Hotărârea nr. 207/2020

HCLS3 nr.207 din 13.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor facilități fiscale în temeiul OUG nr. 69/2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 13.07.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 416033/CP/06.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • — Raportul de specialitate nr. 415467/06.07.2020 al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale;

 • - Adresa nr. 415462/06.07.2020 a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. V și art. VI din OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale;

 • A rt. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • - H.C.G.M.B. nr. 216/2020 privind scutirea, pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, de la plata taxei pentru utilizarea locurilor publice cu unități de alimentație publică și terase de vară situate pe domeniul public administrat de autoritățile din subordinea Consiliului General al Municipiului București;

H.C.G.M.B. nr. 217/2020 privind modificarea și completarea H.C.G.M.B. nr. 244/2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2020, modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 724/2019;

 • - H.C.G.M.B. nr. 218/2020 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București referitor la posibilitatea acordării unor facilități;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) și art. 166 alin. (2) lit. e) și alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

 • A rt.l. (1) Se aprobă scutirea, pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, de la plata taxei pentru utilizarea locurilor publice cu terase de vară situate pe domeniul public administrat de autoritățile din subordinea Consiliului Local al Sectorului 3.

(2) Se suspendă până la data de 31.12.2020 aplicarea taxei pentru utilizarea locurilor publice cu terase de vară situate pe domeniul public administrat de autoritățile din subordinea Consiliului Local al Sectorului 3, prevăzută la pct. 3.13 din anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 244/2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2020, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 724/2019, precum și dispozițiile pct. 3.11 din anexa nr. 2a referitoare la Normele metodologice de aplicare a taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice și a altor taxe în Municipiul București.

(3) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1) și (2) utilizatorii au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale o cerere de acordare a scutirii, în condițiile prevăzute la art. VI din OUG nr. 69/2020.

Art.2. (1) Se reduce impozitul anual pe clădiri, aferent anului 2020, cu o cotă de 17%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

(2) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1) utilizatorii au obhgația ca pana la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale o cerere de acordare a scutirii, în condițiile prevăzute la art. V din OUG nr. 69/2020.

Art.3. (1) Se scutește de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, pentru perioada stării de urgență, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

(2) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1) utilizatorii au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale o cerere de acordare a scutirii, în condițiile prevăzute la art. V din OUG nr. 69/2020.

Art.4. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 207 DIN 13.07.2020
PRIMĂRIATELEFON {004 021) 318 03 23 - 23 FAX (004 ©fci) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro Calea Dud ești nr. 191, Sector 3, 031084, București

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale în temeiul OUG nr. 69/2020

Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României precum și evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, stabilește ca pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind:

reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice;

- scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

— scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de ministerul economiei, energiei și mediului de afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

PRIMĂRIA

Totodată, consiliile locale ale sectoarelor municipiului bucurești au fost împuternicite prin H.C.G.M.B. nr. 217.18.06.2020 cu privire la posibilitatea aprobării suspendării taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru desfășurarea unor activități de comercializare cu caracter sezonier (ocazional), a locurilor publice cu unități de alimentație publică și terase de vara, iar prin H.C.G.M.B. nr. 218/2020 au fost împuternicite cu privire la posibilitatea acordării facilităților mai sus menționate.

Având în vedere faptul că data până la care Consiliul Local poate aproba acordarea facilităților este 14.08.2020, precum și termenul scurt până la care utilizatorii pot depune cererile, respectiv 15.09.2020, este necesară adoptarea cu celeritate a prezentului proiect.

Ținând seama de cele prezentate precum șî de raportul de specialitate nr. 415467/06.07.2020 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMĂRIA T-

SECTORULUI <

BUCUREȘTI^f


J t al Str Sfen:a V r. 32 sector 03^205 L-.-rcmesL wwwJitljTO telefon ^004 021) 327 51 45 fox (004 021} 327 51 46 e-ir.ail reiai JîcHjjdlucrț 1 Str. S'ur.-: V • ltî r '.32, Sector 3, Gjcicș Si cu ti telefon (004 021) 327 5? 45 fax (00402') 327 5: 46


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul privind acord area/aprobarea unor facilități fiscale în temeiul OUG nr. 69/2020

Prin O.U.G nr. 69/2020 s-a stabilit ca pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind:

 • - reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice;

 • - scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

 • - scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de ministerul economiei, energiei și mediului de afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

Prin H.C.G.M.B. nr. 217/2020 au fost împuternicite consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București cu privire la posibilitatea aprobării suspendării aplicării taxei prevăzute la pet, 3.13 din anexa nr. 2 și pct. 3.11 din anexa nr. 2a ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București, începând cu anul 2020, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 724/2019,

Prin H.C.G.M.B. nr. 218/2020 au fost împuternicite consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București referitor la posibilitatea acordării unor facilități.

PRIMĂRIA

Sud’jI centrai St - Smp ‘a V.ien a. 32 sector 3. oj tzcș b/-:urosu www.diU3.ro telefon r‘004 dsîJ 327 5? 45 fax (qc-4 oji } 32? 51 z.<< e-matl re7 ii,.^6 tl3.r0

re 1 S , S'a Vi<e i r r.32, Sector j, ey.icj E... ...r; telefon fcx-.ț 021} 327 51 45 : fax fc ‘>4 02: j 32? 5: 46


Având în vedere termenul scurt până la care se pot depune cererile, respective 15.09.2020, complexitatea documentației care trebuie atașată, timpul necesar pentru analiza documentației, este necesară urgentarea aprobării hotărârii.

Având în vedere cele prezentate, prevederile art. 5 și art. 6 din OUG nr. 69/2020, precum si H.C.G.M.B. nr 216/2020, H.C.G.M.B. nr 217/2020, H.C.G.M.B. nr 218/2020, considerăm că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept necesare adoptării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a Hotărârii privind acordarea unor facilități fiscale.


SLCTORUL*

;WCUKESTL

■www.dit)3.r»'


.ir>. S.i. S.rtfiU V ncri Nr.y, sector Jucls.cș’

www.di%.rts

t^w;n(oo4 02.1)    5: 45

foțco.ț cri) 32751 4>> t~mail re d.vj.ro


Adresa de corespondenta: Str. Carr.p.a Libertății Nr.jS. Sector 3,030373, BucuresL

Punct de lucru: Sir. Sianta Vineri Nr.32, Sector 3, 0302.05, București /

Serviciul Inspecție Fiscala 15^^/

Către,

Cabinet Primar


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector            ța extrordinară, vă

transmitem propunerea de inițiere, de către Primarul Sectorului 3, a proiectului de “Hotărâre privind acordarea/aprobarea unor facilități fiscale în temeiul OUG nr. 69/2020”.

Anexat vă transmitem următoarele documente;

- Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3,

Proiectul de hotărâre.

Director General,Datete dufftrwvoa^îra pardonate sunt Arelucrate de Disecția GenerJa Importe si Taxe Locale Sector 3 in caiîforr îfetâ cu Regufc-.nenîwt Ufiiiiîți Eurapantr 2016.678 in scopul îndeplinirii fcini                   » pot fi dezvăluite uror Cerii i;i baza un.teme i l-gal jtffcJKîiijat, Va pub- li         dreiwJte prwtzMte in fegufc meniul 201G/&7S». ps .^itr-o cpren scris-:., svmnata si

tijrax psa&eia Diresei Ge-w«i>k lâ’.po< Tax& tocate Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......v......de pe ordinea de zi /t

.suplimentarea ordinii de-ei a ședinței ordinarefextraordinare din data de.......

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de...........a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....d.......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordwwe/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A FOST-întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE PĂUN


MEMBRI:

RADU CONSTANTINSECRETAR,

HONTARU VALERICA 5FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN
TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI j CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....&......de pe orc

suplimentarea ordinii de zi a ședinței.ordinare/extraordinare din data de ....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ....zL........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

jwjmare/extraordinarc, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, \

VĂDUVA IULIAN A

SECRETAR, VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂ UNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN