Hotărârea nr. 21/2020

HCLS3 nr. 21 din 10.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCLS 3 nr.789/19.12.2019, referitoare la Contractului de credit pentru investiții nr.Ol 19/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank SA

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 10.02.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 44732/CP/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul comun de specialitate nr. 44202/06.02.2020 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

 • -  HCLS3 nr. 151/27.04.2017 privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne pentru lucrări de investiții de interes local în valoare de 100.000.000 lei pe anul 2018, aferente Contractului de credit pentru investiții nr.Ol 19/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank SA, modificată și completată prin HCLS3 nr. 223/30.05.2018, HCLS3 nr. 468/11.10.2018, HCLS3 nr. 595/19.12.2018, HCLS3 nr.210/16.04.2019, HCLS3 nr. 463/24.09.2019 și HCLS3 nr.514/31.10.2019 și HCLS3 nr.789/19.12.2019;

 • -  Adresa nr. 44205/06.01.2020 a Direcției Economice;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

 • -  OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale HG nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. b) și art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l .Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 789/19.12.2019 referitoare la Contractul de credit pentru investiții nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank SA, rămâne nemodificată.

Art.2.Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 789/19.12.2019 referitoare la Contractul de credit pentru investiții nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank SA, se nmodifică și se înlocuiește cu Anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Din bugetul local al Sectorului 3 se asigură integral plata:

 • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate,

Art4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 3 al Municipiului București următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea împrumutului contractat/ în valuta de contract;

 • c) gradul de îndatorare a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f)  plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 3 al Municipiului București prin Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului General al Sectorului 3, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 3 și Prefectului Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primarie3.ro

NR. 21

DIN 10.02.2020
Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr.
Contract de finanțare nrJdată


Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 99


HCLS-uri de aprobare a indicatorilor tehnico, economici


450/28.09.2017


450/28.09.2017


450/28.09.2017


358/22.12.2016


635/07.12.2017


450/28.09.2017


450/28.09.2017


NR.104/29.03.2017


639/07.12.2017


635/07.12.2017


450/28.09.2017


637/07.12.2017


635/07.12.2017


636/07.12.2017


450/28.09.2017


500/31.10.2017


450/28.09.2017


635/07.12.2017


216/30.05.2017


450/28.09.2017


635/07.12.2017


638/07.12.2017


358/22.12.2016


104/29.03.2017


17/26.01.2017


358/22.12.2016


635/07.12.2017


638/07.12.2017


637/07.12.2017


Valoarea maximă a cheltuielilor aferente proiectului conform contractelor de finanțare semnate


20 223 338.69


22 618 944.34


12 053 562.94


Valoarea solicitata anterior (lei)


20 223 338.69


22 618 944.34


Diferente +/-


0.00


0.00


Propunere actuala (lei)


20 223 338.69


22 618 944.3413

Creșterea capacitatii de staționare si mobilitate a parcului auto in zona Bdul Decebal, Sector 3, București

307/17.07.2018;

560/28.11.2018

102 374 690.90

0.00

0.00

0.00

TOTAL

295 413156.54

99 205 938.00

0.00

99 205 938.00


Director Investiții Achiziții,Direcția Strategii si programe de dezvoltare Durabila, Nicoletâ'ftettache
Anexa nr.2 la Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr.lei

Nr crt.

Denumirea obiectivelor de investiții

Nr. Hotarare Consiliu aprobare Indicatori

Valoare C+M

Propunere anterioara

Diferente

Propunere actuala

0

1

2

3

6

1

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3- 47 blocuri

104/29.03.2017

78 897 955.47

0.00

0.00

2

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-7 blocuri

102/29.03.2017

11 095 088.25

0.00

0.00

3

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-6 blocuri

103/29.03.2017

10 006 956.28

0.00

0.00

4

Modernizare si reabilitare parc Pantelimon

466/27,09,2018

75 313 894.89

26 536 295.47

5 000 000.00

31 536 295.47

5

Creșterea capacitatii de staționare si mobilitate a parcului auto in zona B-dul Decebal

560/28,11,2018

102 374 690.90

62 516 704.53

-1 281 144.85

61 235 559.68

6

Amenajare si dotare cantina corp C5,C6,C7 - Colegiul tehnic Mihai Bravu

286/03,07,2018

4 055 000.00

4 055 000.00

-2 882 232.36

1 172 767.64

7

Lucrări de investiții la Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul tehnic„ Anghel Saligny"

396/31,08,2018

3 366 492.52

0.00

0.00

0.00

8

Reparații si investiții corp C - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"

397/31.08.2018

1 011 226.93

0.00

0.00

0.00

9

Lucrări de creștere a eficientei energetice, modernizare si extindere (inclusiv Taxe ISC, consultanta tehnica .altele) -Cresa Trapezului

238/18.06.2018

12 323 900.18

0.00

0.00

0.00

10

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu

70/28,02,2017

6 356 103.67

4 822 000.00

-13 110.05

4 808 889.95

11

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garda Lorca

70/28,02,2017

4 413 189.64

1 000 000.00

-819 105.86

180 894.14

12

Extindere Școala Gimnaziala nr. 81

133/07.04.2017

3 357 410.45

0.00

0.00

0.00

13

Lucrări reamenajare peisagistica si intretinere Grădiniță nr.240

484/15.10.2019

870 565.28

870 000.00

0.00

870 000.00

14

Lucrări reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosța89)

32/23.02.2016

1 811 146.25

200 000.00

-4 406.88

195 593.12

TOTAL ——

315 253 620.71

100 000 000.00

0.00

100 000 000.00

D/ ȘEDINȚĂ


CABINET PRIMARTELEFON {004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAILcablnetprimar@primarle3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

StCTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr.789/19.12.2019, referitoare la Contractului de credit pentru investiții nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank SA

Având în vedere necesitatea executării unor lucrări de investiții ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați anterior prezentei, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea și finalizarea proiectelor de investiții de interes public local cuprinse în anexe, ținând cont de stadiul de execuție a lucrărilor, de hotărârea CAIL de aprobare a tragerilor aferente anului 2020, precum și de raportul comun de specialitate nr. 44202/06.02.2020 al Direcției Economice și Direcției Investiții, Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Modificările vor fi notificate ulterior Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, conform anexelor la prezentul proiect de hotărâre.
DIRECȚIA ECONOMICĂ

TELEFON (004 021) 318 05 23 • 28 FAX (004 <>2<) 318 03 04 E-MAIL econoiîțîc^primanejjo

Calea budești nr 191, Sector 3,031034, București

NR.          Mfc .02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea H.C.L.S. 3 nr.789/19.12.2019 , referitoare la Contractului de credit pentru investiții

Nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.

Având în vedere necesitatea executării unor lucrări de investiții ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați anterior prezentei, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea și finalizarea proiectelor de investiții de interes public local cuprinse in anexe, ținând cont de stadiul de execuție a lucrărilor, precum si hotararea CAIL de aprobare a tragerilor aferente anului 2020, propunem aprobarea prezentului proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 3 nr. 789/19.12.2019 , referitoare la Contractul de credit pentru investiții Nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A., modificări ce vor fi notificate ulterior Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, conform anexelor la prezenta.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economîco-sociale, buget, finanțe

<r


AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....9.......de pe ordinea de zi /

suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de ^studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.............a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ... J.........

de pe ordinea de zi / suplimentarea' ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s: exprimat următoarele opinii:SECRETAR,


HONTARU VALERICA


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LI VIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de        .....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ......5?...... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANAl

1

MEMBRI:              VJ

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN


SECRETAR, VASILIU MARIANA

DIRECȚIA ECONOMICĂTELEFON (004 021) 318 03 23 ~ 28 FAX (004 021) J18 03 04 E-MAIL econom>c0prîrnyriej.rC'

Catea Dudești nr. 191, Sector 3. 031084, București

NR- M/tof /$-02.2020


Către,

CABINET PRIMAR


Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem alăturat:

• Proiectul de Hotarare privind modificarea H.C.L.S. 3 nr.789/19.12.2019 , referitoare la Contractului de credit pentru investiții Nr.O119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

 • -  Raportul de specialitate

 • -  Nota de Fundamentare

 • -  Proiectul expunerii de motive

 • -  Proiectul de hotărâre

 • -  Anexe

Cu stima,