Hotărârea nr. 204/2020

HCLS3 nr.204 din 13.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire (tip hală) cu funcțiune mixtă — depozitare și servicii/birouri, cu RHpropus = Pinait/P+IE, pe un teren situat în Strada Soldat Ghețu Anghel nr. 90D, lot 3 (provizoriu Strada Brățării nr. 125H), Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 13.07.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 354839/CP/l 8.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 09/12.05.2020 al Arhitectului Șef;

 • — Adresa nr. 352267/14.05.2020 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;

In conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinului nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

 • - Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, prelungit și completat prin HCGMB nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015 șinr. 341/14.06.2018.

Luând în considerare:

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. D/B/21-2019/12.05.2020;

 • - Raportul informării și consultării publicului nr. 07/12.05.2020;

 • - Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 08/12.05.2020;

~ Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. e) și art. 166 alin. (2) lit. j) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Clădire (tip hală) cu funcțiune mixtă — depozitare și servicii/birouri, cu RHpropus ~ Pînait/P+1E, pe un teren situat în Strada Soldat Ghețu Anghel nr. 90D, lot 3 (provizoriu Strada Brățării nr. 125H), Sector 3 proprietate privată persoană juridică, cu suprafața de 1923,00 mp conform actelor de proprietate, în conformitate cu Anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 07/12.05.2020.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. (1) Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Documentații de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată beneficiarului de către Serviciul Documentații de Urbanism.NR. 204 DIN 13.07.2020

PRIMĂRIA3

4AOA /1J1./J -&K-HQLS


TELEFON (004 021} 318 03 23 - 28 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL urbanism Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084,Ca urmare a cererii adresate de societatea INTER-LINE COMPANY S.R.L., prin ■                   cu sediul în Rămnicu Vâlcea,

Strada Știrbei Vodă nr. 42, Județul Vâlcea, telefon/fax ......... e-mail ........... înregistrată cu nr. 454665/2019 și completată cu

nr. 637400/2019, nr. 39844/2020, nr. 41635/2020 și nr. 345839/2020.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/B/21 -2019/12.05.2020

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3* Clădire (tip hală) cu funcțiune mixtă - depozitare și servicii/birouri, cu RHproPus = Ptnait/P+1E,

generat de imobilul4* situat în Strada Soldat Ghețu Anghel nr. 90D, lot 3 (provizoriu Strada Brățării nr. 125H), ' Sector 3, București.

Inițiator: S.C. INTER-LINE COMPANY S.R.L.

Proiectant: B.I.A. - RISTEA DRAGOȘ IONUȚ

Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Dragoș lonuț A. RISTEA, RUR - E.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la Nord Șoseaua Industriilor, la Est Drumul între Tarlale, la Sud Strada Brățării, la Vest Bulevardul 1 Decembrie 1918 și este format din teren curți-construcții cu suprafață de 1.923,00mp. conform actelor de proprietate și construcțiile edificate pe acesta (corpuri C1 și C2), propuse spre desființare.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit si completat cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012, nr. 224/2015 și nr. 341/2018:

 • - imobilul este situat în intravilanul Municipiului București și se încadrează în U.T.R. A2b - subzona unităților industriale și de servicii;

 • - funcțiuni predominante: activități productive nepoluante desfășurate în construcții agro-industriale mari, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor, cercetarea agro-industrială care necesită suprafețe mari de teren. Cuprind suprafețe de parcare pentru angajați, accesuri auto sigure și suficient spațiu pentru camioane -încărcat / descărcat și manevre. în mod obișnuit sunt permise activitățile care necesită spații mari în jurul clădirilor și care nu generează emisii poluante; activități industriale productive și de servicii, IMM desfășurate în construcții industriale mari și mijlocii, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse, cercetarea industrială care necesită suprafețe mari de teren; servicii pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială, servicii comerciale legate de transporturi și depozitare - în suprafață maximă de 3000mp. ADC (1500mp. S vânzare); parcaje la sol și multietajate; stații de întreținere și reparații auto; stații de benzină; comerț, alimentație publică și servicii personale; locuințe de serviciu pentru personalul care asigură permanența sau securitatea unităților;

 • - Hmex. = se vor respecta înălțimi maxime ale clădirilor de 20,00 metri;

 • - POTmax. = 80%;

 • - CUT volumetric max. = 15 mp.ADC/mp.teren;

 • - retragerea minimă față de aliniament = se vor respecta retrageri mai mari de -10,00 metri pe străzile de categoria I - a și a ll-a; - 6,00 metri pe străzile de categoria a lll-a; în cazul unor intervenții în cadrul incintelor industriale care își păstrează funcțiunea dominantă existentă, retragerile de la aliniamente se vor stabili prin documentații P.U.D.;

 • - retrageri minime față de limitele laterale și posterioare = clădirile pot fi alipite de construcțiile de pe parcelele alăturate cu funcțiuni similare, situate pe limita de proprietate, în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilități (trepidații, risc tehnologic); în toate celelalte cazuri, clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6.00 metri; în toate cazurile retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi de minim 6.00 metri; se vor respecta distanțele minime egale cu jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6.00 metri față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor; nu se admite amplasarea, pe fațadele laterale orientate spre alte unități teritoriale de referință (în special servicii publice și locuințe) a ferestrelor cu parapetul sub 1,90 metri de la nivelul solului; în cazul unor intervenții în cadrul incintelor industriale care își păstrează funcțiunea dominantă existentă, retragerile de la limitele parcelelor se vor stabili prin documentații P.U.D.

PRIMĂRIA

Imobilul nu este menționat în Lista Monumentele Istorice actualizată și nu se află în P.U.Z. - Zone construite protejate, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 279/2000, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 2457/20.11.2018, emis de Primăria Sectorului 3.

Conform R.L.U. aferent P.U.G.-M.B. aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit si completat prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012, nr. 224/2015 și nr. 341/2018 - Titlul I - Prescripții Generale, punctul 4. Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 4.2 Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise în condițiile legii și punctul 5. Condiții de construibilitate a parcelelor, alin. 5.4. Pentru parcelele cu o suprafață între 1500mp. și 3000mp., cele cu front stradal peste 30 metri sau cele cu raportul laturilor între 1/3 și 1/5, modul de construire se va preciza prin Planuri Urbanistice de Detaliu.

Conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, art 32 - alin. (1) în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: lit. d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = dreapta (Sud) - retras 9,50m. față de limita de proprietate; stânga (Nord) - retras 15,00m. față de limita de proprietate;

 • - retrageri minime față de limita posterioară (Est) = retras 8,50m. față de limita de proprietate;

 • - POTpropus = 25%;

CUT volumetric propus = 15 mp.ADC/mp.teren;

 • - Hmax. = 10,00m. (pentru Ptnait/P+1 E);

orice alte construcții realizate în exteriorul conturului maxim edificabil propus prin P.U.D., sunt interzise cu excepția împrejmuirilor, accesurilor și teraselor ridicate cu cel puțin 0,40 metri față de cota terenului din situația anterioară lucrărilor de terasament și a elementelor cuprinse în planșa de reglementări urbanistice, vizată spre neschimbare, anexată prezentului aviz;

 • - terenul se suprapune parțial cu limitele cadastrale ale imobilelor învecinate, în acest sens până la faza autorizării lucrărilor de construire se vor stabili și definitiva clar limitele cadastrale ale terenului aflat în proprietate;

 • - circulații și accese: conform Avizului de circulații nr. 7557/17.05.2019-1730591/16.05.2019 emis de P.M.B.-D.T.-C.T.C. cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006 și a celorlalte prevederi înscrise în aviz; De asemenea, potrivit planșei de reglementări urbanistice, vizată spre neschimbare (anexată prezentului aviz), se propune extinderea drumului de acces (aflat la Vest) la un profil propus de 7,00m.;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. De asemenea, se vor respecta condițiile impuse prin avizele/acordurile/declarații/studii de specialitate, prezentate la dosar, obținute conform certificatului de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții51: construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin P.U.D.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U. D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P U D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanismCABINET PRIMAR

TELEFON (004 Oai) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar©primarie3-roREFERAT DE APROBARE


Calea Dudeștî nr. 191, Sector 3,031084, București SECTOR 3

CABINET PRIMAR

......

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire (tip hală} cu funcțiune mixtă - depozitare și servicii/birouri, cu RHpmpus = Pînaiț/P+IE, pe un teren situat în Strada Soldat Ghețu Anghel nr. 90D, lot 3 (provizoriu Strada Brățării nr. 125H), Sector 3"

Luând în considerare:

’ Raportul de specialitate nr. 09/12.05.2020 al Arhitectului Șef,

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. D/B/21-2019/12.05.2020;

 • - Raportul informării și consultării publicului nr. 07/12.05.2020;

 • - Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 08/12.05.2020;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Clădire (tip hală) cu funcțiune mixtă - depozitare și servicii/birouri, cu RHpmpus = Pînait/P+1E, pe un teren situat în Strada Soldat Ghețu Anghel nr. 90D, lot 3 (provizoriu Strada Brățării nr. 125H), Sector 3", proprietate privată persoană juridică.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a Sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art. 155 alin. (5) lit. f), coroborat cu art. 167 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora primarul „asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu „Clădire (tip hală) cu funcțiune mixtă -depozitare și servicii/birouri, cu RHpmpus = Pînat/P+IE, pe un teren situat în Strada Soldat Ghețu Anghel nr. 90D, lot 3 (provizoriu Strada Brățării nr. 125H), Sector 3".


PRIMĂRIA^J


ARHITECT SEP r


www.primariej.ro


TELEFON (004 031) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism ©primar ie3.r0

Calea Dudești nr. igit Sector 3, 031084,. București

Nr. 09/12.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

“Clădire (tip hală) cu funcțiune mixtă - depozitare și servicii/birouri, cu RHpropus = Pînait/P+1E, pe un teren situat în Strada Soldat Ghețu Anghel nr. 90D, lot 3 (provizoriu Strada Brățării nr. 125H), Sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a P.U.G. al Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit și completat cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012, nr. 224/2015 și nr. 341/2018.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru “Clădire (tip hală) cu funcțiune mixtă - depozitare și servicii/birouri, CU RHpropus = Pînait/P+1E, pe un teren situat în Strada Soldat Ghețu Anghel nr. 90D, lot 3 (provizoriu Strada Brățării nr. 125H), Sector 3” în baza Certificatului de urbanism nr. 2457/20.11.2018, emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/B/21-2019/12.05.2020.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt: POTPropus= 25%, CUT volumetric propus = 15 mp.ADC/mp.teren, Hmax.= 10,00m. (pentru Pm/P+IE).

A fost avizată amplasarea unei construcții, într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: față (Vest) - retras 10,00m. / 9,00m. față de aliniamentul existent / propus al drumului de acces (profil propus 7,00m.); dreapta (Sud) - retras min. 9,50m. față de limita de proprietate; stânga (Nord) - retras min. 15,00m. față de limita de proprietate; spate (Est) - retras min. 8,50m. față de limita de proprietate, conform planului de reglementări urbanistice (planșa nr. U06) pentru funcțiunea mixtă - depozitare și servicii/birouri, având RHpropus = Pfrialt/P+1 E.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr. 4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor art. 166, alin. (2) litera j), coroborat cu art. 139 alin. (3) litera e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art. 155, alin. (5), lit. f), coroborat cu art. 167, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

înaintăm alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Clădire (tip hală) cu funcțiune mixtă - depozitare și servicii/birouri, cu RHpropus = Ptnatt/P+1E, pe un teren situat în Strada Soldat Ghețu Anghel nr. 90D, lot 3 (provizoriu Strada Brățării nr. 125H), Sector 3°.


Nr. 08/12.05.2020

PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Cu privire la P.U.D. “Clădire (tip hală) cu funcțiune mixtă - depozitare și servicii/birouri, cu RHpropus = Pînait/P+1E, pe un teren situat în Strada Soldat Ghețu Anghel nr. 90D, lot 3 (provizoriu Strada Brățării nr. 125H), Sector 3"

Documentația propune amplasarea unei construcții, într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: fată (Vest) - retras 10,00m. / 9,00m. față de aliniamentul existent / propus al drumului de acces (profil propus 7,00m.); dreapta (Sud) - retras min. 9,50m. față de limita de proprietate: stânga (Nord) - retras min. 15,00m. față de limita de proprietate: spate (Est) - retras min. 8,50m. față de limita de proprietate, conform planului de reglementări urbanistice (planșa nr. U06) pentru funcțiunea mixtă - depozitare si servicii/birouri, având RHpropus = Ptnalt/P+1E.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt: POTpropus = 25%, CUT volumetric propus = 15 mp.ADC/mp.teren, Hmax. = 10,00m. (pentru Pînait/P+1E).

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit și completat cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012, nr. 224/2015 și nr. 341/2018, terenul se înscrie în zona A, respectiv A2b - subzona unităților industriale și de servicii, POTmax. = 80%, CUT volumetric max. = 15 mp.ADC/mp.teren, Hmax. = 20,00m.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr. 07/12.05.2020, privind documentația P.U.D. - “Clădire (tip hală) cu funcțiune mixtă - depozitare și servicii/birouri, cu RHpropus = Pînait/P+IE, pe un teren situat în Strada Soldat Ghețu Anghel nr. 90D, lot 3 (provizoriu Strada Brățării nr. 125H), Sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare a publicului, nu au fost depuse observații/ reclamații cu privire la P.U.D. descris mai sus, P.U.D. care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice în vigoare, a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism - P.U.D., iar în conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.

AjLAl PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI


—---WWW.primarie3.-0


TELEFON (004 oii) 318 03 23 - 28 FAX (C04 021) 318 03 04 E-MAIL 1ifbanism@primarie3.ro

Caisa Dudașt: nr. 191, Sector 3, 031084, București


Nr. 07/12.05.2020


Raportul! informării și consultării publicului privind documentația “Ciădire (tip hală) cu funcțiune mixtă - depozitare și servicii/birouri, cu RHpropus = Pînait/P+1E, pe un teren situat în Strada Soldat Ghețu ÂngheB nr. 90D, lot 3 (provizoriu Strada Brățării nr. 125H), Sector 3”

Beneficiarul documentației: S.C. UNTER-LiNE COMPANY 5.R.L.

Urbanist: Dragoș lonuț A. ROSTEA

Proiect nr.: 11/2019.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

 • - Serviciul Documentații de Urbanism, parter, în fiecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

 • - pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil pe parcela care a generat inițierea elaborării P.U.D.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

- planșa de reglementări s-a afișat:

o la sediul Primăriei Sectorului 3 începând cu perioada: 09.10.2019 și 07.02.2020;

® pe site-ul Primăriei Sectorului 3 începând cu perioada: 09.10.2019 și 07.02.2020;

• pe panoul rezistent fa intemperii, amplasat în loc vizibil pe parcela care a generat inițierea elaborării P.U.D. începând cu perioada: 10.04.2019.

 • - anunț în ziare locale:

o România Liberă, pag. 14, din data de 27.05.2019;

o www.anunțul.ro, pag. 64, din data de 27.05.2019.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

- notificare -                                         ----------- vecini stânga (Nord) - ,


—), Sectorul 3, București, nr. cad. 201029;


- notificare S.C. COMPANIA CONCRETE S.A. - vecin stânga (Nord și Vest) - Strada Soldat Ghețu Anghel nr. 4, Sectorul 3. București, nr. cad. 202171;


- notificare i


- vecin dreapta (Sud) - l


, Sectorul 3, București,


nr. cad. 201032.

 • 4. Lista persoanelor care au oartiranqt |a acest proces:

 • - . -. —   ■ -------------_ J - vecini stânga (Nord) -

___,, Sectorul 3, București, nr. cad. 201029;

 • - S.C. COMPANIA CONCRETE S.A. - vecin stânga (Nord și Vest) - Strada Soldat Ghețu Anghel nr. 4, Sectorul 3, București, nr. cad. 202171;

 • - r-            - vecin dreapta (Sud) -                                          Sectorul 3, București,

nr. cad. 201032.

în perioada desfășurării informării și consultării populației, în cadrul Primăriei Sectorului 3 al Municipiului București, nu au fost înregistrate comentarii din partea publicului.


Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

Nu este cazul.

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru:

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

 • - referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile R.L.U. aferent P.U.G. aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare;

 • - referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din Avizul de circulații nr. 7557/17.05.2019-1730591/16.05.2019 emis de P.M.B.-D.T.-C.T.C. cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006 și a celorlalte prevederi înscrise în aviz;

 • - referitor la evaluarea de mediu, P.U.D. nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența H.G. nr. 1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 ia H.G. nr. 445/2009, conform circularei nr. 1/3118/1G/09.11.2016 emise de M.M. -A.N.P.M.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării P.U.D., se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.ROMÂNÎÂ

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

S.UAT.

CERTIFICAT DE URBANISM

In scopul: obținerea autorizației de desființare. întocmirii documentației P.U.D. șl după aprobarea ei, obținerea autorizației de construire și de organizare șantier

Urmare cererii adresate de dl/dna./ Firma INTER-LINE COMPANY S.R.L.

Cu domidliuA/sediul în județul Vâlcea, munidpiul/orasul/comuna.-..Rgmniou Vâlcea......satul.............

sectorul .............cod poștal...............Str. Știrbei Vodă nr. 42, bl. sc. et ap. cam. nr.

C.U.I. nr. 7629939/16.08.1805, telefon/fax.......................e-maii..............................................................

înregistrată la nr. 244390 din 07.11.2018,

pentru imobiluî - teren și/sau construcții situat în municipiu! BUCUREȘTI, Sectorul 3, cod poșta!................

Str. Soldat Ghețu Anghel nr«9QJD, lotul nr. 3, bl. sc. et. ap.

sau identificat prin nr. cadastral 201031.............~  ..................................................................................;

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. ..........   /................ faza PUG, aprobată cu

Hotărârea Consilutoi General nr. 26S/2000, H.C.G.M.B. Nr. 224/2015, modificat prin H.C.G.M.B. Nn 341/2018 si in temeiul documentația! de urbanism /PUZ/PUD, aprobată prin Hotărârea ConsHiului General/Locaî nr..........................J...................................

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor da construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

t. REGIMUL JURIDIC: Imobil compus din construcții și teren Tn suprafață de 1923,OOmp din acte, având nr. cadastral 201031, situat în Intravilanul municipiului București, aflat în proprietatea Firme INTER-LINE COMPANY S.R.L. potrivit actului de notarial cu încheierea de autentificare nr. 839 din 18.07.2018 emis de NP Chtparcă Francesca Beaîrice. ImobIM ere menționate sarcini respectiv - ipotecă în favoarea Procrodit Bank S.A., BRD-G.S.G. SA - Scurseb Dorobanți și notare urmărire silită imobiliară înscrisă în C.F. de către SC Editura Steaua Nordului SRL pentru cota de 43,37mp (drum de acces), este intabulat potrivit extrasului de Carte Funciară emis de OCPSB - BCPIS3 pentru informare nr. cerere 78544 din 17.10.2018. Conform HCGMB nr. 143/2003 terenul se află în zona fiscală D. Imobilul nu este menționat în lista Monumentelor Istorice, conform Anexei ia Ordinul Ministrului Culturii nr. 2828/2015 publicată în Monitorul Ofidalc Partea I nr. 113bis din 15.02.2016 și nu se află în PUZ - zone construite protejate aprobate prin HCGMB nr. 279/2000,

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală : teren cu construcții C1 - magazie parter, C2 - magazie parter; Accesul la teren se realizează din drumul de acces iotul nr. 2 cu NC 201025 aflat în croproprietatea beneficiarului ce deține în coproprietate cotele indivize de 13,56% respectiv 88,39mp și 16,574% respectiv suprafața de 108,OOmp din suprafața totală de 851,60mp (652,OOmp din măsurători);

Destinația stabilită: conform PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 și prelungit prin HCGMB Nr. 224/2015, modificat prin HCGMB Nr. 341/2018, terenul se află în UTR A2b - subzona unităților industriale și de servicii POT max, = 80%, CUT volumetric max. - 15% (mc. / mp, teren)' și Hmax.= 20,Om.

Potrivit RLLf partea scrisă dte PUG:

Potrivit RLU partea scrisă Tîtkri 1 - PUG, Cap. 5. - Condiții de construibilitate a parcelelor pct 5.4 - Pentru parcelele cu o suprafață între 1500mp și 3000mp, cele cu front la stradă peste SQmetri sau cele cu raportul laturilor între 1/3 și 1/5, modul ds construire se va preciza prin Planuri Urbanistice de Detaliu.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

A2 - activităȘfe actuale vor fi permise în continuare cu condiția diminuării cu cel puțin 50% a poluării actuale în termen de 5 ani;

 • - extinderea sau conversia activitâ^ior actuale va fi permisă cu condiția să nu agraveze situația poluării;

 • - se pot localiza cu acefeași condiții de diminuare a poluării următoarele funcțiuni:

 • 1. birouri indurând oricare din următoarele utilizări:

 • a) birouri profesionale sau de afaceri;

 • b) servicii pentru afaceri;

 • c) instituțâ financiare sau bancare;

 • d) poștă și tetecomunica$

 • 2. activități productive și servicii incluzând oricare din următoarele utilizări:

a} producție manufacturieră;                                                                                   L

 • b) birouri profesionale sau de afaceri fie ca utilizare principală, fie ca utaizare secundară;                                /

Formular F.6 - Red. m 2 exemplare ds W G.V                                                                       peg rsa î dm 3

C.U. Nr. 2452..... din                  .....

 • c) activități de cercetare - dezvoltare cu excepția celor care utilizează substanțe explozive sau toxice conform prevederilor legate; d) depozite și complexe vânzări en-gros cu excepția celor care utilizează substanțe xplozive sau toxice conform prevederilor legale;

e) depozite și complexe vânzări en-detafl numai pentru produse care nu pot fi transportate la domiciliu cu autoturismul propriu sau cu taxi.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

A2 ~ se mterzi. emtUasat 3 focuintetor. cu excepția /ocwiteor do serviciu.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT:

A2 - în cazul unor intervenții în cadrul incintelor industrial; cere $ păstrează funcțiunea dominantă existentă, retragerile de la aliniamente se vor stabffi prin documentații PUD cu avizul CTU - DGUAT și avizul CULPAT.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

A2 - se vor respecta înălțimi maxime ale clădirilor de 20,0 metri;

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

A2 - volumele construite vor fi mpte și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate;

 • - fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhftecfural ta același nivel cu fațada principală;

 • - 6ratarea acoperirii clăcfirilor va ține seama de faptul că acestea se percep din clădirile mal înalte înconjurătoare, în special din cele cu funcțiuni publice;

Propunere: desființare construcții existente;

 • - construire corp Al ~ clădire cu funcțiunea de depozitare tip hală, RH = parter înalt, - construire corp A2 - clădire cu funcțiunea de servicii/birouri, RH = P+1E, amenajare incintă, alei pietonale, carosabile, amenajări accese auto și pietonale, racorduri ia drumurile publice, spații verzi;

 • 3. REGIMUL TEHNIC:

Pentru terenul de la adresa mai sus menționată se pot desființa construcțiile existente și se poate realiza construirea a două imobile denumite corp A1 - clădire cu funcțiunea de depozitare tip hală, RH = parter înalt și corp A2 - clădire cu funcțiunea de servicii/birouri, RH = P+1E, amenajare incintă, alei pietonale, carosabile, amenajări accese auto și pietonale, racorduri la drumurile publice, spații verzi, ce vor fi amplasate în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare privind amenajarea teritoriului și urbanismului și care vor respecta reglementările referitoare te amplasare, retrageri față de vecinătăți, regim de înălțime, funcțiuni a clădirilor și indicatori urbanistici P.O.T, C.U.T, R.M.H, specifici subzonei A2b, ce se vor preciza în Pianul Urbanistic de Detaliu, ce va fi întocmit și aprobat conform legilor în vigoare. Se interzic consolele, balcoanele, terasele, bowlndourile care nu se înscriu în limitele aprobate ale edificabihtiut Se va asigura numărul minim de locuri de parcaje auto în incinta proprietății, conform H.C.G.M.B. nr. 66 06.04.2006. Proiectele vor fi r aiizate de proiectanți autorizați.

Potrivit Legii nr. 86/2017 - pentru modificarea și completarea Legii 350Z2001 privind an majarea teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare - articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins: ari. 32-(1) “în cazul în care prin cererea pentru emiterea Certificatului de urbanism se solicit* o modificare de te prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau <L J condiții! specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investitii o impun, autoritatea pub locală are dreptul ca, după cșz, plin Certificatul de urbanism: lit. d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu;

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul ddarat, pentru obținerea autorizatei da desființare șl întocmirea documentației P.U.D. în vederea «probării acesteia, de către CLS3 și după aprobssa el, obținerea utorfzațfef de construire și organizare de șantier.______________________________________________________________________________

CERTIFICATUL DE IR I NU pNE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFHNȚARE Șl NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

 • 4. OBUGATU ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI PE URBANISM:

In scopiri etaborării docunuta^l pentru autorizarea exe«4fi fucrărior de construcții - de constnrirerte desființare • soUctanbd se va adresa autorități competente ponlru protecția n     : Agenda Naționala de RnotectiaMedUul București, Str. Alee» Lacul Horii nr. 1, sector 8, București

in apficarea Di: el CotHteidta 05Z337/CEE ffHrectiva HA) privind evatoarea efecte anumiter proiecte ptMtae și private asupra nwfiiAA modificată prin Directiva Con ul SW11/CE și prin      va Conrifuîui p Parlamentului European IOT3I3SICE privind participarea p te <area anuniter

planuri și programe în tegătară ca mectiut ș! mecEScerea, cu privire ia participarea pubficutai și accesul ta jutaipe. a CSrecttoet 6SI337KEE șl a Directivei 66/61 /CE, prtn certificatei de istwtism sa comunică soScftanUUte obligația de e contacta autoritatea teritorială te mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, îm wfoc        prtriectuiui irnției pubtice/private fo liste proiectelor supuse ovafeM Impactului asupramedMul.

bi apScarea provederfor Oiradlre Cgtt&iUiiil 8S/337/CEE, procedura de emitere a acon lui de mediu se sstSșrară dujiă emiterea certificatului <fe urbanism, anterior depunea: documentata» pentru autorizarea executări! taxărilor de caIrucțfi la autoritatea admtofcrtrațief pifefice competente.

In vederea satisfacerti cerințelor cu privire la procedura de emitere a acontului de madJu. autorilatera competentă pentru protecga meritata stabilește mecartsnta asigurărS consultări) publice, centrataârfi opțtantor pubfcuM și a formulării uniri punte de vedere oficial cu privfce la reafararea nvestiȘai fa acort cu rezultatele consultării put*».

în aceste condiții:

După prindrea prezeabrid cerfificat de urbanism, tttutend are ol s Ua da a se prezenta la autoritatea competenta partini protecția rn«fiului In vederea aniuarti faMale a investiittei sl stabtUril necesftaffl «valuarii afectelor acesteia asiș > *rtarifului. In urma evalu      ticfiSe va «Wte acttd

administrativ ai autoritafîl competente pentru protecția mediuluL

in tatuata In cm autoritatea competente perteufeotectia mediului staHleste necesitatea evaluării ef^Oor InvesțfJiaLeetdlfa mediului, soBcll are ; tfi| de a notifica acest iptbrttorttetiifedm          pUhOce competente ca privire la -.'. ‘        jps# fffpentnr autorizarea

Formular F.6 - Red. in 2 exemplare de M G V K ț J                                                   / pagina 2 cm 5

romAriia

MUNICIPIUL BUCUREȘTh

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

S.UJLT.


CTocuf’rtl Iu crtritards construcții.'

tostt         roatei arttat IA ln«l|it(   nd d»ritart nMtal de®®Uitare a afect»lor kroaMtM ««

mec?.' - M.*ofcitantulreiHmteIa rtM’idaresfira   faw>> «N,M08ta >M .-..■■■b.- ^aneM ■ acostfrM m orttaffi

«KBpSSWtto.

S, CEREREA DE EMITERE A AUTORtZAțEt DE CONSTRUIRWESHWTARE va fi tnsotftă «te următoarele documente: OPIS ACTE a) codificatul de urbanism cu planurile anexa - copte;

b) do’-^da tifkdui a'-i xa rnobiukH, teren și/sau «xm intețffi, sau,.după caz, estri uide j i.csotesfral actualizat te zi și extrasul d carte firodară de informare actualizat ța zi, în cazul în care îegea w i spune efifel (copte legalizata); OPUS DOCWEWîE: cje Dcurnontatfa tehnici- D.Tn după caz;

XID.TJLC.; IJD.T.O.E.; DC’ D.1 A.D.: 2 fwemptare; Dovada de luare Îkj evfdența s proiectului la RUR $ OAR;

d) avizele și acorturile . abtae prin csrtificaUil de urbanism;

«14) aviza 1 «corturi privind uHățfes uitare și inta Iructura:

—jXj afcnartare cu apă;                      Li SAL

JKj sJțmertare cu onergte etectrfcă;           ~|X| canalizare;                                       |îq satabrttaf®;

“|Xf gaze naturale;                         *^Xj alimentare cu onargfe termică;   '             {JSTS;

jjTrarșgaz;                           -4K|tdefonizare;                               LIUBden

u) rtze . ,1 aconturi privind:

pt' vowiMMAi tec«>Rdki; L! proteja civilă; PC| sănătatea popufc '^U^vteActeinnstre^fte^anMăApete Române;

d.3) avize și aconturi privind:


OecktKJte’ mtariafa pe rvoprui ' i e a proprietarului dta care să reauilte rt । > jblltf nu face obtecîtsî unul Itt .iuste pa raM unei instanțe judecătorești - original;

- acord Procrecfit BankSA. șl BRDac S.G, : A--acurso iDoro ^ip, eaaa notat sirctn) în csrSsxfuncte ^-original sau raritatea sarcinftor din carto funciari - original;


- Obținere Nr. poștei - Senrickri Cattoefni - PMB;

. Avtz Muzeul de istorie-PMS; DTAD


avfc Tataie Consultativ Prospectivi Trafic-CPU-MB;

- Wta Cw>« w Taimfcfi «te CțBtoMto -Direcția Transporturi - PALEL; N


dA) avizMacorturi specifice ate administrației pubfce centrate șvsau ste s wefitor descentralizate ate aasstore;

dJ5)sto(Sidesț»cisState:|X|PrtX>.Întocmitcortormlagii,aprobatC-US.3.;|X| studiu gaotetmic; JXIDocumenufie

.. ..                      — -     - -                                     — rfeeficfen|ă


L-

XI si al

&


-irtasirar»;; |J Studiu da însoriră; (Xj Stwfiu privind posArtfiate» utiiteirii unor sisteme al i peuiMi kJjJijj «- i;w.w *■ fn*

e) actul «efintastadv si autorității competente pentru protecția medfiriul;

fl dtxratio privma ac,«sarea axehf legale k-xa: tfcnora f»lR OAk tc^pie}; _________________

CERTIHOAIUL DE URBANISM NU J1NE LOC DE AUT0R12APE DE CONSTRURBOE

^ORERTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE COWSTRUCTtf


PRIMAR, Robert Sorin Ne


)d IE te iit ie dt & ta ui în


întocmit, arb. M a Vdnea chftsî tex > de: 3.W lei, rTczenuR cwiwcat oe ura îr i«tuitecuprew comp) uter pe,


Sm chiteai fTLS3nr, «SSaSIfi «fin date d<sG7.11.20î8             f ,

mafastbsnsfitoM^câantaiiiicfiracUțMinpo^ătedatade...............

L3g« nr. sa/US'» privind cutaizare- «ocutM tocrăritof da « Stuctli, raps teatâ, cu nxxfiifofefie și


se pi H,gt^te vatabilState.( Certificatului de urbanism


de la data da.........................pâni ia data d®______________________________


se în ip

Ir.


Du^â atestă dată, o nouă prelunge a vateisiht^ nu si® .posMă, soKcftantu! urmând să t ^iă, în condi^ite legii, un alt cert@cat de urbanism.

PRIMAR,                                             SECRETAR,

Robert Sorin Negoftâ                                               MariusSRhN^                    ție

și


ARHITECT ȘEF,


Inișcmit • Data pietanrtii valatj^ăjit................

AchSat taxrde_____________ fel, conform Ctiftanței nr. — din.................

Tiansmto sectantului la data de    .....dtrecVprfo poștă.

Fft*KHila« F 6 ■ RuO ir 2 ssemp" ‘.re de tî G V;           .* C.^1 ■<


PfWĂRlA I JNiCIPIULUf BUCUREȘTI rornanîa2019.eu DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl ~ ‘’ AMENAJAREA TERITORIULUI

Serviciul Proiecte Urbane

Nr. intrare PMB: 1708031 /12.02.2019

Nr. Ieșire PMB: 1708031/288/160/. zff.03.2019

Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație nr. 160/ .zff.Q3.2Q19

Categoria A2 - “Zona urbană”, tip 4 - analiză prospectivă de trafic

Solicitant:


Spre știință;


SC INTER-UNE COMPANY SRL

Râmnicu Vâlcea, Str. Știrbei Vodă nr. 42.

Solicită ridicarea avizului de la registratura PMB

Primăria Sectorului 3 al Municipiului București Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

București, Sector 3, Calea Dudești nr. 191

Amplasament     București, sector 3, Str, Soldat Ghețu Anghel nr. 90D, Lot 3

(NC 201031)                              ----

 • 1. Situația existentă

Terenul cu adresa poștală în București, Sector 3, Str. Soldat Ghețu Anghel nr. 90D (NC 201031) care face obiectul prezentului Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație, delimitat/marcat pe planurile topo-cadastrale anexate cererii adresate Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului - SPU este adiacent unui Drum de acces (NC 201025), amplasat la partea vestică a terenului. Artera de circulație la care raportăm analiza de trafic solicitată prezintă următoarele caracteristici:

 • - Drumul de acces are cea. fi,00m lățime între limitele de proprietate (conform planulului cadastral sc. 1:500 anexat cererii dvs.).

 • 2. Paliere de reglementare a dezvoltării urbane în teritoriul de referință conform documentațiilor existente/aprobate

 • • Plănui Urbanistic General (PUG) al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București HCGMB nr. 269/2000 și prelungit prin HCGMB nr. 877/12.12.2018;

 • • Planul Urbanistic Zonal “PUZ Sector 3, București”, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București HCGMB nr. 49/31.01.2019.          . i


 • • “Norme privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație pe teritoriul Municipiului București” aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

 • 3. Prevederi generale și detalii de reglementare

o Prin reglementările PUG/PUZ/Norme sunt aprobate caracteristicile sistemului de circulație, obiectivele în palierul strategiei de dezvoltare urbană, precum și corelarea/corectarea profilelor funcționale ale arterelor de circulație, în scopul fluidizării traficului urban și a unei corecte deserviri a orașului, în acord cu structura spațial - compozițională a diferitelor zone și a întregului sistem urban.

 • • Reglementările de circulație cuprinse în Planul Urbanistic Zonal “PUZ Sector 3, București” nu prezintă reglementări de circulație pentru drumul de acces.

 • • HCGMB nr. 66/2006 menționează ia punctul B, cap. I, art. 1 că: “Prevederile prezentelor Norme privind asigurarea lățimii profilelor transversale ale arterelor de circulație din rețeaua stradală a orașului se vor aplica la elaborarea proiectelor pentru realizarea tuturor obiectivelor și amenajărilor pe teritoriul Municipiului București”.

 • 4. Concluzii și recomandări

 • • Certificatul de Urbanism nr. 2457 din 20.11.2018 eliberat de Primăria Sectorului 3 a fost emis în scopul obținerii autorizației de desființare și întocmirea documentației PUD. Documentația care se va întocmi va fi analizată/avlzată în Comisia Tehnică de Circulație a P.M.B.

 • • Datele conținute în prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară a DGUAT-SPU, au un caracter informativ, fiind necesare corelării la scara teritoriului municipal a acțiunilor de realizare a obiectivelor de utilitate publică, conform HCGMB nr. 136 din 30.05.2002; informațiile sunt necesare în etapa preliminară de elaborare a documentației tehnice de specialitate în conformitate cu legislația în vigoare. Prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară, nu înlocuiește avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Primăriei Municipiului București.

 • • Informații suplimentare se pot obține de la direcțiile și serviciile de urbanism ale Primăriei Municipiului București și ale Primăriei Sectorului 3.

 • • Avizul tehnic de consultanță preliminară de circulație a fost achitat cu chitanța Seria A 07, nr. 217798 din 12.02.2019, în valoare de 60,00 lei.

ARHITECT ȘEF AL MUNÎ ' Arh. Ștefan Călin1

’IULUI BUCUREȘTI, MITRAȘCULBULESCUPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

fomania20]9.eu


DIRECȚIA TRANSPORTURI

COMISIA TEHNICA DE CIRCULAȚIE

Nr. 7557/.. 1Xl Ț                                              1730591

Mai 1603

Către:

SC. DITO CA COMIMPEX S.R.L.

Str. Complexului nr. 3, bl. 61 , sc. 2, et. 8, ap.79, sector 3, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 16.05,2019 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. - STRADA BRĂȚĂRII NR. 125H, SECTOR 3, BUCUREȘTI” (fosta Str. Ghețu Anghel 90D, lot 3), identificat prin număr cadastral nr. 201031 conform Certificatului de Urbanism nr. 2457 din 20.11.2018, eliberat de Primăria Sectorului 3 și a planului anexat, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni Ia următoarea fază de proiectare (D.T.A.C.), după aprobarea documentației P.U.D. și obținerea Hotărârii Consiliului Local Sector 3.


VICEPREȘEDINTE ȘEF SERVICIU S.T

Bd. Regina EfcaSeta nr. 47, cod poștal Q50013, sector 5, București, România


PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI


ARHITECT SEFTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX [004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

Către, Cabinet Primar


Vă transmitem următorele proiecte de hotărâre pentru a fi înaintat sp Consiliului Local Sector 3:

 • - “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Drumul Gura Putnei nr. 159D, Sector 3”;

 • * “Imobil locuință cu RHpropus = P+2E, pe un teren situat în Strada Niță Elinescu nr. 6B (fost nr. 18), Sector 3”;

 • - “Clădire (tip hală) cu funcțiune mixtă - depozitare și servicii/birouri, cu RHpropus = Pînait/P+1E, pe un teren situat în Strada Soldat Ghețu Anghel nr. 90D, lot 3 (provizoriu Strada Brățării nr. 125H), Sector 3”

 • - “Imobil funcțiune mixtă cu RHpropus = Ds+P+4E-5/6Eretrase, pe un teren situat în Strada Popa Stoica Farcas nr. 36 (fost nr. 88), Strada Popa Stoica din Farcas nr. 38, Sector 3”.

Vă mulțumim pentru colaborare.Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legate. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .0.........de pe ordinea de zi /

suplimentareajjrdinii de zi a ședințeioțdinâre/extraordinare din data de .              ........

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de              ........

a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..JX........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii

de zi a ședintgLerdînare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

=1=  .......

PREȘEDINTE,


MARINE^Ă MARCEL

MEMBRI:

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA

FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALER1CA

GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA