Hotărârea nr. 208/2020

HCLS3 nr.208 din 13.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL

a acordului cadru având ca obiect,fServicii de refacere pavaje și borduri în Sectorul 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 13.07.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr.410317/CP/30.06.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 409557/30.06.2020 al Direcției Administrarea Domeniului Public Sector 3;

 • - Procesul-verbal nr. 409409/30.06.2020 al Comisiei de analiză;

 • - Nota justificativă nr. 409508/30.06.2020;

Adresa nr. 409640/30.06.2020 a Direcției Administrarea Domeniului Public.

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • - HCLS3 nr.530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCLS3 nr.303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - Art. 12 pct. 12.1 lit. m) și art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit. f ) din Actul Constitutiv al societății AS3—Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.241/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economio-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma Procesului verbal de analiză și atribuire, întocmit de Comisia de analiză a ofertei finale depuse de către societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a Acordului cadru având ca obiect "Servicii de refacere pavaje și borduri în Sectorul 3”, în valoare totală de 1.393.171,85 Lei inclusiv TVA, și încheierea Acordului cadru prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a acordului cadru având ca obiect "Servicii de refacere pavaje și borduri în Sectorul 3" în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art.5. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze Acordul cadru, iar Direcția Administrarea Domeniului Public să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public Sector 3, și societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a

prezentei hotărâri.


NR. 208 DIN 13.07.2020
MEM (xdiâ .k {teta a   • m? //a M

Aprobat Primar

Robert Sorin Negoiță
Nr.
PROCES-VERBAL DE ANALIZĂ ȘI PROPUNERE DE ATRIBUIRE A ACORDULUI CADRU

Având în vedere:

Prevederile art. 31 alin.(l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Adresa nr. 7439/16.05.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice înregistrată cu nr. 5674/CP/16.05.2017;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau furnizarea de produse;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 251/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a Programului de activitate pentru anul 2019 al Societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 34/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Societății AS 3 Administrare Stăzi S3 SRL;

Anunțul de intenție nr. 472/23.06.2020 al Societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 399966/23.06.2020;

Adresa Cabinet Primar nr. 399966/23.06.2020;

Adresă nr. 399216/23.06.2020 privind aprobarea modelului de acord cadru, contract subsecvent și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a acordurilor cadru având ca obiect prestarea de servicii;

Referatul nr. 401735/24.06.2020, emis de către Direcția Administrarea Domeniului Public, privind inițierea procedurii, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București;

- Valoarea estimata totala 1.194.147,30 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 226.887,99 lei, valoare inclusiv TVA 1.421.035,29 lei;

Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 2907/25.06.2020;

Oferta depusă de Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 489/29/06/2020;

Procesul verbal de deschidere a ofertei nr. 409181/30.06.2020;

Procesul verbal intermediar nr. 1 calificare și propunere tehnică plus anexe nr. 409194/30.06.2020;

Procesul verbal intermediar nr. 2 privind propunerea financiară nr. 409346/30.06.2020.

încheiat astăzi 30.06.2020 între subsemnații:

Președinte - Moise Alin Florin , Direcția Administrarea Domeniului Public

Membru - Oprea Daniela, Direcția Administrarea Domeniului Public

Membru - Gavrilă Dana-Camelia, Direcția Economică

Membru - Emilia Carabulea, Direcția Investiții, Achiziții și învățământ

Membru - Gălățanu Robert Alexandru, Direcția Juridică                 f */\ 8?—

Constituiri in Comisia de analiză în baza Deciziei nr. 2907/25.06.2020 și subsemnata Roxana Bălăceanu, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, prin împuternicit Cristina Bîrzu.

S-au întrunit în vederea analizării prețurilor finale pentru obiectivul: ' Servicii de refacere pavaje și borduri în Sectorul 3”.

în urma analizării, se stabilește că prețurile finale analizate reprezintă valorile înscrise în coloana finală din anexa 1, parte integrantă a prezentului proces verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal pentru procedura de atribuire în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în 2 exemplare originale.


Președinte - Moise Alin Florin, Direcția Administrarea Domeniului Public


Membru


- Oprea Daniela, Direcția Administrarea Domeniului Public


Membru


- Gavrilă Dana-Camelia, Direcția Economică


Membru


- Emilia Carabulea, Direcția Investiții, Achiziții și învățământ


Membru


- Gălățanu Robert Alexandru, Direcția Juridică


Anexa 1 LA PROCES-VERBAL DE ANALIZĂ ȘI PROPUNERE DE ATRIBUIRE nr.

Ofertă preț AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

Nr. Crt

Denumire

U.M.

Cantitate

Preț estimat fără TVA

Valoare estimată fără TVA

Preț ofertat fără TVA Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Valoare ofertată fără TVA Societatea

AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Preț fără TVA propus spre atribuire

Valoare fără TVA propusă spre atribuire

1

Servicii reparație borduri mari din beton

ml

500.00

36.21

18,105.00

35.50

17,750.00

35.50

17,750.00

2

Servicii reparație borduri mici din beton

ml

750.00

32.13

24,097.50

31.50

23,625.00

31.50

23,625.00

3

Servicii reparație borduri mari din granit

ml

200.00

36.21

7,242.00

35.50

7,100.00

35.50

7,100.00

4

Servicii reparație borduri mici din granit

ml

440.00

32.13

14,137.20

31.50

13,860.00

31.50

13,860.00

5

Servicii reparație pavele beton de gr.6cm si 8cm pe nisip

mp

1,625.00

83.90

136,329.38

82.25

133,656.25

82.25

133,656.25

6

Servicii reparație pavele beton de gr.6cm si 8cm pe sapa

mp

864.00

103.38

89,317.73

10135

87,566.40

101.35

87,566.40

7

Servicii reparație pavele garnit (60x60x4, 60x60x2)

mp

1,325.00

169.32

224,349.00

166.00

219,950.00

166.00

219,950.00

8

Spargerl/desfaceri platforme beton 15-30 cm gr.

mp

3,250.00

209.41

680,569.50

205.30

667,225.00

205.30

667,225.00

TOTAL VALOARE FĂRĂ TVA

1,170,732.65

1,170,732.65

TOTAL VALOARE TVA

222,439.20

222,439.20

TOTAL VALOARE CU TVA         /

f --

—V \

1,393,171.85

1,393,171.85

TOTAL VALOARE ESTIMATĂ FĂRĂ TVA

1,194,147.30

TOTAL VALOARE ESTIMATĂ TVA

226,887.99

TOTAL VALOARE ESTIMATĂ CU TVA

1,421,035.29Președinte - Moise Alin Florin, Din

ecția Administrarea Domeniului Public
Membru - Oprea Daniela, Direcția Administrarea Domeniului Public                     [

Membru - Gavrilă Dana-Camelia, Direcția Economică               XÂ ~~

Membru - Emilia Carabulea, Direcția Investiții, Achiziții și învățământ

Membru - Gălățanu Robert Alexandru, Direcția Juridică____—y (T J

li' BSÎvP\

I                                  Ira 1

।                                 / l

(V-—

AS3-Administrare Străzi S3 SRL Președintele Consiliului de Administrație

ROXANA BĂLĂCEANU

Prin împuternicit, CRISTINA BÎRZU

/ M  %

/                STRĂZI S3       1

-----   1   /V- &RL 7/
PRI MĂRIA'^^

MEXA ■Hccs 3 M.

www.primarie3.r0-


TELEFON (004 021) 341 07 15 ■ 28 FAX (004 021} 341 07 15 E-MAIL d0menlu.puWrc@prirwie3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3,032158, București

imt&w </05So« /3oo€ ^.o^o

NOTA JUSTIFICATIVĂ PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE LEGALE PRECIZATE LA ART. 31 DIN LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, A SOCIETĂȚII AS3 ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

în conformitate cu prevederile:

Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) Nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • - Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

M SECTORULUI < ' BUCUREȘTI j


TELEFON (004 021) 34; 07 15 • 28 FAX (004 021} 341 07 15 E-MAIL d0meniu.publitPprimarie3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3,032158, București

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 241/12.06.2017 privind înființarea unei societăți având ca obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3; - Actul constitutiv actualizat;

Luând în considerare:

 • - Procesul-Verbal de analiză și propunere de atribuire aprobat de către Primar nr. 409409/30.06.2020 al Comisiei de analiză;

Declarația reprezentantului împuternicit ROXANA BĂLĂCEANU al Societarii AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L., anexă la prezenta notă justificativă.

 • - Prevederile art.10 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018.

"Art. 10. Procesul-verbal de analiză și propunere de atribuire a contractului

(1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiză și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizei, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

HCLS nr. 306 din data de 13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale, din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobata prin HCLS nr. 530 din 15.11.2018.

Din documentele puse la dispoziția Comisiei de analiză, prin oierta nr. 489/29.06.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 407976/29.06.2020, de către Societatea AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., întreprindere publică ce are ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, rezultă că societatea se încadrează în prevederile legale precizate la Art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum este menționat și justificat către Primar nr.

în Procesul-Verbal de analiză și propunere de atribuire aprobat de 409409/30.06.2020 al Comisiei de analiză, respectiv:


A "ț A      PRIMĂRIA*


TELEFON (004 051) 341 07 15 - 23 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL domeniu.public@prlmarlej.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3,032158, București

Raportat la prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:

a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

Conform Art. 2 lit. f) din Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr, 241/12.06.2017 privind înființarea unei societăți comerciale care are ca obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3.

. ” f) asociați : 1. Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 cu sediul în Calea Dudești nr.191, Sector 3, București reprezentat prin Primar, domnul Robert Sorin Negoiță.

2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL cu sediul în B-dul Basarabia nr.256 G, Centrul de Afaceri D Center, indicativ 1.2, sector 3, București, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790. ”

"Punctul G Capitalul Social: 1.000.000 lei divizat în 200 de părți sociale, fiecare în valoare nominala de 5000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel: Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 990.000 lei cuprinzător unui număr de 198 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL. 10.000 lei corespunzător a 2 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%”

Conform actului constitutiv al Societarii AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. actualizat;

 • - Declarația reprezentantului împuternicit ROXANA BĂLĂCEANU al Societății AS3 -Administrare Străzi S3 S.R.L.

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persooane juridice controlate de respective autoritate contractantă;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 251/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale Societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. prevede ca mai mult de 80% din activitățile Societății

■3^-țs-


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către Primăria Sectorului 3;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 34/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Societății AS3 Administrare Stăzi S3 SRL;

 • - Declarația reprezentantului împuternicit ROXANA BĂLĂCEANU al Societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

 • c) Nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele și care nu exercită o Influență determinant asupra persoanei juridice controlate.

Asa cum se arată la punctul g), Sectorul 3 ai Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, deține un nr. de 200 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel: Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 990.000 lei cuprinzător unui număr de 198 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%. Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. 10.000 lei corespunzător a 2 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%”.


Formularul 1


Operator economic

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

DECLARAȚIE

Subsemnata, reprezentant împuternicit al AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., Str.CALEA VITAN, nr.242, Corp C, etaj 1, Camerele: C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, Sector 3, București, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

 • 1. Societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. îndeplinește la data prezentei condițiile prevăzute de art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, respectiv

Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate, și le menține pe toată durata de valabilitate contractului.

 • 2. Societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. nu se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității.

 • 3. Societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. deține toate avizele necesare funcționării societății.

Subsemnata Roxana Bălăceanu declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

Subsemnata autorizez prin prezenta orice instituție, societate comerciala, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SECTOR 3 (PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data


completării: <59, oCOperator economic,


AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L Președinte Cpnsiliu de Administrație Roxana Bălăceanu
ACORD CADRU SERVICII


ANEW ndt. 3. i

Ucis S RA.SjOS/13.0?-


NR........................./.

Preambul

în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărâre nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Instrucțiunea nr. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art.

31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, emisă de Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice:

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • - Nota privind cuprinderea in Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție având ca obiect "Servicii de refacere pavaje și borduri în Sectorul 3”, aprobata de către Primarul Sectorului 3;

 • - OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - alte acte legislative aflate in vigoare la aceasta data.

s-a încheiat prezentul Acord Cadru între:

 • A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul in București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal RO4420465, avand cont ........................................................ deschis la TREZORERIA

SECTOR 3, reprezentata prin PRIMAR - ROBERT SORIN NEGOITA, în calitate de promitent achizitor, pe de o parte

Și

 • B. SOCIETATEA AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL, sediu Calea Vitan, nr. 242, Corp C, etaj 1, Sector 3, telefon/fax 0759040480, număr de înmatriculare J40/9897/21.06.2017 cod fiscal 377804080 cont(trezorerie, bancă) _______________________________ reprezentat prin ROXANA

BĂLĂCEANU, având funcția de Președinte Consiliu de Administrație, în calitate de prestator, pe de

altă parteAVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIU I PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV FLORIN MANEA

 • 2. Definiții
  • 2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. Acord-cadru - prezentul acord-cadru și toate anexele sale, având drept scop înțelegerea scrisă între părțile-promitente a elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată;

 • b. Contract subsecvent - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, care are ca obiect prestarea de servicii; contract reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

 • c. achizitor - beneficiarul contractului de prestare de servicii, așa cum acestea sunt specificate în anexe. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul achizițiilor publice; d. prestator - persoana juridică, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului contractului;

 • e. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

f.document scris - orice document intocmit de achizitor sau prestator, datat, semnat si confirmt de primire, care are legătură cu orice problema intervenita in derularea acordului cadru;

g.perioada de garanție - perioada de timp cuprinsa între data recepției la terminarea prestării și data recepției finale, a cărei durata se stabilește prin contract și în cadrul căreia executantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor defectelor aparate datorita nerespectarii clauzelor si specificațiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile, sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc, necorespunzatoare;

h.modifîcare - schimbare adusa specificațiilor dispusa de către achizitor potrivit acordului cadra;

i.forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

j.zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 • 3. Interpretare
  • 3.1. în prezentul acord cadru, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucra este permis de context.

  • 3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

  • 3.3. Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face in conformitate cu documentele contractului.

  • 3.4. Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite si interpretate ca parte din contract, in următoarea ordine de prioritate:

 • - Prevederile legii romane ;

 • - Prezentul contract, Împreuna cu anexele sale;

 • 4. Scopul acordului - cadru
  • 4.1. Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/ condițiilor esențiale care vor guverna contractele de furnizare ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord - cadra.

  • 4.2. Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect prestarea serviciilor prevăzute în anexele la prezentul acord-cadru.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI BUBLIC

DIRECTOR EXECUTIV             /

FLORIN MANEA         /) [V /

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte


Clauze obligatorii

5. Obiectul acordului cadru

5.1. Obiectul acordului cadru constă în prestarea serviciilor de refacere pavaje și borduri în Sectorul 3, astfel cum sunt indicate în anexele la’prezentul acord cadru și în condițiile precizate în caietul de sarcini.

 • 5.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de părți prin prezentul Acord Cadru.

 • 6. Prețul unitar al serviciilor și valoarea totală a serviciilor
  • 6 .1.Prețul unitar al serviciilor este cel inclus de promitentul prestator în propunerea financiară și este prevăzut în anexa nr. 1, la prezentul acord-cadru.

  • 6.2. Cantitatea previzională de servicii ce urmează a fi prestate în baza contractelor subsecvente este prevăzută în anexa nr. 11a prezentul acord-cadru.

  • 6.5. Valoarea totală a serviciilor fără TVA este 1.170.732,65 lei fără TVA, respectiv 1.393.171,85 lei cu TVA.

 • 7. Ajustarea prețului
  • 7.1. Prețul acordului-cadru nu se ajustează.

 • 8. Cantitatea previzională
 • 8.1.Cantitatea previzionala de servicii ce urmează a fi prestate în baza contractelor subsecvente este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul acord-cadru.

 • 9. Durata acordului cadru

  • 9.1. Durata prezentului acord-cadru este de 12 luni, respectiv de la data de ....................până la data

de.............

 • 9. Documentele acordului cadru
  • 9,1. Documentele acordului cadru sunt:

 • a) caietul de sarcini;

 • b) propunerea tehnică;

 • c) propunerea financiară;

 • d) anexe.

 • 9.2. Anexele prezentului contract fac parte integrantă din acesta.

 • 9. Obligațiile principale ale promitentului prestator
  • 9.1. Promitcntul-prestator se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să presteze servicii de refacere pavaje și borduri în Sectorul 3, în condițiile convenite în prezentul acord-cadru și în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

  • 9.2, Promitentul-prestator se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului acord-cadru.

  • 9.3. Promitentul-prestator se obligă ca serviciile prestate sa respecte cel puțin calitatea prevăzută în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.

  • 9.4. Promitentul-prestator se obligă să ducă la îndeplinire contractele subsecvente ce vor fi emise în baza acodrului-cadru;


  • 9.5. Promitentul-prestator se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

  • a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite sau în


  legătură cu serviciile prestate, și


  • b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de


  încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocjDi

  DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV FLORIN MANEA
  AVIZAT

  DIRECȚIA JURIDICA,

  Serviciul Legislație și Avizare Contracte  • 9.6. Promitentul-prestator se obligă să presteze serviciile prevăzte în acordul-cadru cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea tehnică.

  • 9.7. Promitentul-prestator se obligă să răspundă material pentru pagubele produse din vina sa promitentului -achizitor, în timpul executării serviciilor și în legătură cu neexecutarea, executarea defectuoasă sau executarea parțială a obligațiilor sale. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata acordului-cadru.

  • 9.8 Pe toata durata acordului-cadru, promitentul-prestator își asumă obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

 • 10. Obligațiile principale ale promitentului achizitor
  • 10.1. Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-prestator, să achiziționeze servicii de refacere pavaje și borduri în Sectorul 3, în condițiile convenite în prezentul acord-cadru.

  • 10.2. Promitentul-achizitor se obligă să atribuie contractele subsecvente prezentului acord-cadru numai cu respectarea condițiilor tehnice și financiare stabilite în acesta și în limita fondurilor existente la momentul încheierii acestora.

  • 10.3. Promitentul-achizitor se obligă să recepționeze serviciile ce fac obiectul prezentului acord cadru. în vederea realizării recepționării, achizitorul va notifica prestatorul într-un termen rezonabil.

  • 10.4. Promitentul-achizitor se obligă să pună la dispoziția promitentului-prestator toate datele și informațiile necesare pentru ducerea la îndeplinire a acordului cadru.

 • 11. Modalități de plată
  • 11.1. Plata serviciilor se va efectua în baza facturii fiscale emisă de prestator și acceptată de achizitor și în baza procesului verbal de recepție a serviciilor, aprobate de achizitor. Plata se va face în contul indicat de către prestator.

  • 11.2. Plățile se vor efectua în termen de 30 zile de la data primirii facturilor la Direcția Economică, din cadrul Primăriei Sectorului 3.

 • 12. Garanția de bună execuție
 • 12.1 Promitentul - Prestator are obligația de a constitui garanția de bună execuție pentru contractele subsecvente de servicii în conformitate cu prevederile stabilite în acestea.

 • 13. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor
  • 13.1 în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. (21) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 13.2 în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 13.3 Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. în acest caz, prstatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.


   DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIU Hlf PUBLIC

   DIRECTOR EXECUTIV            /

   FLORIN MANEA            fii/

   DIRECȚIA ECONOMICĂ   X  jV

   DIRECTOR EXECUTIV  /f      I

   OCTAVIAN GHEȚl .zf/       *

   4/ mi

   l o\ lieSvfsl /'£' /

   \                /     AVIZAT

   DIRECȚIA JURIDICA, Serviciul Legislație și Avizare Contracte

   Șef Serviciu     Ț „,

   Georgeta Vișan ‘ i (j >
 • 14. Conflictul de interese
  • 14.1. Promitentul prestator va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării acordului cadru ce vor fi încheiate în baza prezentului acord cadru, în mod obiectiv și imparțial.

  • 14.2. (1) Promitentul prestator garantează că va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație de conflict de interese și va notifica în termen de 5 zile despre această situație, în scris, promitentului achizitor.

  • (2) în situația în care promitentul prestator cu care s-a încheiat acordul cadru de furnizare se află în situație de conflict de interese sau într-o situație care, deși nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării acordului cadru și nu notifică achizitorul asupra situației apărute, aceasta dă dreptul achizitorului de a rezilia acordul cadru fără obligația notificării formale a prestatorului.

 • 15. Amendamente
  • 15.1 Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului acord, de a conveni, de comun acord, modificarea clauzelor, prin încheierea de acte adiționale.

  • 15.2 în măsura în care modificări ale legislației achizițiilor publice impun modificarea prezentului acord, aceasta se va realiza unilateral de către achizitor, prin act adițional semnat de către părțile contractante.

  • 15.3 Dacă pe durata derulării acordului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze acordul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate Ia prevederile legale.

  • 15.4 . Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea acordului-cadru sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia, în cazul modificării contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

 • 16. încetarea acordului cadru
  • 16.1. Prezentul acord cadru încetează:

 • a) prin ajungerea la termen

 • b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligații de aplicare a unor proceduri în raport cu anumite praguri valorice,

 • c) prin acordul scris al părților, precum și în orice alt caz prevăzut de lege;

 • d) în situația în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile, fără plata de despăgubiri, în condițiile prezentului Acord Cadru;

 • e) prin rezilierea intervenită în condițiile prevăzute în Acord Cadru.

 • 16.2. încetarea Acordului Cadru nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 16.3. în situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 16.4. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 16.5. Rezilierea prezentului acord cadru nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 16.6. Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului acord cadru.

 • 16.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral aordul cadru, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării prestatorului cuDIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV FLORIN MANEADIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV OCTAVIAN GHEȚU cel puțin 3 zile înainte de momentul rezilierii.

 • 16.8. în situația modificării acordului cadru cu încălcarea prevederilor legislative aplicabile, promitentul achizitor are dreptul de a denunța unilateral acordul cadru.

 • 16.9 Promitentul achizitor poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile promitentului-prestator, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându - se la acestea:

 • a) promitentul prestator nu execută acordul - cadru în conformitate cu obligațiile asumate (incluzând, fără a se limita la acestea, executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea parțială/incompletă etc);

 • b) promitentul prestator refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către achizitor ori refuză să răspundă solicitărilor acestuia;

 • c) promitentul prestator subcontractează obiectul prezentului Acord cadru;

 • d) ) în cazul în care împotriva promitentului prestator s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau falimentul.

 • 17. Forța majoră
  • 17.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forța Majoră să își îndeplinească oricare din obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării intervenției acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, prestatorul va suspenda prestarea serviciilor.

  • 17.2. Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează.

  • 17.3. îndeplinirea acordului cadru va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 17.4. Partea contractanta care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 17.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului acord cadru, fată ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese;

  • 17.6 Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.

 • 18. Soluționarea litigiilor
  • 18.1. Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea acordului cadru.

  • 18.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

 • 19. Răspunderea contractuală
  • 19.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul acord cadru atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • 20. Limba care guvernează contractul
  • 20.1. Limba care guvernează contractul este limba romana.

 • 21. Comunicări
  • 21.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisă în scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cat și în momentul primirii.


  DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PȚJBLIC DIRECTOR EXECUTIV FLORIN MANEA


  DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV OCTAVIAN GHEȚU

  AVIZAT

  DIRECȚIA JURIDICA,

  Serviciul Legislație și Avizare Contracte • 21.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 22. Legea aplicabila contractului
  • 22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul acord-cadru în doua exemplare, cate imul pentru fiecare parte.

PROMITENT ACHIZITOR

PROMITENT PRESTATOR

SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL PREȘEDINTE C.A.

ROXANA BĂLĂCEANU

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

Director Executiv,

Florin Manea

DIRECȚIA JURIDICA

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE

Șef Serviciu

Georgeta Vișan

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director Executiv,

Octavian Ghețu


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

DIRECTOR EXECUTIV f)        /

FLORIN MANEA         // I if [

AVIZAT

DIRECTIAJURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte


CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTĂRI SERVICII Nr.......................din data de...............................

la Acordul -cadru nr...................

Preambul

în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Instrucțiunea nr. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art.

31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, emisă de Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • - Nota privind cuprinderea in Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție având ca obiect "Servicii de refacere pavaje și borduri în Sectorul 3”, aprobata de către Primarul Sectorului 3;

 • - OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - alte acte legislative aflate in vigoare la aceasta data.

s-a încheiat prezentul Contract subsecvent de servicii între:

 • 1. Părțile contractante
 • A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul in București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal RO4420465, avand cont ........................................................ deschis la TREZORERIA

SECTOR 3, reprezentata prin PRIMAR - ROBERT SORIN NEGOITA, în calitate de achizitor, pe de o parte

Și

 • B. SOCIETATEA AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL, sediu Calea Vitan, nr. 242, Corp C, etaj 1, Sector 3, telefon/fax 0759040480, număr de înmatriculare J40/9897/21.06.2017 cod fiscal 377804080 cont(trezorerie, bancă) ______________________________ reprezentat prin ROXANA

BĂLĂCEANU, având funcția de Președinte Consiliu de Administrație, în calitate de prestator, pe de altă parte

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI P DIRECTOR EXECUTIV FLORIN MANEA


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV OCTAVIAN GHEȚU

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA, Serviciul Legislație și Avizare Contracte • 2. Definiții
  • 2.1, în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a.contract de achiziție publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris, care are ca obiect prestarea de servicii; contract reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

b.achizitor - beneficiarul contractului de prestare de servicii, așa cum acestea sunt specificate în anexe. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul achizițiilor publice; c.prestator - persoana juridică, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului contractului:

d.prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • e. document scris - orice document întocmit de achizitor sau prestator, datat, semnat si confirmt de primire, care are legătură cu orice problema intervenita in derularea acordului cadru;

f.perioada de garanție - perioada de timp cuprinsa între data recepției la terminarea prestării și data recepției finale, a cărei durata se stabilește prin contract și în cadrul căreia prestatorul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor defectelor aparute datorita ncrespectarii clauzelor si specificațiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile, sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc, necorespunzatoare;

g.modificare — schimbare adusa specifiactiilor dispusa de către achizitor potrivit acordului cadru;

h.forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • i.zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 • 3. Interpretare
  • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

  • 3.3. Intcrpretarea tuturor prevederilor contractului se face in conformitate cu documentele contractului.

  • 3.4, Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite si interpretate ca parte din contract, in următoarea ordine de prioritate:

 • - Prevederile legii romane ;

 • - Prezentul contract, împreuna cu anexele sale;

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1. Obiectul contractului constă în prestarea de servicii de refacere pavaje și borduri în Sectorul 3, indicate în anexele la prezentul contract și în condițiile precizate în caietul de sarcini.

 • 5. Prețul contractului
  • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor, este de .............................................lei exclusiv TVA, respectiv.....................................  lei

inclusiv TVA.

 • 5.2. Tarifele convenite pentru îndeplinirea contractului, sunt cele declarate de prestator în propunerea financiară.                                                    _____


D1RECȚIAADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


DIRECTOR EXECUTIV               . /

FLORIN MANEA

 • 6. Durata contractului
  • 6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părți, respectiv  și până la îndeplinirea tuturor obligațiilor, dar nu mai târziu de 31.12.2020.

 • 7. Documentele contractului
  • 7.1. Documentele contractului sunt:

 • a) caietul de sarcini;

 • b) propunerea tehnică;

 • c) propunerea financiară;

 • d) Proces-verbal de analiza;

 • e) H.C.L.S 3 nr.............din.............privind atribuirea către Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL a

acordului cadru având ca obiect prestarea serviciilor de refacere pavaje și borduri în Sectorul 3.

 • f) anexe.

 • 7.2. Anexele prezentului contract fac parte integrantă din acesta.

 • 8. Obligațiile principale ale prestatorului
  • 8.1 (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada convenită.

  • (2) Prestatorul se obligă să mențină prețul serviciilor pe toată perioada de derulare a contractului.

  • 8.2 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și asumate prin caietul de sarcini, anexă la contract.

  • 8.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu graficul de îndeplinire a activităților contractului.

  • 8.4 . Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună-execuție în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent. Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții contractuale, în cazul în care prestatorul nu își îndeplinește această obligație, contractul se consideră reziliat de drept, fără punere în întârziere și fără îndeplinirea nici unei formalități, fără intervenția instanței de judecată și fără plata nici unei despăgubiri.

  • 8.5 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și

 • ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • 8.6 Prestatorul se obligă să dețină atât personal de specialitate, cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

 • 8.7 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu obligațiile asumate și documentele contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

 • 8.8 . (1) Prestatorul are obligația de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru adoptate în implementarea proiectului.

 • (2) Prestatorul se obligă să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii și evitarea accidentelor

 • 8.9 Prestatorul se obligă să respecte perioada de garanție ofertată. în perioada de garanție a serviciilor prestate prestatorul trebuie să asigure remedierea oricărei defecțiuni în maxim 24 ore lucrătoare, de la transmiterea solicitării scrise, prin e-mail sau fax. în acest scop, părțile vor desemna persoane de contact/ responsabile de contract: nume, prenume, e-mail și telefon.

 • 8.10 Pe toata durata contractului, executantul își asumă obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

 • 8.11 Prestatorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.


  AVIZAT

  DIRECȚIA JURIDICA,

  Serviciul Legislație și Avizare Contracte


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV FLORIN MANEA


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV OCTAVIAN GHEȚ

 • 9. Obligațiile principale ale achizitorului
  • 9.1. Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

  • 9.2. Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate.

  • 9.3. Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea facturii acestuia la Direcția Economică din cadrul Primăriei Sectorului 3 al Municipiului București, pe baza acesteia și a procesului - verbal de recepție a serviciilor aprobate.

  • 9.4. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului toate datele și informațiile necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului.

  • 9.5. Achizitorul arc dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților în tot timpul prestării serviciilor, întocmind note de constatare pe care le transmite prestatorului.

  • 9.6. Achizitorul are dreptul să sancționeze prestatorul pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate, manifestate prin prestatrea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare.

  • 9.7. Achizitorul are obligația de a examina serviciile prestate, în vederea recepției, în cel mult 5 zile lucrătoare de la notificarea prestatorului.

 • 10. Modalități de plată
  • 10.1. Plata serviciilor se va efectua în baza facturii fiscale emisă de prestator și acceptată de achizitor și în baza procesului verbal de recepție a serviciilor aprobate de achizitor, prin direcția de specialitate. Plata se va face în contul indicat de către Prestator.

  • 10.2. Plățile se vor efectua în termen de 30 zile de la data primirii facturilor la Direcția Economică, din cadrul Primăriei Sectorului 3.

 • 11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor
  • 11.1 în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. (21) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.2 în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.3 Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. în acest caz, prstatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanția de bună - execuție a contractului

12.1 Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA, în valoare de ......................Ici, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului

contract de ambele părți. Perioada de valabilitate a garanției va fi egală cu durata contractului la care se adaugă perioada de garanție (36 luni).

D1RECȚIAADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

DIRECTOR EXECUTIV                                  & ix «X

FLORIN MANEA       /7   (11/       / f         V \

. k           hi Mft Yi

DIRECȚIA ECONOMICĂ f        J f         Iz            D 1

DIRECTOR EXECUTIV/"/             I           I ol             Ar j

OCTAVIAN GHEȚliy V           [          \             Z? /

/ / x                     \ox\.  —

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul l egislație și Avizare Contracte

Șef Serviciu ftA

Georget» Vișan /

-Ți

Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Prestatorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

 • 12.2. In cazul în care prestatorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 12.1, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu își îndeplinește sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 12.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

 • 13. Recepție și verificări
  • 13.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din contract.

  • 13.2 Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanții săi împuterniciți, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

  • 13.3 Recepția (cantitativă și calitativă) se va face la livrare, în prezența ambelor părți și va fi consemnată într-un proces-verbal, semnat de ambele părți.

 • 14. începere, finalizare, întârzieri, sistare
  • 14.1 (1) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în termenul convenit prin prezentul contract.

 • (2) în cazul în care prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului părțile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.

 • 14.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în termen, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

 • 14.3 în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

 • 14.4 Dacă pe parcusul derulării contractului achizitorul nu respectă termenele de plată, acesta are obligația de a notifica, în timp util, prestatorului modificarea datei de efectuare a plăților. Modificarea datei de efectuare a plăților se face cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

 • 14.5 Cu excepția prevederilor clauzelor privind forța majoră, o întârziere în efectuarea plăților dă dreptul prestatorului de a solicita penalități achizitorului, potrivit prevederilor clauzei 11.

  15. Ajustarea prețului contractului

  15.1. NU SE AJUSTEAZĂ PREȚUL CONTRACIUI.U1____

  DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC   /

  DIRECTOR EXECUTIV      ZZ      /-). /      /               \ \

  FLORIN MANEA         #      / /A/      1 Ș             1 1

  DIRECȚIA ECONOMICĂ y/          II       \                /

  DIRECTOR EXECUTIV/ /          //                     /o /

  OCTAVIAN GHIJ/ /         V

  7OS

  AVIZAT

  DIRECȚIA JURIDICA,

  Serviciul Legislație ți Avizare Contracte

  Șef Serviciu

  Georgeta Vlșan

 • 16. Conflictul de interese
  • 16.1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractului ce vor fi încheiate în baza prezentului contract, în mod obiectiv și imparțial,

  • 16.2. (1) Prestatorul garantează că va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație de conflict de interese și va notifica în termen de 5 zile despre această situație. în scris, achizitorului.

  • (2) în situația în care prestatorul cu care s-a încheiat contractul de prestare servicii sub formă de închiriere se află în situație de conflict de interese sau într-o situație care, deși nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării contractului și nu notifică achizitorul asupra situației apărute, aceasta dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul fără obligația notificării formale a prestatorului.

 • 17. Amendamente
  • 17.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

  • 17.2 în măsura în care modificări ale legislației achizițiilor publice impun modificarea prezentului contract, aceasta se va realiza unilateral de către achizitor, prin act adițional semnat de către părțile contractante.

 • 18. încetarea contractului
  • 18.1. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ajungerea la termen

 • b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligații de aplicare a unor proceduri în raport cu anumite praguri valorice,

 • c) prin acordul scris al părților, precum și în orice alt caz prevăzut de lege;

 • d) în situația în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile, fără plata de despăgubiri, în condițiile prezentului Contract;

 • e) prin rezilierea intervenită în condițiile prevăzute în Contract,

 • 18.2. încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 18.3. în situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executărîi parțiale de către Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 18.4. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 18.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 18.6. Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 18.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării prestatorului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul rezilierii.

 • 18.8. în situația modificării prezentului contract cu încălcarea prevederilor legislative aplicabile, achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul.

 • 18.9 Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz dc 15 (cincisprezece) zile -prestator, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându - se la acestea:

 • a) prestatorul nu execută acordul - cadru în conformitate cu obligațiile asumate (incluzând, fără a se limita la acestea, executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea parțială/incompletă etc);


  direcția economică DIRECTOR EXECUTIV OCTAVIAN GHEȚU
  AVIZAT

  DIRECȚIA JURIDICA,

  Serviciul Legislație și Avizare Contracte • b) prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către achizitor ori refuză să răspundă solicitărilor acestuia;

 • c) prestatorul subcontractează obiectul prezentului Acord cadru;

d)) în cazul în care împotriva prestatorului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau falimentul.

 • 19. Cesiunea
  • 19.1. într-un contract de achiziție publica este permisa doar cesiunea creanțelor născute din acel contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

 • 20. Forța majoră
  • 20.1 Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forța Majoră să își îndeplinească oricare din obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 30 de zile de la data constatării intervenției acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, prestatorul va suspenda prestarea serviciilor.

  • 20.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

  • 20.3 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 20.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 20.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, iară ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

  • 20.6 Nu va reprezenta o încălcare a obligațiilor din contractul de prestare servicii de către oricare din părți situația în care executarea obligațiilor este împiedicată de împrejurări de forță majoră care apar după data semnării contractului de prestare servicii de către părți.

  • 20.7 Prestatorul nu va răspunde pentru daune-interese/majorări de întârziere dacă, și în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligațiilor din prezentul contract de prestări servicii este rezultatul unui eveniment dc forță majoră. în mod similar, achizitorul nu va datora majorări de întârziere pentru plățile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către prestator pentru neexecutare, dacă, și în măsura în care, întârzierea achizitorului sau altă neîndeplinire a obligațiilor sale este rezultatul forței majore.

  • 20.8 Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.

 • 21. Soluționarea litigiilor
  • 21.1. Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

  • 21.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

 • 22. Răspunderea contractuală
  • 22.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • 23. Limba care guvernează contractul
  • 23.1. Limba care guvernează contractul este limba romana.

 • 24. Comunicări
  • 24.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisă în scris.


   AVIZAI

   D1RECTIA J URIDICA,

   Serviciul Legislație și Avizare ContracteDIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI DIRECTOR EXECUTIV FLORIN MANEA


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV OCTAVIAN GHEȚ

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cat și în momentul primirii.

 • 24.2. Comunicările între părți sc pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 25. Legea aplicabila contractului
  • 25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

 • 26. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

-din partea prestatorului: doamna Roxana Bălăceanu

-din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului București - Direcția Administrarea Domeniului Public

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

PRESTATOR

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL

PREȘEDINTE C.A.

ROXANA BĂLĂCEANU


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

Director Executiv,

Florin Manea

DIRECȚIA JURIDICA

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE

Șef Serviciu

Georgeta Vișan

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director Executiv, Octavian Ghețu


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUpLIC DIRECTOR EXECUTIV FLORIN MANEA
AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare ContracteCABINET PRIMAR


BUCUREȘTITELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@prim2rie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a acordului cadru având ca obiect "Servicii de refacere pavaje și borduri în Sectorul 3"

Ținând cont de ampla activitate desfășurată de Direcția Administrarea Domeniului Public, prin serviciile de specialitate, în ceea ce privește procesul de montare, reparație și întreținere a bordurilor și pavelelor la nivelul Sectorului 3, s-a identificat necesitatea achiziționării de servicii de refacere pavaje și borduri, luând în considerare că pe perioada stării de alertă, DADP Sector 3 nu poate asigura angajarea personalului calificat în vederea satisfacerii toturor necesităților identificate în teren.

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, societatea AS3-Admlnistrare Străzi S3 SRL a înaintat anunțul de intenție nr. 472/23.06.2020 înregistrat cu nr. 399966/CP/23.06.2020 prin care își exprimă intenția privind prestarea de servicii.

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, societate care are ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisă, cu o valoare de 1.170.732,65 lei fără TVA, respectiv cu o valoare de 1.393.171,85 lei inclusiv TVA.

Luând în considerare cele menționate și ținând seamă de raportul de specialitate nr. 409557/30.06.2020 al Direcției Administrarea Domeniului Public, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


PRI MARIATELEFON (004 021) 341 07 15 • 28 FAX (004 02ij 34I 07 15 E-MAIL d0mentu.publk@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. .'ă.Qg.S^Z.Sa.QiS^odo

RAPORTDE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind atribuirea către SocietateaAS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. a acordului cadru având ca obiect „Servicii de refacere pavaje și borduri în Sectorul 3”

în conformitate cu prevederile:

- Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) Nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • - Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • - HCL S3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Nota privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție având ca obiect "Servicii de refacere pavaje și borduri în Sectorul 3”, aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • - Anunțul de intenție al Societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. nr. 472/23.06.2020, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, Cabinet Primar sub nr. 399966/23.06.2020;

 • - Adresă Cabinet Primar nr. 399216/23.06.2020 privind întocmirea Modelului de acord cadru, contract subsecvent, caietului de sarcini și instrucțiunilor de ofertare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 251/16.04.2019 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2019 al Societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 34/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Societății AS3 Administrare Stăzi S3 SRL;

 • - Referatul nr. 401735/24.06.2020 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii în vederea atribuirii acordului cadru în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L.;

 • - Invitația de participare nr. 406049/26.06.2020, transmisă către Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L;

 • - Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 2907/25.06.2020 ;

Scrisoarea de înaintare a ofertei nr. 489/29.06.2020 a Societății AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L., înregistrată la PS3 cu nr. 407976/29.06.2020;

 • - Procesul - Verbal de deschidere a ofertei nr. 409181/30.06.2020;

 • - Procesul -Verbal de analiză și propunere de atribuire aprobat de către Primar nr. 409409/30.06.2020 al Comisiei de analiză;

 • - Notă justificativă nr. 409508/30.06.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare',

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată si datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3._______________________

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile Art. 10 si Art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018, care stipulează:

Art. 10. Procesul-verbal de analiză și propunere de atribuire a acordului cadru

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiză și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizei, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Procesul-verbal de analiză și anexele aferente acestuia vor fi semnate de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) In baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare..

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de analiză și anexele acestuia, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art. 11. Atribuirea si încheierea a acordului cadru T

(l)Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de analiză, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ”,

HCLS3 nr. 306 din data de 13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale, din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București, a

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată si datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Ț’i *


SECTORULUI

BUCUREȘTI


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobata prin HCLS3 nr. 530 din 15.11.2018.

Ținând cont de ampla activitate desfășurata de Direcția Administrarea Domeniului Public, prin serviciile de specialitate, în ceea ce privește procesul de montarea, reparație și întreținere a bordurilor și pavelelor la nivelul Sectorului 3, s-a identificat necesitatea achiziționării de servicii de refacere pavaje și borduri, luând în considerare că pe perioada stării de alertă, DADP Sector 3 nu poate asigura angajarea personalului calificat în vederea satisfacerii toturor necesităților identificate în teren, astfel supunem spre aprobarea Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către Societatea AS3 — Administrare Străzi S3 S.R.L. a acordului cadru având ca obiect "Servicii de refacere pavaje și borduri în Sectorul 3 ”, respectiv:

- Aprobarea prețurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal de analiză nr.

409409/30.06.2020 aferent proiectului având ca obiect ” Servicii de refacere pavaje și borduri în Sectorul 3 ”,

Aprobarea notei justificative privind încadrarea în prevederile legale precizate la art.

31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

- Aprobarea încheierii acordului cadru având ca obiect ” Servicii de refacere pavaje și borduri în Sectorul 3” cu Societatea AS3 — Administrare Străzi S3 S.R.L.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

DIRECTOR EXECUTIV   /

MANEA FLORIN /

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

PRI MÂR1A SECTORULU! BUCUREȘTI

Referitor: atribuire către Societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. a acordului cadru având ca obiect „Servicii de refacere pavaje și borduri în Sectorul 3”

Prin prezenta, va transmitem alăturat următoarele documente:

 • - Proiectul de HOTĂRÂRE privind atribuirea către Societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. a acordului cadru având ca obiect ”Servicii de refacere pavaje și borduri în Sectorul 3 ”,

 • - Raportul de specialitate nr. 409557/30.07.2020 al Direcției Administrarea Domeniului Public Sector 3;

 • - Procesul-Verb al de analiză și propunere de atribuire aprobat de către Primar nr. 409409/30.06.2020 al Comisiei de analiză, însoțit de anexe;

 • - Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, nr. 409508/30.06.2020;

 • - Modelul de acord cadru având ca obiect "Servicii de refacere pavaje și borduri în Sectorul 3 ” cu Societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L;

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopulmdeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul d...... de pe ordine: suplimentarea ordinii dc-zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de........J

Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..........■, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ......

de pe ordinea de zi / suplimentarea uidiim~du zi a ședinței ordmare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA »

MÂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL

referitor kuproiectiil de hotărâre înscrisdh punctul....3..... de pe or suplimejitafea ordinii de zi a ședinței opdfinare/extraordinare din data de ..

.inea de zi /


Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de ........a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.............de pe ordinea de zi / suplimentai Ca ordinii de zi a ședinței ordmareTextraordinare,

și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NLFjWORABTL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, BELU-SIMA ELRNA- DANIELA

w

MEMBRI:    r Z\

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONTARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIELMUNICIPIUL BUCUREȘTI s CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței grdinarefextraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul..........SI-., de pe ordinea de zi / suplimentarea"ordinii de zi a ședinței

onjjaafSTextraordinare, și consideră că acesta A FOST / NJJ--A--FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN