Hotărârea nr. 215/2020

HCLS3 nr.215 din 13.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea vânzării către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a unor utilaje din patrimoniul societății

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 13.07.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 420562/CP/08.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 419868/08.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernantă Corporativă;

Nota de fundamentare nr. 1839/03.07.2020 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;

 • - Adresa nr.419885 /08.07.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se acordă un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea vânzării, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare, către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a următoarelor utilaje din patrimoniul societății:

 • a) containere în valoare de 491.387,58 lei fără TVA;                           /

 • b) stivuitor de 51 marca Hyundai 50 L - 7A în valoare de 77.509,76 lei fără TVA;/

 • c) încărcător frontal marca Komatsu W A 380 -7 în valoare de 173.664,8 lei fără ȚVA;

  leryf 5 prezentei hotărâri.


  Art.2. Societatea Algorithm Construcții S3 SRL va duce la îndeplinire prevel

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


  NR. 215 DIN 13.07.2020


[nează pentru legalitate ret ir general Tiu; t Mihăiță

PRIMĂRIA


www.primarie3.rO'


CABINET PRIMAR

TELEFON (004021) 31S 03 23 - 23 FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@p1imarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERATUL DE APROBARE         - .....

a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea vânzării către

Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a unor utilaje din patrimoniul societății

în vederea eficientizării activității desfășurate de către societatea Algorithm Construcții S3 SRL, precum și pentru o mai bună eficacitate și eficiență în gestionarea resurselor financiare ca urmare a restrângerii activității, societatea Algorithm Construcții S3 SRL prin Nota de fundamentare nr. 1839/03.07.2020 ne aduce la cunoștință faptul că intenționează să vândă utilaje către Direcția Generală de Salubritate Sector 3, aceasta manifestându-și intenția de a achiziționa următoarele utilaje:

 • a) containere în valoare de 491.387,58 lei fără TVA;

 • b) stivuitor de 51 marca Hyundai 50 L- 7A în valoare de 77.509,76 lei fără TVA;

 • c) încărcător frontal marca Komatsu WA 380 -7 în valoare de 173.664,8 lei fără TVA;

Conform prevederilor art.12, pct.12.1, lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, "Adunarea Generală a Asociaților hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau toate investițiile în cursul unui an, dacă acestea nu au fost prevăzute și aprobate în prealabil în bugetul de venituri și cheltuieli și implicit în planul de investiții".

Prin Hotărârile nr. 40 și 41 din 29.06.2020 Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL a aprobat vânzarea utilajelor către Direcția Generală de Salubritate Sector 3, deținerea acestora în patrimoniul societății ducând la degradarea lor în timp fără o întreținere corespunzătoare.

Ținând seama de cele prezentate, precum și faptul că asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 euro, inclusiv TVA, hotărăște Adunarea Generală a Asociaților, prin Consiliul Local al Sectorului 3, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.


PRIMĂRIAE- M AIL g u vern antacorpor ativa @ p ri m ari e}, ro Șoseaua Mi hai Bravu nr.42.8, Sector 3, 030328, București

Nr. 419868/08.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentru împuternicirea președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L.

în vederea vânzării către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a unor utilaje din patrimoniul societății

Având în vedere:

 • - adresa societății Algorithm Residential S 3 SRL cu nr. 1564 din 07.07.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 419350 din 08.07.2020

 • - adresa societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu nr. 1840/03.07.2020 către SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL și către Algorithm Residential S 3 SRL

 • - adresa societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL nr. 5070 din 07.07.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 419329 din 08.07.2020

 • - Nota de fundamentare nr. 1839 din 03.07.2020

 • - Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL nr. 40 din 29.06.2020

 • - Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL nr. 41 din 29.06.2020

 • - adresa nr. 1670 din 19.06.2020 a societății Algorithm Construcții S 3 SRL către: Direcția Geberală de Salubritate Sector 3, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, Algorithm Residential S 3 SRL, Internet și Tehnologie S 3 SRL, AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL, SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL, Smart City Invest S3 SRL, OPS 3 Ordine și Protecție S 3 SRL, Administrarea Domeniului Public București SA

 • - adresa societății AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL nr. 460 din 19.06.2020

 • - adresa societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 9534 din 19.06.2020

 • - adresa societății Algorithm Construcții nr. 1803 din 03.07.2020 către Direcția Generală de Salubritate Sector 3

 • - adresa Direcției Generale de Salubritate Sector 3 nr. 7041 din 05.07.2020 către Algorithm Construcții S 3 SRL

 • - adresa nr. 1801 din 03.07.2020 a societății Algorithm Construcții S 3 SRL către: Direcția Geberală de Salubritate Sector 3, Direcția de Administrare a Domeniului Public, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, Algorithm Residential S 3 SRL, Internet și Tehnologie S 3

  M      PRIMĂRIA

  0 SECTORULUI

  BUCUREȘTI


SERVICIUL CORP CONTROL

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ r

SRL, AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL, SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL, Smart City Invest S3 SRL, OPS 3 Ordine și Protecție S 3 SRL, Administrarea Domeniului Public București SA

 • - adresa nr. 1802 din 03.07.2020 către Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., art. 12.1 lit. m) este nevoie de acordul Adunării Generale a Asociaților pentru a aproba investiții care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA. Adunarea Generală a Asociaților este cea care hotărăște în probleme importante privind activitatea societății. De asemenea, art. 12.1 lit.o) din Actului Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L prevede că: “Adunarea Generală a Asociaților hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, art. 12.1, litera m) Adunarea Generală a Asociaților : „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A.pentru fiecare investiție sau toate investițiile în cursul unui an, dacă acestea nu au fost prevăzute și aprobate în prealabil în bugetul de venituri și cheltuieli și implicit hi planul de investiții

Conform. Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 : "Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”

Societatea Algorithm Construcții S 3 SRL și-a restrâns activitatea și astfel nu mai folosește utilajele respective la capacitate iar Direcția Generală de Salubritate Sector 3 și-a exprimat intenția de a cumpăra aceste utilaje.

Valoarea totală a ofertei la containere/presscontainere este de 1,916,417.44 lei fără TVA, conform adresei nr. 1803 din 03.07.2020.

Valoarea ofertei la stivuitorul de 5 t marca Hyundai 50 L - 7A este de 77.509,76 lei fără TVA, conform adresei nr. 1802 din 03.07.2020.

Valoarea ofertei la încărcătorul frontal marca Komatsu W A 380 -7 este de 173.664,8 lei fără TVA, conform adresei nr. 1802 din 03.07.2020.

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Residențial S 3 SRL pentru împuternicirea președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L. în vederea vânzării către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a utilajelor enumerate în anexa, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment

Guvemanța Corporativă,

Silviu HondolaNOTĂ DE FUNDAMENTARE

Către:      Consiliul Local al Sectorului 3 București

Și

dl. Robert Sorin Negoîță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul:     Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, Municipiul București

Referitor


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea vanzarii de către Algorithm Construcții S3 S.R.L. către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a unor utilaje din patrimoniul societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Vă înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea vanzarii de către Algorithm Construcții S3 S.R.L. a unor utilaje aflatate in patrimoniul societății.

Având în vedere următoarele considerente:

J Algorithm Construcții S3 S.R.L. este proprietarul utilajelor;

J Restrângerea activității societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.;

■f Intenția Direcției Generale de Salubritate Sector 3 de a cumpără utilajele;

Algorithm Construcții S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, Romanla

E mail: officegiacs3.ro

Web: www.acs3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRTO414912701

Banca Transilvania


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții $3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată ți datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții 53.•f Pentru containere, oferta Algorithm Construcții S3 a fost inaintata pentru prețul de 491.387,58 LEI FARA TVA.

Pentru stivuitor, oferta Algorithm Construcții S3 a fost inaintata pentru prețul de 77.509,76 LEI FARA TVA.

Z Pentru încărcător frontal, oferta Algorithm Construcții a fost inaintata pentru prețul de 174.664,8 LEI FARA TVA.

Pentru aceste considerente, vă rugăm să introduceți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 solicitarea de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea vanzarii de către Algorithm Construcții S3 S.R.L. către Direcția Generală de Salubritate Sector 3, a unor utilaje aflate in patrimonial societății noastre.

Președintele Consiliului de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Gili BĂRBULESCU

întocmit,

Manager Mecanizare

Emanuel Coșoveanu


Algorithm Construcții $3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, Romania

E-mail: officeța acs3.ro

Web; www.acs3.ro


Date Fiscale;

CI F 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată șl datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.

PRIMĂRIA


E-MAIL gLivernantacorporativa@primane3.r0

Șoseaua Mi hai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, BucureștiNr. 419885/08.07.2020


Către,

CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentru împuternicirea președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L. în vederea vânzării către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a unor utilaje din patrimoniul societății, pentru inițierea proiectului menționat.

Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii dc~zi a ședinței ordmare/extraordinare din data de ..

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de........a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinareZextraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

^===

PREȘEDINTE, PĂUNICĂ AI^^ANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL r

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..&&««.« de pe ordinea di suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordhrareTextraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul .../.(?■.......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ojdiftafeTextraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, )

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA s

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STEL1AN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN