Hotărârea nr. 200/2020

HCLS3 nr.200 din 23.06.2020

DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ BIROUL RELAȚII CONSILIUL LOCAL


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL c0nsiliu@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București

NOTĂ privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 200/23.06.2020

Prin Hotărârea nr. 200 din 23.06.2020, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării unor utilaje, mijloace auto și moto-unelte aflate în patrimoniul societății.

Prin adresa nr. 4753/29.06.2020, înregistrată cu nr. 407669/29.06.2020, societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a adus la cunoștință faptul că în cuprinsul Anexei la hotărârea mai sus menționată, dintr-o eroare materială au fost menționate greșit la:

 • > Poziția 1 “Autobuz, MAN”, coloana Valoare cu profit fără TVA a fost menționat greșit suma de 134.841,71, corect fiind: 131.672,93;

 • > Poziția 6 „Autospeciala colectare sticlă Mercedes Benz” coloana Profit 5% a fost menționată greșit suma 10.917,51, corect fiind 10.371,64;

Ținând cont de aceste erori materiale este necesară și îndreptarea sumei totale de profit - 57.541,73, a sumei totale de profit fără TVA - 1.208.376,36, precum și a sumei totale cu TVA -1.437.967,87.

în aceste condiții, în aplicarea art. 71 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare se impune emiterea prezentei NOTE de îndreptare a erorii materiale.

Anexăm prezentei, Anexa la HCLS 3 nr. 200/23.06.2020 corectată conform celor prezentate.


Anexa U VACUS 2>        2_oo / ZZ .oC.'loW

Nr. crt.

Denumire autovehicul/mijloc auto/moto-unelte

Cantitate (buc).

Preț unitar

Valoare fără TVA

Profit 5%

Valoare cu profit fara TVA

Valoare cu TVA

1

Autobuz MAN

1

125,402.79

125,402.79

6,270.14

131,672.93

156,690.79

2

Autobuz MAN

1

125,402.79

125,402.79

6,270.14

131,672.93

156,690.79

3

Cap tractor MAN (SS 761)

1

167,723.19

167,723.19

8,386.16

176,109.35

209,570.13

4

Cap tractor MAN (SS 428)

1

156,342.33

156,342.33

7,817.12

164,159.44

195,349.74

5

Cap tractor Scania

1

168,290.75

168,290.75

8,414.54

176,705.29

210,279.29

6

Autospeciala colectare sticla Mercedes Benz

1

207,432.78

207,432.78

10,371.64

217,804.42

259,187.26

7

Suflanta

25

1,050.00

26,250.00

1,312.50

27,562.50

32,799.38

8

Trimmer

25

1,931.00

48,275.00

2,413.75

50,688.75

60,319.61

9

Motofoarfeca

25

1,931.00

48,275.00

2,413.75

50,688.75

60,319.61

10

Mașina de tuns iarba

20

1,848.00

36,960.00

1,848.00

38,808.00

46,181.52

11

Drujba

10

924.00

9,240.00

462.00

9,702.00

11,545.38

12

Motofierastrau elagaj

5

2,055.00

10,275.00

513.75

10,788.75

12,838.61

13

Scarificator

5

4,193.00

20,965.00

1,048.25

22,013.25

26,195.77

1,150,834.63

57,541.73

1,208,376.36

1,437,967.87


NITU


Semnat digital de NITU MIHAI


MIHAI


Data: 2020.06.29 12:02:31 +03'00'
MUNICIPIUL BUCUREȘTI 9 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării unor utilaje, mijloace auto și moto-unelte aflate în patrimoniul societății

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 23.06.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr.398373/CP/22.06.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr.398365/22.06.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă;

Adresa nr. 398369/22.06.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă

în conformitate cu prevederile:

Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 12, pct. 12.1 lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire

S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Sector 3, vor duce la îndeplinire


Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării unor utilaje, mijloace auto și moto-unelte aflate în patrimoniul societății, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, către Direcția Generală de Salubritate Sector 3, în valoare totală de 1.438.617,45 lei TVA inclus, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea SD3-Salubritale și Deszăpezire S3 SRL și Direcția Generală de Salubritate prezentei hotărâri.                          /

NR. 200

DIN 23.06.2020Anexa     ^CțS3 <Wl <

Nr. crt.

Denumire autovehicul/mijloc auto/moto-unelte

Cantitate (buc).

Preț unitar

Valoare fără

TVA

Profit 5%

Valoare cu profit fara TVA

Valoare cu TVA

1

Autobuz MAN

1

125,402.79

125,402.79

6,270.14

134,841.71

156,690.79

2

Autobuz MAN

1

125,402.79

125,402.79

6,270.14

131,672.93

156,690.79

3

Cap tractor MAN (SS 761)

1

167,723.19

167,723.19

8,386.16

176,109.35

209,570.13

4

Cap tractor MAN (SS 428)

1

156,342.33

156,342.33

7,817.12

164,159.44

195,349.74

5

Cap tractor Scania

1

168,290.75

168,290.75

8,414.54

176,705.29

210,279.29

6

Autospeciala colectare sticla Mercedes Benz

1

207,432.78

207,432.78

10,917.51

218,350.29

259,836.85

7

Suflanta

25

1,050.00

26,250.00

1,312.50

27,562.50

32,799.38

8

Trimmer

25

1,931.00

48,275.00

2,413.75

50,688.75

60,319.61

9

Motofoarfeca

25

1,931.00

48,275.00

2,413.75

50,688.75

60,319.61

10

Mașina de tuns iarba

20

1,848.00

36,960.00

1,848.00

38,808.00

46,181.52

11

Drujba

10

924.00

9,240.00

462.00

9,702.00

11,545.38

12

Motofierastrau elagaj

5

2,055.00

10,275.00

513.75

10,788.75

12,838.61

13

Scarificator

5

4,193.00

20,965.00

1,048.25

22,013.25

26,195.77

1,150,834.63

58,087.60

1,212,091.01

1,438,617.45

AAiLJAI D«t* MÎ006Î)

MIHAI i6ifrt4»or<xr

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 3)8 03 . 3 - 28 FAX (004              f.MAf I rahin/.tprimnr/g>prim,;rip1.rrl

Calea DiSfeȘTOR B£i, Sector 3, 031084, Bu :urești

CABINET PRIMAR

Nr..........W.blS.

Data...Xr^£^..;..^P^ '

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării a unor utilaje, mijloace auto și moto-unelte aflate în patrimoniul societății

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 303/18.07.2018, societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și-a manifestat intenția de vinde unele utilaje, mijloace auto și moto-unelte aflate în patrimonial acesteia, prin transmiterea unor adrese de informare asupra acestei intenții.

în urma demersurilor efectuate, Direcția Generală de Salubritate Sector și-a exprimat dorința de a achiziționa mijloacele fixe.

Astfel, societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L prin adresa nr. 4552/22.06.2020 și înregistrată cu nr. 398343/CP/22.06.2020 solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății în vederea vânzării de utilaje, mijloace auto și moto-unelte aflate în patrimoniul societății către Direcția Generală de Salubritate Sector, în valoare totală de 1.438.617,45 lei, inclusiv TVA.

Consiliul de Administrație al societății a adoptat prin hotărârea nr.28/22.06.2020 vânzarea de utilaje, mijloace auto și moto-unelte aflate în patrimoniul societății la prețul de achiziție de 1.150.834,63 lei la care se adaugă un profit de 5% din valoare, respectiv 58.087,60 lei, totalizând 1.212.091,01 lei fără TVA.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 398365/22.06.2020 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.Nr. înregistrare 398365/22.06.2020

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Sa!ubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării a unor utilaje, mijloace auto și moto-unelte aflate în patrimoniul societății

Prin Hotararea nr. 240/12.06.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus înființarea societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal dc activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în „Colectarea deșeurilor nepericuloase-cod CAEN 3811”.

în respectarea hotărârii Consiliului Local nr. 303/18.07.2018, societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și-a manifestat intenția de vinde unele utilaje, mijloace auto și moto-unelte aflate în patrimonial acesteia, prin transmiterea unor adrese de informare asupra intenției. în urma demersurilor efectuate, Direcția Generală de Salubritate Sector și-a exprimat dorința de a achiziționa mijloacele fixe.

Astfel, societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L prin adresa nr. 4552/22.06.2020 și înregistrată cu nr. 398343/CP/22.06.2020 solicită acordarea unui mandat

Președintelui Consiliului de Administrație al societății în vederea vânzării de utilaje, mijloace auto și moto-unelte aflate în patrimoniul societății către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 după cum urmează:_______________________________________________________________

Nr. crt.

Denumire autovehicul/mijloc auto/moto-unelte

Cantitate (buc).

Preț unitar

Valoare fără TVA

Profit 5%

Valoare cu profit fara TVA

Valoare cu TVA

1

Autobuz MAN

1

125,402.79

125,402.79

6,270.14

134,841.71

156,690.79

2

Autobuz MAN

1

125,402.79

125,402.79

6,270.14

131,672.93

156,690.79

3

Cap tractor MAN (SS 761)

1

167,723.19

167,723.19

8,386.16

176,109.35

209,570.13

4

Cap tractor MAN (SS 428)

1

156,342.33

156,342.33

7,817.12

164,159.44

195,349.74

5

Cap tractor Scania

1

168,290.75

168,290.75

8,414.54

176,705.29

210,279.29

6

Autospeciala colectare sticla Mercedes Benz

1

207,432.78

207,432.78

10.917.51

218,350.29

259,836.85

7

Suflanta

25

1,050.00

26,250.00

1,312.50

27,562.50

32,799.38

8

Trimmer

25

1,931.00

48,275.00

2,413.75

50,688.75

60,319.61

9

Motofoarfeca

25

1,931.00

48,275.00

2,413.75

50,688.75

60,319.61

10

Mașina de tuns iarba

20

1,848.00

36,960.00

1,848.00

38,808.00

46,181.52

11

Drujba

10

924.00

9,240.00

462.00

9,702.00

11,545.38

12

Motofierastrau elagaj

5

2,055.00

10,275.00

513.75

10,788.75

12,838.61

13

Scarificator

5

4,193.00

20,965.00

1,048.25

22,013.25

26,195.77

TOTAL

1,150,834.63

58,087.60

1,212,091.01

1,438,617.45

Consiliul de Administrație a adoptat prin hotărârea nr.28/22.06.2020 vânzarea de utilaje, mijloace auto și moto-unelte aflate în patrimoniul societății la prețul de achiziție + 5% din valoare, profit pentru societate.

Totodată, societatea solicită și modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 765/28.11.2019, respectiv poziția nr. 3 din anexa cu denumirea „utilaj automatizat mono operator, bilateral pentru colectare deșeuri, 18 mc”, însă nu se impune modificarea acestestea, întrucât utilajul și prețul sunt identice.

Potrivit art. 12, pct.12.1 lit. m) și o) din actul Constitutiv al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, Asociatul Unic are aceleași atribuții ca adunarea Generală a Asociaților și are următoarele atribuții principale: „ sunt de competența aociatului unic aprobarea operațiunilor juridice a societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) euro exclusiv TVA, valoare aferantă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.” și „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății”

Pentru aceste considerente propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării a unor utilaje, mijloace auto și moto-unelte aflate în patrimoniul societății.

întocmit,

Compartiment Guyemanța Corporativă,  Bejen^u Raluca

PC Jc

Sl DESZĂPEZIRE email: salubritate.s3@vah >acomQR 3

--CABINET PRIMAR

N.........

Către

Dl. Robert Sorin Negoi ță; r r i ni artrlS ectoru ro i 3 București

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea vânzării de utilaje, mijloace auto și moto-unelte către Direcția Generală de Salubritate Sector 3. ______3-----------------------------------------------—-------——

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București C.U.I.: RO 37804020


Reg. Com: J4W9896/21.06.2017 email: salubrit iites3.runos@amail.com


Subscrisa, societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, parter, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI R037804020, reprezentată legal de dl. Nițu Mihai în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat unic al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea vânzării de utilaje, mijloace auto și moto-unelte către Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. este o societate cu răspundere limitată, care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, precum și a împuternicirii expres acordate de Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, conform dispozițiilor art. 81 alin.2 lit. f) și lit. h) din Legea 215/2001 a administrației publice locale. SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. are ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3.

Scopul înființării societății este de a asigura următoarele obiective:

 • •  Promovarea calității și eficienței serviciului de salubrizare;

 • •  Dezvoltarea durabilă a serviciului;

 • •  Gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

 • •  Promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;

 • •  Susținerea unor campanii de informare și conștientizare a populației despre beneficiile aduse de colectarea selectivă a deșeurilor;

® SALUBRITATE

$1 DESZĂPEZIRE

 • •  Protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață;

 • •  Informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum și asupra necesității instituirii unor taxe speciale;

 • •  Respectarea cerințelor din legislație privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților;

 • •  Respectarea cerințelor și obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național, județean, inclusiv al municipiului București.

 • •  Implementarea unui sistem securizat de precolectare;

 • •  Modernizarea punctelor de precolectare existente și extinderea numărului acestora;

Conform Actului Constitutiv al societății SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL, Art. 12, 12.1 lit. m): „Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget» ”, art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al acesteia: „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”.

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 28/22.06.2020, prin care s-a aprobat efectuarea demersurilor necesare către Consiliul Local Sector 3, respectiv Adunarea Generală a Acționarilor în vederea vânzării de utilaje, mijloace auto și moto-unelte, societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. solicită introducerea unui punct suplimentar pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 pentru vânzarea următoarelor:

 • - utilaj automatizat mono operator, bilateral, pentru colectare deșeuri, 18 mc la prețul de 2.187.345,95 lei cu TVA inclus, stabilit prin HCL S3 nr. 765/28.11.2019 și, totodată, modificarea Anexei acesteia.

 • - utilaje, mijloace auto și moto-unelte conform Anexei nr. 1

Menționăm faptul că prin adresa nr. 6389 din data de 22.06.2020, Direcția Generală de Salubritate Sector 3 și-a manifestat intenția de cumpărare a utilajelor, mijloacelor auto și moto-uneltelor, ca urmare a solicitării făcută de SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. nr. 4540 în data de 22.06.2020.

Pentru aceste considerente, vă rugăm să introduceți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 solicitarea subscrisei de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea vânzării de utilaje, mijloace auto și moto-unelte către Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

La prezenta solicitare, vă anexăm în copie următoarele documente:

 • - Anexa nr. 1 - prețul utilajelor, mijloacelor auto și al moto-uneltei or propuse pentru vânzare;

-HCL S3 nr. 765/28.1 1/2019

 • - Hotărârea C.A. nr. 28/22.06.2020 cu privire la aprobarea vânzării utilajelor, mijloacelor auto și moto-uneltelor.

Cu deosebită considerație,

Președinte C.A. SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

NITU MIHAI

NITU

Semnat digital de NITU MIHAI Data. 2020.06.22 16:15:09 +03 W


MIHAI

v

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

5

NR. 28/22.06.2020

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan. nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București. înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

Se adoptă cu 6 voturi pentru, o abținere (D-l Ciobîcă Marius Daniel) și niciun vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate:Aprobarea vanzarii unui utilaj monooperator bilateral si a unor mijloace auto si motounelte,conform tabel,către Direcția Generala de Salubritate.

Nr. crt.

Denumire autovehicul/mijloc auto/moto-unelte

Cantitate (buc).

Preț unitar

Valoare fără

TVA

Profit 5%

Valoare cu profit fara TVA

Valoare cu TVA

1

Autobuz MAN

1

125,402.79

125,402.79

6,270.14

134,841.71

156,690.79

2

Autobuz MAN

1

125,402.79

125,402.79

6,270.14

131,672.93

156,690.79

3

Cap tractor MAN (SS 761)

1

167,723.19

167,723.19

8,386.16

176,109.35

209,570.13

4

Cap tractor MAN (SS 428)

1

156,342.33

156,342.33

7,817.12

164,159.44

195,349.74

5

Cap tractor Scania

1

168,290.75

168,290.75

8,414.54

176,705.29

210,279.29

6

Autospeciala colectare sticla Mercedes Benz

1

207,432.78

207,432.78

10,917.51

218,350.29

259,836.85

7

Suflanta

25

1,050.00

26,250.00

1,312.50

27,562.50

32,799.38

8

Trimmer

25

1,931.00

48,275.00

2,413.75

50,688.75

60,319.61

9

Motofoarfeca

25

1,931.00

48,275.00

2,413.75

50,688.75

60,319.61

10

Mașina de tuns iarba

20

1,848.00

36,960.00

1,848.00

38,808.00

46,181.52

11

Drujba

10

924.00

9,240.00

462.00

9,702.00

11,545.38

12

Motofierastrau elagaj

5

2,055.00

10,275.00

513.75

10,788.75

12,838.61

13

Scarificator

5

4,193.00

20,965.00

1,048.25

22,013.25

26,195.77

1,150,834.63

58,087.60

1,212,091.01

1,438,617.45

Președinte C.A.:

Mihai Nițu


Nr. 398369/22.06.2020

Către,


CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării a unor utilaje, mijloace auto și moto-unelte aflate în patrimoniul societății., însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr.4552/22.06.2020 a societății SD3-Salubiitate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 398343/22.06.2020, în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,

Compartiment Guvernanta Corporativă.

Bejenaru Raluca

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de-zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exJtraordrnaYe din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ......5......

de pe erdmea-de-a / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / N-U-A-F0ST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / N-EFAAZ-QRAB4L proiectul de hotărâre menționat mai sus.MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPR1AN

BĂETICĂ N1COLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul /.t.... JL? de pe ordinea de zi suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extcaordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită îți ședința din data de .^3.....'.^.^:.:.^.?^, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul —de pe ordipea-de-zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraerdinare, și consideră că acesta A FOST / NU AATJST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA


MEMBRI:                 ’

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN