Hotărârea nr. 22/2020

HCLS3 nr. 22 din 10.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCLS3 nr.788/19.12.2019, referitoare la Contractul de credit

nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 10.02.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 44734/CP/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul comun de specialitate nr.44179/06.02.2020 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

 • -  HCLS3 nr. 298/11.11.2016 privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări

rambursabile interne pentru lucrări de investiții de interes local în valoare de 100.000.000 lei pe anul 2017, modificată și completată prin HCLS3 nr. 2/26.1.2017, HCLS3 nr. 41/28.2.2017, HCLS3 nr. 516/31.10.2017, HCLS3 nr. 555/20.11.2017, HCLS3 nr. 631/7.12.2017, HCLS3 nr. 110/12.03.2018, HCLS3 nr.129/28.03.2018, HCLS3 nr. 156/26.04.2018,   HCLS3 nr.

222/30.05.2018, HCLS3 nr. 413/31.08.2018, HCLS3 nr. 421/14.09.2018, HCLS3 nr. 509/30.10.2018, HCLS3 nr.277/29.05.2019, HCLS3 nr. 462/24.09.2019, HCLS3 nr.513/31.10.2019 și HCLS3 nr.788/19.12.2019;

Adresa nr.760536/18.12.2019 a Direcției Economice;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare;

HG nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Art. 1166 și următoarele din Legea nr, 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

* Art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. b) și art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Anexele nr.l și nr.2 la HCLS3 nr.788/19.12.2019 referitoare la Contractul de credit nr.

RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA, rămân nemodificate.

Art.2. Anexa nr.3 la HCLS3 nr.788/19.12.2019, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02,2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA, se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Din bugetul local al Sectorului 3 se asigură integral plata:

 • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate.

Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 3 al Municipiului București următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea împrumutului contractat/ în valuta de contract;

 • c) gradul de îndatorare a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f)  plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 3 al Municipiului București prin Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului General al Sectorului 3, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 3 și Prefectului Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primarie3.ro


Contrasibmneaz

w

i pentru legalitate r general MiMiță

ți

r


NR. 22

DIN 10.02.2020

Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr,          ,oZ, TdWNr. crt

Contract de finanțare nr./dată

Denumirea proiectului

HCLS-uri de aprobare a Indicatorilor tehnlco-economrca

Valoarea maximă a cheltuielilor aferente proiectului conform contractelor de finanțare semnate

Valoarea aprobata anterior (lei)

F' W

^^S/altare actuala

• / (lei)

0

1

2

3

4

6

7

1

585/18.10.2017

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE41

NR. 57/28.02.2017

NR.104/29.03.2017

13 944 311.29

12 442 596.00

0.00

12 442 596.00

2

578/10.10.2017

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE45

NR.104/29.03.2017

3 503 194.02

2 907 049.00

0.00

2 907 049.00

3

579/10.10.2017

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE49

NR.104/29.03.2017

NR.190/16.05.2017

17 067 655.13

15 264 094.00

0.00

15 264 094.00

4

583/12.10.2017

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE50

NR.104/29.03.2017

10 532 986.12

8 884 732.00

0.00

8 884 732.00

5

644/01.11.2017

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE54

NR. 104/29.03.2017

NR. 107/29.03.2017

NR. 319/27.07.2017

19 132 548.73

17 345 674.00

0.00

17 345 674.00

6

679/15.11.2017

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE42

NR. 102/29.03.2017

NR. 344/15.12.2016

NR. 57/28.02.2017

NR. 104/29.03.2017

NR. 103/29.03.2017

NR. 207/16.05.2017

19 972 905.42

16 221 229.00

0.00

16 221 229.00

7

771/28.11,2017

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE44

NR. 103/29.03.2017

NR. 104/29.03.2017

NR. 105/29.03.2017

17 242 212.60

15 587 126.00

0.00

15 587126.00

8

1754/28.03.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE53

NR. 100/30.05.2016

NR. 67/31.03.2016

NR. 232/30.09.2016

NR. 200/16.09.2016

NR. 85/25.04.2016

17 531 356.10

17 531 356.00

0.00

17 531 356.00

9

1720/28.03.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE57

NR. 65/31.03.2016

NR. 296/11.11.2016

NR. 176/30.08.2016

NR. 67/31.03.2016

NR. 199/16.09.2016

NR. 200/16.09.2016

15 923 722.28

15 923 722.00

0.00

15 923 722.00

10

1780/28.03.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE75

NR. 74/31.03.2016

NR. 85/25.04.2016

NR. 190/16.05.2017

17 975 360.84

17 975 360.00

0.00

17 975 360.00

11

1972/24.04.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE66

NR.104/29.03.2017

NR.216/30.05.2017

NR.500/31.10.2017

21 927 758.18

21 927 758.00

0.00

21 927 758.0012

1888/20.04.2013

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE74

NR. 102/29.03.2017

NR. 103/29.03.2017

NR.105/29.03.2017

NR.106/29.03.2017

18 656 715.60

18 156 715.00

0.00

18 156 715.00

13

1889/20.04.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE55

NR.102/29.03.2017

NR.103/29.03.2017

NR.105/29.03.2017

NR.106/29.03.2017

21 181 738.35

19 681 735.00

0.00

19 681 735.00

14

1891/20.04.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE64

NR.103/29.03.2017

NR.104/29.03.2017

NR.106/29.03.2017

NR.107/29.03.2017

NR.344/15.12.2016

NR.503/31.10.2017

16 866 439.61

15 366 439.00

0.00

15 366 439.00

15

1923/20.04.2018

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE65

NR.104/29.03.2017

NR.342/15.12.2016

NR.503/31.10.2017

16 214 742.11

13 671 245.00

0.00

13 671 245.00

TOTAL

247 673 646.38

228 886 830.00

0.00

228 880 830.00


Director Direcția Strategii si Programe de Dezvoltare


Durabila, Nicoleta.
Director Investiții Achiziții,

Irina Gina SoroceanuAnexa nr.2 la Hotararea Consiliului Local sector 3 nr,Nr crt.

Denumirea obiectivelor de investiții

Propunere anterioara

Diferente +/-

Propunere actuala

1

Amenajare si modulare luminoasa perimetrala lac Titan

0.00

0.00

0.00

2

Reamenajare amfiteatru parc Titanii

0.00

0.00

0.00

3

Modernizare instalație iluminat in parcul Titanii

0.00

0.00

0.00

4

Modernizare instalație iluminat in parcul Gh Petrascu

0.00

0.00

0.00

5

Lucrări capitale de modernizare - Grădiniță nr 71      (

corp A)

0.00

0.00

0.00

6

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-imobil Str Fizicienilor nr 14, Bl 2A

0.00

0.00

0.00

7

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-imobil Sos Mihai Bravu nr 394,

0.00

0.00

0.00

8

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-10 blocuri

0.00

0.00

0.00

9

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-5 blocuri

0.00

0.00

0.00

10

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-11 blocuri

0.00

0.00

0.00

11

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-5 blocuri

0.00

0.00

0.00

12

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-5 blocuri

0.00

0.00

0.00

13

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-11 blocuri

0.00

0.00

0.00

14

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-str Brândușelor nr 11, bl H1, sc

0.00

0.00

0.00

15

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-Aleea Solidarității nr 3, bl M18

0.00

0.00

0.00

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3, astfel:

0.00

0.00

0.00

16

Str. Lunca Bradului nr. 4, bl. B6, sc. A-B

0.00

0.00

0.00

17

Al. Barajul Lotru nr. 2, bl. N7

0.00

0.00

0.00

18

Al. Codrii Neamțului nr. 13, bl. NB1, sc. 1-4

o.oo”

0.00

0.00

19

Al. Școlarilor nr. 10, bl. S24

0.00

0.00

0.00

20

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 53, bl. P2

000

0.00

0.00

21

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 70, bl. VN6

0.00

0.00

0.00

22

B-dul Camil Ressu nr. 34, bl. A10         / ♦/'

V \ o.oo

0.00

0.00

23

B-dul Camil Ressu nr. 56, bl. D1A         1 sf

V o.oo

0.00

0.00

24

B-dul Camil Ressu nr. 9 bl. 58            1 £

£ 1 0.00

0.00

0.00

25

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 27, bl. Y3£   \

w

/£ i 0.00

0.00

0.00

26

B-dul Theodor Pallady nr. 17, bl. U27

o.oo

0.00

0.00

27

B-dul Theodor Pallady nr. 23, bl. V10          "''sâ/j

UREț

o.oo

0.00

0.00

28

B-dul Theodor Pallady nr. 19, bl. P4

0.00

0.00

0.00

29

B-dul Camil Ressu nr. 47, bl. N9

0.00

0.00

0.00

30

Str. Postăvarul nr. 11, bl. E5

0.00

0.00

0.00

31

Str. Reconstrucției nr. 6, bl. 28, sc. 2-3

534 169.25

0.00

534 169.25

32

Str. Cpt. Nicolae Licaret nr. 6, bl. PM 43, sc. 1-3

0.00

0.00

0.00

I 33

Sos Mihai Bravu nr. 327, bl. 54,scA,B

0.00

0.00

0.00

34

Str. Călușarilor nr. 1, bl. 50

0.00

0.00

0.00

35

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 13, bl. L5

0.00

0.00

0.00

36

Str. Campia Libertății nr. 45, bl. MC2

0.00

0.00

0.00

37

Str. Lotrioara nr. 5, bl. V31

0.00

0.00

0.00

38

Str. Aurel Boțea nr. 3, bl. B5C, sc. 1-2

0.00

0.00

0.00

39

Str. Drumul Murgului nr. 4, bl. 2bis

0.00

0.00

0.00

40

Str. Lugojana nr. 4, bl. 12

0.00

0.00

0.00

41

Str. Cpt. Nicolae Licaret nr. 4, bl. 51, sc. 1

0.00

0.00

0.0042

Str. Alunelului nr. 2, bl. 32

0.00

0.00

0.00

43

Str, Alunelului nr. 1 bl. 40

0.00

0.00

0.00

44

Al. Barajul Sadului nr. 2, bl. Z11A

0.00

0.00

0.00

45

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 51, bl. J38

0.00

0.00

0.00

46

Calea Vitan nr. 201, bl. 51

0.00

0.00

0.00

47

Calea Vitan nr. 221, bl. 9

0.00

0.00

0.00

48

Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 2, bl. R1

0.00

0.00

0.00

49

Str. Codrii Neamțului nr. 11, bl. 2

0.00

0.00

0.00

50

Str. Plt. Petre D. lonescu nr. 3, bl. X15

0.00

0.00

0.00

51

Str. Postăvarul nr. 22, bl. 12

0.00

0.00

0.00

52

Al. Vasile Goldis nr. 2A, bl. 1

0.00

0.00

0.00

53

Str. Adrian Carstea nr. 70, bl. 35, sc. 1-2

0.00

0.00

0.00

54

Str. Baba Novac nr. 13A, bl. 2

0.00

0.00

0.00

55

Str. Brailita nr. 9, bl. D9B

0.00

0.00

0.00

56

Str. Călușarilor nr. 3, bl. 24

0.00

0.00

0.00

57

Str. Danubiu nr. 5, bl. 20H

0.00

0.00

0.00

58

Str. Traian Popovici nr. 128, bl. B4A

0.00

0.00

0.00

59

Intrarea Barsei nr. 4, bl. G8, sc. 2

0.00

0.00

0.00

60

Intrarea Barsei nr. 10, bl. G5

0.00

0.00

0.00

61

Str. Voronet nr. 18, bl. A22

0.00

0.00

0.00

62

Str. Traian Popovici nr. 91, bl. B7

0.00

0.00

0.00

63

Str. Schitului nr. 9, bl. 40

0.00

0.00

0.00

64

Str. Călușarilor nr. 4, bl. 43A, sc. 1-2

0.00

0.00

0.00

65

Str. Istriei nr. 10, bl. 19C, sc. 2

0.00

0.00

0.00

66

Str. AlexanderVon Humboldt, Nr.5, BI.V23A

0.00

0.00

0.00

67

Str. Brailita, Nr.7, BI.D9A

0.00

0.00

0.00

68

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 33, bl. A1

0.00

0.00

0.00

69

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 5, bl. M4

0.00

0.00

0.00

70

B-dul Theodor Pallady nr. 31 bl. N3B    xfnM FlX.

0.00

0.00

0.00

71

Intrarea Horbotei nr. 1, bl. M1

\ 0.00

0.00

0.00

72

Str. Alunelului nr. 3, bl. 45             f

A      0.00

0.00

0.00

73

Str. Moreni nr. 4, bl. 6G               I zl

« ] 0.00

0.00

0.00

74

Str. Rasinari nr. 4, bl. N10            l

£ / 0.00

0.00

0.00

75

Str. Gruiul Argeșului nr. 1 bl. 31A

f/       0.00

0.00

0.00

76

Sos Mihai Bravu nr. 295, bl. 15

/ 0.00

0.00

0.00

77

Str. Racari nr. 20, bl. 46

0.00

0.00

0.00

78

Al. Adrian Carstea nr. 1, bl. 30B, sc. 1-2

0.00

0.00

0.00

79

Al. Barajul Dunării nr. 12, bl. M8

0.00

0.00

0.00

80

Str. Buteica Emanoil Marius nr. 10, bl. 61

o.oo

0.00

0.00

81

Al. Fizicienilor nr. 8, bl. 3D, sc. 1-2

0.00

0.00

0.00

82

Al. lanca nr. 2, bl. V18

0.00

0.00

0.00

83

Al. Marius Buteica Emanoil nr. 2, bl. 68

0.00

0.00

0.00

84

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 41, bl. P108, sc. A

0.00

0.00

0.00

85

Str. Plt. Nedelcu Ion nr. 15, bl. H12

0.00

0.00

0.00

86

Str. Danubiu nr. 9, bl. 6F

0.00

0.00

0.00

87

Str. Burdujeni nr. 1 Bl. N13

0.00

0.00

0.00

88

Str. Danubiu nr. 3 Bl. 20C

987 779.12

0.00

987 779.12

89

Str. Liviu Rebranu nr. 37 Bl. M16 sc. 1-3

0.00

0.00

0.00

90

Str. Rotunda nr. 7 Bl. H20

274 373.96

0.00

274 373.96

91

Al. Blajel nr. 13 Bl. V6

0.00

0.00

0.00

92

Str. Liviu Rebreanu nr. 18 Bl. A5

0.00

0.00

0.00

93

Al. Textilistilornr. 1 Bl. MY1 Sc. 1

535 913.30

0.00

535 913.30

94

Al. Stanila nr. 3 Bl. H9

0.00

0.00

0.00

95

Str. Poștașului nr. 4 Bl. 10 sc. 1-4

0.00

0.00

0.00

96

Str. Lt. Aurel Boțea nr. 8 Bl. B6 sc. 1

838 042.44

0.00

838 042.44

97

Str. Nicolae Sebe nr. 1 Bl. W2

0.00

0.00

0.00

98

Str. Cozla nr. 4 Bl. A9

0.00

0.00

0.00

99

Al. Fetești nr. 9-15 Bl. F1

1 996 108.96

0.00

1 996 108.96

100

Str. Matei Basarab nr. 108 bl. 74B

320 180.52

0.00

320 180.52

101

Str. Caloian Judetu nr. 2 Bl. D21B

0.00

0.00

0.00

102

Str. Caloian Județul nr. 8 Bl. D19B

0.00

0.00

0.00

103

Str. Ramnicu Valcea nr. 4 Bl. S19

0.00

0.00

0.00

104

Str. Alexandru Vlahuta nr. 1 Bl. M49

0.00

0.00

0.00

105

Calea Călărașilor nr. 245-247 Bl. B1

109 881.26

0.00

109 881.26,

106

Al. adrian Carstea nr. 11 Bl. 36 sc. 2

966 711.71

0.00

966 711.71

107

Str. Prevederii nr. 5 Bl. PM11Asc. C+D

764 879.41

0.00

764 879.41

108

Bd. Camil Ressu nr. 3 Bl. 13A

1 932 218.07

0.00

1 932 218.07

109

Str. Plt Petre lonescu nr. 1 Bl. X14

0.00

0.00

0.00

110

Str. Anastasie Panu nr. 10 Bl. B7

924 223.27

0.00

924 223.27

111

Sos. Mihai Bravu nr. 388 Bl. B2B

605 590.04

0.00

605 590.04

112

Al. Marius Emanoil Buteica nr. 6 Bl. 72

332 282.82

0.00

332 282.82

113

Str. Ramnicu Valcea nr. 28 Bl. 15A

574 520.00

0.00

574 520.00

114

Str. Foișorului nr. 24 Bl. F14C sc. 1+3

820 845.00

0.00

820 845.00

115

Str. Jean A. Steriadi nr. 40 Bl. M11

0.00

0.00

0.00

116

Al. Fizicienilor nr. 27 Bl. 2A

369 778.20

0.00

369 778.20

117

Str. Apostol Mărgărit nr. 2 Bl. 107

0.00

0.00

0.00

118

Al. Giurgeni nr. 1-5 Bl. F6

0.00

0.00

0.00

119

Al. Fetești nr. 3-5 Bl. F3

0.00

0.00

0.00

120

Str. Cozla nr. 6 Bl. A8 sc. 2

126 010.70

0.00

126 010.70

121

Str. Alexandru Moruzzi nr. 6 Bl. B6 sc. 1+2

1 664 416.31

0.00

1 664 416.31

122

Str. Alexandru Moruzzi nr. 10 Bl. V57

0.00

0.00

0.00

123

Bd. Camil Ressu nr. 23 Bl. 55

0.00

0.00

0.00

124

Bd. Camil Ressu nr. 40 Bl. C13

301 780.51

0.00

301 780.51

125

Str. Liviu Rebreanu nr. 39 Bl. PM22 sc. 1

263 859.23

0.00

263 859.23

126

Str. Liviu Rebreanu nr. 39 Bl. PM22 sc. 2

215 831.75

0.00

215 831.75

127

Str. Anastasie Panu nr. 30 Bl. A16

974 035.02

0.00

974 035.02

128

Str. Daniel Barcianu nr. 3 Bl. A2

838 799.88

0.00

838 799.88

129

Al. Marius Emanoil Buteica nr. 8 Bl. 62

0.00

0.00

0.00

130

Bd. Camil Ressu nr. 13 Bl. 58B

247 347.73

0.00

247 347.73

i 131

Str. Liviu Rebreanu nr. 39 Bl. PM22 sc. 3

191 850.41

0.00

191 850.41

132

Str. Jean Steriadi nr. 24-28 Bl. M9

0.00

0.00

0.00

133

Str. Prevederii nr. 9 Bl. PM20

0.00

0.00

0.00

134

Str. Postăvarul nr. 24 Bl. 13

0.00

0.00

0.00

135

Str. Matei Basarab nr. 108 bl. 74A         Z'SP'S:

X 186 775.60

0.00

186 775.60

136

Str. Agatha Barsescu nr. 10 Bl. V19     /

<-r\      o?oo

0.00

0.00

137

Cal. Călărașilor nr. 177 Bl. 45           / s/

o.oo

0.00

0.00

138

Str. Cozla nr. 2 Bl. F4                    | ol

" J     0.00

0.00

0.00

139

Str. Vlaicu Vodă nr. 25 Bl. 34C         \ ?\

fel     0.00

0.00

0.00

140

Str. Codrii Neamțului nr. 19 Bl. NB2     \o X

^•/ 0.00

0.00

0.00

141

Str. Codrii Neamțului nr. 66 Bl. N19

X      o.oo

0.00

0.00

142

Al. Giurgeni nr. 2 Bl. F14

1 073 055.65

0.00

1 073 055.65

143

Al. Banu Udrea nr. 3 Bl. 6

0.00

0.00

0.00

144

Al. Barajul Cucuteni nr. 3 Bl. A14 sc. 1

0.00

0.00

0.00

145

Str. Constantin Brancusi nr. 5 Bl. D13

0.00

0.00

0.00

146

Str. Banu Udrea nr. 12 Bl. H5

0.00

0.00

0.00

147

Str. Moise Nicoara nr. 38 Bl. C4

308 296.14

0.00

308 296.14

148

Str. Moise Nicoara nr. 39 Bl. A3

527 230.02

0.00

527 230.02

149

Str. Voronet nr. 11 Bi. D6

1 299 560.18

0.00

1 299 560.18

150

Sos. Mihai Bravu nr. 286 Bl. 2

0.00

0.00

0.00

151

Al. Barajul Lotru nr. 1 Bl. M4B

0.00

0.00

0.00

152

Al. Barajul Sadului nr. 7C Bl. M4A3

295 818.77

0.00

295 818.77

153

Al. Barajul Sadului nr. 1 Bl. N5

1 402 427.75

0.00

1 402 427.75

154

Al. Barajul Cucuteni nr. 2 Bl. M4A

0.00

0.00

0.00

155

Strada Gura Vadului nr.6, bloc G21-22

0.00

0.00

0.00

156

Strada Valea Buzăului nr.3, bloc G13

0.00

0.00

0.00

157

Strada Ciucea nr.4, bloc P 106

0.00

0.00

0.00

158

Strada Prevederii nr.10, Bloc D5, Scara 1

0.00

0.00

0.00

159

Bd.Theodor Pallady nr.22, bloc PM25,sc.A

285 701.44

0.00

285 701.44

160

Bd.Theodor Pallady nr.22, bloc PM25,sc.B

230 590.23

0.00

230 590.23

161

Bd.Theodor Pallady nr.22, bloc PM25,sc.C

253 306.89

0.00

253 306.89

162

Bd.Theodor Pallady nr.22, bloc PM25,sc.D

269 544.29

0.00

269 544.29

163

Bd.Theodor Pallady nr.16, bloc M3B

0.00

0.00

0.00

164

Bd.Theodor Pallady nr.12, bloc M3H

0.00

0.00

0.00

165

Bd. Ramnicu Sărat nr.8, bloc 21A

0.00

0.00

0.00

166

Str.Prevederii nr.8, bloc D 3

224 037.23

0.00

224 037.23

167

Bd.Nicolae Grigorescu nr.47, bl.C2

0.00

0.00

0.00

168

Str. Ramnicu Valcea nr.31, bl.17 A, sc.1-2

0.00

0.00

0.00

169

Str. Ramnicu Valcea nr.29, bl.20 D

0.00

0.00

0.00

p70“

Aleea Surata nr.4, bloc 21 B

0.00

0.00

0.00

171

Str. Fizicienilor nr. 16, bloc 10 A

0.00

0.00

0.00

172

Str. Fizicienilor nr.20, bloc 20 A

767 439.43

0.00

767 439.43

173

Str. Fizicienilor nr.18A, bloc 11

0.00

0.00

0.00

174

Aleea Mizil nr.2, bloc G17, sc A+B

0.00

0.00

0.00

175

Str. Radu Gheorghe nr.1, bl. 16 TITAN, sc. A

325 312.83

0.00

325 312.83

176

Str. Radu Gheorghe nr.1, bl. 16 TITAN, sc. B

556 832.32

0.00

556 832.32

177

Str. Radu Gheorghe nr.1, bl.16 TITAN, sc. C

659 065.31

0.00

659 065.31

178

Str. Tudor Gheorghe Bogdan nr.4, bl.20 B1

0.00

0.00

0.00

179

Str. Lugojana nr.10, bl. 15 D

0.00

0.00

0.00

180

STR. PREVEDERII NR. 7, BL. PM11B

179 172.74

0.00

179 172.74

181

BD. CAMIL RESSU NR. 30 BL. A8BIS

0.00

0.00

0.00

182

STR. RAMNICU SARAT NR. 11 BL. 19A

0.00

0.00

0.00

183

BD. CAMIL RESSU NR. 28 BL. A8

0.00

0.00

0.00

184

ALEEA BARAJUL ROVINARI NR 1B, BL. M7C

0.00

0.00

0.00

185

ALEEA VLAHITA NR. 1 BL. PM18BIS

0.00

0.00

0.00

186

STR. LIVIU REBREANU NR. 13, BL. N2

0.00

0.00

0.00

187

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 65, bloc D11

0.00

0.00

0.00

188

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 64, bloc U21

0.00

0.00

0.00

189

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 57, bloc PM1

0.00

0.00

0.00

190

Str. Prevederii nr. 4, bloc M29C

0.00

0.00

0.00

191

Str. Prevederii nr. 11 A, bloc M29E

0.00

0.00

0.00

192

Str. Becatei nr. 4, bloc R4 sc. C                      î

61 919.58

0.00

61 919.58

193

Str. Becatei nr. 2-6, bloc R4 sc. A       / */"

i-\ 388 753.80

0.00

388 753.80

194

Str. Vlahita nr. 3, bloc PM18          f £7 OkLo/

X*1L793 039.18

0.00

1 793 039.18

195

Str. Becatei nr. 2-6, bloc R4 sc. B      1 6|

]» | 56 176.22

0.00

56 176.22

196

13. Str. Rarau nr. 2, bl. V71

Zo /       0.00

0.00

0.00

197

16. Al. Dimitrie Anghel nr. 1, bl. M45 VfX.         >

(•/ 0.00

0.00

0.00

198

Al. Bucovina nr. 7, Bl. G2

Z     ăoo

0.00

0.00

199

Str. Ghita Serban nr. 10, bl. 8A

0.00

0.00

0.00

200

Str. Becatei nr. 2-6, bloc R4 sc. E

31 175.88

0.00

31 175.88

201

Str. Matei Basarab nr.60, bl.L108, Sc.B

82 975.51

0.00

82 975.51

202

Str. Zemes nr.1 A, bl. M29B

0.00

0.00

0.00

203

Str. Iiioara nr.14, bl. M30C

0.00

0.00

0.00

204

Aleea Madarasi nr.11, bl.D1

0.00

0.00

0.00

205

Amenajare spatii verzi zona XVIII (Str. Liviu Rebreanu -Bd. 1 Decembrie 1918 - Str. Postăvarul - Bd. Nicolae Grigorescu - Str. Burdujeni - Str. Ion Agarbiceanu ) -HCLS3 nr 246/30.10.2015

644 044.89

0.00

644 044.89

206

Amenajare spatii verzi zona XIII Bd. Nicolae Grigorescu - Str. Liviu Rebreanu - Bd. 1 Decembrie 1918 - Str. Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - HCLS3 nr 205/30.09.2015

426 318.77

0.00

426 318.77

207

Amenajare spatii verzi zona IV (Th Pallady - Drumul intre Tarlale - Drumul Gura Racului - Drumul gura Crivatului - B-dul 1 Decembrie) - HCLS3 nr 141 /30.06.2015

366 163.63

0.00

366 163.63

208

Amenajare spatii verzi zona XIX (Str. Postăvarul - Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Theodor Pallady - Bd. Camil Ressu - Str. Firidei - Str. Rotunda - Aleea Rotunda -Aleea Lunca Mureșului - Str. Lunca Bradului - Bd. Nicolae Grigorescu) - HCLS3 nr 246/30.10.2015

249 583.03

0.00

249 583.03

209

Amenajare spatii verzi zona IX ( Str. Fizicienilor - B-dul Camil Ressu - B-dul Theodor Pallady - Splaiul Unirii)

265 550.32

0.00

265 550.32

210

Amenajare spatii verzi zona XIV (Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului ■ Str. Vasile Goldis - Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd.

Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu)

107 253.46

0.00

107 253.46

211

Amenajare spatii verzi zona XI (Bdul 1 Decembrie - Dr. Gura Crivatului - Dr. Gura racului - Dr. Intre tarlale - Sos. Gării Cățelul - Sos. Dudesti Pantelimon - Bdl Basarabia)

146 048.98

0.00

146 048.98

212

Amenajare spatii verzi zona XVI (Bd. Basarabia - Str.

Campia Libertății - Str. Baba Novac - Str. C-tin Brancusi - Bd. Nicolae Grigorescu)

82 798.18

0.00

82 798.18

213

Amenajare spatii verzi zona XX (Str. Liviu Rebreanu -Str. Lunca Bradului - Aleea Lunca Mureșului - Aleea Rotunda - Str. Rotunda - Str. Firidei - Bd. Camil Ressu)

46 882.12

0.00

46 882.12

214

Modernizare loc joaca si miniparc Str. Rotunda Bl. H20

335 622.35

0.00

335 622.35

215

Modernizare loc joaca BJ.BISTRITA - BL.Z1

148 796.22

0.00

148 796.22

216

Modernizare loc joaca BJ.BISTRITA - BL.Z12

141 605.60

0.00

141 605.60

217

Amenajare peisagistica, piața urbana , fântâni arteziene si sistematizare pe verticala Aleea Bucovina (intersecție Baba Novac - C-tin Brancusi) - amenajare spatii verzi

202 458.42

0.00

202 458.42

218

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala nr. 82

1 731 955.46

0.00

1 731 955.46

219

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala

Gimnaziala nr. 55

1 113 585.51

0.00

1 113 585.51

220

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere

Grădiniță nr. 160

656 720.72

0.00

656 720.72

221

Grădiniță nr. 216 (corp A) - -Lucrări capitale pentru

Creșterea eficientei energetice, consolidare si

modernizare - H.C.L.S.3 nr 297/22.12.2015

0.00

0.00

0.00

222

Grădiniță nr. 196 - -Lucrări capitale pentru Creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare -H.C.L.S.3 nr 297/22.12.2015

0.00

0.00

0.00

223

Grădiniță nr. 231- -Lucrări capitale pentru Creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare -H.C.L.S.3 nr 297/22.12.2015

0.00

0.00

0.00

224

Grădiniță nr. 239 (corp B) - -Lucrări capitale pentru

Creșterea eficientei energetice, consolidare si

modernizare - H.C.L.S.3 nr 297/22.12.2015

0.00

0.00

0.00

225

Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241) - -Lucrări capitale pentru Creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - H.C.L.S.3 nr 297/22.12.2015

0.00

0.00

0.00

226

Str. Emil Botta nr. 2, bl. M108, sc. 1,2

2 114 879.79

0.00

2 114 879.79

227

Str. Lucretiu Patrascanu nr. 13, bl. G1

2 652 102.17

0.00

2 652 102.17

228

Str. Agatha Barsescu nr. 11, bl. V11, sc. 1

1 005 634.29

0.00

1 005 634.29

229

Str.Tomis nr. 10,bl C 5

1 324 355.09

0.00

1 324 355.09

230

Emil Garleanu nr. 12, bl. A1 sc1

1 096 299.18

0.00

1 096 299.18

231

Odobesti nr. 4, bl. Z3, SC. 3

397 333.53

0.00

397 333.53

232

Odobesti nr. 4, bl. Z3, SC. 1,2,4,5,6

2 091 408.98

0.00

2 091 408.98

233

Strada Campia Libertății, nr. 64, Bloc 34A

6 105 735.09

0.00

6 105 735.09

234

Bd. Nicolae Grigorescu, nr. 36,bloc S1D sc. 1,2

2 010 541.50

0.00

2 010 541.50

235

Str. Theodor D. Sperantia, nr. 98, bl.S28

3 014 214.93

0.00

3 014 214.93

236

Str.Anastasie Panu nr. 1, bl. A2 Sc. 1,2 / Str. Emil Garleanu nr.10 bl.A2 Sc.3

2 547 000.00

0.00

2 547 000.00

237

STR ANIVERSARII BL 39A

438 650.08

0.00

438 650.08

238

AI.Textilistilor nr. 7, bl. MY12

1 869 475.11

0.00

1 869 475.11

239

str. Liviu Rebreanu nr. 43, bl. Z23

1 017 074.87

0.00

1 017 074.87

240

Al. Suraia nr.8, bl.51

2 131 431.78

0.00

2 131 431.78

241

Str. Foișorului nr. 13, bl. F8C, sc. 1-2

295 795.40

0.00

295 795.40

242

Str. Cozla nr. 8A, bl. A32

0.00

0.00

0.00

243

Str. Minis nr. 8, PM91, sc. 1+2

\ 0.00

0.00

0.00

244

Str.Schitului nr.11,bl.11B

o.oo

0.00

0.00

245

Str.Fizicienilornr.18,bl.11A            / //

y \     o.oo

0.00

0.00

246

Str.Tomis nr.1,bl.H6                   I șl

1 0.00

0.00

0.00

247

Str.Sos.Mihai Bravu nr.292,bl.5

!s i      o.oo

0.00

0.00

248

Str.Baba Novac nr.3,bl.S2

</ 0.00

0.00

0.00

249

Str.AI.Barajul Bicaz nr.11C,bl.M32A                țj z

0.00

0.00

0.00

250

Str Gura lalomitei nr 14, Bl PC10

0.00

0.00

0.00

251

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca

278 966.24

0.00

278 966.24

252

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala gimnaziala Nicolae Labis ( fosta nr 89) - HCLS3 nr 70/28.02.2017

4 636 725.09

0.00

4 636 725.09

253

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala gimnaziala Liviu Rebreanu ( fosta nr 21)

386 834.35

0.00

386 834.35

254

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr 196)

0.00

0.00

0.00

255

Extindere Școala Gimnaziala nr 81

0.00

0.00

0.00

256

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere

Grădiniță nr. 3

595 049.42

0.00

595 049.42

257

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere

Grădiniță nr. 24

806 895.75

0.00

806 895.75

258

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere

Grădiniță nr. 68

784 073.58

0.00

784 073.58

259

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere

Grădiniță nr. 69

881 497.98

0.00

881 497.98

260

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere

Grădiniță nr. 70

663 175.97

0.00

663 175.97

261

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere—r—■> Grădiniță nr. 71 A+B

0.00

0.00

0.00

262

Lucrări de reamenajare peisagistica si intrefigei'e ScȘfâte-

Gimnaziala nr 70 (Cezar Bolliac)        / £/

7V\

/ 0.00

0.00

0.00

263

Lucrări de reamenajare peisagistica si intreSnerd/Scoala

Gimnaziala Leonardo Da Vinci

J/ 0.00

0.00

0.00

264

Lucrări de reamenajare peisagistica si întrebe|Sfecrăla

Gimnaziala nr 78

i/ 0.00

0.00

0.00

265

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinerescosra Gimnaziala nr 92

470 205.31

0.00

470 205.31

266

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala nr 112

595 858.16

0.00

595 858.16

267

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala nr 116

461 025.60

0.00

461 025.60

268

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala

Gimnaziala nr 200

656 858.06

0.00

656 858.06

269

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala nr 20

879 957.96

0.00

879 957.96

270

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala

Gimnaziala nr22 (Mexic)

469 572.19

0.00

469 572.19

271

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Liceul Teoretic Decebal

0.00

0.00

0.00

272

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Coleqiul Tehnic M. Bravu

1 280 522.13

0.00

1 280 522.13

273

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3- B-dul 1 Decembrie 1918 nr45, Bloc J41

2 118 260.43

0.00

2 118 260.43

274

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3- B-dul 1 Decembrie 1918 nr45, Bloc J42

2 168 240.00

0.00

2 168 240.00

275

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3- B-dul 1 Decembrie 1918 nr 45, Bloc J43

1 431 197.63

0.00

1 431 197.63

276

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3- Str. Tomis nr 12, Bloc C1

1 301 086.30

0.00

1 301 086.30

277

Colegiul tehnic C.Nenitescu -Lucrări capitale de creștere a eficientei energetice si modernizare corp C4

194 219.97

0.00

194 219.97

278

Amenajare si dotare cantina corp C5,C6,C7 - Colegiul tehnic Mihai Bravu

0.00

0.00

0.00

279

Lucrări de amenajare si modernizare a locurilor de joaca si a spatiilor verzi adiacente - Cresa Greierasul

408 261.69

0.00

408 261.69

280

Lucraride reamenajare peisagistica si întreținere Grădiniță nr. 239 A+B

296 785.32

0.00

296 785.32

281

Lucraride reamenajare peisagistica si intretinere Grădiniță nr. 240 A+B

296 764.85

0.00

296 764.85

282

Lucraride reamenajare peisagistica si intretinere Grădiniță nr. 241 - Peștișorul de Aur

296 394.86

0.00

296 394.86

283

Lucraride reamenajare peisagistica si intretinere

Grădiniță nr. 231

297 025.39

0.00

297 025.39

284

Lucraride reamenajare peisagistica si intretinere Grădiniță nr. 284 (adiacent Școala Gimnaziala nr 55)-corp A

296 866.83

0.00

296 866.83

285

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3

0.00

0.00

0.00

286

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Grădiniță nr. 71 A

674 955.25

0.00

674 955.25

287

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Grădiniță nr. 71 B

408 293.36

0.00

408 293.36

288

Lucrări de investiții la Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul tehnic „ Anghel Saligny"

1 367 000.00

0.00

1 367 000.00

289

Reparații si investiții corp C - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"

850 475.02

0.00

850 475.02

290

Lucrări de creștere a eficientei energetice , modernizare si extindere (inclusiv Taxe ISC, consultanta tehnica ,altele)- Cresa Trapezului

2 000 000.00

0.00

2 000 000.00

291

Creșterea atractivitatii si amenajare peisagistica Bdul Burebista si Bdul Decebal

3 000 000.00

0.00

3 000 000.00

292

Extindere Școala Gimnaziala nr. 81

0.00

0.00

0.00

293

Creșterea capacitatii de staționara si mobilitate a parcului auto in zona B-dul Decebal

3 000 000.00

0.00

3 000 000.00

. total

100 000 000.00

0.00

100 000 000.00


Anexa nr.3 la Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr.................

Nn Crt

Cod SMIS

Denumirea proiectului

[ 0 1

1

2

1

123944

Lucrări capitale pentru creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - Colegiul Tehnic Anghel Saligny - corp B

2

124390

Lucrări capitale pentru creștere a eficientei energetice si modernizare -Școala Superioara comerciala N. Kretzulescu corp A

3

124262

Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare Corp C2 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Tuculescu

4

124391

Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare -Liceul Tehnologic Theodor Pallady

5

124395

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)

6

124263

Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare -

Școala Gimnaziala nr. 95

7

124396

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)

8

124272

Lucrări de extindere Școala nr. 88

9

124266

Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Grădiniță nr. 24

10

124267

Lucrări de extindere Grădiniță nr. 68

11

124268

Lucrări de extindere Grădiniță nr. 69

12

124269

Lucrări de extindere Grădiniță nr. 70

13

124273

Lucrări capitale de modernizare si extindere la bazinul de inot -Grădiniță nr. 154

14

124274

Lucrări capitale de modernizare si extindere la bazinul de inot -

Grădiniță nr. 191

15

124271

Lucrări de extindere Grădiniță nr. 196

16

124275

Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preșcolar zona Dristor

17

124270

Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241)

18

124394

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89)

TOȚAL

j------ ------------//r

ctor Economic, ctavian GhetuHCLS-uri de aprobare a indicatorilor tehnico-economica

Valoarea maximă a cheltuielilor aferente proiectului conform contractelor de finanțare semnate

1

Valoarea solicitata anterior

(lei)

+/-

Valoarea actuala     D

....

3

4

5

6

1

HCLS3 nr.236/18.06,2018

4 234 342.58

4 234 342.58

-4 234 342.58

0.00

HCLS3 nr.237/18.06.2018

10 768 685.35

10 768 685.35

-10 768 685.35

0.00

HCLS3 nr.236/18.06.2018

4 062 850.57

4 062 850.57

-4 062 850.57

0.00

HCLS3 nr. 51/31.03.2015 si

619/27.11.2017

5 630 050.09

5 630 050.09

-5 630 050.09

0.00

HCLS3 nr.70/28.02.2017 si

141/07.04.2017

8 711 921.60

8 724 414.50

-7 835 963.48

888 451.02

HCLS3 nr.236/18.06.2018

12 162 895.77

10 076 544.63

2086 351.14

12 162 895.77

HCLS3 nr.70/28.02.2017 si

141/07.04.2017

16 847 301.34

5 928 953.07

10 918 348.27

16 847 301.34

HCLS3 nr.236/18.06.2018

6 670 626.72

6 670 626.73

-0.01

6 670 626.72

HCLS3 nr.236/18.06.2018

12 511 458.95

10 543 961.56

1 967 497.39

12 511 458.95

HCLS3 nr.236/18.06.2018

7 705 699.82

6 571 787.55

1 133 912.27

7 705 699.82

HCLS3 nr.236/18.06.2018

13 619 934.14

11 535 311.81

2 084 622.33

13 619 934.14

HCLS3 nr.236/18.06.2018

8 265 032.45

6 998 763.12

1 266 269.33

8 265 032.45

HCLS3 nr.236/18.06.2018

2 614 186.87

2 143 939.23

470 247.64

2 614 186.87

HCLS3 nr.236/18.06.2018

5 210 343.98

4 269 089.05

941 254.93

5 210 343.98

HCLS3 nr.236/18.06.2018

16 847 301.34

14 162 342.19

40 475.76

14 202 817.95

HCLS3 nr.236/18.06.2018

8 471 766.42

7 178 295.94

1 293 470,48

8 471 766.42

HCLS3 nr.236/18.06.2018

16 847 301.34

14 162 342.19

2 684 959.15

16 847 301.34

jTTRgWnr. 141/07.04.2017

--

7 644 483.39

0.00

7 644 483.39

7 644 483.39

133 662 300.16!

168 826 182.72

Director Investiții Achiziții,CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

N,

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind modificarea HCLS3 nr.788/19.12.2019, referitoare la Contractul de credit nr.

RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A.

Având în vedere necesitatea executării unor lucrări de investiții ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați anterior prezentei, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea și finalizarea proiectelor de investiții de interes public local cuprinse în anexe, ținând cont de semnarea celor 10 (zece) contracte de finanțare nerambursabile încheiate la sfârșitul anului 2019 pentru unitățile de învățământ din Sectorul 3, se impune autorizarea tragerilor pe anul 2020 în vederea executării lucrărilor.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul comun de specialitate nr. 44179/06.02.2020 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.DIRECȚIA ECONOMICĂTELEFON (004 02?) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 cm) 318 03 04 E-MAIL economic^primari^.*0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3» 031084. București

nr.          /oG.02.2020

RAPORT

la proiectul de hotarare privind modificarea H.C.L.S.3 nr.788/19.12.2019, referitoare la Contractul de credit nr.

RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A.

Având în vedere necesitatea executării unor lucrări de investiții ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați anterior prezentei, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea și finalizarea proiectelor de investiții de interes public local cuprinse in anexe, ținând cont de semnarea celor 10 (zece) contracte de finanțare nerambursabile încheiate la sfârșitul anului 2019 pentru unitățile de invatamant din Sectorul 3, se impune autorizarea tragerilor pe anul 2020 in vederea executării lucrărilor.

Urmare celor prezentate propunem aprobarea prezentului proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 3 nr. 788/19.12.2019 privind Contractul de credit nr. RQ17011478862580/ 06.02.2017/1290/07.02.2017, incheiat cu CEC Bank S.A.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată $i datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     i

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-socîale, buget, finanțe

AVIZUL        .

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul k...... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordmare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de................a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....L.......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST/NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ

MEMBRI:SECRETAR, HONȚARU VALERICARADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICÂ NICOLETA MARIANA

J

MALUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței or-dinare/extraordinare din data de ..................................

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                   ......, a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/cxtraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂ UNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOANSECRETAR, VASILIU MARIANA
DIRECȚIA ECONOMICĂTELEFON (004 <>2i} 318«3 23 - 28 FAX (004 cm) 318 03 04 E*MA£L economic^-priman'e^xo

Calea Dudești nr. t$i, Sector 3S 031084. București


LIf


NR. hif ///


M .02.2020


Către, CABINET PRIMARAvând in vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, va transmitem alaturat:

- proiectul de hotarare privind modificarea H.C.L.S.3 nr.788/19.12.2019, referitoare la Contractul de credit nr.

RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A.

Anexat, va transmitem următoarele documente:

 • -  Raportul de specialitate

 • -  Nota de Fundamentare

 • -  Proiectul expunerii de motive

 • -  Proiectul de hotarare

 • -  Anexe

Cu stima,


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     i