Hotărârea nr. 213/2020

HCLS3 nr.213 din 13.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind reluarea procedurii de selecție pentru postul vacant - Administrator 1 * în Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 13.07.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 40624 l/CP/26.06.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 403388/25.06.2020 al Serviciului Corp Control -Compartimentul Guvemanță Corporativă;

 • - Adresa nr. 399108/23.06.2020 de înaintare a raportului comisiei de selecție cu privire la rezultatele finale ale procedurii de selecție a unor membri în Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL;

 • - HCLS3 nr. 97/13.04.2020 privind încetarea mandatelor unor membri ai Consiliului de Administrație al societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL și declanșarea procedurii de selecție pentru posturile vacante;

 • - Adresa nr.403392/25.06.2020 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 29 alin. (1), art.641 și art. 644 din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art.13 pct.13.1 și art. 14 pct. 14.5din Actul Constitutiv al societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.241/12.06.2017 cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă reluarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului rămas vacant de membru (administrator 1 - studii superioare juridice și vechime de 5 ani în domeniu) în Consiliul de administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în condițiile și termenele aprobate prin art. 2 - 4 din HCLS 3 nr. 97/13.04.2020.

 • A rt.2.(l) Procedura de selecție pentru ocuparea postului rămas vacant în Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de Comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziția de membru al Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă, membrii comisiei de selecție și societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 213 DIN 13.07.2020CABINET PRIMARTELEFON (004 021} }i£ 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprinur@)piimarie3.ra

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.J

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind reluarea procedurii de selecție pentru postul vacant -Administrator 1 - în Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Consiliul Local Sector 3 prin Hotărârea nr. 97/13.04.2020 a luat act de demisia a doi membri ai Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, a dispus declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru pozițiile de membru - Administrator 1 studii superioare juridice și Administrator 6 studii superioare de lungă durată - în Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL și constituirea Comisiei de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor vacante.

OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice prevede că, în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în domeniul juridic, resurse umane, economic, tehnic în baza unei proceduri interne.

Având în vedere că după finalizarea procedurii de selecție demarate, Comisia de selecție a candidaților a întocmit raportul final înaintat prin adresa nr. 399108/23.06.2020 din care rezultă că a fost admis candidatul pentru postul de Administrator 6 studii superioare și respins candidatul pentru postul de Administrator 1 studii superioare juridice, astfel se impune reluarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant de Administrator 1 studii superioare juridice și vechime minim 5 ani în domeniul juridic, în condițiile aprobate prin art. 2- 4 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 97 din 13.04.2020, respectiv scrisoarea de așteptări, componența comisiei de selecție și regulamentul comisiei.

Procedura de selecție a candidaților pentru postul vacant de Administrator 1 studii superioare juridice și vechime în domeniul juridic de 5 ani se va finaliza în cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a hotărârii. După finalizarea procedurii de selecție, raportul final întocmit de Comisia de selecție, va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii membrului -Administrator 1 studii superioare juridice - în Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr.403392/25.06.2020 al Serviciului Corp Control-Compartiment Guvemanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.


SECTORULUI <


BUCUREȘTI, ./


WWW.primarie3.r0


E-MAIL guvsrnaratac©rp©rativa@pnmarie3,ra

Șoseaua Mehai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr.4033 88/25.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind reluarea procedurii de selecție pentru postul vacant -Administrator 1 - în Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3

SRL

Având în vedere că 2 (doi) membri ai Consiliului de Administrație și-au dat demisia, prin hotărârea nr. 97 din 13.04.2020, Consiliul Local Sector 3 a luat act de demisia celor doi membri, a aprobat declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru pozițiile de membri - Administrator 1 studii superioare juridice și Administrator 6 studii superioare - în Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL și constituirea comisiei de selcție a candidaților pentru ocuparea posturilor vacante.

Potrivit art. 29 alin.(3) din OUG nr. 109/2011 în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în domeniul juridic, resurse umane, economic, în baza unei proeceduri interne.

Comisia de selecție a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație, constituită prin HCLS3 nr. 97 din 13.04.2020 a parcurs toate etapele procedurii de selecție conform OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, Legii nr. 111/2016 privind aprobare OUG nr. 109/2011 și HG nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011.

Totodată, comisia a procedat la evaluarea dosarelor depuse de candidați pentru ocuparea posturilor vacante de Administrator 1 studii superioare juridice și Administrator 6 studii superioare, iar cei care au îndeplinit condițiile minime obligatorii au fost înscriși în lista lungă cu candidați. Ulterior întocmirii listei lungi cu candidați, comisia a aplicat criteriile stabilite în matricea Consiliului de Administrație fiecărui candidat, iar în funcție de punctaj a fost întocmită lista scurtă.

Candidații de pe lista scurtă au depus o declarație de intenție prin care prezintă propuneri generale ca răspuns la cerințele formulate în scrisoarea de așteptări.

Ultima etapă a selecției a constat într-un interviu cu fiecare candidat, în urma căruia comisia de selecție l-a declarat „admis” pe candidatul pentru postul vacant Administrator 6 studii superioare- în Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, și „respins” pe candidatul pentru postul vacant de Administrator 1 studii superioare juridice.

Conform raportului final întocmit de comisia de selecție și înaintat prin adresa nr. 399108 din 23.06.2020, candidatul pentru postul de Administrator 1 studii superioare juridice, nu a fost admis în urma probei interviului, iar postul a rămas vacant, motiv pentru care se impune reluarea procedurii de selecție a candidaților în vederea ocupării postului vacant de Administrator 1 studii superioare juridice și exeperință în domeniul juridic de minim 5 ani.

Luând în considerare faptul că, Consiliul Local Sector 3 a aporbat prin hotărârea nr. 97 din 13.04.2020 condițiile în care să se desfășoare selecția, se impune ca reluarea procedurii de selecție să se desfășoare în condițiile hotărârii menționate.

1I1JR        H K 1 M A K IA ■

Jîo SECTORULUI <

Procedura de selecție a candidaților pentru postul vacant de Administrator 1 studii superioare juridice și vechime în domeniul juridic de 5 ani se va finaliza în cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a hotărârii. După finalizarea procedurii de selecție, raportul final întocmit de comisia de selecție, va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii membrului -Administrator 1 studii superioare juridice - în Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL.

în conformitate cu prevederile:

 • - Art.13.1 din Actul Constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.: “ Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 7 (șapte) membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății.”

 • - Art. 14.5 din Actul Constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.: „ în caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator al societății se vor aplica prevederile art. 641 din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare”

 • - Art. 644 alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice: ”în caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare”.

 • - Art. 641 alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice: ”în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

Ca urmare a celor prezentate în prezentul raport de specialitate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre reluarea procedurii de selecție pentru postul vacant - Administrator 1 - în Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL.

întocmit,

Compartiment Guvemanța Corporativă, BejenarmRaluca

Nr. 399108/23.06.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

Comisia de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație al societății AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL


Către, Cabinet Primar


Prin prezenta vă înaintăm conform prevederi metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de în candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale,


ormele

istei scurte de până la 5

precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016 Raportul cu privire la rezultatele finale ale procedurii de selecție pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL desfășurată în perioada 16.04.2020 - 22.06.2020 în baza baza HCLS 3 nr. 97 din 13.04.2020.

Comisia de selecție:


SECTORULUI <


BUCUREȘTI


www.primarie3.r0


E-MAIL guvernantacarporativa@pr1marie3.ro

Șoseaua Mi hai Bravu nr.428, Sector 3,030328. București


Nr. 403392/25.06.2020Către.


CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre reluarea procedurii de selecție pentru postul vacant - Administrator 1 -în Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 399108/24.06.2020 de înaintare a raportului comisiei de selecție cu privire la rezultatele finale ale procedurii de selecție a unor membri în Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă Bejenaju Raluca

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


/A referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....de pe ordinea

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordimn*@7extraordinare din data de .Z3...'.£

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul...........J?... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIAN A

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN