Hotărârea nr. 219/2020

HCLS3 nr.219 din 30.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.prfmarie3.ro

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară, azi 30.07.2020

Având în vedere:

 • — Referatul de aprobare nr. 439742/CP/24.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul comun de specialitate nr. 439101/24.07.2020 al Direcției Economice și Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

 • - Adresa nr. 439103/24.07.2020 a Direcției Economice;

In conformitate cu prevederile:

 • - Art. 19 alin. (1) și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

în temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) și art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului local ai Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.291.704,91 mii lei se majorează, cu suma de 83.015,88 mii lei, devenind 1.374.720,79 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.374.720,79 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2021-2023, conform anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 193.599,88 mii lei, precum și estimările 2021-2023, în structură conform anexelor 11/02 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 277.015,26 mii lei, precum și estimările 2021 - 2023 conform anexelor nr. 11/04, parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2021 - 2023, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2020, din care credite bugetare în sumă de 565.431,88 mii lei și credite de angajament în sumă de 316.041,17 mii lei conform anexei nr.11/07 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția Investiții, Achiziții și învățământ, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.NIL 219 DIN 30.07.2020

PRIMĂRIA*1^


CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) jițn;           ^•'hlnetprimariănrjniariet-ro

Caiea Dud țSEfiliQB Sector 3, 031084, Bucure ti


REFERAT DE APROBARE


CABINET PRIMAR

Data......


Nr.


a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020


Având în vedere raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Economică si Direcția Investiții, Achiziții și învățământ privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate si contul de execuție bugetară:

• Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.291.704,91 mii lei se majorează cu suma de

83.015,88 mii lei devenind 1.374.720,79 mii lei.


• Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.291.704,91 mii lei se majorează cu suma de 83.015,88 mii lei devenind 1.374.720,79 mii lei, astfel:

Nr. ort.

INDICATORI

Cap. bug.

HCLS3 nr. 192/2020 si V 10

Propuneri rectificare

Influente (+/-)

CHELTUIELI-TOTAL

50.02

1.291.704,91

1.374.720,79

83.015,88

1

Autoritati publice și acțiuni externe

51.02

229.767,64

296.161,64

66.394,00

2

Alte servicii publice generale

54.02

7.826,10

7.336,10

-490,00

3

Tranzacții privind datoria publică

55.02

81.919,06

81.921,06

2,00

4

Apărare

60.02

85,30

85,30

0,00

5

Ordine publica și siguranță națională

61.02

6.720,84

6.568,04

-152,80

6

învățământ

65.02

255.647,06

262.471,21

6.824,15

7

Sănătate

66.02

2.111,00

2.111,00

0,00

8

Cultură, recreere și religie

67.02

188.472,33

191.172,33

2.700,00

9

Asigurări și asistență socială

68.02

177.703,38

177.746,91

43,53

10

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

110.229,00

111.729,00

1.500,00

11

Protecția mediului

74.02

150.123,00

153.623,00

3.500,00

12

Transporturi

84.02

81.100,20

83.795,20

2.695,00


 • • De asemenea, propunem aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 193.599,88 mii lei, care suportă modificări numai in structură.

 • • Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 277.015,26 mii lei.

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile precum și dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2020.PRîMĂRIA'^^TELEFON (004 azi) 3)8 03 23 - 28 FAX I004 021) 318 03 04 E-MAIL ecoflomici@>prîmarie3.ra

Calea Dudești or. 191, Sector 3, 031084, București

Nr.^^7 /#.07.2020

RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3

pe anul 2020

In conformitate cu

 • • Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare - privind finanțele publice locale;

 • • Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020;

 • • Contul de execuție bugetara;

 • • Propunerile direcțiilor, serviciilor si instituțiilor subordonate.

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.291.704,91 mii lei, se majoreaza cu suma de 83.015,88 mii lei, devenind 1.374.720,79 mii lei, ca urmare a majorării sumelor ce urmeaza a fi incasate din proiete pe fonduri externe nerambursabile, conform cererilor de finanțare depuse.

Urmare acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmeaza

mii lei

DENUMIRE VENITURI

HCLS3 nr.192/2020 siV10

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

866.567,16

882.124,59

15.557,43

1. VENITURI CURENTE, din care:

865.872,16

881.429,59

15.557,43

Impozite si taxe locale

258.581,00

258.581,00

0,00

Sume defalc, din TVA (11.02)

108.846,00

108.846,00

0,00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:

(04.02)

693.872,00

693.872,00

0,00

II. SUBVENȚII de la bugetul de stat -(42.02)

695,00

695,00

0,00

III. SUBVENȚII de la alte administratii (43.02)

0,00

0,00

0,00

IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION PT. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-195.426,84

-179.869,41

15.557,43

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

425.137,75

492.596,20

67.458,45

I. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)

195.426,84

179.869,41

-15.557,43

II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

0,00

0,00

0,00

III. INCAȘ. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE                   (40.02)

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII de la bug. de stat -capital, (42.02)

21.129,53

21.129,53

0,00

V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect.                        (45.02)

0,00

0,00

0,00

VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

208.581,38

291.597,26

83.015,88

TOTAL VENITURI buget local

1.291.704,91

1.374.720,79

83.015,88

SECTORULUI

«ÎUCUREȘTÎ

Ținând cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii in interesul colectivității locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI

Titlu

HCLS3 Nr. 192/2020 si V10

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

1.291.704.91

1.374.720.79

83.015,88

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

866.567,16

882.124,59

15.557,43

Cheltuieli de personal

10

191.273,70

191.273,70

0,00

Bunuri si servicii

20

291.127,12

307.532,09

16.404,97

Dobânzi

30

81.906,56

81.906,56

0,00

Fonduri de rezerva

50

500,00

500,00

0,00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

115.295,04

114.414,79

-880,25

Alte transferuri

55

26.575,00

26.607,71

32,71

Asistenta sociala

57

61.503,00

61.587,91

84,91

Alte cheltuieli

59

25.660,00

25.660,00

0,00

Rambursări de credite

81

73.553,40

73.553,40

0,00

Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent

85

-826,66

-911,57

-84,91

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

425.137,75

492.596,20

67.458,45

Transferuri intre unitati ale adm.pb.

51

20.581,96

21.462,21

880,25

Proiecte cu finanțare din fonfuri externe nerambursabursabile

56+58

8.317,41

8.317,41

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

280.376,21

346.954,41

66.578,20

Rambursări de credite

81

116.023,17

116.023,17

0,00

Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent

85

-161,00

-161,00

0,00

In structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole bugetare:

 • > Capitolul 51.02 - Autorități publice si acțiuni externe se majoreaza cu suma de 66.394,00 mii lei, din care : la Secțiunea de funcționare majorare cu 10.043,30 mii lei, titlul bunuri si servicii iar la Secțiunea de dezvoltare suplimentare cu 56.350,70 mii lei cheltuieli de capital.

 • > Capitolul 54.02 - Alte Servicii Publice Generale - sumele prevăzute se diminuează cu suma de 490,00 mii lei, la secțiunea de dezvoltare - la piețele din sectorul 3, conform execuției bugetare la aceasta data.

 • > Capitolul 55.02 - Tranzacții privind datoria publica - se majoreaza cu suma de 2,00 mii lei la Secțiunea de funcționare , pentru comisioane bancare.

 • > Capitolul 61.02 - Ordine publica si siguranța naționala se diminuează cu suma de 152,80 mii lei la Politia Locala Sector 3, secțiunea de funcționare - bunuri si servicii majorare cu 25,70 mii lei iar la secțiunea de dezvoltare diminuare cu 178,50 mii lei, cheltuieli de capital, conform reglărilor efectuate si economiilor realizate.

 • > Capitolul 65.02 - Invatamant se majoreaza cu suma de 6.824,15 mii lei, din care : la Secțiunea de funcționare majorare cu 1.235,45 mii Iei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de întreținere (studii topo, utilitati, PSI, cursuri ) iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 5.588,70 mii lei cheltuieli de capital (branșamente, ISU, POR), pentru unitățile din invatamant preuniversitar din sectorul 3.

 • > Capitolul 67.02 - Cultura, Recreere si Religie - majorare cu 2.700,00 mii lei, din care : la Secțiunea de funcționare majorare cu 2.600,00 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de întreținere si funcționare iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 100,00 mii lei cheltuieli de capital, lucrări de investitii spatii verzi.

 • > Capitolul 68.02 - Asigurări si Asistenta Sociala se majoreaza cu suma de 43,53 mii lei din care: la Secțiunea de funcționare majorare cu 31,23 mii lei, titlul bunuri si servicii, la secțiunea de dezvoltare, majorare cu 12,30 mii lei investitii la DGASPC Sector 3.

 • > Capitolul 70.02 - Locuințe, Servicii si Dezvoltare Publica - se majoreaza cu suma de 1.500,00 mii lei, la Secțiunea de dezvoltare cheltuieli de investitii pentru reabilitare termica.

 • > Capitolul 74.02 ~ Protecția Mediului - se majoreaza cu suma de 3.500,00 mii lei, din care : la Secțiunea de funcționare diminuare cu 880,25 mii lei transferuri intre unitati ale administrației publice iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 4.380,25 mii lei cheltuieli de capital.

PRIMĂRIA

> Capitolul 84.02 - Transporturi se majoreaza cu suma de 2.695,00 mii lei, din care: la Secțiunea de funcționare majorare cu 2.500,00 mii lei la bunuri si servicii iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 195,0 mii lei cheltuieli de investitii la străzi.

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

INDICATORI

Cap. Bug.

HCLS 3 nr. 192/2020 si V10

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

CHELTUIELI - TOTAL

50.02

1.291.704,91

1.374.720,79

83.015,88

1

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

229.767,64

296.161,64

66.394,00

2

Alte servicii publice generale

54.02

7.826,10

7.336,10

-490,00

3

Treanzactii privind datoria publica

55.02

81.919,06

81.921,06

2,00

4

Aparare

60.02

85,30

85,30

0,00

5

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

6.720,84

6.568,04

-152,80

6

Invatamant

65.02

255.647,06

262.471,21

6.824,15

7

Sanatate

66.02

2.111,00

2.111,00

0,00

8

Cultura, recreere si religie

67.02

188.472,33

191.172,33

2.700,00

9

Asigurări si asistenta sociala

68.02

177.703,38

177.746,91

43,53

10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

110.229,00

111.729,00

1.500,00

11

Protecția mediului

74.02

150.123,00

153.623,00

3.500,00

12

Transporturi

84.02

81.100,20

83.795,20

2.695,00

> Bugetului activitatilor finanțate parțial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma 193.599,88 mii lei, suporta modificări numai in structura la Direcția de Salubritate sector 3.

> Se aproba Bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 277.015,26 mii lei.

Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2020, din care: credite bugetare în sumă de 565.431,88 mii lei și credite de angajament în sumă de 316.041,17 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate si anexei 11/07.

Având in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția cetățenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2020.


Director Investiții Achiziții,www.primariej.ro


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic@primarie3.ro Calea Rodești nr. 191, Sector 3,031084, București

Nr. ^3^/^7/4.07.2020

Către, CABINET PRIMAR

Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2020, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Raportul de specialitate

-Proiectul expunerii de motive

-Proiectul de hotărâre

-Anexe

Cu stima,

DIRECTOR EXECU;

OCTAVIAN GHETU

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi /


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....-2.......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordmare; și consideră că acesta A FOST / NUtV FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, PĂUNI       NA


MEMBRI:

RADU CONSTANTINFLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LI VIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN