Hotărârea nr. 222/2020

HCLS3 nr.222 din 30.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București        www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind desemnarea Comisiei de Tutelă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, să ducă la îndeplinire în numele și pentru Consiliul Local Sector 3, Sentința Civilă nr. 1174/2020 pronunțată de Judecătoria Cornetu

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 437806/CP/23.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 436816/22.07.2020 al Serviciului Autoritate Tutelară;

 • - Sentința Civilă nr. 1174/2020 pronunțată de Judecătoria Cornetu;

 • - Adresa nr. 436860/22.07.2020 a Serviciului Autoritate Tutelară.

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 25 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 14 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin HG nr. 268/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • - Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit.p) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se desemnează Comisia de Tutelă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, să ducă la îndeplinire în numele și pentru Consiliul Local Sector 3, Sentința Civilă nr. 1174/2020 pronunțată de Judecătoria Cornetu.

 • A rt.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  NR. 222 DIN 30.07.2020

  PRIMĂRIACABINET PRIMAR

TELEFON (004 cai) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cablnetprimar@primarie3.ro Calea Podești nr. igi, Sector 3, 031084. București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind desemnarea Comisiei de Tutelă din cadrul Direcției Generale de

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, să ducă la îndeplinire în numele și pentru Consiliul Loca! Sector 3, Sentința Civilă nr. 1174/2020 pronunțată de Judecătoria Cornetu

Urmare sentinței civile nr. 1174/2020 pronunțată de judecătoria Cornetu în dosarul nr.

, de punere sub interdicție judecătorească a bolnavei                  domiciliată

în București,'                    , sector 3, ținând seama de adresa nr.a Spitalului

Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia București prin care comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, faptul că „în urma evaluării realizate de către membrii echipei terapeutice ai spitalului se constată faptul că pacienta                  este o persoană care nu

deține nlciun fel de capacitate personală de a-și satisface nevoile, nici măcar pe cele de bază, fiind obligatoriu și urgent ca aceasta să beneficieze de supraveghere specializată în cadru instituționalizat" și având în vedere atribuțiile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 "de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale ", "de reprezentare a Consiliului Local al Sectorului 3 București, pe plan intern și extern, în domeniul asistenței sociale și protecției copilului ", precum și "de asigurare a măsurilor necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea și asigurarea funcționării în structura proprie a unor centre specializate" este necesară desemnarea Comisiei de Tutelă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, să ducă la îndeplinire în numele și pentru Consiliul Local Sector 3, Sentința Civilă nr. 1174/2020 pronunțată de Judecătoria Cornetu.

Potrivit prevederilor art. 25 alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare "în cazul în care persoana cu handicap nu are rude ori persoane care să accepte tutela, instanța judecătorească va putea numi ca tutore autoritatea administrației publice locale sau, după caz, persoana juridică privată care asigură protecția și îngrijirea persoanei cu handicap".

ama de raportul de specialitate nr. oiectul de hotărâre pe care il supun


Totodată, art. 14 din Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prevede: "în sensul prevederilor art. 25 alin. (4) din lege, în cazul în care instanța judecătorească numește ca tutore autoritatea administrației publice locale, aceasta are obligația de a desemna o persoană sau o comisie din aparatul de specialitate al primarului, respectiv din cadrul compartimentului cu atribuții în domeniu, care să ducă la îndeplinire hotărârea instanței judecătorești".

Luând în considerare cele prezentate și^țj

436816/22.07.2020 al Serviciului Autoritate Tut

aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


primăriaTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL tutelara@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

NR. 436816/22.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea Comisiei de Tutelă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, să ducă la îndeplinire în numele și pentru Consiliul Local Sector 3, Sentința Civilă nr. 1174/2020 pronunțată de Judecătoria Cornetu

Având în vedere situația bolnavei                          , domiciliată

în București,                     , sector 3, pusă sub interdicție judecătorească

prin sentința civilă nr. 1174/2020 pronunțată de Judecătoria Cornetu în dosarul nr.

 • - certificatul de grefa eliberat la data de 15.07.2020 de Judecătoria Cornetu în dosarul nr.                  prin care se certifică că prin Sentința Civilă nr.

1174/2020 s-au dispus următoarele: „Respinge excepția lipsei capacității procesuale pasive a DGĂSPC Sector 3 București. Admite cererea formulată de petenta Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu-Bălăceanca și DGĂSPC Sector 3 București. Numește tutore al intimatei                  pe Consiliul

Local Sector 3 București. Hotărârea se comunică în scris tutorelui și se afișează la sediul instanței și la Primăria Sectorului 3. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cu depunerea cererii de apel la aceeași instanță. Pronunțată azi, 23.04.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.” și adresa Spitalului Clinic de Psihiatrie Praf. Dr. Al. Obregia București transmisă Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 referitoare la numita                  înregistrate la Primăria

Sectorului 3 cu nr. 428859/15.07.2020;

 • - declarația Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu - Bălăceanca nr. 7486/16.07.2020, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 430420/16.07.2020 prin care declară că nu a introdus cerere de apel împotriva Sentinței Civile nr. 1174/2020;

 • - opțiune nedeclarare apel a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 nr. 63256/16.07.2020, împotriva sentinței civile din data de 23.04.2020 dată în dosarul nr. .                de Judecătoria Cornetu,

înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 430924/17.07.2020 prin care declară

în mod ferm și irevocabil că nu a promovat și nu va promova apel împotriva sentinței civile din dosarul sus-menționat;

 • - referatul Direcției Juridice - Serviciul Juridic Contencios Administrativ nr. 433304/20.07.2020 privind propunerea de nedeclarare a apelului în dosarul nr. 3426/1748/2019;

 • - adresa Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3 nr. 101224/22.07.2020 înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 436770/22.07.2020, potrivit căreia dna are domiciliul stabilit la adresa București, , sector 3;

 • - hotărârea nr.               pronunțată de Judecătoria Cometu în dosarul

nr.          2018 potrivit căreia: „Admite cererea formulată de petentul Spitalul

de Psihiatrie "Eftimie Diamandescu " Bălăceanca, în contradictoriu cu intimata internată la data sesizării instanței în Spitalul de Psihiatrie "Eftimie Diamandescu ” Bălăceanca. Confirmă hotărârea Comisiei întrunite la nivelul Spitalului de Psihiatrie "Eftimie Diamandescu ” Bălăceanca, din data de 15.01.2018, de luare a măsurii internării medicale nevoluntare a intimatei

Onorariul apărătorului                         . desemnat

din oficiu, în cuantum de 260 lei, vafi avansat din fondurile Ministerului Justiției. Cu drept de apel în termen de 3 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Cometu. Executorie. Dată în camera de consiliu. Pronunțată în ședința publică, azi, 17.01.2018.

 • - hotărârea nr.                  pronunțată de Judecătoria Cometu în

dosarul nr. .                 potrivit căreia: „Admite cererea formulată de

petentul Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca, privind pe intimata 1                 Confirmă măsura încetării internării nevoluntare a

pacientei.                 măsură dispusă prin Decizia Comisie Medicale a

Spitalului din data de 24.07.2019. Onorariul apărătorului desemnat din oficiu, în cuantum de 550 lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiției. Cu drept de apel în termen de 3 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Cornetu. Dată în camera de consiliu. Pronunțată astăzi, 14.08.2019, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Luând în considerare cele sus-menționate, situația de risc în care se află bolnava I _             , potrivit adresei nr.'                  a Spitalului Clinic

de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia București transmisă Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, potrivit căreia „ în urma evaluării realizate de către membrii echipei terapeutice ai spitalului se constată faptul că pacientai                 este o persoană care nu deține niciun fel de capacitate

personală de a-și satisface nevoile, nici măcar pe cele de bază, fiind obligatoriu și urgent ca aceasta să beneficieze de supraveghere specializată în cadru instituționalizat”, precum și:

 • - prevederile art. 129 alin (3) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, are ca atribuții: “aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea,

PRIMĂRIA

organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local, reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local, precum și înființarea, reorganizarea sau desființarea de societăți de interes local și statul de funcții al acestora ”,

 • - Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 - “este instituția publică cu personalitate juridică care funcționează în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3 București cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale “ și “de reprezentare a Consiliului Local al Sectorului 3 București, pe plan intern și extern, în domeniul asistenței sociale și protecției copilului “, precum și “asigură măsurile necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea și asigurarea funcționării în structura proprie a unor centre specializate“,

 • - Dispoziția nr. 3746/14.08.2015 a Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 prin care s-a înființat “Comisia de Tutelă";

 • - prevederile art. 25 alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare "In cazul în care persoana cu handicap nu are rude ori persoane care să accepte tutela, instanța judecătorească va putea numi ca tutore autoritatea administrației publice locale sau, după caz, persoana juridică privată care asigură protecția și îngrijirea persoanei cu handicap",

 • - prevederile art. 14 din Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap “In sensul prevederilor art. 25 alin. (4) din lege, în cazul în care instanța judecătorească numește ca tutore autoritatea administrației publice locale, aceasta are obligația de a desemna o persoană sau o comisie din aparatul de specialitate al primarului, respectiv din cadrul compartimentului cu atribuții în domeniu, care să ducă la îndeplinire hotărârea instanței judecătorești",

Propunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 desemnarea Comisiei de Tutelă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, să ducă la îndeplinire în numele și pentru Consiliul Local Sector 3, Sentința Civilă nr. 1174/2020 pronunțată de Judecătoria Cometu.

ȘEF SERVICIU,

MUGUR - MIIIAI MARIN

PRIMĂRIA**^TELEFON (004 oai) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL tutelara@prlmarie3.ro Caiea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București


NR. 436860/22.07.2020


CĂTRE,CABINET PRIMAR

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect:

1) Hotărâre privind desemnarea Comisiei de Tutelă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, să ducă la îndeplinire în numele și pentru Consiliul Local Sector 3, Sentința Civilă nr. 1174/2020 pronunțată de Judecătoria Cometu.

Anexat vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Autoritate Tutelară

Proiectul de hotărâre

Documentele care au stat la baza întocmirii proiectului


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, Juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


AVIZUL       --

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....y....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extr^ordinare din data de


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ...5?..........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordnîare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A

MEMBRI:                1

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

s

DOBRE ALEXANDRU

PÂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANVOINEAINOCENȚIU-IOAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL f

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul .....J.......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de-zra ședinței ordinare/eartraordinarc din data de

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunităjn ședința din data de ..                  a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .. ...... de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinri~de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A-FOSTÎntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORA-BIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VOICU AW- inftu

MEMBRI:         (7

PELINARU CORNEL

TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA