Hotărârea nr. 217/2020

HCLS3 nr.217 din 13.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Cafea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.prlmarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării a trei puncte de lucru de către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 13.07.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr.416830/CP/06.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 415646/06.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • — Adresa nr. 415691/06.07.2020 a Serviciului Coip Control - Compartiment Guvemanță Corporativă.

In conformitate cu prevederile:

 • - Art. 191 alin. (1) din Legea societăților 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art.3 pct. 3.3, art.12 pct 12.1 Ht. j), art.13 pct.13.6 alin (3) lit.f) din Actul Constitutiv al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.241/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă înființarea a trei puncte de lucru de către societatea AS3 Administare Străzi S3 SRL în următoarele locații:

a) București, Șoseaua Gării Cățelu nr. 1 M - cod CAEN 4399 - Alte lucrări speciale deconstrucții n.c.a și cod CAEN 5210 - Depozitări;

b) București, Calea Vitan nr. 154 - 158, Sector 3 - cod CAEN 5210 - Depozitări;

c) Jud. Ilfov, Corn. Gruiu, Sat Siliștea Snagovului, șos. Siliștea Ciolpani 19^9, - cod CAEN 5210-Depozitări.

Art.2. Societatea AS3 Administrare Străzi S3 SRL va prezentei hotărâri.

NR. 217 DIN 13.07.2020CABINET PRIMAR


BUCUREȘTITELEFON (004 oai) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea înființării a trei puncte de lucru de către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL

în urma Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 537 din 15.11.2018, societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, în calitate de executant a încheiat Contractul de lucrări nr. 255362 din data de 19.11.2018 cu Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de achizitor, prin care societatea se obligă să proiecteze și să execute modernizarea și reabilitarea Parcului Pantelimon, contract completat prin Actul adițional încheiat sub nr.337713/27.04.2020 privind prelungirea duratei de execuție a contactului menționat anterior.

Având în vedere că cea mai mare pondere din activitatea societății se desfășoară în locația din șos. Gării Cățelu nr.lM, Sector 3, este necesară declararea unui sediu secundar (punct de lucru) în locația menționată, având cod CAEN 4399-Alte lucrări speciale de construcții n.c.a și cod CAEN 5210- Depozitări.

Pentru desfășurarea activității curente a societății și pentru execuția lucrărilor aflate în derulare, a fost necesară închirierea unor spații pentru depozitare. în acest sens s-a închiriat spațiul situat în București, Cale Vitan nr. 154-158, Sector 3 și spațiul situat în jud Ilfov, Corn. Gruiu, Sat Siliștea Snagovului, șos. Siliștea Ciolpani nr.199 pentru activități de depozitare.

Aceste sedii secundare pentru care societatea cere aprobare se află în următoarele locații:

 • a) București, Șoseaua Gării Cățelu nr. 1 M cod CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a și cod CAEN 5210 - Depozitări;

 • b) București, Calea Vitan nr. 154 -158, Sector 3, cod CAEN 5210 - Depozitări;

 • c) Jud. Ilfov, Corn. Gruiu, Sat Siliștea Snagovului, șos. Siliștea Ciolpani nr. 199, cod CAEN 5210- Depozitări.

Luând în considerare cele menționate și ținând seama de raportul de specialitate nr.415646/06.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


PRIMĂRIA


JîO1 SECTORULUI .-JL'-'Z         HiiriIPP’ÎTl


BUCUREȘTI


SERVICIUL CORP CONTROL


COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


-------www.primarie3.r0


E-MAILguvernantacorporativa@primariej.ro

Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector î, 030328, București

Nr. 415646/06.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind înființarea unor puncte de lucru de către societatea AS3 Administrare Străzi S3 SRL

Societatea AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL a fost înființată și funcționează ca o societate comercială cu răspundere limitată având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL și al cărei obiect principal de activitate este, conform prevederilor actului constitutiv „lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor” cod CAEN 4211.

Având în vedere:

adresa societății AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL nr 502 din 03.07.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 414759/03.07.2020 prin care aceasta cere aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 3 în calitate de Adunare Generală a Asociaților a înființării de puncte de lucru necesare desfășurării activităților scesteia.

Autorizație de construire nr. 257 din 19.04.2020

Contractul de închiriere imobile nr. 1383 din 02.04.2018

Actul adițional nr. 7 din 04.03.2020 la contractul de închiriere nr. 1383 din 02.04.2018

Contractul de închiriere nr. 237 din 12.09.2019

Anexa la contractul nr. 237 din 12.09.2019

Contractul de lucrări nr. 255362 din 19.11.2018

Anexa 1 la contractul de lucrări nr. 255362 din 19.11.2018

Actul adițional la contractul de lucrări nr. 255362 din 19.11.2018

Ordin de începere a lucrărilor la obiectivul ''Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” nr. 395580 din 03.05.2019

Referat de necesitate întocmit de societatea AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL nr. 196 din 28.03.2018 în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 3.2 din Actul Constitutiv al societății AS 3 Administrare Străzi S3 S.R.L: “ Sediul societății poate fi mutat în orice alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților

 • - Art. 12.1 lit. j) din Actul Constitutiv al societății AS 3 Administrare Străzi S3 S.R.L.: “ Adunarea generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul societății.” -Art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv al societății AS 3 Administrare Străzi S3 S.R.L: „Adunarea Generală a Asociaților: hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”

Art. 191 alin. (1) din Legea societăților 31/1990: “Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală.”

Societatea afirmă că o mare parte a activității sale se desfășoară în locația din șoseaua Gării Cățelu nr. 1 M și este necesară declararea unui sediu secundar la locația menționată cu durata de funcționare până la data de 30.04.2021, având cod CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a și cod CAEN 5210 - Depozitări.

De asemenea, AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL consideră necesară închirierea unor spații de depozitare în următoarele locații:

 • - București, Calea Vitan nr. 154 - 158, sect. 3 ( contract de închiriere nr. 1383/02.04.2018), cu durata până la data de 03.04.2021, cod CAEN 5210 - Depozitări

 • - jud. Ilfov, Com. Gruiu, Sat Siliștea Snagovului, șos. Siliștea Ciolpani nr. 199 ( contract de închiriere nr. 237/12.09.2019), cu durata până la data de 15.09.2020, cod CAEN 5210 - Depozitări.

Pentru aceste considerente propunem spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre privind înființarea a unor puncte de lucru de către societatea AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL în locațiile:

 • - București, Șoseaua Gării Cățelu nr. 1 M cod CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a și cod CAEN 5210 - Depozitări.

 • - București, Calea Vitan nr. 154 - 158, sect. 3 ( contract de închiriere nr. 1383/02.04.2018), cu durata până la data de 03.04.2021, cod CAEN 5210 - Depozitări

 • - jud. Ilfov, Com. Gruiu, Sat Siliștea Snagovului, șos. Siliștea Ciolpani nr. 199 ( contract de închiriere nr. 237/12.09.2019), cu durata până la data de 15.09.2020, cod CAEN 5210 Depozitări.

Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola

PRIMĂRIA


www.primariej.roE-MAlLguvernantacorporativa@1pfin1arie3.ro

Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr. 415691/06.07.2020

Către,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind înființarea unor puncte de lucru de către societatea AS3 Administrare Străzi S3 SRL , pentru inițierea proiectului menționat.

Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul .....de pe or

supUrnentaFea* ordinii de zi a ședinței ordinarT/extraordinare din data de..

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită înședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul.......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN