Hotărârea nr. 205/2020

HCLS3 nr.205 din 13.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind completarea Regulamentului referitor la serviciul public privind ridicarea, transportul, depozitare și eliberarea vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar, aprobat prin HCLS 3 nr. 312/27.07.2017, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 13.07.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 412730/CP/02.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 411524/01.07.2020 al Direcției Generale de Poliție Locală -Serviciul Circulație pe Drumurile Publice;

 • - HCLS 3 nr. 312/27.07.2017 privind reglementarea activității privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/remorcilor/rulotelorstaționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București, a vehiculelor/remorcilor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public/privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap, modificată și completată prin HCLS 3 nr.676/28.12.2017, HCLS3 nr. 186/26.04.2018 și HCLS3 nr.93/31.01.2019;

 • - Adresa nr. 411648/01.07.2020 a Direcției Generale de Poliție Locală - Serviciul Circulație pe Drumurile Publice;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 • - Art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (1) și art. 4 alin. (2) din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

 • - Avizul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

în temeiul prevederilor art.139 alin.(l) și art.166 alin.(2) lit. 1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Art.151 din Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București, a vehiculelor/remorcilor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public/privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap, aprobat prin HCLS3 nr. 312/27.07.2017, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 676/28.12.2017, HCLS 3 nr. 186/26.04.2018 și HCLS3 nr.93/31.01.2019, se completează după cum urmează:

„Art.151 (1) Măsura mutării unui vehicul dintr-un loc de staționare regulamentar în alt loc se efectuează în condițiile în care există solicitări referitoare la împiedicarea efectuării în bune condiții a lucrărilor edilitare executate și/sau contractate de Primăria Sectorului 3 sau referitoare la intervenții urgente pe domeniul public.

 • (2) Urmare solicitării transmisă prin Dispeceratul Direcției Generale de Poliție Locală, polițiștii locali din cadrul compartimentului Circulație pe Drumurile Publice, se deplasează la locația respectivă și stabilesc faptul că datele referitoare la vehicul/vehicule, respectiv locație, sunt corecte.

 • (3) Polițiștii locali din cadrul compartimentului Circulație pe Drumurile Publice vor lua legătura cu executantul lucrărilor edilitare sau cu persoana responsabilă de intervenție la fața locului pentru a stabili perimetrul în care urmează să fie desfășurate lucrările sau intervenția.

 • (4) La fața locului, polițiștii locali vor completa un proces verbal de constatare, încheiat în prezența unui reprezentant al executantului lucrării și execută material foto. Procesul verbal de constatare va fi semnat și de reprezentantul executantului lucrării,

 • (5) In condițiile în care lucrările sunt de mare anvergură (asfaltări, deszăpeziri căi de rulare, lucrări de termoficare, utilități publice, amenajări parcări, etc.), activitatea de mutare a vehiculul se va desfășura prin înștiințarea proprietarului/utilizatorului vehiculului cu cel puțin 24 ore înainte de mutarea propriu-zisă.

 • (6) înștiințarea se va face prin aplicarea pe parbrizul vehiculului a unei adrese cu toate informațiile utile referitoare la scop și durată lucrării.

 • (7) La data și ora aplicării înștiințării, perimetrul/frontul de lucru al lucrărilor propriu-zise va fi delimitat în mod corespunzător de către executantul lucrărilor;

 • (8) în situația în care proprietarul/utilizatorul vehiculului nu va da curs înștiințării, vehiculul va fi mutat pe o altă locație, cheltuielile ocazionate de mutarea acestuia urmând să fie suportate de la bugetul local.

 • (9) Compartimentul Circulație pe Drumurile Publice va ține evidența vehiculelor înștiințate cu data și ora lucrărilor, pentru fiecare locație, astfel încât să existe o situație reală a vehiculele aflate în perimetrul respectiv la momentul înștiințării, vehicule pentru care se va dispune măsura mutării cu titlu gratuit, ca urmare a nerespectării înștiințării de la alin. (5).

 • (10) Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în alte condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 500 la 1000 lei, fapta conducătorului vehiculului care a forțat pătrunderea în perimetrul delimitat corespunzător cu scopul executării lucrărilor edilitare executate și/sau contractate de Primăria Sectorului 3.

 • (11) Pentru vehiculele care la data și ora aplicării înștiințărilor, nu se aflau în perimetrul respectiv și nu se regăsesc în evidență prevăzută la alin. (9) și care au forțat intrarea în parcaj prin ridicarea/rupe rea/distruge rea/delimitării or de interzicere acces auto, pe lângă sancțiunea contravențională principală prevăzută la alin.(10), agentul constatator va dispune și măsura ridicării, transportului și depozitării într-un spațiu special amenajat.

 • (12) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute la alin.(lO) și alin.(ll) se va face de către personalul împuternicit al Direcției Generale de Poliție Locală.

 • (13) Vehiculele ridicate potrivit alin.(ll) vor fi depozitate în spațiile special amenajate aflate în gestionarea Serviciului Administrativ.

 • (14) Restituirea vehiculelor ridicate conform alin.(ll) se va face cu achitarea taxelor de ridicare, transport și depozitare aprobate prin HCLS 3 nr.377/2017 cu modificările și completările ulterioare.

 • (15) Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozițiile OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. ”

Art. II. Anexa nr.8 la HCLS3 nr.93/31.01.2019 se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.HI. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 01.08.2020.

Art.IV. Celelalte prevederi ale HCLS3 nr. 312/27.07.2017, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 676/28.12.2017, HCLS 3 nr. 186/26.04.2018 și HCLS3 nr.93/31JQ1.2019, rămân neschimbate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IULIANA VĂDUVA

NR. 205 DIN 13.07.2020
Anexa la HCLS3 nr.

REGULAMENT

privind reglementarea activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, a vehiculelor/remorcilor/rulotelor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap

Capitolul I

Dispoziții generale

Art.l. Prezentul Regulament stabilește regulile privind activitățile de ridicare, transport, depozitare în spații special amenajate și eliberare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, a vehiculelor/remorcilor/rulotelor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, aprobată prin Legea nr.49/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 aprobat prin HG nr.1391/2006, astfel cum a fost modificat prin H.G. nr.965/2016, aleH.G. nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, ale O.G. nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, aprobată prin Legea nr.82/1998, republicată, ale Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Anexei 3- Regulament privind regimul spațiilor de parcare de pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București, aprobat prin H.C.G.M.B. nr.124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București și abrogarea H.C.G.M.B. nr.82/2008, ale H.C.G.M.B. nr.254/2008 privind administrarea rețelelor stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București și abrogarea H.C.G.M.B. nr.235/2005, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.233/2000 privind interzicerea accesului și circulației vehiculelor cu tracțiune animală pe drumurile publice din Municipiul București, modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.266/2004, ale H.C.L.S.3 nr.229/2013 privind interzicerea expunerii spre vânzare a vehiculelor, precum și interzicerea parcării și/sau staționării vehiculelor utilizate în scopul desfășurării unor activități comerciale pe domeniul public/privat al Municipiului București, aflat în administrarea Sectorului 3, ale Legii nr.155/2010 a Poliției Locale, republicată, cu modifcările și completările ulterioare, ale O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.Art.2, Dispozițiile prevăzute în prezentul Regulament au ca scop: asigurararea fluenței circulației în condiții de siguranță rutieră, decongestionarea drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, protejarea drepturilor persoanelor cu handicap, asigurarea parcării vehiculelor în condiții de siguranță, respectarea regulilor de circulație impuse prin actele normative ce privesc circulația pe drumurile publice și alte norme impuse prin hotărâri ale administrației publice locale pentru domeniul public.

Art.3. In sensul prezentului Regulament, expresiile și termenii de mai jos au înțelesul stabilit prin O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, aprobată prin Legea nr.49/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celor stabilite prin Anexa 3-Regulemant privind regimul spațiilor de parcare de pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București și abrogarea H.C.G.M.B. nr.82/2008, prin după cum urmează:

 • 1. drum public: orice cale de comunicație terestră, cu excepția căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulației publice: drumurile care sunt închise circulației publice sunt semnalizate la intrare cu inscripții vizibile; zona drumului public cuprinde suprafața de teren ocupată de elementele constructive ale drumului, zona de protecție și zona de siguranță; limitele zonelor drumurilor se stabilesc în conformitate cu prevederile legale;

 • 2. domeniu public: totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, care, potrivit legii ori prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local ori județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau a consiliilor județene și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz ori de interes public național;

 • 3. domeniu privat: totalitatea bunurilor mobile și imobile, altele decât cele care fac parte din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, intrate în proprietatea acestora prin modalitățile prevăzute de lege;

 • 4. vehicul: sistem mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane și/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;

 • 5. remorcă: vehicul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor;

 • 6. parte carosabilă: porțiunea din platforma drumului destinată circulației vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe părți carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zonă despărțitoare sau prin diferență de nivel;

 • 7. trotuar: spațiu longitudinal situat în partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferență sau fără diferență de nivel, destinat circulației pietonilor;

 • 8. parc: spațiu verde, cu suprafața de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific și din zone construite, cuprinzând dotări și echipări destinate activităților cultural-educative, sportive sau recreative pentru populație;

 • 9. scuar: spațiu verde, cu suprafața mai mică de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele unităților economice, social-culturale, de învățământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii și tineret sau în alte locații.

 • 10. oprire: imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 minute;

 • 11. staționare: imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată mai mare de 5 minute;

 • 12. parcare: staționarea vehiculelor în spații special amenajate sau stabilite și semnalizate corespunzător; • 13. staționare neregulamentară: oricare din situațiile prevăzute de O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, aprobată prin Legea nr.49/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 aprobat prin HG nr. 1391/2006, astfel cum a fost modificat prin H.G. nr.965/2016;

 • 14. parcaj: orice spațiu special destinat parcării vehiculelor, semnalizat prin indicatoare și marcaje, delimitat de zona destinată circulației vehiculelor sau de alte zone;

 • 15. parcaj public: orice parcaj amplasat pe terenuri aparținând domeniului public sau privat ale Municipiului București;

 • 16. utilizare parcaj: folosirea de către utilizatori a unui parcaj în scopul parcării vehiculelor;

 • 17. parcaje publice de reședință: sistematizate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București, aflate în administrarea consiliilor locale sectoarele 1-6, aferente imobilelor cu destinație de locuință și care pot fi atribuite utilizatorilor care locuiesc în acea zonă;

 • 18. parcaje publice utilizate de instituții publice: sistematizate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București, aflate în administrarea Municipiului București, aferente imobilelor în care își desfășoară activitatea autorități/instituții publice și care pot fi atribuite gratuit spre utilizare exclusivă acestora;

 • 19. parcaje publice de utilitate generală: sistematizate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București, aflate în administrarea Municipiului București și care pot fi utilizate de orice persoană interesată;

 • 20. rulotă: vehicul cu două sau patru roți, remorcat la un autoturism și dotat cu elemente de confort proprii unei mici camere de locuit;

 • 21. blocarea accesului în parcaj: obstrucționarea căii de acces în parcaj a autoturismelor și/sau autospecialelor destinate intervenției în situații de urgență, salubrizare, rețele edilitare, etc.

 • 22. mutare: mișcarea vehiculului din locul staționării în alt loc și relocarea pe altă locație.

Capitolul II

Condiții pentru activitatea de ridicare, transport, depozitare în spații special amenajate și eliberare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, a vehiculelor/remorcilor/rulotelor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap

Art.4. Conducătorii vehiculelor/remorcilor/rulotelor au obligația să respecte indicatoarele și/sau marcajele specifice parcării publice și a tuturor indicatoarelor și/sau marcajelor rutiere.

Art.5. Vehiculele/remorcile/rulotele staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3 sunt supuse ridicării, transportului și depozitării lor în spații special amenajate, până la eliberarea acestora proprietarilor/deținătorilor legali.

Art.6. Sunt supuse procedurii de ridicare, transport și depozitare și vehiculele/remorcile/rulotele staționate neregulamentar pe drumurile publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3 cele care ocupă abuziv sau blochează parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și alte mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap în următoarele situații:

 • a) vehiculele/remorcile/rulotele staționate pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3 cu încălcarea dispozițiilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, aprobată prin Legea nr.49/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 aprobat prin HG nr. 1391/2006, astfel cum a fost modificat prin H.G. nr.965/2016;

Vehiculul staționat pe partea carosabilă trebuie așezat lângă și în paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fără ataș, mopedele și bicicletele pot fi oprite sau staționate și două câte două, una lângă alta.

Sunt supuse procedurilor de ridicare, transport și depozitare și vehiculele/remorcile/rulotele staționate pe trotuar, cu excepția situației în care administratorul drumului public a executat amenajări care respectă prevederile art.144 alin.(2) și (3) din Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 aprobat prin HG nr.1391/2006, astfel cum a fost modificat prin H.G. nr.965/2016.

 • b) vehiculele/remorcile/rulotele care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, astfel cum sunt reglementate de Anexa 3-Regulament privind regimul spațiilor de parcare de pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București și abrogarea H.C.G.M.B. nr.82/2008;

 • c) vehiculele/remorcile/rulotele staționate în dreptul căilor de acces în instituții publice/ private, parcări, garaje, precum și în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice;

 • d) vehiculele/remorcile/rulotele staționate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap, ocupate de către o persoană neîndreptățită, precum și pe alte locuri de parcare rezervate;

 • e) vehiculele, altele decât cele care efectuează transport în regim taxi și transport public de călători prin servicii regulate, staționate în locurile de așteptare clienți pentru transportul în regim taxi și în stațiile publice sau punctele de îmbarcare/debarcare călători destinate transportului de persoane în trafic local, județean, interjudețean sau internațional;

 • f) vehiculele staționate în parcuri, alei pietonale, zone verzi, piețe, piațete, scuaruri, peluzele dintre carosabil și trotuare, insule de dirijare a traficului;

 • g) rulotele de orice fel, care ocupă/blochează partea carosabilă a drumurilor publice, parcărilor, trotuarelor, spațiilor verzi, ori sunt parcate/staționate pe partea carosabilă a drumurilor publice, parcări publice, trotuare, scuaruri, spații verzi ale domeniului public/privat al Municipiului București, aflat în administrarea Consiliului Local Sectorului 3, vor fi supuse ridicării, transportării si depozitarii în spații special destinate.

 • h) vehiculele cu tracțiune animală care circulă pe drumurile publice ale Municipiului București;

 • i) vehiculele expuse la vânzare pe partea carosabilă a drumurilor publice, parcări, trotuare, spații verzi aparținând domeniului public și/sau privat al Municipiului București.

Art7. (1) Sunt exceptate de la măsurile de ridicare vehiculele aparținând Ministerului Administrației și Internelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Serviciului de Ambulanță sau Medicină Legală, Protecției Civile, Ministerului Apărării Naționale, unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Protecție și Pază, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, precum și autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență.

Art.8. Operațiunile privind ridicarea, transportul, depozitarea în spații special amenajate și eliberarea vehiculelor/remorcilor/rulotelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, a vehiculelor/remorcilor/rulotelor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap se efectuează de către personalul Serviciului Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, denumit în continuare Serviciul Administrativ.

Art.9. (1). Constatarea staționării neregulamentare a vehiculelor pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, a celor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap, a vehiculelor staționate în parcuri, pe alei pietonale, zone verzi, în piețe, piațete, scuaruri, peluzele dintre carosabil și trotuare, insule de dirijare a traficului, a vehiculele expuse la vânzare pe partea carosabilă a drumurilor publice, parcări, trotuare, spații verzi aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București, precum și a circulației vehiculelor cu tracțiune animală pe drumurile publice ale Municipiului București, se efectuează de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală cu atribuții în acest sens, cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate (aparate foto certificate).

(2) Polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală cu atribuții în acest sens efectuează fotografii cu ajutorul aparatelor foto certificate, astfel încât să rezulte oprirea sau staționarea neregulamentară.

(3) Fac excepție de la alin.(l), constatările staționărilor neregulamentare pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, care se pot efectua și de către polițiștii rutieri din cadrul Brigăzii Rutiere București.

Capitolul III

Descrierea activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, a vehiculelor/remorcilor/rulotelor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap

Art.lO.(l) Activitățile de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor/ remorcilor/ rulotelor se execută numai de către personalul Serviciului Administrativ, cu atribuții în efectuarea acestor operațiuni și numai în baza unei dispoziții de ridicare întocmită de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală cu atribuții în acest sens sau de către polițiștii rutieri din cadrul Brigăzii Rutiere București. Eliberarea vehiculelor/ remorcilor/ rulotelor se execută de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală cu atribuții în efectuarea operațiunilor de eliberare.

 • (2) Personalul Serviciului Administrativ care efectuează operațiunea de ridicare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor, va fi însoțit, obligatoriu, pe toată perioada de deslașurare a acesteia, de agentul constatator din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală sau al Brigăzii Rutiere București,

Art.ll. Activitățile de ridicare cu mijloace speciale, transport și depozitare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, a vehiculelor/remorcilor/rulotelor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap presupun următoarele:

 • a) ridicarea, transportul și depozitarea se vor efectua de către personalul Serviciului Administrativ, cu atribuții în efectuarea acestor operațiuni;

 • b) personalul Serviciului Administrativ, cu atribuții în efectuarea acestor operațiuni de ridicare, transport, depozitare va fotografia vehiculul/remorca/rulota pentru a evidenția starea acestui a?acesteia;

 • c) ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor/remorcilor/rulotelor se vor face în condiții de siguranță, cu mijloace speciale, astfel încât să nu se producă niciun eveniment rutier, iar vehiculele ridicate să nu fie deteriorate;

 • d) personalul Serviciului Administrativ va efectua activitățile de ridicare a vehiculclor/remorcilor/rulotelor care staționează neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, a vehiculelor/remorcilor/rulotelor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap.

Art.12. (1) Activitățile de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3 se pol realiza numai pe baza Dispoziției de ridicare prevăzută în Subanexa nr.2.1. a prezentului Regulament, întocmită de un agent constatator, polițist local în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală - compartimentul Circulație pe Drumurile Publice sau polițist rutier în cadrul Brigăzii Rutiere București, după caz, prin care s-a dispus ridicarea vehiculului/remorcii/rulotei.

 • (2) Dispoziția de ridicare va fi încheiată de către agentul constatator în prezența unui martor asistent care va semna această dispoziție.

 • (3) Dispoziția de ridicare se încheie în 3 (trei) exemplare, autocopiante și în culori diferite, care vor fi înseriate și numerotate.

Primul exemplar îi va rămâne agentului constatator, iar celelalte două exemplare vor rămâne la personalul Serviciului Administrativ cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare, pe care le va preda polițiștilor locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală cu atribuții în efectuarea operațiunilor de eliberare, în momentul depozitării vehiculului/remorcii/rulotei. Polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală cu atribuții în efectuarea operațiunilor de eliberare întocmesc Proces verbal de predare primire vehicul/remorcă/rulotă la locul de depozitare potrivit prevederilor HCLS3 nr. 312/2017, prevăzut în Subanexa nr. 2.5, îl înregistrează și îl trimit Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale, pentru luare în evidență.In situația în care, după operația de ridicare se prezintă la locul constatării proprietarul/deținătorul legal al vehiculului/remorcii/rulotei, se vor lua măsurile de sancționare de către polițiștii locali din cadrul Biroului Circulație pe drumurile Publice, iar personalul Serviciului Administrativ cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare va întocmi Proces verbal de predare primire vehicul/remorcă/rulotă la locul constatării potrivit prevederilor HCLS3 nr. 312/2017, prevăzut în Subanexa nr. 2.6, va încasa taxa de ridicare, va elibera chitanță și bon fiscal și va preda proprietarului/deținătorului legal vehicul/remorca/rulota ridicat/ă. Procesul verbal împreună cu celelalte documente vor fi predate polițiștilor locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală cu atribuții în efectuarea operațiunilor de eliberare, pentru a fi înregistrat și trimis Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale, pentru luare în evidență.

La eliberarea vehiculului/remorcii/rulotei, polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală vor preda al treilea exemplar al Dispoziției de ridicare proprietarului/deținătorului legal al acestuia.

 • (4) Polițistul local sau polițistul rutier, după caz, asistă personalul Serviciului Administrativ, cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport, depozitare pe toată perioada derulării activității de ridicare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor staționate neregulamentar.

 • (5) Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezența unor persoane.

 • (6) Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situația în care prezența unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.

 • (7) După efectuarea activității de ridicare, polițistul local care a dispus măsura, prin Dispeceratul Direcției Generale de Poliție Locală, este obligat să anunțe dispeceratul Brigăzii Rutiere București despre măsura dispusă prin Nota de Constatare.

Art.13. (1) După întocmirea Dispoziției de ridicare, se va completa o Fișă vehicul staționat neregulamentar de către personalul Serviciului Administrativ, cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport, depozitare, aprobat prin Subanexa nr.2.2. a prezentului Regulament, care va fi semnat de polițistul local sau polițistul rutier, după caz și de un martor asistent.

 • (2) Fișa vehicul staționat neregulamentar va cuprinde în mod obligatoriu marca, culoarea și numărul de înmatriculare al vehiculului/remorcii/rulotei, locul și starea fizică a acestuia.

 • (3) Fișa vehicul staționat neregulamentar se va întocmi în 3 exemplare, autocopiante și în culori diferite, care vor fi înseriate și numerotate.

Primul exemplar va rămâne agentului constatator, iar celelalte două exemplare vor rămâne la personalul Serviciului Administrativ cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare, pe care le va preda polițiștilor locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală cu atribuții în efectuarea operațiunilor de eliberare, în momentul depozitării vehiculului/remorcii/rulotei.

La eliberarea vehiculului/remorcii/rulotei, polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală vor preda al treilea exemplar proprietarului/deținătorului legal al acestuia.

 • (4) în vederea completării Fișei vehicul staționat neregulamentar, personalul Serviciului Administrativ, cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport, depozitare va imortaliza vehiculul/remorca/rulota în format digital foto, din 4 (patru) unghiuri diferite, vizând starea vehiculului în cauză.

Art.14. (1) Ocuparea abuzivă sau blocarea accesului în parcajul public de reședință de către conducătorul unui vehicul/remorcă/rulotă fără autorizație de parcare, staționarea unui vehicul în parcuri, pe alei pietonalc, zone verzi, în piețe, piațete, scuaruri, peluzele dintre carosabil și trotuare, insule de dirijare a traficului, expunerea la vânzare a vehiculelor pe partea carosabilă a drumurilor publice, parcări, trotuare, spații verzi aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București sau circulația vehiculelor cu tracțiune animală pc drumurile publice ale Municipiului București atrage ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului/remorcii/rulotei.

 • (2) Măsura se dispune de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală cu atribuții în constatarea și sancționarea nerespectării prevederilor Anexei 3-Regulemant privind regimul spațiilor de parcare de pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București și abrogarea H.C.G.M.B. nr. 82/2008, ale Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr. 233/2000 privind interzicerea accesului și circulației vehiculelor cu tracțiune animală pe drumurile publice din Municipiul București, modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 266/2004, ale H.C.L.S.3 nr. 229/2013 privind interzicerea expunerii spre vânzare a vehiculelor, precum și interzicerea parcării și/sau staționării vehiculelor utilizate în scopul desfășurării unor activități comerciale pe domeniul public/privat al Municipiului București, aflat în administrarea Sectorului 3.

 • (3) Activitățile de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor menționate la art.14 alin.(l) se execută numai de către personalul Serviciului Administrativ, cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport, depozitare. Eliberarea vehiculelor menționate la art.14 alin.(l) se execută dc polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, cu atribuții în efectuarea operațiunilor de eliberare.

 • (4) Activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor menționate la art.14 alin.(l) se pot realiza numai în prezența polițistului local, în baza Notei de Constatare, aprobată prin Subanexa nr.2.3. a prezentului Regulament.

 • (5) Nota de Constatare va fi întocmită de polițistul local care a constatat nerespectarea prevederilor Anexei 3-Regulament privind regimul spațiilor de parcare de pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București și abrogarea H.C.G.M.B. nr. 82/2008. ale Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr. 233/2000 privind interzicerea accesului și circulației vehiculelor cu tracțiune animală pe drumurile publice din Municipiul București, modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 266/2004, ale H.C.L.S.3 nr. 229/2013 privind interzicerea expunerii spre vânzare a vehiculelor, precum și interzicerea parcării și/sau staționării vehiculelor utilizate în scopul desfășurării unor activități comerciale pe domeniul public/privat al Municipiului București, aflat în administrarea Sectorului 3. Aceasta va fi semnată de către personalul Serviciului Administrativ, cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport, depozitare și de un martor asistent.

 • (6) Nota de Constatare va cuprinde în mod obligatoriu: marca, culoarea și numărul de înmatriculare al vehiculului/remorcii/rulotei, locul și starea fizică a acestuia.

 • (7) Nota de Constatare se va întocmi în 3 exemplare, autocopiante și în culori diferite, care vor fi înseriate și numerotate.

Primul exemplar îi va rămâne agentului constatator, iar celelalte două exemplare vor rămâne la personalul Serviciului Administrativ cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare, pe care le va preda polițiștilor locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală cu atribuții în efectuarea operațiunilor de eliberare, în momentul depozitării vehiculului/remorcii/rulotei.

La eliberarea vehiculului/remorcii/rulotei, polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală vor preda al treilea exemplar al notei de constatare, proprietarului/deținătorului legal al acestuia.

 • (8) Prin Nota de constatare se va dispune eliberarea domeniului public ocupat abuziv.

 • (9) Polițistul local asistă personalul Serviciului Administrativ, cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport, depozitare pe toată perioada derulării activității de ridicare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajul public de reședință.

 • (10) Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezența unor persoane.

 • (11) Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situația în care prezența unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii ridicării.

 • (12) După efectuarea activității de ridicare, polițistul local care a dispus măsura, prin Dispeceratul Direcției Generale de Poliție Locală, este obligat să anunțe dispeceratul Brigăzii Rutiere București despre măsura dispusă prin Nota de Constatare.

Art.15. (1) Staționarea vehiculelor/remorcilor/rulotelor pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap, ocupate de către o persoană neîndreptățită, atrage ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului/remorcii/rulotei.

 • (2) Măsura se dispune de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală cu atribuții în constatarea și sancționarea nerespectării prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap, ocupate de către o persoană neîndreptățită se execută numai de către personalul Serviciului Administrativ, cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport, depozitare.

 • (4) Activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap, ocupate de către o persoană neîndreptățită se pot realiza numai în prezența polițistului local, în baza Notei de Constatare, aprobată prin Subanexa nr.2.3 a prezentului Regulament.

 • (5) Nota de Constatare va fi întocmită de polițistul local care a constatat nerespectarea prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Aceasta va fi semnată de către lucrătorul personalul Serviciului Administrativ, cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport, depozitare și de un martor asistent.

 • (6) Nota de Constatare va cuprinde în mod obligatoriu: marca, culoarea și numărul de înmatriculare al vehiculului/remorcii/rulotei, locul și starea fizică a acestuia.

 • (7) Nota de Constatare se va întocmi în 3 exemplare, autocopiante și în culori diferite, care vor fi înseriate și numerotate.

Primul exemplar va rămâne la polițistul local, iar celelalte două exemplare vor fi înmânate personalului Serviciului Administrativ, cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport, depozitare.

La eliberarea vehiculului/remorcii/rulotei, polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, vor preda al treilea exemplar al notei de constatare, proprietarului/deținătorului legal al acestuia.

 • (8) Prin Nota de constatare se va dispune eliberarea locurilor de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap.

  • (9) Polițistul local asistă personalul Serviciului Administrativ, cu atribuții în efectuarea operațiunilor dc ridicare, transport, depozitare pe toată perioada derulării activității de ridicare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap, ocupate de către o persoană neîndreptățită.

  • (10) Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezența unor persoane.

  • (11) Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situația în care prezența unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii ridicării.

  • (12) După efectuarea activității de ridicare, polițistul local care a dispus măsura, prin Dispeceratul Direcției Generale de Poliție Locală, este obligat să anunțe dispeceratul Brigăzii Rutiere București despre măsura dispusă prin Nota de Constatare.


  Art.151 (1) Măsura mutării unui vehicul dintr-un loc de staționare regulamentar în alt loc se efectueză în condițiile în care există solicitări referitoare la împiedicarea efectuării în bune condiții a lucrărilor edilitare executate și/sau contractate de Primăria Sectorului 3 sau referitoare la intervenții urgente pe domeniul public.

  • (2) Urmare solicitării transmisă prin Dispeceratul Direcției Generale de Poliție Locală, polițiștii locali din cadrul compartimentului Circulație pe Drumuriel Publice, se deplasează la locația respectivă și stabilesc faptul că datele referitoare la vehicul/vehicule, respectiv locație, sunt corecte.

  • (3) Polițiștii locali din cadrul compartimentului Circulație pe Drumurile Publice vor lua legătura cu executantul lucrărilor edilitare sau cu persoana responsabilă de intervenție la fața locului pentru a stabili perimetrul în care urmează să fie desfășurate lucrările sau intervenția.

  • (4) La fața locului, polițiștii locali vor completa un proces verbal de constatare, încheiat în prezența unui reprezentant al executantului lucrării și execută material foto. Procesul verbal de constatare va fi semnat și de reprezentantul executantului lucrării.

  • (5) în condițiile în care lucrările sunt de mare anvergură (asfaltări, deszăpeziri căi de rulare, lucrări de termoficare, utilități publice, amenajări parcări, etc.), activitatea de mutare a vehiculai se va desfășura prin înștiințarea proprietarului/utilizatorului vehiculului cu cel puțin 24 ore înainte de mutarea propriu-zisă.

  • (6) înștiințarea se va face prin aplicarea pe parbrizul vehiculului a unei adrese cu toate informațiile utile referitoare la scop și durată lucrării.

  • (7) La data și ora aplicării înștiințării, perimetrul/frontul de lucru al lucrărilor propriu-zise va fi delimitat în mod corespunzător de către executantul lucrărilor;

  • (8) în situația în care proprietarul/utilizatorul vehiculului nu va da curs înștiințării, vehiculul va fi mutat pe o altă locație, cheltuielile ocazionate de mutarea acestuia urmând să fie suportate de către bugetul local.

  • (9) Compartimentul Circulație pe Drumurile Publice va ține evidența vehiculelor înștiințate cu data și ora lucrărilor, pentru fiecare locație, astfel încât să existe o situație reală a vehiculele aflate în perimetrul respectiv la momentul înștiințării, vehicule pentru care se va dispune măsura mutării cu titlu gratuit, ca urmare a nerespectării înștiințării de la alin.(5).

  • (10) Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în alte condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 500 la 1000 lei, fapta conducătorului vehiculului care a forțat pătrunderea în perimetrul delimitat corespunzător cu scopul executării lucrărilor edilitare executate și/sau contractate de Primăria Sectorului 3.

  • (11) Pentru vehiculele care la data și ora aplicării înștiințărilor, nu se aflau în perimetrul respectiv și nu se regăsesc în evidență prevăzută la alin.(9) și care au forțat intrarea în parcaj prin ridicarea/ruperea/distrugerea/delimitărilor de interzicere acces auto, pe lângă sancțiunea contravențională principală prevăzută la alin.(lO), agentul constatator va dispune și măsura ridicării, transportului și depozitării într-un spațiu special amenajat^z-QMA/£  Direcția Ordin^Pubțică Control Marius S

  CirculațieDrumurile Publice, MĂrian CătăUn SÎRBU • (12) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute la alin.(lO) și alin.(ll) se va face de către personalul împuternicit al Direcției Generale de Poliție Locală.

 • (13) Vehiculele ridicate potrivit alin.(l 1) vor fi depozitate în spațiile special amenajate aflate în gestionarea Serviciului Administrativ.

 • (14) Restituirea vehiculelor ridicate conform alin.(l 1) se va face cu achitarea taxelor de ridicare, transport și depozitare aprobate prin HCLS 3 nr.3 77/2017 cu modificările și completările ulterioare.

 • (15) Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozițiile OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art.16. (1) După intrarea în depozit a vehiculului în cazul neprezentăriî din proprie inițiativă a proprietarului/deținătorului legal, în termen de zece zile polițiștii locali cu atribuții în eliberarea autovehiculelor întocmesc înștiințarea prevăzută în Subanexa nr. 2.7. comunicată proprietarului/deținătorului legal prin poștă cu confirmare de primire, cu termen de prezentare 5 zile lucrătoare.

 • (2) în caz de neprezentare a proprietarilor autovehiculelor ridicate în baza OUG nr. 195/2002 polițiștii locali cu atribuții în circulația pe drumurile publice solicită Brigăzii Rutiere date de identificare a conducătorilor auto în cauză pentru sancționarea acestora.

 • (3) Perioada maximă de depozitare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor ridicate în condițiile prezentului regulament este de 1 an, exceptând situația în care proprietarul/deținător legal depune cerere de renunțare a dreptului de proprietate asupra bunului, la registratură, moment în care dosarul vehiculului în cauză este înaintat către serviciul abilitat din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală să instrumenteze prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public/privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, modificată prin Legea nr. 309/2006.

 • (4) Procedura de declarare a stării de abandon a vehiculului și trecerea acestuia în proprietatea privată a Municipiului București, va fi declanșată după transmiterea dosarului complet al vehiculului la serviciul abilitat, de la compartimentul unde a fost instrumentat până la acea dată.

 • (5) Dosarul complet al unui vehicul ridicat în baza prezentului regulament și care urmează a fi supus procedurii de abandon, va conține toate documetele începând cu materialul foto executat în locația în care a fost identificat și ridicat, procese verbale de constatare, dispoziția de ridicare, fișa auto identificare proprietar/deținător legal, înștiințare proprietar/deținător legal, confirmare primire, adresă de înaintare către serviciul abilitat prin care se solicită demararea procedurii pe Legea 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public/privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, modificată prin Legea nr. 309/2006, și orice alte documente justificative în acest sens.

 • (6) în cazul vehiculelor fără plăcuțe de înmatriculare sau cu numere de înmatriculare străine, la expirarea termenului menționat la alin.(l), caracteristicile tehnice ale acestora, precum și locul/adresa de unde au fost ridicate vor fi publicate într-un cotidian local de tiraj mare și pe site-ul Primăriei Sectorului 3, prin grija serviciului abilitat din cadrul Direcției Generale de Poliție locală Sector 3. La expirarea unui termen de 30 de zile calendaristice de la publicarea anunțului public, acestea vor fi declarate ca fiind vehicule fără stăpân, urmând a fi trecute în proprietatea privată a Municipiului București, în condițiile legii.

Art.17. în cazul în care proprietarul/deținătorul legal al vehiculului/remorcii/rulotei, având asupra sa cerificatul de înmatriculare al vehiculului în original, permisul de conducere și actul de identitate, se prezintă în momentul în care este ridicat vehiculul/remorca/rulota, fără ca autospeciala să fie pusă în mișcare, acesta va fi sancționat conform legii în vigoare pentru staționare neregulamentară și va achita tariful operațiunea de ridicare, urmând ca după plata acestuia vehiculul/remorca/rulota să

Art.18. (1) Serviciul Administrativ răspunde în mod direct față de proprietarii vehiculelor/remorcilor/rulotelor ridicate pentru eventualele daune produse acestora ca urmare a operațiunilor de ridicare, transport și depozitare.

(2) Serviciul Administrativ este obligată să încheie o poliță de asigurare de răspundere civilă la o societate de asigurări pentru acoperirea eventualelor daune produse ca urmare a operațiunilor de ridicare, transport și depozitare.

Pe perioada depozitării vehiculelor/remorcilor/rulotelor, acestea se află în custodia Serviciului Administrativ, care răspunde conform legii până la data eliberării acestora către proprietari/deținătorii legali.

(3) Eventualele pagube produse vehiculului ridicat și/sau altor vehiculele aflate în spațiul de depozitare de către proprietarului/deținătorului legal al acestuia cad în sarcina personei care se face răspunzătoare de aceste pagube.

Art.19. (1) Proprietarul/deținătorul legal al unui vehicul este obligat să comunice Direcției Generale de Poliție Locală, la cererea acesteia și în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, conform dispozițiilor art.2 pct.31 din Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, r4, sau după caz Brigăzii Rutiere București, la cererea acesteia și în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, conform dispozițiilor art.39 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în baza Legii nr. 49/2006.

(2) Necomunicarea de către proprietarul/deținătorul legal al vehiculul, la solicitarea agentului constatator, a identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul spre a fi condus, constituie contravenție și se sancționează conform legii.

Art.20. Programul de desfășurare a activităților de eliberare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor se desfășoară 24 din 24 ore, 7 zile pe săptămână.

Art.21, La cererea autorităților locale, în situații de urgență prevăzute de O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr.l 5/2005, cu modificările și completările ulterioare, personalul Serviciului Administrativ, cu atribuții în efectuarea acestor operațiuni de ridicare, transport, depozitare va efectua, cu titlu gratuit, operațiunile de ridicare și mutare a vehiculelor din zona afectată.

Art.22. Restituirea vehiculelor aparținând instituțiilor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) și b) din O.U.G. nr.l95/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, aprobată prin Legea nr.49/2006, cu modificările și completările ulterioare, se face gratuit, imediat și necondiționat.

Art.23. Eliberarea vehiculului/remorcii/rulotei se va efectua numai proprietarului/deținătorului legal al acestuia și doar după achitarea tarifelor de ridicare, transport și depozitare, în baza certificatului de înmatriculare în original/ori cărui alt act din care să rezulte dreptul de proprietate asupra vehiculului/remorcii/rulotei, permisului de conducere și a unui act de identitate al solicitantului.

La eliberarea vehiculului/remorcii/rulotei, polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3, cu atribuții în efectuarea operațiunilor de eliberare vor încheia un Proces-verbal de predare-primire, prevăzut în Subanexa nr.2.4. la prezentul Regulament.

Art.24. Plata tarifelor aferente operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor se efectuează către Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 3, la casieriile DGITL S3, si pe platforma on-line www.ghiseul.ro, și la locația de depozitare, în funcție de disponibilități, cu obligația să elibereze chitanța fiscală.

Art.25. In funcție de perioada de depozitare, calculată din momentul depozitării efective a vehiculelor/remorcilor/rulotelor staționate neregulamcntar, se percepe un tarif de către Serviciului Administrativ pc fiecare zi de depozitare.

Tarifele pentru depozitare se calculează pe intervale de 24 ore, începând cu data și ora

depozitării, nefracționat.


Art.26. Momentul eliberării către proprietarul/deținătorul legal al vehiculului/remorcii/rulotei se stabilește pe baza registrului de intrări-ieșiri existent la locul de depozitare.

Capitolul IV

Spațiul de depozitare

Art.27. Spațiul destinat depozitării vehiculelor/remorcilor/rulotelor ridicate trebuie să fie situat în raza teritorială a Sectorului 3 și să îndeplinească următoarele condiții minime:

 • a) terenul să fie nivelat;

 • b) întregul perimetru să fie împrejmuit cu gard care să nu permită accesul persoanelor neautorizate;

 • c) locul de depozitare să fie așternut cu piatră spartă; în cazul în care se consideră necesar se poate asfalta sau betona întreaga suprafață sau părți din aceasta;

 • d) să fie iluminat pe timpul nopții, să fie asigurat cu sistem de supraveghere video și pază permanentă;

 • e) să fie prevăzut cu minimum două incinte tip cabină echipate cu instalație electrică și termică în vederea prestării serviciului de pază;

 • f) să se asigure un spațiu administrativ pentru asigurarea relației cu publicul, inclusiv pentru polițistul local care desfășoară activitățile prevăzute de lege; spațiul administrativ va fi supravegheat video și va delimitat astfel încât să nu permită accesul publicului la spațiul de depozitare a vehiculelor; publicul va avea acces la spațiul de depozitare decât în prezența unui polițist local și doar în scopul de a prelua vehiculul ridicat;

 • g) să aibă dotările necesare desfășurării normale a activității personalului deservent și a publicului;

 • h) să aibă asigurate mijloace de comunicare cu Dispeceratul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3 (telefoane mobile, stații emisie-recepție).

Capitolul V

Personalul cu atribuții în activitățile de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor/remorcUor/rulotelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Sectorul 3 al Municipiului București, a vehiculelor/remorcilor/rulotelor care ocupă fără drept parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniulpublic/privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap

Art.28. Personalul specializat în ridicarea vehiculelor/remorcilor/rulotelor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • a) să fie dotat cu echipament de protecție, din material reflectorizant, purtând ecusoane din care să rezulte cu claritate numele, prenumele și denumirea Serviciului Administrativ;

 • b) să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice, a substanțelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în timpul programului de lucru;

 • c) să aibă un comportament decent și să evite situațiile conflictuale;

 • d) să furnizeze toate informațiile necesare la solicitarea persoanelor interesate, cu privire la operațiunea de ridicare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor aparținând acestora;

 • e) să fie instruit zilnic la intrarea în serviciu cu privire la respectarea normelor de protecția muncii;

 • f) să fie instruit profesional și autorizat să desfășoare activitățile aferente serviciului.

Capitolul VI

Vehiculele destinate activităților de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, a vehiculelor/remorcilor/rulotelor care ocupă fără drept parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniulpublic/privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap

Art.29. Vehiculele destinate ridicării, transportului și depozitării vehiculelor/remorcilor/rulotelor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • a) să fie omologate, înmatriculate și să corespundă din punct de vedere tehnic (avizate de I.S.C.I.R. și de R.A.R.) și estetic circulației pe drumurile publice;

 • b) să aibă capacitatea de a disclocahidica/transporta vehicule remorci cu greutatea de până la 5 tone;

 • c) vehiculele/dotările utilizate pentru dislocarea, ridicarea și transportul vehiculelor/remorcilor/rulotelor cu greutatea de peste 5 tone să fie echipate special în acest sens;

 • d) să asigure ridicarea completă pe platformă a vehiculelor;

 • e) să fie echipate cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă și să aibă un set de indicatoare sau dispozitive pentru semnalizarea locului de lucru, atunci când operează pe carosabil și să aibă inscripționate elementele de identificare ale Serviciului Administrativ;

 • f) să asigure integritatea/fixarea sigură a vehiculelor/remorcilor/rulotelor în timpul operațiunilor de ridicare, transport și depozitare;

 • g) să asigure ridicarea vehiculelor/remorcilor/rulotelor din orice loc, în siguranță și Iară perturbarea circulației.

Capitolul VII

Tarife

Tarifele aferente operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, a vehiculelor/remorcilor care ocupă fără drept parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap, se aprobă prin hotărârea Consiliului Local Sector 3.

Capitolul VIII

Dispoziții finale

Art31. încălcarea dispozițiilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.


Serviciul Circulație pe Drumurile Publice, Marian Cătilin SÎRBU


Subanexa nr.2.1


Seria.......nr............


DISPOZIȚIE DE RIDICARE

Astăzi, anul...................., luna..................., ziua...................., ora....................., în Municipiul

București, Sector 3, agent constatator ..................................................................... în calitate de

.......................din cadrul........................................................................, fiind în executarea atribuțiilor de serviciu pe strada ............................................................... nr............, Sector 3 al Municipiului

București, am constatat că vehiculul/remorca marca ......................... cu numărul de înmatriculare

....................................... culoarea  .................era staționat neregulamentar, interval orar

Fapta de mai sus constituie contravenție potrivit prevederilor art.......alin/pct.......lit......din

.....................rap. la art..............................., și este sancționată după cum urmează: art.......alin/pct.......lit......din................................................puncte amendă de la....la......

art.......alin/pct.......lit......din................................................puncte penalizare........

în conformitate cu prevederile art.2031 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, aprobat prin HG nr. 1391/2006, astfel cum a fost modificat prin H.G. nr.965/2016 și a prevederile art. 12 din Regulamentul privind activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, a vehiculelor/remorcilor/rulotelor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap, aprobat prin H.C.L.S.3 nr.........../....................,

DISPUN

măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculului/remorcii/rulotei cu datele de identificare de mai sus, prin grija Serviciului Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, care va asigura ridicarea, transportul și depozitarea acestuia în spațiul special amenajat, drept pentru care am încheiat prezenta dispoziție de ridicare în prezența martorului asistent:

.................................  (se va completa numele și prenumele martorului asistent), CNP.......................................

Agent Constatator,                               Persoana care a ridicat vehiculul/remorca,

(fimcție/nume/prenume)                            (funcție/nume/prenume)

Martor asistent,


Autospeciala nr........................

Seria.......nr............


FIȘĂ VEHICUL STAȚIONAT NEREGULAMENTAR

Astăzi, anul...................., luna..................., ziua

ora.....................  în Municipiul


București, Sector 3,

Subsemnatul .................................................   angajat   al Serviciului

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 pe funcția de ................................... la examinarea exterioară a vehiculului cu numărul de înmatriculare ............................, marca........................, culoarea......................., ca urmare a întocmirii Dispoziției de ridicare nr.......................... în vederea efectuării operațiunilor de ridicare, transport și depozitare,

constat următoarele:

- vehiculul prezintă avarii vizibile: da / nu.

La fața locului s-au efectuat un set de fotografii în format digital, a câte 4 (patru) fotografii din unghiuri diferite (față, spate și lateralele vehiculului), constatându-se următoarele:

Cele menționate în prezenta Fișă Vehicul Staționat neregulamentar sunt atestate de către Polițistul local (nume și prenume) ................................................................ din cadrul Direcției Generale de

Poliție Locală, precum și de către martorul asistent........................................................................(seva

completa numele și prenumele martorului asistent), CNP.......................................

Angajat Serviciul Administrativ:..............................

(semnătură)

Polițist local: .........................................

(semnătură)


Martor asistent:..........................................

(semnătură)

NOTĂ DE CONSTATARE

Astăzi, anul...................., luna....................ziua.....................ora......................în Municipiul

București, Sector 3, agent constatator.....................................................în calitate de Polițist Local din

cadrul Direcției Generale de Poliție Locală — Compartimentul ............................................., fiind în

executarea atribuțiilor de serviciu pe strada ...............................................................nr............, Sector

3 al Municipiului București, am constatat că vehiculul/remorca/rulota marca ........................,

numărul de înmatriculare ............................. culoarea      

Fapta de mai sus constituie contravenție potrivit prevederilor art.......alin/pct.......lit

...................................................  și este sancționată după cum urmează cu amendă de la.......la.........lei potrivit art.......alin./pct.....lit......din.........................

în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul privind activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, a vehiculelor/remorcilor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap, aprobat prin H.C.L.S.3 nr.........../....................,

DISPUN

Eliberarea domeniului public sau privat al Municipiului București/eliberarea locului de parcare adaptat, rezervat și semnalizat prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap, prin ridicarea vehiculului/remorcii cu datele de identificare de mai sus, de către Serviciul Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, care va asigura ridicarea, transportul și depozitarea acestuia în spațiul special amenajat, drept pentru care am încheiat prezenta notă de constatare.

La fața locului s-au efectuat două seturi de fotografii în format digital, fiecare set a câte 4 (patru) fotografii din unghiuri diferite (față, spate și lateralele vehiculului), constatându-se următoarele:

Cele menționate în prezenta notă de constatare sunt atestate de către martorul asistent ........................................................................(seva completa numele și prenumele martorului asistent), CNP.......................................

Angajat Serviciul Administrativ:

(semnătură)Autospecială nr.....................................

Polițist local: .........................................

(semnătură) Martor asistent:..........................................

(semnătură)

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE a vehiculelor/remorcilor/rulotelor ridicate potrivit prevederilor H.C.L.S.3 nr.............../..............................

încheiat astăzi,.............................. cu ocazia eliberării vehiculului/remorcii/rulotei marca

.....................................număr de înmatriculare ................................, culoare.............................către dl.(d-na) ....................................................................................... domiciliat(ă) în

...................................................... strada ........................................................, nr.........................,bl. ........, sc........., et.........., ap..............., care s-a identificat cu CI/BI seria..............., nr..................... eliberat(ă) de ............................................................................... în calitate de ....................................

(proprietar/deținător legal) al vehiculului/remorcii și care a prezentat cartea de identitate, certificatul de înmatriculare seria......................, nr...........................și permisul de conducere nr.................................

Se constată achitarea taxelor stabilite prin H.C.L.S.3 nr............/................., art......, conform

chitanței nr.........................

La examinarea exterioară a vehiculului/remorcii înainte de ridicare, s-au constatat următoarele:

Observații referitoare la modificarea stării vehiculului/remorcii de la data ridicării până la data eliberării: da/nu

Am predat, (polițist local/guard Biroul Monitorizare Instituții Publice)

Am primit, (proprietarul/deținătorul legal al vehiculului/rcmorcii/rulotei)

Nr._____________I_______________

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE Vehicul/remorcă/rulotă la locul de depozitare

potrivit prevederilor H.C.L.S. 3 nr. 312 / 2017

încheiat astăzi, anul 2019 , luna, ziua, ora, la sediul Depozitului „Auto ridicate” din strada Releului nr. 4, sector 3, procedând primii la predarea și secunzii la primirea următoarelor bunuri și documente:

 • 1. Vehicul/remorcă/rulotă marca, modelul număr de

înmatriculare, culoare.

 • 2. Set planșe foto efectuate înainte de operațiunea de ridicare.

 • 3. Set planșe foto după operațiunea de ridicare.

 • 4. 2 (două) exemplare din „Dispoziția de ridicare” seria CLS 3 nr./ ori „Notă de constatare” seria nr., după caz.

 • 5. 2 (doua) exemplare din „Fișa vehicul staționat neregulamentar” seria CLS 3 nr._____________!___________

Observații referitoare la modificarea stării vehiculului/remorcii/rulotei de la momentul constatării până la momentul încheierii operațiunii de ridicare :

Am predat, Biroul Ridicări Auto


Am primit, Biroul Monitorizare Instituții Publice

dl.polițist local/guard

(numele în clar/ semnătură)                                   (numele în clar/ semnătură)

dl.__________________________________________

(numele în clar/ semnătură)(numele în clar/ semnătură )


Nr._____________!________________

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE Vehicul/remorcă/rulotă la locul constatării

potrivit prevederilor H.C.L.S. 3 nr. 312 / 2017

încheiat astăzi, anul, luna, ziua, ora, în București, sector 3, str. , nr. , procedând primii la predarea și secundul la primirea următoarelor bunuri și documente:

 • 1. vehicul/remorcă/rulotă marca______________________, modelul _____număr de

înmatriculare, culoare;

 • 2. l(unu) exemplar din „Dispoziția de ridicare” seria nr./„Notă de constatare” seria

nr., după caz;

 • 3. 1 (unu) exemplar din „Fișa vehicul staționat neregulamentar”.

Observații referitoare la modificarea stării vehiculului/remorcii/rulotei de la momentul constatării până la momentul încheierii operațiunii de ridicare:

Am predat

Biroul Ridicări Auto dl.____________________________/____________

(Numele și prenumele în clar)      (semnătura)

dl._____________________________/

(Numele și prenumele în clar)      (semnătura)

Am primit proprietar/deținător legal__________________________i

(Numele și prenumele în clar)

-5?—îv\

/*/ WM V \

(semnătura)Nr.t

ÎNȘTIINȚARE

Către,

Domnul/ Doamna/SC_________________________________

Prin prezenta vă informăm că, vehiculul marca................................., culoare...........................,

număr de înmatriculare.........................................., serie șasiu...............................................................,

aflat în proprietatea dvs, a fost ridicat de pe domeniul public de la adresa din ...................................................................................................., conform Dispoziției de ridicare seria................nr................./.........................., emisă potrivit art. 203 indice 1 din HG 1391/2006 pentru

aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002, cu modificările și completările ulterioare, întrucât la data de...................., ora............. acesta era staționat neregulamentar, faptă ce constituie

contravenție potrivit art. 143 lita) din RAOUG 195/2002.

Vehiculul a fost depozitat la data ridicării în spațiul special amenajat la adresa din Str. Releului nr. 4, sector 3, București. 7                  7                  9

Eliberarea vehiculului se face numai către deținătorul legal, după achitarea tarifelor de ridicare/transport/depozitare, astfel cum sunt reglementate prin HCLS 3 nr. 377/2017.

Față de cele menționate, vă comunicăm că, la data prezentei, tariful pentru ridicarea/transportul/depozitarea vehiculului al cărui deținător legal sunteți, este în sumă de........................lei.

în situația în care nu vă veți prezenta pentru restituirea vehiculului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii prezentei, acesta va fi declarat abandonat și vor fi demarate procedurile de aplicare a dispozițiilor Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân și abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ- teritoriale, urmând a fi trecut în proprietatea privată a Municipiului București.

în același termen aveți posibilitatea de a vă formula cerere de renunțare la dreptul de proprietate asupra vehiculului.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERALPRIMĂRIA


CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@lprimarle3.r0REFERAT DE APROBAREa proiectului de hotărâre privind completarea Regulamentului referitor la serviciul public privind ridicarea, transportul, depozitare și eliberarea vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar, aprobat prin HCLS 3 nr. 312/27.07.2017, modificat și completat prin HCLS 3 nr.676/28.12.2017, HCLS 3 nr. 186/28.12.2018 și HCLS3 nr.93/31.01.2019

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 312/27.07.2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 676/28.12.2017, nr. 186/28.12.2018 și nr.93/31.01.2019, s-a aprobat activitatea privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/remorcilor/rulotelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București, a vehiculelor/remorcilor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public/privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap.

Având în vedere lucrările de intervenție de interes local derulate de Primăria Sector 3 constând în asfaltări artere de circulație și parcaje de utilitate publică/de reședință aflate în administrarea Cosiliului Local Sector 3, văzând faptul că aceste lucrări de utilitate publică sunt îngreunate, în mod frecvent, de conducătorii de vehicule care nu se conformează înștiințării de eliberare a domeniului public sau, cu rea credință, forțează pătrunderea într-un perimetru special delimitat prin ridicarea/ruperea/distrugerea/delimitărilor de interzicere acces auto, se impune adoptarea de soluții imediate, prin completarea Regulamentului referitor la serviciul public privind ridicarea, transportul, depozitare și eliberarea vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar, în sensul că, fapta conducătorului vehiculului care a forțat pătrunderea în perimetrul delimitat corespunzător cu scopul executării lucrărilor edilitare executate și/sau contractate de Primăria Sectorului 3, va fi sancționată cu amendă de la 500 lei la 1000 lei, cât și cu sancțiunea complementară a ridicării, transportului și depozitării vehiculului într-un spațiu special amenajat.

Ținând cont de circumstanțele excepționale și având în vedere raportul de specialitate nr. 411524/01.07.2020 al Direcției Generale de Poliție Locală - Serviciul Circulație pe Drumurile Publice, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consilliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

PRIMĂRIA


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719


TELEFON (004 031) 430 30 30 Int. 134 / (004 031) 430 33 30 Int, 134 FAX (004 021) 340 07 51

E-MAIL circLiiatie@pr1rnarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, Ci, Seetor 3, 031615, București

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere lucrările de intervenție de interes local derulate de Primăria Sector 3 constând în asfaltări artere de circulație și parcaje de utilitate publică/de reședință aflate în administrarea Cosiliului Local Sector 3

Văzând faptul că aceste lucrări de utilitate publică sunt îngreunate, în mod frecvent, de conducători de vehicule care nu se conformează înștiințării de eliberare a domeniului public sau, cu rea credință, forțează pătrunderea într-un perimetru special delimitat prin ridicarea/ruperea/distrugerea/delimitărilor de interzicere acces auto, se impune modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București, a vehiculelor/remorcilor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public/privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap, aprobat prin HCLS3 nr. 312/27.07.2017, modificat și completat prin HCLS 3 nr. 676/28.12.2017, HCLS 3 nr. 186/26.04.2018 și HCLS3 nr.93/31.01.2020, și care constituie Anexa nr.8 la HCLS3 nr.93/31.01.2020.

în conformitate cu prevederile art.166 alin,(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la atribuția Consiliului Local al sectorului Municipiului București de a aproba documentații tehnico-economice pentru lucrări de intervenție de interes local, precum și să se asigurare de realizării acestora în timpul cel mai scurt și în condiții optime, astfel încât disconfortul creat cetățenilor sectorului 3 să fie cât mai redus, propunem ca art.151 să fie modificat și completat în sensul în care se va reglementa ca fiind contravenției fapta conducătorului vehiculului care a forțat pătrunderea în perimetrul delimitat corespunzător cu scopul executării lucrărilor edilitare executate și/sau contractate de Primăria Sectorului 3, aceasta urmând să fie sancționată cu amendă de la 500 lei la 1000 lei, cât și cu sancțiunea complemenatră a ridicării, transportului și depozitării vehiculului într-un spațiu special amenajat.


PRIMĂRIA


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719


CĂTRE


TELEFON (004 031) 430 30 30 Int. 134 / (004 031) 430 33 30 Ini. 134 FAX (004 O2T) 340 07 51

E-MAIL circulatiejglprimnn&j.ro

Str. Ion Țuculeseu nr. 42, C’T Sector 3, 031615, București


DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIV

In atenția: Directorului Executiv

Prin prezenta, vă înaintăm raportul de specialitate nr. 411524/01.07.2020 și proiectul de hotărâre pentru completarea anexei la H.C.L.S. 3 nr. 312/27.07.2017, modificat prin H.C.L.S. 3 nr. 676/28.12.2017, H.C.L.S. 3 nr. 186/28.12.2018 și H.C.L.S. 3 nr. 93/31.01.2020privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/ remorcilor staționate neregulamentar, cu rugămintea de a analiza și dispune în acest sens inițierea proiectului de hotărâre.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL, direcția % ?WjRALA DE * WW LOCALA ,

Adriai


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul.....h...... de pe ordinea de ți/

«uptnncntarea-ordinii dc-zi a ședinței ordmare/extraordinare din data de......

Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de...........ZÂ.tZLt.......a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul...........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FQST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale,

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:     I X

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL

dinea de zi /


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul .....?r.'.... de pe ori suplimentarea ordinii de zi a ședinței orjliirare/extraordinare din data de J

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de .....V.i?...v..^.:..^^©......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul..............de pe ordinea de zi / suplimentareiordinii de zi a ședinței o^dmare/extraordinare,

și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, BELU-SIMA.EMEMBRI.

MARINEATĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN HONȚARU VALERICA ENE STELIAN - BOGDAN DUMITRU CONSTANTIN POPESCU ROMEO TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL z referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ........de pe ordinea di

suplinjentarSa ordinii de zi a ședinței ordinafeTextraordinare din data de ‘..k.

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunităjn ședința din data de ..                     , a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul .......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,


VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:                1

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....^.

la punctul ....fe......de pe ordinea de zi /

'extraordinare din data de ..............................


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de..                      a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...^?...........de pe

ordinea de zi / smjJimerrtăfeâ ordimi-ife'7! a ședintei-erdifiare/extraordinare. și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORÂBIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, POPESCU ROMEO

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEATĂ MARCEL