Hotărârea nr. 211/2020

HCLS3 nr.211 din 13.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordul referitor la atribuirea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, în condițiile art. 31 alin. (1) și (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a contractului având ca obiect achiziționarea de termoscannere

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și

pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 13.07.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr.419004/CP/08.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr.59391/07.07.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 ;

 • - Adresa nr.59393/07.07.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr.418639/CP/07.07.2020 ;

în conformitate cu prevederile:

 • • Art. 2 pct. 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă la întreprinderile publice, aprobată prin Legea 111/2016;

 • - Art. 31 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 13 lit.b) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19;

 • - Art.l lit.q) și r) din Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr.3 577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;

 • - Art.2 din Ordinul Ministerului Sănătății nr,874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologie și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • - Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit.p) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordul privind atribuirea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, în condițiile art. 31 alin.(l) și (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a contractului având ca obiect achiziționarea a 11 termoscannere, valoarea necesară estimată fiind de 313.500 lei cu TVA.

 • A rt.2. (1) Procedura internă, în vederea punerii în aplicare a artl, se aprobă prin dispoziția Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și va cuprinde în principal, dar fără a se limita, următoarele:

 • a) activitatea de verificare a îndeplinirii de către întreprinderea publică a condițiilor prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) etapele procesului de atribuire;

 • c) atribuirea și încheierea contractului.

 • (2) Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 să semneze contractul prevăzut Ia art. 1, în condițiile îndeplinirii de către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a prevederilor art. 31 alin. (1) și (3) din Legea nr.98/2016, precum și prevederile procedurii interne prevăzută la alin. (1).

Art.3. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 211 DIN 13.07.2020
PRIMĂRIATELEFON (004021) 31S 03 23 - 28 FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL cablnetprimar@primarie3.rc>

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind acordul referitor la atribuirea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, în condițiile art. 31 alin(l) și (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a contractului având ca obiect achiziționarea de termoscannere

în baza HCLS3 nr.303/17.07.2018, privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București, prin adresa nr.57807/02.07.2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 a formulat o solicitare în vederea încheierii unui contract de furnizare, montaj și punere în funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la intrarea principală din fiecare clădire utilizată, în acest sens primind răspuns favorabil de la societatea Internet și Tehnologie S3 SRL prin adresa nr. 1980/06.07.2020.

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departmente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate”.

Potrivit art.6 din Instrucțiunea nr. 1/2018 a Autorității Naționale pentru Achizițiile Publice „O persoană juridică controlată care are calitatea de autoritate contractantă poate atribui direct, fără organizarea unei proceduri de atribuire, în condițiile art. 31 alin (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, un contract de achiziție publică autorității contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeași autoritate contractantă, în armatoarele condiții:

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 ta conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                        1

PRIMĂRIA

 • a) să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie contractul;

 • b) prin excepție de la Ut. a), pot exista forme de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate";

Având în vedere evoluția situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, și de informările emise de Grupul de Comunicare Strategică care indică o creștere a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, s-a solicitat efectuarea demersurilor necesare în vederea achiziționării și instalării de termoscannere în locații cu flux mare de angajați și număr mare de beneficiari și/sau cu risc crescut de răspândire a infecției, la intrările principale ale clădirilor utilizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Centrelor acesteia, astfel valoarea necesară estimată a contractului fiind de 313.500 lei cu TVA (28.500 lei/buc. x llbuc), potrivit adresei nr.58159/03.07.2020 a Direcției Generale de Protecție Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.59391/07.07.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.

CONSILIUL LOCAL AL

SECTORULUI <<, B U C U H EȘT | J


Operator de datl cu caracter personal nr. 1 33S9

str. Parfumului, nr 2-4 sector 3, București www.dgaspc3.r0

telefon (004) 0372 126 100 fax (004) 0372 '26 101 e-mail cffîce@îdgaspc3,ro


DlREC । IA GfcNERAi A D;- = i ASISTENȚĂ sociala ș‘r j PROTECȚIA COPILULUI ; i SECTOR 3 i

REGISTRATURĂ. I

NR.....

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordul referitor la atribuirea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 către SC Internet și Tehnologie S3 SRL, în condițiile art. 31 alin(l) și (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a contractului având ca obiect achiziționarea de termoscannere.

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

ajautoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departmente sau servicii;

bjmai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate".

De asemenea, conform prevederilor art.31 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare : “Excepția de la aplicarea prezentei legi prevăzută la alin. (1) se aplică și atunci când o persoană juridică controlată care are calitatea de autoritate contractantă atribuie un contract autorității contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeași autoritate contractantă, cu condiția să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie contractul, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate. ”

Potrivit Instrucțiunii nr. 1/2018 a Autorității Naționale pentru Achizițiile Publice „ O persoană juridică controlată care are calitatea de autoritate contractană poate atribui direct, fără organizarea unei proceduri de atribuire, în condițiile art. 31 alin (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, un contract de achiziție publică autorității care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeași autoritate contractantă, în următoarele condiții:

 • a) să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie contractul;

 • b) prin excepție de la lit. a), pot exista forme de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate ”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3, nr. 58/2004, având calitatea de autoritate contractantă în accepțiunea Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

în contextul actual, referitor la riscul crescut de răspândire a infecției cu noul coronavirus SARS-Co-V-2, necesitatea asigurării în continuare, chiar și după încetarea stării de urgență, a unei protecții adecvate împotriva îmbolnăvirii cu acest virus, ținând cont de faptul că la nivel național a fost declarată starea de alertă pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 18.05.2020, conform art.l alin 1 din HG nr.394/2020, privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și faptul că a fost prelungită starea de alertă pentru o perioadă de 30 de zile începând cu data de 17 iunie 2020, conform HG nr. 476/2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, în calitate de angajator, are obligația de a asigura respectarea și implementarea măsurilor dispuse la nivel național în scopul asigurării prevenirii răspândirii infecției cu coronavirus dar și în scopul asigurării sănătății și securității atât a beneficiarilor cât și a angajaților.

Prin referatele nr. 48750/04.06.2020 și nr.58159/03.07.2020 ale Direcției Resurse Umane s-a solicitat efectuarea demersurilor necesare în vederea achiziționării și instalării de termoscannere în locații cu flux mare de angajați și număr mare de beneficiari și/sau cu risc crescut de răspândire a infecției, la intrarea principală a acestor clădiri utilizate de DGASPCS3 și a Centrelor din subordinea acesteia. Valoarea necesară estimată, potrivit acestora, este de 313.500 (28.500 lei/buc. x 1 Ibuc).

In baza HCLS3 nr.303/17.07.2018, privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sector 3 al Municipiului București, prin adresa nr.57807/02.07.2020 a DGASPCS3 către Administrare Active Sector 3 SRL, Algorithm Rezidențial Sector 3 SRL, Algorithm Construcții Sector 3 SRL, 0PS3 Ordine și Protecție Sector 3 SRL, AS 3 Administrare Străzi Sector 3 SRL, SD 3 Salubritate și Deszăpezire Sector 3 SRL, Smart City Invest Sector 3 SRL, Internet și Tehnologie Sector 3 SRL, ADPB SA, a fost solicitată disponibilitatea de a încheia un contract de furnizare, montaj și punere în funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la intrarea principală a unor clădiri utilizate de către noi, răspunzând favorabil solicitării noastre prin adresa nr. 1980/06.07.2020, societatea Internet și Tehnologie S3 SRL.

Necesitatea achiziționării de termoscanere este reglementată de prevederile Art.13 !it.b) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 b)obligativitatea organizării activității instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor, astfel încât să se asigure la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologie și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori. Pentru personalul propriu triajul epidemiologie constă în măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, iar pentru vizitatori triajul se realizează prin măsurarea temperaturii, art.l litq) și r) din Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr.3577/831/2020privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă, q) desemnează un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în unitate/instituție; r) asigură triajul observațional al angajaților prin verificarea temperaturii acestora la începerea programului de lucru și ori de câte ori este necesar pe parcursul programului, art.2 din Ordinul Ministerului Sănătății nr.874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii dc protecție, a triajului epidemiologie și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, pe durata stării de alertă se instituie obligativitatea instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să se asigure la intrarea în sediu efectuarea triajului epidemiologie și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în anexă.

Având în vedere evoluția situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și de informările emise de Grupul de Comunicare Strategică care indică o creștere a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, pentru prevenirea răspândirii infectării cu acesta, pentru a asigura triajul epidemiologie și a oferi un mediu sigur de desfășurare a activității de către angajații Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 dar și pentru a oferi servicii optime beneficiarilor acesteia, în condiții de securitate, siguranță și protecție socială, este necesară achiziția de termoscannere, conform reglementărilor legale în vigoare.

în consecință, vă solicităm aprobarea proiectului de hotărâre privind acordul de atribuire de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 către SC Internet și Tehnologie S3 SRL, în condițiile art. 31 alin(l) și (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a contractului având ca obiect achiziționarea de termoscannere.

De asemenea, în cazul aprobării hotărârii, DGASPC Sector 3, va duce la îndeplinire prevederile acesteia, va aproba o procedură internă pentru procesul de atribuire și va fi împuternicită să semneze contractul numai dacă acesta este atribuit societății SC Internet și Tehnologie S3 SRL.

MIHAELA UNGUREANDIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC

CARMEN QLARIU


DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA RESURSE UMANE.


DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA JURIDICĂ,

VASILE DOBRANI*

CONSILIUL LOCAL AL

SECTORULUI

B U CU R E ȘT


Operator de date cu caracter personal nr. I 3339


Str, Parfumului, nr. 2-4 sector 3, București

Www -dga spcj .ro

telefon (004} 0372 126 100 fax (004) 0372 126 )Oi e-mail o fiice (3idgaspc3.ro


CĂTRE:


PRIMĂRIA SECTOR 3


Stimate Domnule Primar,în conformitate cu prevederile                                in. (2) lit. p) și lit. s) din

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă rugăm să ne sprijiniți în


introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind acordul referitor la atribuirea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 către SC Internet și Tehnologie S3 SRL, în condițiile art. 31 alin(l) și (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a contractului având ca obiect achiziționarea de termoscannere.


In acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate.


Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,MUNICIPIUL BUCUREȘTI J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..../afe... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de-zi a ședinței ordmare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de................, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinale/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr, 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI;

RADU CONSTANTIN f'"

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRI AN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de / suplimentarea ordinii de zi a ședințeLordnnfFe/extraordinare din data de .........

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul.......$L... de pe ordinea de zi / sjjpliHrefiîarea ordinii de zi a ședinței

ojdinarSTextraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,


VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..J.Q'..... de pe ordinea de zi / entarea-ofdmii de zi a ședinței orjUffăfe/extraordinare din data de

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de              ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul Z&....... de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinafeTextraordinare, și consideră că acesta A FOST / NUjA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,y VOICUĂ^IN -W

MEMBRI:   y \J

PELINARU CORNEL

TUDOR ELENA

MAR1NESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FÂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA