Hotărârea nr. 201/2020

HCLS3 nr.201 din 13.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Imobil locuință cu RHprtvus = P+2E, pe un teren situat în Strada Niță Elinescu nr. 6B (fost nr. 18), Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 13.07.2020

Având în vedere:
 • - Referatul de aprobare nr. 354818/CP/l 8.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 06/12.05.2020 al Arhitectului Șef;

Adresa nr. 352267/14.05.2020 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;

In conformitate cu prevederile:

 • — Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinului nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice, Planului Urbanistic Zonal Sector 3 al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 49/31.01.2019;

Luând în considerare:

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. D/NE/23-2019/12.05.2020;

 • - Raportul informării și consultării publicului nr. 04/12.05.2020;

 • - Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 05/12.05.2020;

 • - Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. e) și art. 166 alin. (2) lit. j) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință cu RHpropus = P+2E, pe un teren situat în Strada Niță Elinescu nr. 6B (fost nr. 18), Sector 3 ”, proprietate privată persoane fizice, cu suprafața de 210 mp conform actelor de proprietate și 209 mp conform măsurătorilor cadastrale, în conformitate cu Anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 04/12.05.2020.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. (1) Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Documentații de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată beneficiarului de către Serviciul Documentații de Urbanism.NR. 201 DIN 13.07.2020Oft /KLSS <lh. •Scl/JS.OY.âo'Lo


Ca urmare a cererii adresate de numitii                                  și                       cu domiciliul în Municipiul București,

■, teieton/fax........, e-maii...........înregistrată cu nr. 486429/2019 și completată

VU nr. 056970/2019, nr. J96b3/2Gzu, nr. z< <026/2020 și nr. 345854/2020.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ
Nr. D/NE/23-2019/12.05.2020

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3! Imobil locuință cu RHproPus = P+2E,

generat de imobilul4! situat în Strada Mită Elinescu nr. 6B (fost nr. 18), Sector 3, București.

Inițiatori:                                       și

Proiectant: B.I.A. - RISTEA DRAGOȘ IONUȚ

Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Dragoș lonuț A. RISTEA, RUR - E.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la Nord-Est Calea Vitan, la Nord-Vest Șoseaua Mihai Bravu, la Sud Spaliul Unirii și este format din teren curți-construcții cu suprafață de 210mp. conform actelor de proprietate și 209mp. conform măsurătorilor cadastrale.

Prevederi R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3 al Municipiului București, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019:

 • - imobilul este situat în intravilanul Municipiului București și se încadrează în U.T.R. M2 - subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;

 • - funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice de nivel supra municipal, municipal, de sector și de cartier; lăcașuri de cult; sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale; servicii sociale, colective și personale; sedii ale unor organizații politice, profesionale, etc,; comerț cu amănuntul; depozitare mic-gros; hoteluri, pensiuni, agenții de turism; restaurante, baruri, cofetării, cafenele, etc.; sport și recreere în spatii acoperite; parcaje la sol și multietajate; spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; spații plantate - scuaruri, gradina de cartier; locuințe cu partiu obișnuit și alte tipuri de locuințe conform R.L.U. aferent P.U.Z.S.3;

 • - Hmax. = P+14 niveluri; înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre alinieri, pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade (conform tabelului de la art. 10 din R.L.U.);

 • - POTmax. = 70%;

 • - CUTmax. = 3,5 mp.ADC/mp.teren;

 • - retragerea minimă față de aliniament = în raport cu caracterul străzilor existente, clădirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi retrase cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate propuse a fi menținute datorită valorii lor arhitectural urbanistice sau de întrebuințare; balcoanele sau bovindâu-urile pot depăși cu maxim 0,90 metri alinierea spre stradă; proiecția balcoanelor și bovindou-urilor pe fațadele orientate către stradă nu trebuie să depășească 1/3 din suprafața acestora (suprafața fațadei se consideră socotind lungimea totală a fațadei proprietății și înălțimea maximă reglementată pe strada respectivă);

~ retrageri minime față de limitele laterale = clădirile se vor retrage minim 3,0 m, dar nu mai puțin de 1/3 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă. în condițiile în care h/3 > 10,00 m retragerea față de limitele laterale ale parcelei poate rămâne de 10,00 m. Distanța minimă se calculează între limita parcelei și proiecția fațadei pe teren (inclusiv balcoane, console, bovindouri etc.) fără a lua în considerare streașină; - retrageri minime față de limitele posterioare = clădirile se vor retrage minim 5,0 m, dar nu mai puțin de 1/3 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă. în condițiile în care h/3 > 10,00 m retragerea față de limitele posterioare poate rămâne de 10,00 m. Distanța minimă se calculează între limita parcelei și proiecția fațadei pe teren (inclusiv balcoane, console, bovindouri etc.) fără a lua în considerare streașină.

PRIMĂRIA

Imobilul nu este cuprins în Lista Monumentele Istorice actualizată, nu se află în P.U.Z. - Zone construite protejate și nu se află în zona de protecție a unor monumentelor istorice izolate, stabilită prin P.U.Z.-S.3., conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 444/21.03.2019, emis de Primăria Sectorului 3.

Conform R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3 al Municipiului București, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019, art. 5 - Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 5.1 - Prin derogare se înțelege modificarea Condițiilor de construire: funcțiuni admise, regim de construire, înălțime maximă admisă, distanțe minime față de limitele parcelei, POT, CUT și alin. 5.2. - Derogările de la prevederile prezentului Regulament sunt admise în condițiile legii.

Conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, art. 32 - alin. (1) în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiți o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: lit. d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = dreapta (Nord-Est) - retras 0,60m. față de limita de proprietate; stânga (Sud-Vest) - retras 3,00m. (cu console retrase la 2,00m.) față de limita de proprietate;

 • - retrageri minime față de limita posterioară (Nord-Vest) = retras 3,00m. față de limita de proprietate;

 • - POTmax. propus = 70%;

 • - CUTmax. propus = 3,5 mp.ADC/mp.teren;

 • - Hmax. propus = 11,00m. (pentru P+2E);

 • - orice alte construcții realizate în exteriorul conturului maxim edificabil propus prin P.U.D. sunt interzise cu excepția elementelor cuprinse în prevederile R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3 al Municipiului București sau în planșa de reglementări urbanistice, vizată spre neschimbare, anexată prezentului aviz;

 • - circulații și accese: conform Avizului de circulații nr. 12085/28.06.2019-1749518/27.06.2019 emis de P.M.B.-D.T.-C.T.C. cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006 și a celorlalte prevederi înscrise în aviz;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. De asemenea, se vor respecta condițiile impuse prin avizele/acordurile/declarații/studii de specialitate, prezentate la dosar, obținute conform certificatului de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5): construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin P.U.D.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fî folosit numai în scopul aprobării P. U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările șl completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului

PRIMĂRIA^^


CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 318 Oj 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprtmariSlprimarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.

Data.

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință cu RHpmpus = P+2E, pe un teren situate în Strada Niță Elinescu nr. 6B (fost nr. 18), Sector 3"

Luând în considerare:

 • - Raportul de specialitate nr. 06/12.05.2020 al Arhitectului Șef,

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. D/NE/23-2019/12.05.2020;

 • - Raportul informării și consultării publicului nr. 04/12.05.2020;

 • - Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 05/12.05.2020;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință cu RHProPus = P+2E, pe un teren situat în Strada Niță Elinescu nr. 6B (fost nr. 18), Sector 3", proprietate privată persoane fizice.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art. 155 alin. (5) lit, f), coroborat cu art. 167 alin. {1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora primarul „asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință cu RHPr0Pus = P+2E, pe un teren situat în Strada Niță Elinescu nr. 6B (fost nr. 18), Sector 3".


PRIMĂRIATELEFON (004 02?) 318 03 23 - 28 FAX (004 031) 318 03 04 E-MAIL urbanism (§>primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084» București

Nr. 06/12.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

“Imobil locuință cu RHpropus = P+2E, pe un teren situat în Strada Niță Elinescu nr. 6B (fost nr. 18), Sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a P.U.Z.-S.3 al Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru “Imobil locuință cu RHpropus = P+2E, pe un teren situat în Strada Niță Elinescu nr. 6 (fost nr. 18), Sector 3” în baza Certificatului de urbanism nr. 444/21.03.2019, emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/NE/23-2019/12.05.2020.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt: POTmax propus = 70%, CUTmax. propus = 3,5mp.ADC/mp.teren, Hmax.>ropus= 11,00m. (pentru P+2E).

A fost avizată amplasarea unei construcții, într-un edificabif maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: față (Sud-Est) - retras 3,80m. față de aliniamentul existent al Străzii Niță Elinescu, în aliniere cu imobilele învecinate; dreapta (Nord-Est) - retras min. 0,60m. față de limita de proprietate; stânga (Sud-Vest) -retras min. 3,00m. (cu console retrase la min. 2,00m.) față de limita de proprietate; spate (Nord-Vest) -retras min. 3,00m. față de limita de proprietate, conform planului de reglementări urbanistice (planșa nr. U06) pentru funcțiunea de locuință, având RHpropus = P+2E.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr. 4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor art. 166, alin. (2) litera j), coroborat cu art. 139 alin. (3) litera e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art. 155, alin. (5), lit. f), coroborat cu art. 167, alin. (1)din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

înaintăm alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil locuință cu RHpmpus = P+2E, pe un teren situat în Strada Niță Elinescu nr. 6B (fost nr. 18), Sector 3"PRIMĂRIA^J

SECTORULUI <

bucurești^JTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism©primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 05/12.05.2020

PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM *

Cu privire la P.U.D. “Imobil locuință cu RHpropus = P+2E, pe un teren situat în Strada Niță Elinescu nr. 6B (fost nr. 18), Sector 3”

Documentația propune amplasarea unei construcții, într-un edlficabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: fată (Sud-Est) - retras 3,80m. față de aliniamentul existent al Străzii Niță Elinescu, în aliniere cu imobilele învecinate; dreapta (Nord-Est) - retras min. 0,60m. față de limita de proprietate; stânga (Sud-Vest) - retras min. 3,00m. (cu console retrase la min. 2,00m.) față de limita de proprietate; spate (Nord-Vest) - retras min. 3,00m. față de limita de proprietate, conform planului de reglementări urbanistice (planșa nr. U06) pentru funcțiunea de locuință, având RHpropus = P+2E.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax propus = 70%. CUTmax. propus = 3,5mp.ADC/mp.teren, Hmax. propus = 11,00m. (pentru P+2E).

Conform R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3 al Municipiului București, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019, amplasamentul studiat se află U.T.R. M2 - subzonă mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte, cu POTmax. = 70%, CUTmax. = 3,5 mp.ADC/mp.teren. și Hmax. = P+14E (cu respectarea prevederilor art. 10 din R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3, pentru subzona M2).

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr. 04/12.05.2020, privind documentația P.U.D. - “Imobil locuință cu RHpn>pUS = P+2E, pe un teren situat în Strada Niță Elinescu nr. 6B (fost nr. 18), Sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare a publicului, nu au fost depuse observații/ reclamați! cu privire la P.U.D. descris mai sus, P.U.D. care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice în vigoare, a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism - P.U.D., iar în conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.
ARHITECT ȘEFRaportul informării și consultării publicului privind documentația “Imobil locuință cu RHpropus = P+2E, pe un teren situat în Strada Nițâ Elinescu nr. 6B (fost nr. 18), Sector 3”
Beneficiarul documentației:

Urbanist: Dragoș lonuț A. RISTEA Proiect nr.: 15/2019.
Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:
 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

 • - Serviciul Documentații de Urbanism, parter, în fiecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

 • - pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil pe parcela care a generat inițierea elaborării P.U.D.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

- planșa de reglementări s-a afișat:

 • • la sediul Primăriei Sectorului 3 începând cu perioada: 09.10.2019;

 • • pe site-ul Primăriei Sectorului 3 începând cu perioada: 09.10.2019;

 • • pe panoul rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil pe parcela care a generat inițierea elaborării P.U.D. începând cu perioada: 10.07.2019.

 • - anunț în ziare locale:

 • • România Liberă, pag. 15, din data de 22.07.2019;

 • • www.anunțul.ro, pag. 52, din data de 24.02.2020.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

 • - notificare «...            - vecin dreapta (Nord-Est) -                              Sectorul 3, București,

nr. cad. 232279

 • - notificare *      ,                      - vecin stânga (Sud-Vest) - '                              , .......

Sectorul 3, Bucjreșii, nr. cad. 203614;

 • - notificare i.            - - vecin spate (Nord-Vest) - £                         , Sectorul 3, București.

 • 4. Lista persoanelor care au participat la acest proces:

 • - i              - ver!n! ^'eapta (Nord-Est) - < r                Sectorul 3, București, nr cad. 232272;

 • - (         , ..      _____- vecini stânga (Sud-Vest) -              ‘'), Sectorul 3,

București, nr. cad. 203614;

 • - f ~ - vecini spate (Nord-Vest) — t                        Sectorul 3, București.

în perioada desfășurării informării și consultării populației, în cadrul Primăriei Sectorului 3 al Municipiului București, nu au fost înregistrate comentarii din partea publicului.

PRIMĂRIA

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

Nu este cazul.

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru:

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

 • - referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. Sector 3 al Municipiului București, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019, precum și legislația, normele și reglementările specifice în vigoare;

 • - referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din Avizul de circulații nr. 12085/28.06.2019-1749518/27.06.2019 emis de P.M.B.-D.T.-C.T.C. cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006 și a celorlalte prevederi înscrise în aviz;

 • - referitor la evaluarea de mediu, P.U.D. nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența H.G. nr. 1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 la H.G. nr. 445/2009, conform circularei nr. 1/3118/1G/09.11.2016 și adresei/notificării nr. 12857/18.06.2019 emise de M.M. - A.N.P.M.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării P.U.D., se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.33S«IS«iSS


CERTIFICAT DE URBANISM
Nr.JAL. ...din 21Q3JQ^

®aopui; întocmirii documentației P.U.D. și după aprobarea ei, obținerea autorizației de construire și de organizare șantier

Urmare cererii adresate de dJdna.              _        .,

Cu domiciilut^yg^gu} în Județul. m'i,,i'’i'J,:,'trssiș!fcr>rnL5n«iSucureșu,              CNP '

cod poștal...............Sfru                    I                    -ca

tetetorvrax........................  .e-meti.........——................— ........

înregistrată la nr. 330389/12.03.201»,              . „.^,.OCCTf sectorul®-

pentru imobJIut - teren șl/sau construcții situat în municipiul 0UCU^S112^’...... * aD _

Str. Niță EUnescu nr. 6B. (fosta Niță Elinescw nr. 18). bl- - sc- -»eb •    ..... ..........................

sau Identificat prin nr. cadastral  .......................—:          ”3j’aiMunicipiului București aprobata, pnn

în temeiul reglementărilor documentației de urbani85'.1P H£’ox1 2 3n??ni9 Avizului Arhitectului Șef al Municipiului

Hotărârea Corbului General al Municipiului București Nr. 49/31.01.2019, Avizu

București nr. 74/22.11.2018 și a R.L.U. aferent P.U.Z S3. Macut^a tuoăritor de construi, republicată, cu modrficărtie în conformitate cu prevederile Legi! nr, 50/Wți privind autorizarea

§5 completările ulterioare.


.satul.............Sectara! 3.


codiseși


SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC:

Imobil compus din teren în suprafață de 210,00mp din acte, iar din măsurătorile cadastrale 209,00mp având nr. cadastral 211379, situat în intravilanul municipiului București, aflat în coproprtetatea soților

Și - J -            conform, Actului notarial nr. 6441 din 21.08.2017 emis de NP Cristina naraga. Imocmn nu are

notate în CF la Cap. C. Partea IU - Sarcini, este intabulat la ANCPf - BCPI S3 potrivit extrasului de carte fundară pentru informare nr. cerere 20127 / 08.03.2019. Conform HCGMB nr. 143/2003 terenul se află în zona fiscală B. imobilul nu este menționat în lista Monumentelor Istorice, nu se află în aria de protecție a Monumentelor Istorice, conform Anexei la Ordinul Minislruh» Culturii nr. 2.828/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea fi nr. î13bis din 15.02.2016 și nu se află în “UZ - zene construite proteste aprobate prin HCGMB nr. 279/2000.

2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală : teren liber de construcții. Accesul la teren pietenaî și auto se realizează din trama stradală sistematizată a str. Niță Elinescu;

Destinația stabilită: Conform RLU aferent PUZ-S3 aprobat, amplasamentul se află în UTR M2 - subzona mixtă situată In afara limitelor zonei protejate, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu el înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte.

1 J. Propunere: construire locuință bifemîfială RH = P+2E amenajare incintă, amenajări accese auto și pietonale, racorduri ia drumurile publice, spații verzi, împrejmuire, organizare de șantier;


uawtutMMU,ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 3 S.UJLT.

_ fațadei se consideră socotind lungimea totală a fațadei proprietății și înălțimea suprafața acestora (suPra,^^^prtivă)-maximă reglementată pe strada respectiva/

Parcărl/clrculații/accese:                    Nltâ EIfnescu care are un profil existent de 12,00m., (categ. a-lll-a),

 • - Parcela m deschidere «I aw **(puM3).                                 *

conform avizului de circulați PMBse va face cu respectarea prevederilor Regulamentului PUZS3 - art. a - asigurarea parcărilor, circurilor Și                   nr 4 aferentă art 40 din Regulamentul General de

Generalități - punctulI9.7. și 9.M'■ • • modlficăn|e și completările ulterioare, precum și cu respectarea Urbanism aprobat prin H.G.szon               prfvjnd as]gur8rea numărului minim de locuri de parcare pentru

pe teritoriului Municipiului București, conform Normativului departamental în localități urbane (indicativ P132-93) cu privire la locurile de parcare

și respectiv a prevederilor O.M.S. nr. 119/2014,

 • * parcarea/gararea se vor rezolva în incinta proprietății,                          _

 • - spațiile destinate circulațiilor auto, locurilor de parcare, precum șl spațiile tehnice, nu Tși vor modifica destinația pe întreaga existență a construcției.

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLÂDIR|LPR:

Lățimea străzii între aiinieri(metri) / profil standard actual 12,00m, înălțimea maximă admisă (metri) = 12.G f Număr niveluri convenționale (3.0 metri) ■ P+3.                                                                V

 • 1) Regimul de înălțime (RH) propus al clădirii este de P+2E, considerând o înălțime a nivelului de

3,00m. pentru locuințe H maxim ° 12,Om.

 • - înălțimea mawmă admisibilă este egală cu distanța dintre alinieri;

 • 2) se vor respecta prevederile specificate la itolul 9 GENERALITĂȚI, punctul 9.9.9,

 • > 9.9.9. Pentru Zona M2,în cazul acoperișurilor de țipșarpantă, diferența în plan vertical dintre înălțimea coamei șl cea a comișei nu va depăși 4,Om., astfel se recomandă o pantă maximă de 40%.

Utllităti/asnect exterior/amenalări/dotări:

toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice și la sistemele modeme de telecomunicații bazate pe cabluri din fire optice;

scurgerea apelor pluviale și organizarea executării lucrările»- se vor realiza în incintă;

platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanța de minimum 10, Om. de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite, impermeabillzate, cu asigurarea unei pante de scurgere și vor fi prevăzute cu sistem de spălare și sifon de scuigere racordat la canalizan vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului și a ritmului de evacuare a acestuia și vor fi întreținute în permanență în stere de curățenie, plati rrnele pot fi cuplate cu instalații pentru bătut covoare (conform O.M.S. 119/2014, art. 4);

sistemul constructiv și materialele de construcție admise vor fi cele care să asigure rezistența și stabilit? construcției în timp. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător cerințelor urbanis*’ actuale.

Spații libere si spații plantate:

suprafața minimă de spații verzi se va asigura conform prevederilor Regulamentului PUZ-S3 - art. 9 Generalități - punctul 9.12. și conform legislației specifice în vigoare.

împrejmuiri:

o                       jtat^es2or fi taraparente cu înălțimea de max. 2,00 m din care un soclu opac de

di                                   ” "*"* ”    ““românia

șașssss®.

CERTIFICAT DE URBANISM


modificarea si d,n ^onanța de Urgență a Guvernului României nr. 7/2011 - pentru modificările si rea Lefl’’ 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu 32- (1) - în caarfTnMetănte .ulterioare - articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins; art. mo iR ia „n 03 in erea pentru (litere C tificatului d urbanism se «licită o condițiile snor-tf:^^6^61116 documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă publică tonala j amP,asamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea lît d) să soliciteZtohT101 după caz> P™1 Certificatul de urbanism:

LT, nr. 49/27.01.1998.

se                     Șantier se va realiza Tn incinta proprietății, iar după realizarea investiției construcțiile provizorii

PeSZi«fi^n±2Zilede terminareaefectivăa lucrărilor.                      -

de orice natura                 care executâ lucrări de construcții, modernizări, renovări, demolări, intervenții edilitare

120/30 os d1l^re j|fâ deȘeuri au obligația de a respecta și prevederile Art. 28 lit a)-g) din HCGMB Nr. «năisroo«7» modificănte și completările ulterioare. Executanții si beneficiarii lucrărilor au obligația de a asigura rr                       vehiculelor - sau a utilajelor înainte de Ieșirea pe căite publice, prelate pentru transportul

PmifL?? °°risfrucți। (nisip, pietriș, ciment etc) sau deșeuri provenite din construcții și desființare.

conformiU fi 10/191 i**00™* de proi :tanți autOft t1' ?' verificat de către specialiști verificatori de proiecte atestați

Prezenta! certificat de rb sm p fi trUILsit în «copul c it, pentru întocmii Io nt P.UJ>. în va aprobanl acesteia, de către CLS3 șl după aprobarea ei, obținerea autorizației de construire șt de organizare șantier_______

,CATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORlZAPE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE $1 NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCpi______________________________________________

 • 4. ÎL ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de constiucțv - de construire/de desffințare - solicitantul se va adresa tor competente pentru protecția mediului: Agenția iatio ds Protectia Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București

Tn aplicarea Directive! Consulului 85/337/CEE cfi E1A) privind evaiuar®? eferZsror ar-uRs^x proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva nsitlului 87/11/CE ți prin Directiva Corwfe'ui ț-,                          2003Z3&CE privind participarea publicului la

elaborarea anumitor planuri și programe In tegăti cu mediul și modiSsare*. x- privise is pt-fcrparoa publicului și accesul la stil a Directivei 85/337/CEE șl a Directivei 96/51/CE, prin । rtfficatul de urbanism se cumurtită KiIirOanhftd -tfersația de a contacte autoritatea fitc de mediu pentru ca aceasta să analize» și să decidă, după caz, Tncadrarea/nes<ia?irarut. protestului Invescțci publice/private în Rate proiectelor supuse evaluării impactului asupra mednrfui.

In aplicarea prevederilor Directivei Cor       85/337/CEE, procedura de omitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului

de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrănlor de construcțn la autoritatea administrați publice sompetente

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, rto competentă pentru protecția medUul stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial ou privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

Dup* primirea prezentului certificat de urbanism, titularul «re obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului In vederea evaluarti inițiate a     stittel el stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma

•valuarfi Inițiale se va emite actul administrativ al «ol competente pentru protectia mediului.

in situația In care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire te ne cererii pentru autorizarea executării lucrărilor do construcții.                                                                       r

In situația in cere, după emitere» certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor Investiției asupra mediului, solicitantul renunța la Intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritetif administrației publice comp/ ml

 • 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi (neofită de următoarele documente: OPIS ACTE / DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism cu planurile anexa - copie;

 • b) dovada fitului asupra imobtfului, teren șifeau mstrucții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi șl extrasul de carte funciară de informare actualizat ta zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz:

IXID.T.A.C.; IXID.T.O.E.; U D.T.A.D.: 2 exemplare; Dovada de luare în evidență a proiectului la RUR/OAR;

 • d) avizele și aconturile stabilite prin certificatul de ur mism: pentru întocmirea documentație! și obținen          ție de construire

d.1) avize șl acorduri privind utilitățile urbane șl Infrastructura:

|X) alimentare cu apă;

|X| salubritate DGS-PS3;

LI aviz S.T.B.; |X| aviz Luxten;


|X] canalizare;

Lf alimentare cu energie termică; |X| telsfonlzare;


|X| alimentare cu energie electrică;

|X| gaze naturale;


d.2) avize și aconturi privind:


Formular F.6 - Red. In 2 exemplare de M.G.V. 14.03.2019

CERTIFICAT DE URBANISM

N,._^._dln2LOâ^^


ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 S.U.A.T.

L| securitatea te Incendiu;                    U protecția civilă;

ptf sănătatea populației;                     LJ bwz Autoritatea Aeronautică Română;

d.3) avize șî acorduri privind:

. Declarație notarială pe propria răspundere a tuturor coproprietarilor din care aă rezulte că Imobilul

litigiu aflat pe rolul unei instanțe Judecătorești- original;                                           « «ce obiectul unul

 • • Acordul notarial al tuturor proprietarilor vecini Inclusiv ai asociației de proprietari/lncatorf -___-

alipire                                                                                         numai in caz de aubridlrs,

la calcan șl afectarea gradului de Insorire - original;

 • - Certificat de rol fiscal DGITL Sector 3-In original;

 • - Aviz Comisia Tehnică de Circulație-D.T.-PJHA;

 • - Aviz Brigada da Poliție Rutierii București;

 • - aviz de specialitate - Direcția de Mediu - P.M.B. (dacă există arbori pe teren) se vor prezenta «-»■ ■ -,

 • d A) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrate șVsau ale servfciHor descentrare» oi» ^2" Însușite de arii;

 • d -5) studfldeșpeciamate: PUD- întocmii conform legii, aprobat C.L,$.3 Inclusiv. .

Mstudiuinsorire; |XjStudiuGeotehnic; |X| Calcul“G";ixj d<mmw>ntatln^9T)-realizat pe planuri cadastrale OCP1 (Inclusiv cote) - (existent și propus zonă afectată dn                      SlWTO 70

e) actul administrativ al sutorităff competente ponta protecția mediului;            ’wW<te infr8str"*"« - după caz).

Qdovada privind achitarea taxelor legale PUD, DTAC, OTOE; taxa timbru RUR, QAR, ( ......    '   nc »I rmoirATIS: np CnNSTRIlP


CERT1HGAWLDE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUI'

CERTIFICATUL Ut UIWAn nRgp^L p£ *        LUCRÂRI DE CONSTRUCȚIIprezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24. luni de


Robert Sorin Neg
emiterii


torn chitanței ITL S3 nr. 5147221 din data de 12.03.2019.

Prezentul certificat de    nism a fost transmis solicitantului direct/prin poște la data de...............

în conformitate cu prevederile Legii nr. $0/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea

Certificatului de urbanism

de la data de....................până la data de.................... (

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, Tn condițiile legii, un alt certificat de urbanism.


PRIMAR, Robert Sorin Negolță


SECRETAR, Martira MUMtțt


ARHITECT ȘEF,


întocmit


Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................tel, conform Chitanței nr.„.............din

Transmis solicitantului la data de..................direct/prin poștă.

Formular F.6 - Red. in 2 exemplare de M.G.V. 14.03.2019


pagina 4 din 4•• J ES/I romania2019.eu n .-fr-r» ।   .ț» •   < ..< , ’■ v«-»

COMISIA TEHNICĂDE CIRCULAȚIE

Nr. 12O85/JM'fc.‘.3&s’'f                                                1749518

Iun 2773

Către:

Domnul.

nr. 1 bl. , sc. ap. Sector E, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 27.06.2019 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. - STRADA NIȚĂ ELINESCU NR. 6B, (FOSTA NIȚĂ ELINESCU NR. 18), SECTOR 3, BUCUREȘTI”, conform Certificatului de Urbanism nr. 444 din 21.03.2019, eliberat de Primăria Sectorului 3 și a planului anexat, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare (D.T.A.C.), după aprobarea documentației P.U.D. și obținerea Hotărârii Consiliului Local Sector 3.


VICEPREȘEDINTE ȘEF SERVICIU S.T. Fiiip ATANASIU

Redactat F. N. -2 exemplare-28.06.2019


Bd. Regina Efeateta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5. București, România

Tel: 021.305.55.00

htfpJAvww.pmb.ro

ARHITECT ȘEF

TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 31S 03 04 E-MAIL urbanism@pr:mari23.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Către, Cabinet Primar

Vă transmitem următorele proiecte de hotărâre pentru a fi înaintat sp Consiliului Local Sector 3:

 • - “Imobil locuință unifamiîială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Drumul Gura Putnei nr. 159D, Sector 3”;

 • - “Imobil locuință cu RHpropus = P+2E, pe un teren situat în Strada Niță Elinescu nr. 6B (fost nr. 18), Sector 3”;

 • * “Clădire (tip hală) cu funcțiune mixtă - depozitare și servicii/birouri, cu RHpropus = Pînait/P+1E, pe un teren situat în Strada Soldat Ghețu Anghel nr. 90D, lot 3 (provizoriu Strada Brățării nr. 125H), Sector 3"

 • - “Imobil funcțiune mixtă cu RHpropus = Ds+P+4E-5/6Eretrase, pe un teren situat în Strada Popa Stoica Farcaș nr. 36 (fost nr. 88), Strada Popa Stoica din Farcas nr. 38, Sector 3".

Vă mulțumim pentru colaborare.Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 m scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unorterți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată ți datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

AVIZUL
referitor la proiectul de hotărâre înscrisja punctul ....rr;.....de pe ordinea de zi /

suplimentareaordinii de zi a ședințeiprdifiare/extraordinare din data de..

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre înscris Ia punctul ......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii

de zi a ședințe>erdinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU/^FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și

arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA

FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA

GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

1

REGIMUL TEHNIC:               I

2

Autorizația de construire se va emite în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată cu modificării si completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, a Regulamentului Local de umanism aferent PUZ-S3 aprobat prin HCGMB nr. 49/31.01.2019-a Codului Civil, precum și alte prevederi legale incidente în vigoare.

3

Pentru realizarea lucrărilor propuse de construire a unei locuințe bifamilială RH - P+2E, amenajare incintă amenajări accese auto și pietonale, racordun te drumurile publice, spații verzi, împrejmuire, organizare de șantier este necesari întocmirea unei documentații de urbanism P.U.D., în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Local d® Urbanism aferent PUZ-S3, aprobată conform legislației și normelor specifice în vigoare.

Ejjm^lui/șmplaș^menfel.

- Se va definitiva prin PUD, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

- întocmirea D.TA.C. și DTOE Ș® recomandă a s® realiza numai după aprobarea documentației PUD si în conformitate csj prevederile acesteia.                                                                        “

- balcoanele și/sau bovindâu-unle de fațadă, deasupra străzii, trebuie retrase cu 1,00m. de la limite laterală de proprietate; - pet fi prelungite până fa_ limite de proprietate, cu acordul notarial al proprietarilor imobilului învecinat. în acest caz, balcoanele trebuie să se încadreze în aceeași linie orizontală balcoanele sau bovindău-urile pot depăși cu maxim 0,©0m. alinierea spre stradă;

- —t&ritfșei® pot ieși din alinierea străzii cu maxim 1/10 din lărgimea străzii și fără a depăși l,20m. adâncime*

- proiecția balcoanelor și bovinddu-urilor pe fațadele orientate către stradă nu trebuie să depășească 1/3 din Formular F.8 - Red. In 2 ewmpfare <fe «.G.V- 14.032019                                                                     ț 4

*«**- «*«*• pentru UTR M2 sunt:

1) “î“L             «TERENULUI(POT)™

«“•" eunt amplasa» » deschise. în acest caz, Sg^nația de parcaje, cu condiția ca acesteadi - C.U.T. nou nu poate                               cu suprafața destinată parcajelor

aliniament se va elabora PUz 4,0 n situia depășirii RH maxim, P.O.T. sau modi