Hotărârea nr. 216/2020

HCLS3 nr.216 din 13.07.2020

PRI MĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI


www.prlmarie3.r0TELEFON (004 oai} 318 03 Z.3 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL c0nslliu@lprimarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, sectora, 031084, București

NOTĂ
privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 216/13.07.2020

Prin Hotărârea nr. 216 din 13.07.2020, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și programul de activitate pe anul 2020 ale societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL.

Prin adresa nr. 432426/20.07.2020, Serviciul Corp Control - Compartimentul Guvernantă Corporativă a adus la cunoștință faptul dintr-o eroare materială, pentru indicatorii cheie de performanță numiți „Procent al facturilor restante" (coloana 2), „Raportul datorii/Capital propriu"'(coloana 4) , ,fata de creștere a profitului wef’(coloana 5) și „Procent restituit din garanția de bună execuție"(coloana 7) din tabelul indicatorilor cheie de performanță existent în pagina 43 a Anexei nr. 3 reprezentând Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL pe anul 2019 la Hotărârea nr. 216 din 13.07.2020 a Consiliul Local al Sectorului 3 au fost redactate eronat valorile aferente Nivelului indicatorului realizat la 31.12.2019 astfel:

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

FINANCIARI

NEFINANCIARI

Flux de numerar

Cost

Datorie

Marja de profit

Politici social-guvcmamentale

Calitate servicii/produse

Satisfacția clienților

Guvernanți Corporativă

Indicator de performanță asociat indicatorului cheie

Procent al facturilor restante

Cost per angajare

Raportul datorii-capital propriu

Rata de creștere a profitului net

Angajați recrutați din categoria grupurilor vulnerabile

Procent restituit din garanția de bună execuție

Recomandare pozitivă

Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanța corporativă

Formula de calcul indicator

(Facturi restante/ Facturi totale) x 100

Cheltuieli angajări noi/ Număr angajări noi

(Total datorii/ Capital propriu) x

100

ST- studenti; SO-someri; PD-persoane cu dizabilitati

(Suma restituită per contract/ Suma totala per contract) x 100

(Nr. Recomandări pozitive/ Nr. Total recomandări) xlOO

(Număr răspunsuri afirmative/ Număr total întrebări) x 100

Nivel indicator realizat la 31.122019

22,58%

0,00

10,05%

1.73%

0

NOT APPLICABLE

100%

100%

observatii

DEPĂȘIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

NEINDEPLTNIT

NOT APPLICABLE

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI

Corect fiind:

AS3-ADMIMSTRARE STRĂZI S3

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

FINANCIARI

NEFINANCIARI

Flux de numerar

Cost

Datorie

Marfa de profit

Politici social-guvernamentale

Calitate servicii/produse

Satisfacția clienților

Guvernanță Corporativă

Indicator de performanță asociat indicatorului cheie

Procent al facturilor restante

Cost per angajare

Raportul datorii-capltal propriu

Rata de creștere a profitului net

Angajați recrutați din categoria grupurilor vulnerabile

Procent restituit din garanția de bună execuție

Recomandare pozitivă

Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanța corporativă

Formula de calcul indicator

(Facturi restante/

Facturi totale) x 100

Cheltuieli angajări noi/ Număr angajări noi

(Total datorii/ Capital propriu) x 100

ST- studenți;

SO-țomeri; PD-persoane cu dizabilități

(Suma restituita per contract/ Suma totala per contract) x 100

(Nr. Recomandări pozitive/Nr. Total recomandări) xIOO

(Număr răspunsuri afirmative/ Număr total întrebări) x 100

Nivel indicator realizat la 31.12.2019

8,75%

0,00

1004,97%

0%

0

100%

100%

100%

OBSERVAȚII

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

NEINDEPLINIT

NEINDEPLINIT x

NEINDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

în aceste condiții, în aplicarea art. 71 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare se impune emiterea prezentei NOTE de îndreptare a erorii materiale.

Anexăm prezentei, Anexa nr. 3 la HCLS 3 nr. 216/13.07.2020 corectată conform celor prezentate.

întocmit, Elenhișan


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com; J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16. SCO.000 iei

Telefon:+40759 040 480

RAPORTUL DE ACTIVITATE al Consiliului de Administrație al societății AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. pentru anul 2019

MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

” Stimați acționari,

Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., are obiectivul să ajungă în topul societăților care își desfășoară activitatea pe piața construcțiilor, devenind un reper reprezentativ pentru un număr mare de generații de clienți.

Astfel, echipa de management se concentrază în permanență pe dezvoltarea societății și pe adaptarea la cerințele din ce în ce mai ridicate ale pieței.

Alături de membrii Consiliului de Administrație și de echipa managerială sunt preocupat ca societatea pe care o reprezint să își îndeplinească misiunea asumată față de acționari și parteneri, prin valorificarea eficientă a tuturor oportunităților de afaceri.

Ne dorim să avem un aport important în construirea unui viitor mai bun pentru clienlii, angajații și partenerii noștri, prin realizarea de proiecte sustenabile care să sprijine dezvoltarea economică. Personalul cu vastă experiență pe piața construcțiilor, materialele de calitate și echipamentele performante sunt garanția atingerii în permanență a obiectivelor legate de conformitatea proiectelor noastre. ”

Cu deosebită considerație,

Președinte Consiliu Aministrație Roxana BALACEANU


DATE GENERALE

ORGANIZARE

Societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, administrata si condusa in sistem unitar de către un Consiliu de Administrație si își desfășoară activitatea în baza prevederilor legale și ale actului constitutiv.

Capitalul social al societății

Conform Actului Constitutiv al AS3-Administrare Străzi S3 SRL, societatea beneficiază de un capital social total subscris și vărsat de 16.500.000 lei, fiind divizat în 3300 de părți sociale, fiecare în valoare de 5000 de lei.

Aportul la capitalul social este constituit după cum urmează:

Sectorul 3 al Municipiului București, 3298 părți sociale în valore de 16.490.000 lei,

S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L, 2 părți sociale, în valoare de 10.000 lei

> Obiectul principal de activitate al AS3 ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. este: „Lucrări de construcție a drumurilor si autostrăzilor”, COD CAEN - 4211

Obiecte de activitate secundare: 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;

0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei caolinului;

0990 - Activități de servicii conexe pentru extracția mineralelor;

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

2363 - Fabricarea betonului;

2364 - Fabricarea mortarului;

2365 - Fabricarea produselor din azbociment;

2369 - Fabricarea altor produse din beton, ciment și ipsos;

2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;

2391 - Fabricarea de produse abrazive;

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.;2433 - Producția de profîle obținute la rece;

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase;

4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor


4312 - Lucrări de pregătire a terenului

4313 - Lucrări de foraj si sondaj pentru construcții

4321 - Lucrări de instalatii electrice 4322 - Lucrări de instalatii sanitare, de incalzire si de aer condiționat

4329 - Alte lucrări de instalatii pentru construcții

4331 - Lucrări de ipsoserie

4332 - Lucrări de tamplarie si dulgherie

4333 - Lucrări de pardosire si placare a pereților

4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli si montări de geamuri

4339 - Alte lucrări de finisare 4391 - Lucrări de invelitori, șarpante si terase la construcții

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4613 — intermedieri in comerțul cu material lemnos si materiale de construcții

4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de construcții si echipamentelor sanitare 4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

4942 - Servicii de mutare 5210 - Depozitari

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 - Manipulări


5229 - Alte activitati anexe transporturilor

6420 - Activitati ale holdingurilor

6810 - Cumpărarea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - închirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7111 - Activitati de arhitectura

7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120 - Activitati de testări si analize tehnice

7712 - Activitati de închiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

7729 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodărești n.c.a.

7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

8010 - Activitati de protecție si garda


8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare

8121 - Activitati generale de curățenie a clădirilor

8122 - Activitati specializate de curățenie

8129 - Alte activitati de curățenie

8230 - Activitati de organizare a expozițiilor, târgurilor si congreselor 9001 - Activitati de interpretare artistica (spectacole)

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

ADMINISTRARE străzi sector


Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.S00.000 iei

Telefon :+40759 040 480

9002 - Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole )

9004 - Activitati de gestionare a sălilor de spectacole


9101 - Activitati ale bibliotecilor si arhivelor

9311 - Activitati ale bazelor sportive

9313 - Actvitati ale centrelor de fitness

9319 - Alte activitati sportive

9321 - Bâlciuri si parcuri de distracții

9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

9609 - Alte activitati de servicii n.c.a.

> Conducerea Societății

Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale.

> Administrarea Societății

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, condus de un Președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor Consiliului de Administrație este pe o perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanața corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare.

Consiliul de Administrație are ca principală preocupare satisfacerea clienților săi, prin administrarea societății în vederea creșterii eficacității și eficienței activității.

în anul 2019, Consiliul de Administrație a luat toate măsurile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de autoritatea tutelară - Consiliul Local Sector 3.

Membrii Consiliului de Administrație au participat la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății în condițiile legii, actului constitutiv/statutului societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvemanță corporativă aplicabile.

în acest context Consiliul de Administrație a luat măsurile necesare pentru creșterea eficacității activității prin anticiparea cerințelor clienților, respectiv completarea și dezvoltarea serviciilor, pentru creșterea eficienței prin reducerea pierderilor și o bună organizare internă.

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.


C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vltan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vSrsat 1S.S00.000 lei

Telefon:+40759 040 480

Președintele Consiliului de Administrație a emis decizii obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică și administrativă a societății, în situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. între administratori, membri ai Consiliului de Administrație, prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv Președintele Consiliului de Administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării societății AS3 -Administrare Străzi S3 S.R.L.

Atribuțiile pe care membrii Consiliului de Administrație le-au dus la îndeplinire în anul 2019 sunt:
 • a) Administrarea societății prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficace de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

 • b) Aprobarea strategiei de dezvoltare a societății, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive;

 • c) Asigurarea că societatea își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;

 • d) Monitorizarea performanței conducerii executive;

 • e) Asigurarea faptului că informația financiară produsă de societate este corectă și că sistemele de control finanaciar și de management al riscului sunt eficace;

Președintele Consiliului de Administrație s-a implicat în:
 • • Dezvoltarea societății în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;

 • • Numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;

 • • Aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimonial societății, a căror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv T.V.A. Operațiune a cărei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv T.V.A. la data încheierii actului juridic putând fi încheiată numai cu aprobarea Adunării Generale;

 • • încheierea de acte juridice în numele și în contul societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare societății hi vederea bunei funcționări a societății;
AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

C.U.I.: R0 37804080, Reg. Corn: 140/9897/2017


Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris șl vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mail:sec retariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Mai mult, Consiliul de Administrație a tăcut demersurile necesare pentru stabilirea nivelului de salarizare și a altor drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat; pentru aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății, condiționată de necesitatea restructurării societății; pentru supunerea în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 6 luni de la închiderea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor; pentru mutarea sediului social; pentru executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală.

Potrivit Actului Consitutiv, Consiliul de Administrație s-a reunit ori de câte ori a fost necesar, la sediul societății, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori interesele societății au impus acest lucru. Reunirea Consiliului de Administrație s-a făcut Ia convocarea Președintelui Consiliului de Administrație.

în perioada Ianuarie 2019 - iunie 2019 Consiliul de Administrație s-a reunit în 7 ședințe ordinare, în urma cărora au fost stabilite următoarele:

La ședința numărul 01 din semestru I - 2019, organizată în data de 30.01.2019, s-au hotărât următoarele:

ART.l - Se aproba procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 05.12.2018.

ART.2 - Se aproba raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul II- 2018.

ART.3.- Se aproba încheierea unui contract de împrumut, in vederea împrumutării societarii Algorithm Construcții S3 SRL, cu suma de 5.000.000 lei, pentru o perioada de 6 luni, respectiv 05.02.2019-05.08.2019

La ședința numărul 02 din semestru I - 2019, organizată în data de 27.02.2019, s-au hotărât următoarele:

ART.l. - Se aproba procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 30.01.2019.

ART.2. - Se aprobă modificarea Regulamentul de Ordine Interioară, precum si a Regulamentului de Organizare si Funcționare al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3S.R.L


C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040480

Acesta stabilește într-o manieră clară drepturile și obligațiile conducerii și ale salariaților societății, precum și aspect legate de disciplina muncii - sănătate și securitate în muncă, timp de lucru, sancțiuni disciplinare, compensații și beneficii salariale.

Prevederile Regulamentelor se aplică tuturor salariaților angajați cu contract de muncă indiferent de tipul acestuia (ex. pe perioadă nedeterminata/determinat sau pe timp parțial/normă întreagă) și indifferent de fimcția pe care o dețin și de data angajării.

Conducerea are obligația de a aduce la cunoștință salariaților prevederile prezentelor Regulamente și de a asigura înțelegerea și conformarea la acestea. Dispozițiile Regulamentelor se modifică ori de câte ori condițiile o cer. Modificările intervenite vor fi aduse la cunoștință salariaților,

ART.3. - eliberarea adeverințelor de venit pentru anul 2018 pentru toti membri Consiliului de Administrație, in vederea completării si depunerii declarațiilor de avere si interese.

ARTA - Prezentarea intr-o ședința ulterioara a Consiliului de Administrație a unei situatii la zi cu incasarile pe anul 2019 si contractele din care au fost realizate/effectuate.

La ședința numărul 03 din semestru I - 2019, organizată în data de 27.03.2019, s-au hotărât următoarele:

ART.l. - aprobarea înaintării către Adunarea Uenerala a Acționarilor, spre aprobare, a procedurii privind achiziția de materiale, respective borduri din beton C30/37 10X15X50 cm, bordure din beton C30/37 20X25X50 cm, pavele din beton C3O/37 dreptunghiulare/patrate diverse culori - 6 cm grosime, necesare pentru realizarea lucrărilor din contractual avand ca obiect „ Lucrări de pavare alei si montare bordure la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București.

ART.2. - se aproba achiziția utilajelor si echipamentelor speciale, necesare pentru buna desfășurare a lucrărilor ce corespund obiectului principal de activitate al societății, respectiv „ Lucrări de construcție a drumurilor si autostrăzilor,, cod CAEN -4211, de la societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.

ART.3. - Se împuternicește Presdintele Consiliului de Administrație in vederea semnării contractului cu societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.

ARTA. - Se aproba Programul de Activitate al societarii AS3-Administrare Străzi S3 SRL, pentru anul 2019.
X1S3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L


C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242. Corp Q etaj 1, Sector 3, București

Capitol social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040480

ART.5. - Se imputemiceste Președintele Consiliului de Administrație pentru a supune in atentia Adunării Generale a Asociatilor, Programul de Activitate al societarii AS3-Administrare Străzi S3 SRL, pentru anul 2019, in vederea aprobării acestuia.

ART.6. - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societarii AS3-Administrare Străzi S3 SRL, pentru anul 2019, cu anexele sale.

ART.7. - Se imputemiceste Președintele Consiliului de Administrație pentru a supune in atentia Adunării Generale a Acționarilor, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, cu anexele sale, in vederea aprobării acestora.

La ședința numărul 04 din semestru I - 2019, organizată în data de 10.04.2019, s-au hotărât următoarele:

ART.l. - Membri Consiliului de Administrație, au luat la cunoștința raportul de audit extern pentru anul financiar 2018.

ART.2. - Se aproba bilanțul contabil cu anexele sale si a contului de profit si pierderi pentru anul financiar 2018.

ART.3. - se aproba programul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018.

ARTA - Se imputemiceste Președintele Consiliului de Administrație pentru a supune in atentia Adunării Generale a Acționarilor, documentele menționate la Artl, 2 si 3, in vederea aprobării acestora.

La ședința numărul 05 din semestru I - 2019, organizată în data de 19.04.2019, s-au hotărât următoarele:

ART.l. - membri Consiliului de Administrație, au fost informati cu privire la semnarea contractului avand ca obiect „ Furnizarea de piscine si accesorii diverse modele,, pentru realizarea lucrărilor de construcție din proiectul de investiție „ Modernizare si reabilitare parc Pantelimon.

La ședința numărul 06 din semestru I - 2019, organizată în data de 30.05.2019, s-au hotărât următoarele:

ART.l. - Se aprobă procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 19.04.2019.
AS3 ‘ADMINISTRARE STRĂZI S3S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017


Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefom+40759 040 480

ART.2. - Se aproba modificarea Organigramei si Statului de Funcții al societarii AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

ART.3. - Se aproba modificarea grilei de salarizare a societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

La ședința numărul 07 din semestru I - 2019, organizată în data de 26.06.2019, s-au prezentat si hotărât următoarele:

ART.l. - Se aprobă procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 30.05.2019.

ART.2. - Membri Consiliului de Administrație au fost informati cu privire la vanzarea mijloacelor auto, utilajelor pentru asfalt, echipamentele si accesoriile acestora, către Direcția Administrarea Domeniului Public, Sector 3, București.

ART.3. - Membri Consiliului de Administrație s-au deplasat pe șantier si le-au fost prezentate de către Președintele Consiliului de Administrație, lucrările din cadrul proiectului avand ca obiect „ Modernizare si reabilitare parc Pantelimon,,.

ARTA - Membri Consiliului de Administrație, au fost informati cu privire la faptul ca societatea Delta ACM, a depus la Tribunalul București o cerere întemeiata pe dispozițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

în perioada Iulie 2019 - Decembrie 2019 Consiliul de Administrație s-a reunit în 6 ședințe in urma carora s-au stabilit următoarele:

La ședința numărul 01 din semestrul II al anului 2019, organizată în data de 29.07.2019, s-au hotărât următoarele:

ART.l. - Se aproba amanarea punctelor 3,4 si 5 de pe ordinea de zi pentru ședința următoare.

Pct.3) Aprobarea procesului de selecție privind numirea unui Director General, conform OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Pct.4) Aprobarea numirii cu caracter provizoriu, ce urmează a fi propusă la momentul ședinței consiliului de administrație, a unui Director General provizoriu, până la finalizarea procedurii de

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3S.R.L

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480


selecție, conform OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Pct.5) Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație, de a se ocupa de demararea procedurii de selecție, conform OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, negocierea cu posibili candidați și de a prezenta Consiliului de Administrație persoanele intervievate, precum și propunerea acestuia în vederea aprobării de către C.A., a persoanei care va ocupa postul de Director general;

ART.2. - Se aproba procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 26.06.2019.

ART.3. - Se aproba Raportul Consiliului de Administrație, aferent semestrului I - 2019.

La ședința numărul 02 din semestrul II al anului 2019, organizată în data de 07.08.2019, s-au hotărât următoarele:

ART.l. - Se aproba procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 29.07.2019.

ART.2. - Se aproba bilanțul contabil cu anexele sale, pentru semestrul 1-2019, respectiv 01.01.2019-30.06.2019.

ART.3. - înaintarea adresei nr.725/2019 cu privire la plata indemnizației aferenta celor doua ședințe ale Consiliului de Administrație din luna Aprilie 2019, transmisa de membri Consiliului de Administrație, respective domnul Ciocoi Cristian si domnul Anghel Ștefan Cătălin, către serviciul Guvernanta Corporativa din cadrul autoritarii tutelare (Primăria Sector 3) pentru formularea unui răspuns la acesta.

ARTA. - Se respinge aprobarea procesului de selecție privind numirea unui Director General, conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare.

ART.5. - Se respinge aprobarea numirii cu character provizoriu, ce urmeaza a fi propusa la momentul ședinței Consiliului de Administrație, a unui Director General provizoriu, pana la finalizarea procedurii de selecție, conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare.

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242. Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon :+40759 040 480

ART.6. - Se respinge aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație, de a se ocupa de demararea procedurii de selecție conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, negocierea cu posibili candidate si de a prezenta Consiliului de Administrație persoanele intervievate, precum si propunerea acestuia in vederea aprobării de către C.A., a persoanei care va ocupa postul de Director General.

ART.7. - Se aproba Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație in vederea acordării dreptului de semnătură domnului Stanislav Bogdan Valentin Traian in relația cu Trezoreria Sectorului 3 a Municipiului București, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare bunei desfășurări a activităților curente ale societarii, respective pentru semnarea Ordinelor de Plata pentru transferul de bani din contul de trezorerie al societarii in contul current al societarii in perioada 19.08.2019-18.08.2020 (12 luni).

La ședința numărul 03 din semestrul II al anului 2019, organizată în data de 30.09.2019, s-au prezentat și hotărât următoarele:

ART.l. se aproba procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 07.08.2019.

ART.2. Se aprobă modificarea Organigramei si Statului de Funcții al societarii AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

ART.3. - Se aproba modificarea grilei de salarizare a societarii AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

La ședința numărul 04 din semestrul II al anului 2019, organizată în data de 18.10.2019, s-au prezentat și hotărât următoarele:

ART.l. - Se aproba procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 30.09.2019.

ART.2. - Se aprobă modificarea Organigramei si Statului de Funcții al societarii AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

ART.3. - Se aproba modificarea grilei de salarizare a societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L


Jif


C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

La ședința numărul 05 din semestrul II al anului 2019, organizată în data de 20.11.2019, s-au prezentat și hotărât următoarele:

ART.l. - Se aproba procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 18.10.2019.

ART.2. - Se aproba modificarea indicatorului de performanta financiar „ Datorii - Capital propriu,, conform propunerii din cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 20.11.2019 si înaintarea către Adunarea Generala a Acționarilor, spre aprobare.

La ședința numărul 06 din semestrul II al anului 2019, organizată în data de 18.12.2019, s-au prezentat si hotărât următoarele :

ART.l. - Se aproba procesul verbal al ședinței Conbsiliului de Administrație din data de 20.11.2019.

ART.2. - Se aproba amanarea aprobării raportului privind modificarea/inlocuirea indicatorului de performanta financiar „ Datorii - Capital propriu,,.

ART.3. - Președintele Consiliului de Administrație, a informat membri C.A. de faptul ca si-a depus la Cabinet Primar, demisia din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație începând cu data de 19.12.2019 si ca va ramane in continuare membru neexecutiv in cadrul C.A. al societății.

Veniturile estimate a se realiza in anul 2019 sunt in suma de 57.449 mii lei

Structura veniturilor pe anul 2019 este :

Mii lei

1.

Venituri din producția vanduta din care :

51.280

-Venituri din vanzarea produselor

48.240

-Venituri din servicii prestate

3.000

2.

Venituri din vanzarea mărfurilor

6.000

3.

Alte venituri din exploatare din care:

120

-venituri din vanzarea activelor si operațiuni de capital

100

-alte venituri

20

4.

Venituri financiare din care

49

-venituri din diferente de curs

12

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L


C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

-venituri din dobinzi

18

-alte venituri financiare

19

Veniturile din producția vanduta si serviciile prestate vor fi realizate in conformitate cu codul CAEN principal al societății 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor.

Cheltuielile total estimate in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 sunt in suma de 62.500 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

 • 1. Cheltuieli de exploatare 54.883 mii lei

 • 2. Cheltuieli financiare 00,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

 • - Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 46.537 mii lei din care:

  a) Cheltuieli privind stocurile in suma de 43.742,00 mii lei din care

  -cheltuieli cu materiile prime 35.221,00 mii lei, cheltuieli cu materiale consumabile 933 lei, cheltuieli privind piesele de schimb 1.094,00 mii lei, cheltuieli privind combustibilul 455,00 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventor in suma de 895,00 mii lei, cheltuieli privind energia si apa 44,00 mii lei, cheltuieli privind mărfurile 5.100,00 lei.

 • b) cheltuieli privind serviciile executate de terti in suma 1.707,00 mii lei din care:

-cheltuieli cu intretinerea si reparațiile in suma de 335,00 mii lei, cheltuieli privind chiriile in suma de 1.282,00 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare in suama de 90,00 mii lei.

 • c) cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 1.088,00 mii lei din care:

-cheltuieli comisioanele si onorariile in suma de 27,00 mii lei , cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 59,00 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in suma de 512,00 mii iei, cheltuieli de deplasare , detașare, transfer in suma de 90,00 mii lei, cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații in suma de 80,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in valoare de 34,00 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti in suma de 286,00 mii lei.

-cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte assimilate in suma de 230,00 mii lei din care :

 • a) cheltuieli cu taxa de licența in suma de 22,00 mii lei

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vltan nr.242. Corp C, etaj 1, Sector 3, București


Capital social subscris fi vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mail:secreta riat@as3-strazi.ro

 • b) cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 18,00 mii lei

 • c) cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 190,00 mii lei

-cheltuieli de personal in suma de 6.151,00 mii lei structurate astfel:
 • a) cheltuieli de natura salariala in suma de 5.583,00 mii lei

 • b) cheltuieli aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control in suma de 448 mii lei

 • c) cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 120,00 mii lei

-alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.915,00 mii lei din care :
 • a) cheltuieli cu majorări si penalitati in suma de 10,00 mii lei

 • b) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale in suma de 1.881,00 mii lei.

Investițiile preconizate a se realiza in anul 2019 sunt in suma de 6.500 mii lei.

1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare din anul 2019 (01.01.2019-31.12.2019), cu referire ia:

ACTIV

31.12.2019

Active - total, din care:

30.854.697

Active imobilizate - total, din care:

721.459

Imobilizări necorporale

12.393

Imobilizări corporale

709.066

Imobilizări financiare

0

Active circulante - total, din care:

22.880.237

Stocuri

3.963.972

Creanțe

18.916.265

Disponibilități bănești

7.206.364

Cheltuieli in avans

46.637

PASIV

Total pasiv, din care:

30.854.697

Capitaluri proprii - total din care:

2.249.952

Capital social subscris si vârsta

16.500.000

Rezerve

8.917

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

CU.).: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

Rezultatul reportat

-543.995

Rezultatul exercițiului

-13.714.970

Datorii total, din care:

28.343.630

Datorii pe termen scurt

28.604.745

Impozit pe profit

0

Elementele contului de profit și pierderi

INDICATORI

31.12.2019

Venituri din exploatare - total, din care:

66.870.843

Cifra de afaceri

66.869.067

Alte venituri din exploatare

1.776

Cheltuieli de exploatare - total

80.609.296

Rezultatul din exploatare

-13.738.453

Venituri financiare

31.319

Cheltuieli financiare

7.836

Rezultatul financiar

23.483

Venituri totale

66.902.162

Cheltuieli totale

80.617.132

Profit brut

-13.714.970

Impozitul pe profit

0

Profit net

-13.714.970

Cash flow: toate schimbările intervenite la nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activităților financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Nivelul numerarului la 01.01.2019 (casa și banei): 11.175.091

Nivelul numerarului la 31.12.2019 (casa și banei): 7.206.364

Prezentarea unei analize a situației economico-fînanciare aferentă anului 2019— privind execuția bugetului este următoarea :

Nr. crt.

EXPLICAȚII

0

REALIZAT

2019

BVC 2019

DIFERENȚA

OSERVAȚII

VENITURI TOTALE

1

66.902,16

57.449,00

-9.453,16

Venituri realizate în proporție de 116,45%

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI 53 S.R.L

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris șl vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480


Venituri totale din exploatare din care:

2

66.879,44

57.400,00

-9.479,44

a)

din producția vândută din care:

3

37.890,20

51.280,00

13.389,80

al)

din vânzarea produselor

4

29.645,00

48,240,00

18.595,00

a2)

din servicii prestate

5

8.224,25

3.000,00

- 5.224,25

Precizarea nr.l

a3)

din redevențe și chirii

6

-

-

-

a4) j

alte venituri

7

20,95

40

19,05

b)

din vânzarea mărfurilor

8

23.645,21

6.000,00

- 17.645,21

Precizarea nr.2

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de faceri nete din

care:

9

-

*

-

cl)

subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare

10

-

-

-

c2)

transferuri cf.prevederilor legale în vigoare

11

-

-

-

d)

din producția de imobilizări

12

-

-

-

e)

venituri af. costului producției în curs de execuție

13

-

-

-

alte venituri din exploatare(Rd. 15+Rd. 1 6+rdl9+rd20+rd.21) din care:

14

3.796,30

120,00

-3.676,30

fl)

din amenzi și penalități

15

-

-

-

f2)

din vânzarea activelor și op. de capital (Rd.l8+Rd.l9),

16

3.794,52

100,00

-3.694,52

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

C.U.L: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2O17

Sediul Social: Calea Vltan nr.242, Corp C, etaj 1, Sectari, București

Capital social subscris șl vărsat 16.500.000 lei

Telefon :+40759 040 480

din care:

- active corporale

17

3.794,52

100,00

-3.694,52

- active necorporale

18

-

-

-

fi)

din subvenții ptr. investiții

19

-

-

-

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

-

-

-

f5)

alte venituri

21

1.78

20,00

18,22

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27) din care:

22

31,32

49,00

17,68

a)

din imobilizări financiare

23

-

**

-

b)

din investiții financiare

24

-

-

-

o)

din diferențe de curs

25

-

12,00

12,00

d)

din dobânzi

26

31,14

18,00

-13,14

e)

alte venituri financiare

27

0,18

19,00

18,82

Venituri extraordinare

28

-

-

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd,136+Rd.l44 )

29

80.617,13

54.833,00

- 25.784,13

Cheltuieli efectuate în proporție 147,02%

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.l2 0,din care:

30

80.609,29

54.833,00

-25.776,29

A

Cheltuieli cu bunuri și servicii din care:

31

64.954,87

46.537,00

-18.417,87

Al

Cheltuieli privind stocurile din care:

32

41.532,94

43.742,00

2.209,06

a)

cheltuieli cu materiile

33

20.843,54

35.221,00

14.377,46

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3S.R.L

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediu) Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vdrsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040480

prime

b)

cheltcu materialele

consumabile, din care:

34

1.520,75

2.482,00

961,25

bl)

cheltcu piesele de schimb

35

570,40

1.094,00

523,60

b2)

cheltcu combustibilii

36

376,78

455,00

87,22

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

316,28

895,00

578,72

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

17,97

44,00

26,03

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

18.834,40

5.100,00

- 13.734,40

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți(Rd.41 +Rd.42+Rd. 45) din care:

40

2.370,43

1.707,00

- 663,43

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

72,89

335,00

262,11

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

2.000,97

1.282,00

- 718,97

bl)

către operatori cu capital integral /majoritar de stat

43

898,33

-

- 898,33

W)

către operatori cu capital privat

44

1.102,64

1.282,00

179,36

o)

prime de asigurare

45

296,57

90,00

- 206,57

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+ Rd.57+Rd.62+Rd.63+R d.67+Rd.68+Rd.69+Rd. 78) din care:

46

21.051,50

1.088,00

-19.963,50

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris șl vărsat 16.500.000 iei

Telefon:+40759 040 480

E-mail:secretariat@as3-$trazi.ro

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

-

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul din care:

48

45,85

27,00

-18,85

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

45,85

27,00

-18,85

c)

chelt.c reclan (Rd.5 care :

e protocol, lă și publicitate l+Rd.53) din

50

26,34

59,00

32,66

cl)

cheltuieli de protocol din care

51

26,29

55,00

28,71

-

tichete cadou leg. 193/2006 cu modificările ulterioare

52

-

-

-

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0.04

5,00

4,96

-

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate

leg. 193/2006 cu modificările ulterioare

54

-

-

tichete cadou ptr. campanii de marketing,studiu 1 pieței, promovare pe piețe existente sau noi,potrivit

55

*

-

>■

CUI.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris șl vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+4O759 040 480

E-matksecretariat@as3-strazi.ro


legiil93/2006 cu modificările ulterioare

-

ch.de promovare a produselor

56

-

-

-

d)

ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015(Rd.58+Rd,59 +Rd.61) din care:

57

-

*

-

dl)

ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate

58

-

:■*

*

d2)

ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport din care

59

-

-

ȚȚ;

d3)

pentru cluburile sportive

60

-

-

-

d4)

cheltuieli de sponorizare pt alte acțiuni și activități

61

*

*

-

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

112,44

512,00

399,56

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer din care:

63

144,17

90,00

- 54,17

-

cheltuieli cu diurna

(Rd.65+Rd.66) din care

64

-

-

-

-

internă

65

-

-

-

-

externă

66

-

-

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

23,51

80,00

56,49

h)

cheltuieli cu servicii bancare și asimilate

68

7.03

34,00

26,97

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți din care

69

226,33

286,00

59,67

il)

cheltuieli de

asigurare și pază

70

202,03

120,00

- 82,03

i2)

ch. privind întreținerea și funcț. tehnicii de calcul

71

23,22

28,00

4,78

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

1,08

120,00

118,92

i4)

ch.cu reevaluarea imob.corporale și necorp.din care:

73

-

*

-

-

aferente bunurilor de

natura domeniului public

74

*

-

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

*

-

*

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a

76

-

4S3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-maiksecretariat@as3-strazi.ro

Guvernului nr. 109/2011

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

*

18,00

18,00

j)

alte cheltuieli

78

20.465,83

-

-20.465,83

B

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimi!ate(Rd.80+Rd. 81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+

Rd.85) din care:

79

79,75

230,00

150,25

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

-

-

-

b)

cheu redevența ptr. concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale

81

-

-

-

c)

ch.cu taxa de licență

82

-

22,00

22,00

d)

ch cu taxa de autorizare

83

15,20

18,00

2,80

e)

ch.cu taxa de mediu

84

-

-

f)

ch.cu alte taxe și impozite

85

64,55

190,00

125,45

C

Cheltuieli cu personalul din care:

86

5.014,37

6.151,00

1.136,63

co

cheltuieli de natură

salarială (Rd.88+Rd.92)

87

4.481,69

5.583,00

1.101,31

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91) din care:

88

4.361,94

5.472,00

1.110,06

a)

salarii de bază

89

4.361,94

5.472,00

1.110,06

b)

sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

-

-

-

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mail secreta riat@as3-strazl.ro

c)

alte bonificații

(conform CCM)

91

-

*

-

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+ Rd.98+Rd.99) din care:

92

119,75

111,00

-8,75

a)

chel.sociale prevăzute la art.25 din lege227/2015 privind CF cu modificările și

93

*

*

comp

etările ulterioare

-

tichete de creșă cf. LG.

193/2006 cu modif.ulter.

94

-

-

-

-

tichete cadou pt.chelt.sociale LG. 193/2006

95

-

-

-

b)

tichete de masă

96

119,75

111,00

- 8,75

c)

vauchere de vacanță

97

-

*■

d)

ch.privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

-

-

e)

alte cheltuieli conform CCM

99

-

-

C3

Alte chelt.cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l0 3) din care:

100

-

-

-

a)

ch.cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

-

-

-

b)

ch.cu drepturile salariate cuvenite în baza hoatărâri judecătorești

102

-

-

*

c)

ch.de natură salariată aferente restructurării,

103

-

-

-

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 iei

Telefon:+40759 040 480

E-mail:secretarfat@as3-stra zi.ro

privatizării, administrator special, ale comisii și comitete

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete(Rd. 105+Rd. 10 8+Rd.lll+Rd.ll2)din care:

104

424,65

448,00

23,25

a)

pentru

directori/directorat

105

-

-

-

-

componentă fixă

106

-

-

-

-

componentă variabilă

107

-

-

b)

pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care:

108

424,65

448,00

23,25

-

componentă fixă

109

424,65

448,00

23,25

-

componentă variabilă

110

-

-

-

c)

pentru AGA și cenzori

111

-

-

-

d)

pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

-

-

-

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

108,03

120,00

11,97

D

Alte cheltuieli de exploatare (Rd,115+Rd.H8+Rd.ll 9+Rd.l20+Rd.l21+Rd. 122) din care:

114

10.560,30

1.915,00

- 8.645,30

a)

ch.cu majorări și

115

21,76

10,00

-11,76

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Caiea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon;+40759 040 480

penalități(Rd. 122+Rd. 1 23) din care:

-

către bugetul general consolidat

116

-

-

-

-

către alți creditori

117

-

-

-

b)

cheltuieli priv. activele imobilizate

118

3.946,49

24,00

- 3.922,49

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

-

-

-

d)

Alte cheltuieli

120

55,64

-

- 55,64

e)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

543,14

1.881,00

1.337,86

f)

ajustări și deprecieri ptr.pierdere de valoare și provizioane (Rd,123+Rd.l26) din care:

122

5.993,27

-!

- 5.993,27

fi)

cheltuieli priv. ajustările și provizioanele

123

5.993,27

-

- 5.993,27

fl.l)

provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

-

-

fl.2)

provizioane în legătură cu contractul de mandat

125

-

*

f2)

venituri din provizioane și ajustări ptdepreciere sau

126

-

-

-

.                        AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

//, -1A                            C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

ASy fij P                              Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

j’, S AnMINKTRARF       Capital socialsubscris și vărsat 16.500.000 lei

AUIVIIIllulIIUUIL       Teiefon;+40759 040 480

STRĂZI SECTOR       E-ma1l:secretariat@as3-strazi.ro

01 IUU.I ULUIUll       Web. www as3 stra2i ro

6-

pierderi de

valoare din care:

\ -o\                   /<t

£2.1)

din anularea provizioanelor( Rd.l28+Rd.l29 +Rd,130),din care:

127

-

-

-

-

din participarea salariaților la profit

128

-

-

-

din deprecierea imobilizărilor corporale și active circulante

129

-

-

-

-

venituri din alte provizioane

130

-

-

-

E

cheltuieli financiare (Rd.l32+Rd.l35+Rd.l3 8) din care:

131

7,84

-

- 7,84

a)

cheltuieli privind

dobânzile din care:

132

-

-

-

al)

aferente creditelor pt investiții

133

-

-

-

a2)

aferente creditelor pt. activitatea curentă

134

-

-

*

b)

cheltuieli din diferența de curs valutar din care:

135

7,84

-

- 7,84

bl)

aferente creditelor pt investiții

136

-

-

-

b2)

aferente creditelor pt activitatea curentă

137

7,84

*

-7,84

c)

alte cheltuieli financiare

138

-

-

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

GUI.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris șl vărsat 16.500.000 iei

Telefon:+40759 040 480

Cheltuieli extraordinare

139

-

REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE) (Rd.LRd.29)

140

-13.714,97

2.616,00

-16.330,97

Profit realizat în proporție de 0,00%

-

venituri neimpozabile

141

-

-

-

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

49,73

48,00

- 1,73

IMPOZIT PE PROFIT

143

-

418,00

-418,00

DATE DE

FUNDAMENTARE

-

-

venituri totale din exploatare din care:(Rd2)

144

-

-

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

-

-

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

-

cheltuieli de natură salariată (Rd.87), din care :**

147

-

-

a)

148

-

-

b)

149

-

-

0

150

-

-

cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

4.361,94

5.472,00

1.110,06

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

-

78,00

78,00

Nr. mediu de salariați

153

53

78,00

25,00

a)

câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

154

2.990,00

5.984,74

2.994,74

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Soda!: Calea Vitan or.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rdl47-rd93*-rd98)/rd153/12* 1000

b)

câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalulată cf. legii anuale a bugetului de stat

155

2.990,00

5.964,74

2.994,74

a)

productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoană)(Rd.2/Rd. 1 53)

156

1261,87

735,89

-525,98

b)

productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. legii anuale a bugetului de stat

157

-

••4i.

c)

productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate de produse finite/persoană) W=QPF/Rdl53

158

-

cl)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice din care:

159

-

-

-

cantitatea de produse finite (QPF)

160

-

-

-

preț mediu(p)

161

-

-

-

valoare=QPF*p

162

-

-

-

ponderea în

163

-

-

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vltan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 iei

Telefon:+40759 040 480

E-maik.secretariat@as3-strazi.ro

venituri totale de exploatare=Rd.l 59/Rd.2

plăți restante

164

-

-

Creanțe restante din care:

165

-

-

-

de la operator cu capital integral/majorita r de stat

166

-

-

de la operatori cu capital privat

167

-

-

-

de la bugetul de stat

168

-

-

-

de la bugetul local

169

-

-

de la alte entități

170

-

credite pt finanțarea activității

171

-

curente (soldul rămas de rambursat)

-

-

Precizări privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli:

Precizarea numărul 1

Veniturile din prestări servicii au fost depășite față de cele bugetate datorită apariției de noi contracte care s-au executat în timpul anului.

 • - Contractul nr.385282/19.04.2019 având ca obiect "Servicii de închiriere utilaj, ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)”

 • - Contractul nr.384087/18.04.2019 având ca obiect "Servicii de închiriere utilaje”

 • - Contractul nr.609657/29.08.2019 având ca obiect "Servicii de închiriere utilaje”

 • - Contractul nr.l 15/31.01.2019 având ca obiect ” Servicii pentru tragere și pozare cabluri”

 • - Contractul nr.2110/01.07.2019 având ca obiect ” Furnizare mixturi asfaltice și lucrări de turnare

misturi asfaltice (BAD 22.4)”

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.


C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris șl vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

Precizarea nr.2

Veniturile din vânzarea mărfurilor și cheltuielile aferente acestor vânzări nu au fost depășite fata de BVC al anului 2019 dar au aparut oportunități de afaceri și au fost încheiate contracte având ca obiect livrarea de mărfuri ca de exemplu:

 • - Acord - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”

 • - Contractul subsecvent (1) nr.202896/28.09.2018 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”

 • - Contractul subsecvent (2) nr.264945/29.11,2018 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”

 • - Contractul subsecvent (3) nr. 281793/17.12.2018 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”

 • - Contractul subsecvent (4) nr. 384633/18.04.2019 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”

 • - Contractul subsecvent (5) nr. 500480/31.07.2019 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa’ ’

 • - Contractul subsecvent (6) nr. 646679/27.09.2019 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”

 • - Contractul subsecvent (7) nr. 755088/13.12.2019 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”

 • - Acord - Cadru nr.255382/19.11.2018 având ca obiect „Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”

 • - Contractul subsecvent nr.255418/19.11.2018 la acordul-cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”

 • - Contractul subsecvent nr.7706/10.01.2019 la acordul-cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”

 • - Contractul subsecvent nr.386639/22.04.2019 la acordul-cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”

 • - Contractul subsecvent nr.500473/31.07.2019 la acordul-cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”

 • - Contractul subsecvent nr.646742/27.09,2019 la acordul-cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”

 • - Contractul subsecvent nr.719325/20.11.2019 la acordul-cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”

 • - Contract de furnizare nr.383775/18.04.2019 având ca obiect ” Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”.

 • - Contract de furnizare nr.694648/04.11.2019 având ca obiect ” Furnizare gudroneză și autoutilitară cu platformă”

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242t Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 iei

Telefon:+40759 040 480

E-mail:secreta riat@as3-strazi.ro

 • - Contract de furnizare nr.384096/18.04.2019 având ca obiect "Furnizare materiale pentru exterior”

 • - Contract de furnizare nr.753782/12.12.2019 având ca obiect "Furnizare de materiale și echipamente pentru lucrări de dezvoltare și întreținere system irigații/spații verzi”

 • - Contract de furnizare nr.698911/06.11.2019 având ca obiect "Furnizare de unelte, materiale și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații, reabilitare și întreținere spații verzi.”

 • - Contract de furnizare nr.474822/09.07.2019 având ca obiect ” Furnizare utilaje necesare procesului de asfaltare”

 • - Contract de furnizare nr.223/12.09.2019 având ca obiect ” Furnizare bordură”

 • - Contract de furnizare nr.97/21.11.2018 având ca obiect ” Furnizare borduri, pavele și nisip”

 • - Contract de furnizare nr.340/02.12.2019 având ca obiect ” Furnizare borduri și pavele”

 • - Contract de furnizare nr.3991/20.12.2020 având ca obiect ” Furnizare borduri și pavele”

Analiza structurii veniturilor și cheltuielilor anului 2019

Analiza veniturilor

Nr.

Crt.

EXPLICAȚII

0

REALIZAT

2019

Ponderea în total venituri

VENITURI TOTALE

1

66.902,16

100%

Venituri totale din exploatare din care:

2

66.881,21

a)

din producția vândută din care:

3

37.869,25

56,61%

al)

din vânzarea produselor

4

29.645,00

a2)

din servicii prestate

5

8.224,25

a3)

din redevențe și chirii

6

-

a4)

alte venituri

7

20,95

b)

din vânzarea mărfurilor

8

23.645,21

35,34%

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de faceri nete din care :

9

-

cl)

subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare

10

-

c2)

transferuri cf.prevederilor legale în vigoare

11

-

d)

din producția de imobilizări

12

-

e)

venituri af. costului producției în curs de execuție

13

-

0

alte venituri din exploatare

(Rd.l5+Rd.l64-rdl9+rd20+rd.21) din care:

14

5.366,75

8,05%

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

C.U.I.: R0 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris șl vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040480


Ponderea cea mai mare au avut-o veniturile din producția vanduta datorită derulării contractelor de prestării servicii cu Primăria Sector 3.

Cheltuieli

CHELTUIELI TOTALE

29

80.617,13

100,00%

Cheltuieli de exploatare, din care :

30

80.609,29

Al

Cheltuieli privind stocurile din care:

32

41.532,94

51,52%

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

40

2.370,43

2,94%

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

46

21.051,50

26,11%

B

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

79

79,75

0,10%

C

Cheltuieli cu personalul

86

5.014,37

6,22%

D

Alte cheltuieli de exploatare

114

10.560,30

13,10%

E

Cheltuieli financiare

131

7,84

0,01%

Ponderea cea mai mare au avut-o cheltuilelile cu stocurile (82,75% ) și cele cu salariile angajațiilor și a Consiliului de Administrație (6,84%).

 • > Activități de utilitate publică ale societății

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

 • > Cadrul legal

Planul de administrare se pliază în totalitate pe legislația aplicabilă societăților din România, coroborată cu legislația și reglementările existente în domeniu.

 • • Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, privind societățile;

 • • Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: 740/9897/2017

Sediul Sociali Calea Vitan nr.242, Corp G etajl, Sector 3, București

Capital social subscris șl vărsat 16.500.000 lei

Te[efon:+40759 040 480


 • • Legea nr. 544/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • • Hotărârea de guvern nr. 123/2002 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • • OUG195/2005 cu modificările și completările ulterioare, privind protecția mediului;

 • > Istoric, management, resurse umane, activitate curentă

  Istoric

  Decizia înființării societății a pornit de la problemele ridicate de către cetățenii Sectorului 3 privind serviciile de construcție si întreținere a străzilor în sector și s-a recomandat înființarea unei societăți pentru prestarea serviciilor de construcție si întreținere a străzilor, care să aibă drept finalitate creșterea condițiilor de viață a cetățenilor sectorului 3.

 • > Management, Resurse umane

  Management:

  Societatea are aprobate 494 de posturi, în baza organigramei și a statului de funcții, aprobate de Consiliul de Administrație, iar posturile se vor suplimenta/reduce pe parcurs, în funcție de dezvoltarea si necesitățile societății.

> Prezentare structura de personal

Aprobat prin Organigrama

Numărul actual al angajatilor

Total din care:

494

108

- conducere

3

3

- execuție

491

105

> Conducerea societății:
4S3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242. Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris șl vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

Este asigurată de doamna Balaceanu Roxana - în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, definitiv

 • > Principalii furnizori de utilaje, materii prime, materiale și servicii

Sunt firme specializate și cu reputație în acest domeniu.

Achiziționarea utilajelor se va face în baza unor acorduri cadru pentru fiecare tip de utilaj.

Aprovizionarea cu materiale se va realiza de la diverși furnizori, conform legislației aplicabile în domeniul achizițiilor. Frecvența aprovizionărilor este determinată de volumul de activitate.

Serviciile precum cele de medicina muncii, SSM, mentenanțe, etc., necesare pentru buna desfășurare a activității vor fi prestate de către firme specializate în domeniile respective, conform contractelor încheiate, cu respectarea legislației aplicabile în domeniul achizițiilor.

 • > Descrierea activităților
 • a) Activitatea practica de construcție, modernizare si intretinere a drumurilor preconizează utilizarea unor materiale de calitate care sa fie procurate, pe cat posibil, din apropierea zonei de amplasament a drumului, astfel incat cheltuielile de transport sa fie minime;

 • b) Luând ca determinant pentru găsirea soluției optime de execuție costul minim al lucrărilor, se poate ajunge la utilizarea unor materiale diverse, care, pe baza unor cercetări sistematice si prin folosirea unor tehnologii adecvate, se pot aduce in stadiul de utilizare curentă in tehnica rutieră;

 • c) Lucrări de intretinere, care se executa in scopul compensării parțiale a uzurii si a menținerii structurii rutiere respective, in condițiile tehnice necesare desfășurării unei circulatii neintrerupte, in siguranța si confort, precum si pentru menținerea acesteia in stare permanenta de curățenie, ordine, aspect estetic, la cerințele categoriei funcționale a drumului.

 • d) Lucrări de intretinere periodica pentru menținerea curățeniei, esteticii, asigurarea scurgerii apelor sau pentru eliminarea unor degradări punctuale de mica amploare la drumuri, lucrări de siguranța rutiera.

> Echipamente necesare:

Dotarea personalului muncitor se va face cu echipamente de protecție a muncii, diferite unelte, în funcție de activitatea prestată, precum și cu utilaje cum ar fi: plăci compactoare, autoutilitare pentru transportul materialelor si utilajelor de construcții, încărcătoare frontale, autobasculante, utilaje multifuncționale, autoturisme; etc.
AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr,242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București


Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

> Imobile existente în prezent activitatea societății se desfășoară la sediul din Calea Vitan nr.242, Corp C, etajl, camerele C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C29, Sector 3, București, unde sunt amplasate birourile administrative închiriate pentru suma de aprox 3.778 lei pe lună (preț fără TVA).

• Organizare de șantier din șoseaua Gării Catelu, nr. IM, Sector 3, București (incinta parcului Pantelimon)

în funcție de dezvoltarea societății, aceasta va închiria spații necesare atât pentru activitatea de birou, cât și pentru parcarea și întreținerea utilajelor cu care se desfășoară activitatea sau pentru depozitarea materialelor cum ar fi agregare de balastiera, pavele, borduri, prefabricate din beton, alte materiale de construcții.

 • > Principalii clienți

Principalii clienți ai societății AS3-ADM1N1S1RARE STRĂZI SECTOR 3 S.R.L., vor fi Primăria Sectorului 3, asociațiile de proprietari de pe raza Sectorului 3, agenții economici, persoanele juridice care își desfășoară activitatea pe raza Sectorului 3 și persoanele fizice care au domiciliul pe raza Sectorului 3.

ACTIVITĂȚI ALE SOCIETĂȚII

Conform programului de activitate al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., aprobat de către Asociatul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.245/16.04.2019, societatea desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3, respectiv execută lucrări de construcție și montaj pentru următoarele obiective:

 • - „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon,,

 • - Creșterea atractivității și amenajare peisagistică - Bulevardul Burebista și Bulevardul Decebal”
C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Wtan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București


Capital social subscris fi vărsat 16.500.000 lei

Telefon =440759 040 480

E-mail:secreta riat@as3-strazi.ro

1. STADIUL LUCRĂRILOR DIN ANUL 2019:


Proiect „ Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”

 • - s-au obtinut avizele necesare si s-au făcut studii, lucrări de proiectare si verificare, precum si lucrări de arhitectura;

 • - s-au executat lucrări de împrejmuire a șantierului, lucrări de terasare si de s apare, precum si lucrări de organizare șantier;

 • - s-a turnat fundația si s-au executat lucrări de construcții la structura de rezistenta;

 • - s-au achiziționat utilaje si echipament tehnologic necesare;

 • - s-au executat lucrări de săpătură si montaj piscine;

 • - s-au executat lucrări de instalatii exterioare sanitare si instalatii electrice de curent slab

Proiect „Creșterea atractivității și amenajare peisagistică - Bulevardul Burebista și Bulevardul Decebal”

S-au executat lucrări doar pentru Bdul Decebal.

Ulterior aprobării programului de activitate pentru anul 2019, societății i-au mai fost atribuite următoarele contracte:

 • - Contractul nr.385282/19.04.2019 având ca obiect "Servicii de închiriere utilaj, ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)”

 • - Contractul nr.384087/18.04.2019 având ca obiect "Servicii de închiriere utilaje”

 • - Contractul nr.609657/29.08.2019 având ca obiect "Servicii de închiriere utilaje”

 • - Contractul nr.l 15/31.01.2019 având ca obiect ” Servicii pentru tragere și pozare cabluri”

 • - Contractul nr.2110/01.07.2019 având ca obiect ’’ Furnizare mixturi asfaltice și lucrări de turnare mixturi asfaltice (BAD 22.4)”

 • - Acord - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”

 • - Contractul subsecvent (1) nr.202896/28.09.2018 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”

 • - Contractul subsecvent (2) nr.264945/29.11.2018 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242. Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris șl vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480


 • - Contractul subsecvent (3) nr. 281793/17.12.2018 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa’ ’

 • - Contractul subsecvent (4) nr. 384633/18.04.2019 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”

 • - Contractul subsecvent (5) nr. 500480/31.07.2019 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”

 • - Contractul subsecvent (6) nr. 646679/27.09.2019 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa’ ’

 • - Contractul subsecvent (7) nr. 755088/13.12.2019 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”

 • - Acord - Cadru nr.255382/19.11.2018 având ca obiect „Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”

 • - Contractul subsecvent nr.255418/19.11.2018 la acordul-cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”

 • - Contractul subsecvent nr.7706/10.01.2019 la acordul-cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect

Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”

 • - Contractul subsecvent nr.386639/22.04.2019 la acordul-cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”

 • - Contractul subsecvent nr.500473/31.07.2019 la acordul-cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”

 • - Contractul subsecvent nr.646742/27,09.2019 la acordul-cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”

 • - Contractul subsecvent nr.719325/20.11.2019 la acordul-cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”

 • - Contract de furnizare nr.383775/18.04.2019 având ca obiect ” Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”.

 • - Contract de furnizare nr.694648/04.11.2019 având ca obiect ” Furnizare gudroneză și autoutilitară cu platformă”

 • - Contract de furnizare nr.384096/18.04.2019 având ca obiect "Furnizare materiale pentru exterior”

 • - Contract de furnizare nr.753782/12.12,2019 având ca obiect "Furnizare de materiale și echipamente pentru lucrări de dezvoltare și întreținere System irigații/spații verzi”

4S3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: 740/9897/2017

Sediu! Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 iei

Teiefon:+40759 040 480

E-mallrsecretariat@as3-strazi.ro


■ Contract de furnizare nr.698911/06.11.2019 având ca obiect "Furnizare de unelte, materiale și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații, reabilitare și întreținere spații verzi.”

 • - Contract de furnizare nr.474822/09.07.2019 având ca obiect ” Furnizare utilaje necesare procesului de asfaltare”

 • - Contract de furnizare nr.223/12.09.2019 având ca obiect ” Furnizare bordură”

 • - Contract de furnizare nr.97/21.11.2018 având ca obiect ” Furnizare borduri, pavele și nisip”

 • - Contract de furnizare nr.340/02.12.2019 având ca obiect ” Furnizare borduri și pavele”

 • - Contract de furnizare nr.3991/20.12.2019 având ca obiect ” Furnizare borduri și pavele”

în prezent societatea are în desfășurare următoarele contracte:

> 1. Contractul de lucrări nr. 128605/12.07.2018, având ca obiect: Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București” în arealul zonelor A; B; D; II; 13; Kl; ,K2; K3; K4. Str. Baba Novac - Bd Mihai Brava - Bd Basarabia - Str. Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac -Str. Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Șos Mihai Bravu-Calea Vitan - BdEnergeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu — str.Ion Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postăvarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei -Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec. 1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldiș - Bd 1 Dec. 1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia — Bd Nicolae Grigorescu-Str. Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertății - Str Baba Novac - Str. Constantin Brâncusi - Bd. Nicolae Grigorescu. Prețul convenit pentru Îndeplinirea contractului, platibil executantului de către achizitor este de 5.854.238,07 lei inclusiv TVA, din care TVA 934.710,28 lei.

> 2. Contractul de lucrări nr. 255362/19.11.2018, având ca obiect: Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” cu o perioadă de desfășurare de 12 luni de zile. Din acest proiect au fost atribuite proiectarea+execuția. Prețul convenit pentru îndeplinirea


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI 53 S.R.L

C.U.I.: R0 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

contractului, platibil executantului de către achizitor este de 112.329,309,77 lei inclusiv

TVA, din care TVA 17.861.389,26 lei.

> 3. Acord cadru de furnizare nr. 202893/28.09.2018 având ca obiect furnizarea produselor "beton asfaltic și emulsie bituminoasă" cuprinse în anexele la acordul-cadru.

> 4. Acord - Cadru nr.255382/19.11.2018 având ca obiect „Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”

> 5. Contract dc furnizare nr.753782/12.12.2019 având ca obiect "Furnizare de materiale și echipamente pentru lucrări de dezvoltare și întreținere sistem irigații/spații verzi”

> 6. Contract de furnizare nr.698911/06.11.2019 având ca obiect "Furnizare de unelte, materiale și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații, reabilitare și întreținere spații verzi.”

> 7. Contractul nr.385282/19.04.2019 având ca obiect "Servicii de închiriere utilaj, ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)”

> 8. Contract de furnizare nr.340/02.12.2019 având ca obiect ” Furnizare borduri și pavele”

> 9. Contract de furnizare nr.3991/20.12.2019 având ca obiect ” Furnizare borduri și pavele”
AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017


Sediul Social: Calea Wtan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector3, București

Capital social subscris șl vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

> Piața și promovarea noului serviciu în acest moment, pe piață, în special pe cea din București, se regăsesc foarte puține întreprinderi care au acest domeniu ca cel principal. Totuși, aceste societăți care au acest domeniu ca fiind unul principal, majoritatea sunt cele înființate de primăriile orașelor, pentru ca cetățenii sa beneficieze de străzi îngrijite si de un mediu de viata imbunatatit constant.

Promovarea principala a serviciilor oferite de societate este făcută prin calitatea, promptitudinea si eficienta lucrărilor demarate si finalizate.

Principalele avantaje ale noilor servicii oferite

Societatea urmărește să scadă costurile de prestare, obținând astfel un raport optim între calitate și preț. Elementele care diferențiază oferta societății de cea a concurenților sunt legate de calitatea serviciilor, a produselor și a termenelelor de prestare.

STRATEGIA GENERALA DE ADMINISTRARE

PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR SI A CRITERIILOR DE PERFORMANTA
STRATEGIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE

Societatea își propune să contribuie la îmbunătățirea serviciilor prestate pentru crearea unui sentiment de confort al spațiului public pentru toti locuitorii Sectorului 3. Societatea se axează pe oferirea unor condiții de muncă adecvate pentru aagajații societății, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvemanței corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., are la bază următoarele linii directoare:
 • • îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor prestate;

 • • realizarea îmbunătățirii succesive ale valorilor țintă aferente indicatorilor de performanță ce vizează interacțiunea cu clienții, utilizând sistemul de evaluare a performanțelor ca pârghie coerectivă pentru angajați în vederea îmbunătățirii relației cu clienții;

 • • menținerea și îmbunătățirea politicii de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal ale clienților;

 • • transparență și comunicare;

4S3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L


$

x ADMINISTRARE

STRĂZI SECTOR


C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vltan nr.242, Corp C, etaj 2, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 tei

Telefon :+40759 040480

 • • stabilitate și motivare - angajații sunt motivați în mod pozitiv să desfășoare o activitate de calitate, este menținut un climat organizațional favorabil performanței; acces direct la informație - societatea furnizează informații de interes general complete și corecte cu privire la situația financiară și rezultatele economice ale societății.

 • • dezvoltare a societății și la strategia acesteia, la mecanismele în baza cărora sunt adoptate deciziile, precum și la orice alte informații de interes public;

 • • nediscriminare - toate aceste linii directoare simt si vor fi respectate de administratori, directori și personalul societății, astfel încât alinierea la standardele și criteriile de guvemanță corporativă să se realizeze rapid și complet;

Principii strategice:

Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., este o societate modernă și dinamică, având drept referință cel puțin următoarele realizări;

 • * îmbinarea profitabilității economice cu interesul cetățeanului/clientului, societatea promovează o abordare echilibrată între politica de refinanțare și politica de investiții, astfel încât performanța economică a societății să se reflecte și în gradul de satisfacere a cetățenilor/clienților;

 • ■ preocuparea pentru angajați și pentru familiile acestora, oferindu-le stabilitate, acces la formare profesională și libertate de exprimare, utilizând profesionalismul angajaților și experiența dobândită de aceștia în cadrul societății;

• atragerea de investiții de la bugetul local, pentru realizarea de noi obiective; fundamentarea și adoptarea unor bugete de venituri și cheltuieli multianuale și anuale realiste, cu defalcare, prin care sa se asigure funcționarea societății cu un profit rezonabil și cu evitarea pierderilor;

Conform programului de activitate al AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., societatea a desfasurat peste 80% din activitate, pentru Primăria Sectorului 3.

De asemenea, societatea se va axa pe oferirea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte și pe armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvemanței corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare.

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L


C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: 140/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris șl vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

INDICATORI

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTĂ

FINANCIARI

NEFINANCIARI

Flux de numerar

Cost

Datorie

Marja de profit

Politici social-guvernamentale

Calitate servlcll/produse

Satisfacția cliențltor

Guvernanți Corporativă

Indicator de performanță asociat indicatorului cheie

Procent al facturilor restante

Cost per angajare

Raportul datorti-capltal proprii

Rata de creștere a profitului net

Angajati recrutati din categoria grupurilor vulnerabile

Procent restituit din garanmtia de buna execuție

Recomandare pozitiva

Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanta corporativa

Formula de calcul indicator

(Facturi restante/

Facturi totale) x 100

Cheltuieli angajați noi/ Număr angajați ribi

Rotai datorii/ Capital propriu) xIOO

ST- studenti; SO-someri; PD-persoane cu dizabllitati

(Suma restituita per contract/ Suma totala per contract) x 100

(Nr. Recomandări pozitive/ Nr.

Total recomandări) xIOO

(Număr răspunsuri afirmative/ Număr total intrebari) x

100

U.M, indicator de performanta

%

Iei

%

%

număr persoane

%

%

%

Ținta indicator de performanta planificat - cumul an 1 + sem 2 2019

10%

160

15%

0.94%

3 pers

100%

100%

100%

Nivel indicator realizat la 31.12.2019

8,75%

0,00

1.004,97%

0%

0

100%

100%

100%

OBSERVAȚII

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

NEINDEPLINIT

NEINDEPLINIT

NEINDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

(*) Timpul pentru pragul de rentabilitate este timpul necesar ca O întreprindere publica sa atinga pragul de rentabilitate a investițiilor sale intr-un nou produs sau proces. In cazul in care costurile sunt nuri la început, aceasta măsura ajuta la determinarea perioadei de timp necesare pentru a recupera aceste cheltuieli.

(♦♦) Indicatorul de politici social guvernamentale este un element de lichiditate cu privire la egalitatea de gen, munca, sa    e, mediu, etc. Egalitatea de sanse este o

condiție necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere, ocupare a foiței de munci și coeziune socială. Astfel, a fost considerată ca fiind necesară angajarea unor studcnți(ST), șomeri(SO) ți persoane cu dizabilități(PD).

***Doar după finalizarea auditului extern pentru anul financiar 2019, si primirea raportului.

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 iei

Telefon:+40759 040 480

CONCLUZII

Pe baza celor prezentate mai sus, corelate cu problemele existente din piața muncii și expansiunea rapidă a societății, în anul 2019 Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. și-a îndeplinit obligațiile, conform Contractului de Mandat îndeplinind majoritatea indicatorilor cheie de performanță.


Președinte C.A.

{Semnătura

Roxana BĂLĂCEANU

Membri C.A.

ZI Semnătura n

Ciocan Ioana - Ruxandra

Ciocoi Cristian Gabriel

Plăviță Raluca Elena

Dohot Ion Dumitru


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calm Dudaștl nr. 191, Sector 3, București www.pr1marle3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 13.07.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 416015/CP/06.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 415291/06.07.2020 al Serviciului Corp Control -Compartimentul Guvemanță Corporativă;

 • - Adresa nr. 505/03.07.2020 a societății AS3-Adininistrare Străzi S3 SRL, înregistrata cu nr. 414779/CP/03.07.2020;

 • - Adresa nr. 415293/06.07.2020 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvemanță Corporativă.

In conformitate cu prevederile:

Art. 194 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • — Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată4, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 55 alin (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinului nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor Publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

 • - HCLS3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar;

 • — HCLS3 nr. 122/08.05.2020 privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiul financiar 2019 la societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL;

Art. 12, pct. 12.1 lit. d), g) și h) și art. 13, pct.13.6, alin. (3), lit.e) din Actul Constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 241/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-socîale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019 ale societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2020, prevăzut în .Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se constată că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3.

Art.4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile


prezentei hotărâri.
NR. 216

DIN 13.07.2020

A<\w £a^clS3«4t.

Bifați numai dacă este cazul:

Q Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

P~| GIE - g rupurl de Interes econom Ic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


KitiJ Tip situație financiară: BS


(•An O Semestru


Anul 2019


Suma de control


16.500.000


Entitatea


AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL

CE s


Sector

Locaâtate

București

Sectară

BUCUREȘTI

Strada

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

CALEA VtTAN                                                    ]

242         1

CORP

1L

|0761497102


Numir din registrul comerțului


J40/9397/2017

Forma de proprietate


Cod unic de înregistrare


37804030


35-Sodrțțt| cu raspurxkr* llmrtata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Luc/^r tietnnjimctîUdrufnuNkxji autostrSdlc*

Activitatea preponderenta efectiv desfășurată (cod si denumire efesa CAEN)

4211 Luairl de construcții a drumurilor;! autostrăzilor

Situatii financiare anuale

Raportări anuale


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic]

TrdflocW, mart sl de

1 entitățile care au optat pentru un exercițiu feiandar diferit da anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contaUUtâftlnr. &2/199' □ z persoanele Jurld loe aflate ta lichidare potrivit legu pcj 3. subtmitățila deschise tn România de societăți rezidente tn stata i—। aparținând Spațiului Econom ic European


titwsrt p-itJfțc________________________

Entități de □ interes pubBc


|(V. Entități mk»

|C Mkrotgrtitați

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(3) din Reffeunentarile contabilei, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:


Capitaluri-total

2.249.952


Capital subscris

16.500.000

Profit/ pierdere

-13.714.970

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

|balaceanuroxana


ÎNTOCMIT,


SemnăturaNumele si prenumele_______

[POM PARAU MARIA MIRABELA

Calitatea

I2-CONTA6ILSEF


Semnătura

Nrde înregistrare in organismuls tonal


Entitatea ara obligația [«gali de audKare a situatifor financiare anuale’

(î DA

r nu

Entitatea a optat voi wrtar pentru audrta rea situațiilor finartefare anualei

r DA (o NU


Semn artura electron i ca


| Situațiile financiare anuale au ft»t aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana Itekă/Denumire firma de audlt

RADULESCU M GEORGETA


Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS


CIR CUI


«06


ji CONFOjpy&U ORIGINALUL

FIO - pag. 1

BILANȚ PRESCURTAT

CodIO                          ]a data de 31.12.2019                             -lei-

Denumirea elementului

(forSiiiMa cic।î<.xî. ,K-ra la Nr.rd. din ccU j

Nr.rd. OMFP nr3781 /ZOI 9

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

1 i

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.2O1 +203+205+206^2071+4094 +208-280-290 - 4904)

01

01

1.947

12393

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.2l 1+212-r213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935-4<‘O3)

02

02

1.071.641

709.066

IIL IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267*-296*)

03

03

780.103

0

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02 + 03)

04

04

1.853.691

721.459

B. ACTIVE CIRCULANTE

i. STOCURI (ct301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+7-378 +381+/-388+4091- 391 - 392-393-394 395 395-397-398 - din ct4428 - 4901)

OS

C5

1.414,930

3.963.972

II.CREANȚE

1. (ct.267*-296*+4O92+411+413+418+425+4282+431«+436**+437**+4382 +441 **+4424+din Ct4428**+444**+445+446**+447**+4482+451 **+453** +456**+4582+461 +4662+473**-491 -495 - 496 -Wu2+5187)

06

(301)

8.483587

18.916.265

2. Creanțe reprezenta nd dividende repartlxate Tn cursul «tercițiuSui fina neta' (ct 463)

07

C’rîh

0

0

TOTAL (rd. OCo+Ofb)

08

8.483587

18.916.265

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

(ct.501+505+506+507+ 508,E+5113+5114-591 -595-596-598)

09

07

0

0

IV. CASA Șl CONTURI LA BANC! (ct.508*+5112+512+531+532+541+542)

10

C8

11.175.091

7206.364

ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

11

09

21.073.608

30.086.601

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) (rd.11+12)

12

10

17.056

46.637

Sume de reluat într-o perioadă de până ia un an (ct.471*)

13

11

17.056

46.637

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (tt. 471*)

14

12

0

0

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE 1M7R-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+16&+167+168-169+269+401+403+404-^405+408+419 +421+423+424+426+427+4281 +431 ***+436***+437***+4381 +441 ***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661 +473***+509+5186+519)

ÎS

13

6.978.501

22611.472

£. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE {rd.09+11 -13-20-23-26)

16

14

14.112.163

7.521.766

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE |rd.Q4+12+14}

17

15

15.965.854

8.243.225

G. DATORIIiSVMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (0.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421 +423-424+4264427+4281 +431***+436***+437***+4381 +441 ***+4423 +4428***+444’**+446***+ 447***+44«1+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)

18

16

0

0

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

19

17

0

5.993.273

1. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)

20

18

0

0

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)

21

19

0

0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)

22

20

_______0

0

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)

23

21

°

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)

24

22

/ +/ Ifâ&Z

FIO - pag. 2

Sume de reluat Intr-o perioada de pana Ja un an (ct. 472’)

25

23

0

0

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*]

26

24

0

0

3. Venituri tn avans aferente activelor primite prin transfer de ta clierți (ct. 478) (rd.26+27)

27

25

0

0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478 )

28

26

0

0

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct 478*)

29

27

0

0

Fondul comercial negativ (ct.2O75)

30

28

0

0

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL (rd. 3D+31+32+33+34)

31

29

16.500.000

16.500.000

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

32

30

16500.000

16.500.000

2. Capital subscris nevărsat (ct 1011)

33

31

0

0

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

34

32

0

0

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

35

33

0

0

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

36

34

0

0

II. PRIME DE CAPITAL (ct 104)

37

35

0

0

HI. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

38

36

0

0

IV. REZERVE {ct.106)

39

37

8.917

8.917

Acțiuni proprii (ct. 109)

40

38

0

0

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

41

39

0

0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

42

40

0

0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)           SOLD C (ct. 117)

43

41

0

0

SOLD D(ct. 117)

44

42

712.483

543.995

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCipULUi FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

45

43

178.337

0

SOLDDfct. 121)

46

44

0

13.714.970

Repartizarea profitului (ct. 129)

47

45

8.917

CAPITALURI PROPRII-TOTAL

(rd. 29+35+36+37-38+35-40+41-42143-44-45)

48

46

15.965.854

2.249.952

Patrimoniul public (ct. 1016)

49

47

0

0

Patrimoniul privat (ct. 1017) i)

50

48

0

0

CAPITALURI - TOTAL (rd, 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)

51

49

15.965.854

2.249.952

Suma de control FI 0 : 359239828/1357872546

ADMINISTRATOR, Numele sl prenumele       A

BALACEANU RCXANA     /)

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

POMPARAU MAFUA MIRABELA

Calitatea
Semnătura__________X_________

12—CU NI ABIL SEF__________A

Forrm|hfd<'"',,a,u'’-------\T/\---

VAldâwt?r~|        înregistrare in organismul profesional:

—__\

Di! ȘEDINȚA----

Iu

*} Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturfcr respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1>Se va completa da cătra entiUțija c|rora|a jum inddtnbt prevederi* Ortfinulul ministrului finanțelor publice șl al ministrului delegat p entm buget nr. 6Mf2014 pentru iprobaraa Praelzirilor privind htoemba* și actualizarea inventarului centralizată bun urilor imobile proprietate pvivatâ a statului și adrepturSor reale sfiise inventarierii, cu modificările și comptetârfle ulterioare.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIEI

la data de 31.12.2019

Cod 20

mm /?/ F20-pag. 1!

- lei -

Denumirea indicatorilor

(fon'iCuJ; <’ c.icil s» ■ Nr+ri.ci.1 cci!!

Nr.rd. OMFP nr.3791/ 2019

Nr. rd.

i

Exercițiul financiar

2018

i

2019

A

3

____________1             1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

0!

01

10.270.67?!

61535.411

Producția vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708)

02

02

3.779.523

37.89C.196

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

6.491.154

23.645.215

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

0

0

—Veniîttttdfl+deMn^iiri^rtfctedeeiitltăfj'e-fadiat+dirHfeiiistrwi-ysneiii' s+eare-R,ia+au-m den < 1 .;(+«<> îra :;e-d+4etri<f ng-ict.796*-)-

j

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rt.7411)

05

06

0

0

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

06

07

0

1.539.140

SoIdD

07

08

0

0

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721 + 722)

08

09

0

0

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

0

0

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct, 725)

10

11

0

0

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

0

0

7. Alte venituri din exploatare (ct.751*758+7815)

12

13

5.984

3.796.292

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (rt.7564)

13

14

0

0

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

0

0

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

15

16

10.276.661

66.870.843

8. a) Cheltuieli cu materiile prime ți materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

1.037.995

22.363.962

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606-.-608)

17

18

100160

360.218

b) Alte cheltuieli externe (cu energie ți aoă)(ct.605)

18

19

6.033

17.969

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

5.493.844

18.878.334

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

14.041

10.782

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

2.084.133

4.589.722

a) Salarii ți indemnizații (rt.641+542+643+644)

22

23

2.030.849

4.481.693

b) Cheltuieli cu asigurările ți protecția sociala (ct.645+646)

23

24

53.204

108.029

10.a) Ajustări de valoare privind Imobilizările corporale ți necorporale (rd. 26-27)

24

25

183.896

543.138

3.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817din ct.i-81.3)

25

26

183.896

543.138

a.2) Venituri (ct.7813 + din C+7S18)

26

27

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

C

o J____________________

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (±.654+6814 + din ct.6818)

23

29

0

0

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

29

30

0

0

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

1206.716

27.873.460

11.1 .Cheltuieli privind prestațiile externe

(Ct.611 +612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

Sf

32

1.199.432

23.795.928

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărs aminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri ți contribuții datorate In baza unor acte normative speclalefct. 635 + 6586*)

32

33

1.486

53.642

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

0

0

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

0

0

11.5. Cheltuieli privind calamitățile ți alte evenimente similare (ct, 6587)

35

36

0

0

11.6. Alte cheltuieli (<±651+6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

5.793

4.023.890

38

Ajustări privind provizioanele frd.40-41)

37

39

0

5.993.273

-Cheltuieli (<±6812)

38

40

0

5.993.273

- Venituri (ct7812)

39

41

0

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL

(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31 + 39)

40

42

10.098.736

80,609294

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

41

43

177.925

0

- Pierdere (rd. 42 -16]

42

44

0

13.738.451

12. Venituri din interese de participare (<±7611+7612+7613)

43

45

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

0

0

13. Venituri din dobânzi (ct 766)

45

47

412

31.140

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

0

0

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

0

0

15. Alte venituri financiare (ct,762+764+765+767+768+7615)

48

50

0

179

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct 7615)

49

51

0

0

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (nd. 45+47+49+50)

50

52

412

31.319

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare țl Investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 • 55)

51

53

0

1

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

0

1

-Venituri (<±786)

53

55

0

0

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

0

0

- din care, cheltuieli le In relația cu entitățile afiliate

55

57

0

0

18. Alte cheltuieli financiare (tt.663+664+665+667+668)

56

58

0

7.837

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

0

7.838

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR^---

- Profit (rd. 52-59)

58

60

412

23.481

- Pierdere (rd. 59-52) f ii Ow» \ \

59

61

0

0

ol l/lst


F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

■0,277.073

66.902.162

CHELTUIELI TOTALE ird. 42 + 59)

61

63

10 098 736

80.617.1321

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTțĂ):

-Profit ird.62-63)

62

64

178.337

________________°

- Pierdere (rd. 63 -62)

63

65

0

13.714,970

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

0

0

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

0

0

22. Alte impozite neprezentate ia elementele de mai sus (ct.698)

66

68

0

*

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET (A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit ird. 64 ■ 65 - 66-67 - 68)

67

69

178.337

0 __

- pierdere 'jd. 65+66 + 67 + 68-64)

68

70

0

13.714.970i


Suma de control F20: 659742265! 1357872546


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (rf.OMFP 3731/2019)- se cuprind ți drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii care se preiau din rulajul debitor al contului 621 .Cheltuieli cu colaboratorii*, analitic .Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cfjOMFP 5781/2019)- în contul 6S86 ^Cheltuieli reprezentând transferuri șl contribuții datorate în baza unor acte normative speciale* se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri ți contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul 'iscal.


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele jBALACEANU ROXANA


SemnăturaNumele si prenumele

POMPARAU MARIA MIRA0ELA


Formular

VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019         F3°'pag'1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rtE. din col.B)                                                                                - Ici -

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. 0MFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

1

13.714.970

Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investitii

A

B

1=2+3

2

3

Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 +18)

04

04

10.278.049

10278.049

0

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

10.278.049

10.278.049

0

- peste 30 de zile

06

06

2.698.809

2.698.809

0

- peste 90 dezile

07

07

7.579.240

7579.240

0

- peste 1 an

OS

08

0

0

0

Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10la14)

09

09

0

0

0

- contribuții pentru asigurări sodale de start datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

0

0

0

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

0

0

0

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

0

0

0

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

0

0

0

-alte datorii sociale

14

14

0

0

0

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

0

0

0

Obligatii restante fata de alti creditori

16

16

0

0

0

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat din care:

17

17

0

0

0

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a

(301)

0

0

0

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

0

0

0

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariat)

20

19

37

56

Numărul efectiv de salariati existenti ia sfarsitui perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

55

185

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

0

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite [a bugetul de stat

22

Redevență minieră plătită Ia bugetul de stat

24

23

o

—/            ... 7 \ a \-----
CONFOsS

-■—     -X

/ / /        1 -1                   r 1

/ / /         1 Ql                    /*-» 1

rr-—Vjkwî’ Jș)

CU ORIGINALUL J


F30 - pag. 2i

Rsdevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

0

Chirii plâlite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri V

26

25

0

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerazidente, din care:

27

26

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

0

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

0

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

<y

v\ 0

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31 1

i

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32 '

JL

o

ĂJ 0

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au Fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciaie ți/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34 .

L_               0

-creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

0

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

0

V. Tichete acordate salariaților

Pir.

rd.

Sume (lei)

A

B

i

Contravaloarea ticheteior acordate salariaților

38

37

13.005

Contravato-Mca lichelelor acordate altor categorii de beneficiari, slill decret saUiaui

39

3,j

C )

0

Vi. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2018

J

i      31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare -dezvoltare:

40

38

0                            0

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

a                            o

-dinfonduri publice

42

40

0                            0

- din fonduri private

43

0                           0

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44}

44

42

o                            o

- cheltuieli curente

45

43

0                           0

-cheltuieli de capital

46

44

0                           0

Vil. Cheltuieli de inovare***)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

"1         î~

Cheltuieli de inovare

47

45

0]                                  0

VIII. Alte informați!

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094), diricare:

44

oe

0                           0

- cvansuri acordate entităților nsiilfrste neiczjdtn:e pentru ImoLiliziri necorpoirie (din a. 4G94)

49

(.■93)

0                           0

- avansuri acordata entităților aiîii;)'.e nerezdenrtj pentru imobilizări nscorporsle 'din ct.40?4)

45b

(Î34)

0                           0

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4093), din care:

51

47

0                            0

- avansuri acordentitățile:' neifi liste neieadente pentru imobilizau corporale (din ct. 4093)

S2

47i.

(?'-.)

0                         0

- avansuri s cord?, te cntitățiiot afiliate nerezidente psntu Imobilizări corporale (din ct.4093)

53 _

«+■

0                           0

F30 - pag. 3

Imobilizări financiar^ în sume brute (rd. 49+54)

54

48

780.103

11.031.185

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, Interese de participare, alte titluri imobilizate ți obligațiuni,în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)

55

49

1

0

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

1

0

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

0

0

- acțiuni si parti sociale emise de nerez identici in care:

58

52

0

0

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a (307)

0

0

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

0

0

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

780.102

11.031.185

- creanțe Imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (dinct. 267)

62

55

780.102

11.031.185

- creanțe imobilizate In valută (din ct 267)

63

56

0

0

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor ți pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, in sume brute (ct 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care;

64

57

7.812,302

6378.697

-creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor ți pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidențl și alte centuri asimilate, în sume brute in relație cu neafiliații nerezidențl (din ct 4091 + din ct, 4092 + din rt. 411 + din ct. 413 + din ct, 418)

65

58

0

0

- creanțe comerciale In relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nereadenți ți alte conturi asimilate, in sume brute tn relație cu afiliați! wszldențl (din ct.4091 + dinct,4092 + din rt.411 +din ct413 + dinct.418)

66

58a (308)

0

0

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct.4091 + dinct4092+ dinct.411 +dinct413)

67

59

0

Creanțe în legătură cu personalul ți conturi asimilate (Ct. 425 + 4282)

68

60

0

0

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale ți bugetul Statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd .62 la 66)

69

61

671.284

1.481.184

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (Ct.431+437+4382)

70

62

7.632

38.434

- creanțe fiscale In legătură eu bugetul statului (Ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

663.652

1.442.750

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

0

0

- fonduri spedale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

0

0

- alte creanțe In legătură cu bugetul statului(ct4482)

74

66

0

0

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate fct.451), din care:

75

67

0

0

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

0

0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)

77

69

0

0

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale ți bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din Ct 431+ din Ct. 436 + din ct 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din Ct 447 + din ct 4482)

78

70

/*

0

0

Y

/hâiKvA

//')

ffîSBKffi h HCONFQfflWuOR’GlNALUL

(7?gri, «K,/

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -----

F30 - pag. 4

1 Alte creanțe (ct. 453 4- 456 + 4582+461 * 4662 + 471* 473), (rd.72U74)

1

79

71

17.056

71.837

i

- decontări privind interesele de participare .decontări cu acționarii/ asociatii privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

0

0

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele In legătură cu Instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct 471 + din ct.473+4662)

81

73

17,056

46.637

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie’ ■reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii ți nedecontate până la data de raportare (din ct.461)

82

74

0

25.200

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care;

83

75

0

0

- de la nerezidentî

84

76

0

0

Dobânzi deînoiMt de la nerezidcnți (din ct. 4518 + Gin ct. 4533)

45

7.-1

(Si 3)

0

0

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ***)

86

77

0

/»/'

xjr \

0

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct 501 + 505 + 506 + 507 - din ct5O8), (rd.79 Ea 82)

87

78

0

£ J 0

/p l

- acțiuni necotate emise de rezidenti

88

79

0

- părți sociale emise de rezidenti

89

80

0

__

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

0

0>

- obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

0

0

Afte valori de încasat (ct. 5113 + 5114}

92

83

0

0

Casa în lei ți în valută (rd.85+86)

93

84

30.143

2.989

- în lei (ct. 5311)

94

85

30.143

2.989

- în valută (ct. 5314)

95

86

Conturi curente la bănci In lei ți în valută (rd.88+90)

96

87

11.144.948

7.200.420

-în lei (ct 5121), din care:

97

88

11.144.948

7.192.209

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

0

0

- In valută (ct. 5124), din care;

99

90

0

8.211

- conturi curente în valută deschise fa bănci nerezidente

100

91

0

0

Alte conturi curente la bănci ți acreditive, (rd.93+94)

101

92

0

0

- sume în curs de decontare, acreditive ți alte valori de încasat, în Iei (ct. 5112 + din ct. 5125 - 5411)

102

93

0

0

-sume în curs de decontare ți acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)

103

94

0

0

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 +103 +106 + 108 +110 +111 + 116 + 119+122+128]

104

95

6.978.501

22.611.473

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primită de L instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit feste m.MjtYks.de 1 an)

(din ct.510), (rd .97+98)

105

96

0

0

-In iei

106

97

0

0

-în valută

107

98

0

0

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite tîe la instituții financcrt nerezidente pentru care durata ccntractuiui de credit este mai maresou cc,ală cu 1 an) (din ct 162), (rd.100+101}

108

99

0

0

în lei

109

100

_______________________________c

0

fi

inform Ah RrawALuj

F30 - pag.5

- în valută

7 70

101

0

0

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)

111

102

0

0

Alte împrumuturi ți dobânzile aferente (ct 166 + 1685 + 1686 1687) (rd. 104+105)

112

103

0

0

-în tei si exprimate in lei, a căror decantare se face in funcție de cursul unei valute

113

104

0

0

- în valută

114

105

0

0

Alte împrumuturi ți datorii asimilate (ct 167), din care:

115

106

0

1.024.500

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

0

Datorii comerciale, avansuri primite de la dienți ți alte conturi asimilate, în sume brute (ct, 401 + 403+404+405 + 408 + 419), din care:

117

108

6.131563

21.075.098

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la dienți neafiliați nerezidenți ți alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezideriți (din ct. 401 + din ct 403 + din ct.404 + din ct. 405 + din ct 408 + din ct. 419)

118

109

0

0

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la dienți afîliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliațli nerezidenți (din ct401 + dinct.403 + dinct404 + dinct.405 + dln ct. 408 + din ct 419)

119

109a

(3CO)

0

0

Datorii în legătură cu personalul ți conturi asimilate (ct.421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

71.424

143.650

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale ți bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 +441 + 4423 + 4428 + 444

+446 + 447 + 4481) (nd.112 la 115)

121

111

775.514

368.225

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct431+437+4381)

122

112

74,491

278.761

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct436+441 +4423+4428+444+446)

123

113

701.023

70.910

- fonduri speciale - taxe si varsa minte asimilate (Ct447)

124

114

0

18.554

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

0

0

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

126

116

0

0

-datorii cu entități afiliate nerezidente2) (din ct 451), din care:

127

117

0

0

- cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

0

_____ 0

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

129

llta

(310)

0

Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455), din care:

130

119

0

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.fizice

131

120

__________h

0

- sume datorate acționarilor t asociatilor persjurldice

132

721

0

& A        /ă / o

Alte datorii (ct 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 +4661 +462 +

472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

133

122

0

o

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operatii in pârtieipatre

(ct.453+456+457+4581)

134

123

0

0

-alte datorii în legătură cu persoanele fizice sl persoanele juridice, altele decât datoriile in legătura cu instituțiile publice (Instftutilie statului) 3)

(din ct462+4661+din cL472+din ct.473)

135

124

0

0

r

1 V \ 5 V1 \

i

1

F30 - pag.6

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

136

125 1

0

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investitii pe termen scurt (ct.259+509)

137

126

0!

0

- venituri In avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct. 478)

138

127

0

0

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din cure:

739

128

0

- către nerezidenți

140 i

12.81

(311’

0

o!

Dobânzi d.z pl itit cztrc ncrrr idcnți (dinct.4518t-tRnct.453g)

141

(311)

0

0

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ”**)

142

129

0

0

Capital subscris vărsat (ct, 1012), din care:

143

130

16500.000

16.500.000

- acțiuni cotate 4)

144

131

0

0

- acțiuni necotate 5)

145

132

0

0

- părți sociale

146

133

16.500.000

16.500.000

-capital subscris varsat ae nerezidenti (din ct 1012)

147

134

0

0

Brevete si licențe (din ct.2O5)

148

135

0

20,184

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct621)

T49

136

0

424.650

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

150

137

c

0

Valoarea bunurilor din domeniul public a! statului aflate în ^concesiune

151

138

0

0

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

152

139

0

0

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf.OMFP nr. 668/2014

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140

0

0

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

%7)

Suma (lei)

%7)

A i_____________

B

C®l.1

Col.2

Col. 3

CoU

Capital soda! vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150+151 + 152)

154

141

16500.000

X

16500.000

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

155

142

16.490.000

99,94

16490.000

99,94

- deținut de instituții publice de subord. centrală

156

143

0

0,00

0

0,00

- deținut de instituții publice de subord. locală

157

144

16.490.000

99,94

16.490.000

99,94

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

158

145

10.000

0,06

10.000

0,06

- cu capital integral de stat

159

146

0

0,00

0

0,00

- cu capital majoritar de stat

160

147

10.000

0,06

10.000

0,06

- cu capital minoritar de stat

161

148

ff

o,cc

0

0,00

F30 - pag 7

- deținut de regii autonome

162

149

0

0,00

0

0,00

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

0

0,00

0

0,00

- deținut de persoane fizice

164

151

0

0/10

0

0,00

- deținut de alte entități

165

152

0

0,00

0

0,00

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Divkiende/vărsâmlnte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționala, societățile ți regiile autonome, din care:

166

153

0

0

- către instituții publice centrale;

167

154

0

0

-către instituții publice locale;

168

155

0

0

- către alți acționari la care rtatu l/un Ită ți le administrativ teritoriale/instîtuțiile publice dețin dfrect/indlrect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

169

156

0

0

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dl vklende/vărs Aminte cuvenite bugetului de stat sau local sl virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților ți al regiilor autonome, din care:

170

157

0

0

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate;

171

158

0

0

- către instituții publice centrale

172

159

0

0

- către instituții publice locale

173

160

0

0

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/Instituțiile publice dețin direct/indrrect acțiuni sau participați) indiferent de ponderea acestora.

174

161

0

0

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate;

175

162

0

0

- către instituții publice centrale

176

163

0

- către instituții publice locale

177

164

0

a JM

r 1°

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați) indiferent de ponderea acestora

178

165

0

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat

179

165a B12}

0

0

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

- dividendele interimare repartizate B)

180

165b (315)

0

II. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

F30 - pag. 8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

181

166

0

0

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182

167

0

0

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane Juridice (la cost de achiziție), din care:

188

168

0

0

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane Juridice afiliate

184

169

0

0

XVIII. Venituri obținute din activități agricole

*****■»)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

185

170

0

0

COMFi


ORIGINALUL
Suma de control F30 : 297361419/1357872546

F30 - pag.9

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

BALACEANU ROXANA         fj

POMPARAU MĂRIA MIRABELA

Semnătură _                  -

Calitatea

12—CONTABIL SEP           /]

Semnătură____________1 / A __________

Formular

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de munci (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilorde învățământ stimularea șomerilor care se încadrează in muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care toradrează'in muncă pe perioadă nedetermmată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întrețlnători unici de familie sau șomeri rare în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru i solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei centru limita de vârstă, ori pentru alte situațH prevăzute prin leglsfațts In vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forțai de muncă.

“) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea Fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică șl inovarea, stabilite potrivit prevederUorOrdonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică șl dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările șl completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE} nr. 995/2012 ai Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1 608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei șl al tehnologiei, publicattn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr 299/27.10.2012.

Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere Tn aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1 .OOB/2O03/CE a Parlamentului European șl a Consiliului privind producția și dezvoltarea statistkilorcomunitareîn domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10JOI 2 ****)în categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile recfesrficate în sectorul administrației publice șl Instituțiile fără scop lucrativ in serviciul gospodăriilor populației “““) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât șl costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct 26 irt. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

««“•) Conform art 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei dinii martie >dl 4 d» completarea Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune șl de modificare a anexei X la regulamentul menționat '(1).. veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile cane au fost obținute de un ferm Ier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (i] litera (c) din regulamentul menționat Ct (UE) 1307/2013),în cadrul exploatatei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) șl din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare In temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 Alineatul (1} litera (d) din Regulamentul (U0 nr. 1307/2013 ale exploatatei sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului șl ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în ser sui articolului 4 alineatul (1} litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

 • (2) tn sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor șl Impozitelor aferente.

 • 1) Se vor include Chiriile plătite perrttu terenuri ocupate (culturi agricole^ pășuni, fânețe etc.) șl aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea ludului de apă In scop recreativ sau tn alte scopuri (pescuit etcj.

 • 2) Valoarea înscrisă la rândul datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct451), din care’NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile .eu scadența Inițială mai maro de un an' ți datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct451)’.

 • 3) In categoria ’Alte datorii în legătură eu persoanele fizice șl persoanei* juridice, altele decât datoriile In legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

 • 4) Titluri de va bare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, rare sunt negociabile șl tra reacționate potrivit legii.

 • 5) Titluri de valoare rara conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționale.

 • 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice șl al mi nistrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Întocmirea șl actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificări le șl completările ulterioare.

 • 7) La secțiunea XII Capital social vărsat1 la rd. 1SS -165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

 • 8) La acest rând se cu prind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 62/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

  F40 - pag. 1

  SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

  Cod 40                                                                                                   - lei -

  E! amanta da imobilizări

  Nr. rd.

  Valori brute

  Sold Inițial

  Creșteri

  Reduceri

  Sold tmal {coi-5=1+2-3)

  Total

  Din care: dezmembrări si casarE

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  □mobilizări necorporale

  Cheltuieli de constituire sl cheltuieli de dezvoltare

  01

  1.168

  1.158

  X

  0

  Alte Imobilizări

  02

  6.898

  41.301

  21.479

  X

  26.720

  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

  03

  0

  0

  0

  X

  0

  Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

  04

  4

  0

  ■ 0

  X

  0

  TOTAL (rd. CI la 04)

  05

  8.066

  41,301

  22.647

  X

  26.720

  li.Imobilizări corporale

  Terenuri

  06

  0

  0

  0

  X

  0

  Construcții

  07

  0

  0

  0

  0

  Instalații tehnice si mașini

  08

  1232.621

  4.088.812

  4277.174

  0

  1.044.259

  Alte instalatii, utilaje si mobilier

  09

  25.756

  77.807

  9,749

  0

  93.814

  Investiții imobiliare

  10

  0

  0

  0

  0

  0

  Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

  11

  0

  0

  0

  0

  Active biologice productive

  12

  0

  0

  0

  0

  0

  Imobilizări corporale in curs de execuție

  13

  0

  0

  0

  0

  0

  Investiții imobiliare in curs da execuție

  14

  0

  0

  0

  0

  0

  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

  15

  0

  0

  0

  0

  0

  TOTAL (rd. 06 la 15}

  16

  1.258.377

  4.166.619

  4.286.923

  0

  1.138.073

  IlUmobii izari financiare

  17

  780,103

  0

  780.103

  X

  0

  ACTIVE IMOBIUZATE-TOTAL (rd 3)5+16+17)

  18

  J        2.046.546

  _

  4.207.920

  5.089.673

  0

  1.164.793

F40 pag. 2

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (coi.9=6+7-8)

A

B

6

7

S

9

■.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

1.168

0

1.163

O

Alte imobilizări

20

4.951

14.471

5.095

14327

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

0

0

0

0

TOTAL (rd.19+20+21)

22

6.119

14.471

6.263

14.327

■I.Imobilizări corporale

Terenuri

23

0

0

0

0

Construcții

24

0

0

0

Instalații tehnice s( mașini

25

75.398

372.389

18.780

429.007

Alte Instalații ,utIlaJe si mobilier

26

111.338

347.359

458.697

0

Investiții Imobiliare

27

0

0

0

0

Active corporale de explorare si evaluarea resurselor minerale

28

0

0

0

0

Active biologice productive

29

0

0

0

0

TOTAL (rd.23 fa 2S)

30

186.736

719.748

477.477

429.007

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

192-855

734.219

483.740

443.334SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- iei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold iniția!

Ajustări constituite m cursul anului

Ajustări reluate !a venituri

Sold final fcd. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

l.imobtiizari necoipwal*

Cheltuieli de constituire sl : cheltuieli de dezvoltare

32

0

0

0

0

Alte imobilizări

33

0

0

0

0

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

0

0

0

0

TOTAL (rd.32la 34)

35

0

0

0

0

H.lmobilizaW corporale

Terenuri

36

0

0

0

0

Construcții

37

0

0

0

0

Instalații tehnice si mașini

38

0

0

0

0

Alte instalatii, utilaje si mobilier

39

0

0

0

0

Investiții Imobiliare

40

0

0

0

0

Active corporale de explorare si | evalua re a resurselor minerale

41

0

0

0

0

Active biologice productive

42

0

0

0

0

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

0

0

0

0

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

0

0

0

0

TOTAL (rd. 36 Ia 44)

45

0

0

0

0

IlIJmobilizari financiare

46

0

0

0

0

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-

TOTAL (rd.35+45+46)

47

0

0

0

L_

0

Suma de control F40 : 41529034/13

157872546

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,ATENTIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019. 7n vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 in format hârtie )i In format electronic sau numai (n formă electronici, semnate ai certificat digital calificat, fjfitnil cu extensia 210 va conține si prima pagina din situațiile financiare anuale listata cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

 • i- Iritazmlre ^'rță^șr ujije

 • 1, Situații financiare anuale, potrtvtt art. 28 alin, (1) din legea contabilității;

O termen de depunere -1S0 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

 • 2. Raportări contabile anuale, pctrlvitart. 37 din legea contabilității:

 • •termen de depunere -ISO de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

 • •entități care depun raportări contabile anuale;

entitățile care aplică Reglementările cantabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Finandară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările ;i completările ulterioare;

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;

persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii-în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

entitățile cate aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Finandară; aprobate prin OMFPnr. 2.B44/2016, cu modificările și completările ulterioare; fi

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

 • 3. Declarație de inactivitate, potrivit art 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire pănă la sfârșitul exercițiului fi nandar de raportare:

 • • termen de depunere-60 dezlle de la încheierea exercițiului financiar

 • B. Corectarea de erori cuprinse in situațiile financiare anuale și raportările contabile a nuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse In situațiile financiare anuale p raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridica fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările șl completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, Tn cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anualefraportări contabile anuale corectate.

 • C. Modalitatea de raportare in cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegeți) UhUi exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de cita ort entitatea Tși alege un exerdțlu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea ți completarea unor reglementări contabile.

In cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înființări în a cest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul mențfonat,în cazul în care entitatea ișl modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bîhnțiere raportate Inreplnd cu următorul exercițiu financiar încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, Iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent 2I, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, daci o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

pentru 31 decern brie 2019 - raportări conta bile anuale;

pentru 31 decembrie 2020- situații flnandare anuale.

 • D. Contabilizarea sumelor Primite de ța acționari/asociati - se efectuează tn contul 455 ^ume datorate acțfonarilor/asociațllor*.

ir» cazul tn care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează In contul *51 „DecontăriIntre entitățile afiliate’

 • 1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

 • 2) Acesta reprezintă primul exerdțlu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mal sus, soldurile bllanțiere cuprinse tn situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor da venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

 • 3) A se vedea, tn acest sens, prevederile pct 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acțlonari/asodați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate îri condițiile legii, se înregistrează Tn contabilitate în conturi distincte (contul 4551 .Acționari? asociațl -conturi curente", respectiv contul 4558 „Acționari/ asociațl - dobânzi la conturi cure nte’).

  Nota 1 - Active imobilizate

  31.12.2019


  Valoarea bruta

  Ajustări da vteoere (amortizori, ajustări pt deprec.)

  Denunire Imobilizare

  Sold la începutul ewcitiulul financiar

  Creșteri

  Cedări, transferuri si alte reduceri

  Sold la sforăitul exercițiului financiar

  Sold la începutul exercițiului financiar

  Ajustări înregistrate In cursul exercițiului financiar

  Reduceri sau reluări

  Sold la sfersitul exercițiului financiar

  CHELTUIELI DE CONSTITUIRE

  M20

  0.00

  Olt»

  95.20

  9520

  0.00

  0.00

  95.20

  TAXA REG COMERȚULUI

  122.00

  0.00

  0.00

  122.00

  122.00

  0.00

  OL 00

  122,00

  STAMP1A

  157.50

  0.00

  0.00

  157.60

  157.50

  0,00

  0.00

  157.50

  LAPTOP ASUS X550VXXX015D+LICENȚA WINOWS

  3 143.00

  0.00

  0.00

  3 148.00

  1 486.55

  1049.34

  ou»

  2535X9

  PRESTĂRI SERVREG COMERȚULUI

  183.00

  0.00

  0,00

  183.00

  183X0

  0.00

  0.00

  183.00

  LAPTOP ASSUS MAX541 UVdm726t

  2 7*70.38

  0.00

  0.00

  Z 770.55

  1 231 JS

  923.52

  o.oc

  2 154X8

  LAPTOP ASSUS

  4 171,43

  o.co

  0,00

  4171X3

  1 883.93

  1 390.50

  0.00

  3 244,43

  MULTIFUNCȚIONAL

  1 814X9

  0.00

  o.oc

  1 814-29

  806.39

  60474

  0.00

  1 411.13

  LICENȚA SAGA 25,08.2018

  428.85

  0.00

  0.00

  426.89

  426.89

  0.00

  0.00

  426.89

  SISTEM INFORMARIC CALCUL DEVIZE

  2 7504)0

  □.00

  0.00

  2 750.00

  2 750.00

  0.00

  0.90

  2 750.UC

  LICENȚA MICROSOFT OFFICE

  988.24

  □.00

  0.00

  966.24

  968.24

  0.00

  0.00

  988.24

  PLACA GOMPACTOARE UNIDIRECȚIONALA

  4 200.00

  0.00

  4 200.00

  1 633.37

  1 399.98

  0.00

  3 033.35

  MAGMA DE TA1AT BETON SI ASFALT

  5100.00

  0.00

  o.co

  0 10D.DO

  2 302,50

  2 325.00

  0.00

  4 387t5D

  MAI COMP ACTOR MOTOR ROBM SUBARU 3.SCP

  4 9994»

  0.00

  4 999,00

  0.00

  1944,04

  972.02

  2 916.08

  0X0

  CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS MAX COMBINAT 150

  3 100.00

  O.Ofl

  0.00

  3 109.00

  1 808.3S

  1 291.85

  0.00

  3100X0

  MAȘINA DE DEBITAT CU DISC DIAMANTAT

  3 700.00

  0.00

  0.00

  3 700.00

  2158.35

  1 541.55

  0X0

  3700X0

  GENERATOR PORTABIL MOTOR HONDA GX27Q,6,3

  5 000.00

  O.OC

  0.00

  6000.00

  4B6.08

  418,84

  0.00

  90272

  DACIA DUSTER SL PLUS 1.5 DCI 109CP4M

  SS 749.45

  0.00

  0.00

  BS 749.46

  19 176.92

  18437.39

  0X9

  35 814.28

  DACIA DUSTER SL PLUS 1.5 DC1100

  CP4-4

  M 740.45

  0.M

  MO

  65 749.46

  19 178.92

  16 437,36

  0,00

  35 814.26

  FREZA PT ZAPADA

  2 774.00

  0.00

  0,00

  2 774,00

  1 502 -57

  1 271.43

  0,00

  2 774.00

  PRESTĂRI SERV REG COMRTULUI

  244.00

  0.00

  0.00

  244.00

  244.00

  0.00

  0.00

  244.00

  FORDTRAHSIT

  11O 620.00

  0.00

  0.00

  110 820.00

  27 854X6

  27 955.00

  0.09

  55 309.96

  TELEFON MOBL SAMSUNG

  192.73

  0.00

  aoo

  192.73

  64X1

  64.26

  0.00

  128.47

  ASUS UXSSO UD 156 TOUCH FHD

  6 511.78

  0.00

  0.00

  8 511.75

  2 17053

  2 170,58

  □,oo

  4 341,14

  MOD FICAT DOCUMENTE REGISTRU C.

  366.00

  0.00

  0.00

  368.00

  368.00

  0.00

  n,oo

  386.00

  MONTAJ FOLIE AUTO

  1 277.31

  0.00

  1 277.31

  0.00

  346.83

  319.32

  865.26

  0.00

  LAPTOP ASUS XB42UA DM4447

  2 597.48

  0.00

  0,00

  2 507.48

  783.65

  860.82

  0.00

  1 65347

  LICENȚA SAGA «X2.2018

  399.32

  0.00

  0.00

  399.32

  331.93

  66.39

  0.00

  398.32

  PLATFORMA TRANSPORT AUTOVEHICULE+MACARA

  489 552.35

  0.00

  0.00

  485532.35

  73 282 £6

  97710148

  0.00

  170 993,34

  LICENȚA DE TRANSPORT AUTOVEHICUL

  260,00

  0.00

  0.00

  260.00

  195.01

  64.90

  a.oo

  260.00

  LICENȚA DE TRANSPORT ARR

  706.00

  O.OC

  C.00

  706.00

  52 sa

  70.56

  0,00

  123.48

  DESKTOP ALL IN ONE PH 440 G3

  3 272,27

  0.00

  0,09

  3 272,27

  636.30

  1090.76

  0.00

  1 727.06

  CARTELA TAHOGRAFICA

  239.09

  0.00

  0.00

  239.00

  27 £8

  47.70

  0.00

  75.62

  GENERATOR SUDURA + KIT

  6 881.51

  0.00

  5 881,51

  □ 00

  490.14

  571. B3

  1 061.97

  □.00

  CERTIFICAT CALIFICAT EIDA8

  139.27

  0.00

  0.00

  139.27

  48.43

  92X4

  0.00

  139.27

  CIOCAN ROTOPERCUTOR DEWALT COMBWAT

  4 670.80

  0,00

  0 00

  4 870,60

  828.44

  2 456.32

  0.00

  3 313.78

  PLAGA GOMPACTOARE

  UNOI^TIONAL^-™^^

  7140.00

  0.00

  7140.00

  0.00

  793.32

  1 388,31

  2 181,83

  D.QO

  MAȘINA TAIW&f

  WACKER /

  11 830.00

  0.00

  0.00

  11830.00

  1 314.44

  3943X2

  0.00

  5257.76

  MOTOCqfe&OI

  63 750.00

  0.09

  83 750.00

  0.00

  3 841.63

  6197X4

  9 739.82

  0.00

  CIOCAN fhgpMAT

  1 ___H 1

  8 480.00

  0.00

  6480.00

  9.00

  1 080.00

  1890X0

  2 970.00

  0.00

  1

  Ar / zo f  CONFORM CU


  Valoarea bruta

  I

  Ajustări de valoare (amortizări, ajustam pt, deprec.) j

  Denumire imobilizare

  Sold ia .nceputsi exera'tiulis

  Fnanciar

  Creșteri

  Cedări, transferuri ;

  s alte । reduceri ( i

  Solo la , sfareitul exercițiului financiar

  ScW la începutul exercițiului । financiar ;

  Ajustări 1 înregistrate ।

  in cursul î exercițiului financiar :

  Reduce1! ■

  sau j reluări

  Sold la | starsitul exercițiului financiar !

  GENERATOR Dt SUDURA

  6 5QB.QQ

  (LOC

  0.00

  6 506.00

  351JSÎ

  1 0S46S;

  0.00

  1 446.24j

  SUFLANTA FRUNZE HUSQVARNA S=NZ]NA

  1 295.30

  o.ocî

  xoc

  1 265.00

  21*.i6

  642.4a'

  0,00

  866.64!

  FOREZA GRUNDOMArSEREA P75 832S21121

  47 623.G0

  0.001

  o,oc

  47 823.00

  2 968,93 5 (

  11 955.72

  o.oa

  14944.65: i

  MAȘINA DE TAIAT BETON Si ASFALT wacker

  Î1 BM.20

  o.oc

  a.oo

  r. 830.00

  _

  965.531 I

  3 943.32

  aoo

  4929.15

  । MOTOCOMPRESOR KAESER M43

  03 753.00

  0.00

  63 75u.(X}

  0.00

  2 050.26i

  6 ÎS7.94'

  835*20

  0.00'

  j CIOCAN PNEUMATIC AH160

  e 4BC.OO

  0 00

  0.00

  010.96!

  t ssc.ooi

  27CO.OO

  0.00

  1 BETONIERA PROF.UNE MOTOR CU RĂCIRE 2BOL

  3 615.97

  0.00

  0.00

  3 915.97

  244.74

  978.96

  0.00

  1 223.70

  VfiRATOrtFrtOr. BETON TESSI, FURTUN

  4 2B5,72

  C.00

  o.oo;

  4 235.72

  35715]

  1 428.60

  3.00

  1 765.75

  PLACA CCMPACTOARE DFS1SHA CU REZ APA PT

  ie 8*5.30

  0,00

  18 645.00

  0,00

  ' 046.94

  3 864.29

  4 711.23

  Q£O

  TOFITOR MASTIC BîFJMlNOS PT COLHATARi

  21 011.30

  0.00

  (LOC

  21 011.00

  1 167,29

  7 903.68

  3.00

  8 170.96

  RASPANDFTOR EMULSIE OU LANCE OOMEBA

  17 717,30

  0.00

  17 717.GC

  3.30

  *92.14

  1 T22.*9'

  2 214.63

  0.00

  TERMOCONTAINEK ASFALT TIP 45C3

  ilC90».iia

  G.OO

  1iaM0.OG

  0.00

  3 24^.43

  11 366.16

  14 613,66

  c.cc

  LICENȚA MEROSOF" OFFICE

  989.92

  0.00

  o.oc

  969.92

  164.98

  824.94

  0.00

  989.92 i

  SCHELA PROFESIONALA SVE MILLENIUM

  A%W

  12 228.57

  0.00

  0.00

  12 223.57

  1 019.04

  e 1'4.23

  3.00

  7133.32

  SCHELA PROFESIONALA SVE MILLENIUM 3 2.13

  7 1*4.5*

  0.00

  0,00

  7144.54

  595.38

  3 572.28

  0.00

  *167.66j ______________________________________________________________________________________1

  SCHELA PROFESIONALA SVE MILLENIUM DO.K

  2 285.71

  0.00

  0,03

  2 295.71

  190.48

  t I42J8

  o,ao

  1 333.351

  SCHELA PROFESIONALA SVE MILLENIUM O2.13M

  16 000,00

  0.00

  0.00,

  16 600.00

  1 333.34

  S COC.01

  C.GO

  S 333.35

  PlAQA CCXUPACTOAHE

  UNIDIRECȚIONALA WACKER

  7 1«.0Q

  0.00

  7 140.00

  0,00

  198.33

  1388.31

  1 566.64

  c.co

  ! PODEȚ SCHELA PROFESIONALA CU USA

  4 635.55

  0.00

  0.00

  4865.55

  232.73

  2 432.76

  C.00

  2835.49

  I FINISOR S3OCU3I SERIE O&99D3S3

  C.OC

  37C 422.00

  370 422.00

  9.00

  30 8S8.K

  2C 863.50

  9C0

  | LICENȚA SAGA STOCURI «0731 c

  0l3C

  132.77

  0.00

  132.77

  ■3.00

  110.84

  11G.A4

  I LICENȚA CUTE PDF

  Q.K

  280.6G

  o.oc

  280.60

  0,00

  233.53

  0,00

  23383'

  j SAMSUNG GALAXY NOTE 9 BLACK

  0.30

  4 657.M

  o.oc

  4 057.80

  D.M

  1 293.50

  0.09

  1 233.90

  'certificat DIGITAL CAL FICAT

  C.QO

  3*4.93

  0.C0

  344.93

  Q.DC

  129.33

  0.00

  129.33

  LICENȚA CE TRANSPORT MARFA

  0.M

  26C.OO

  0.00

  260.00

  o.ro

  185.01

  0.00

  195.01

  CILINDRU COMP ACTOR B’A 1K ADBTE

  0.30

  134 986.58

  194989.56

  ooo

  0,03

  7 4DS.42

  7 498.42

  0.00

  ' DACIA DOKKER VAN AMBIANCE DCI75

  C.3C

  4E 7*3.51

  a.GO

  *9 743.51

  0.00

  9 326.88

  0.00

  9 325.08

  șECHIPAMENT De COLMATAT XOSTliRl HYDROGZ

  0.0O

  276 578:20

  578 576.20

  o.oc

  coo

  1'365.36

  15 335.36

  oco

  MCROSOFT WINDOWS 10 HOME

  0.3D

  378.15

  □. OG

  378.15

  C.OG

  252.09

  aoo

  252X9

  MICROSOFT WINDOWS 10 HOME

  C.CO

  378,15

  0.00

  376.15

  CJ3

  252.09

  O.M

  252.091

  BETONIERA CM260 3W 1 ICO

  0.00

  3 245.80

  0.00

  3 245.60

  540.98

  0.00

  540.96

  LICENȚA SAGA CONTABILITATE 5332020

  O.3D

  132.77

  o.oc

  132.77

  0.00

  88.51

  a,oo

  88,61

  TERLIDCONTAINER TRANSPORT MIXT JR AS FALII

  0.00

  324 770.00

  324 77Q.00

  0,00

  0J30

  -3 532.07

  13 532.07

  0,00

  GENERATOR SUDURAO5 KVA 40-226

  0.00

  12 901.16

  0.03

  12 901,16

  0.03

  718.72

  j          0.08

  716.72

  LICENȚA WfffiW,'S 10 HOME

  0.00

  800.00

  0.00

  aoo.OT

  O.flfl

  250.00

  o.oa

  250.00

  ! CIOCAN ROTOPERCUTOR DEWALT SDS ’maximcw

  0.3C

  9941,20

  G.OO

  9 941.20

  C.00

  3 313.76

  c.oa

  3 313.76

  MAȘINA DE TAIA’" ASFALT/BETON DSOO

  HONDA

  0.00

  I S 483.75

  o.oc

  6483.75

  O.M

  < 436.40

  0.00

  1 4M40

  PLACA COMPACTOARE

  UNIDIRECȚIONALA WACKER

  0.00

  7 140.00

  0.00

  7i«.eo

  1

  0,00

  1 596.64

  o.oc

  1 586,64

  MAȘINA DE. DEBTAT CU CISC

  DIAMAWTAT MOTO

  0.00

  I

  5 16G3Q

  j        aoo

  1

  5 16O3C

  :           0.30

  11*6.7:

  O.(K

  1 146,72

  ' VBROCCMPACTOR HAMM HD90

  j          0.00

  96 '.89.77

  i 66,189.77

  Q.DC

  i       Mt

  |     8 O15J3

  |     8 015.81

  0.00

COVWMtuOfflGJlMLUL

/vT

/ &

l w [ -[ J) i ol IIP

uiTs

Valoarea bruta

Ajustări de valoare [amortizări, ajustar

Denumire imobilizare

Sold la începutul exercițiului

Creșteri

Cedări, transferuri si alte

Sold la

Sfârșitul exercițiului

Sold la incaputU exercițiului

Ajustări înregistrate in cursul exercițiului financiar

Reduceri sau reluări

S6^'^r.'5’

starBiwii exercițiului

financiar

reduceri

financiar

financiar

financiar

VIBRCCOMPACTOR HAKif HD13

0.50

4C 079. Or

40 079.07

0,00

0.00

3 339.93

3 339.93

0.00

CILINDRU COMP ACTOR <5T HAWIM HI

5.00

40 079.07

«079,07

□.00

o.oa

3 330-03

3 339,93

0.00

CILINDRU COMPACTOR s*5T HAMM HI

0.00

95 1 59.77

96 189.77

0.00

OEM

6 015.82

6 015.82

0.00

FREZA ASFALT WKTGEN W100

0.00

447 750.70

447 750.70

o.w

0.00

37 312.58

37 312.56

□no

FREZA ASFALT 2.1M MARCA WIRTGEN

TIPW210

0.00

311 070.30

311 079.30

0.00

0.00

25 923.27

25 933.27

0.00

FREZA ASFALT WRTGEN W10D 0.5W

0.00

112 110.50

112 110.50

0.00

□.00

9 342.54

□ 34X54

0.00

FINISOR ASFALT VOGELE SUPERBOY

□.ca

37 684.31

37 664.31

0.00

0.00

4157,12

4 187.12

0.00

FINISOR ASFALT VOGELE S1900-2

0.00

457 820.90

467 820X0

0X0

0.00

19 97X96

19 975.36

0X0

FINISOR ASFALT S2-2

0.00

459493.40

480 496.40

0.00

Q.M

19 562.43

19582.43

0X0

MIN1NCARCATOR KOMATSL SK81M

0.00

1M 345.00

155 345X0

0.00

0.00

13 028.78

13 028.78

0X0

MINIINCARCATOR KOMATSL SK8I5-5

0.00

156 345.30

138 34SX0

0.00

0X0

13 026.78

13 028.78

0.00

REZERVOR MOTORINA TRANSPORTABIL 220L 12V

0.00

3 730.00

0,00

3 780.00

0.0D

110.25

0X0

110.26

ELECTROPALAN CU LANȚ 2T HM

0.00

5 887.00

0.00

8 887.00

ow

659.55

0.00

869.55

LAPTOP ASUS GL7D3GE-GC024

0X0

17SM.50

0.00

17 699.50

0X0

3416X6

0.00

3 416.28

SO WINDOWS 10 HONE

0.00

2441.26

0.00

2441.25

o,co

1 424.08

0.00

1 424,06

ANTIVIRUS BITDEFENDER PLUS

0.00

100.4O

0.00

103.40

o.ao

«0.33

0.00

00.33

MICROSOFT OFFICE 201S

0.00

4740.75

0.00

4 740.75

0.00

2 736.43

0X0

2 7M.43

LAPTOP ASUS GL703GE-GCC24

c.ao

7 196,14

0.00

7 195.14

0.00

1 396X6

0.00

1 399.06

SO VMNDOWS 10 HOME

0.00

466.25

0.00

488.25

0.00

254X3

0.00

254X3

ANTIVIRUS 0FTDEFENDER PLUS

0.50

41.36

D.OG

41X5

0.00

24.14

0.00

24.14

MICROSOFT OFFICE M19

0.00

9*8.13

0.00

048.15

0.00

6fi3,OK

0.OT

553X8

LAPTOP ASUS GL703GE-GC024

0.00

3 597.57

0.00

3597X7

0.00

699X8

0.00

500.68

60 WINDOWS 10 HOME

0.00

500.00

0.00

500.00

0X0

259X1

0.00

250.01

LICENȚA SAGA CONTABILITATE 551715C

0.00

211.75

0.00

211.7#

o.oa

105.59

0.00

105X9

LAPTOP ASUS GL7C3GE-GE-SC024

o.oo

3 597X7

0.00

3 597.57

0.00

749.50

0.00

749,50

□ISPOZmv DE RIDICARE DIN LANȚ

0.00

2 900.00

O.oo

r 2 903.00

0X0

30X10

0X0

302 10

IVECO DAI VZCFC357190D4S4'50

0.00

81 dl 7,23

81 917.23

0.00

0X0

0.00

0.00

0X0

PLATFORMA LUCRU SOCAGE FORSTE 240J PE AU

0.00

335 545.C0

336 «6,00

0.00

0.00

6990,54

6990.54

0X0

LICENȚA SAGA CONTABILITATE 44474B

0.00

317.55

0.00

317.65

0.00

103.38

0.00

105.88

ROTOPERCUTOR DEWALT 3DS MAX

COMB 1500W

0.00

4210,00

0.00

4 210.00

6.00

350.64

0X0

350.64

MULTIFUNCȚIONALA KYOCERA TASKALFA 2552CI

0.00

15 306,00

0.00

16 306.00

0.00

1 275.61

0.00

1 275.51

UCENTA SAGA 587578C

0.00

191.34

o.oo

151.34

0.00

26.89

0.00

28.89

DEMOLATOR DEWALT PRIMJERE SDS MAX11KG

o.ao

a sao.oc

0.00

3980.00

0.00

331.66

0.00

331.06

LICENȚA SAGA CONTABLlTATE NR-558692

0.00

105.88

0.00

105.88

o.oa

35.20

o.»

36JZS

LICENȚA SAGA CONTABILITATE W.5SB892

0.00

106X8

0.08

105,88

0.00

35.28

0.00

35.28

LICENȚA SAGA CONTABILITATE NR. 550882

0.00

105.58

0.00

105.36

6.00

35,28

0.00

35.28

KT ASPIRATE

a.co

8 676.00

8fi7B.au

D.00

aoo

1 807,60

1 807.50

0X0

LAPTOP ASUS GL703GE-GC0205

0,00

3M757

0.00

3597.57

0.00

199.88

0.00

199,85

OFFICE 2010 HOME AND BUSINESS

0.00

945.16

0.00

948.15

0X0

158.02

0.00

1M.O2

LAPTOP ASUS GL703GF GG02D5

0.00

3 597,57

0.00

3 597.57

0X0

299.30

0.00

299.80

BITDEFENDER ANTIVIRUS PLUS 20191AN

□.00

20.68

0.00

20.68

0X0

3.44

0.00

344

MICROSOFT WINDOWS 10 PRO ROMANA 54817 LI

0.00

800.00

0.00

800.00

0.00

100.00

0.00

100.00

UCENTA SAGA

0.00

294.12

0.00

294.12

0.00

49.02

0.00

49.0Z

LAPTOP ASUS GL703GE-GC0205

0.00

3 M7.fi?

0.00

3 597.57

0.08

299X0

0.00

2W.80

OFFICE 2019 HOME AND BUSINESS

0-00

948.16

0.00

948.15

0.00

158.02

0X0

158.02

OFFICE 2019 HOME AND BUSINESS

8.00

948.15

0,00

948.15

aoo

158.02

0.00

158,02

{cwq(ci/reiMtw,„ j

VaicBrea bruia

Ajustări de valoare (amortizări, ajustări pt. detxec.j j

I

I         Denunr.re imobilizare

Soidla începutul exerciți ului financiar

Creșteri

Cedări, transferuri s: alte reduceri

Scld la afersitu! exercițiului financiar

Sold la începutul exercițiului financiar

Ajustări înregistrate in cursul exercițiului financiar

Reduceri eau reluări

Sold ia i sfarsibri ; exercițiului i finandar j

MICROSOFT WINDOWS 10 HOME ESD 32'64977 T

C.90

347Jo

o.«

347.20

0.CC

57.86

0.00

57.961

klCROSOFT WINDOWS 10 HOME ESD 132 8^ BIT T

0.00

347.20

IOC

347.20

0.03

57 36

O.tXJ

67.86

1

| LAPTOP ASUS G731GT-AU004

0.00

3 947,63

0.0C

3 947,63

o.oc

164.48

XOT

164.48|

LAPTOP ASUS S731GT-AU0B4

130

3 947.63

0.00

3 947.63

0X0

164-48-

C.00

164.48 |

OFFICE 2019 HCL1E AMD BUSINESS

9.00

949.15

D.OC

94815

o.oc

7S.J1

0.00

78,01 ’

OFFICE 2019 HOME AND BUSINESS

C.flO

Mfl'15

0.00

948.15

o.w

79.01

coc

78,01

MICROSOFT WINDOWS iC HOME ESD 32/64 BIT

01»

347.20

o.oc

347.20

O.M

29.93

C.M

28.93

MICROSOFT WINDOWS 10 HOME ESD 32/64 BF

0,30

347,20

0.00

347.20

0.03

28.93

0.0G

28.S3j

________________________I

J CIOCAN RGTOPERCUTOR BOSH ■PROFESIONAL 8.8

0.20

3 545,25

C.OO

3 545.25

9.00

147,72

0.C0

“■"i

I NTCC04MAI COMPACTORNT65 NTC

0.00j     9 55*00

0,0Q

8 555.00

O.QOI          0,00

O.COj         0.30;

Tctâi general: 1 266441.61 4173 937 33 4 274 43L2C- 1166GK.74   192 M7.53   540S65.Î?   234461.12   «44601,62

Administrator,                                      Intncnak,

Numele si prenumeia:

■ Numele * jKttnUT.ele: |

TOMPARAU NfARIA IffilABELA

SALACEANU ROXANA

____] ; Calitatea: |_____________________

12-CONTA5H, SEF

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2019

Denumire provizionului

Nr.

rd.

Sold la începutul exerdtiiJui financiar

Transferuri

Sold la

Sfârșitul exercițiului financiar

in cont

din cont

1

2

3

4 = '+2-3

L PROVIZIOANE PEÎHRU RISCURJ SI CHELTUIELI (rrf 2-6)

1

0

0

0

0

Provizioane pentru nigli (ct.1511)

2

0

0

ti

0

Provizioane pentru garanții acoidate clientilor (d.1512)

3

a

5 993 273

a

5 983 273

Provizioane pentru dezafectare imobltzarl corporale sl alte acțiuni simiare (tt.1513)

4

0

0

0

0

FTovtzIoflrw ptnini restructurare (ctl514)

S

a

0

0

0

AMe pnoviadrane pentru riscuri si chaltulefe (ci1518)

6

a

0

0

0

II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR Sl PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXEC.

7

0

0

a

0

Matern primo (ct.391)

3

0

6

0

0

Materiale (CL392)

9

0

O

0

0

Producție tn cura de execuție

10

0

0

0

0

Produse (cLM4)

11

0

6

0

0

Stocuri aflate la lertl (sl.38Ș)

12

0

0

0

0

Animale (ct396)

13

0

0

0

0

Martiri (CL3S7)

14

a

O

0

0

Afrtjolaie (ct.3S6)

15

o

0

0

0

■1 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR

16

0

Q

0

0

Clienti (CL481)

17

0

0

0

0

Decontai! tn cadrul grupului al cu asociații <d.48S)

18

0

0

0

0

Debitori diverși

19

0

0

0

0

IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE

20

6

0

0

0

Provizioane pentru deprecierea investițiilor financiare la societăți din cadrai grupului (ct.591)

21

O

0

0

0

Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct592*5ti5+596+698)

22

0

0

0

0

TOTAL GEN ERAL (nJ.OI +07+16+20)

23

0

0

0

0

Administrator,_______

întocmit,

Mumele si prenumele : |

POMPAKAU MARJA MRABELA

Calitatea: [

15—CONTABIL SEF

Nr.de mregistTare tn organismul profesional.


Numele ă prenumele:   ]

BALACEANURl

Semnătură      __


Semnătura


Stampila unitatiiNota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2019

Destinația profitului

Nr. rd.

Suma

Profir net de repartizat:

1

0

• rezerva legala

2

0

-accpsdrefi pierderii contabile

3

0

-dividende

4

0

-aHe rezerv*

5

0

Profit nereperSzal

6

0

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2019

Semnătură


Stampila unitariiSemnatara

Denumirea indicatorului

Nr. nd.

Exercițiu financiar

Precedent

Curent

0

1

2

1, Cffra, <fe afaCAil neta

1

10270 577

63 074 551

2. Ccs(u[ bunurilor vândute si af «wvidilor predate (3+4*5)

2

BB92 02C

48 759 240

3. GhdUÂdie aGflvttaffl de baza

3

8 892 020

7B9 240

4. cnettLfelfe acflvItaUlor aiudllae

4

0

0

5. CtieltuWI» indirecte Oe producție

0

0

0

6. Rezultatul brut aferent cifrei do afaceri nete (1 - 2)

5

1 378 857

16 305 311

7. CheltulelBe de desfacere

7

0

0

8. Cheltuieli generale de administrație

8

1 208 718

33 886 732

fi. Alte «Mituri efin exploatare

9

5 984

3 706 292

1 o. Rezultatul dn exploatare (6 - 7 - a + 9}

10

177 926

-13 765 129

întocmit^

Administrator,

Numele si prenumele:   |

Numele si prenumele: |

POMPARAU MARIA MIRABELA

B ALACEANU ROXANA         |

Calitatea: |

12-CONTABIL SEF

Ncde imegistraro in organismul profesional:

Nota 5 - Sițuatia creanțelor si datoriilor

31.12.2019

Administrator, Numele si prenumele:   |____________

—" BALACEANUROXANA


întocmit.


Semnătura.


Stampila unitatiiCreanțe / Datorii

Nr rd

Sokfla sfârâitul exerdtlJui financiar

Termen de lichiditate1 exigibili tete

Sub 1 an

1-5 ani

Peste 5 ani

0

1=2 + 3 + 4

2

3

4

CREANȚE

0

0

0

0

Creanțe din participau! sume Paterele de filiale interese de pertldpare dobfrzi (difl 1,263,265)

1

1

1

0

0

împrumutul acordate pe termen lung sl dofcfinzJ aferente (ct.2673,2674)

2

0

0

0

0

Acri uni prapri - active Imobilizata (d.2677)

3

0

0

0

0

Alte WBJrte (mobilizate (ctJM71,2675,2676^1578 ^87 9)

4

11 031 185

11 031 185

0

0

1. CREANȚE DU ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.01 la 04)

5

11 031 183

11 031 18B

0

0

Furnizori debitori (ct.4092)

6

491 978

491 976

0

0

□lierrti (3.4(1+413+418)

7

3 766 030

3 788 030

0

0

Creanțe peraonal si asigurări sociale (01423+4282+431+436+437+4382)

8

36434

38 434

0

0

Impozit pe profit (CL441)

9

261 107

2S1 1CT

0

0

Taxa pe valoarea adaupata (ct.4424+4428)

10

1 181 642

1 181 543

0

0

Alte creanțe cu statul»instituții publce (ct.444,445,446.447.4482)

11

6

0

0

0

Decontai cu grupul si alte cnsante (ct.451)

12

0

0

0

0

Debitori dvercl (3.456+4562+461-491-49 S-3 96)

13

9

0

0

0

11. CREANȚE DH ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 08 la 13)

14

5 739 190

5 730 100

0

0

III CHELTUIELI INREGSTRATE IN AVANS [CL471J

15

46 637

48 637

0

0

TOTAL CREANȚE (rd. 05+14+15)

16

16 817013

16 817013

0

0

DATORII

0

0

0

0

0

împrumuturi din emisiuni de oMfsafunl (cLi61)

17

0

0

0

0

C rodite bantran* j* tonii efl lung (cL1821+1023+1824+1625+1823+1827)

18

0

0

0

0

Credite bancare pe termen lung n Brambura ate la scadenta (Ct.1622)

1S

0

0

0

0

Datorii ce privesc imobilizărileflnandara (ct.166)

20

0

0

a

0

Credite bancare pe termen scurt țct.5101 +5192+5193+5194+5195+5196+5197)

21

0

0

0

0

Dobânzi (CL168+5186+519B)

22

G

0

0

0

Alte împrumuturi sl datorii financiare (cL 167+509)

23

1 024 5DO

1 024 5GO

0

0

TOTAL DATORII FINANCIARE Sl ASIMILATE (ni 17 la 23)

24

1 024 St»

1 024 500

0

0

Furnizori (CM01+403+404+405+408)

25

20 236 993

20 238 998

0

0

Cltefid crederi (CL419)

25

836 IDO

635100

a

0

Datorii CU personalul Si Mgurwife SOcINe (Ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)

27

440 33»

440 339

0

0

Impozit pe profil (ct441)

2B

0

D

0

0

Taxz pe valoarea adaugata (ctr4423+4428)

28

9

0

0

Alte ctetorl tete de stat si instttuli' e publice fot444+445+446+447+4481)

3Q

71 5M

71 536

0

0

Decontări cu grupul fi afle conturi cu asociat' (cL451 ^455+457+4561+4B1+462)

31

0

8

0

0

Crecftori divers (d. 402-4/3)

32

0

0

c

ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)

33

21 586 973

21 585 973

0

0

Venituri înregistrate in avans (ct,472)

34

a

0

0

0

TOTAL DATORII {rd. 24+33+34)

36

22 611 473

22 611 473

0

0

NOTA 6

Principii, politici și metode contabile

Contabilitatea societății a fost ținută conform Legii contabilității nr.82/1991, cu modificările și actualizările ulterioare, fiind ținută corect și la zi.

Societatea nu s-a abătut de la principiile contabile și nu a schimbat metodele de evaluare. Imobilizările corporale sunt incluse în situațiile financiare la valoarea brută, mai puțin amortizarea.

Stocurile sunt evidențiate în gestiune prin metoda de calcul a costului mediu.

 • 6.1 Bazele contabilizării și prezentării

AS3-ADMINISTRAREA STRĂZI SECTOR 3 S.R.L. a întocmit situațiile financiare la data de 31.12.2019 adoptând principalele politici contabile, prezentate mai jos.

Pentru întocmirea situațiilor financiare, s-au respectat prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicat, OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, OMFP nr.123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anule la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Potrivit prevederilor art.6 alin (2) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, modificată și Completată prin Ordonanța Guvernului nr.61/2001, Ordinul nr.3512/2008, OUG nr.102/2007, Legea nr.86/2008, precum și a celorlalte prevederi legale privind întocmirea și utilizarea formularelor comune și a celor cu regim special în activitatea financiar-contabilă, toate operațiunile efectuate au fost consemnate în documente justificative.

Situațiile finaciare sunt prezentate în moneda națională, leul românesc, fiind exprimate în iei (RON).

Tranzacțiile efectuate în valută au fost reflectate atât în valută, cât și în lei, conform OMFP nr.1802/2014, cu modificările și actualizările ulterioare.

Evaluarea creanțelor și datoriilor în valută au fost contabilizate la cursul de schimb de 4.6639 lei/EUR, 4.0736 lei/USD.

Disponibilitățile, creanțele și datoriile in valută, reflectate în conturile anuale, au fost evaluate la cursul BNR din data de 31.12.2019. Situațiile financiare se bazează pe evidențele contabile statutare evidențiate la cost istoric.

Principii contabile

Evaluare elementelor cuprinse în situațiile financiare ale societății este efectuată în raport cu următoarele principii contabile:

 • - Principiul continuității activității • în situațiile financiare anuale, conducerea societății a evaluat capacitatea de a continua activitatea pentru o perioada viitoare nelimitată. Pentru prognoza anului 2019, rezultatele obținute au condus la concluzia că este corect și potrivit să se întocmească situațiile financiare în baza principiului continuității activității.

Principiul permanenței metodelor - Managementul societății a asigurat în toată această perioada aplicarea metodelor și estimărilor semnificative prevăzute, asigurând astfel comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.Principiul prudenței - Valoarea elementelor prezentate în situațiile financiare este stabilită pe baza principiului prudenței. în contul de profit și pierdere s-au recunoscut numai veniturile și cheituieiile aferente exercițiului 2019.

 • - Principiul Independenței exercițiului - Situațiile financiare anuale au fost elaborate pe baza contabilității de angajament luându-se în considerare toate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului 2019.

 • - Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv - în conturile anuale, elementele de activ și de pasiv au fost determinate individual și prezentate în conformitate cu prevederile OMFP nr.1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

 • - Principiul rntangibilității - Bilanțul de deschidere corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

 • - Principiul prevalentei economicului asupra juridicului - Informațiile prezentate în conturile anuaie reflectă realitatea economica a evenimentelor și tranzacțiilor. Principiu! pragului de semnificație-Toate elementele cu valoare semnificativă sunt prezentate în cadrul conturilor anuale.

 • - Principiul recompensării - Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Politici șl metode contabile

Creanțe - Creanțele înregistrate sunt de natură comercială și sunt prezentate la valoarea realizabilă conform contractelor comerciale încheiate.

Valoarea totală a creanțelor cuprinde atât sumele neîncasate de la clienți până la sfârșitul anului financiar pentru facturile emise în 2019, cât și valoarea facturilor emise în 2019, care reflectă servicii aferente anului 2019.

Datorii - sunt înregistrate la valoarea nominala, iar datoriile în valută au fost reevaluate la cursul BNR stabilit pentru data de 31.12.2019 și reflectă realitatea de plată a societății ia sfârșitul exercițiului financiar.

Disponibilități-Disponibilitățile înclud casa, conturile curente și avansurie de trezorerie. Sumele în moneda străină sunt reflectate în situațiile financiare la cursul BNR stabilit pentru data de 31.12.2019.

Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor - Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere doar în situația în care sunt făcute în vederea realizării unui venit, sar veniturile sunt recunoscute odată cu recunoașterea creșterii activelor sau reducerii datoriilor, conform contabilității de angajament.


NOTA 7

PARTICIPANTII Șl SURSE DE FINANȚARE

Societatea deține o participație de 51% din acțiunile societății DELTA ANTREPIZA DE CONSTRUCȚII SI MONTAJ 93 SA adică un număr de 10.695.475 acțiuni, achiziționate cu o valoare de 1 leu în data de 27.08.2018.

CAPITALUL SOCIAL

Listă inventariere a contului

Nr. crt.

Denumire cont

Simbol

Scriptic

Faptic

Explicații

SOLD FINAL LA 31.12.2019

1012

16.500.000,00

16.500.000,00

1

CAPITAL SUBSCRIS Șl VĂRSAT

1012

1.000.000,00

1.000.000,00

200 părți sociale *5000 lei

198

198

PMS3

HCL 241/12.06.2017

2

2

ADMINISTRAR

E ACTIVE S3 SRL

2

CAPITAL SUBSCRIS Șl VĂRSAT

1012

4.500.000,00

4.500.000,00

5000 părți sociale *5000 lei

898

898

PMS3

HCL 522/31.10.2017

2

2

ADMINISTRAR E ACTIVE S3 SRL

3

CAPITAL SUBSCRIS Șl VĂRSAT

1012

6.500.000,00

6.500.000,00

1300 părți sociale *5000 lei

1298

1298

PMS3

HCL 461/27.09.2018

2

2

ADMINISTRAR

E ACTIVE S3 SRL

4

CAPITAL SUBSCRIS Șl VĂRSAT

1012

16.500.000,00

16.500.000,00

3300 părți sociale *5000 lei

3298

3298

PMS3

HCL 546/15.11.2018

2

2

ADMINISTRAR E ACTIVE S3 SRL

NOTA 8

SALARIAȚI1 Șl MEMBRII CA

NR MEMBRU SALARIATI

180

SUMA BRUTA

4.361.914,00

NR MEMBRII CA

5

SUMA BRUTA

424.650,00

NOTA 9

NR

Denumire

Coloana 1

Coloana 2

Rezultat

l

INDICATORI DE LICHIDITATE

2

Indicatorul lichidității curente (Active curente/Datorii curente)

30,908,030

22,611,472

1.36

3

Indicatorul lichidității immediate (Active curente - StocurD/Datorii curente

26,844,058

22,611,472

1.19

4

INDICATORI DE RISC

5

Indicatorul gradului de îndatorare (Capital Imprumutat/Capltal prapriu)*100

0

2,249,952

0.00

6

Indicatorul gradului de Îndatorare (Capital imprumutaV Capital angajat)/100

0

2,249,952

0.00

7

Indicatorul privind dobanda (Profit înaintea plătii dobânzii sl impozitului pe profit)/Cheltulell cu doi

0

0

0.00

»

INDICATORI DE ACTIVITATE (INDICATORI DE GESTIUNE)

9

Viteza de rotatie a stocurilor (Cestul vanzarilor/Stoc mediu)

40,295,122

2,689,451

14.98

10

Numărul de zile de stocare (Stoc mediu/ Costul vânzărilor) x365

2,689,451

40,295,122

24.36

Viteza de rotatie a debitelor clienti (Sold mediu dient/Qfra de afacerl)*365

13,786,510

61,535,411

81.78

12

Viteza de rotatie a debitelor dlerrtl (Sold mediu furnizori/Cfta de afaceri)*365

4,342,556

61,535,411

25.76

13

Viteza de rotatie a actibvelor Imobilizate (Cifra de afaceri/Active imobilizate)

61,535,411

721,459

85.29

14

Viteza de rotatie a activelor totale (Cifra de afaceri/Total active)

61,535,411

30,854,697

1.99

15

INDICATORI DE PROFITABILITATE

16

Rentabilitatea capitalului angajat (Profit înaintea plătii dobanztt si Impozitului pe profit/ Capital angi

0

2,249,952

0.00

17

Marja bruta din vanzarl (Profit brut/Cifra de afaceri) xlOO

0

61,535,411

0.00

AS3 ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL C.f. R037804080 r.c. J40/8337/20U capitel sodaf 166OOWO

BUCUREȘTI sact. 3 ștr, CALEA WTANnf. 242bl. CORPCet 1 tel. 0761497102

Balanța de verificare

01.12.2019— 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri Inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale >

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1012

CAPITAL SUBSCRIS VĂRSAT

0,00

16 600 000.00

o-oo

16 500 000.00

o.oo

0X0

0.00

16 SW 000.06

0.00

16 500 000.00

1061

REZERVE LEGALE

0.00

B 917.00

0.00

8 917X0

0.00

0.00

0.00

3917,00

0,00

8 917.00

1171

REZULTATUL REPORTAT - PROHTUL NEREP J PREDERE NEACOP.

712483.46

0.00

712 483.48

10S 419.08

0.00

0X0

712 483.48

109 419.80

543 053X0

0.00

1174

REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.

0.00

0.00

0.00

0.00

1 277.31

345.93

1277.31

345.03

931.38

0.00

121

PROFIT SI PIERDERE

n.oo

178 336.86

54 729M9.17

53 385 545.58

25 104 821Z2

13 733 304.39

80633 910.39

67118 039.97

13 714 970.42

0.00

120

REPARTIZAREA PROFITULUI

6 917.-00

0.00

8917.00

8 917XQ

0.00

0.00

8 917.00

8917.00

0.00

0.00

1512

PROVEIOANE PENTRU GARANȚII ACORDATE CLIENTILOR

0X0

0.00

0.00

0X0

0X0

5 993 272.84

O.M

5 £93 272.34

0.00

5 993 272.84

167

ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORI ASIMILATE

0.00

o.oa

0.00

0.00

4500.00

1 020 OCO, QQ

500.00

1 029 000.00

0.00

1 024 500.00

Total suma clasa 1721 400.43  16367 253.08   55450468,S3 70072 788.54   2B11O398.53   20 756 013.16   81561 088.16   BO828812.7C 14 258 965.30 23 526 880.84

201

CHELTUIELI DE CONSTITUIRE

1 167.70

0.0Q

1 167.70

1 167.70

0.00

0.00

1 167.70

1 167.7C

0X0

0.00

205

CONCESIUNI. BREVETE, LICENȚE. MĂRCI COMERCIALE

0.00

0.(0

19366.89

-317,65

0.00

0.00

19 066.39

-317.85

20 184.34

0X0

£08

ALTE MOBILIZĂRI NECORPORALE

8 897.64

0.00

2833235

21 795.78

0.00

0.00

26 332.35

21 795.78

6 036,57

0.00

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI,UTLAJE)

501 049.17

0.00

4097819,78

3 806 437.35

17 745,00

45 083.60

4 115 364.76

3 851 520.35

283 844.43

0X0

2132

APARATE SI MSTALATII DE MĂSURĂ. CONTROL SI REGLARE

20755.85

0X0

96387.56

a qo

0.00

2554.62

96 367.56

2 554.62

93612,94

0X0

2133

MLILOACE DE TRANSPORT

730671.26

0.00

1 206067.99

417 463.23

0.00

8 190,00

1 206 067.9©

42S 853.23

780 414.76

0.00

214

MOBILIER, APARATURA BROTKA, ALTE ACTIVE CORPORALE

0.00

0.00

7 195,14

7195.14

0,00

0.00

7 195.14

7 195.14

0.»

0.00

231

MOBILIZĂRI CORPORALE M CURS DE EXECUTE

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0X0

0.00

0.00

265

ALTE TITLURI MOBILIZATE

1.00

0.00

1.0C

0.00

1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

0.00

2671

SUME DATORATE DE ENTTTATLB AFLIATE

0.00

0.00

5 000000.00

0.00

0.00

0X0

5 000 000.00

0X0

5 000 «J0.00

0.00

2678

ALTE CREANȚE IMOBILIZATE

7B0 102.22

0,00

S 205 957.46

41 672.55

864888.06

0.00

6 OTO 925.52

41 872.55

6 029 952.97

0.00

2679

DOBÂNZI AFER ENTE ALTOR CREANȚE IMOB.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-2 232.41

0.00

-2 232.41

2232.41

0.00

AMORT. CHELTUI ELILOR DE CONSTITUIRE

ac»

1 167.70

1167.70

1 167.70

0.00

0.00

1 167.70

1 187.70

0.00

0.00

AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENȚE. M/WGI COMERCIALE

0.00

a oo

0X0

W4W.BG

0.00

f 620X3

0.00

12 128.72

0.00

12 126.72

AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE

0,00

4951.06

5 094.78

7 276.47

0X0

18.35

5 094.78

7293.82

aw

2 1S9.O4

2813

AMORT. INSTALAȚILOR. MU. Ut TRANSPORT

0.00

75 397.68

14 247,16

425 414.13

4 533.06

22 372.28

18 78023

447 788.39

O.GC

429 009.16

2814

AMORT. ALTOR MOBILIZATI CORPORALE

0.00

111337.91

45SM7.11

458 897,11

0X0

0.00

458 607.11

458 897.11

0X0

0.00

AS3-ADMIMSTRARE STRĂZI S3 SRL c.f. RO378Q408Q r.c, J4!M837/2O17 Capital sodal 16500000

BUCUREȘTI secf. 3 sfr CALEA VITAN nț 242 bl CORP Cotitei. 0781497102__

Balanța de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri Inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

2961

ajustări - pfrderla de valoare a ACTHJN1.OR l A ENTIT. AFIL.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

ooc

1.00

o.oo

1.00

Total sume clasa 2          2 046 644.4S     192 054.37   16141782.44    5 198 060.20     587147,11       77 616.35   17 028 929.55    5 276235.1» 12195 979,42     443 334X2301

MATERII PR84E

1 188 725.24

0.00

33 549443.74

28 723 657 49

1O40B 439.31

14 006 496.25

44 015 8 B 3.5)5

42 730 353.74

1 Z8S 529.31

0.00

3021

MATERIALE AUXILIARE

0.00

0,00

171.90

171.90

o.oo

0.00

171.90

171.90

0.00

0.00

3022

COMBUSTIBILI

569.66

0.00

382 903,92

288 356.05

50 036.28

144 364.15

432 640.20

432 M0.20

0.00

0.00

3024

PfeSb DE SCHIMB

03 550.93

0X0

666 141 .SI

46o mio

14 425.1/

109 742.47

670 566.68

570 386 03

IBM»

0,00

3020

ALTE MATERIALE CONSUMA»LE

CLOD

0.00

695819.12

S87 813.83

28 437.30

127356.68

724 056.42

715 170 48

8 865,93

0.00

303

MAL. DE NATURA OB. DE INVENTAR

o.no

0.00

367 319.26

327 893.40

2 628.01

3 063.90

360 947.27

330 077.36

38 960.88

O.CQ

332

SERVICII ti CURS DE EXECUȚIE

0.00

o.oo

18991 313.74

9 265 004.88

3 796 416.31

11 730 336.CB

22 789 730.05

21 004 342.74

1 795387.31

0,00

34*

PRODUSE EMITE

0.1)0

0.00

12 826 78B.VB

12    788.09

UJJ0

0,00

12 820 788.09

17 826 748,00

or»

O.W

371

MĂRFURI

125634.50

0.00

18 521 008.84

17 044 020.30

2380 755.90

3 012218.88

20 901 022.74

20 057139.28

844 683.46

0.00

tj^ l

381

AMBALAJE

8 400.01

0.00

43032.96

16 tiSG.24

21 140.00

47 fiaa.GS

64 972.90

64624X7

346.11

0.00

Total sume clasa 3

1414 930.43

9.00

85 934001.10

59 542 118,21

16 702 278,2a

20 190 789.12

102 696 879.36

98 732 «07.33

3 BS3 972.(15

0.00

FURNIZORI

0,00

6 131 563.19

64 137 811.11

B2 UZ) 969.23

5 209185.31

6630273.13

09 337 970.42

571 242.36

0,00

20 233285.94

404

FURNIZORI DE MOBILIZĂRI

0.00

0.00

1 327271.68

1 330 968,03

183,00

2220.14

1 327 454 06

1333 187.07

0.00

5 732.41

409

FURNIZORI - DEBITORI

181 208.99

OM

1007412.93

19 012.08

-1 048 40055

□ 00

19 012.90

19012X8

0.00

0.00

4091

furneori — orairoRi pt. cumpărări de

BUNURI (STOCURI)

0.00

0.00

120 061.82

0.00

959 C67.ro

-1041 541.81

1 D79 146.45

-1041 541.81

2 120 601.00

0.00

4092

FURNIZORI — DEBITORI FI. PRESTĂRI DE SERVICII

0.M

0-00

0.00

OM

2 7WX3

439 269.27

2 706J 3

-489 268,27

491 976.50

0.00

4093

AVANSURI ACORDATE PENIRU IMOBILIZĂRI CORPORALE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0X0

o.co

o.oo

4111

CLIENTI

7 631 094.1»

0.00

70 890 938.77

M 386 359.73

15 456 524.05

14 203070.40

86 357 460.62

«2 591 430.22

3 76B 030.40

0.00

41»

CLIENTI - CREDITORI

0,00

000

o.oc

0.00

0 00

036 100.00

0.06

830100,00

0.00

«38 100.00

421

PERSONAL - SALARII DAT ORATE

0.00

71 424.00

3 422 37 7X»

3 700599.85

8fi4 162.00

757 944,24

4 316 539.09

4 450 544.00

0.00

142 605.00

423

PERS ONAL - AJ UfOARE MATERIALE DATORATE

c.oo

0.00

34 S88.EM

38 513,18

1 824.24

0.00

36513 18

3*1513.10

0,00

0,00

425

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI

0 00

0.00

487 962.00

407 902.00

0.00

0.00

487 962.00

487062.90

0.00

0.00

427

REȚINERI 1>N SALARII DATORATE TFRT1L0 R

aoo

6.00

9 304.09

15 286.00

5 802.00

1 045.00

15 296.00

18 931.00

0.00

1 645.00

4315

CONT R. DE ASIGURĂRI SOCIALL

0.00

53 385.00

800 859 00

1 956 837.00

107 978.00

199 219.00

1 058 837.00

1 258 056.00

0.00

199219,00

4318

cont r. de asigurări sociale de SANATATE

0X0

21 108.00

349 041.00

416 539.00

66 698.00

'9 542,00

416 539.00

498 081 .OU

□.00

7» 542.00

436

C0NTR. A3IGURATORIE DE MUNCA

0.00

4 6G5,X

76526,00

94 576.00

15 050.00

17 928X0

94 576-01

112 5O4XC

0.00

17 928.00

Pagina 275 SAGA C

AS3-ADMiNiSTRARE STRĂZI S3 SRL c.f. RO37S04080 r.c J40/9897/20U Capitel sociali 6500000                                                                                         „ '/

BUCUREȘTI seci. 3 Str. CALEA VITAN nr 242 bl. CORP C et. 1 tel. 0761497102_________________ j &

Balanța de verificare                                            g

01.12.2019 - 31.12.2019

^‘.•4Zyz .

.wl//

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totala

-------- Solduri finala

r*l

■vA

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

iCreditoare

Debitoare

Creditoare

4383

ALTE CREAhTTE SOCIALE

7 632.00

0X0

36 434.00

oxa

o.oc

0.00

38 434.00

0,00

36434.00

0.00

4411

IMPOZITUL PE PROFIT

0.00

0X0

261 107,00

261 107.00

0.00

-261 107.00

261 107.00

0.00

0.00

-2S1 107.00

44»

TVA DE PLATA

0.00

682 041.02

2 90S 254,06

2065 234.05

1 358 011.63

1 359 011.B3

4 204 205.63

4234 265.38

0X0

0.00

4424

TVA DE RECUPERAT

0.00

0X0

4728 904.63

Z 223 212,05

0.00

1 359011.63

4723 904.63

3 582 223,88

1 146680.95

0.00

4426

TVA DEDUCTIBIL

0.00

0,00

12 636 732.97

12 336 732.97

1 111476.81

1 111 476.91

13 743 209X8

13740 209.88

0.00

o.oo

4427

TVA COLECTATA

0.00

0,00

10112 510.51

10112 510.51

2470 233.14

2470233.14

12 582 743.65

12 582743.65

o.oc

0.00

4426

TVA NEEXIGIBILA

663 551^0

0.00

1583 960.94

1 456 771.41

22 540.35

117768.19

1 611 50129

1 578 539.60

34 061.60

ooc

444

IMPOZITUL PE VENITURI DE MATURA SALARIILOR

oxo

14 177.00

23S 917.00

230 988.00

45 061.00

52 962.00

280988,00

333 000.00

oxo

52 982.00

446

ALTE IMPOZITE. TAXE SI VARSAMWTE ASWIILATE

0X0

0X0

1 226.00

1 226.00

0,00

aoo

1226.00

1226,00

0.00

0X0

447

FONDURI SPECIALE TAXE SI VAR6AMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

1418600

25 418.00

0.00

7 322.00

14186.00

32 740.00

0X0

18 554,00

461

DEBITORI DIVERȘI

0.00

0X0

14431 336.32

14 431 836,82

25 200.00

0.00

14467 036.82

14 431 836X2

25 200.00

nxo

462

CREDITORI DIVERȘI

0.00

0.00

63469.46

63 469.46

o.oo

0.00

63 400.46

♦53 460 46

0,00

0.00

471

C HELIU ELI ÎNREGISTRATE M AVANS

17 055.77

0.00

327848.61

907 837.23

38114 15

9487.03

363 960.76

317324.26

48 836.50

0,00

473

DECONTĂRI DIN OPERAȚIUNI IN CURS DE clarificare

0.00

0.00

205074.94

205 996.34

922.50

1.10

205 99744

265 997.44

0.00

0.00

Total sume clasa 4

8 500642.45

6 978 501.21

100 369 612.05

203 383 991.24

28802440.89

27 443 317.75

217172 052.74

230 627 308.96

7870 810.10

21 325 866.35

5121

CONTURI LA BANCA H LEI

11 144 948X2

0X0

137541 231 ,Z9

137 261 374.32

20 780 634.92

13 368 332X4

15S 321 916.21

151 129 700.86

7192 209.35

0.00

>124

CONTURI LA BANCA M VALUTA

0.00

6X0

121437,04

120 558.37

1 374 900.90

1 367 618 J8

1 496 388,03

1 438 177.06

B 210.97

0.00

6311

CASA IN LEI

30 143.35

0X0

647745.94

642 999,61

206418.00

208 177,41

864 165.94

351 177.02

2 988X2

0.00

5326

ALTE VALORI

0.00

0.00

110847.21

108 537.21

13650.00

13 0D5.0C

124487.21

121 642.21

2 955 00

0.00

542

AVANSURI DE TREZORERB

0.00

0.00

19 645.89

6 445X0

12523.41

25723.41

32169.36

32 18», 30

0,00

ooo

581

VIRAMENTE INTERNE

o.oo

o.oo

48 901 746.47

48 901 740.47

7971 318.00

7 971 319-00

56 873 065.47

55 B73 065.47

0.00

OM

Total sume clasa 6

11 175 0B1.37

0.00

187 342 764.84

187 041 863.87

30 359 447.32

23 464175.05

217 702 202,10

210 445 837X2

7 206 364,24

0OT

601

CHELT. CU MATERIILE PRIME

O.Ofl

0.00

16 757 278.06

16 757 278.96

4OB6260.66

4 086 260X0

20 043 539.56

20 343 639X8

0.00

0.00

9021

GHELT. CU MATERIALE AUXILIARE

0.00

QOD

171.90

171.90

0.00

0.60

171.90

i7i.ec

0.00

0X0

«022

CHELT. PRIVIND COMBUSTIBEUL

o.oo

0.00

280 562.02

280 562.92

116212.54

116212X4

376 775.46

376 776.48

0.00

O.OO

8024

CHELT. CU PIESELE DE SCHWB

0.00

0.00

480 868,16

480 858.18

100 742.47

109 742.47

670 398.53

570398X3

0.00

1             0.00

8028

GHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE

0.00

0.00

449 124.02

449 124.02

123 052.64

123 952X4

573 076.66

573 076.66

0.00

0X0

603

CHEI T. CU OBECTE DE INVENTAR

0.00

O.OO

313201.39

313 201.38

3 003.99

3 083X9

316 235.38

316 265.38

G,oa

oxo

605

CHELT. CU ENERGIA Sl APA

0.00

OhDC

17437.42

17 43742

531,13

531.13

17 968.56

17 968.55

0.00

0X0

607

CHELT. PRIVIND MĂRFURILE

0.00

oToo

16 346 644.84

16 348 844.64

2 531 689.42

2 531 609.42

18 678 334X6

18 878 334.06

0.00

o.co

Pagina 3/S SAGA C

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL c.f. R037804060 r.a J40/9897/2017 Capital soda) 16500000

BUCUREȘTI sad. 3 str. CALEA VITA» or, 242 bl. CORP C ef 1 tal. 0751497102


Balanța de verificare

01.12,2019 - 31.12.2019Cont

Denumirea contului

Solduri Inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

eoa

€ HEI T. PRIVIND AM BAI AJtl E

0.00

0.00

6 3M.5A

6 M0.5H

37 544.30

37 544.30

43 932JI0

43 932.88

0.00

c.00

608

REDUCERI COMERCIALE PRIMITE

0.00

O.OO

-10 762.09

-10 782.09

0.00

njjo

•10 782.09

-10 782.0E

Q,00

0.00

611

CHELT. CU INIRETNEREA SI REPARAȚIILE

0.00

0.00

70 060.74

79 966.74

1002.58

1 SO2.5B

72 889.^2

72 860.32

0.00

0.00

612

CHEI T. CU REDEVENI F. LOCAȚIILE UE GESTIUNE S| CHIHIILF

c.oo

0.00

1 fwoaa 12

1 600 038.1?

400 338 06

2 000 974.18

2 0009/4,18

0.00

0.00

613

CHELT. CU PR*C DE ASIGURARE

C.OD

0.00

288452.75

288 452.75

8118.38

a 119.38

296 572.13

29C57Z13

o.oo

0.00

616

CU FI T, CU PREG AUREA PERSONALUI UI

0,00

o.oo

1 0/9.83

1 070.83

0.00

0.00

1 079.83

1078.93

o.on

0.00

621

CHELT. CU COI AGORA 1 ORII

o.oo

0.00

333 961.00

M3 301,00

40 689.00

4Q6S9.0D

424 650.00

424 650.00

OlOO

0.00

623

CHELT. CE PRO TOCOL, RFC1AMA 61 PUBLICITATE

o.(x:

o.oo

4537.03

4 587.03

21 756.15

21 756.15

28 293.13

26293.18

O.flO

0.00

624

CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL

0.00

0.00

93431.13

93 431,13

19012.04

19 012.04

112 443.17

112443.17

0,00

0.00

«2S

CHELT. CU DEPLASĂRI. DETASARI SI TRANSFERĂRI

0.00

0.00

98 286.27

90 28827

45831.57

45 031.57

144 117J4

144117,84

CM

0.00

€26

CHELT. POȘTALE 61 TAXE DE TEI ECOM UNICA HI

D.OD

0.00

21 531.70

21 531.76

1 082.45

10B2.45

23 514.21

23 5142.1

0.00

o.oo

627

CHELT CU SERV.BANCARE S| ASMILATE

0.00

0.00

3 801.07

3 801.97

3223.05

a 223.05

7 025.02

7026.02

0,00

0,00

<?8

ALTE GHELT. CU SERVICIU: EXECUTATE Dt. TERII

OOO

0,00

0 782 026.12

8 782 028.12

11 904340.31

11 W4 340,31

20 686 368.43

20688 368.43

0.00

0,00

635

CHEI 1. CU ALTE MPO/ITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMLAIF

0.00

0.00

44 MC M

44 330.00

9 31228

9 31226

53 642.32

53842.32

6.00

0.00

941

CHELT. CU SA1ARIIF PERSONALULUI

Q,00

0.00

3605 821,00

3 308 821.00

758 120.00

756120.00

4 361 941.00

4391 941.00

o.oo

O.M

CHELT. CU AVANTAJEL E IN NATURA ACORDATEI SALARIATILOR

0-00

o.oo

106 747.10

106 747.19

0.00

0.00

1M 747.19

108747.18

o.no

0.00

0422

CHEI T. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SAIARIATILOR

0.00

0.00

0.00

0.00

13 005.00

13 005.00

13 005.00

13 005.00

0.00

Q.oa

645B

ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURĂRILE SI PROTECȚIA SOCIALA

o.oo

0.00

330.00

330.00

0.00

0.00

330.00

33D.QC

0.00

0.00

646

CHELT. CU CONTR. ASIGURATOR1E DE MUNCA

O.QD

0.00

M 771.00

89 771,00

17 928 00

V 928.00

107 699.00

107fiâ9_D0

0.00

0.00

6681

DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI

0.00

0,00

21 7ei.su

21 761.50

0.00

0,00

21 701.50

21 761.50

0.06

QJ»

6583

CHELT. ACTIVEI E CEDATE SI Al TE OPERAȚIUNI PIL CAPITAL

o.oc

0.00

3 939 006.33

3 939 009.33

7 480.55

7480.58

3 M3 408.09

3 945 489.89

0,00

o.oo

6388

ALTE' CHELTUIELI DE EXPLOATARE

0.00

0.00

3194.11

3194.11

52 444.83

62444.83

$5 638,04

55 638.04

0.00

0.00

665

CHELE DIN DIFERENTE PE CURS VALUTAR

o.oo

0.00

0.00

«.□O

0,01

0.01

0.01

0.01

□.00

0,00

6661

DIHF.RFNIF NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR

G.(JD

0.00

0.01

0.01

f 837.19

7 837.19

f 83720

7 837.20

□.WJ

ut»AS3-ADMWISTRARE STRĂZI S3 SRL aJ R03780408D re. J4QQ897/2Q1, Cefiitef swel 1Ș$OOWO

BUCUREȘTI sent. 3 str CALEA WTAN nr. 242 bl. CORP Cbt.tteL 0761437102

Balanța de verificare

01.12.2019 o. 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri Inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totala

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

«11

CHELT, DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA MOBILIZĂRILOR

0.00

0.00

519 118.81

519 118.81

24019.64

24019.64

843 138.45

54313645

0.00

0.00

6812

CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVP1OANLE

o.oo

0.00

0.00

0.00

$993272.64

5 993 272X4

8 993 272.84

5 993 272X4

0.00

0.00

6863

CHELT, CU PROV. PT. DEPRECIEREA IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE

0.00

0.00

O.OO

0.00

1.00

1.0c

1.00

1.00

0.09

0.00

591

CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT

o.oo

0X0

261 107.00

281 107.00

-281 107.»

-261 107.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total sume clasa 6                  C.CO           0X0   54 640 003. sa    54 540 008, 83   26 G77 124.01    26077 124.01 BO 617 132.B4 OC 617 132X4           0,00           0.00

7015

VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE

0.00

0.00

21 240 346.35

21 240 348.35

8 385 853.79

B 395653.7©

29 648 000.14

29 8480». 14

0.00

0.00

704

VEN, DIN SERVICII PRESTATE

0.00

0.00

7 917 00113

7917 098.13

307 240.00

307 240.00

8 224 248.13

8 224 243.13

0.00

9X0

707

VEN. DIN VANZARI DE MĂRFURI

0.00

0.00

20204 732.56

20 204 732.55

3 440 462.92

3 440462.92

23 645215.46

23 645 215.4B

D.CC

0.00

796

VEN. DIN ACTIVITAU DIVERSE

0.00

4.00

0,90

0.00

20 947.50

29 947.50

20 047,50

20047.50

0.00

o.oc

711

VARIAȚIA STOCURILOR

0X0

oxo

23162670.63

23 162 670X3

B 395 S53J9

S 395 653,79

31 556-324,42

31 556 324.42

o.oo

0.00

712

VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUȚIE

0.40

0.09

0.00

0X9

1 539 140.04

1 $39 140.04

1 539 140 X4

1539149.04

0.00

0.00

7583

VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR

4X9

4.00

3 794 515.84

3 794 515.84

0X0

0.»

3 794 515.84

3 794515.94

O.OC'

0,00

7538

ALTE VENITURI PIN EXPLOATARE

0.00

O.OO

0X4

0.00

1 778.94

1 778.94

1 775.84

1 775 M

o.oc

0.00

7641

VEN. DfrJ IMOBILIZĂRI AN AM C1ARE CEDATE

0.00

o.cc

2.00

2.00

0.00

0.00

2X0

2,00

0.00

0.00

7851

VEN- DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS

VALUTAR

0.0C

0.00

0.02

0.D2

0.00

0.00

O.C2

0.02

□.00

000

756

VEN. DIN DOBiNZI

0.00

0.00

30 862.74

30 882.74

466.99

456X9

31 138.73

31 139.73

0.00

0.00

767

VEN. DIN SCONTURI OBȚINUTE

0.40

n.oo

177.40

177.40

0 00

n.oo

177 40

177.4C

0.00

0.00

Total &ume daw 7                0.00          0.00   7B 35© 135.67   79359135.6?   22101350.97   22 101350X7   M4604&6X+   9B46D4MX4         0.00          0.00

AS3 -ADMINISTRARESTRĂZI S3 S.R.L C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J4O/9897/2017

•HCLS 3 M. ^/6


Sediul Social: Calea Vltan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital soda! subscris și vOrsat 16.500.000 lei

Telefon:+4O759 040 480

E-măil:secretariăt^ăs3-strazl.ro

RAPORTUL DE ACTIVITA TE al Consiliului de Administrație al societății AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. pentru anul 2019,4*

ADMINISTRARE

STRĂZI SECTOR


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI $3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017


Sediul Social: Calea Vttan nr.242, Corp Ct etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsa 116SOC.OOO lei


Telefon;+40759CM048O

E-m a il: secretariate as 3-stra îi. ro

Web: www.as3-strazi.ro

MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

” Stimați acționari,

Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SJLL., are obiectivul să ajungă în topul societăților care își desfășoară activitatea pe piața construcțiilor, devenind un reper reprezentativ pentru un număr mare de generații de clienți.

Astfel, echipa de management se concentrază în permanență pe dezvoltarea societății și pe adaptarea la cerințele din ce în ce mai ridicate ale pieței.

Alături de membrii Consiliului de Administrație și de echipa managerială sunt preocupat ca societatea pe care o reprezint să își îndeplinească misiunea asumată față de acționari și parteneri, prin valorificarea eficientă a tuturor oportunităților de afaceri.

Ne dorim să avem un aport important în construirea unui viitor mai bun pentru clienții, angajații și partenerii noștri, prin realizarea de proiecte sustenabile care să sprijine dezvoltarea economică. Personalul cu vastă experiență pe piața construcțiilor, materialele de calitate și echipamentele performante sunt garanția atingerii în permanență a obiectivelor legate de conformitatea proiectelor noastre. ”

Cu deosebită considerație,

Președinte Consiliu Aminisirație Roxana BÂLÂCEANU■AC


l * ■ *. rt « t»-^r » a

ISO 14001

DATE GENERALE

ORGANIZARE


C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediu! Sada!: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj I, Sector 3, București

Capitol social subscris și vărsat16.500.000 lei

Telefon:+40759 040480

E-m ai) :secreta riat@a s3-stra z i. ro


Societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, administrata si condusa in sistem unitar de către un Consiliu de Administrație si își desfășoară activitatea în baza prevederilor legale și ale actului constitutiv.

Capitalul social al societății

Conform Actului Constitutiv al AS3-Administrare Străzi S3 SRL, societatea beneficiază de un capital social total subscris și vărsat de 16.500.000 lei, fiind divizat în 3300 de părți sociale, fiecare ta valoare de 5000 de lei.

Aportul la capitalul social este constituit după cum urmează:

Sectorul 3 al Municipiului București, 3298 părți sociale ta valore de 16.490.000 lei,

S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L, 2 părți sociale, fa valoare de 10.000 lei

> Obiectul principal de activitate al AS3 ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. este:

„Lucrări de construcție a drumurilor si autostrăzilor”, COD CAEN - 4211

Obiecte de activitate secundare:

0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardezici;

0812 — Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei caolinului;

0990 - Activități de servicii conexe pentru extracția mineralelor;

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

2363 - Fabricarea betonului;

2364 - Fabricarea mortarului;

2365 - Fabricarea produselor din azbociment;

2369 - Fabricarea altor produse din beton, ciment și ipsos;

2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;

2391 - Fabricarea de produse abrazive;

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.;

2433 - Producția de profile obținute la rece;

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase;

4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

4311 - Lucrări de demolare a construcțiilorAS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediu! Social: Cotea Vîtan nr 242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital soda! subscris și vărsat 16.500.000 iei

Telefon:+40759 040 480

E-ma i kseeretariat @ a s3-stra zi, ro

Web: www.as3-strazi.ro

4312 - Lucrări de pregătire a terenului

4313 - Lucrări de foraj si sondaj pentru construcții

4321 - Lucrări de instalatii electrice


4322 - Lucrări de instalații sanitare, de incalzire si de aer condiționat

4329 - Alte lucrări de instalatii pentru construcții

4331 - Lucrări de ipsoserie

4332 - Lucrări de tampiarie si dulgherie

4333 - Lucrări de pardosite si placare a pereților

4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli si montări de geamuri

4339 - Alte lucrări de finisare

4391 - Lucrări de invelitori, șarpante si terase la construcții

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4613 - intermedieri in comerțul cu material lemnos si materiale de construcții

4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de construcții si echipamentelor sanitare


4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a,

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

4942 - Servicii ds mutare

5210 - Depozitari

5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 - Manipulări

5229 - Alte activitati anexe transporturilor

6420 - Activitati ale holdingurilor

6810 - Cumpărarea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - închirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7111 - Activitati de arhitectura

7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120 - Activitati de testări si analize tehnice

7712 - Activitati de închiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

7729 - Activitati de închiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodărești n.c.a.

7739 - Activitati de închiriere si leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a,

8010 - Activitati de protecție si garda

8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare

8121 - Activitati generale de curățenie a clădirilor

8122 Activitati specializate de curățenie

8129 - Alte activitati de curățenie

8230 - Activitati de organizare a expozițiilor, târgurilor si congreselor

9001 - Activitati de interpretare artistica (spectacole)


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R. L

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J4O/9897/2Q17

Sediul Social: Calea Vitan nr.342, Corp C etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.SOO.OOO lei

Telefon:+40759 040 430

E-maik secretari at @ as3-strazi. ro

Web: www.as3-strazi.ro

9002 - Activități suport pentru interpretare artistica ( spectacole )

9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole


9101 - Activități ale bibliotecilor si arhivelor

9311 - Activități ale bazelor sportive

9313 - Actvitati ale centrelor de fitness

9319 - Alte activitati sportive

9321 - Bâlciuri si parcuri de distracții

9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

9609 - Alte activitati de servicii n.c.a.

> Conducerea Societății

Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale.

> Administrarea Societății

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, condus de un Președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor Consiliului de Administrație este pe o perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanața corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare.

Consiliul de Administrație are ca principală preocupare satisfacerea clienților săi, prin administrarea societății în vederea creșterii eficacității și eficienței activității.

în anul 2019, Consiliul de Administrație a luat toate măsurile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de autoritatea tutelară - Consiliul Local Sector 3.

Membrii Consiliului de Administrație au participat la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății ui condițiile legii, actului constitutîv/statutuiui societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvemanță corporativă aplicabile.

în acest context Consiliul de Administrație a luat măsurile necesare pentru creșterea eficacității activității prin anticiparea cerințelor clienților, respectiv completarea și dezvoltarea serviciilor, pentru creșterea eficienței prin reducerea pierderilor și o bună organizare internă.


ASS -ADAWMS7RARE STRĂZI 53 S>RL.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Soda!: Calea Vitan nr.242, Carp C etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris șl vărsat 16.500.000 lei

Telefon.+4O759 040 480

E-m a i ksecre ta ri a t@as 3-strazi. rc>

Președintele Consiliului de Administrație a emis decizii obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fee parte din conducerea executivă, tehnică și administrativă a societății; în situatii care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. între administratori, membri ai Consiliului de Administrație, prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă. în acest sens exclusiv Președintele Consiliului de Administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării societății AS3-Admînistrare Străzi S3 S.R.L.

Atribuțiile pe care membrii Consiliului de Administrație le-au dus la îndeplinire în anul 2019 sunt:
 • a) Administrarea societății prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficace de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

 • b) Aprobarea strategiei de dezvoltare a societății, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive;

 • c) Asigurarea că societatea își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;

 • d) Monitorizarea performanței conducerii executive;

 • e) Asigurarea faptului ca informația financiară produsă de societate este corectă și că sistemele de control finanaciar și de management al riscului sunt eficace;

Președintele Consiliului de Administrație s-a implicat în:
 • • Dezvoltarea societății în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;

 • - Numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;

 • • Aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimonial societății, a căror valoare nu depășește echivalentul în Iei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv T.V.A. Operațiune a cărei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv T.V.A. la data încheierii actului juridic putând fi încheiată numai cu aprobarea Adunării Generale;

 • • încheierea de acte juridice în numele și în contul societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare societății în vederea bunei funcționări a societății;C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei Telefon:+40759 04D 480


E-ma it :s ecreta ri a   a 53-strazi. ro

Mai mult, Consiliul de Administrație a făcut demersurile necesare pentru stabilirea nivelului de salarizare și a altor drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat; pentru aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății, condiționată de necesitatea restructurării societății; pentru supunerea în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 6 luni de la închiderea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor; pentru mutarea sediului social; pentru executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală.

Potrivit Actului Consitutiv, Consiliul de Administrație s-a reunit ori de câte ori a fost necesar, la sediul societății, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori interesele societății au impus acest lucru. Reunirea Consiliului de Administrație s-a făcut la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație.

în perioada Ianuarie 2019 - iunie 2019 Consiliul de Administrație s-a reunit în 7 ședințe ordinare, în urma cărora au fost stabilite următoarele;

La ședința numărul 01 din semestru I - 2019, organizată în data de 301.2019, s-au hotărât următoarele;

ART.l - Se aproba procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 05.12,2018.

ART.2 - Se aproba raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul II- 2018.

ART.3.— Se aproba încheierea unui contract de împrumut, in vederea împrumutării societății Algorithm Construcții S3 SRL, cu suma de 5.000.000 lei, pentru o perioada de 6 luni, respectiv 05.02.2019-05.08.2019

La ședința numărul 02 din semestru I - 2019, organizată în data de 27.C2.2C19, s-au hotărât următoarele:

ART.l. - Se aproba procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 30.01.2019.

ART.2. - Se aproba modificarea Regulamentul de Ordine Interioară precum si a Regulamentului de Organizare si Funcționare al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.AS3 -ADMINISTRARESTRĂZIS3S.R.L

C.U.C.: RO 37804080, Reg. Com: 140/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 1 S.500.000 lei

Telefon:*40759 040 480

E-m a i I: secreta riat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Acesta stabilește într-o manieră clară drepturile și obligațiile conducerii și ale salariaților societății, precum și aspect legate de disciplina muncii - sănătate și securitate în muncă, timp de lucru, sancțiuni disciplinare, compensații și beneficii salariale.

Prevederile Regulamentelor se aplică tuturor salariaților angajați cu contract de muncă indiferent de tipul acestuia (ex. pe perioadă nedeterminata/dcterminat sau pe timp parțial/normă întreagă) și indifierent de funcția pe care o dețin și de data angajării.

Conducerea are obligația de a aduce la cunoștință salariaților prevederile prezentelor Regulamente și de a asigura înțelegerea și conformarea la acestea. Dispozițiile Regulamentelor se modifică ori de câte ori condițiile o cer. Modificările intervenite vor fi aduse la cunoștință salariaților.

ART.3. - eliberarea adeverințelor de venit pentru anul 2018 pentru toti membri Consiliului de Administrație, in vederea completării si depunerii declarațiilor de avere si interese.

ARTA - Prezentarea intr-o ședința ulterioara a Consiliului de Administrație a unei situatii la zi cu încasările pe anul 2019 si contractele din care au fost realizate/effectuate.

La ședința numărul 03 din semestru I - 2019, organizată în data de 27.03.2019, s-au hotărât următoarele:

ART.l. - aprobarea înaintării către Adunarea Generala a Acționarilor, spre aprobare, a procedurii privind achiziția de materiale, respective borduri din beton C30/37 10X15X50 cm, bordure din beton C30Î37 20X25X50 cm, pavele din beton C30/37 dreptunghiulare/patrate diverse culori - 6 cm grosime, necesare pentru realizarea lucrărilor din contractual avand ca obiect „ Lucrări de pavare alei si montare bordure la spatiile verzi din Sectorul 3 ai Municipiului București.

ART.2. - se aproba achiziția utilajelor si echipamentelor speciale, necesare pentru buna desfășurare a lucrărilor ce corespund obiectului principal de activitate al societarii, respectiv „ Lucrări de construcție a drumurilor si autostrăzilor,, cod CAEN -4211, de la societatea Aigorithm Construcții Ș3 S.R.L.

ART.3. - Se împuternicește Presdintele Consiliului de Administrație in vederea semnării contractului cu societatea Aigorithm Construcții S3 S.R.L.

ARTA. - Se aproba Programul de Activitate al societarii AS3-Administrare Străzi S3 SRL, pentru anul 2019.
AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.


C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn; J40/9897/Z017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Carp C, etaj 1, Sector 3, București

AOHMME

STRĂZI SECTOR:


Capital social subscris șl vărsat lfr.500.000 Iei

Telefon :+40759 040 480

E- m a i I: secretariat @ as3-stra zi. ro

ART.5. - Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru a supune in atentia Adunării Generale a Asociatilor, Programul de Activitate al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, pentru anul 2019, in vederea aprobării acestuia.

ART.6. - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, pentru anul 2019, cu anexele sale.

ART.7. - Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru a supune in atentia Adunării Generale a Acționarilor, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, cu anexele sale, in vederea aprobării acestora.

La ședința numărul 04 din semestru I - 2019, organizată In data de 10.04.2019, s-au hotărât următoarele:

ART.l. - Membri Consiliului de Administrație, au luat la cunoștința raportul de audit extern pentru anul financiar 2018.

ART.2. - Se aproba bilanțul contabil cu anexele sale si a contului de profit si pierderi pentru anul financiar 2018.

ART.3. - se aproba programul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018.

ARTA. - Se Împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru a supune in atentia Adunării Generale a Acționarilor, documentele menționate la Art.l, 2 si 3, in vederea aprobării acestora.

La ședința numărul 05 din semestru I - 2019, organizată în data de 19.04.2019, s-an hotărât următoarele:

ART-I. - membri Consiliului de Administrație, au fost informați cu privire la semnarea contractului avand ca obiect „ Furnizarea de piscine si accesorii diverse modele,, pentru realizarea lucrărilor de construcție din proiectul de investiție „ Modernizare si reabilitare parc Pantelimon.

La ședința numărul 06 din semestru I - 2019, organizată în data de 30.05.21119, s-au hotărât următoarele:

ART. 1. - Se aprobă procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 19.04.2019-C.U.I.: HO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

ABMWKTRAK

SM SE»!


Sediu!Sodot: Calea Vltan nr.242. Corp C, etaj 1, Sector 3t București

Capitol social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+4Q75S 040480

E-m s i I; secr eta ri a t@a s 3-strazi. ro

ART.2. - Se aproba modificarea Organigramei si Statului de Funcții al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

ART.3. - Se aproba modificarea grilei de salarizare a societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

La ședința numărul 07 din semestru I - 2019, organizată în data de 26.06.2019, s-au prezentat si hotărât următoarele:

ART.l. - Se aprobă procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 30.05.2019.

ART.2. - Membri Consiliului de Administrație au fost informați cu privire la vanzarea mijloacelor auto, utilajelor pentru asfalt, echipamentele si accesoriile acestora, către Direcția Administrarea Domeniului Public, Sector 3, București.

ART.3. - Membri Consiliului de Administrație s-au deplasat pe șantier si ie-au fost prezentate de către Președintele Consiliului de Administrație, lucrările din cadrul proiectului avand ca obiect „ Modernizare si reabilitare parc Pantellmon,,.

ARTA. - Membri Consiliului de Administrație, au fost informați cu privire ia faptul ca societatea Delta ACM, a depus la Tribunalul București o cerere întemeiata pe dispozițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

în perioada Iulie 2019 - Decembrie 2019 Consiliul de Administrație s-a reunit în 6 ședințe in urma carora s-au stabilit următoarele:

La ședința numărul 01 din semestrul II al anului 2019, organizată în data de 29.07.2019, s-au hotărât următoarele:

ART.l. - Se aproba amanarea punctelor 3,4 si 5 de pe ordinea de zi pentru ședința următoare.

Pct.3) Aprobarea procesului de selecție privind numirea unui Director General, conform OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Pct.4) Aprobarea numirii cu caracter provizoriu, ce urmează a fi propusă la momentul ședinței consiliului de administrație, a unui Director General provizoriu, până la finalizarea procedurii de


C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2O17

Sediul Sada/: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Tel efori :+40759 040 480

E-mail:secre ta riat@as3-strazi.ro

selecție, conform OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Pct.5) Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație, de a se ocupa de demararea procedurii de selecție, conform OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, negocierea cu posibili candidați și de a prezenta Consiliului de Administrație persoanele intervievate, precum și propunerea acestuia în vederea aprobării de către C.A., a persoanei care va ocupa postul de Director general;

ART.2. - Se aproba procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 26.06.2019.

ART.3. - Se aproba Raportul Consiliului de Administrație, aferent semestrului 1-2019.

La ședința numărul 02 din semestrul II al anului 2019, organizată în data de 07.08.2019, s-au hotărât următoarele:

ART.l. - Se aproba procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 29.07.2019.

ART.2. - Se aproba bilanțul contabil cu anexele sale, pentru semestrul 1-2019, respectiv 01.01.2019-30.06.2019.

ART.3. - înaintarea adresei nr.725/2019 cu privire la plata indemnizației aferenta celor doua ședințe ale Consiliului de Administrație din luna Aprilie 2019, transmisa de membri Consiliului de Administrație, respective domnul Ciocoi Cristian si domnul Anghel Ștefan Cătălin, către serviciul Guvernanta Corporativa din cadrul autoritarii tutelare (Primăria Sector 3) pentru formularea unui răspuns la acesta.

ARTA. — Se respinge aprobarea procesului de selecție privind numirea unui Director General, conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare.

ART.5. - Se respinge aprobarea numirii cu character provizoriu, ce unneaza a fi propusa la momentul ședinței Consiliului de Administrație, a unui Director General provizoriu, pana la finalizarea procedurii de selecție, conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare.$


AS3 -ADMINISTRARESTRĂZIS3 S.R.L

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2C17

Sediul Social: Calea Vitaa nr.242, Corp C, etaj X Sectar 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

ART.6. - Se respinge aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație, de a se ocupa de demararea procedurii de selecție conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, negocierea cu posibili candidate si dc a prezenta Consiliului de Administrație persoanele intervievate, precum si propunerea acestuia in vederea aprobării de către C.A., a persoanei care va ocupa postul de Director General.

ART.7. - Se aproba împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație in vederea acordării dreptului de semnatara domnului Stanislav Bogdan Valentin Traian in relația cu Trezoreria Sectorului 3 a Municipiului București, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare bunei desfășurări a activităților curente ale societarii, respective pentru semnarea Ordinelor de Plata pentru transferul de bani din contul de trezorerie al societății in conte! current al societarii in perioada 19.08.2019-18.08.2020 (12 luni).

La ședința numărul 03 din semestrul II al anului 2019, organizată în data de 30.09.2019, s-au prezentat și hotărât următoarele:

ART.l. se aproba procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 07.08.2019.

AKI .2. Se aprobă modificarea Organigramei si Statului de Funcții al societarii AS3-Administrare

Străzi S3 S.R.L.

ART.3. - Se aproba modificarea grilei de salarizare a societarii AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

La ședința numărul 04 din semestrul II al anului 2019, organizată în data de 18.10.2019, s-au prezentat și hotărât următoarele:

ART.l. - Se aproba procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 30.09.2019.

ART.2. - Se aprobă modificarea Organigramei si Statului de Funcții al societarii AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: R0 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

’J ADMINISTRARE STRĂZI SECTOR


Sediul Social; Calea Vitan nr.242. Corp C eto/1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Teiefcn:+40759 040480

La ședința numărul 05 din semestrul II al anului 2019, organizată în data de 20.11.2019, s-au prezentat și hotărât următoarele:

ART.l. - Se aproba procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 18.10.2019.

ART.2. - Se aproba modificarea indicatorului de performanta financiar „ Datorii - Capital propriu,, conform propunerii din cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 20.11.2019 si înaintarea către Adunarea Generala a Acționarilor, spre aprobare.

La ședința numărul 06 din semestrul II al anului 2019, organizată în data de 18.12.2019, s-au prezentat si hotărât următoarele :

ART.l. - Se aproba procesul verbal al ședinței Conbsiliului de Administrație din data de 20.11.2019.

ART.2. - Se aproba amanarea aprobării raportului privind modificarca/inlocuirea indicatorului de performanta financiar „ Datorii - Capital propriu,,.

ART.3. - Președintele Consiliului de Administrație, a informat membri C.A. de faptul ca si~a depus la Cabinet Primar, demisia din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație incepand cu data de 19.12.2019 si ca va ramane in continuare membru neexecutiv in cadrul C.A, al societarii.

Veniturile estimate a se realiza în anul 2019 sunt in suma de 57.449 mii lei

Structura veniturilor pe anul 2019 este


Mii lei

1.

Venituri din producția vanduta din care :

51.280

-Venituri din vanzarea produselor

48.240

-Venituri din servicii prestate

3.000

2.

Venituri din. vanzarea mărfurilor

6.000

3.

Alte venituri din exploatare din care:

120

-venituri din vanzarea activelor si operațiuni de capital

100

-alte venituri

20

4.

Venituri financiare din care

49

-venituri din diferente de curs

12

rf»?


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

CU.!.: RO 37304080, Reg. Corn: MO/9897/2017

Sediul Șotiei: Calea Vitan nr.242, Corp C etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris șl vărsat 16.500.000 lei

Telefon. 140753 040480

E-m ai I: secreta ri a t@ăs3-stra7 i. ro

Web: www.as3-straii.ro


-venituri din dobinzi

18

_

-alte venituri financiare

19

Veniturile din producția vanduta si serviciile prestate vor Si realizate in conformitate cu codul CAEN principal al societății 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor.

Cheltuielile total estimate in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 sunt in suma de 62.50© mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

 • 1. Cheltuieli de exploatare 54.883 mii lei

 • 2. Cheltuieli financiare ©0,0® uni lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 46.537 mii lei din care:

a) Cheltuieli privind stocurile in suma de 43.742,90 mii lei din care

-cheltuieli cu materiile prime 35.221,00 mii lei. cheltuieli cu materiale consumabile 933 lei, cheltuieli privind piesele de schimb 1.094.00 mii lei, cheltuieli privind combustibilul 455,00 mii iei. cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 895.00 mii lei. cheltuieli privind energia si apa 44.00 mii lei, cheltuieli privind mărfurile 5.100,00 lei.

 • b) cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma 1.707,00 mii iei din care:

-cheltuieli cu intrerinerea si reparațiile in suma de 335,00 mii lei, cheltuieli privind chiriile in suma de 1,282,00 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare in suama de 90.00 mii lei.

 • e) cheltuieli ce alte servirii executate de iertă in suma de 1.088,0© mii lei din care:

-cheltuieli comisioanele si onorariile in suma de 27,00 mii lei , cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 59,00 mii lei, cheltuieli cu transportul ds bunuri si persoane in suma de 512,00 mii lei, cheltuieli de deplasare , detașare, transfer in suma de 90,00 mii lei, cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații in suma de 80,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in valoare de 34,00 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de tertî in suma de 286,00 mii lei.

-cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte asslmiiate in suma de 230,00 mii lei din care :

 • a) cheltuieli cu taxa de licența in suma de 22,00 mii lei


  ADMIMSDURE STRĂZI SECTOR


  E-maif:secretariat@as3-st razl.ro

  Web: www.as3-5trazi.ro


 • b) cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 18,00 mii lei

 • c) cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 190,00 mii lei

-cheltuieli de personal in suma de 6.151,00 mii lei structurate astfel:

 • a) cheltuieli de natura salariala in suma de 5.583,00 mii lei

 • b) cheltuieli aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control in suma de 448 mii lei

 • c) cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 120,00 mii lei

-alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.915,00 mii lei din care:

 • a) cheltuieli cu majorări si penalitati in suma de 10,00 mii lei

 • b) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale in suma de 1.881,00 mii lei.

Investițiile preconizate a se realiza in anul 2019 sunt in suma de 6.500 mii lei.

1. Prezentarea unei analize a situației economico-fmanciare din anul 2019 (01.01.2019-31.12.2019), cu referire la;

ACTIV

31.12.2019

Active - total, din care:

30.854.697

Active imobilizate - total, din care:

721.459

Imobilizări necorporale

12393

Imobilizări corporale

709.066

Imobilizări financiare

0

Active circulante - total, din care:

22.880.237

Stocuri

3.963.972

Creanțe

18.916.265

Disponibilități bănești

7.206.364

Cheltuieli in avans

46.637

PASIV

Total pasiv, din care:

30.854.697

Capitaluri proprii - total din care;

2.249.952

Capital social subscris si varsta

16.500.000

Rezerve

8.917

ilfr

OINISW

SIR1ZI SECTOR I

E- m a i I : secreta ria t@ a s3-stra zi. ro

Web: www.as3-strazl.roRezultatul reportat

-543.995               !

Rezultatul exercițiului

-13.714.970

Datorii total, din care:

28.343.638              i

Datorii pe termen scurt

28.604.745

Impozit pe profit

0                        i

Elementele contului de profit și pierderi

INDICATORI

31.12,2019

i Venituri din exploatare - total, din care:

66.870.843

Cifra de afaceri

66.869.067

Alte venituri din exploatare

1.776

Cheltuieli de exploatare - total

80.609.296

Rezultatul din exploatare

-13.738.453

Venituri financiare

31.319

Cheltuieli financiare

7.836

। Rezultatul financiar

23.483

! Venituri totale

66.902.162

Cheltuieli totale

80.617.132

Profit brut

-13.714.970

i Impozitul pe profit

0

i Profit net

-13.714.970

Cash flow: toate schimbările intervenite ia nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activităților financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Nivelul numerarului la 01.01.2019 (casa și banei): 11.175.091

Nivelul numerarului la 31.12.2019 (casa și banei): 7.206.364

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare aferentă anului 2019 - privind execuția bugetului este următoarea :Nr. crt.

EXPLICAȚII

0

REALIZAT

2019

BVC 2019

diferența

OSERVAȚII

VENITURI TOTALE

1

66.902,16

57.449,00

-9.453,16

Venituri realizate în proporție de 116,45%


ÂOMIMRE

STRĂZI SECTOR:


C.U.I.; RO 37804080, Reg. Corn: MO/2837/2017

Sediu!Soda!: Calea Vltan nr.242, Carp C, etaj 1, Sectar 3, București

Capital soaal subscris șf vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

F-ma Ikseereta riat^a s3-strazi. ro


Venituri totale din exploatare din care:

2

66.879,44

57.400,00

-9.479,44

a)

din producția vândută din care:

3

37.890,20

51.280,00

13.389,80

al)

din vânzarea produselor

4

29.645,00

48.240,00

18.595,00

82)

din servicii prestate

5

8.224,25

3.000,00

- 5.224,25

Precizarea nr.l

a3)

din redevențe și chirii

6

-

-

-

a4)

alte venituri

7

20,95

40

19,05

b)

din vânzarea mărfurilor

8

23.645,21

6.000,00

- 17.645,21

Precizarea nr.2

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de faceri nete din

care:

9

-

-

cl)

subvenții, cf. prevederi lor legale în vigoare

10

-

-

-

c2)

transferuri cf.prevederilor legale în vigoare

11

-

-

-

d)

din producția de imobilizări

12

-

-

-

e)

venituri af. costului producției în curs de execuție

13

-

-

-

0

alte venituri din exploatare(Rd. 15+Rd. 1 6+rdl9+rd20+rd.21) din care:

14

3.796,30

120,00

-3.676,30

A)

din amenzi și penalități

15

-

-

-

£2)

din vânzarea activelor și op. de capital (Rd.l8+Rd,19),

16

3.794,52

100,00

-3.694,52

C.U.I.; RO 37804080, Reg. Com: J40/3837/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, Bucur ești

Capitol social subscris și vărsat 16.500.000 iei

Telefon :+4O7S9 040 480

E-mail:secreta riat@as3-straii.ro

Web: www.as3-siraii.ro

din care:

- active corporale

17