Hotărârea nr. 220/2020

HCLS3 nr.220 din 30.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.prlmarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul n - 2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea fi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 427854/CP/l 5.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 427731/15.07.2020 al Direcției Economice;

 • - Adresa nr.427736/15.07.2020 a Direcției Economice;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 49 alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG nr.

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă execuția bugetului local al Sectorului 3, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local si execuția bugetului împrumuturilor interne pentru trimestrul II - 2020, întocmite pe cele doua secțiuni, conform Anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 220

DIN 30.07.2020
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


EXECUȚIA LA VENITURI PE CAPITOLE $1 SUBCAPITOLE LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI II 2020


Anexa nr. 1        /

4ICLS3 (Uî.Ml/saOZM


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2OZ0

PREVEDERI HCl nr. 192/23 06 2020 St Virarea nr410.070/30062020

EXECUȚIE

Tr.l + Trll

Trt + TrM

TOTAL VENITURI (cod 00.02+60.15+00.16+00.17+45.02+48.62)

00.01

”       832 474.14

573 841.53

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

655 559.46

489 953.81

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

713 400.45

544 124.09

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

689 259.45

533 104.79

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.051

00.04

486 368.46

|                 329 361.06

A1.1. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0.00

I                              o.oo

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0.00

0.00

| Impozit pe profit de la agenți economia ’)

01.02.01

0.00

0.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

486 368.46

329 361.06

Impozit pe venit (cod 03.02,174-03.02.18}______

03.02

0.00

0.00

Impozit pe onorariul avocatilor și notarilor publici

03,02.17

0.00

0.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din pa

03.02.18

0.00

|                           0.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04,02.01+04.02.04)

04.02

486 368.46

329 361.06

Cote defalcate din Impozitul pe venit

04.02.01

0.00

0.00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

486 368.46

329 361.06

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (

00.07

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice

05.02

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0.00

0.00

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0.00

0,00

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori

06.02.02

0.00

0.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

107 590.00

114 350.66

Impozitași taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.5C

07.02

107 590.00

114 350.66

Impozit si taxa pe dadlri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

88 000.00

95 811.09

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

30 000.00

26 543.62

Impozit si taxa pe dadlri de ia persoane juridice *)

07.02.01.02

58 000.00

69 267.47

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 +07.02.02.02+07,02.02

07.02.02

7 900.00

8 100.23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

3 500.00

2 868.68

impozit sl taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

4 400.00

5 231.57

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

0.00

0.00

Taxe judiciare de Umbro si alte taxe de timbru

□7.02.03

9 990.00

8 754.57

Alte impozite si taxe pe proprietate

□7.02.50

1 700.00

1 684.77

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+

□0.10

88 200.99

83 758.22

Sume defalcate din TVA (cod

11.02

57 840.99

54578.08

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ia nivelul județelor

11.02.01

0.00

0.00

b’Utne detălââtă Oih tâxă pă Văloarea aoaugătă păntru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor sl Municipiului București

11.02.02

44 486.99

41 259.79

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea

11.02.06

66.00

33.29

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul

11.02.07

0.00

0.00

Sume defalc, din TVA pt.finantarea invatamantului particular sau <

11.02.09

13 268.00

13 285.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri sl servicii (cod 12.02.07)

12.02

0.00

34.34

] Taxe hoteliere

12.02.07

0.00

34.34

Taxe pe servicii specifice (cod 15,02.01+15.02+50)_______________________

15.02

260.00

193.55

Impozit pe spectacole

15.02.01

260.00

193.55

AHe taxe pe servicii specifice

15.02.50

0.00

0.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

30 100.00

28 952.25

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02,02,01+16.02.02.02

16.02.02

26 500.00

25 110.29

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane

16.02.02.01

17 000.00

15 904.22

Impozit pe mijloacele de transport deținute da persoane

16.02.02.02

9 500.00

9 206.07

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de function.

16.02.03

3 600.00

3 841.96

Alte taxe pe utilizarea bununior, autonzarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

0.00

0.00

A6. ALTE IMPOZITE Sl TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

7 100.00

5 634.85

Alte Impozite sl taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

7100.00

5 634.85

Alte impozite si taxe

18.02.50

7 100.00

5 634.85

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

24 141.00

11 019.30

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

2 600.00

2 304.45

Venituri din

jroprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+38.02.50)

30.02

2 600.00

2 304.45

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și con

30.02.01

0.00

0.00

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05

2 600.00

2 304.45

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)

30.02.08

0.00

0.00

1 Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0.00

0.00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

X--12°

0.00
2920

DE

NUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI HCL IW192/23 06 2020 ai

Virarea nr410<J70Z300B2020

EXECUȚIE

TrJ +

Tril

Tr 1 + Tr 11

Venituri din dobânzi

(cod 31.02.03)

31.02

0.00

0.00

| Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0.00

0.00

C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37

00.14

21 541.00

8 714.85

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.02.03+33.02.10+33.0X12+33.02.24+33.02.27+33.02,28+33.02.50)

33.02

1 821.00

519.74

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

240.00

168.84

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea c<

33.02.10

1 581.00

P                350.42

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor soda

33.02.12

0.00

0.00

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0.00

0.00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățih

33.02.27

0.00

0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si desp

33.02.28

0.00

0.48

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școala după școala"

33.02.33

0.00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

0.00

0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50

34.02

20.00

10.02

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

20.00

10.02

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0.00

0.00

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)_______

35.02

9 000.00

7 802.44

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții

35.02.01.02

9 000.00

7 785.53

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a

35.02.02

0.00

0.00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odaia cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0.00

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0.00

16.91

Diverse venituri (cod

36.02.01+36.02.05+36,02.06+36.02.07+30.02.08+36.02.11+36.02.50)

36.02

10 700.00

382.65

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0.00

0.00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

57)0

0.00

Taxe speciale

30.02.06

0.00

16.08

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

30.02.07

0.00

0.00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

38.02.11

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

36.02.32

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0.00

0.00

Alte venituri

36,02.50

10 700.00

366,57

Transferuri voluntare

altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)

37.02

0.00

0.00

Donații si

sponsorizări

37.02.01

o.oo’

0.00

Văraăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-155 428.53

-48 543.21

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

155 428.53

48 543.21

I Alte transferuri voluntare

37.02.50

0.00

0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

0.00

407.80

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10

39.02

0.00

407.80

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0.00

0.00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0.00

407.80

Venituri din privatizare

39.02.04

o.oo

0.00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al

39.02.07

7X       o.oo

0.00

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10        Z.

0.00

0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

/ 7

J___

l '

l      0.00

0.00

încasări din rambursarea Împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

i

l 0.00

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități

40.02.06

K

|_i /r

/     0.00

0.00

încasări din rambursarea mlcrocreditelorde la persoane fizice și j

40.02.07

vk

ț     0.00

0.00

împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

■&.J

0.00

0.00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gol

40.02.11

0.00

0.00

Exced.B.L. fin. chettsect.dezv.

40.02.14

L

0.00

0.00

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

10 915.00

7 716.24

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42

00.18

10 915.00

7 716.24

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.10+00.20}

42.02

10 915.00

7 716.24

A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la

42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.62)

00.19

10 449.00

7 468.28

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0.00

0.00

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

42.02.03

0.00

0,00

Aeroporturi de Interes local

42.02.04                         1

0.00

0.00

Planuri si

regulamente de urbanism

42.02.05

0.00

0.00

Străzi care se vor amenaja Tn perimetrele destinate construcțiilor

42.02.06

0.00

0.00

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0.00

0.00

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod

42.02.09

0.00

0.00

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0.00

0.00

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă e

42.02.09.02

0.00

0.00

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurar

42.02.09.03

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02+10

0.00

0.00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0.00

0.00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuala prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0.00

0.00

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ

42.02.14

0.00

0.00

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare •*)

42.02.15

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2020

PREVEDERI HCL nr 192/23 06 2020 ar Virarea nr410 070/30 06 2020

EXECUȚIE

Trl+Tr.B

TTI + lTfl

finanțarea investițiilor în sănătatețcod

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02,16

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații tn urgență în sănătate

42.02.16.01

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sănătate

42.02.16.03

0.00

1                              0.00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0.00

0.00

căfre bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.16

0.00

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de

42.02.18.01

0.00

0.00

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistenta tehnică pentru pregătirea proiectelor de investitii publice finanțate prin Programul operațional regional

42.02.19

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

42.02.51

0.00

0.00

Subvenții de ia bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destin, secțiunii de dezvoltare a bug. local

42.02.51.02

0.00

0.00

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

9 280.00

2 070.79

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ÎFEN) postaderare aferate perioadei de

42.02.69

1 169.00

5 397.49

B Curente (cod 42.02.21+42 02.28+42.82.29+42.02.32+ 42.02.34 +42.02.35+42.02.37+42.02.40+ 42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)

00.20

466.00

247.96

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

398.00

183.09

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.26

0.00

0.00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0.00

0.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețt

42.02.32

0.00

0.00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0.00

0.00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0.00

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asister

42.02.35

0.00

0.00

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nâscuți

'42.02.36

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii In turism

42.02.40

0.00

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

68.00

64.67

Sume primite de administrațiile locale în cadrai programelor FEGi

42.02.42

0.00

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0.00

0.00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

42.02.51

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destin, secțiunii de funcționare a bug. local

42.02.51.01

0.00

0.00

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

A/VTSv     0.00

0.00

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefir a ntari (cod

45.02.01 la 45.02.05 +£5 02 07+45 02.08+45,02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

45.02        l *f Izal

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod

45.02.01.01 +45.02.01.02+45.02.01.03)

/ s

45.02.01      | z

-i 1

o.oo

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01    \ X>\ <7*

j49 /

l y’x / o.oo

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

XzSk

45.02.01 02       XC»

o.oo

0.00

Prefinanțare

45.02.01.03

0.00

0.00

Fondul Social European (cod

45.02,02,01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

15.02.02.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

15.02,02.02

0.00

0.00

Prefinanțare

15.02.02.03

0.00

0.00

Fondul de Coeziune (cod 45.02,03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0.00

0.00

Prefinanțare

15.02.03.03

0.001

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2020

PREVEDERI HCL nr 192/23062020 si

nr410 070/30 06 2020

EXECUTE

Tr.l + TrB

Tri + TrH

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod

45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)

45.02.07

0.00

0.00

Sume primite Tn contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0.00

0.00

Prefinantare

45.02.07.03

0.00

0.00

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod

45.02.08.01+45.02.OS.02+45.02.08.03)

45.02.08

0.00

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate In anii anteriori

45.02.08.02

0.00

0.00

Prefinantare

45,02.08.03

0.00

0.00

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod

45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)__________

45.02.15

0.00

0.00

Sume primite Tn contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0.00

0.00

Prefinantare

45.02.15.03

0.00

0.00

Alte facilitat! si Instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 +45.02.16.02+45.02,16.03)_________________________

45.02.16

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45 02 16.02

0.00

0.00

Prefinantare

45.02.16.03

0.00

0.00

45.02.17.01 +45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate in anii antenon

45.02.17.02

0.00

0.00

Sume primite in avans

45.02.17.03

0.00

0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si praf! nan tari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 40.02.01 la 48.02.05+43.02.11+45.02.12+45.02.15+45.02,19+40,02,32+45.02.33)

48.02

108 158.69

21 593.39

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.02.01.01+48.02.01,02+48.02.01.03)_________________________

48.02.01

107 124.69

21 558.94

Sume primite Tn contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

107 084.69

0.00

Sume primite Tn contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

40.00

21 558.94

Prefinantare     ____________________________________

48.02.01.03

0.00

0.00

Fondul Social European (FSE) (cod

48.02.02

1 034.00

34.45

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48,02.02.01

1 034.00

33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0.00

1.44

Prefinantare

48.02.02.03

0.00

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

558437.92

495 828.85

VENITURI PROPRIWOO.02+11.02+00.16+37.02)

48.02

655 559.46

489 546.02

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

557 971.92

495 580.89

A. VENITURI FISCALE {cod 00.04+00.00+00.10+00.11)

00.03

689 259.45

533 104.80

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05-1

00.04

486 368.46

329 361.06

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT St CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0.00

0.00

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0.00

0.00

11 mpozit pe profit de la agenti economici 1)

01.02.01

0.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

486 368.46

329 361.06

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0.00

0.00

Impozit pe onorariul avocatilor șl notarilor publici

03.02.17

0.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din pa

03.02.18

0.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

486 368.46

329 361.06

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

0.00

0.00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

486 368.46

329 361.06

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (

00.07

0.00

0.00

Alte Impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice

05.02

0.00

0.00

Afte impozite pe venii, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0.00

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -

06.02

0.00

0.00

Cote defalcate din impozitul pe șelarii ■ Restante anii anteriori -

06.02.02

0.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

107 590.00

114 350.66

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.51

07.02

107 590.00

114350,68

impozit si taxa pe Clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

88 000.00

95 811.09

mpozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

30 000.00

26 543.62

mpozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

58 000.00

69 267.47

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02,02.01+07.02.02.02+07.02.02.

07.02.02

7 900.00

8 100.23

mpozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

3 500.001                   2 868.66

mpozit sl taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

4 400.00                  5 231.57

mpozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

0.001

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

9 990.00]                 8 754.57

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

—1 700.00|                 1 684.77

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

8028

PREVEDERI HCL nr. 192723.06 2020 Si Virarea nr4f00700006 2020

EXECUȚIE

Ttl + Tr.B

Trl+TrH

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02-

00.10

88 200.99

83 758.23

Sume defalcata din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06}

11.02

57 840.99

54 578,08

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ia nivelul comunelor, orașelor.

11.02.02

44 486.99

41 259.79

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drum uri

11.02.05

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare

11.02.06

66.00

33.29

Sume defalc, din TVA pt.finanțarea invata mântui ui particular sau

11.02.09

13 288.00

13 285.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0.00

34.34

pTaxa hoteliere

12.02.07

S                       0.00

34.34

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

260.00

193.55

Impozit pe spectacole

15.02.01

260.00

193.55

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0.00

desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)______________

16.02

30 100.00

28 952.26

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02

16.02.02

i              26 500.00

25110.30

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane

16.02.02.01

17 000.00

15 904.22

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane

16.02.02.02

9 500.00’

9 208.07

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de function

16.02.03

3 600.00

3 841.96

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau

16.02.50

0.00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

7 100.00

5 634.85

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

7 100.00

5 634.85

IAlte impozite si taxe

18,02.50

7100.00

6 634.86

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-131 287.53

-37 523.91

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

2 600.00

2 304.45

Venituri din

proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30,62.08+30.02.50)

30.02

2 600.00

2 304.45

Varsamlnte din profitul net al regiilor autonome, societăților și cotr

30.02.01

0.00

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

2 600.00

2 304.45

Venituri din dividende ( cod 30.02,08.02 }

30.02.08

0.00

0.00

{Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0.00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0,00

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.02+34,02+35,02+36,02+37.02}

00.14

-133 887.53

-39 828.36

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

3102.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50}

33.02

1 821.00

519.74

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

240.00

168.84

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea cc

33.02.10

1 581.00

350.42

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor socia

33.02.12

0.00

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0.00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unități^

33.02.27

0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputat» si desp

33.02.28

0.00

0.48

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școala după școala"

33.02.33

0.00

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50

34.02

20.00

10.02I

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

20.00

10.02

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0.00

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35,02.50)

35.02

9 000.00

7 802.44

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții i

35.02.01.02

9 000.00

7785.53

Penalitati pentru rredepunerea sau depunerea cu intirziere a

35.02.02

0.00

sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0.00

16.91

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+35.02.00+36.02.50)

36.02

10 700.00

382.65

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0.00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

—_       0.00

Taxe speciale

36.02.06

jÂ/yN     o.oo

16.08

Venituri din ajutoare de stal recuperate

36.02.11

\     0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

36.02.32      /* /

X $ \   0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de funcționare

/ V   rata

36.02.32.03    [ Ci      [1

-I 1    0.00

Alte venituri

36.02.50       I țd      nț

jg «700.00

366.57

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)

37.02           \            "

ZO-1/5 428.531

■48 543.21

Donații si sponsorizări

37.02.01       \ 3>,\

Ss?-' /£../    0.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-155 428.53

-48 543.21

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0.00

0.00

UI. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

000

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0.00

0.00

hcasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor nstituțli șl servicii publice de interes Focal sau a unor activități

40.02.06

0.00

hcasări din rambursarea microcrediteior de la persoane fizice șl J

40.02.07

0.00

mprumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

0.00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de

40.02.11

0.00

ncasâri din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

50.17

466.00

247.96

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42

30.18

466.00

247.96

Subvenții de ia bugetul de stat (cod 00.20)

42.02

468.00

247.96

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 Ia42.02.37+42.02.40+42.02.41)

10.20                            |

466.00

247.96

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2029

PREVEDERI HCL pr 192/23 06 2029 si Virarea ar 410.076(30 06 2029

EXECUȚIE

Trl + Tr.ll

Tr!+ Tril

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

398.00

183.09

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42+02-28

0.00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.20

0.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizîonate ale preți

42.02.32

0.00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0.00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asister

42.02.35

0.00

Subvenții pentru acordarea tnrsoului pentru nou-născuți

42.02.36

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.37

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

42.02.80

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatli

42.02.41

68,00

64.87

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEG>

42.02.42

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0.00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor

42.02.45

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destin. Secțiunii de funcționare a bug. Local

42.02.51.01

0.00

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locale

42.02.65

0.00

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.30)____________

43.02

0.00

0.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protect

43.02.01

0.00

Subvenjii de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forte! de munca si subvenționarea tocurilor de munca

43.02.04

0.00

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistentă socială pentru persoanele cu handicap

4302.07

0.00

Subvenjii primite de la bugetele consiliilor locale șl județene pentru ajutoare Tn situatii de extremă dificultate **)

43.02.08

0.00

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciele integrați în învățământul de masă

43.02.30

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

274 036.22

78 012.68

VENITURII PROPRII (cod 00.02+11.02+00.15+37.02)

48.02

0.00

407.80

VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

155 428.53

48 543.21

VENITURI FISCALEI 00.10}

00,03

0.00

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02}

oo.w

0.00

0.00

Sume defalcate din TVA (cad 11.02+07]

11.02

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

0.00

VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

155 428.53

48 543.21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

□0.14

155 428.53

48 543.21

Diverse venituri (cod 35.02.07+36.02.32)

36.02

0.00

0.00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

36.02.32

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04)

37.02

155 428.53

48 543.21

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

155 428.53

48 543.21

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

0.00

407.80

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03

39.02

0.00

407.80

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0.00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03       /FîN'

4 7V/X      o.oo

407.80

Venituri din privatizare

39.02.04

-'-■<7 \       o.oo

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al s

39.02.07     / ♦ /

\* \    0.00

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

\      0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

e

ii’if

_j 1      0.00

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.02

5

nvi:

fii

£ 1     0.00

0.00

Exced.B.L. fin. chett.sectdezv.

40.02.14

. _________________________

1 /o /     0 00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18}

00.17        \

Zo / 10 449 00

7 468.28

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42

00.18        V

K X rs A>s+.__

10 449.00

7 468.28

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)

42.02

ESYiaX 10449.00I

7 468.28

A. De capital

(cod 42.02.01-t-42.02.03 la 42.02.07*42.02.09+42+02.104-42,02.12 la

00,19

IL—J^

10 449.00

7 468.28

Retetinologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02,01

0.00

nvestitii finanțate parțial din Împrumuturi externe

42.02.03

0.00

Aeroporturi de Interes local

42.02.04

0.00

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0.00

Străzi care se vor amenala in perimetrele destinate construcțiilor

42.02.06

0.00

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

42.02.07

0.00

- inanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod

42.02.09

0.00

0.00

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea ți/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2028

PREVEDERI HCL nr.192/23062020 st Vrrarea nr410S7W30 06 2020

EXECUȚIE

Tr.I + TrB

Trt + Trtt

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă

42.02.09.02

0.00

t

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epura

42.02.09.03

0.00

c

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0.00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0.00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu $i gospodărire a apelor

42.02.13

0.00

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ

42.02.14

0.00

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare *")

42.02.15

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locaie pentru finanțarea Investițiilor în sănătate(cod

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0.00

।                           0.00

Subvenții de la Bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicatii în urgentă în

42.02.16.01

0.00

c

locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0.00

c

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investirii în sănătate

42.02.16.03

0.00

c

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0.00

către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0.00

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de

42.02.18.01

0.00

c

Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0.00

c

Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investitii în sănătate

42.02.18.03

0.00

c

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de Interes național, destin, secțiunii de dezvoltare a bug. local

42.02.51.02

0.00

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65      SCtOi

LA/aX 9 280.00

2 070.79

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferate perioadei de programare 2014-2020

A

5 397.49

42.02.69     |

o

\

V1 \

ț-l 1

£ J 1 169.00

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si preflnantarf (cod 45.02.01 Ja 45.02.05

\

45.02      \ 5\

/O /     0.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod

45.02.01     \cW\.

ooo

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate Tn anul curent

45.02.01.01

o.oo

Sume primita în contul plăților efectuate Tn anii anteriori

45.02.01.02       ^<4LlJ

0.00

Prefinanțare

45.02.01.03

0.00

Fondul Social European (cod

45.02.02

0.00

0.00

Suma primite în contul plăților efectuate Tn anul curent

45.02.02.01

0.00

0.00

Sume primite Tn contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0.00

Prefinanțare

45.02.02.03

0.00

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45,02,03.03)

45.02.03

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate Tn anul curent

45.02.03.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0.00

Prefinanțare

45.02.03.03

0.00

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01 +45.02.04.02+45.02.04.03}

45.02.04

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0.00

Prefinanțare

45.02.04.03

0.00

Fondul European pentru Pescuit (cod

45.02.05

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0.00

Prefinanțare

45.02.05.03

0.00

nstrumentul de Asistenta pentru Pieaderare (cod

45.02.07

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0.00

Prefinanțare

45.02.07.03

0.00

nstrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod

45.02.08

0.00

0.00

Sume primite Tn contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0.00

Prefinanțare

45.02.08.03

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2020

PREVEDERI HCL nr.19&23 06 2020 at Virarea nr410 070/30 08 2020

EXECUȚIE

TfJ + TrlI

TTJ + Tr.ll

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2D13 (cod

45.02.15

r                   o.oo

0.00

Sume primite In contul plăților efectuate Tn anul curent

45.02.15.01

0.00

c

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0.00

c

Prefinantare

45.02.15.03

0.00

c

Alte facilitat! sl instrumente postaderare (cod

45.02.16,01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

0.00

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curant

45.02.16.01

0.00

c

Sume primite in contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0.00

c

Prefinantare

45.02.16.03

0.00

£

Mecanismul financiar SEE (cod

45.02.17

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate Tn anul curent

45.02.17.01

0.00

c

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45 02.17.02

0.00

£

Sume primite in avans

45.02.17.03

o.oo

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod 45.02.18.01 +45.02.18.02+45.02.18.03)

45.02.18

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0.00

Sumo primite in avans

45.02.18.03

0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si preflnantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 +40.02.11+45.02.12+45.02.15+45.02.19+45.02.32+45.02.33)

48.02

108 158.69

21 593.39

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48-02.01.01+4B.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

107 1 24.69

21 55B.94

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

107 084.69

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

40.001

21 558.94

Prefinantare

48.02.01.03

0.001

Fondul Social European (FSE) (cod

48.02.02.01 +48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

1 034.00

34.45

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

1 034.00

33.01

Sume primite in contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0.00

1.44

Prefinanțare                           /7

48.02.02.03

0.00

DIRECTOR EXECUTIV U                                  ,

OCTAVIAN GHETU            SEF SERV. FINANCIAR-BUGET-EXECUTIE BUGETARA

/                         Lenuta Alunary

DINTE DE ȘEDINȚĂ ISECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ANEXA NR.2

•Ucisa n>)i. ai&/30.M,

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE

LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI II 2020

mii lei

INDICATORI

PREVEDERI HCL nr.192/23.08.2020 st Virarea nr.410.G70/30.06.2020

2020

EXECUȚIE

Trlml+H

Triml+ll

CHELTUIELI - TOTAL, din care

832 474.14

418 837.17

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

588 437.92

347 040.08

Cheltuieli de personal

10

111 729.86

82 482.81

Bunuri si servicii

20

201 956.47

100 026.32

Dobânzi

30

37 789.56

30 671.02

Subvenții

40

0.00

0.00

Fonduri de rezerva

50

250.00

0.00

Transf. intre unltatl aie admln. publice

61

88 435.67

44 462.40

Alte transferuri

55

13 288.00

13 285.42

Asistenta sociala

57

44 070.02

32 489.46

Alte cheltuieli

59

24105.00

8 273.14

Rambursări de credite

81

37 640.00

36 750.41

Plati efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-826.66

-1 600.90

secțiunea de dezvoltare

274 036.22

71 797.09

Transf. intre unita ti ale admln. publice

61

20 581.96

150.00

Alte transferuri

55

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

359.80

2.65

Programe din (FEDR) - CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

56

3 504.01

474.13

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

205 926.88

50 388.90

Active nefinanciare, din care:

71

195 926.88

40 388.90

Active financiare, din care:

72

10 000.00

10 000.00

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81

43 824.57

20 960.34

Plati efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-161.00

-178.93

1

autoritati publice și acțiuni externe

6102

151 804.14

90 574.15

Autoritatl executive (PS 3 + DITL)

51.02.01.03

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

96 815.39

69 017.47

Cheltuieli de personal

10

47 762.86

37 709.48

A/jZ^S                                          Bunuri si servicii

20

47 195.92

30 319.87

/xV X                                Dobânzi

30

0.00

0.00

f * / [         ț X"* \                                      Subvenții

40

0.00

0.00

r &/                     Y* 1                  Transf. intre unltatl ale admln. publice

51

0.00

0.00

IftllSS^EllKll =>                                                Alte transferuri

55

0.00

0.00

67

0.00

0.00

\ <j\                   /c^ /                                            Alte cheltuieli

59

505.00

374.78

Rambursări de credite

81

1 376.00

1 320.07

Plati ®fect in anii preced si recuper in anul curent

85

-24.39

-706.73

secțiunea de dezvoltare

54 988.75

21 556.68

Transf. Intre unltatl ale admln. publice

51

0.00

0.00

Alte transferuri

56

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

359.80

2.65

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

58

2 277.01

120.29

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

52 351.94

21 433.74

Active nefrnanciare, din care:

71

52 351.94

21 433.74

Active financiare, din care:

72

0.00

0.00

Plati efect in anii preced sl recuper in anul curent

85

0.00

-17.93

2

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

4447.40

2707.28

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

3 745.40

2 707.28

Cheltuieli de personal

10

0.00

0.00

Bunuri si servicii

20

551.60

149.80

Fonduri de rezerva

50

250.00

0.00

bz

Transf. fntre unltatl ale admin. Publice

51

2 946.00

2 560.40

INDICATORI

PREVEDERI HCL nr.192/23.06.2020 si

Virarea

nr.410.070/30.06.2020

2020

EXECUȚIE

Triml+U

Triml+ll

Plati afect in anii preced si recuper in anul curent

85

-2.20

-2.92

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

702.00

0.00

Transf. intre unitati ale admln. publice

51

42.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din cam:

70

660.00

0.00

Active nefinanciare, din care:

71

660.00

0.00

Plăti efect in anii preced si recuper în anul curent

85

0.00

0.00

3

TRANZACTH PRIVIND DATOTCA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

68 02

37 802.06

30 883.52

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

37 802.06

30 883.52

Comisioane si alte costuri afer.imprum.

20.24

12.50

12.50

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30,01

37 789.56

30 871.02

4

APARAK

0002

73.70

24.78

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

73.70

24.78

Bunuri sl servicii

20

73.70

24.78

Plati efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

0.00

0.00

Active nefinanciare, din care:

71

0.00

0.00

Plati efect In anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

5

ORDINE PUBLICA Sl SIGURANȚA NAȚIONALA (Prot. Cwila+Pol Comunii)

0102

642915

1985.49

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

2 352.69

522.17

Cheltuieli de personal

10

0.00

0.00

Bunuri si servicii

20

2 355.56

525.38

TransL intre unitati ale admin. publice

51

0.00

0.00

Plati efect in anii preced sl recuper In anul curent

85

-2.87

-3.21

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

4 076.46

1 463.32

Transf. intre unitati ale admin, publice

51

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

4 076.46

1 463.32

Active neflnanclare, din care:

71

4 076.46

1 463.32

Plati efect In anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

6

INVATAMANT

6502

174 411.56

60 758.04

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

103 266.03

52 499.17

Cheltuieli de personal

10

7 880.00

3 110.01

A                                             Bunuri818rvleH

20

47 798.67

20 406.71

Dobânzi

30

0.00

0.00

/♦/

“—--

\ ț \                                    Alte transferuri

55

13 288.00

13 285.42

/ <*/

\^ \                                  Asistenta sociala

57

4 075.02

166.89

linifml C

, 1                                              Alte cheltuieli

59

22 000.00

7 525.49

1 o

1                               Rambursări de credite

81

8 244.00

8 025.82

/fi /      Plati efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-19.66

-21.17

Vf?\

SECTIUNEA DE DEZV0LTARE

71 145.53

8 258.87

1 u L                                                        Afte transferuri

55

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext neramburaab, din care:

56

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

49 238.07

8 365.09

Active nefinanciare, din care:

71

49 238.07

8 365.09

Rambursări de credite

81

22 068.46

54.78

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-161.00

-161.00

7

SANATATE

66 02

2069.00

1139.17

Servicii de sanatate publica

66.02.08

2 069.00

1 139.17

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

2 069.00

1 139.17

Cheltuieli de personal

10

69.00

63.10

Bunuri sl servicii

20

2 000.00

1 076.07

Plati efect In anii preced sl recuper In anul curent

85

0.00

0.00

a

CULTURA.RECREERE Sl RELIGIE

6762

136171.27

40 871.90

SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE

67 475.85

36 009.95

Cheltuieli de personal

10

0.00

0.00

Bunuri sj servicii

20

60 596.84

30 178.42

Transf. intre unitati ale admln. publice

51

0.00

0.00

Alte cheltuieli

59

1 000.00

0.00

Rambursări de credite

B1                  !

5 882.00

5 835.65

Plati efect In anii preced si recuper In anul curent

35

-2.99

-4.12

INDICATORI

PREVEDERI HCL nr.192/23.08.2020 si Virarea nr.410.07W30.06.2020

2020

EXECUȚIE

Triml+ll

TrimfrHI

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

68 695.42

4 861.95

Transf, intre unitati ale admJn. publice

51

0.00

0.00

Alte transferuri

S5

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

0.00

0.00

CHELTUIEU DE CAPITAL, din care;

70

68 695.42

4 861.95

Active nefinanciare, din care:

71

68 695.42

4 861.95

Active financiare, din care:

72

0.00

0.00

Plati efect in anii preced sl recuper in anu] curent

65

0.00

9

ASIGURĂRI Sl asistenta sociala

68 02

112 443.16

80 178.76

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

107 598.62

79 302.78

Cheltuieli de personal

10

56 018.00

41 600.22

Bunuri sl servicii

20

10 956.48

5 098.44

Dobânzi

30

0.00

0.00

Subvenții

40

0.00

0.00

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

0.00

0.00

Alte transferuri

55

0.00

0.00

Asistenta sociala

57

39 995.00

32 322.57

Alte cheltuieli

59

600.00

372.87

Rambursări de credite

81

782.00

746.45

Plati efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-752.86

-837.77

SECȚIUNEA de dezvoltare

4 844.54

875.98

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

0.00

0.00

Alte transferuri

65

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

58

1 227.00

353.84

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

3 617.54

522 14

Active nefinanciare, din care:

71

3 617.54

522.14

Plati efect in anii preced si recuper rn anul curent

85

0.00

0.00

10

LOCUINȚE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

70 02

44 232.11

41 544.93

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

20 926.00

20 441.38

Bunuri si servicii

20

0.00

0.00

Subvenții

40

0.00

0.00

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

0.00

0.00

Rambursări de credite

81

20 926.00

20 441.38

Plăti efect in anii preced sl recuper in anul curent

85

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

23 306.11

21 103.55

Transf. Intre unitati ale admin. publice

51

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din cara:

56

0.00

0.00

Programe din (FEDR) - CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

23 306.11

21 103.55

Active nefinanciare, din care:

71

1 550.00

197.99

Active financiare, din care;

72

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

Rambursarea împrumuturilor contr.pt finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81

21 756.11

20 905.56

Plati efect in anii preced sl recuper in anul curent

85

0.00

0.00

11

PROIECȚIA MEDIULUI

7402

116 029 63

52 052.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

85 489.67

41 902.00

Bunuri si servicii

20

0.00

0.00

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

85 489.67

41 902.00

t sk f 1

| \1

\                          Rambursări de credite

81

0.00

0.00

MW

\C0 \ Plati efect in anii preced st recuper in anul curent

86

0.00

0.00

C

J 1

C /              SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

30 539.96

10 150.00

L ’-tx

/            Transf. Intre unitati ale admin. publice

51

20 539.96

150.00

V

WX

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

10 000.00

10 000.00

5

^9^

Active nefinanciare, din care:

71

0.00

0.00

£Liul-S

Active financiare, din care:

72

10 000.00

10 000.00

Plati efect in anii preced si recuper in anul curent

35

0.00

0.00

12

TRANSPORTURI

8402

46 560.96

16135.08

INDICATORI

PREVEDERI HCL nr.192/23.06.2020 si Virarea nr.410.070/30.06.2020

2020

EXECUȚIE

Trlml+ll

TrimWl

Străzi

84.02.03.03

46 560.96

16 135.08

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

30 823.51

12 590.41

Bunuri si servicii

20

30 415.20

12 234.35

Rambursări de credite

81

430.00

381.04

Plati efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-21.69

-24.98

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

15 737.45

3 544.67

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

0.00

0.00

CHELTUIEU DE CAPITAL, din care:

70

15 737.45

3 544.67

Active nafînanciare, din care:

71

15 737.45

3 544.67

Active financiare, din care:

72

0.00

0.00

Plati efect în anii preced sl recuper în anul curent

85

0.00

0.00

DIRECTOR EXECUTIV U

OCTAVIAN GHETU /                 SEF SERVICIU FINANCIARJSUGET-EXECUTIE BUGETA

/l                            Lenuta Alunaru

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI                                          ANEXA Nr.3

PCtss M.®0/5O.OZ.

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI II 2020

mii lei

DENUMIREA INDICATO R

Cod indicator

PREVEDERI HCL nr.192/23.06.2020 si Virarea nr.410.070/30.06.20 20

2020

execuție Trin.l+il

/*/

/ SI

lniP^ilhi

\* \

\d) \

Triml+ll

Triml+ll

III

urau

p I

TOTAL VENITURI                           #7

00.01

144 930.73

121194.76

HI OPERAȚIUNI FINANCIARE________

00.16

144930.73

121 194.76

Alte operațiuni financiare

41.07

144 930.73

121 194.76

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

50 603.16

26 867.19

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG

41.07.02.02

0.00

0.00

nr.8/2016 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina

41.07.02.07

0.00

0.00

nr.27/2017 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina

41.07.02.09

0.00

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.8/2018 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07.02.12

94 327.57

94 327.58

CREDITE INTERNE

144 930.73

37 443.99

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.07+63.07+70.07+74.07+79.07)

144 930.73

37 443.99

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.07+54.07)

13 192.71

10 000.00

Autorități publice si acțiuni externe (cod 57.07.01)

51 07

13 192 71

10 000 00

Din total capitol:

I Autorități executive si legislative

51.07.01

13 192.71

10 000.00

Alte servicii publice generale (cod 54.07.50)

54.07

0.00

0.00

|Alte servicii publice generale

54.07.50

0.00

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)

65.07

0.00

0.00         !

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0.00

0.00

învățământ preșcolar

65.07.03.01

0.00

0.00

învățământ secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.0:

65.07.04

0.00

0.00

învățământ secundar inferior

65.07.04.01

0.00

învățământ secundar superior

65.07.04.02

Invatamant profesional

65.07.04.03

invatamant posti iceal

65.07.05

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

0.00

Aite cheltuieli în domeniul învățământului

65.07.50

Sănătate (66.07.06+66.07.50)

66.07

0.00

0.00

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)

66.07.06

0.00

Alte cheltuieli rn domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0.00

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)

67.07

5 000.00

4599.74

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod

67.07.03

0.00

0.00

Servicii recreative si sportive (cod 67.07.05.03)

67.07.05

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

5 000.00

4 599.74

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+€

68.07

0.00

0.00

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

Creșe

68.07.11

0.00

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

0.00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 6'

68.07.50

0.00

0.00

[Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

58.07.50.50

0.00

Locuințe, servicn si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07,05 la 70.07.07+70.07.50)

70-07

126 738.02

22 844.24

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

126 738.02

22 844.24

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.07.03.01

126 738.02

22 844.24

Âlte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.07.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+7(

70.07.05

0.00

Iluminat public si electrificări rurale

70.07.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comu

70.07.50

0.00

Pra

tectia hibdFdlW" (cod 74.07.05+74.07.06)............................................

74.07

0.00

Din loiat capilor.

79.07

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.0;

74.07.05

0.00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07

80.07

0.00

Din total capitol:

[Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.07.01.06)

80.07.01

0.00

Combustibil și energie (cod 81.07.06 )

81.07

0.00

Din total capitol:

| Energie termică

81.07.06

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06 )

84.07

0.00

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

0.00

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

0.00

DEFICIT_________________________________________________

99.07


SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Anexa nr.4 i

Itciss IWi.'lto/So.OT.&îo


EXECUȚIA BUGETULUI VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI II 2020

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

2620

PREVEDERI HCL nr.192Q3JK.2020 Si Virarea nr410 070/30.06.2020

EXECUȚIA

Tr.l+Tr.ti

Tr.l+tr.JI

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)

00.01

125 339.57

59 479 49

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

16 321.94

13 914.55

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0.00

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0.00

0.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0.00

0.00

Impozit pe spectacole

15.10.01

0.00

0.00

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0.00

0.00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

16 321.94

13 914.55

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

1 213.61

597.71

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

1 213.61

597.71

Venituri din concesiuni si inchirieri(cod30.10.05.30)

30.10.05

1 213.61

597.71

|Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituții publice

30.10.05.30

1 213.61

597.71

Venituri din dividende(cod30.10.08.02+30.10.08.03)

30.10.08

0.00

0.00

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

30.10.08.02

0.00

0.00

Dividende de virat de către societățile si companiile naționale sl societățile cu capital majoritar de stat**)

30.10.08.03

0.00

0.00

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0.00

0.00

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0.00

0.00

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0.00

0.00

|Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

15108.33

13 316.84

venituri din prestări de servicii sl alte actlvltati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.1

33.10

15 101.33

13 313.51

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

10 298.33

2 756.74

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

3 550.00

9 895.34

Taxe si alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0.00

0.00

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

552.00

384.31

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

232.00

122.26

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anex

33.10.16

0.00

0.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, sp

33.10.17

18.00

11.45

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sp

33.10.19

0.00

0.00

Venituri din cercetare

33.10.20

0.00

0.00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

0.00

0.00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume s

33.10.30

0.00

0.00

venituri am contractele mcneiăte cu airecime as ssnststs puBiica oin sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0.00

0.00

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0.00

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

451.00

143.41

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.60)

34.10

0.00

0.00

IAlte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0.00

0.00

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0.00

o’.oo

|Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0.00

0.00

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

7.00

3.33

lAlte venituri

36.10.50

7.00

3.33

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+1

37.10

0.00

0.00

Donații și sponsorizări

37.10.01

0.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvi

37.10.03

0.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

0.00

0.00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0.00

0.00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

38.10.50

0.00

0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

0.00

952.54

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

0.00

952.54

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40

40.10.15

0.00

962.64

|Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pan

40.10.15.01

0.00

952.54

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.16)investitil

40.10

0.00

0.00

_

Sume primite in cadul mecanismului decontării cererilor de plata*)

40.10.16

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

109 017.63

44 612.40

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.1

00.18

109 017.63

44 612.40

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11 +42.10.39+42.10.43)

42.10

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau ntegral din venituri proprii pentnj proiecte finanțate din FEN postaderare

42.10.39

0.00

0.00

Subvenții primite de instituțiile publice si activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de

42.10.43     >

’rxM000

0.00

I

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62 /C5

\f<7\)00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

2020

PREVEDERI HCL «192/2306.2020 si Virarea nr.410070Z30.06.2020

EXECUȚIA

Tr.H-Tr.il

Tr.Htr.il

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.

43.10

109 017.63

44 612.40

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

88 435.42

44 462.40

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din doms

43.10.10

0.00

0.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din do

43.10.14

0.00

0.00

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0.00

0.00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

20 582.21

150.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0.00

0.00

aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații tn urgență tn sănătate

43.10.16.01

0.00

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale tn sănătate

43.10.16.02

0.00

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea al

43.10.16.03

0.00

0.00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.17

0.00

0.00

sume am veniturile proprii aie Ministerului sanatapi către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență fn sănătate

43.10.17.01

0.00

0.00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sănătate

43.10.17.02

0.00

0.00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0.00

0.00

Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate si preflnantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+46.10.17+45.10.18)

45.10

0.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod

45.10.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plătitor efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

0.00

0.00

Prefinantare

45.10.01,03

0.00

0.00

Fondul Social Europeanf cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate Tn anul curent

45.10.02.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

0.00

0.00

Prefinantare

45.10.02.03

0.00

0.00

Fondul de Coeziunefcod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate In anul curent

45.10.03.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

0.00

0.00

Prefinantare

45.10.03.03

0.00

0.00

Fondul Agricol de Dezvoltare Ruralaf cod

45.10.04

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0.00

o.bo

Prefinantare

45.10.04.03

0.00

0.00

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate in anii anteriori

45.10.05.02

0.00

0.00

Prefinantare

45.10.05.03

0.00

0.00

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderaref cod

45.10.07

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0.00

0.00

Prefinantare

45.10.07.03

0.00

0.00

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriatt cod

45.10.08

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

0.00

0.00

Prefinantare

45.10.08.03

0.00

0.00

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod

45.10.15

0.06

0.00

Sume primite Tn contul plătitor efectuate în anul curent

45.10.15.01

0.00

0.00

Sume primite Tn contul plătitor efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

0.00

0.00

Prefinantare

45.10.15.03

0.00

0.00

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod

45.10.16

0.06

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate Tn anul curent

45.10.16.01

0.00

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0.00

0.00

Prefinantare

45.10.16.03

&06

0.00

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0.00

0.00

Sume primite Tn contul plăților efectuate Tn anul curent

45.10.17.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0.00

0.00

Sume primite Tn avans

45.10.17.03

0.00

0.00

Programul Norvegian pentru Creștere Economica și Dezvoltare Durabilă

45.10.18

0.00

0.00

Sume primite Tn contul plăților efectuate în anul curent

45.16.13.01

0.00

0.00

Sume primite Tn contul plătitor efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0.00

0.00

Sume primite Tn avans

45.10.18.03

0.00

o.ool

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI HCL nr.192/23.06.2020 Si Virarea nr 410 070/3006.2020

EXECUȚIA

Tr.l+Tr.B

TrHtr.ll

Programul de cooperare elvețiano-roman vaand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

45.10.19

0.00

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.10.19.01

0.00

0.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.10.19.02

0.00

0.00

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE

45.10.20

0.00

0.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.10.20.01

0.00

0.00

Sume primite in contul plătitor efectuate in anii anteriori

45.10.20.02

0.00

0.00

Sume primite in avans

45.10.20.03

0.00

0.00

Fondul național pentru reiatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

4510.21

0.00

0.00

Sume primite in contul platilor efectuate inanul curent

45.10.21.01

0.00

0.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.10.21.02

0.00

0.00

Sume primite in avans

45.10.21.03

0.00

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)

00.01

104 757.36

59 329.49

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

16 321.94

13 914.55

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0.00

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0.00

0.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0.00

0.00

Impozit pe spectacole

15.10.01

0.00

0.00

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0.00

0.00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

16 321.94

13 914.55

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

1 213.61

597.71

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

1 213.61

597.71

Venituri din concesiuni si inchirieri(cod30.10.05.30)

30.10.05

1 213.61

597.71

(Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituții publice

30.10.05.30

1 213.61

597.71

Venituri din dividende(cod30.10.08.02+30.10.08.03)

30.10.08

0.00

0.00

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

30.10.08.02

0.00

0.00

Dividende de virat de către societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat**)

30.10.08.03

0.00

0.00

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0.00

0.00

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0.00

0.00

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

15 108.33

13 316.84

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.1

0.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

15101.33

13 313.51

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

10 298.33

2 756.74

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

3 550.00

9 895.34

Taxe si alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0.00

0.00

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

552.00

384.31

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

232.00

122.26

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anex:

33.10.16

0.00

0.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, sp

33.10.17

18.00

11.45

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sp

33.10.19

0.00

0.00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate

33.10.21

0.00

0.00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publica din sume e

33.10.30

0.00

0.00

venituri din contractele inen&ăte cu direcțiile de sănătate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0.00

0.00

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0.00

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

451.00

143.41

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0.00

0.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0.00

0.00

Amenzi, penalltati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0.00

0.00

IAlte amenzi, penalltati si confiscări

35.10.50

0.00

0.00

Diverse venituri (cod 36.10.60)

36.10

7.00

3.33

| Alte venituri

36.10.50

7.00

3.33

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

0.00

0.00

Donatii și sponsorizări

37.10.01

0.00

0.00

Vârsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvi

37.10.03

0.00

0.00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0.00

0.00

HI. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

0.00

952.54

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

0.00

952.54

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40

40.10.15

0.00

952.54

|sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pen

40.10.15.01

0.00

952.54

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

88 435.42

44 462.40

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 43.10)

00.18

88 435.42

44 462.40

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0.00

0.00

Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integrai sau parțial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de

42.10.43

0.00

0.00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2021

PREVEDERI HCL nr192/23.06.2020 Si

Virarea nr.41O 070/30 06.2020

Trl+Tr.8

EXECUȚIA

Trl+tr.ll

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

88 435.42

44462.40

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

88 435.42

44 462.40

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din dom<

43.10.10

0.00

0.00

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0.00

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+00,15+

00.01

20 582.21

150.00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

0.00

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

0.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

0.00

0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0.00

0.00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0.00

0.00

IIJ.OPERATIUNI FINANCIARE(CQD40.10)

00.16

0.00

0.00

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.16)

40.10

0.00

0.00

ISume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata*)

40.10.16

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

20 582.21

150.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.1

00.18

20 582.21

150.00

Subvenții de ia bugetul de stat (cod 42.10.39)

42.10

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către Instituții publice finanțate parțial sau Integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare

42.10.39

0.00

0.00

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

0.00

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAU! (cod

43.10

20 682.21

150,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

20 582.21

150.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0.00

0.00

aparaturii medicale și echipamentelor de comunicatii în urgentă in sănătate

43.10.16.01

0.00

0.00

sume din cugetul de stat către cugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sănătate

43.10.16.02

0.00

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea al

43.10.16.03

0.00

0.00

Sume din veniturile proprii aie Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.17

0.00

0,00

locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicatii în urgentă in sănătate

43.10.17.01

0.00

0.00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0.00

0.00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investitii în sănătate

43.10.17.03

0.00

0.00

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantarl (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+46.10.17+45.10.18)

46.10

0.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod

45.10.01

0.00

0.00

Sume primite Tn contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

0.00

0.00

Prefinantare

45.10.01.03

0.00

0.00

Fondul Social Europeanf cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0.00

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

0.00

0.00

Prefinantare

45.10.02.03

0.00

0.00

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03,02

0.00

0.00

Prefinantare

45.10.03.03

0.00

0.00

45.10.04.01 +45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0.00

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plătitor efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0.00

0.00

Prefinantare

45.10.04.03

0.00

0.00

Fondul European de Pescuitț cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0.00

0.00

Prefinantare

45.10.05.03

0.00

0.00

45.10.07.01 +45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10.07

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0.00

0.00

Prefinantare

45.10.07.03

0.00

0.00

45.10.08.01 +45.10.08.02+45.10.08.03)

45.10.08

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

15.10.08.01

0.00

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate în anii anteriori

t5.10.08.02

0.00

0.00

Prefinantare

15.10.08.03

<nM4Ă7\o.oo|        o.oo

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2020

PREVEDERI HCL nr 192123.06.2020 si Virarea nr.410.070/30.06.2020

EXECUȚIA

Tr.l* TrJJ

Tr.l+tr.U

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod

45.10.15

0.00 ..........

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.(5.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate Tn anii anteriori

45.10.15.02

o.od

5?oo

Prefinantare

45.10.15.03

0.00

0.00

Alte Iacii

tati si instrumente postaderare (cod

45.10.16

o.oO

0^0

Sume primite în contul plăților efectuate Tn anul curent

45.10.16.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0.00

0.00

Prefinanțare

45.10.16.0S

0.00

5730

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01*45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0.00

0.00

Sume primite în avans

45.10.17.0S

0.00

0.00

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabila

45.10.18

0.00

0.00

Sume primite Tn contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

0.00

0.00

Sume primite Tn contul plăților efectuate în anii antenon

45.10.18.02

0.00

0.00

Sume primite în avans

45.10.18.03

0.00

0.60

Programul de cooperare elvetiano-roman vaand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

45.10.10

0.00

0.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.10.19.01

0.00

0.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.10.10.02

0.00

0.00

Asistente tehnica pentru mecanismele financiare SEE

45.10.20

0.00

0.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.10.20.01

0.00

0.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.10.20.02

0.00

0.00

Sume primite in avans

45.10.20.03

0.00

0.00

Fondul național pentru reiatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

45.10.21

0.00

0.00

Sume primite in contul platilor efectuate inanul curent

45.10.21.01

0.00

0.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.10.21.02

0.00

0.00

Sume primite in avans                       „

45.10.21.03

0.00

O.TO

DIRECTOR EXECUTIV //                                     t

OCTAVIAN GHETU /               SEF SERV. FINANCIAR-BJBGET-EXECUTIE BUGETARA

V              LENUTAALUNARU H s

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Anexa 5 ^/so.o¥.ăjo&) EXECUȚIA BUGETULUI VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI II 2020

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2020

PREVEDERI HCL nr.192/23.06.2020 Si Virarea nr.410.070f30.06.202 0

Execuția

Tr.l+Tr.ll

Tr.l+ Tr.li

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

127 539.17

44 901.30

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cgd 54.10+55.10)

50.10

3 439.00

2 603.80

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

3 439.00

2 603.80

Din total capitol:

0.00

[Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

3 439.00

2 603.80

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.10

0.00

0.00

a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (coc

59.10

0.00

0.00

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0.00

0.00

Din total capitol: [

0.00

0.00

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

61.10.03

0.00

0.00

| Politie locala

61.10.03.04

0.00

0.00

Alte cheltuieli In domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0.00

0.00

a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+

63.10

14 520.54

3 300.03

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

13 968.54

3 002.83

Din total capitol:

0.00

învățământ preșcolar sr primar (COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

10 472.37

2 561.08

învățământ preșcolar

65.10.03.01

10 472.37

2 561.08

învățământ primar

65.10.03.02

0.00

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

2 828.39

218.71

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

878.62

92.71

învățământ secundar superior

65.10.04.02

1 949.77

126.00

Invatamant profesional

65.10.04.03

0.00

învățământ postliceal

65.10.05

154.00

47.87

învățământ nedefinibil prin nivel (COD 65.10.07.04)

65.10.07

0.00

0.00

| învățământ special

65.10.07.04

0.00

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

513.78

175.17

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

513.78

175.17

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

0.00

0.00

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0.00

0.00

Din total capitol: |

0.00

0.00

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01)

66.10.06

0.00

0.00

[Spitale generale

66.10.06.01

0.00

0.00

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)

66.10.50

0.00

0.00

| Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0.00

0.00

Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0.00

0.00

Din total capitol: [

0.00

0.00

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03

0.00

0.00

Muzee                                           A-

67.10.03.03

0.00

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte /n tsA A A/y\

67.10.03.04

0.00

0.00

Scoli populare de arta si meserii          /’xz'''"            A

67.10.03.05

0.00

0.00

Case de cultura                   / */            \* \

67.10.03.06

0.00

0.00

Cămine culturale                      gf                 v '

67.10.03.07

0.00

0.00

Universități populare                        §                |jț           j

67.10.03.09

0.00

0.00

Presa                                l                          /

67.10.03.10

0.00

0.00

/

67.10.03.11

0.00

0.00

Grădini botanice                                    ~

67.10.03.15

0.00

0.00

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0.00

0.00

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

67.10.05

0.00

0.00

[Sport

67.10.05.01

0.00

0.00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0.00

0.00

Asigurări si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.5

68.10

552.00

297.20

Din total capitol: [

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2020

PREVEDERI HCL nr.192/23.06.2020 si

Virarea nr.410.070/30.06.202 0

Execuția

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

552.00

297.20

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.10.05.02)

68.10.05

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0.00

0.00

Crase

68.10.11

0.00

0.00

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistentei sociale

68.10.50

0.00

0.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

MEDIU SI APE         (cod 70.10+74.10)

69.10

109 579.63

38 997.47

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

0.00

0.00

Din total capitol: [

0.00

0.00

Locuințe (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0.00

0.00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.10.03.30

0.00

0.00

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

0.00

0.00

Alte servicii In domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

0.00

0.00

Protecția mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

109 579.63

38 997.47

Din total capitol: |

0.00

0.00

Reducerea si controlul poluării

74.10.03

0.00

0.00

Protecția biosferei si a mediului natural

74.10.04

0.00

0.00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

109 579.63

38 997.47

Salubritate

74.10.05.01

109 579.63

38 997.47

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

0.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)

80.10

0.00

0.00

Din total capitol: j

0.00

0.00

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)

80.10.01

0.00

0.00

[Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0.00

0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10

0.00

0.00

Din total capitol: |

0.00

0.00

Agricultura

83.10.03

0.00

0.00

Camere agricole                                      ''

83.10.03.07

0.00

0.00

Arte cheltuieli în domeniul agriculturii                   ~       X

83.10.03.30

0.00

0.00

Transporturi ( cod 84.10.50)                         /*/      r     \

84.10

0.00

0.00

Din total capitol: |                                           / gf                        ’

0.00

0.00

[Alte cheltuieli In domeniul transporturilor         | 7                     p

84.10.50

0.00

0.00

Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)                 l        lOt&L i i j

87.10

0.00

0.00

Din total capitol: (                                        \                    /*? )

0.00

0.00

|Alte acțiuni economice                                       s&v/

87.10.50

0.00

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT 1 DEFICIT

96.02

0.00

0.00

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.02

-2 235.01

0.00

DEFICIT ” (cod 49.10-00.01)

99.02

2 235.01

0.00

0.00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE ( cod 50.10+59.10+63.'

49.10

106 956.96

44 752.77

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

3 397.00

2 603.80

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

3 397.00

2 603.80

Din total capitol: |

0.00

[Servicii publice comunitara de evidență a persoanelor

54.10.10

3 397.00

2 603.80

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.10

0.00

0.00

a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (coc

59.10

0.00

0.00

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0.00

0.00

Din total capitol: [

0.00

0.00

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

61.10.03

0.00

0.00

[Politie locala

61.10.03.04

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0.00

0.00

Partea a ÎU-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

65.10+66.10+67.10+68.10)

14 520.54

3 300.03

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

13 968.54

3 002.83

Din total capitol: [

0.00

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

10 472.37

2 561.08

Envatamânt preșcolar

65.10.03.01

10 472.37

2 561.08

învățământ primar

65.10.03.02

0.00

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

2 828.39

218.71

|învaitamânt secundar inferior

65.10.04.01 [

878.62

92.711

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2020

PREVEDERI HCL nr.192/23.06.2020 Sl Virarea nr.410.070/30.06.202 0

Execuția

învățământ secundar superior

65.10.04.02

1 949.77

126.00

Invatamant profesional

65.10.04.03

0.00

învățământ postliceal

65.10.05

154.00

47.87

învățământ nedefinibil prin nivel (COD 65.10.07.04)

65.10.07

0.00

0.00

lînvatamânt special

65.10.07.04

0.00

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

513.78

175.17

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

513.78

175.17

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

0.00

0.00

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0.00

0.00

Din total capitol: j

0.00

0.00

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)

66.10.06

0.00

0.00

| Spitale generale

66.10.06.01

0.00

0.00

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)

66.10.50

0.00

0.00

|Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0.00

0.00

Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0.00

0.00

Din tota! capitol: j

0.00

0.00

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03

0.00

0.00

Muzee

67.10.03.03

0.00

0.00

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0.00

0.00

Case de cultura                      / șt f | ,jA---|\ A \

67.10.03.06

0.00

0.00

Cămine culturale                 / ^./ iO®LO

67.10.03.07

0.00

0.00

Universități populare                    ( Ș                       _i

67.10.03.09

0.00

0.00

presa _______________l ol [M * t

67.10.03.10

0.00

0.00

Edituri                         \A                1

67.10.03.11

0.00

0.00

Grădini botanice

67.10.03.15

0.00

0.00

Alte servicii culturale                       ''î^ț£UREȘy,'cSr

67.10.03.30

0.00

0.00

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

67.10.05

0.00

0.00

|sport

67.10.05.01

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0.00

0.00

Asigurări si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.5

68.10

552.00

297.20

Din total capitol: \

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

552.00

297.20

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.10.05.02)

68.10.05

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0.00

0.00

Crese

68.10.11

0.00

0.00

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0.00

0.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69.10

89 039.42

38 848.94

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

0.00

0.00

Din total capitol: |

0.00

0.00

Locuințe (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0.00

0.00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.10.03.30

0.00

0.00

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

0.00

0.00

Protecția mediului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

89 039.42

38 848.94

Din total capitol: |

0.00

0.00

Reducerea si controlul poluării

74.10.03

0.00

0.00

Protecția biosferei si a mediului natural

74.10.04

0.00

0.00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

89 039.42

38 848.94

ISa/ubrftafe

74.10.05.01

89 039.42

38 848.94

| Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

0.00

0.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0.00

0.00

Acțiuni generate economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)

80.10

0.00

0.00

Din total capitol: i

0.00

0.00

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)

80.10.01

0.00

0.00

|Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0.00

0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10

0.00

0.00

Din total capitol: |

0.00

0.00

i Agricultura

83.10.03

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2020

PREVEDERI HCL nr.192Z23.06.2020 Si Virarea nr.410.070/30.06.202 0

Execuția

Camere agricole

83.10.03.07

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0.00

0.00

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

0.00

0.00

Din total capitol: |

0.00

0.00

| Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0.00

0.00

Alte acțiuni economice { cod 87.10.50)

87.10

0.00

0.00

Din total capitol: |

0.00

0.00

|A!te acțiuni economice

87.10.50

0.00

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT 1 DEFICIT

96.02

0.00

0.00

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.02

-2 235.01

0.00

DEFICIT11     (cod 49.10-00.01)

99.02

2 235.01

0.00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.1

49.10

20 582.21

148.53

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

42.00

0.00

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

42.00

0.00

Din total capitol: |

0.00

0.00

| Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

42.00

0.00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.10

0.00

0.00

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NA TIONALA (cod

59.10

0.00

0.00

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0.00

0.00

Din total capitol: |

0.00

0.00

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

0.00

0.00

|Polltie locala

61.1003.04

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0.00

0.00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

63.10

0.00

0.00

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

0.00

0.00

Din total capitol: '

0.00

0.00

învățământ preșcolar si primar (COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0.00

0.00

invatamânt preșcolar

65.10.03.01

0.00

0.00

Invatamânt primar

65.10.03.02

0.00

0.00

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0.00

0.00

invatamânt secundar inferior

65.10.04.01

0.00

0.00

Invatamânt secundar superior

65.10.04.02

0.00

0.00

Invatamant profesional

65.10.04.03

0.00

0.00

invatamânt postliceal

65.10.05

0.00

0.00

învățământ nedefinibil prin nivel (COD 65.10.07.04)

65.10.07

0.00

0.00

lînvatamânt special

65.10.07.04

0.00

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0.00

0.00

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0.00

0.00

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0.00

o.o’o

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

o.oo’

0.00

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0.00

0.00

Din total capitol: I

0.00

0.00

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)

66.10.06

0.00

0.00

(Spitale generale

66.10.06.01

0.00

0.00

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)

66.10.50

0.00

0.00

| Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0.00

0.00

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0.00

0.00

Din total capitol: |

r~            Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67 10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)

67.10.03

0.00

0.00

Muzee

67.10.03.03

0.00

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte xîCKA Ă

57.10.03.04

o.oo’

0.00

Scoli populare de arta si meserii                        ''••<*? X,

67.10.03.05

0.00

0.00

Case de cultura                 / * /           \* X

67.10.03.06

0.00

0.00

Cămine culturale                     s/            jj v

67.10.03.07

0.00

0.00

Universități populare                     z        [i

67.10.03.09

0.00

0.00

Presa                           o\                /o

67.10.03.10

0.00

0.00

Edituri                                       J&i

67.10.03.11

0.00

0.00

Grădini botanice

67.10.03.15

0.00

0.00

Alte servicii culturale                                 i u l

67.10.03.30

0.00

0.00

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

67.10.05

0.00

0.00

| Sport

67.10.05.01

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2020

PREVEDERI HCL nr.192/23.06.2020 si Virarea nr.410.070/30.06.202 0

Execuția

IAlte servicii In domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0.00

0.00

Asigurări si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.5 ----w         —           ...                     . ,

68.10

0.00

0.00

Din total capitol: |

0.00

0.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.10.05.02)

68.10.05

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0.00

0.00

Crase

68.10.11

0.00

0.00

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0.00

0.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69.10

20 540.21

148.53

Locuințe, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

0.00

0.00

Din total capitol: I

0.00

0.00

Locuințe (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0.00

0.00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.10.03.30

0.00

0.00

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

0.00

0.00

Protecția mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

20 540.21

148.53

Din total capitol: |

0.00

0.00

Reducerea si controlul poluării

74.10.03

0.00

0.00

Protecția biosferei si a mediului natural

74.10.04

0.00

0.00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

20 540.21

148.53

Salubritate

74.10.05.01

20 540.21

148.53

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

0.00

0.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)

80.10

0.00

0.00

Din total capitol: |

0.00

0.00

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)

80.10.01

0.00

0.00

(Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0.00

0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10

0.00

0.00

Din total capitol: j

0.00

0.00

Agricultura

83.10.03

0.00

0.00

Camere agricole

83.10.03.07

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0.00

0.00

Transporturi {cod 84.10.50)

84.10

0.00

0.00

Din total capitol:    |

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0.00

0.00

Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)

87.10

0.00

0.00

Din total capitol: |

0.00

0.00

|Alte acțiuni economice

87.10.50

0.00

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0.00

0.00

EXCEDENT (cod 00.01 -49.10)

98.02

0.00

0.00

DEFICIT ’

(cod 49.10-00.01)

99.02

0.00

0.00

PRIMĂRIA


CABINET PRIMAR


TELEFON (004021) 318 03 23 *28 FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL cabînetprlmarfiJprimariej.ro

Calea Dudeștî nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II - 2020

în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) și (13) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședința publică, spre analiză șî aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele doua secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

 • a) să nu înregistreze plăți restante;

 • b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

De asemenea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:

 • a) să nu înregistreze plăți restante;

 • b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

Luând în considerare cele prezentate, precum și raportul de specialitate nr.427731/15.07.2020 al Direcției Economice, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 m scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 oas) 318 03 04 E-MAIL ecojiomiajSpriFrariej.rtî

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084. București

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II - 2020

Având în vedere

 • • prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 49 :

 • alin. 12): în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele doua secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

 • a) sa nu înregistreze plăți restante;

 • b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

alin <13 ): în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui teniei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

PRI MĂRIA j

DIRECȚIA ECONOMICĂ


împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:

 • a) să nu înregistreze plăți restante;

 • b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

Contul de execuție la 30.06.2020 al bugetului general al Sectorului 3 al Municipiului București este prezentat mai jos pe cele trei tipuri de bugete care îl compun:

 • a) bugetul local

 • b) bugetul împrumuturilor interne

 • c) bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții

Execuția bugetara a veniturilor la trimestrul II 2020 este în sumă de 573.841,53 mii lei, defalcata pe secțiuni astfel:

-secțiunea de funcționare : 495 828,85 mii lei

-secțiunea de dezvoltare :     78 012,68 mii lei.

• Execuția veniturilor Consiliului Local Sector 3 la sfârșitul trimestrului II 2020, a avut următoarea configurație:

VENITURI:

mii lei

DENUMIRE VENITURI

PREVEDERI cfHCLS 192/23.06.2020 si Virare 410070/30.06.20

ÎNCASĂRI TR.II

2020

2020

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

558 437.92

495 828.85

VENITURI PROPRII

655 559.46

489 546.02

I

IMPOZITE ȘI TAXE, din care

159191.00

160184.96

Imp.și taxe pe proprietate-07.02

107 590.00

114 350.66

Alte imp.și taxe gen. pe bun.și serv.-12.02

0.00

34.34

Taxe pe servicii specifice-15.02

260.00

193.55

Taxe pe utiliz.bun.,autoriz.utiliz.bunurilor-16.02

30 100.00

28 952.26

Alte impozite și taxe fiscale-18.02

7 100.00

5 634.85

Venituri din proprietate-30.02

2 600.00

2 304.45

Venit.din prestscrv.și alte activit.-33.02

1 821.00

519.74

Venitdin taxe admin.îelib.permise-34.02

20.00

10.02

Amenzi,penalit.și confiscari-35.02

9 000.00

7 802.44

Diverse venituri-36.02

10 700.00

382.65

Donații și sponsorizări- 37.02

0.00

0

II

Sume defalc, din TVA, din care -11.02

57 840.99

54 578.08

III

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - 04.02

486368.46

329361.06

IV

SUBVENȚII de la bug. de stat - curente, din care - 42.02.

466.00

247.96

1

Finant.drept.acord.pers.cu handicap - 42.02.21

398.00

183.09

2

Subvenții pt acord.aj pt incălz loc cu lemne,carb,corn b petrolieri - 42.02.34

0.00

0.00

3

Subvenții din bug. de stat pentru finanțarea sănătății - 42.02.41

68.00

64.87

V

VĂRSĂM DIN SECȚIUNEA FUNCȚION PT SECȚIUN DE DEZVOLTARE

-155 428.53

-48 543.21

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

274 036.22

78 012.68

I

1. VĂRSĂMINTE DIN SECȚIUNEA FUNCȚION 37.02.04

155 428.53

48 543.21

II

2. SUME REZULTATE DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

0.00

407.80

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului-39.02.03

0.00

407.80

III

ÎNCAS. DIN RAMB. ÎMPRUM. ACORDATE -40.02

0.00

0.00

IV

Subvenții de la bugetul de stat (42.02)

10 449.00

7 468.28

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală(42.02.65)

9280.00

2 070.79

Sub. bugetul de stat către bugetele locale (42.02.69)

1 169.00

5 397.49

V

Sume Primite de la UE- 45.02

0.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01)

0.00

0.00

Fondul Social European (cod 45.02.02)

0.00

0.00

Alte facilitati si instrumente postaderare(cod 45.02.16)

0.00

0.00

VI

Sume primite de la UE/atti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020-48.02

108 158.69

21 593.39

TOTAL VENITURI bug. local

832 474.14

573 841.53

In consecință, veniturile bugetului local al Sectorului 3, la sfârșitul trimestrului II2020, au fost de 573 841,53 mii lei, așa cum rezultă din Anexa nr. 1.

Pe cele doua secțiuni, valoarea veniturilor incasate la sfârșitul trimestrului II2020, în mii lei, se prezintă astfel:

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE, din care:

495 828,85

160 184,96

54 578,08


I. Venituri, impozite și taxe locale

 • ■ II. Sume defalcate din T.V.A.

PRIMĂftrA-^^

DIRECȚIA ECONOMICĂ


 • ■ III. Cote și sume defalcate din imp.pe venit            329 361,06

 • ■ IV. Subvenții de la bugetul de stat                         247,96

 • ■ V. Vărsăminte din secțiunea de funcționare in

Secțiunea de dezvoltare                           -48 543,21

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE,        78 012,68

din care:

 • • I, Vărsăminte din secțiunea de funcționare           48 543,21

pentru secțiunea de dezvoltare

 • ■ II. Sume rezultate din valorificarea unor bunuri          407,80

 • ■ III. Subvenții de la bugetul de stat                       7 468,28

 • ■ IV. Sume primite de la UE                         21 593,39

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor pentru trim. II al anului 2020, se prezintă după cum urmeaza:

Indicatori de sinteza

Veniturile formula de calcul

Sume - mii lei -

Procent de realizare

0

1

2

3

Gradul de realizare al veniturilor

Venituri totale incasate

573 841.53

68.93%

Venituri totale programate

832 474.14

Gradul de realizare al veniturilor proprii

Venituri proprii incasate

489 953.82

74.74%

Venituri proprii programate

655 559.46

Gradul de finanțare din venituri proprii

Venituri proprii incasate

489 953.82

85.38%

Venituri totale incasate

573 841.53

Gradul de autofinanțare

Venituri proprii incasatefexclusiv cote)

160 592.76

27.99%

Venituri totale incasate

573 841.53

CHELTUIELI:

La sfârșitul trimestrului II 2020, la nivelul Consiliului Local Sector 3, execuția cheltuielilor bugetului local cu defalcarea pe capitole și secțiuni se prezintă conform Anexei nr. 2:

mii Iei

INDICATORI

PREVEDERI cf HCLS 192/23.06.2020 si Virare 410070/30.06.20

2020

EXECUȚIE

Triml+ll

Triml+ll

CHELTUIELI - TOTAL , din care

832 474.14

418 837.17

secțiunea de funcționare

558 437.92

347 040.08

Cheltuieli de personal

10

111 729.86

82 482.81

Bunuri si servicii

20

201 956.47

100 026.32

Dobânzi

30

37 789.56

30 871.02

Subvenții

40

0.00

0.00

Fonduri de rezerva

50

250.00

0.00

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

88 435.67

44 462.40

Alte transferuri

55

13 288.00

13 285.42

Asistenta sociala

57

44 070.02

32 489.46

Atte cheltuieli

59

24 105.00

8 273.14

Rambursări de credite

81

37 640.00

36 750.41

Plati efect in anii preced si recuper In anul curent

85

-826.66

-1 600.90

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

274 036.

71 797.09

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

20 581.96

150.00

Alte transferuri

55

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

359.80

2.65

Programe din (FEDR) - CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

3 504.01

474.13

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

205 926.88

50 370.97

Active nefinanciare, din care:

71

195 926.88

40 388.90

Active financiare, din care:

72

10 000.00

10 000.00

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81

43 824.57

20 960.34

Plati efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-161.00

-178.93

1

AUTOR1TATI PUBLICE Si ACȚIUNI EXTERNE

51.02

151 804.14

90 574.15

Autoritari executive (PS 3 + DITL)

51.02.01.03

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

96 815.39

69 017.47

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

54 988.75

21 556.68

2

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

4 447.40

2 707.28

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

3 745.40

2 707.28

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

702.00

0.00

3

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA Si ÎMPRUMUTURI

55.02

37 802.06

30 883.52

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

37 802.06

30 883.52

4

APARARE

60.02

73.70

24.78

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

73.70

24.78

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

5

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (Prot Civila+Pol.ComurHt)

61.02

6429.15

1 985.49

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

2 352.69

522.17

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

4 076.46

1 463.32

6

INVATAMANT

65.02

174 411.56

60 758.04

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

103 266.03

52 499.17

______________________SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

71 145.53

8 258.87

7

SANATATE

66.02

2 069.00

1 139.17

Servicii de sanatate publica

66.02.08

2 069.00

1 139.17

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

2 069.00

1 139.17

8

CULTURA,RECREERE SI RELIGIE

67 02

136 171.27

40 871.90

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

67 475.85

36 009.95

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

68 695.42

4 861.95

9

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

112443.16

80178.76

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

107 598.62

79 302.78

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

4 844.54

875.98

10

L.OCUINTE.SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

70.02

44 232.11

41 544.93

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

20 926.00

20 441.38

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

23 306.11

21 103.55

11

PROTECȚIA MEDIULUI

74,02

116 029.63

52 052.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

85 489.67

41 902.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

30 539.96

10 150.00

12

TRANSPORTURI

84.02

46 560.96

16 135.08

Străzi

84.02.03.03

46 560.96

16135.08

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

30 823.51

12 590.41

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

15 737.45

3 544.67

Din analiza datelor, execuția cheltuielilor pe cele două secțiuni se prezintă, în mii lei, astfel:

> Secțiunea de funcționare : din care:

347 040,08

■ Cheltuieli de personal

82 482,81

■ Bunuri și servicii

100 026,32

■ Dobânzi

30 871,02

• Transferuri

44 462,40

■ Alte transferuri

13 285,42

■ Asistentă socială

32 489,46

■ Alte cheltuieli

8 273,14

■ Rambursări de credite

36 750,41

• Plati efect, in anii preced, si recuper. in anul curent

-1 600,90

> Secțiunea de dezvoltare; din care:

71 797,09

■ Transferuri

150,00

■ Programe

476,78

PRIMĂRIA

 • ■ Active nefmanciare

  40 388,90

  10 000,00

  20 960,34

  -178,93


 • ■ Active financiare

 • ■ Rambursări credite

 • ■ Plati efect, in anii preced, si recuper. in anul curent

Indicatorii de sinteza privind cheltuielile pentru trim. II al anului 2020, se prezintă după cum urmeaza:

Indicatori de sinteza

Cheltuieli formula de calcul

Sume - mii lei -

Procent de realizare

0

1

2

3

Ponderea secțiunii de funcționare

Plati aferente secțiunii de funcționare

347 040.10

82.86%

Total plati

418 837.17

Ponderea secțiunii de dezvoltare

Plati aferente secțiunii de dezvoltare

71 797.08

17.14%

Total plati

418 837.17

 • • Până la finele trim. II - 2020 din Bugetul împrumuturilor interne s-au efectuat trageri în valoare de 37 443,99 mii lei, în structura conform anexei nr. 3.

 • • Veniturile și cheltuielile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local la 30.06.2020, se prezintă în structură conform anexelor nr. 4 și 5.

Caracteristica de baza a contului de execuție este aceea ca oglindește realizările, dimensiunea efectiva a activitatii economice si sociale consumatoare de resurse si producătoare de rezultate. Daca bugetul de venituri si cheltuieli este un document previzional, care estimează marimea indicatorilor, contul de execuție prezintă gradul de indeplinire a ceea ce instituția si-a propus si cuprinde toate operațiile efectuate de instituție in anul bugetar in legătură cu încasările si plățile efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul.

Execuția bugetară la trimestrul II 2020, propusă spre aprobare, prezintă poziția și performanța financiară a Consiliului Local Sector 3, in condițiile actualei crize economico - sanitare precum și informații referitoare la activitatea

flLjkJj PRIMĂRIA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


desfășurată în condiții de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul general propriu.

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună propunerea privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, bugetul împrumuturilor interne, al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul II al anului 2020.

Față de cele prezentate, având în vedere art.49, alin. 12) și 13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, vă supunem spre analiză și aprobare execuția Bugetului Sectorului 3, la finele trimestrului II 2020.


PRIMĂRIA

-------www.primarie3.r0TELEFON (004 021J 318 03 23 - 28 FAX (cx)4 02 <) 3 >8 03 04 E-MAIL economic^prim3rie3.ro

Calea Dudești nn 191, Sector 3* 031084* București


din I5‘>O¥.£O2QCătre,

CABINET PRIMAR                  t

Având in art 49 alin.12 si 13 din Legea rk 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, va transmitem alaturat proiectul de „HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II - 2020, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, va transmitem următoarele documente:

 • - Raportul de specialitate

 • - Proiectul expunerii de motive

 • - Proiectul de hotarare

 • - Anexe nr.1-5

Cu stima,


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

_

AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......de pe ordinea de zi /

suplimentaron ordinii de zi a ședinței ordinare/extrawdinare din data de

ComisU de ștadii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....3-.......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii do zi a ședinței ordinare/exfcfaerdinare; și consideră că acesta A FOST / NU A FOST1 întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL'proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNieĂ'ADRIANA ' z )

MEMBRI:      '

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN