Hotărârea nr. 206/2020

HCLS3 nr.206 din 13.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării din bugetul local, prin unitățile de învățământ preșcolar de stat, a unui sprijin financiar în vederea derulării proiectului „Grădinița de vară”, pe raza Sectorului 3, în perioada iulie — august 2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 13.07.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 412223/CP/02.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 410504/30.06.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

 • - Adresa nr. 410708/01.07.2020 a Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

In conformitate cu prevederile:

 • - Art. 103 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Art.l 1 din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.28/11.06.2020;

 • - Ordinului comun al Ministerului Sănătății, Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 1076/4518/3936/2020, privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;

 • - Adresa nr. 410498/30.06.2020 a Ministerului Educației și Cercetării - Inspectoratul Școlar al Municipiului București,

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • — Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. 1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, prin unitățile de învățământ preșcolar de stat, a sumei de 424,350,00 lei necesară pentru plata cheltuielilor de personal implicat în proiectul „Grădinița de vară”, pe raza Sectorului 3 în perioada iulie - august 2020, pentru următoarele categorii de personal:

 • a) Personal didactic (Profesori învățământ preșcolar, Educatoare) - 100 lei/zi,

 • b) Personal didactic auxiliar (Administrator) - 75 lei/zi,

 • c) Personal nedidactic (îngrijitori, Bucătari, Mecanici, Spălătorese etc.) - 50 lei/zi.

Art.2. Suma de 424.350,00 lei poate fi majorată în funcție de numărul cererilor de înscriere a copiilor în proiectul "Grădinița de vară”.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții, Achiziții și învățământ și Direcția Economică, și unitățile de învățământ preșcolar de stat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVA

NR. 206 DIN 13.07.2020

PRIMĂRIA


www.prlmarie3.ro


CABINET PRIMAR

TELEFON {004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprunar@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București


REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local, prin unitățile de învățământ preșcolar de stat, a unui sprijin financiar în vederea derulării proiectului „Grădinița de vară", pe raza Sectorului 3, în perioada iulie - august 2020

în actualul context epidemiologie, conform articolul 11 al Hotărârii nr. 28 din 11.06.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență este permisă desfășurarea activităților în creșe, grădinițe, after- school pe perioada vacanței de vară, în condiții stabilite prin ordin comun al Ministerului Sănătății, Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Astfel, prin Ordinul Comun al Ministerului Sănătății, Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Muncii șl Protecției Sociale nr. 1076/4518/3936/2020 au fost stabilite măsurile necesare în vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.

Ținând cont de prevederile art. 103 alin (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, potrivit cărora “consiliile locale ale sectoarelor municipiului București pot contribui din bugetele proprii la finanțarea de bază și complementară a unităților de învățământ preuniversitar de stat”, Ministerul Educației și Cercetării - Inspectoratul Școlar al Municipiului București a solicitat prin adresa nr. 410498/30.06.2020 luarea unor măsuri privind asigurarea desfășurării activității în condiții de maximă siguranță în cadrul programului „Grădinița de vară” precum și sprijin financiar pentru plata personalului implicat în deschiderea și funcționarea unităților de învățământ preșcolar pe perioada vacanței de vară (lunile iulie și august 2020).

Bugetul prevăzut pentru acordarea sprijinului financiar este în valoare de 424.350,00 lei, putând fi majorat în funcție de numărul cererilor de înscriere a copiilor în cadrul proiectului, pentru un număr estimat de 64 cadre didactice (profesori învățământ preșcolar, educatoare), 2 cadre didactice auxiliare (administrator), 76 cadre nedidactîce (îngrijitori, bucătari, mecanici, spălătorese), după cum urmează:

 • > Personal didactic (profesori învățământ preșcolar, educatoare) -100 lei / zi,

 • > Personal didactic auxiliar (Administrator) - 75 lei / zi,

 • > Personal nedidactic (îngrijitori, bucătari, mecanici, spălătorese) - 50 lei / zi, numărul de personal putând varia în funcție de necesitățile zilnice.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 410504/30.06.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al SectoruldVȘA

PRIMĂRIADIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII Șl ÎNVĂȚĂMÂNT SERVICIUL ADMINISTRARE CLĂDIRl/UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SI AVIZARE CONTRACTE UNITĂTI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

I

TELEFON (004 021) 31803 23 - 28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiiachizitii@primarie3.ro,

secretari :2tinvatamant@primarie3,rQ

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 410504 / 30.06.2020

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local, prin unitățile de învățământ preșcolar de stat, a unui sprijin financiar în vederea derulării proiectului „Grădinița de vară”, pe raza Sectorului 3, în perioada iulie -august 2020

Având în vedere:

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art.ll din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.28/11.06.2020;

Ordinul comun al Ministerului Sănătății, Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 1076/4518/3936/2020, privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;

 • - Adresa Ministerului Educației și Cercetării - Inspectoratul Școlar al Municipiului București înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 410498 / 30.06.2020, prin care solicită sprijinul financiar pentru plata personalului angajat în cadrul Grădinței de vară, propusă a fi deschisă la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - Punctul de vedere al Direcției Juridice-Serviciul Legislație și Avizare Contracte nr. 40052/29.06.2020.

Prin dispozițiile Ordinului comun al Ministerului Sănătății, Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 1076/4518/3936/2020 s-a reglementat redeschiderea creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor, adoptându-se un set de măsuri specifice în vederea pregătirii acestor unități.

primăria

TO SECTORULUI

\dj^;/ BUCUREȘTI


DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII SI ÎNVĂȚĂMÂNT SERVICIUL ADMINISTRARE CLĂDIRl/UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl AVIZARE CONTRACTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

în acest sens, între autoritățile și instituțiile publice prevăzute a duce la îndeplinire prevederile ordinului mai sus indicat sunt menționate unitățile de stat de învățământ preșcolar.

Urmare a adoptării acestui ordin, Inspectoratul Școlar al municipiului București a solicitat Sectorului 3 al municipiului București sprijin financiar pentru plata personalului implicat în deschiderea și funcționarea unităților de învățământ preșcolar pe perioada vacanței <|e vară ( lunile iulie și august 2020).

Potrivit dispozițiilor art.101 alin.(l) din Legea educației nr. 1/2011 finanțarea unităților de învățământ cuprinde finanțarea de bază, finanțarea complementară și finanțarea suplimentară.

De asemenea, prin prevederile art.103 alin.(l) Ministerul Educației și Cercetării are drept de inițiativă în domeniile politicii financiare și resurselor umane din domeniul educației și colaborează cu alte ministere, cu autorități locale, structuri asociative reprezentative ale autorităților administrației publice locale, cu asociații reprezentative ale părinților, asociații reprezentative profesionale ale cadrelor didactice, precum și cu sindicatele reprezentative.

Mai mult, prin prevedeile alin.(2) al aceluiași articol s-a reglementat posibilitatea alocării unor resurse bugetare din bugetul local pentru finanțarea de bază și complementară, astfel Consiliile locale și consiliul județean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București pot contribui din bugetele proprii la finanțarea de bază și complementară a unităților de învățământpreuniversitar de stat.

Cadrul legal privind finanțarea unităților de învățământ a fost indicat de către Direcția Juridică-Serviciul Legislație și Avizare Contracte prin adresa nr. 40052 / 29.06.2020.

Cheltuielile referitoare la personalul angajat în cadrul unităților de învățământ fac parte din finanțarea de bază a acestora, în conformitate cu dispozițiile art.104 alin. (2) din Legea nr.1/2011.

In raport de necesitățile comunicate de către Ministerul Educației și Cercetării - Inspectoratul Școlar al Municipiului București s-a realizat un buget ce prevede fondurile necesare pentru perioada verii, anexat prezentului raport de specialitate.

Drept urmare, luând în considerare necesitatea deschiderii pe perioada vacanței de vară a grădinițelor în actualul context epidemiologie, așa cum s-a solicitat prin adresa Ministerului Educației și Cercetării - Inspectoratul Școlar al Municipiului București și în baza dispozițiilor

PRIMĂRIA ‘ORULUI UCU REȘTJ


BUCU REST)


DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII Șt ÎNVĂȚĂMÂNT SERVICIUL ADMINISTRARE CLĂDIRl/UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl AVIZARE CONTRACTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Legii educației naționale nr. 1/2011, propunem spre analiză și dezbatere Consiliului Local Sector 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, prin unitățile de învățământ preșcolar, a cheltuielilor cu personalul angajat în cadrul grădinițelor de stat, de pe raza Sectorului 3, deschise în perioada iulie - august, pentru următoarele categorii de personal:

 • - Personal didactic (profesori învățământ preșcolar, educatoare) - 100 lei / zi,

 • - Personal didactic auxiliar (Administrator) - 75 lei / zi,

 • - Personal nedidactic (îngrijitori, bucătari, mecanici, spălătorese) - 50 lei / zi.

Bugetul prevăzut pentru acordarea sprijinului financiar este în valoare de 424.350,00 lei pentru un număr estimat de 64 cadre didactice (profesori învățământ preșcolar, educatoare), 2 cadre didactice auxiliare (Administrator), 76 cadre nedidactice (îngrijitori, Bucătari, Mecanici, Spălătorese). Numărul de personal, poate varia în funcție de necesitățile zilnice

Director Executiv

Irina Gina Soroci

Serviciul Administrare Clădiri / Unități de învățământ

și Avizare Contracte Unități de învățământ

Marius Constantin Popescu

întocmit: Chi’


- Silviu


PRIMĂRIA^ r

SECTORULUI 4 ,^>z     EUCURFȘTI^ /DIRECȚIA JURIDICĂ                 s'

SERVICIUL LEGISLAȚIE Șl AVIZARE CONTRACTE fyj tțocio șzjfl-oc TELEFON         J1B&3 23 23 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL juZ‘dic@p7mar^-

Catea Dudcșli m. 191 Sector 3, 03108.4, Bucur?

DIRECȚIA INVESTIȚII; ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE CLĂDIRI/UNITĂȚÎ DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI AVIZARE CONTRACTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Având în vedere adresa dumneavoastră înregistrată sub nr.400052/23.06/2020 vă comunicăm următoarele:

Prin dispozițiile Ordinului comun al ministerul Sănătății, ministerul Educației și Cercetării, ministerul Muncii și Protecției Sociale nr. 1076/4518/3936/2020 s-a dispus redeschiderea creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor, reglementându-se și o serie de măsuri necesare pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în contextul redeschiderii acestora.

Cadrul legal privitor la finanțarea unităților de învățământ este dat de prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, potrivit prsevderiîor art.SOl aîin.(l) din Legea nr.1/2011 Finanțarea unităților de învățământ preuniversitar cuprinde finanțarea de bază, finanțarea complementară și finanțarea suplimentară.

De asemenea, potrivit art.103 alin.(l) din Legea nr.1/2011 Ministerul Educației și Cercetării are drept de inițiativă în domeniile politicii financiare și resurselor umane din domeniul educației și colaborează cu alte ministere, cu autorități locale, structuri asociative reprezentative ale autorităților administrației publice locale, cu asociații reprezentative ale părinților, asociații reprezentative profesionale ale cadrelor didactice, precum și cu sindicatele reprezentative.

Totodată, prin alineatul al doilea al aceluiași articol Consiliile locale și consiliul județean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București pot contribui din bugetele proprii la finanțarea de bază și complementară a unităților de învățământ preuniversitar dp stat.


DIRECȚIA JURIDICĂ

SERVICIUL LEGISLAȚIE 51 AVIZARE CONTRACTE

După cum se poate observa, prin prevederile art.103 alin.(2) din Legea nr. 1/2011 s-a reglementat posibilitatea finanțării unităților de învățământ prin bugetul local. Subliniem faptul că aceasta reprezintă numai o posibilitate și nu este instituită ca o obligație în sarcina sectoarelor municipiului București.

Astfel, Isectorul 3 al municipiului București poate contribui la finanțarea de bază și complementară a unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Cheltuielile cu personalul, după cum menționați în adresa dumneavoastră, fac parte din cadrul finanțării de bază, conform prevederilor art.104 alin.(2) lit. a) din Legea nr.1/2011, respectiv Finanțarea de bază se asigură din bugetul de stat, pentru următoarele articole de cheltuieli, în funcție de care se calculează costul standard per elev/preșcolar/antepreșcolar, după cum urmează: a) cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariate în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării; (...).

în ceea ce privește modalitatea de acordare a finanțării unităților de învățământ, vă comunicăm faptul că aceasta excede competenței Direcției Juridice-Serviciui Legislație și Avizare Contracte.

Din broșura Ministerului Educației și Cercetării, anexată adresei dumneavoastră, la punctul IU.9. Atribuții și responsabilități ale instituțiilor și ale managerilor care administrează desfășurarea activităților cu copiii din unitățile de învățământ preșcolar se prevede că, în perioada vacanței de vară, organizarea și desfășurarea activităților recreative cu preșcolarii cad to. sarcina conducerii unităților de învățământ preșcolar. De asemenea, se menționează că pentru îndeplinirea atribuțiilor, conducerea unității de învățământ se consultă cu autoritățile administrației publice locale.

Mai mult, în sarcina conducerii unităților de învățământ preșcolar este prevăzută obligația acesteia de a transmite autorităților administrației publice locale lista cu copiii și personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic din grădinițele care participă la activitățile educaționale în perioada vacanței de vară.

Luând îh considerare recomandările Ministerului Educației și Cercetării pentru deschiderea grădinițelor pe perioada verii, apreciem că este obligatorie transmiterea listei cu copiii și personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic pentru grădinițele care participă la activitățile educaționale în perioada vacanței de vară în sectorul 3.

Față de cele mai sus expuse, opinăm că Sectorul 3 poate contribui cu sume din bugetul local pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ (cheltuielile cu personalul), în măsura


DIRECȚIA JURIDICA

SERVICIUL LEGISLAȚIE Șl AVIZARE CONTRACTE

în care se solicită de către Ministerul Educației și Cercetării, sub condiția transmiterii listei anterior menționate precum și a existenței în buget a sumelor necesare.

DIRECTOR EXECUTIV, ROXANA CÎRSȚEA

ȘEF SERVICIU,


GE3RGETA VIȘAN

Nr.inreg.: 410498

Data inreg.: 30.06.2020

Ora Inreg.: 17:38:09

Proveniența: Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Telefon:      I

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Adresa

Adresa:București, strada

Adresa Lucrare:București, strada

Observatii: solicitare sprijin Nr. File: 1

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

Telefon

Biroul Reiatii cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0323; 021/318 0324;

021/318 0325; 021/318 0326; 021/318 0327; 021/318 0328

Serviciul Parcari: 021/341 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

Către

Primăria sectorului 3 - Direcția Investiții și achiziții

în atenția: Doamnei Director Irina Gina SOROCEANU

Ref. Qrădinițe de vară

în spiritul bunei colaborări instituite intre Inspectoratul Școlar al Sectorului 3 si Primăria Sectorului 3 in privința funcționării la parametrii normali a procesului didactic în unitățile de învățământ din sector si ținând cont de actualul context legat de pandemia cu COVID 19, vă supunem analizei următoarea situație :

Conform ORDINULUI nr. 1.076/4.518/3.936/2020, privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

In baza Art.ll din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de urgenta nr.28/11.06.2020,precum si in baza Ordinului Comunal Ministrului Sănătății, Ministrului Educației si Cercetării și al Ministrului Muncii și Protecției Sociale nr.4518/12.06.2020 2, pentru deschiderea programului “ Grădinița de vara”, trebuie luate o serie de masuri suplimentare privind asigurarea condițiilor de maxima siguranță a copiilor ce urmează a fi înscris in acest program .

Pentru respectarea normelor sanitare, va rugam sa puneți la dispoziția unității preșcolare materialele sanitare si echipamentul de măsurare a temperaturii umane necesar masuri care sunt stipulate in Ghidul activităților in grădinițele de vara.

In acest caz, ținând cont de posibilitățile limitate ale Ministrului Educației si Cercetașii, in speța ale Inspectoratului Școlar al Municipiului București si având in vedere prevederile art. 103 , alin (2) din Legea nr 1/2011 a educației naționale, vă rugăm să analizați solicitarea noastră de a contribui , conform legii, cu remunerarea personalului didactic și nedidactic (in număr de 32 cadre didactice, respectiv de 40 personal ne didactic) în perioada iulie - august 2020, din bugetul Consiliului Local al Sectorului 3, la momentul actual, existând posibilitatea cererii de suplinire a resursei umane in funcție de creșterea numărului de cereri.

Conform unor calcule referitoare la plata personalului vă atașăm o situație estimativă pentru bugetul care ar fi necesar unității.


GRĂDINIȚA NR. 211

Sector 3

NECESAR CHELTUIELI DE PERSONAL

GRĂDINIȚĂ DE VARA 2020

16 grupe preșcolari

Categorie de personal

Nr.

persoane

lei / zi

medie

20 zile

IULIE

2020

21 zile

AUGUST 2020

Personal Didactic

32

100

64000

67200

Personal Didactic Auxiliar-contabil

1

3200

3200

3200

Personal       Didactic       Auxiliar-

administrator

1

2800

2800

2800

Personal Nedidactic { 32 îngrijitoare, 4 bucătari, 1 spălătoreasă, 1 mecanic)

38

1750

66500

66500

Total luna

72

136500

139700

TOTAL

2762G0 lei

Menționăm ca au fost înregistrat un număr de 270 de solicitări declarate admise însă capacitatea disponibila este de 180 de locuri, localizate Ia Grădinița Nr. 211.

Vă mulțumim,

Inspector școlar pentru management instituțional - sector 3 Ștefan Mihaela

Inspector școlar pentru învățământul preprimar
DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII SI ÎNVĂȚĂMÂNT

I                                         t •                              J I                          »

TELEFON (0O4 021) 318 03 2j - 28 FAX (004 021) 318 03 04.E-MAIL investiti1ach1zitii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. igi, Sector 3,031084, București

Domnule Primar,Având în vedere necesitatea aprobării finanțării din bugetul local, prin unitățile de învățământ preșcolar de stat, a unui sprijin financiar în vederea derulării proiectului „Grădinița de vară”, se impune emiterea următoarei Hotărâri de Consiliu:

• Proiectul de Hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local, prin unitățile de învățământ preșcolar de stat, a unui sprijin financiar în vederea derulării proiectului „Grădinița de vară”, pe raza Sectorului 3, în perioada iulie - august

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT

DIRECTOR EXECUTIV,

IRINA GIN A SOROCQNU,

Serviciul Administrare Clădiri / Unități de învățământ

și Avizare Contracte Unități de învățământ Marius Constantin Popescu


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......^7..... de pe ordinea de zi L

suplimentarea ordinii dc zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de............L.ZL.:?

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de............. a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....rf.......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNICÂ ADRIANA

MEMBRI. I <7

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

J

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul ....T?......de pe ordinea de zi /

suplir^adfarea ordjjrii de zi a ședinței ordijtare/extraordinare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de ..4?.*..Q            ........, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ........de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței orjjMÎaie/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU.A'POST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA


MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice Și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZULreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suphpieBtai'Saordinii de zi a ședinței ojxtinaTSZextraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ^ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ...J<........ de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, , VĂDUVA IULIAN A


MEMBRI:                '

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN