Hotărârea nr. 214/2020

HCLS3 nr.214 din 13.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei referitoare la derularea contractelor încheiate de societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobată prin HCLS 3 nr. 92/13.04.2020, cu completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 13.07.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 412593/CP/02.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr.411910/01.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • - HCLS 3 nr. 92/13.04.2020 privind aprobarea derulării contractelor cu o valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA încheiate de societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, cu completările ulterioare;

 • - Adresa nr. 411942/01.07.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă, în conformitate cu prevederile:

Art. 191 alin. (1) din Legea societăților 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 59 și art.6O din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 12, pct. 12.1 lit.m) din Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 355/28.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa la Hotărârea nr. 92 din 13.04.2020 a Consiliului Local Sector 3 privind aprobarea derulării contractelor cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societății Internet și Tehnologie S3, completată prin Hotărârea nr. 145 din 27.05.2020 a Consiliului Local Sector 3, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Pozițiile nr. 8 și 11 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Nr./ data încheierii

Denumire și CUI persoana juridică

Durata

Obiect

Valoare totală contract fără TVA

Valoare previzionată până la 31 decembrie 2020

8

674/13.12.2018

Intergraph Computer

2020

Contract de parteneriat

Valoarea contractului este

400.000,00

Services SRL RO7238906 Services SRL RO7238906

achiziție de produse software si servicii

conform comenzi facturate: 427.507,25 lei

lei

11

96/28.11.2017

European Business Machines SRL RO31153519

2020

Contract de parteneriat privind achiziția de produse harware si software inclusiv servicii, conform liste de preturi

Valoarea contractului este conform comenzi facturate: 1.011.159,88 lei (din care 373.126,58 lei aferent anului 2020)

800.000,00 lei

2. După poziția nr. 13 se introduc două noi poziții, poz. nr. 14 -15 care vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Nr./ data încheierii

Denumire și CUI persoana juridică

Durata

Obiect

Valoare totală contract Iară TVA

Valoare previzională până la 31 decembrie 2020

14

198/17.04.2018

Volta Electric SRL R018037606

2020

Contract cadru vanzare-cumparare pe baza de Comenzi

Valoarea contractului este conform comenzi facturate:

227.595,55 lei (din care

45.182,21 lei aferent anului

2020)

300.000,00 lei

15

1561/17.09.2019

Chorus Marketing and Distribution SRL

R013808750

2020

Contract de vanzare-cumparare produse comercializate de Vânzător pe baza de Comenzi

Valoarea contractului este conform comenzi facturate:

351.550,30 lei (din care

245.166,25 lei aferent anhftii

2020) j

500.000,00 lei

Art.2. Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile pi


NIL 214 DIN 13.07.2020


ă pentru legalitate

r general

r uâ Mjhăiță

PRIMĂRIA


SECTORULUI


CABINET PRIMAR


BUCUREȘTI


-------www. p ri marie3.r0


TELEFON (004 azi) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar®prlmarie3.ro

Calea Dudești nr. 191 Sertnr; ojina^.RnriwțH

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei referitoare la derularea contractelor încheiate de societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobată prin HCLS 3 nr. 92/13.04.2020, cu completările ulterioare

Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL are în vedere asigurarea competitivității, eficienței, profitabilității și generării de valoare pe termen lung, cât și a disponibilității societății privind realizarea unor obiective de investiții ale Sectorului 3.

Prin Hotărârea nr. 92 din 13.04.2020 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat derularea unui număr de 12 contracte încheiate de către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, a căror valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de euro exclusiv TVA, completată prin HCLS3 nr.145/27.05.2020 cu încă o operațiune juridică aflată în derulare, respectiv contractul cu societatea Dahua Techology HK.

Operațiunile juridice aflate in derulare reprezintă contracte cu diverși parteneri/furnizori/ prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de produse, echipamente, materiale si alte dotari/servicii necesare îndeplinirii obiectivelor de eficiență, profitabilitate și performanță ale societății, îndeplinirea întocmai și la termen a contractelor și proiectelor care îi asigură sustenabilitatea pe piața de profil, societatea având prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli sumele necesare pentru realizarea acestora.

Având în vedere importanța realizării activității economice a societății, a proiectelor aflate în derulare cu diferiți furnizori în condiții de rentabilitate, precum și faptul că realizarea de noi comenzi și/sau plăți ar duce la întârzieri în livrări și execuție a contractelor/proiectelor dacă frecare comandă nouă, indiferent de valoarea acesteia, ar necesita aprobarea individuală a Adunării Generale a Asociatilor, societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a solicitat prin adresa nr. 1928/01.07.2020 înregistrată cu nr. 411784/CP/01.07.2020:

 • - modificarea valorii previzionale până la data de 31 decembrie 2020 a contractului nr. 674/13.12.2018 încheiat cu societatea Intergraph Computer Services SRL de la valoarea de 200.000,00 lei la valoarea 400.000,00 lei și a contractului nr. 96/28.11.2017 încheiat cu societatea European Business machines SRL de la valoarea de 300.000,00 lei la valoarea de 800.000, 00 lei, contracte aflate la poziția nr. 8, respectiv poziția nr. 11 în anexa hotărârii mai sus menționate,

 • - precum și completarea cu două noi poziții reprezentând operațiuni în derulare, respectiv contractul cadru de vanzare - cumpărare pe bază de comenzi cu societatea Volta Electric SRL și contractul de vânzare- cumpărare produse comercializate de vânzător pe bază de comenzi cu societatea Chorus Marketing and Distribution SRL.

Având în vedere cele prezentatea și ținând seama de raportul de specialitate nr.411910/01.07.2020 al Serviciului Corp Control -Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.

PRIMĂRIA


SECTORULUI

BUCUREȘTI


SERVICIUL CORP CONTROL

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

1


www.primariej.ro


E-MAIL guvernanîacorporaîivg@prîmariej.ro

Șoseaua Mihat Bravu nr.428, Sectar 3, 030328, București


Nr. 411910/01.07.2020


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a HCLS 3 nr 92/13.04.2020 de derularea operațiunilor juridice ale societății INTERNET și TEHNOLOGIE S3 S.R.L. care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv, pentru anul 2020, conform anexei

Având în vedere:

 • - adresa societății Internet și Tehnologie S 3 S.R.L. cu nr. 1928/01.07.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 411784/01.07.2020

 • - adresa societății Internet și Tehnologie S 3 S.R.L. cu nr. 1835/30.06.2020 către societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL de solicitare a aprobări derulării operațiunilor juridice, conform Anexei nr. 1, care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv

 • - Decizia societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL nr. 4832/30.06.2020 de aprobarea derulării operațiunilor juridice, conform Anexei nr. 1, care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv

 • - Decizia Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S 3 S.R.L. nr.l 821 din 30.06.2020 prin care se aprobă continuarea derulării operațiunilor juridice, conform Anexei nr. 1, care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv

 • - Contract nr. 674/13.12.2018 cu Intergraph Computer Services SRL

 • - Contract nr. 96/ 28.11.2017 cu European Business Machines SRL

 • - Contract nr. 198/17.04.2018 cu Volta Electric SRL

 • - Contract nr. 1561/17.09.2019 cu Chorus Marketing and Distribution SRL

Conform prevederilor art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S 3 S.R.L.: „Sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii ) Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”

în plus. Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: "Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”

PRIMĂRIA

Nr. crt.

Nr. contractului și data încheierii

Perssoana juridică

An

Obiect

Valoare contract fără

TVA

Valoare prevăzută pentru anul 2020

8

674/13.12.2018

Intergraph Computer Services SRL

RO7238906

2020

Contract de parteneriat achiziție de produse software si servicii

Valoarea contractului este conform comenzi facturate: 427.507,25 lei

400.000,00 lei

11

96/28.11.2017

European Business Machines SRL

RO31153519

2020

Contract de parteneriat privind achiziția de produse harware si software inclusiv servicii, conform liste de preturi

Valoarea contractului este conform comenzi facturate:

1.011.159,88 lei (din care 373.126,58 lei aferent anului 2020)

800.000,00 lei

14

198/17.04.2018

Volta Electric

SRL

ROI 8037606

2020

Contract cadru vanzare-cumparare pe baza de Comenzi

Valoarea contractului este conform comenzi facturate: 227.595,55 lei (din care 45.182,21 lei aferent anului 2020)

300.000,00 lei

15

561/17.09.2019

Chorus Marketing and Distribution SRL

R013808750

2020

Contract de vanzare-cumparare produse comercializate de Vanzator pe baza de Comenzi

Valoarea contractului este conform comenzi facturate: 351.550,30 (din care 245.166,25 lei aferent anului 2020)

500.000,00 lei

PRIMĂRIA

Societatea face precizarea că, operațiunile juridice aflate în derulare reprezintă contracte cu diverși parteneri/ furnizori/ prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de produse, echipamente, materiale și alte dotări/ servicii necesare îndeplinirii obiectivelor de eficiență, profitabilitate și performanță ale societății, îndeplinirea întocmai și la termen a contractelor și proiectelor care îi asigură sustenabilitatea pe piața de profil. Societatea a prevăzut in bugetul de venituri si cheltuieli sumele necesare (buget aprobat prin HCLS nr. 30/10.02.2020) și a obtinut aprobările necesare la momentul respectiv pentru realizarea acestora. în cazul în care fiecare comandă nouă, indiferent de valoarea acesteia, ar necesita aprobarea individuală a Adunării Generale a Asociatilor acesta ar întârzia activitatea societății.

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a HCLS 3 nr 92/13.04.2020 de derularea operațiunilor juridice ale societății INTERNET și TEHNOLOGIE S3 S.R.L. care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfașoara în mod succesiv, pentru anul 2020, conform anexei, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

PRIMĂRIA


— -----www.primarlej.roE- MAI L guvern anta corporativa @pn m arie}. ro

Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr. 411942/01.07.2020

Către,

CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a HCLS 3 nr 92/13.04.2020 de derularea operațiunilor juridice ale societății INTERNET și TEHNOLOGIE S3 S.R.L. care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv, pentru anul 2020, conform anexei, în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment Guvemanța Corporativă, Silviu Hondola


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...ZJ..... de pe ordinea de zl/ suplimenlarca~urdiiiii de~zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de stuchi, prognoze economico sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de............                       a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .../sCZ...

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței tmhnare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂU ” DRIANASECRETAR, HONȚARU VALERICAMEMBRI:

RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA »

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN
TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL       -

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ojdinarCTextraordinare din data de                 .....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în_ședința din data de .Z3. £?:£..??£*??....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul......W...... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

^grdHKfie/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PÂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN