.70

678.62

128.94

807.56

37.70

678.62

128.94

807.56

74

Set dalti lemn

buc.

6

169.74

1,018.44

193.50

1,211.94

169.74

1,018.44

193.50

1211-94

75

Set imbusuri

buc.

6

34.07

204.41

38.84

24325

34.07

204,41

38.84

24325

76

Set Pânze Fierăstrău Pendular

buc.

10

20.62

20624

39.19

245.43

20.62

206.24

39.19

245.43

77

Set șurubelnițe izolate Unior I OOOV

buc.

6

73.24

439.43

83.49

522.92

73.24

439.43

83.49

522.92

78

burghiu beton de 10x60mm

buc.

6

18.38

11028

20.95

13123

18.38

11028

20.95

13123

79

burghiu beton de 12x60mm

buc.

6

27.10

162.60

30.89

193.49

27.10

162.60

30.89

193.49

80

burghiu beton de 4x60mm

buc.

6

7.67

46.02

8.74

54.76

7.67

46.02

8,74

54.76

81

burghiu beton de 5x60mm

buc.

6

4.24

25.44

4.83

30.27

4.24

25.44

4,83

30.27

82

burghiu beton de 6,5x60mm

buc.

18

10.19

183.42

34.85

218.27

10.19

183.42

34.85

218.27

83

burghiu beton de 8x60mm

buc.

6

9.87

5922

1125

70.47

9.87

59.22

11.25

70.47

84

burghiu Con 3-24

buc.

2

260.48

520.96

98.98

619.94

260.48

520.96

98.98

619.94

85

burghiu de lemn 10x60mm

buc.

24

46.88

1,12522

213.80

1,339.02

46.88

1,125.22

213.79

1,339.02

86

burghiu de lemn 12x60mm

buc.

12

57.46

689.52

131.00

820.52

57.46

689.52

131.01

820,52

87

burghiu de lemn 4x60mm

buc.

24

5.47

13128

24.94

15622

5.47

13128

24.94

156.22

88

burghiu de lemn 5x60ium

buc.

24

5.96

143.04

27.18

17022

5.96

143.04

27.18

17022

89

burghiu de lemn 6x60mm

buc.

24

6.11

146.64

27.86

174.50

6.11

146.64

27.86

174.50

90

burghiu de lemn 8x60mm

buc.

24

7.43

178.32

33.88

21220

7.43

17832

33.88

21220

91

burghiu SDS 10x150

buc.

10

17.49

174.93

3323

208.16

17.49

174.93

3324

208.16

92

burghiu SDS 10x60

buc.

22

14.20

312.39

59.35

371.74

1420

31239

59.35

371.74

93

burghiu SDS 12x150

buc.

5

20.69

103.46

19.66

123.12

20.69

103.46

19.66

123.12

94

burghiu SDS 12x60

buc.

10

19.10

190.97

36.28

227.25

19.10

190.97

36.28

22725

95

burghiu SDS 12x900                               / li

buc.

2

343.96

687.92

130.70

818.62

343.96

687.92

130.70

818.62

96

burghiu SDS 14x60                               /                      \

buc.

6

21.99

131.94

25.07

157.01

21.99

131.95

25.07

157.01

97

burghiu SDS 16x60                                    / Q7/    /.fe*

\*\

buc.

6

50.67

304.03

57.77

361.80

50.67

304.03

57.77

361.80

98

burghiu SDS 18x250                                |

buc.

2

71.60

14320

27.21

170.41

71.60

14320

2721

170.41

99

burghiu SDS 24x250                                f        ///fj

buc.

1

18037

180.57

34.31

214.88

180.57

180.57

3431

214.88

100

burghiu SDS 32x350                                \                         AF i

buc.

2

412.03

824.06

156.57

980.63

412.03

824.06

156.57

980.63

101

burghiu SDS 6x100                                  W        ZjF /

buc.

20

11.00

219.98

41.79

261.77

11.00

219.98

41.80

261.77

102

burghiu SDS 6x40                                                        /

buc.

38

10.10

383.80

72.92

456.72

10.10

383.80

72.92

456.72

103

burghiu SDS 8x150                                   X’S'A            • Yr

buc.

10

16.00

159.98

30.40

190.38

16.00

159.98

30.40

190.38

104

burghiu SDS 8x60                             ^[i

buc.

38

13.40

509.30

96.77

606.07

13.40

509.30

96.77

606.07

105

Suflanta cu aer cald BOSCH GHG 20-63

buc.

3

448.98

1,346.93

255.91

1,602.84

448.98

1,346.93

255.92

1,602.84

106

Șurub pentru PVC 4,2x25 cutie lOOObuc

cutie

1

26.79

26.79

5.08

31.87

26.79

26.79

5.09

31.87

107

Tester de priză BENNING SDT 1

buc.

6

23.49

140.96

26.78

167.74

23.49

140.96

26.78

167.74

108

Tester tensiune UNI-T

buc.

6

193.00

1,158.00

220.02

1,378.02

193.00

1,158.00

220.02

1378.02

109

Trusa chei tabulare l/2"-l/4", 94 piese

buc.

7

649.37

4,545.59

863.66

5,409.25

64937

4,545.59

863.66

5,40925

110

Vtticlu sau echer cu talpa 500x250 mm HEDU 41050

buc.

9

77.32

695.84

132.21

828.05

7732

695.84

132,21

828.05

TOTAL DIA

91,957.15

17,471.86

109,429.00

91257.15

17,471.86

109,429.00

DGASPC

DGASPC

111

Pătaturi lemn (cu saltea inclusa)

buc.

50

512.00

25,600.00

4,864.00

30,464.00

512.00

25,600.00

4,864.00

30,464.00

112

Scaune preșcolari

buc.

60

69.00

4,140.00

786.60

4,926.60

69.00

4,140.00

786.60

4,926.60

113

Masuta preșcolari

buc.

18

197.00

3,546.00

673.74

4219.74

197.00

3,546.00

673.74

4,219.74

114

Canapele

buc.

10

738.00

7,380.00

1,40220

8,78220

738.00

7380.00

1,40220

8,78220

115

Minibtblioteca

buc.

5

995.00

4,975.00

|       94525

5,920.25

995.00

4,975.00

94525

5,92025

116

Masa infasat

buc.

5

575.50

2.877.50

546.73

3,424.23

57530

2,877.50

546.73

3,424.23

117

Băncuțe

buc.

15

252.50

3,787.50

719.63

4,507.13

252.50

3,787.50

719,63

4,507.13

118

Dulap vestiar copii

buc.

15

U10.00

18,150.00

3,448.50

21,598.50

1,210.00

18,150.00

3,448.50

21,598.50

119

Dulap dormitor

buc.

5

510.00

2,550.00

484.50

3,034.50

510.00

2,550.00

484,50

3,034.50

120

Catedra

buc.

3

383.00

1,149.00

218.31

1,367.31

383.00

1,149.00

218.31

1367.31

12!

Vestiare personal                                                                                                   i

buc.

10

465.00

4,650.00

883.50

5,533.50

465.00

4,650.00

883.50

5333.50

122

Pat consultație (cabinet medical)

buc.

1

1,616.00

1,616.00

307.04

1,923.04

1,616.00

1,616.00

307.04

1,923.04

123

Dulap instrumentar (cabinet medical)

buc.

1

2,020.00

2,020.00

383.80

2,403,80

2,020.00

2,020.00

383.80

2,403.80

124

Masa instrumentar (cabinet medical)

buc.

1

1,465.00

1,465.00

278.35

1,743.35

1,465,00

1,465.00

278.35

1,743.35

125

Cantar cu taliometru (cabinet medical)

buc.

1

1,938.00

1,938.00

368.22

2,306.22

1,938.00

1,938.00

368.22

2,306.22

126

Cuptor cu microunde

buc.

1

228.00

228.00

43.32

27132

228.00

228.00

43.32

271.32

127

Frigider probe

buc.

1

510.00

510.00

96.90

606.90

510.00

510.00

96.90

606.90

128

Banei vestiare

buc.

5

394.00

1,970.00

37430

2,344.30

394.00

1,970.00

374.30

2344.30

129

Dulap birou/biblioraft

buc.

1

454.50

454.50

8636

540.86

454.50

454.50

86.36

540.86

130

Scaune birou

buc.

4

202.00

808.00

153.52

961.52

202.00

808,00

153.52

961.52

131

Vesela ptr.bloc alimentar (pachet)

buc.

1

1,080.00

1,080.00

205.20

1,285.20

1380.00

1,080.00

205.20

1,285.20

132

Juoarii/set

buc.

5

580.00

2,900.00

551.00

3,451.00

S80.00

2,900.00

551.00

3,451,00

133

Lenjerie de pat

buc.

100

59.00

5,900.00

1,121.00

7,021,00

59.00

5,900.00

1,121.00

7,021.00

134

Pilota pat

buc.

50

120.00

6,000.00

1,140.00

7,140.00

120.00

6,000.00

1,140.00

7,140.00

135

Păturică

buc.

50

25.00

1,250.00

237.50

1,487.50

25.00

!       1,250.00

237.50

|       1,487,50

136

Prosoape (diverse tipuri)

buc.

100

11.00

i.ioo.oo

209.00

1,309.00

11.00

1,100.00

209.00

1,309.00

TOTAL DGASPC

108,044.50

20,528.46

128,572.96

108,044.50

20,528.46

128,572.96

- __

TOTAL GENERAL (I)

200,001.65

38,000.31

238,001.95

200,001.65

38,00031

238,001.95

MIJLOACE FIXE

Nn

Cit

Denumire

UJVf

Cantitate

Pret/buc (lei faraTVA)

Valoare tel faraTVA

Valoare tel

TVA

Valoare lei cu

TVA

Pret/buc (lei faraTVA)

Valoare lei faraTVA

Valoare lei TVA

Valoare tei cu

TVA

ESTIMAT

S.C. Algorlttni Residential 53 S.R.L

DIA

DIA

l

Dispozitiv de canei ai Rogroover 6" Supcrtronic 3 SE Rothenberger 56506

buc

1

4,964.00

4.964.00

943.16

5,907.16

4,963.98

4,963.98

943.16

5,907.14

2

Aparat sudura IWELD GoriHa SuperPULSE 200

buc

1

9,026.45

9,026,45

1,715.03

10,741.48

9,026^4

9,026.34

1,715.01

10,741.35

TOTAL DIA

13,990.45

2,658.19

16,648.64

13,990.32

2,658.17

16,648.49

DGASPC

DGASPC

3

Mașina spalat vase

buc.

2

3,000.00

6,000,00

1,140.00

7,140.00

3,000.00

6,000.00

1,140.00

7,140,00

4

Dulap inox depozitare vesela

buc.

2

2,000.00

4,000.00

760.00

4,760.00

2,000.00

4,000.00

760.00

4,760,00

5

Masa de lucra inox cu polița intermediata

buc.

2

1,717.00

3,434,00

652.46

4,086.46

1,717.00

3,434.00

652.46

4,086.46

TOTAL DGASPC

13,434,00

2,552.46

15,986.46

13434.00

2,552.46

15,986.46

TOTAL GENERAL (2)

27,424.45

5,210.65

32,635.10

27,424.32

5,210.63

32,634.95

TOTAL GENERAL (l>+(2)

227,426.05

43,210.95

270,637.00

227,425.93

43310.93

270,636.86

COMISIA DE ANALIZA:

Președinte - ADRIAN ALEXANDRU ȚUGUI

RECAPITULATIE

Secretar - ALEXANDRU ION

Membru - EMILIACARABULEA             /) JzSffC

Membru- IRINAVALENTINAVASILE               7/

Membru- CRISTINA MARIA ȘERBAN    \Ă      l

i\ - y        «ta/

OFERTANT: \                           1 O   ./iWIW « 1

StKiet^™^RliHM-MSlDENTIALS3S.R.i>-'\          \„CX               A? /

Priuimpuremkt 1             S               VA

__________rsemnaturtij          q/J

Ap

DIA

ESTIMAT

S.C. AJgorithm Kesldentiftl S3 S.R.L.

Valoare lei fara TVA

Valoare tei

TVA

Valoare tei cu TVA

Valoare lei fara TVA

Valoare tel TVA

Valoare lei cu

TVA

Obiecte Inventar

91,957.15

17,471.86

109,429.00

91,957.15

17,47136

109,429.00

Mijloace Fixe

13,990.45

2,658.1»

16,648.64

13,99032

2,658.17

16,648.49

TOTAL DIA

105,947.60

20,130.05

126,077.64

105,947.47

20,130.03

126,077.49

DGASPC

Valoare tel fara TVA

Valoare tei TVA

Valoare lei cu

TVA

Valoare tel faraTVA

Valoare tei | TVA

Valoare lei cu TVA

Obiecte Inventar

108,04430

20,528.46

128372.96

108,04430

2032846

128372.96

Mijloace Fixe

13,434.00

235246

15,986.46

13,434.00

2352.46

15386.46

TOTAL DGASPC

121,47830

23,080.92

144359.42

121,47830

23,080.92

14435942

TOTAL DIA + DGASPC

227,426.05

43410.95

270,637.00

227,425.93

43,210.93

270,63636

PRIMĂRIA___________*/<■•• £?.&// /șa o/_ Șjșq

TELEFON (004 021) yi3 03 23 * 28 FAX (004021) 3)8 03 04 E-MAIL. investttiiachisihi@pr1mafie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

M'. 2-

-HCt^ 5 (U)|. AS-ă/so.OȚ. MoNOTĂ JUSTIFICATIVĂ PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE LEGALE PRECIZATE LA ART. 31 DIN LEGEA NR. 98/2016privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare a Societății Algorithm Residential S3 S.R.L

în conformitate cu prevederile:

- Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • 1. autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • 2. mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • 3. nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate

Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018, cu modificările si completările ulterioare, privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, fiimizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 97/29.03.2019 privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată avand ca scop principal lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 167/27.05.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Residential S3 S.R.L;

 • - Actul constitutiv al Societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

kflțA' PRIMĂRIA


DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII Șl ÎNVĂȚĂMÂNT SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

» *

Luând în considerare:

 • 1. Procesul-Verbal de analiza aprobat de către Primar nr. 420/08.07.2020 al Comisiei de analiza;

 • 2. Declarația reprezentantului Împuternicit dl. TASCAN DOREL al Societății Algorithm Residential S3 S.R.L;

 • 3. Prevederile art. 10 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare aprobata prin Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018

"Art. 10. Procesul-verbal de analiza și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în doua exemplare originale a Procesului-verbal de analiza cuprinzând tarifele/prețurile imitare/tip de activitate rezultate în urma analizei, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016. ”

Din documentele puse la dispoziție Comisiei de analiză, prin oferta nr. 1568/07.07.2020, înregistrată cu nr. 419039/08.07.2020, de către Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L, întreprindere publică ce are ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, rezultă că societatea se încadrează în prevederile legale precizate la art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, astfel cum este menționat și justificat în Procesul -Verbal de analiza aprobat de către Primar nr. 420/08.07.2020 al Comisiei de analiza, respectiv;

Raportat la prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • - Conform Art. 2 lit f) și g) din Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 97/29.03.2017 privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată avand ca scop principal prestarea serviciilor de lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale:

 • ” j) asociați: 1. Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 cu sediul în Calea Dudești nr.191, sector 3, București reprezentat prin Primar domnul Robert Sorin Negoiță

2. SC Administrare Active Sector 3 SRL, cu sediul in B-dul Basarabia nr. 256G, Centrul de Afaceri D Center, indicativ 1.2, București, sector 3, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40A 4752/2012, avand CUI 31012790;

 • g) capital social: 10.000.000 lei divizat în 2000 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel:

 • - Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorul 3, 9.900.000 lei corespunzător unui număr de 1980părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%;

 • - SC Administrare Active Sector 3 SRL, 100.000 și unei cote de participare la capitalul social de


PRIMĂRIA

Astfel, condiția de mai sus este considerată ca fiind îndeplinită.

b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

4. Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 167/27.05.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe imul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Residential S3 S.R.L ;

5. Declarația reprezentantului imputemicit dl. Tascan Dorel al Societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Astfel rezultă îndeplinită condiția de mai sus.

c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Asa cum se arata la punctul a), Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, deține un nr. de 1980 părți sociale și a unei cote de participare la capitalul social de 99 %, SC Administrare Active Sector 3 SRL deținne 20 de parti sociale și o cotă de participare la capitalul social de 1%, astfel că este îndeplinită condiția de mai sus.

Față de cele menționate, Direcția Investiții, Achiziții si Invatamant, prin Serviciul Investiții, Lucrări Publice, a constatat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.31, alin (1) din Legea nr,98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE ȘEF SERVICIU, A

MARIUS POPESCU


SERVICIUL DERULARE ȘI MONITORIZARE CONTRACTE DE LUCRĂRI/SERVICII ȘEF SERVICIU, OVIDIU TĂRIGRĂDEANU

***** Qa MC1S $ 0)1 W3 /&). 0/ Mo

CONTRACT DE FURNIZARE

Preambul

în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publica

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • - Instrucțiunea Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

 • - alte acte legislative aflate în vigoare la această dată;

Ținând cont de:

 • - Nota privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 al nunicipiului București a procedurii de achiziție având ca obiect achiziționarea de „scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanța la imobilele din administrarea Consiliului Local Sector 3 și amenajarea Creșei Greierasul”;

între

 • A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul in București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal RO4420465, avand cont........................................................deschis la

TREZORERIA SECTOR 3, reprezentata prin PRIMAR - domnul ROBERT SORIN NEGOIȚÂ, în calitate de achizitor, pe de o parte

Și

 • B. SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L cu sediul in București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3, telefon/fax 0314.334.452, înregistrata la ONRC sub J/40/5481/19.04.2017, cod fiscal RO37409960, avand cont.......................................deschis la

  TREZORERIA SECTOR 3, reprezentata prin PANAIT RADU Al CA, în calitate de furnizor, pe de altă parte

  1 2    /JÎ/B

  1 6     1

  s-a încheiat prezentul Contract de furnizare              \ 5\ ("W

  ț                                  //

  Avizat’                        ; -               Avizat’ U Xsturt

  DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT      DIRECȚIA ECONOMICA       N&iJl

  SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE           DIRECTOR EXECJZHV,

  ȘEF SERVICIU,        / V                 OCTAVIAN GHEȚU .

  MARIUS POPESCU

  UN in funcția de PREȘEDINTE

  sUU \*\

  gw   1

  u/ffl I-j 1

  By? // w / w A /

  /

  DIRECȚIA IURID1CA "SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE

  ȘEF SERVICIU, GEORGETA VIȘAN
 • 2. Definiții

  • 2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract de achiziție publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante, care are ca obiect furnizarea de produse; contract reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

 • b. achizitor - beneficiarul contractului de furnizare produse, așa cum acestea sunt specificate în anexe. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul achizițiilor publice;

 • c. furnizor - persoana juridică, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului contractului;

 • d. prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

 • f. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

 • g. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului;

 • h. destinație finală - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;

 • i.document scris - orice document întocmit de achizitor sau executatnt, adtat, semnat si confirmt de primire, care are legătură cu orice problema intervenita in derularea acordului cadru;

j.costul achiziției- totalitatea cheltuielilor furnizorului efectuate in conformitate cu contractul;

o.materialele- produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

k.forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

l.zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 • 3. Interpretare

  • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.                                    zfQhMA/X

Clauze obligatei

Avizat,                      A

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII Șl ÎNVĂȚĂMÂNT SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI/PUBLICE


Avizat,


ȘEF SERVICIU, MARIUS POPESCU


DIRECȚIA ECONOMIC. DIRECTOR EXECUTIV OCTAV1AN GHEȚU


Avizat, JȚIA JURIDICĂ


ȘftJL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE f CONTRACTE

ȘEF SERVICIU,

GEORGETA VIȘAN


 • 4. Obiectul contractului

  • 4.1. Obiectul contractului constă în furnizarea de scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanță la imobilele din administrarea Consiliului Local Sector 3 și amenajarea Creșei Greierașul, conform anexelor la prezentul contract și în condițiile precizate în caietul de sarcini.

  • 4.2. Achizitorul se obligă să achiziționeze cele prevăzute la punctul 4.1, respectiv să plătească prețul convenit în prezentul contract.

 • 5. Prețul contractului

  • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor, conform ofertei furnizorului, este de 227.425, 93 lei fără TVA, respectiv 270.636,86 lei cu TVA, conform Procesului verbal de analiza nr. 420/08.07.2020 anexat la H.C.L.S. 3 nr................. din

  • 5.2. Tarifele convenite pentru îndeplinirea contractului, sunt cele declarate de furnizor în propunerea financiară.

 • 6. Durata contractului

  • 6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părți și până la data de 31.12.2020.

  • 6.2. Furnizarea se va realiza pe baza notei de comandă a achizitorului, prin direcția de specialitate, în funcție de necesitățile acestuia în termen de 15 zile de la comanda fermă (nota de comandă în care se

va preciza materialul necesar și cantitatea aferentă), în cuprinsul căreia se va indica locul unde se va

efectua livrarea.

 • 7. Documentele contractului

  • 7.1. Documentele contractului sunt:

 • i. Anexa 1 - Caietul de sarcini;

 • ii. Anexa 2 - Propunerea tehnică;

 • iii. Anexa 3 - Propunerea financiară;

 • iv. Garanția de bună execuție (document ce contractului de către ambele părți);

 • v. Proces-verbal de analiză;

 • vi. H.C.L.S 3 nr............. din ...........va fi constituit de către furnizor după semnarea


privind atribuirea către SC ALGORTTHM


RESIDENTIAL S3 S.R.L a contractului având ca obiect furnizarea de materiale necesare serviciilor de mentenanta la imobilele din administrarea Primăriei Sectorului 3 si amenajarea Cresei Greierașul;

vii. orice acte adiționale la contract, dacă părțile contractante vor consimți să semneze astfel de documente.

 • 7.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

 • 7.3. Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

 • 8. Obligațiile principale ale furnizorului

  • 8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze achizitorului produsele definite în anexele la prezentul contract la destinația precizată în nota de comandă, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate.

  • 8.2. (1) Furnizorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.

Avizata

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

ȘEF SERVICIU,      / \

MAR1US POPESCU   / X*

Ut;

 • (2) Pe toata durata contractului, furnizorul își asumă obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

 • 8.3, Furnizorul se obligă să mențină prețul produselor pe toată perioada de derulare a contractului.

 • 8.4. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, în strictă concordanță cu Caietul de sarcini, anexe la contract.

 • 8.5. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termen de 15 zile de la emiterea notei de comandă de către achizitor. Produsele vor fi furnizate pe cheltuiala furnizorului.

 • 8.6 Furnizorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu graficul de îndeplinire a cerințelor contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 8.7. Furnizorul se obliga sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • a) reclamatii si acțiuni in justiție, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

 • b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației in care o astfel de încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • 9. Obligațiile principale ale achizitorului

  • 9.1 Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul prevăzut la art.5.1. din prezentul contract, către furnizor în contul deschis la Trezoreria.................

  • 9.2 Achizitorul se obligă să recepționeze produsele furnizate în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării privind efectuarea acestora.

  • 9.3 Achizitorul se obligă să plătească prețul către furnizor în termen de maxim 30 de zile de la înregistrării facturilor furnizorului la Direcția Economică, pe baza proceselor-verbale de recepție a produselor.

  • 9.4 (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția furnizorului întreaga documentație necesară pentru ducerea la îndeplinire a contractului.

 • (2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror altor informații transmise furnizorului.

 • 9.5 Achizitorul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementară a Contractului, cu notificarea prealabilă a furnizorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

 • 9.6 Achizitorul are dreptul să sancționeze furnizorul pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate manifestate prin furnizarea unor produse inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare.

 • 9.7 (1) Achizitorul va recepționa produsele și serviciile aferente prezentului contract, prin semnarea de către reprezentanții achizitorului a unui proces verbal de recepție.

 • (2) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților pe tot parcursul desfășurării contractului, întocmind note de constatare pe care le transmite funizorului.

 • 9.8 Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul furnizorului pe întreaga durată a prezentului contract în vederea derulării în cele mai bune condiții a acestuia.

 • lO. Modalități de plată

  • 10.1 Achizitorul se obligă să plătească prețul contractului către furnizor în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3, în baza procesului verbal de recepție acceptat de ambele părți.

  • 10.2 Plățile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituțiilor publice.

  • 10.3 Daca achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista furnizarea produselor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua furnizarea, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligațiilor de către achizitor.

  • 10.4 Plata facturilor fiscale se va face în termenul prevăzut la art. 10.1, după verificarea și acceptarea proceselor verbale de recepție de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea produselor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

 • 11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

  • 11.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul refuză sau nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art, 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fîscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată fumizorulului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. în acest caz, furnizorului are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanția de bună - execuție a contractului

12.1. Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA, în valoare de 11.371,30, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract de ambele părți. Perioada de valabilitate a garanției va fi egală cu durata contractului.

Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Furnizorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea

Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în

mjstrarea acestuia. Suma inițială care
Avizat,                   (a

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL INVESTIȚII. LUCRĂRI PUBLICE

ȘEF SERVICIU, /

MARIUS POPESCU se depune de către contractant îii contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

 • 12.2. In cazul în care furnizorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 12.1, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

5

 • 12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care furnizorul nu își îndeplinește sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 12.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

 • 13. Recepție, inspecții și teste

  • 13.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lui cu specificațiile din contract.

  • 13.2. (1) La recepție, în cazul bunurilor deteriorate, deficiențelor cantitative și calitative, furnizorul va proceda la înlocuirea bunurilor necorespunzătoare și/sau completarea lipsurilor cantitative și calitative. Autoritatea Contractantă, prin personalul de specialitate are dreptul să emită reclamați! privind calitatea produselor furnizate în următoarele condiții:

Pentru defecte evidente și vizibile, reclamarea neîncadrării în normele de calitate se va efectua în momentul livrării, specificandu-se în procesul verbal de constatare.

Pentru defectele si viciile ascunse, reclamația se va putea face în termen de maxim 30 de zile, constatarea si decizia de înlocuire luându-se în prezența reprezentantilor furnizorului.

Pentru defecte aparate ulterior, reclamația se va putea face in termenul de garanție specific produselor.

 • (2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

Recepția va fi atat cantitativa cât și calitativa se va efectua de către reprezentanții desemnați ai achizitorului, astfel:

-Procesul Verbal de recepție va fi semnat de reprezentanții desemnați de către achizitor și reprezentații funizorului.

-Semnarea de către achizitor a Procesului Verbal de recepție certifica faptul ca furnizorul a livrat produsele in concordanta cu caietul de sarcini.

 • 13.3. Inspecțiile și testele din cadrai recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor.

Informarea asupra lipsurilor cantitative sau a deficientelor calitative constatate se va efectua in momentul livrării, in acest sens, intocmindu-se un proces verbal de constatare semnat de reprezentantii achizitorului si ai furnizorului, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara.

 • 13.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica prețul contractului are obligația:


 • a) de a înlocui produsele refuzate; sau

 • b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

 • 13.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

 • 13.6. Prevederile clauzelor 13.1-13.5 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

 • 14. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

  • 14.1. Furnizorul are obligația de a livra la destinația finală indicată de achizitor, respectând datele de livrare.

  • 14.2. (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare, ora încărcării, locul de descărcare, ora descărcării și auto cu care au fost transportate, cât și datele despre denumirea materialelor furnizate în special temperatura acestora înregistrată la plecarea din stație.

 • (2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produselor.

 • 14.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

 • 14.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor.

 • 14.5. Produsele trebuie să respecte condițiile de calitate ale produselor și specificațiile tehnice prezentate.

 • 14.6. Transportul produselor la destinația indicată de achizitor se asigură de către furnizor si intră în costul de furnizare.

 • 15. Asigurări

  • 15.1. Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul de livrare convenit

 • 16. Perioada de garanție

  • 16.1. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite si insotite de documentele de certificare a calitatii si de garanție emise de producător.

  • 16.2. Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este în conformitate cu documentele normative obligatorii aprobate de organismele abilitate, precum și standardele în vigoare sau echivalent. Perioada de garanție va intra în vigoare de la data Procesului verbal de recepție, respectiv după livrare.

  • 16.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

  • 16.4. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea în termen de 10 zile lucrătoare sau de a înlocui produsele în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o

nouă perioadă de garanție care decurge de la data înlocuirii produselor.


 • 16.5. Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

 • 17. Ajustarea prețului contractului

  • 17.1. Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.

 • 18. Conflictul de interese

  • 18.1. Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractului, în mod obiectiv și imparțial.

  • 18.2. (1) Furnizorul garantează că va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație de conflict de interese și va notifica în termen de 5 zile despre această situație, în scris, achizitorului.

  • (2) în situația în care furnizorul cu care s-a încheiat contractul se află în situație de conflict de interese sau într-o situație care, deși nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării contractului și nu notifică achizitorul conform art. 18.2. alin. (1) asupra situației apărute, aceasta dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul, fără obligația notificării formale a furnizorului.

 • 19. Amendamente

 • 19.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni, de comun acord, modificarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiționale.

 • 19.2 Fără a a duce atingere prevederilor art.20.1, în măsura în care modificări ale legislației achizițiilor publice impun modificarea prezentului contract, aceasta se va realiza unilateral de către achizitor, prin act adițional semnat de către părțile contractante.

 • 19.3 Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

 • 20. încetarea contractului

  • 20.1 Prezentul Contract încetează în următoarele situatii:

i.la expirarea duratei stabilite prin Contract;

 • ii . prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile;

 • iii . prin acordul scris al părților;

 • iv .în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile, fără plata de despăgubiri, în condițiile prezentului Contract;

 • v .prin reziliere intervenită în condițiile stipulate în prezentul Contract.

 • 20.2 încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 20.3 în situația rezilierii totale/ parțiale din cauza neexecutării/ executării parțiale de către furnizor a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.


Avizat,                              X

Avizat, DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV, OCTAVIAN GHEȚU


Avizat,

ȚIA JURIDICĂ

LEGISLAȚIE Ș! AVIZARE CONTRACTE

ȘEF SERVICIU, GEORGETA VIȘAN


DIRECȚIA INVESTIȚII. ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

ȘEF SERVICIU.

MARIUS POPESCU

 • 20.4 în situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din contract conform dispozițiilor legale, furnizorul va datora achizitorului daune - interese în cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractuale stabilite prin contract.

 • 20.5 Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respective, precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 20.6 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 20.7 Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 20.8 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. Achizitorul va notifica furnizorul cu cel puțin 5 zile înainte de momentul denunțării unilaterale. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunțării unilaterale a contractului.

 • 21. Rezilierea contractului

  • 21.1 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare si de a pretinde plata de daune-interese.

  • 21.2 Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilîrea unilaterală va produce efecte, iar furnizorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate în baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

 • i. Furnizorul nu furnizează produsele în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază defecțiunile apărute în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat hi acest sens de Achizitor;

 • ii. Furnizorul refuza sa ducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către achizitor;

 • iii. în cazul în care împotriva furnizorului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;

 • 21.3 Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.

 • 22. Forța majoră

  • 22.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forța Majoră să își îndeplinească oricare din obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării intervenției acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, furnizorul va suspenda furnizarea produselor,

  • 22.2. Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează.

   ȘEF SERVICIU, MARIUS POPESCU


   Avizat, DIRECȚIA ECONOMII


   DIRECTOR EXE! OCT AVIAN GHI


   !ȚIA JURIDICA


   TOIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE

   / CONTRACTE f ȘEF SERVICIU,


   GEORGETA VIȘAN


  • 22.3. îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 22.4. Partea contractanta care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 22.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 23. Soluționarea litigiilor

  • 23.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

  • 23.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

 • 24. Dispoziții finale

  • 24.1 în cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-și producă efectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea anulată va conține o obligație esențială pentru validitatea și/sau executarea contractului.

  • 24.2 în cazul fuziunii/ divizării sau schimbării formei juridice a uneia dintre părți aceasta are obligația de a aduce la cunoștința celeilalte părți modificările survenite în actele constitutive ale societății în timp util, în vederea stabilirii de comun acord a succesorului legal al acestei părți contractante.

  • 24.3 Fuziunea/divizarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părți nu afectează executarea contractului, obligațiile părții fiind în totalitate și în indivizibilitate preluate de unul dintre succesorii/succesorul acesteia.

  • 24.4 Prevederile contractuale referitoare la același aspect, dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole.

 • 25. Răspunderea contractuală


  • 25.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzu contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • 26. Limba care guvernează contractul

  • 26.1. Limba care guvernează contractul este limba romana.

 • 27. Comunicări

  • 27.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

  • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

  • 27.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

  • 27.3 în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

  • 27.4 în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată,

Avizat,                                A                            Avizat,            //                                   Avizat,

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT      DIRECȚIA ECONOMICĂ//                    DIRECȚIA JURIDICĂ

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBEtCE           DIRECTOR EXECUTIV, /                 SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE

ȘEF SERVICIU,              / \,           OCTAVIAN GHEȚU                           CONTRACTE

MARIUS POPESCU             1                                                           ȘEF SERVICIU,

/ /                    GEORGETA VIȘAN

cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 27.5 Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

 • 27.6 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • 28. Legea aplicabila contractului

  • 28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

 • 29. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

 • - din partea furnizorului: Algorithm Rezidențial S3 S.R.L

 • -din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului București, Direcția Investiții, Achiziții si Invatamant, Lucrări Publice

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor

Furnizor


SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L


Avizat,

DIRECȚIA ECONOMII DIRECTOR EXECUTĂ OCTAVIANGHEȚU/

PRIMĂRIA


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 Oîl) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabtnetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE


.......Wil ......

a proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a contractului având ca obiect furnizare de „Scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanțâ la imobilele din administrarea Primăriei Sectorului 3 si amenajarea Creșei Greierașul"

Furnizarea unor servicii de calitate precum și îmbunătățirea acestora reprezintă un interes permanent al administrației publice locale la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București.

Astfel, în vederea amenajării Creșei Greierașul precum și a asigurării desfășurării în condiții optime și de siguranță a activităților în cadrul imobilelor administrate de Primăria Sectorului 3, este necesară asigurarea serviciilor de mentenanțâ având ca scop remedierea în timp util a oricărei probleme administrative. în acest sens se impune achiziționarea de scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar.

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București si HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L a înaintat anunțul de intenție nr. 1442/11.06.2020 înregistrat la Primăria Sectorului 3 al Municipiului București cu nr. 386699/CP/12.06.2020, prin care îsi exprima intenția de a participa la procedura de atribuire a contractului având ca obiect furnizare de „Scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanțâ la imobilele din administrarea Primăriei Sectorului 3 si amenajarea Creșei Greierașul".

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către societatea Algorithm Residential S3 SRL, societate care are ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisibilă, cu o valoare de 227.425,93 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în suma de 43.210,93 lei, rezultând o valoare totală de 270.636,86 lei inclusiv TVA.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 423923/13.07.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ am inițiat proiectul de hotărâre pe care il supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Frimăria Sectorului 3 in                      himentui Uniunii Europene 2016/679 in scopul

îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei le               ă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul

UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

i       PRIMĂRIA

■' SECTORULUI

BUCUREȘTITELEFON {0D4 021) 318 03 23-28 FAX {004 021J 318 03 04 E-MAIL investitiiachizilu@primarie3.f0

Calea Dudești nr, 191. Sector 3, 031084, București

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., a contractului ce are ca obiect furnizarea de scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanta la imobilele din administrarea Primăriei Sectorului 3 si amenajarea Cresei Greierasul

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 1.4. autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • 1.5. mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • 1.6. nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate

Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • - Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • - Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare:

 • 1) Necesitatea realizării serviciilor de mentenanta la imobilele administrate de Primăria Sectorului 3 si necesitatea amenajării Cresei Greierasul, se impune achiziționarea de scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar pentru asigurarea desfășurării in bune condiții a activităților din cadrul clădirilor administrate de Primăria Sectorului 3.

PRIMĂRIA

 • 2) Nota nr. 407251/29.06.2020 privind cuprinderea in Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avand ca obiect “Scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanta la imobilele din administrarea Primăriei Sectorului 3 si amenajarea Cresei Greierușul “

 • 3) Nota estimativa a Direcției Investiții, Achiziții si Invatamant - Serviciul Investiții, Lucrări Publice privind determinarea valorii estimate nr. 407260/29.06.2020 aprobată de căte Primarul Sectorului 3;

 • 4) Anunțul de intenție al societarii Algorithm Residential S3 S.R.L nr. 1442/11.06.2020 înregistrat la Primăria Sectoruli 3 a Municipiului București, Cabinet Primar sub nr. 386699/12.06.2020;

 • 5) Caietul de sarcini, instrucțiunile de ofertare si modelul de contract, aprobate de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului către Algorithm Residential S3 S.R.L aferente obiectivului “Scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanta la imobilele din administrarea Primăriei Sectorului 3 si amenajarea Cresei Greierasul“ înregistrate sub nr. 408485/29.06.2020;

 • 6) Referatul nr. 408706/30.06.2020 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii in vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către Algorithm Residential S3 S.R.L aferente obiectivului “Scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanta la imobilele din administrarea Primăriei Sectorului 3 si amenajarea Cresei Greierușul “

 • 7) Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 167/27.05.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Residential S3 S.R.L;

 • 8) Invitația de participare nr. 408711/30.06.2020 transmisă către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L

 • 9) Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 3070 din data 02.07.2020;

 • 10} Scrisoarea de înaintare a ofertei nr. 1568/08.07.2020 depusă de societatea Algorithm Residential S3 S.R.L, înregistrată la Primăria Sector 3 — Cabinet Primar cu nr. 419039/08.07.2020;

 • 11) Procesul - Verbal de deschidere a Ofertei nr.420243/08.07.2020;

 • 12) Procesul -Verbal de analiza nr. 420/08.07.2020 al Comisiei de analiză;

 • 13) Nota justificativă nr. 423681/10.07.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 alin, (1) din Legea nr. 98/2016

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art. 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018, care stipulează:

"Art, 10. Procesul-verbal de analiza și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiza cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizei, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

PRIMĂRIA

 • (2) Procesul-verbal de analiza va fi semnat de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) In baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de analiza, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art. 11. Atribuirea și încheierea contractului

 • (1) Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de analiza, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre ”

supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L a contractului având ca obiect furnizarea de scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanta la imobilele din administrarea Primăriei Sectorului 3 si amenajarea Cresei Greierasul respectiv:

 • 1. aprobarea prețurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal de analiza nr. 420/08.07.2020 aferent proiectului având ca obiect "Scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanta la imobilele din administrarea Primăriei Sectorului 3 si amenajarea Cresei Greierasul"

  Valoarea ofertei (exclusiv TVA)

  227.425,93 lei

  Valoare T. VA.:

  43.210,93 lei

  Valoarea ofertei inclusiv TVA

  270.636,86 lei

 • 2. aprobarea notei justificative privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016,

 • 3. aprobarea încheierii contractului având ca obiect furnizarea de scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanta la imobilele din administrarea Primăriei Sectorului 3 si amenajarea Cresei Greierasul

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE ȘEF SERVICIU, l S

MARIUS POPESCU

SERVICIUL DERULARE ȘI MONITORIZARE CONTRACTELE LUCRĂRII/SERVICII ȘEF SERVICIU, OVIDIU TĂRIGRÂDEANU A

M      PRIMĂRIA


__________________/yz .■


TELEFON (004 021 j 318 03 23 - 28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAll mvesjftuachizirii@primarie3.F0

Calea Dudești nr. 191, Sejrfor 3, 031084, București


CABINET PRIMAR


Referitor: atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L a contractului având ca


furnizarea de scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanta la imobilele din administrarea Primăriei Sectorului 3 si amenajarea Cresei Greierasul

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

 • 1. Proiectul de HOTĂRÂRE privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L a contractului având ca obiectfurnizare de scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanta la imobilele din administrarea Primăriei Sectorului 3 si amenajarea Cresei Greierasul;

 • 2. Raportul de specialitate nr. 4233929/13.07.2020 al Direcției Investiții, Achiziții si Invatamant -Serviciul Investiții, Lucrări Publice și Serviciul Derulare și Monitorizare Contracte de Lucrării/Servicii;

 • 3. Procesul-Verbal de analiza, aprobat de către Primar nr. 420/08.07.2020, al Comisiei de analiză;

 • 4. Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, nr. 423681/10.07.2020;

 • 5. Modelul de contract având ca obiectfurnizarea de scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanta la imobilele din administrarea Primăriei Sectorului 3 si amenajarea Cresei Greierasul, cu societatea Algorithm Residential S3 S.R.L;

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE ȘEF SERVICIU A

MARIUS POPESCU '

SERVICIUL DERULARE ȘI MONITORIZARE CONTRACTE DE LUCRĂRII/SERVICII ȘEF SERVICIU, OVIDIU TĂRIGRĂDfcANU


----------------——--------

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economlco-soclale, buget, finanțe

AVIZUL        .

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraerdinarS din data de.....

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința ? din data de...........a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul......&.....

de pe ordinea de zi / suplimentarea -ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinar-e, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


SECRETAR,


HONTARU VALERICA 5FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MÂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI J CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL      p

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exțiaordhrare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică- apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                   ....., a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ...f?........... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extajOKtifiare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA 1

MEMBRI:              Ț

PELINARU CORNEL         *

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA

................. .............. .........................