Hotărârea nr. 218/2020

HCLS3 nr.218 din 13.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare cu societatea Greenwise Solutions SRL pentru achiziționarea de coșuri de gunoi și suporți pentru depozitare saci

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 13.07.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 421655/CP/09.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 421501/09.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • - Adresa nr. 421510/09.07.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernantă Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 12.1 lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • - Avizul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :


Artl. Se acordă un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare în valoare de 1.230.000 lei fără TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare, cu societatea Greenwise Solutions SRL, pentru achiziționarea a:

 • a) 1000 de coșuri de gunoi de 60L, la un preț unitar de 580 de lei fără TVA;

 • b) 500 de suporți pentru depozitare saci, la prețul unitar de 1.300 de lei fără TyA; ;

Art.2. Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile


prezentei hotărâri.


PREȘE


NR. 218 DIN 13.07.2020


nea ă pentru legalitate retșr general Mihăiță

PRIMĂRIA


CABINET PRIMAR


TELEFON (004021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021J 318 03 04 E-MAIL cabinetprimsr@prim3rie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație alsocietății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare cu societatea Greenwise Solutions SRL pentru achiziționarea de coșuri de gunoi și suporți pentru depozitare saci

Creșterea eficienței economice a societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL ca întreprindere publică la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic are o influență determinantă asupra stabilității ansamblului economiei, data fiind necesitatea creșterii rapide a contribuției reale a întreprinderilor publice la îmbunătățirea parametrilor economiei românești și la echilibrarea bugetului de stat.

Astfel, societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL urmărește să fie în mod constant orientată asupra asigurării competitivității, eficienței, profitabilității și generării de valoare pe termen lung, evitării și minimizării pierderilor operaționale, precum și asupra creșterii calității serviciilor oferite și a diversificării activităților desfășurate.

în acest sens, societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL intenționează achiziționarea unui număr de 1000 coșuri de gunoi metalice cu volum de 60L și a unui număr de 500 suporți pentru depozitare saci.

După analizarea ofertelor găsite eligibile, prin adresa nr. 5160/09.07.2020 înregistrată cu nr. 421018/CP/09.07.2020, societatea și-a exprimat intenția încheierii unui contract cu societatea Greenwise Solutions SRL în valoare de 1.230.000 lei fără TVA, respectiv 1.463.700 lei cu TVA, oferta acesteia fiind cea mai avantajoasă având de vedere termenul de execuție, perioada de garanție precum și prețul cel mai mic.

Luând în considerare cele prezentate șî ținând seama de raportul de specialitate nr. 421501/09.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.
SERVICIUL CORP CONTROL

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

1

E-MAIL guvemantaeorporativa@primarie3.r0

Șoseaua Mi hai Bravu nr.428M Sector 3, 030328, București

Nr. 421501/09.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare cu societatea Greenwise Solutions S.R.L. pentru achiziționarea unui număr de 1000 de coșuri de gunoi de 60L și a unui număr de 500 de suporți pentru depozitare saci, la prețul total de 1.230.000 lei fără TVA

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată Ia Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO37804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București este reprezentată legal de domnul Mihai Nițu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Serviciul de salubritate cuprinde următoarele activități:

 • 1. organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • 2. operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

 • 3. sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • 4. măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 5. curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 6. organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • 7. administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • 8. depozitarea controlată a deșeurilor municipale;

 • 9. colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agențî economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.);

Având în vedere:

-adresa societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L. cu nr.5160 din 09.07.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 421018 din 09.07.2020

 • - Nota internă privind achiziția de coșuri de gunoi metalice și suport pentru depozitare saci nr. 5155 din 09.07.2020

 • - Hotărârea Consiliului de Adminisgtrație nr. 32 din 09.07.2020 prin care se aprobă achiziția de coșuri de gunoi metalice și suport pentru depozitare saci

 • - Adresa societății Greenwise Solutions SRL nr. 5153 din 09.07.2020 prin care aceasta aduce

BUCUREȘTI

la cunoștință faptul că a devenit plătitoare de TVA

 • - Oferta financiară înaintată de SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT SRL nr. 4151 din 09.06.2020

 • - Oferta financiară înaintată de SC GREENWISE SOLUTIONS SRL nr. 4154 din 09.06.2020 - Oferta financiară înaintată de SC SMITS INDUSTRY SRL nr.4150 din 09.06.2020 - Anexa cu compararea prețurilor ofertate

în conformitate cu prevederile:

 • - art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății: “ sunt de competența Asociatului Unic aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc 100.000 (una sută mii) Euro exclusiv TVA valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv ”

 • - art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv al societății: Asociatul Unic “ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ’ ’

 • - Art. 191 alin. (1) din Legea societăților 31 din 1990: Unic “Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală’ ’

în concordanță cu prevederile Ordonanței nr. 74/2018 privind modificarea și completarea legii nr. 211 / 2011 privind regimul deșeurilor, în vederea eficientizării activității și a dezvoltării societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. cât și pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de investiții aferent anului 2020, aprobat prin HCLS3 nr. 32 din data de 10.02.2020., rectificat prin HCLS3 nr. 88/30.03.2020, HCLS3 nr. 116 din data de 29.04.2020 și HCLS3 nr. 199/23.06.2020 este necesară achiziționarea unor coșuri de gunoi metalice cu volum de 60L și a unor suporți pentru depozitare saci. Societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL susține necesitatea achiziției coșurilor metalice și a suporți lor pentru depozitare saci pentru buna desfășurare a activității de salubritate.

După analiza ofertelor transmise de cele 3 (trei ) societăți menționate mai sus este agreată SC GREENWISE SOLUTIONS SRL ca având prețul unitar cel mai mic, termenul de execuție cel mai redus și garanția cea mai extinsă. Prețul de achiziție este de 580 lei fără TVA pentru coșul de gunoi de 60 de litri și 1300 lei fără TVA pentru suportul pentru depozitare saci, conform ofertei societății SC GREENWISE SOLUTIONS SRL.

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare cu societatea Greenwise Solutions S.R.L. pentru achiziționarea unui număr de 1000 de coșuri de gunoi de 60L la un preț unitar de 580 de lei fără TVA și a unui număr de 500 de suporți pentru depozitare saci, la prețul unitar de 1300 de lei fără TVA, deci un total de 1.230.000 lei fără TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare

ț|       PRIMĂRIA

/ SECTORULUI

BUCUREȘTI


Nr. 421510/09.07.2020

Către,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare cu societatea Greenwise Solutions S.R.L, în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ...ZJ?..... de pe ordinea de zi,/ Q suplimentarea ordina-de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studiL prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.............Z3..:..C!.r.....2Z?.Zz?., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNICAABRIANA

MEMBRI:      /

RADU CONSTANTIN"

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICAMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

- — -----—------——------------=

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței oxdinareTextraordinare din data de ..^2.....£$7...

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ........Aw... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

^Qldiaare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / l^LLA-dFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEEAV OR ABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

AVIZUL


/<?

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinm de^zi a ședinței QfdifraT^extraordinare din data de               ..........

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de...                       a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul...../$?..........de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii dea a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

POPESCU ROMEO

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEATĂ MARCEL

SECRETAR, BELU-SIMA ELDNA-DANIELA