Hotărârea nr. 210/2020

HCLS3 nr.210 din 13.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind atribuirea către societatea Smart City Invest S3 SRL a contractului având ca obiect „ Achiziționarea de servicii de trasare și retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 13.07.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 420297/CP/08.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 418906/08.07.2020 al Direcției Parcări și Amenajare Urbană;

 • - Proces verbal nr. 414729/03.07.2020 al Comisiei de analiză;

 • - Nota justificativă nr. 418890/08.07.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare a societății Smart City Invest S3 SRL;

 • - Adresa nr. 418921/08.07.2020 a Direcției Parcări și Amenajare Urbană;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică întemeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin (1) și art. 166 alin (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma Procesului verbal de analiza întocmit de Comisia de analiză a ofertei depuse de către societatea Smart City Invest S3 SRL, prevăzut în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă prin prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în Anexa nr. 2 care tace parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Smart City Invest S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a Contractului având ca obiect „ Achiziționarea de servicii de trasare și retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3”, în valoare de 410.807,04 lei, inclusiv TVA și încheierea contractului prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să fumizeze/achiziționeze bunurile/materialele pentru ducerea la îndeplinire a contractului având ca obiect „Achiziționarea de servicii de trasare și retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3” în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art.5. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze Contractul, iar Direcția Parcări și Amenajare Urbană să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Parcări și Amenajare Urbană, și societatea Smart City Invest S3 SRL vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 210 DIN 13.07.2020
UCLS 3 dVj i.\0l(3.O^f.îoSLo

APROBAT PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

Nr. 414729 /03.07.2020

PROCES VERBAL DE ANALIZĂ a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului având ca obiect

„ Achiziționarea de servicii de trasare și retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3”

întreprinderea publică invitată: Societatea Smart City Invest S3 S.R.L.

Valoarea estimată din documentele aferente procedurii

(Anexa nr.2 la Caietul de Sarcini) : 357.129,52 lei (exclusiv T. V.A), adică 424.984,13 lei (inclusiv T. V.A).

Documentele depuse în cadrul ofertei:

 • a) Documentele de calificare

 • b) Propunerea tehnică

 • c) Propunerea financiară

încheiat astăzi, 03.07.2020 cu ocazia desfășurării ședinței de analiză a ofertei depuse de societatea Societatea Smart City Invest S3 S.R.L,, înregistrată la Primăria Sector 3 cu nr. 407166 /29.06.2020 (înregistrată la întreprinderea publică cu nr.1588 /29.06.2020).

Comisia de analiza numită prin Dispoziția nr.2875 /22.06.2020 compusă din:

Președinte - Anda Manolache

Secretar - Silvia loniță

Membru - Dana Camelia Gavrilă

Membru - Ilie Constanța                                 /         ]\*\

Membru - Gălățanu Robert Alexandru                      / Șl           V \

Membri supleanți:

Daniela Ștefan

Floreanu Biolan Loredana Steliana

Președintele Comisiei face precizarea că această procedură s-a organizat în baza:

 • - Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Instrucțiunea nr, 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București; Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • - HCLS 3 nr. 306 /13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cursul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor /acordurilor -cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/15.11.2018

Având în vedere:

 • - Anunțul de intenție al societății .Smart City Invest S3 S.R.L. nr.1406/05.U6.2020 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București - Cabinet Primar sub nr.379683/05.06.2020',

 • - Nota nr. 385811/11.06.2020 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Direcției Investiții Achiziții și învățământ, aprobată de către Primarul Sectorului 3 ;

 • - Referat nr. 385213/11.062020 privind angaj area bugetară emis de Direcția Parcări și Amenajare Urbană, aprobat de Primarul Sectorului 3;

 • - Modelul de contract, Caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3, in vederea atribuirii contractului către societatea Smart City Invest S3 S.R.L. pentru „ Achiziționarea de servicii de trasare si retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3”;

 • - Referatul nr.395622 /19.06.2020 emis de Direcția Parcări și Amenajare Urbană privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii in vederea atribuirii contractului, în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către societatea Smart City Invest S3 S.R.L. aferente obiectivului „ Achiziționarea de servicii de trasare si retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3”;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 57/09.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al societarii Smart City Invest S3 S.R.L.;

Includerea în Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr.385811 /11.06.2020 (vers.17) a contractului și a modalității de atribuire (poziția 47 la Anexa la SAAP nr. 385811/11.06.2020), Dispoziția de numire a comisiei de analiza nr, 2875/22.06.2020 emisă de către Primar;

 • O ferta depusă de societatea Smart City Invest S3 S.R.L înregistrată la Primăria Sector 3 cu nr. 407166/29.06.2020',

Procesul verbal de deschidere nr. 410168/30.06.2020

Comisia de analiză s-a întrunit astăzi, 03.07.2020 la sediul din Șoseaua Mihai Bravu, etajul 2 în vederea analizării și evaluării ofertei depuse de către Smart City Invest S3 S.R.L.

în baza împuternicirii nr. 1572/25.06.2020, doamna Tătaru Ludea Florentina - în calitate de reprezentant legal a participat la deschiderea ofertei cu următoarele responsabilități:

Să semneze, să depună oferta și să reprezinte societatea pe toată perioada de desfășurare a procedurii de atribuire a contractului.

Doamna Ștefan Daniela în calitate de membru supleant înlocuiește pe doamna Ilie Constanța în calitate de membru întrucât aceasta se află în concediu de odihnă.

Comisia de analiză a trecut la verificarea și evaluarea îndeplinirii condițiilor de participare, depuse de către ofertant astfel:

 • A. EVALUAREA DOCUMENTELOR DE CALIFICARE

Analiza documentelor de calificare se regăsește în anexa nr.l la Procesul verbal de deschidere nr. 410168/30.06.2020, comisia concluzionând că ofertantul a depus toate documentele solicitate (pag. 1-223) prin caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare.

 • B. EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE

Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică în sensul corespondenței cu prevederile cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini și instrucțiuni pentru ofertare, direcția de specialitate care a solicitat demararea prezentei proceduri fiind răspunzătoare pentru conținutul documentelor anterior menționate (valoare estimată, cantități, specificații tehnice), precum și încadrarea prețului total ofertat în valoarea estimată pentru realizarea contractului având ca obiect Achiziționarea de servicii de trasare și retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3”

Se anexează prezentului proces verbal, propunerea tehnică ofertată (pag. 1)

în urma desfășurării procesului de evaluare al propunerii tehnice în raport cu cerințele caietului de sarcini și pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, comisia de analiză a constatat următoarele:

 • - Societatea Smart City Invest S3 S.R.L. a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin propunerea tehnică prezentată, aceasta fiind conformă cu cerințele înscrise în caietul de sarcini și instrucțiuni de ofertare.

Comisia de analiză a trecut la verificarea și evaluarea propunerii financiare depusă de către ofertant.

 • C. EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiară analizată de către comisia de analiză este cea prezentată de către Smart City Invest S3 S.R.L,

Propunerea financiară a fost evaluată de comisia de analiză pentru a verifica corelarea acesteia cu prevederile documentației de atribuire, prin prezentarea formularelor solicitate prin Anexă la Caietul de sarcini (Instrucțiuni pentru ofertanți).

Totodată, s-a analizat și corespondența acesteia cu propunerea tehnică a ofertantului.

Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor calculelor revine în exclusivitate ofertantului executant.

Elementele principale ale ofertei financiare prezentată de către Smart City Invest S3 S.R.L,

Formularul de ofertă financiară (Formularul 7) — pag. 1 (din Dosarul Propunere financiară conform numerotării ofertantului);

Valoarea totală de 345.216 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 65.591,04 lei, rezultând astfel o valoare de 410.807,04 lei inclusiv TVA.

Propunerea financiară prezentată de către Smart City Invest S3 S.R.L., se încadrează în valoarea estimată potrivit Notei nr. 385811/11.06.2020 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Direcției Parcări și Amenajare Urbană, aprobată de Primar și a Referatului nr. 395622/19.06.2020 emis Direcției Parcări și Amenajare Urbană privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii in vederea atribuirii contractului, în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare                                              --


Având în vedere cele mai sus menționate, comisia de analiza a constatat că sunt îndeplinite toate cerințele solicitate.

Urmare celor expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZĂ

numită prin Dispoziția nr. 2875/22.06.2020, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(3) din Anexa Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, formulează următoarele:

 • 1 .Procedura de atribuire a contractului „Achiziționarea de servicii de trasare si retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3” are ca scop analiza ofertei depusă de către operatorul economic în raport cu cerințele solicitate prin Caietul de sarcini cu anexele aferente și s-a realizat conform prevederilor HCLS 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atât sub aspectul etapelor de parcurs cât și sub aspectul documentelor ce fac conținutul dosarului achiziției și au stat la baza inițierii procedurii respective.

Raportat la atribuția Comisiei de analiză prevăzută de dispozițiile art.9 alin.(3) lit.a) din Anexa la H.C.L.S. 3 nr.530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016, Comisia a verificat documentele depuse de către societatea Smart City Invest S3 S.R.L. ( conform cerințelor solicitate prin documetația de atribuire) și a constatat că societatea anterior indicată îndeplinește condițiile prevăzute d e art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016.

 • 2 .Comisia de analiza a verificat condițiile de eligibilitate și a analizat documentația și declarațiile depuse de către ofertant. Analizând documentele depuse de către ofertant, comisia constată faptul că ofertantul Smart City Invest S3 S.R.L a depus toate documentele solicitate, mai puțin Certificatele constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) în termen de valabilitate la momentul prezentării, acestea fiind înlocuite cu o Declarație pe propria răspundere dată de către dl. Nicolae Nedelia Președinte CA al societății Smart City Invest S3 S.R.L datată 25.06.2020 prin care Ofertantul își asumă faptul că se încadrează în condițiile solicitate prin Invitația de participare nr. 395825/19.06.2020, însă în contextul stării de alertă își asumă că vor transmite certificatele solicitate în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de finalizarea contractului.

Urmare a acestei verificări, se constată ca documentele de calificare prezentate de către ofertant sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din Anexa la Caietul de sarcini - Instrucțiuni pentru ofertanți. Comisia de analiză declară oferta depusă Societatea Smart City Invest S3 S.R.L. - ADMISIBILĂ , fiind depusă de un ofertant care îndeplinește cerințele de calificare privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul de realizare a contractului având ca obiect „ Achiziționarea de servicii de trasare si retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3”.

 • 3 .Comisia de analiză a verificat propunerea tehnică și propunerea financiară în sensul corespondenței cu prevederile cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini si instrucțiuni pentru ofertare, precum și încadrarea prețului total ofertat, după cum urmează:

 • - valoarea estimată potrivit Notei nr. 385385/11.06.2020 a Direcției Parcări și Amenajare Urbană și a Referatului nr. 395622/19.06.2020 emis de Direcția Parcări și Amenajare Urbană privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii privind „ Achiziționarea de servicii de trasare si retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3”

 • - Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr. 385811/11.06.2020 a contractului și a modalității de atribuire (poz. 47 din Anexa la SAAP nr. 385811/11.06.2020)

 • 4. Comisia de analiză declară oferta Societatea Smart City Invest S3 S.R.L, ca fiind CONFORMĂ cu cerințele înscrise în caietul de sarcini si instrucțiunile de ofertare.

 • 5. în cadrul procesului de analiză a ofertei, comisia de analiză a declarat ca fiind admisibilă oferta depusă de Societatea Smart City Invest S3 S.R.L., deoarece aceasta face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31 din Legea 98/2016 și respectă prevederile Caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare, precum și valoarea estimată comunicată prin invitația de participare.


Față de considerentele anterior indicate,

COMISIA DE ANALIZĂ

în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului local al Sectorului 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București,

Și în conformitate cu principiului economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate,

Comisia de analiză propune spre aprobare prezentul proces verbal în vederea încheierii contractului având ca obiect „ Achiziționarea de servicii de trasare si retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3n cu Societatea Smart City Invest S3 S.R.L., cu o valoare totală de 345.216 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 65.591,04, rezultând astfel o valoare de 410.807,04 lei inclusiv TVA.

Președintele Comisiei de analiză declară închisă ședința de analiză a ofertei depuse la procedura menționată.

Drept pentru care s-a încheiat astazi 03.07.2020, prezentul proces verbal în două exemplare originale.

COMISIA DE ANALIZĂ:


Președinte - Anda Manolache

Secretar    - Silvia loniță          —

Membru   - Dana Camelia Gavriiă

Membru   - Daniela Ștefan

Membru - Gălățanu Robert Alexandrul*

OFERTANT:

Societatea Smart City Invest S3 S.R.L prin împuternicit        Litcica Florentina

(cf.                  572/25.06.2020)

1               - jl (semnătură )

1 > •         1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

O 1 l ■ Jl (V va       /o y v


PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI


DIRECȚIA PARCĂRI SI AMENAJARE URBANĂ

—— www.primarie3.r0


TELEFON (004021)3404011 E-MAILamenajareurbana@primarie3.ro

Adresa Sos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București

NT.


APROBAT PRIMAR,

ROBERT SORIN NEGOIT

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ NR.

privind încadrarea în prevederile art 31 din Legea nr. 98/2016 a procedurii de atribuire a contractului având ca obiect "Achiziționarea de servicii de trasare si

retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3”

în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, „prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei j uridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.”

Având în vedere procesul verbal de analiză al comisiei de analiză nr.414729/03.07.2020 pentru atribuirea către Smart City Invest S3 S.R.L. a contractului de prestări servicii având ca obiect „ Achiziționarea de servicii de trasare si retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3”, Proces verbal aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București, se constată următoarele:

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector3.■ în temeiul Hotărârii nr. 356/25.08.2017, Consiliu Local Sector 3 a aprobat înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activității de amenajare și întreținere spații verzi. Mai exact, prin Hotărârea mai sus menționată s-a aprobat asocierea dintre Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București, și SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S.R.L. în vederea înființării societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. în același timp, prin HCLS3 nr. 356/25.08.2017, a fost aprobat și capitalul social al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Municipiului București având o cotă de participare de 99%, astfel Sectorul 3 având calitatea de acționar majoritar.

• în temeiul Hotărârii nr. 366/05.07.2019, Consiliul Local Sector 3 a aprobat schimbarea denumirii societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. în Smart City Invest S3 S.R.L.

Având în vedere cele expuse, se face dovada îndeplinirii condiției stipulate la art. 31, lit. c) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

în ceea ce privește condiția prevăzută Ia art. 31, lit. a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, întrucât Sectorul 3 al Municipiului București are o cotă de participare la capitalul social al Smart City Invest S3 S.R.L. de 99%, implicit face parte din Adunarea Generală a Asociațiilor. Potrivit art. 12.1 din Actul constitutiv al societății Smart City Invest S3 S.R.L. - Adunarea Generală a Asociațiilor reprezintă „organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale” și are următoarele atribuții principale: - hotărăște modificare Actului Constitutiv;


 • - hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;

 • - hotărăște majorarea sau diminuarea capitalului social;

 • - hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

 • - hotărăște asupra fuzionării, divizării sau dizolvării Societății;

 • - numește, revoacă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;

 • - examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;

 • - aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (renumerația pentru activitățile Societății);

 • - numește cenzorii Societății, le stabilește renumerația, îi descarcă de gestiune și îi revoacă;

 • - ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

 • - hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;


DIRECȚIA PARCĂRI SI AMENAJARE URBANĂ

 • - ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

 • - hotărăște asupra investițiilor importante ale societății, care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget;

 • - hotărăște în orice altă problemă de importanță privind activitatea Societății.

■ Din art. 3 al HCLS3 nr. 268/16.05.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L reiese faptul că mai mult de 80% din activitățile societății au fost efectuate pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor încredințate de către Sectorul 3. Astfel, condiția prevăzută Ia art. 31, lit. b) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, este îndeplinită.

Date fiind cele prezentate, procedura de atribuire a contractului având ca obiect „ Achiziționarea de servicii de trasare si retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3” se încadrează în prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 10, alin. 3 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Parcări și Amenajare Urbană a emis prezenta notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, pe care o supune aprobării Primarului Sectorului 3 al Municipiului București.întocmit, Silvia IONIȚia ^0653 .Â/Ol&Oif.Mo

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Preambul

în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • - Instrucțiunea Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr.1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

 • - alte acte legislative aflate în vigoare la această dată;

Ținând cont de:

 • - Nota privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 al Municipiului București a procedurii de achiziție având ca obiect „ Achiziționarea de servicii de trasare și retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3”

între

 • A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul in București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal RO4420465, avand cont........................................................deschis la

TREZORERIA SECTOR 3, reprezentata prin PRIMAR - ROBERT SORIN NEGOITA, în calitate de achizitor, pe de o parte

Și

 • B. SMART CITY INVEST S3 S.R.L. cu sediul în București, str.Jean Alexandru Steriadi nr.17, număr de înmatriculare J40/15431/2017 cod fiscal 38188050 cont (trezorerie, bancă) reprezentat prin Nicolae Nedelia în calitate de Președinte C.A.

în calitate de prestator, pe de altă parte

s-a încheiat prezentul Contract de prestări servicii

 • 2. Definiții

  • 2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract de achiziție publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante, care are ca obiect prestarea de servicii; contract reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.


Avizat, DIRECȚIA JURIDICĂ SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE ȘEF SERVICIU,


 • b. achizitor - beneficiarul contractului de prestare de servicii, așa cum acestea sunt specificate în anexe. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul achizițiilor publice;

 • c. furnizor - persoana juridică, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului contractului;

 • d. prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;

 • f. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de prestarea de servicii, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

 • g. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului;

 • h. destinație finală - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;

i.document scris - orice document întocmit de achizitor sau executatnt, adtat, semnat si confiimt de primire, care are legătură cu orice problema intervenita in derularea acordului cadru;

j.costul achiziției- totalitatea cheltuielilor furnizorului efectuate in conformitate cu contractul;

o.materialele- produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

k.forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente; războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • l.zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 • 3. Interpretare

  • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire Ia zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

 • 4. Obiectul contractului

  • 4.1. Obiectul contractului constă în prestarea de servicii de trasare și retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3, conform anexelor la prezentul contract și în condițiile precizate în caietul de sarcini.

  • 4.2. Achizitorul se obligă să achiziționeze cele prevăzute la punctul 4.1, respectiv să plătească prețul convenit în prezentul contract.


Avizat, DIRECȚIA JURIDICĂ SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE ȘEF SERVICIU, GE0RGETA VIȘAN


 • 5. Prețul contractului

  • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este de 345.216 lei fără TVA, respectiv 410.807,04 lei cu TVA.

 • 6. Durata contractului

  • 6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părți și până la data de 31.12.2020.

  • 6.2. Prestarea de servicii se va realiza pe baza notei de comandă a achizitorului, prin direcția de specialitate, în funcție de necesitățile beneficiarului, în termen de 10 zile de la comanda fermă (nota de comandă în care se va preciza numărul locurilor de parcare ce urmeaza a fi trasate), în cuprinsul căreia se va indica locul unde se va efectua trasarea.

 • 7. Documentele contractului

  • 7.1 . Documentele contractului sunt:

 • i. Anexa 1 - Caietul de sarcini;

 • ii. Anexa 2 - Propunerea tehnică;

 • iii. Anexa 3 - Propunerea financiară;

 • iv. garanția de bună execuție (document ce va fi constituit de către furnizor după semnarea contractului de către ambele părți);

 • v. Proces-vcrbal de analiză;

 • vi. H.C.L.S 3 nr.............din.............privind atribuirea către SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

a contractului având ca obiect prestarea de servicii de trasare/retrasare;

 • vii. orice acte adiționale la contract, dacă părțile contractante vor consimți să semneze astfel de documente.

 • 7.2 Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

 • 7.3 Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

 • 8. Obligațiile principale ale prestatorului

  • 8.1. Prestatorul se obligă să presteze achizitorului serviciile definite în anexele la prezentul contract la destinația precizată în nota de comandă, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate.

  • 8.2. (1) Prestatorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.

 • (2) Pe toata durata contractului, prestatorul își asumă obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

 • 8.3. Prestatorul se obligă să mențină prețul serviciilor prestate pe toată perioada de derulare a contractului.

 • 8.4. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, în strictă concordanță cu Caietul de sarcini, anexe la contract.

 • 8.5. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în termenul stabilit de către achizitor.

 • 8.6 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu graficul de îndeplinire a cerințelor contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.


Avizat, DIRECȚIA JURIDICĂ SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE ȘEF SERVICIU, GEORGETA VIȘAN


 • 8.7 Prestatorul de servicii se obliga caîn termen de 4 luni de la semnarea prezentului contract să pună la dispoziția achizitorului certificatele constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.

 • 8.8 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziționate, și

 • b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • 9. Obligațiile principale ale achizitorului

  • 9.1 Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul prevăzut la art.5.1. din prezentul contract, către prestator în contul deschis la Trezoreria.................

  • 9.2 Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării privind efectuarea acestora.

  • 9.3 Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea facturilor prestatorului la Direcția Economică, pe baza proceselor-verbale de recepție a serviciilor.

  • 9.4 (1) Achizitorul are obligația dc a pune la dispoziția prestatorului întreaga documentație necesară pentru ducerea la îndeplinire a contractului.

  • (2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror altor informații transmise prestatorului.

  • 9.5 Achizitorul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementară a Contractului, cu notificarea prealabilă a prestatorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

  • 9.6 Achizitorul are dreptul să sancționeze prestatorul pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate manifestate prin prestarea de servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare.

  • 9.7 (1) Achizitorul va recepționa serviciile aferente prezentului contract, prin semnarea de către reprezentanții achizitorului a unui proces verbal de recepție.

 • ( 2) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților pe tot parcursul desfășurării contractului, întocmind note de constatare pe care le transmite prestatorului.

 • 9 .8 Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul prestatorului pe întreaga durată a prezentului contract în vederea derulării în cele mai bune condiții a acestuia.

 • 10. Modalități de plată

  • 10.1 Achizitorul se obligă să plătească prețul contractului către prestator în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3, în baza procesului verbal de recepție acceptat de ambele părți.

  • 10.2 Plățile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituțiilor publice.

  • 10.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor . Imediat după ce achizitorul își onorează


Avizat, DIRECȚIA JURIDICĂ SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE ȘEF SERVICIU, GEORGETA VIȘAN obligațiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligațiilor de către achizitor.


 • 10.4 Plata facturilor fiscale se va face în termenul prevăzut la art. 10.1, după verificarea și acceptarea proceselor verbale de recepție de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea serviciilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

 • 11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

  • 11.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul refuză sau nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri fînanciar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.2. In cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatoruluiui, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

 • 12. Garanția de bună - execuție a contractului

  • 12.1 Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA, în valoare 17.260,80 de Iei, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract de ambele părți. Perioada de valabilitate a garanției va fi egală cu durata contractului la care se adaugă perioada de garanție (36 luni).

Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Prestatorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.


Avizat, DIRECȚIA JURIDICĂ SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE ȘEF SERVICIU, GEORGETA VIȘAN


 • 12.2. In cazul în care prestatorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 12.1, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care furnizorul nu își îndeplinește sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 12.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

 • 13. Recepție, inspecții și teste

  • 13.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta serviciile pentru a verifica conformitatea lui cu specificațiile din contract.

  • 13.2. (1) La recepție, în cazul serviciilor necorespunzătoare, prestatorul va proceda la înlocuirea remedierea acestora. Autoritatea Contractantă, prin personalul de specialitate are dreptul să emită reclamații privind calitatea serviciilor prestate în următoarele condiții:

Pentru serviciile necorespunzătoare, reclamarea neîncadrării în normele de calitate se va efectua în momentul recepției, specificându-se în procesul verbal de constatare.

Pentru serviciile necorespunzătoare, reclamația se va putea face în termen de maxim 30 de zile, constatarea si decizia de remediere/refacere luându-se în prezența reprezentantilor prestatorului.

 • (2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției serviciilor prestate.

Recepția va fi atât cantitativă cât și calitativă se va efectua de către reprezentanții desemnați ai achizitorului, astfel:

-Procesul Verbal de recepție va fi semnat de reprezentanții desemnați de către achizitor și reprezentații prestatorului.

-Semnarea de către achizitor a Procesului Verbal de recepție certifică faptul că prestatorul a prestat serviciile în concordanță cu caietului de sarcini.

 • 13.3. Dacă serviciile nu corespund specificațiilor, achizitorul are dreptul să le respingă, iar prestatorul fără a modifica prețul contractului are obligația:

 • a) de a remedia deficiențele constatate; sau

 • b) de a face toate modificările necesare pentru ca serviciile să corespundă specificațiilor lor tehnice.

 • 13.4. Dreptul achizitorului de a inspecta și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că serviciile au fost inspectate și testate de prestator, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului.

 • 13.5. Prevederile clauzelor 13.1-13.4 nu îl vor absolvi pe prestator de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.


  • 14. Ajustarea prețului contractului                 /

   • 14.1. Prețul contractului este ferm și nu se ajustează. /

  • 15. Conflictul de interese                          VA

  N

  Avizat, 1                                      Avizat,

  DIRECȚIA PARCURI Șl AMENAJARE URBANĂ    DIRECȚIA ECONOMICĂ

  DIRECTOR ADJUNCT,              DIRECTOR EXECUTIV,

  RĂLUCA BĂRGĂUNAȘ             OCTAVIATLGHEȚU

  IW M

  LOSX

  Avizat, DIRECȚIA JURIDICĂ SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE ȘEF SERVICIU, GEORGETA VIȘAN
15.1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractului, în mod obiectiv și imparțial.

15.2. (1) Prestatorul garantează că va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație de conflict de interese și va notifica în termen de 5 zile despre această situație, în scris, achizitorului.

(2) în situația în care prestatorul cu care s-a încheiat contractul se află în situație de conflict de interese sau într-o situație care, deși nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării contractului și nu notifică achizitorul conform art. 18.2. alin. (1) asupra situației apărute, aceasta dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul, fără obligația notificării formale a prestatorului.

 • 16. Amendamente

 • 16.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni, de comun acord, modificarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiționale.

 • 16.2 Fără a a duce atingere prevederilor art.20.1, în măsura în care modificări ale legislației achizițiilor publice impun modificarea prezentului contract, aceasta se va realiza unilateral de către achizitor, prin act adițional semnat de către părțile contractante.

 • 16.3 Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

 • 17. încetarea contractului

  • 17.1 Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

i.la expirarea duratei stabilite prin Contract;

 • ii . prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile;

 • iii . prin acordul scris al părților;

 • iv .în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile;

 • v .prin reziliere unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract.

 • 17.2 încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 17.3 în situația rezilierii totale/ parțiale din cauza neexecutării/ executării parțiale de către furnizor a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 17.4 în situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din contract conform dispozițiilor legale, prestatorul va datora achizitorului daune - interese în cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractuale stabilite prin contract.

 • 17.5 Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respective, precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 17.6 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între


Avizat, DIRECȚIA JURIDICĂ SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE ȘEF SERVICIU, GEORGETA V1ȘAN părțile contractante.


 • 17.7 Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 17.8 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. Achizitorul va notifica prestatorul cu cel puțin 5 zile înainte de momentul denunțării unilaterale. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

 • 18. Rezilierea contractului

  • 18.1 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de prestarea de servicii si de a pretinde plata de daune-interese.

  • 18.2 Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar prestatorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate în baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

 • i. Prestatorul nu prestează serviciile în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază defecțiunile apărute în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

 • ii. în cazul în care împotriva prestatorului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;

 • 18.3 Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.

 • 19. Forța majoră

  • 19.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forța Majoră să își îndeplinească oricare din obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării intervenției acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, prestatorul va suspenda prestarea de servicii.

  • 19.2. Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează.

  • 19.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 19.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 19.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 20. Soluționarea litigiilor

  x-Avizatj

  DIRECȚIA PARCĂRI ȘI AMENAJARE URBANĂ DIRECTOR/DJUNCT, RALUCA BARGĂUNAȘ


  Avizat, DIRECȚIA ECONOMICĂ  DIRECTOR EXECJBT1 OCTAVIAN ȚU


Avizat, DIRECȚIA JURIDICĂ L LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE ȘEF SERVICIU, GEORGEJA VIȘAN


 • 20.1. Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 20.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

 • 21. Dispoziții finale

  • 21.1 In cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-și producă efectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea anulată va conține o obligație esențială pentru validitatea și/sau executarea contractului.

  • 21.2 în cazul fuziunii/ divizării sau schimbării formei juridice a uneia dintre părți aceasta are obligația de a aduce la cunoștința celeilalte părți modificările survenite în actele constitutive ale societății în timp util, în vederea stabilirii de comun acord a succesorului legal al acestei părți contractante.

  • 21.3 Fuziunea/di vi zarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părți nu afectează executarea contractului, obligațiile părții fiind în totalitate și în indivizibilitate preluate de unul dintre succesorii/succesorul acesteia.

  • 21.4 Prevederile contractuale referitoare la același aspect, dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole.

 • 22. Răspunderea contractuală

  • 22.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • 23. Limba care guvernează contractul

  • 23.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

 • 24. Comunicări

  • 24.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

  • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

  • 24.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

  • 24.3 în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

  • 24.4 în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

  • 24.5 Daca notificarea se trimite prin mail, ea se consideră primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

  • 24.6 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • 25. Legea aplicabilă contractului

  • 25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.


Avizat, DIRECȚIA JURIDICĂ SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE ȘEF SERVICIU, GEORGETA V1ȘAN


 • 26. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

-din partea prestatorului:....................................

-din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului București..........................

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor

Prestator

Avizat, DIRECȚIA JURIDICĂ SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE ȘEF SERVICIU, GEORGETA VIȘAN


Formularul 1


Operator economic

SMART CITY INVEST S3

DECLARAȚIE

Subsemnatul, Nicolae NEDELIA reprezentant al SMART CITY INVEST S3 în calitate de Ofertant, cu sediul in Strada Jean Alexandru Steriadi, nr. 17, Sector 3, București, clădire multifuncționala, mansarda, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

 • 1. Societatea SMART CITY INVEST S3 îndeplinește la data prezentei condițiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, respectiv

Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate, și le menține pe toată durata de valabilitate contractului.

 • 2. Societatea SMART CITY INVEST S3 nu se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității.

 • 3. Societatea SMART CITY INVEST S3 deține toate avizele necesare funcționării societății.

Subsemnatul NICOLAE NEDELIA declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SECTOR 3 (PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării: 25.06.2020


Operator SMARȚ^T


Prcsedir e ficolac N a!


PRIMĂRIA


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 31803 23 - 28 FAX (1304025} 318 03 04 E-MAIL cabinetprimaF@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 197, Sector jr 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea Smart City Invest S3 SRL a contractului având ca obiect „ Achiziționarea de servicii de trasare și retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3"

Furnizarea unor servicii de calitate precum și îmbunătățirea acestora reprezintă un interes permanent al administrației publice locale la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București.

Astfel, în vederea creșterii gradului de siguranță cât și necesitatea folosirii corecte a parcărilor este necesară achiziționarea de servicii de trasare si retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, societatea Smart City Invest S3 S.R.L a înaintat anunțul de intenție nr. 1406/05.06.2020, înregistrat cu nr. 379683/CP/05.06.2020 prin care și-a manifestat intenția de a participa la procedura de atribuire a contractului având ca obiect "Achiziționarea de servicii de trasare și retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3".

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către societatea Smart City Invest S3 S.R.L, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisibilă, cu o valoare de 345.216 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în suma de 65.591,04 lei, rezultând o valoare totală de 410.807,04 lei inclusiv TVA

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 418906/08.07.2020 al Direcției Parcări și Amenajare Urbană, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.


PRIMĂRIATELEFON (004 021) 3404011 E-MAIL amenajareurbana@prin1arie3.ro

Adresa Sos. Mihai firavu nr. 428, Sector 3, 030328» București

RAPORT DE SPECIALITATE

privind atribuirea către SMART CITY INVEST S3 SRL. a contractului având ca obiect w Achiziționarea de servicii de trasare și retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3”

în vederea îmbunătățirii calității și eficientizării serviciilor furnizate de către administrația publică locală la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București este necesară achiziționarea de servicii de de trasare si retrasare a parcărilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare.

în urma anunțului de intenție nr. 1406/05.06.2020 al SMART CITY INVEST S3 SRL., înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București Cabinet Primar cu nr. 379683/05.06.2020, societatea și-a manifestat intenția de a participa la procedura de atribuire a contractului în baza art. 31. din Legea nr. 98/2016 privind ” Achiziționarea de servicii de trasare și retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3”.

în conformitate cu prevederile:

- Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • - Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • - HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea

PRIMĂRIA SECTORULUI BUCU REȘTI

contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare:

 • - Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr. 385811/11.06.2020 a contractului și a modalității de atribuire (poz. 47 la Anexa la SA AP nr. 385811/11.06.2020 ) aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • - Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 268/16.05.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale SMART CITY INVEST S3 SRL, reiese faptul că, pentru anul 2019, mai mult din 80% din activitățile societății sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor încredințate de Sectorul 3. De asemenea, conform programului de activitate pe anul 2019, mai mult de 80% din activitățile societății au fost efectuate pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor încredințate de către Sectorul 3.

 • - Anunțul de intenție nr. 1406/05.06.2020 al SMART CITY INVEST S3 SRL., înregistrat la Cabinet Primar Sector 3 al Municipiului București cu nr. 379683/05.06.2020;

 • - Adresa Cabinet Primar nr. 379683/05.06.2020 privind întocmirea Modelului de contract, a Caietului de sarcini și a Instrucțiunilor de ofertare;

 • - Modelul de contract, caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3 în vederea atribuirii contractului SMART CITY INVEST S3 SRL.în ceea ce privește „ Achiziționarea de servicii de trasare și retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3”; - Referatul de angajare nr. 385213/11.06.2020 emis de către Direcția Parcări și Amenajare Urbană privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului;

 • - Referatul nr. 395622/19.06.2020 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii în vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către societatea SMART CITY INVEST S3 SRL. a contractului având ca obiect: ” Achiziționarea de servicii de trasare si retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3” cât și Anexa la Referat aprobare procedură cu privire la determinarea valorii estimate a achiziției de servicii de trasare și retrasare a parcărilor de pe raza sectorului 3 ;

 • - Invitația de participare nr. 395825/19.06.2020 transmisă de Direcția Parcări și Amenajare Urbană către SC SMART CITY INVEST S3 SRL;

 • - Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 2875/22.06.2020;

 • - Scrisoarea de înaintare a ofertei înregistrată cu nr. 1588/29.06.2020 și la Primăria Sectorului 3 cu nr. 407166/29.06.2020;

 • - Proces verbal de deschidere a ofertei nr. 410168/30.06.2020;

 • - Proces verbal de analiză al comisiei de analiză nr. 414729/03.07.2020;

 • - Nota justificativă nr. 418890/08.07.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Comisia de analiză, în procesul verbal de analiza nr. 414729/03.07.2020, în urma comparării valorii totale estimate respectiv de 424.984,13 total lei cu TVA, cu valoarea ofertată de SMART CITY INVEST S3 SRL., în valoare de 345.216 lei fără TVA, la care se adauga TVA

PRIMĂRIA

în suma de 65.591,04 lei, rezultând o valoare totală inclusiv TVA de 410.807,04 lei, constată că valoarea ofertată de SMART CITY INVEST S3 SRL. se încadrează în valoarea totală estimată prevăzută în Referatul nr. 395622/19.06.2020 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii în vederea atribuirii contractului în baza art. 31.

Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal nr. 414729/03.07.2020, pentru procedura de atribuire în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în doua exemplare, în original, împreună cu Nota Justificativă nr. 418890/08.07.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art . 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor /acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018, care stipulează: ’Art. 10. Procesul-verbal de analiză și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiză și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizării, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) Procesul-verbal de analiză și anexele aferente acestuia vor fi semnate de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) In baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de analiză și anexele acestuia, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Alt 11. Atribuirea și încheierea contractului

(l)Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de analiză, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ”,

supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către SMART CITY INVEST S3 SRL. a contractului de prestări servicii având ca obiect ” Achiziționarea de servicii de trasare si retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3””, respectiv:

 • - aprobarea prețului aprobat prin Procesul-verbal de analiza nr. 414729/03.07.2020 aferent proiectului având ca obiect " Achiziționarea de servicii de trasare si retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3”,

 • - aprobarea notei justificative privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016,

aprobarea încheierii contractului având ca obiect „Achiziționarea de servicii de trasare si retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3 ”, cu SMART CITYINVEST S3 SRL.

Prin urmare, având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile pentru promovarea proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului ce are ca obiect .Achiziționarea de servicii de trasare si retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3”.


najare Urbană


Direcția PXrcări și A D

Raluca BÂRGĂ

întocmit,

Silvia loniță JTELEFON (004021)3404011 E-MAtL amenajareurbana@primar1e3.ro

Adresa Sos. Mrhai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București

Către, Cabinet Primar


Ref. Ia: proiectul de hotărâre privind atribuirea către SMART C

contractului având ca obiect „ Achiziționarea de servicii de trasare si retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3”

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 418906/08.07.2020 al Direcției Parcări și Amenajare Urbană, Nota justificativă nr. 418890/08.07.2020 a Direcției Parcări și Amenajare Urbană și proiectul de HCLS3 privind încheierea contractului având ca obiect „ Achiziționarea de servicii de trasare si retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3 „


UBLICE


DIRECȚIA DIRECTOR ADJUNCT Raluc

întocmit, Silvia loniță

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL         .

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....KA.... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de ...Zs......

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.........a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ......

de pe ordinea de zi / -suplimcntarea-iJi’dinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr, 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNICĂAQRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

5

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ......de pe ordinea d

sugUpientaTea ordinii de zi a ședințeijicdninTe/extraordinare din data de ..Z>2...£^.

Comisia de administrație publică locală, juridică, apăragea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ..                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul.......s.y...... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ojdinar'STextraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA


MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA 9

DOBRE ALEXANDRU

PĂ UNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN