Hotărârea nr. 20/2020

HCLS3 nr. 20 din 10.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarle3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Supraetajare cu 2 niveluri a construcției existente - spațiu comercial (parter), rezultând un imobil cu funcțiune mixtă -RHpTopUs = P+2E, pe un teren situat în Strada Liviu Rebreanu nr. 27A, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 10.02.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 75891 l/CP/17.12.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 48/07.11.2019 al Arhitectului Șef;

 • -  Adresa nr. 751896/11.12.2019 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 și nr. 877/12.12.2018.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/LR/59-2017/07.11.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 46/07.11.2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 47/07.11.2019;

 • -  Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. e) și art. 166 alin. (2) lit. j) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Supraetajare cu 2 niveluri a construcției existente - spațiu comercial (parter), rezultând un imobil cu juncțiune mixtă - RHprOpus = P+2E, pe un teren situat în Strada Liviu Rebreanu nr. 27A, Sector 3”, proprietate privată persoane fizice, cu suprafața de 800 mp. conform acte de proprietate (599 mp. conform măsurătorile cadastrale), în conformitate cu Anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 46/07.11.2019.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. (1) Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Documentații de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată beneficiarului de către Serviciul Documentații de Urbanism.


coi)4 /! r f |

‘asemnează pentru legalitate

Secretar general Marius Mlhălță

1NR. 20

DIN 10.02.2020

CABINET PRIMAR


TELEFON {004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@prlmsrie3.r0

nr. rgi, Sector 3, <1311184, Runirețti

SECTOR 3


Calea Dudețti


CABINET PRIMAR

„,76^ 3//

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Supraetajare cu 2 niveluri a construcției existente - spațiu comercial (parter}, rezultând un imobil cu funcțiune mixtă - RHpmpus = P+2E, pe un teren situat în Strada Liviu Rebreanu nr. 27A, Sector 3"

Luând în considerare:

 • -  Raportul de specialitate nr. 48/07.11.2019 al Arhitectului Șef,

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/LR/59-2017/07.11.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 46/07.11.2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 47/07.11.2019;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Supraetajare cu 2 niveluri a construcției existente - spațiu comercial (parter), rezultând un imobil cu funcțiune mixtă - RHpmpUs = P+2E, pe un teren situat în Strada Liviu Rebreanu nr. 27A, Sector 3", proprietate privată persoane fizice.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art. 155 alin. (5) lit. f), coroborat cu art. 167 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora primarul „asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu „Supraetajare cu 2 niveluri a construcției existente - spațiu comercial (parter), rezultând un imobil cu funcțiune mixtă - RHpmpus = P+2E, pe un teren situat în Strada Liviu Rebreanu nr. 27A, Sector 3".TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanrcm@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 48/07.11.2019


RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “Supraetajare cu 2 niveluri a construcției existente - spațiu comercial (parter), rezultând un imobil cu funcțiune mixtă - RHprOpus = P+2E, pe un teren situat în Strada Liviu Re b rea nu nr. 27 A, Sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a P.U.G. al Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 prelungit prin

 • H. C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 și nr. 877/12.12.2018.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru "Supraetajare cu 2 niveluri a construcției existente - spațiu comercial (parter), rezultând un imobil cu funcțiune mixtă - RHpropus = P+2E, pe un teren situat în Strada Liviu Rebreanu nr. 27A, Sector 3” în baza Certificatelor de urbanism nr. 1138/25.05.2017 și nr. 1859/21.08.2018, emise de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/LR/59-2017/07.11.2019.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmenți^t = 40,73%, CUTmax. propus =

 • I, 3 mp.ADC/mp.teren (pentru P+2E), Hmax.= 10,00m.

A fost avizată supraetajarea construcției existente cu 2 niveluri, pe amprenta existentă a corpului C1 — spațiu comercial (parter), cu următoarele retrageri și aliniamente: pe aliniamentul existent al Străzii Liviu Rebreanu (poziționată la Sud), calcan pe limita stângă (Vest) a proprietății, retras min. 44,90m. față de limita dreaptă (Est) a proprietății, pe aliniamentul existent al aleii carosabile (poziționtă la Nord), conform planului de reglementări (planșa nr. U04) pentru funcțiunea mixtă (comerț și locuire), având RHpropus = P+2E.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr. 4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor art. 166, alin. (2) litera j), coroborat cu art. 139 alin. (3) litera e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art. 155, alin. (5), lit. f), coroborat cu art. 167, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ce stipulează că primarul ‘asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

înaintăm alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Supraetajare cu 2 niveluri a construcției existente - spațiu comercial (parter), rezultând un imobil cu funcțiune mixtă - RHpropus = P+2E, pe un teren situat în Strada Uviu Rebreanu nr. 27A, Sector 3"

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanisrrt@prim2rie3.ro Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București țVUCXCV         ktQXS %     < Zo/io .0 2-AoLo


Ca urmare a cererii adresate de.              ■ cu domiciliul în Municipiul București, —"                             .

r - 7. . Sectorul 2, telefon/fax ........, e-mail ........... înregistrată la nr. 109509/29.11.2017 și completată cu

nr. 112839/08.12.2017, nr. 168855/22.08.2018, nr. 212960/10.10.2018, nr. 12283/15.01.2019, nr. 12441/15.01.2019 și nr. 633426/18.09.2019.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/LR/59-2017/07.11.2019

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3’ Supraetajare cu 2 niveluri a construcției existente - spațiu comercial (parter), rezultând un imobil cu funcțiune mixtă - RHpropus = P+2E, generat de imobilul4’ situat în Strada Liviu Rebreanu nr. 27A, Sectorul 3, București.

Inițiator: ’             .<■'                                                                — ■

>                                .                                ' v .zîrrta          •». '   '        '

Proiectant: S.C. SPECIFIC URBAN S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: Urb. Dan Cristian C. SIMION, RUR - DZ1 E.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la Nord Strada Constantin Brâncuși și Strada Lucrețiu Pătrășcanu, la Est Bulevardul 1 Decembrie 1918, la Sud Strada Liviu Rebreanu și la Vest Bulevardul Nicolae Grigorescu și este format din teren curți-construcții cu suprafață de 800 mp. conform acte de proprietate (599 mp. conform măsurătorile cadastrale) și construcția edificată pe acesta corp C1

 • - spațiu comercial (parter).

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012, nr. 224/2015, nr. 341/2018 și nr. 877/12.12.2018:

 • - imobilul este situat în intravilanul Municipiului București și se încadrează zona L respectiv L4a - subzona locuințelor colective înalte cu P+5 - P+10 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate; în cazul unor enclave de lotizări existente în ansambluri de locuințe colective, acestea vor fi considerate funcțional și urbanistic similar zonei L2 și se vor supune reglementarilor de

( construire pentru această subzonă; L2a - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate în afara zonei protejate;

 • - funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri;

 • -      = înălțimea maximă a clădirii măsurată de la nivelul terenului la cornișă va respecta înălțimea maximă prevăzută prin proiectul inițial al lotizării; se admite mansardarea clădirilor existente având șarpantă cu panta de 45 grade, cu o suprafață de maxim 60% din aria construită la sol a clădirii;

" POTmax. = 45%;

 • - CUTmax. = 1,3 mp.ADC/mp.teren (pentru P+2);

 • - retragerea minimă față de aliniament = se mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care variază de la lotizare la lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri de circa 3,00 - 4,00 metri; se menține limita până la care se consideră în planurile inițiale parcela construibilă (aliniament posterior);

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile vor respecta regimul de construire propriu lotizării; clădirile se vor cupla respectând sistemul existent pe o adâncime care nu va depăși 15 metri de la aliniament, cu o retragere față de limita laterală opusă a parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,00 metri; se interzice dispunerea clădirilor semi-cuplate cu calcanul vizibil din circulația publică cu excepția cazului în care una dintre clădirile existente pe loturile învecinate încalcă regula de cuplare, iar noua clădire respectă regula valabilă pentru întreaga lotizare;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea va fi determinată de aliniamentul posterior al lotizării care va putea fi depășit numai pentru extinderi în suprafața de maxim 12,00 mp. construiți la sol (pentru îmbunătățirea dotării cu încăperi sanitare) și numai în cazul în care distanța față de limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI

Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m. față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatele de urbanism nr. 1138/25.05.2017 și nr. 1859/21.08.2018 emise de Primăria Sector 3.

Conform P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 și nr. 877/12.12.2018, Titlul I- Prescripții Generale, punctul 4. Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 4.2 Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise în condițiile legii.

Conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, ari. 32 - alin. (1) în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: lit. d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = calcan pe limita stângă (Vest) a proprietății, retras 44,90m. față de limita dreaptă (Est) a proprietății;

 • - retrageri minime față de limita posterioară (Nord) = pe limita de proprietate (alee carosabilă);

■ POTmenținut = 40,73%;

" CUTmax . propus 1,30 mp.ADC/mp.teren (pentru P+2E);

“ Hmax.= 10,00m. (pentru P+2E);

 • - orice alte construcții realizate în exteriorul conturului maxim edificabil propus prin PUD, determinat de amprenta construcției existente - corp C1, sunt interzise cu excepția împrejmuirilor, accesurilor și teraselor ridicate cu cel puțin 0,40 metri față de cota terenului din situația anterioară lucrărilor de terasament și a elementelor cuprinse în planul de reglementări urbanistice, vizat spre neschimbare, anexat prezentului aviz;

 • - circulații și accese: conform Aviz circulații nr. 20356/04.12.2018-1679209/23.11.2018 al P.M.B.-D.T.-C.T.C. cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. De asemenea se vor respecta condițiile impuse prin avizele/acordurile/declarații/studii de specialitate, prezentate la dosar, obținute conform certificatelor de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții51: construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin P.U.D.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fî folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P. U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul apiobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de ia data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1859/21.08.2018 emis de Primăria Sector 3.

F8 - Aviz Plan urbanistic de detaliu
ARHITECT ȘEF


TELEFON (004 oa'i) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanKm@prhnarre3.r0

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 46/07.11.2019


Raportul informării și consultării publicului privind documentația “Supraetajare cu 2 niveluri a construcției existente - spațiu comercial (parter), rezultând un imobil cu funcțiune mixtă - RHpropus = P+2E, pe un teren situat în Strada Li viu Rebreanu nr. 27A, Sector 3”

Beneficiarul documentației:    -                           ‘

urbanist: Dan urisuan C. oimiun

Proiect nr.: 80/2017.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

 • - Serviciul Documentații de Urbanism, parter, în fiecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

 • - pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

 • - planșa de reglementări s-a afișat:

® la sediul Primăriei Sectorului 3 începând cu perioada: 18.04.2019;

 • • pe site-ul Primăriei Sectorului 3 începând cu perioada: 18.04.2019;

 • • pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD începând cu perioada: 01.11.2017.

 • - anunț în ziare locale:

® Evenimentul Zilei, pag. 16, din data de 27.11.2017;

« www.anuntul.ro, pag. 59, din data de 27.11.2017.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor șr părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

 • - notificare Administrația Străzilor București - vecin spate (Nord) - Strada Domnița Ancuța nr. 1, Sectorul 1, București;

 • - notificare Primăria Municipiului București - vecin stânga (Vest) - Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, Sectorul 5, București;

-notificare'                                                     - vecin dreapta (Est) - f

"   . - Sectorul 3, București.

 • 4. Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

-Administrația Străzilor București - vecin spate (Nord) - Strada Domnița Ancuța nr. 1, Sectorul 1, București;

 • - Primăria Municipiului București - vecin stânga (Vest) - Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, Sectorul 5, București;

«- a - vecin dreapta (Est) - Strada L 7. •«       :r.

Sectorul 3, București.

în perioada desfășurării informării șl consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.


Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

 • 1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

Nu este cazul.

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru:

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

 • - referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile P.U.G. -R.L.U. aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare;

 • - referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din Avizul de circulații nr. 20356/04.12.2018-1679209/23.11.2018 al P.M.B.-D.T.-C.T.C. cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006;

 • - referitor Ia evaluarea de mediu P.U.D. nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența H.G. nr. 1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 la H.G. nr. 445/2009, conform circularei nr. 13554/SON/15.06.2016.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării P.U.D., se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Locai Sector 3 însușirea prezentului raport.ARHITECT ȘEF


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3! 0310S4, București

Nr. 47/07.11.2019


PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Cu privire la P.U.D. “Supraetajare cu 2 niveluri a construcției existente -spațiu comercial (parter), rezultând un imobil cu funcțiune mixtă - RHpropus = P+2E, pe un teren situat în Strada Liviu Rebreanu nr. 27A, Sector 3”

Documentația propune supraetajarea construcției existente cu 2 niveluri, pe amprenta existentă a corpului C1 - spațiu comercial (parter), cu următoarele retrageri și aliniamente: pe aliniamentul existent al Străzii Liviu Rebreanu (poziționată la Sud), calcan pe limita stângă (Vest) a proprietății, retras min. 44,90m. față de limita dreaptă (Est) a proprietății, pe aliniamentul existent al aleii carosabile (poziționtă la Nord), conform planului de reglementări (planșa nr. U04) pentru funcțiunea mixtă (comerț și locuire), având RHprapus = P+2E.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmenținut = 40,73%, CUT max. propus = 1,3 mp.ADC/mp.teren (pentru P+2E), Hmax.= 10,00m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012, 224/2015, 341/2018 și 877/12.12.2018, terenul se înscrie înscrie în zona L respectiv L4a - subzona locuințelor colective înalte cu P+5 - P+10 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate; în cazul unor enclave de lotizări existente în ansambluri de locuințe colective, acestea vor fi considerate funcțional și urbanistic similar zonei L2 și se vor supune reglementarilor de construire pentru această subzona; L2a - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P -P+2 niveluri situate în afara zonei protejate; POTmax. = 45%, CUTmax. = 1,3 mp.ADC/mp.teren (pentru P+2E).

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr. 46/07.11.2019, privind documentația P.U.D. - “Supraetajare cu 2 niveluri a construcției existente - spațiu comercial (parter), rezultând un imobil cu funcțiune mixtă - RHprapus = P+2E, pe un teren situat în Strada Liviu Rebreanu nr. 27A, Sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la P.U.D.-ul descris mai sus, P.U.D. care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism - P.U.D., iar în conformitate cu prevederile art. 11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.


românia 1   *—-=•/

MUNICIPIUL BUCUREM5

PRIMĂRIA SECTORUL’JI 3

S.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.             din 2Jttâ.

ÎN SCQ-PUL : promovare P.U.D. și elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind supraetajare imobil cu 2 niveluri - RHrnal P+2e.

Ca urinare a cererii adresate de ;        •      , cu sediul în Municipiul București, sectorul 2, strada

‘        o-          înregistrata la nr. 141710 din 31.07.2©!®

Pentrfi imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul / Municipiul București, sectorul 3, STRÂDA LIVIU REBREANU NR.27A sau Identificat prin planuri cadastrale 1/500 și 1/2000.

în ten aiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.G. aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 269/20C®, a cărei valabilitate a fost prelungit cu H.GS.M.B nr. 224/2015 și completată cu HCGMB nr.341/2018.

în cortormrtate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autonz "Tea executării lucrărilor de construcții, se

CERTIFICĂ."

 • 1. REGIftUL JURIDIC:

Imobili! sttuat în intravilanul Municipiului București, compus din teren în suprafață de 800 mp din acte (599 mp din măsuritortte cadastrale), nr. cada strai: 204859 si construcția edificată De acesta (snatiu cnmercial-parter), radactrai 204RSQC1. este DFODrietatea rinamnpi '              ’ '*        4. -             - '■-* ....  3.-- -■      -   • -

s                             j                 . a noam-'f* a' “Ufit .   Î-*               ...                             ‘            ■

a, jonftfm Contractului ae Vânzare Cumpărare nr.lzl6/25.03.2016 autentificat la notar public . L ona și a Cortractukii de Vânzare Cumpărare nr.543/09.07.2016 autentificat la notar public Mălureanu Doru.

Pentru dtaertta de 201 mp. ca rezultat a diminuării suprafeței totale a inrțobilului (de la 800 mp la 599 mp), proprietarii dețin Pncesu! Verbai nr.4/26.04.2015 emis de Primăria Municipiului Bucurestl-Comisla pentru aplicarea Legii nrJ252/?HQ. orivin<Lj?xprwnerea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, udetaan si local.

Imobilul ni are înscrieri privitoare la sarcini; nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată, conform Ordinului Maistrului Culturii și Cultelor nr. 2361/2010 și nu se află în aria de protecție a monumentelor istorice.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința acti;.ilă: teren curți/construcții -imobil- spațiu comercial.

Destinația: Ccnform RLU aferent PUG - Municipiul București aprobat, terenul se află în zdnaL4a - subzona locuințelor cotertne înalte cu P+5-P+10 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale, situate:îp afara zonei protejate.

Pentru acest imobi Primăria Sectorului 3 al Municipiului București a emis Certificatul de Urbanism nr. 1138/25.05.2017 pentru supraetpiarea cp 2 niveluri a construcției exjstente-soatiu comercial, reoim de. înălțime P+2E. în baza unei documentarii de urbanism PUD.                                                                                , ,

Imobilul este cuprins în zona fiscală ,E"a Municipiului București.                                     /

Propunere: Supraetajare cu 2 niveluri a construcției existente - spațiu comercial, Regim final de înălțime P+2E, în baza unei documentații de urbanism PUD.

3» REGIMUL TEHNIC: Se permite realizarea lucrărilor de supraetajarea construcției existente cu 2 niveluri, în limitele penmetrului existent al construcției , în vederea realizării unei construcții cu funcțiune mixtă, regim de înălțime P+2E,în baza unei documentații de urbanism PUD, întocmită și aprobată conform legislației în vigoare. IndicatoriUUribanistiG aprobați conform PUG pentru subzona L4a: P.O.T.max.=4S%, C.U.T.max.(P+2)=l,3 mp A DC/mp, Ut m»x= P+2 și Hmax=10M (cornișă).

Ediffcabiiul/amplasamentul va fi definitivat prin P.U.D. întocmirea D.T.A.C. se recomandă a se realiza numai după aprobarea documentației P.U.D. și în conformitate cu prevederile acesteia.

Se vor folosi finisate de calibite superioare cu aspect corespunzător i... ...telor uri,.. . .tia. actuale.

Scurgerea apelor pluviale se va asigura In Indnta proprie. Vor fi respectate masurile speciale prevăzute in memoriul tehnic sl expertiza tehnica ce vor tace parte Integranta din documentația de autorizație. Parcarea/gararea șl organizarea de șantier se vor rezolva în Indnte proprietății.

Se vor respecta prevederile H.C.G.M.B nr.66/2006 cu privire la locurile de parcare, care vor fi asigurate strict In indnta. Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat

în măsura în care_avizele/acordurile obținute în baza Certificatului de Urbanism nr. 1138/25.05.2017 se încadrează în termenul de valabilitate si în soluția tehnică pentru care au fost solicitate, acestea se pot utiliza ta documentația tehnică în vederea obținerii autorizației c'z construire

Prezentul Certificat de urbanism poate fa utilizat în scopul declarat pentru promovare PUD și obținerea Autorizației de Construire.

CERTIFICATUL^ URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE

_________ȘI CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII__________

l

EA D-rl «• D rîi , - ™ r,

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: \

în scopul eiaborâm documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / deațfiW^ra7*?bircS:antai se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str Aleea Lacul AJSȘlJir. doctor 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva E1A) privind evaluarea efectelor anumitor pl.',;olețte publice și private asupra mediului modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE șf prin Directiva Consiliului șr Parlamentului European 20O3V35/CE privind participarea publicului la' elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul șl modificarea, cu privire la participarea publicului șl accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a corfifacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției pubhce/private ân lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a              mediu se desfășoară

după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrație! publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultăm publice, centralizării opțiunilor publicului șl al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea Investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții:____________________________________________________

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru * protecția mediului în vederea evaluării inițiale a Investiției șl stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului, j In urma evaluării Inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația in care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor invțgțjțfei asupra mediului, solicitantul are abHgația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire le manțjne?te cererii

Investiției autorității


pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în aiatl In cane, după emiterea Certificatului de urbanism ort pe parcursul derulării procedurii de evaluare a asupra mediului, coUcttantu renunță la intenția de realizare a Investiției, acesta are obligația de a notifica m administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI ÎN URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) Certificatul de urbanism;

 • b) Dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții (copie iegzlizati - intabulat), sau după caz exfrssui de pir» cadastral actualizat la zi fi extrasul de carte funciară de informare actualizat ie zi, în cazul în care legea nu d spune altfel;

 • c) Documentația tehnică • D.T., după caz (2 ex. originale), verificată tehnic, însușită de expert tehnic și însoți» de c, uluarc lucrări.

|x|D.T.A.C.                     [JD.T.O.E.                     |_| D.T.A.D.

 • d) Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

d.l.     ......Ă DE


d.2.


d.3.


d.4.


Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

| alimentare cu apă                |_J alimenta

I _ j canalizare                        |_| alimenta

| _ j gaze naturale                    | x j ralubrft

Avize și acorduri privind:

j _ | securitatea Ia incendiu             | _ | protecție

Alteacoiduri/declarații:

j XI Declarație Eetxrizlă pe proprie răspundere a proprietarilor din care să rezulte ci imobilul nu face obiecta mei litigiu aflat

pe roii cuci Instanțe judecătorești.

Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ate aqstora:

| x | Certificat de rol DGITL Sector 3 original

Studii de specialitate: | x | Documentație cadastrală

| x | Cricul “G”

|x | Studiu ăa tesorire


| x | slnătctea popubției


| x | Aviz rirculații DGISP-PMB j r | Aviz LS.G-BJ.

j x | P.UJJ. aprobat conform îegl! | x , Stadia Geotehaic |x | Studiu de înrorire |x | Aviz Brigada Paitetiere-MB.

| x j Aviz tehnic de censuitnați pethainară droradațit

e) ActuJ administrativ al autorității competente pentru; protecție mediului - APMB (Aleea Lacul Morii Nr ț s.6, București) Q Dcvrda privind xefeitarea taxelor Jegrie (copii): taxă AC/AD și taxă timbru O AR.

CERTIFI


d.5.E URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRS/DESFIINȚARE NFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII


are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.Achitat taxa de: »            Cf. nr. 4S46587 din 3Î .67.2018

Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poșta la data de________

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificările și conpletările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,


SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM


de la data de


pânăladatade____.____


PRIMAR, Ralieri Sorin Negoi»


SECRETAR,

Msrius Mihăiți


ARHITECT ȘEF


întocmit:............................................................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând Data prelungirii valabilității:

Achitat taxa de:


ian Iei, conform chitanței nr.


din


V

să obțină, în condițiile legii, un>jit Certificat de urbanism.

• ■ S

----- 175 O£


372(52


75tB


£ <*&

<

976732


ZLȘrLS

7335


oo4p...„

•?*r, jy®


Str_ L i viu

Rebreanu nr 2făs


xeffiHtaroi


ROMÂNIA MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 3 D.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM z

Nr. 7/3/ din Sf-OȘJtotf-

ÎN SCOPUL: promovare P.U.D. și elaborări) documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind supraetajare Imobil cu 2 niveluri - RHhnal P+2E.

Ca urmare a cererii adresate de —             cu sediul în Municipiul București, sectorul 2,

, înregistrată la nr. 36757 din 04.05.2017

Pentru imobilul - teren șl/sau construcții - situat în județul / Municipiul București, sectorul 3, STRADA LIVIU REBREANU NR.27A sau identificat prin planuri cadastrale 1/500 șl 1/2000. în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.G. aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000, a cărei valabilitate a fost prelungită cu H.C.G.M.B nr. 224/2015.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se

CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC;

imobilul situat în intravilanul Municipiului București, compus din teren în suprafață de 800 mp din acte (599 mp din măsurătorile cadastrale), nr.cadastral: 204859 și construcția edificată pe acesta (spațiu comercial-parter), nr.cadastral 204859-C1, este proprietatea <              . '                        :

rr* cj .                          _ E A, conform Contractului de Vânzare Cumpărare

nr.1216/25.03,2016 autentificat la notar public L         a. ~ -la Contractului de Vânzare Cumpărare

nr.543/09.07.2016 autentificat la notar public Mălureanu Doru.

Pentru diferența de 201 mp, ca rezultat a diminuării suprafeței totale a imobilului ( de la 800 mp la 599 mp), proprietarii dețin Procesul Verbal nr.4/26.04.2016 emis de Primăria Municipiului București -Comisia pentru aplicarea Legii nr.252/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean si local.

Imobilul nu are înscrieri privitoare la sarcini; nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată, conform Ordinului Ministrului Culturii șl Cultelor nr. 2361/2010 și nu se află în aria de protecție a monumentelor istorice.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren curți/construcții -imobil- spațiu comercial.

Destinația: Conform RLU aferent PUG - Municipiul București aprobat, terenul se află în zona L4a -subzona locuințelor colective înalte cu P+5-P+10 niveluri, formând ansambluri preponderent l           rezidențiale, situate în afara zonei protejate.

Imobilul este cuprins în zona fiscală „B” a Municipiului București.

Propunere: Supraetajare cu 2 niveluri a construcției existente - spațiu comercial, Regim final de înălțime P+2£, în baza unei documentații de urbanism PUD.

 • 3. REGIMUL TEHNIC: Se permite realizarea lucrărilor de supraetajarea construcției existente cu 2 niveluri, în limitele perimetrului existent al construcției , în vederea realizării unei construcții cu funcțiunea de locuințe, regim de înălțime P+2£,în baza unei documentații de urbanism PUD, întocmită și aprobată conform legislației în vigoare.

Indicatorii urbanistici aprobați conform PUG pentru subzona L4a: P.O.T.max.=45%, C.U.T.max.(P+2)=l,3 mp ADC/mp, Rh max= P+2 și Hmax=10M (cornișă). în cazul mansardelor ( nivel înscris în volumul acoperișului), se admite o depășire a C.U.T. proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC.

Edificabilul/amplasamentul va fi definitivat prin P.U.D. întocmirea D.T.A.C. se recomandă a se realiza numai după aprobarea documentației P.U.D. și în conformitate cu prevederile acesteia.

Se vor folosi finisaje de calitate superioara cu aspect corespunzător cerințelor urbanistice actuale, Scurgerea apelor pluviale se va asigura in incinta proprie. Vor fi respectate masurile speciale prevăzute In memoriul tehnic si expertiza tehnica ce vor face parte integranta din documentația de autorizație. Parcarea/garare, țl organizarea de țarrtier se vor rezolva în incinta proprietății.

Se vor respecta prevederile H.C.G.M.B nr.66/2006 cu privire la locurile de parcare, care vor fi asigurate strict In incinta. Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat

Prezentul Certificat de urbanism poate fî utilizat în scopul declarat pentru promovare PUD și obținerea Autorizației de Construire.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului 05/337/CEE (Directiva EI A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice șl private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului șl Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul șl modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul fa justiție, a Directivei B5/337/CEE șl a Directivei 96/62/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze șr să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului Investiției publice/prlvate în lista proiectelor supuse evaluării Impactului asupra mediului. In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentație) pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire ia procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului șl ai formulării unul punct de vedere oficial cu privire la realizarea Investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții:_______________________________________________________

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta Ia autorftab competentă pentru protecția mediului in vederea evaluării Inițiale a investiției ți stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în sltuatla în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor Investiției asupra mediului, solicitantul are abfigația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situai Tn care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupri mediului, solicitantul renunță la Intenția do realizare a Investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității

 • 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) Certificatul de urbanism;

 • b) Dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții (copie legalizată - intabulat), sau după caz extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de Carte Funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

 • c) Documentația tehnici - D.T,, dup! caz (2 ex. originale), verificată tehnic, însușită de expert tehnic și însoțită de evaluare lucrări.

|XjD.T.A.C.                       IJD.T.O.E.                        |_| D.T.A.D.

 • d) Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

d.l.


d.2.


d.3.


Avize și acorduri privind utilitățile urbane ți infrastructura:

| _ j alimentare cu apă

| _ | canalizare j _ j gaze naturale

Avize și acorduri privind:

| | securitatea Ia incendiu

Alte acorduri/declarații :


| _ | alimentare cu energie electrică j _ | alimentare cu energie termică j x | salubritate


| _ | telefonizarc

| j transport urban


d.4.


d.5.


I _ I protecție civilă


] _ | sănătatea populației


Declarație notariali pe proprie răspundere a proprietarilor privind existența sau inexistența litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești cn privire Ia acest imobil.

Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale ți/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

Certificai de rol D.G.I.T.L. Sector 3 - în original; |X) Aviz C.T.C.-P.M.B.; (XJ Acord D.R.C.-B J.

Studii de specialitate : | X | Documentație cadastrală; | X| P.U.D. aprobat conform legii ;    |

| X | Calcul “G" ; XJ Expertiză tehnici


 • e) Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - A.P.M-B. (Aleea Lacul Mori

 • f) Dovada privind achitarea taxelor legale (copii): taxă A.C și taxă timbru O.A.R.


CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRU ȘI hjLLCQNFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTIțnff.RTSrianAchitat taxa de: 10 j^/conform C.F. nr. 4679367 din 15.12. 2016.

Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin-peștâ la data de________

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificările fi completările ulterioare, privind autorizare executării lucrărilor de construcții,


SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM


de ta data de __.____până ia data de__.__.____

PRIMAR, Robert Sorin NegoițI


SECRETAR, Minus Mihiiți


ARHITECT ȘEF arh. Ștefan C. Dumitrișcn


întocmit: ............................................................

După această dată, o nouă prelungite a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, in condițiile legii, un alt Certificat de urbanism. Data prelungirii valabilității:           ____

Achitat taxa de:..............................ron lei, conform chitanței nr.................din          ____PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


ROMÂNIA


Ifll 6-701 fi SAflflATORrM iMPREJNĂ


Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Serviciul Proiecte Urbane

Nr. intrare PMB: 1619096/25.04.2018, completare 1627930/24.05.2018

Nr. ieșire PMB: 1619096/358/1627930/584/^06.2018

Aviz tehnic de consultantă preliminară de circulație nr. 190N/e&&06.2018 Categoria A2 - “zonă urbană”, tip 4 - analiză prospectivă de trafic

Solicitant:

Domnul r    ~        —■

București, sector 3, .*                                 .. ■

Se solicită ridicarea răspunsului de ia Registratura PMB.

Spre știință:

Primăria Sectorului 3 ai Municipiului București Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului București, Sector 3, Calea Dudești nr. 191

Amplasament

București, sector 3, Str. Liviu Rebreanu nr. 27A (CF 204859)

1. Situația existentă

Terenul cu adresa poștală în gucmrești, Sector 3, Str. Liviu Rebreanu nr. 27A (CF 204859) care face obiectul prezentului Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație, delimitat/riiarcat pe planurile topo-cadastrale anexate cererii adresate DGUAT - SPU este adiacent Străzii LMu Rebreartu șo unei eter de acces Ss blocuri. Arterele de circulație la care raportăm analiza de trafic solicitată prezintă următoarele caracteristici:

o Strada Liviu Rebreanu este o arteră de circulație care are un prospect curent de cca 37,00m lățime, în dreptul terenului analizat fiind organizat un refugiu RATB, adiacent proprietăților cu numere poștale pare.

 • 2. Paliere de reglementare a dezvoltării urbane în teritoriul de referință conform documentațiilor existente/aprobate

 • • Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București HCGMB nr. 269/2000 șl prelungit prin HCGMB nr. 224/15.12.2015;

 • • Planul Urbanistic Zonal “PUZ Coordonator Sector 3”, aflat în etapa de elaborare a propunerilor, conform informațiilor de pe site PMB (www.pmb.ro) ia rubrica Urbanism;

• "Norme privind asigurarea numărului minim de Șocuri de parcare pentru noile a ul

construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație pe Municipiului București” aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006. • 3. Prevederi generate și detalii de reglementare

o Prin reglementările PUG/PUZ/Norme sunt aprobate caracteristicile sistemului de circulație, obiectivele în palierul strategiei de dezvoltare urbană, precum și corelarea/corectarea profilelor funcționale ale arterelor de circulație, în scopul fluidizării traficului urban și a unei corecte deserviri a orașului, în acord cu structura spațial - compozițională a diferitelor zone și a întregului sistem urban.

e Pentru teritoriul de referință în care este situat terenul în cauză nu există aprobate reglementări de dezvoltare urbană altele decât cele de ordin general prevăzute prin PUG; în această documentație nu sunt detaliate profilele arterelor de circulație din această zonă.

 • • în “PUZ Coordonator Sector 3”, la această etapă, nu sunt detaliate prospectele pentru arterele de circulație situate in Sectorul 3. Conform planșei de reglementări aferentă PUZ adiacent Străzii Liviu Rebreanu este prevăzută o zonă verde de aliniament, de-o parte și de cealaltă a carosabilului a cărei lățime nu este specificată.

 • • HCGMB nr. 66/2006 menționează la punctul B, cap. I, ari. 1 că: “Prevederile prezentelor Norme privind asigurarea lățimii profilelor transversale ale arterelor de circulație din rețeaua stradală a orașului se vor aplica la elaborarea proiectelor pentru realizarea tuturor obiectivelor și amenajărilor pe teritoriul Municipiului București”1.

 • 4. Concluzie șl recomandări

• Ca urmare a analizării documentației anexate prezentei solicitări de eliberare a AvczuEui tehnic de consultanță preiiminară de circulație considerăm că este necesară obținerea unui Certificat de Urbanism pdn care s® va stabili palierul de reglementare ai terenului în cauză.

c Informații exacte și detaliate se pot obține numai după aprobarea în C.G.M.B. a “PUZ Coordonator Sector 3”.

• Datele conținute în prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară a DU-SPU, au un caracter informativ, fiind necesare corelării la scara teritoriului municipal a acțiuniior de realizare a obiectivelor de utilitate publică, conform HCGMB nr. 136 din 30.05.2002; informațiile sunt necesare în etapa preliminară de elaborare a documentației tehnice de specialitate în conformitate cu legislația în vigoare. Prezentui Aviz tehnic de consultanță preliminară, nu înlocuiește avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Primăriei Municipiului București.

Informații suplimentare se pot obține de la direcțiile și serviciile de urbanism ale Primăriei Municipiului București și ale Primăriei Sectorului 3.

o Avizul tehnic de consultanță preliminară de circulație a fost achitat cu chitanța Seria A 07, nr. 201260 din 24.05.2018, în valoare de 60,00 lei.

ARHITECT ȘEF A Arh. Ș


întocmit în 3 (trei) exemplare: Arh.BUCUREȘTI, CU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


1679209


Direcția Transporturi

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE Nr. 20356/.MUL.

Nov 2358

Către

S.C. SPECIFIC URBAN S.R.L.

Str. Ciberneticii nr. 24, sectorul 2, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 23.11.2018 s-a dat acordul de principiu, din punct de vedere tehnic al circulației rutiere și pietonale, pentru documentația „P.U.D. - str. Liviu Rebreanu nr. 27A, sectorul 3, București”, conform Certificatului de Urbanism nr.1859/21.08.2018 și planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare (D.T.A.C.), după aprobarea documentației P.U.D. și obținerea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 București.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

—--- ■    -----------------—_________.___________________I

AVIZUL


referitor Ia proiectul de hotărâre în serj suplimentarea ordinii de zi a ședinței


punctul tl......... de pe ordinea de zi / inare/extraordinare din data deComisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de ..

a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..M de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consider^ că acesta A FOST / N conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile ari. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și  arhitecturăjzțfrotecția. conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEF RABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:MEMBRI:


de pe ordinea de zi / suplim
EDINTE,

MARCEL


SECRET


FLEANCU FLORIN


HONȚARU VALERICA

GUTIUM NARCISA VERONICADUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA
ARHITECT SEF

FTELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL urbanism@pritnarie3.r0

Calea Dudețti nr. igi, Sector 3,031084, București


Nr. 751896/11.12.2019Către, Cabinet Primar


Vă transmitem următoarele proiecte de hotărâre pentru a fi înai Consiliului Local Sector 3:

 • -  ‘Supraetajare cu 2 niveluri a construcției existente - spațiu comercial (parter), rezultând un imobil cu funcțiune mixtă - RHpropus - P+2E, pe un teren situat în Strada Liviu Rebreanu nr. 27A, Sector 3”;

 • -  "Ansamblu cu fucțiune mixtă - locuire, servicii și comerț, cu RHpropus = S+P+10E+Duplex, pe un teren situat în Calea Dudești nr. 186, Sector 3”;

 • -  “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = S+P+2E, pe un teren situat în Strada Soldat Spiridon Matei nr. 21, Sector 3"

Vă mulțumim pentru colaborare.

i
3^

.1 i

11 mkP+4E


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Supraetajare cu 2 niveluri a construcției existente -spațiu comercial(parter), rezultând un imobil cu funcțiune mixta - Rh=P+2E, pe un teren situat in Strada Liviu Rebreanu, nr. 27A, Sector 3"


Reglementări urbanistice

I LEGENDĂ:


Limite Limită care a generat

—• ducumentația de urbanisn PUD

Limită teren NC 204859

_       S teren = 599mp

(800mp din acte)

---------Limită parcele

a™ Amprentă la sol

Funcțiuni existente:


Pistă pentru bicicliști Refugiu transport în comun Spații amenajate pentru transportul in comun Spațiu verde amenajat pe parcela care a generat PUD Spațiu verde neamenajat Parcări amenajate

Edificatul propus:


COORDONATE PUNCTE DE CONTUR

Mr n. :

X(m)

Y(m)

Lungimi laturi

3

325727,815

593269,431

8.42

4

325716,876

593266,785

1.75

5

325716,321

593269,365

1.14

6

325715,361

593274,096

20.13

7

325714,919

593276,418

0.69

8

325713,659

593286,984

14.34

9

325712,767

593296,230

0.76

10

325712,128

593300,377

4.96

11

325711,147

593305,547

11.07

12

325708,819

593316,372

10.00

13

325706,716

593326,148

5.80

14

325705,497

593331,816

6.33

1

325711.646

593333.318

44.90

2

325722.953

593345.254

21.00


BILANȚ TERITORIAL: IMOBIL LOCUINȚE

CF. P.U.G indicatei urbanistici L4a

EXISTENT

PROPUS PUD

Suprafață teren (mp)

599

599

POT (%)

maxim 45%

40.73

maxim 45%

Suprafață construită la sol (mp)

244

244.0000

Suprafață desfășurată (mp)

0

732.0000

CUT

P+2 - max.

1.3

0,40

maxim 1,3

RH (nr. Niveluri)

P+5/P+10

P

P+2E

H(m)

10

3

10

Suprafață spatii verzi . <%)

minim 30

0

minim 30

Suprafață alei carosabile și pietonale (m)

nespecificat

0

Suprafață parcări (m)

nespecificat

0

Proiectat


.. - Locuințe colective-*- servicii/


Desenat

_


\*\utb. Adiela CiopasiuNume proiect

"Supraetajare cu 2 niveluri > construcției existente - spațiu comerdelțpartar). nzuftend un Imobil cu funcțiune mixta - RMP+2E"

Adresa proiect

București, sector 3,      Liviu Rebreanu. nr. 27A

Proiect nr.

80/ 2017

' Scara:

Beneficiar

1

Faza:

P.U.D.

Data:

Nume planșă

Planșa nr.:

septembrie 2017

Reglementări Urbanistice

uo4COORDONATE PUNCTE DE CONTUR

Nr ni L

X(tn)

Y(m)

lungimi 0 laturi I

2

325727,815

593269,431

11.25 1

5

325716,876

593266,785

2.64 j

6

325716,321

593269,365

4.83

7

325715,361

593274,096

2.36

8

325714,919

593276,418

10.64

9

325713,659

593286,984

9.29

10

325712,767

593296,230

4.20

11

325712,128

593300,377

5.26

12

325711,147

593305,547

11.07

13

325708,819

593316,372

10.00

14

325706,716

593326,148

5.80

15

325705,497

593331,816

6.33

3

325711.646

593333.318

65.90


BILANȚ TERITORIAL: IMOBIL LOCUINȚE

OF. P.U.G indicator urbanistici L4a

EXISTENT

PROPUS PUD

Suprafață teren (mp)

599

599

POT (%)

maxim 45%

40.73

maxim 45%

Suprafață construită la sol (mp)

244

244.0000

Suprafață desfășurată (mp)

0

732.0000

CUT

P+2 - max.

1.3

0,40

maxim 1,3

RH (nr. Niveluri)

P+5/P+10

0

P+2E

H(m)

10

0

10

Suprafață spatii verzi (%)

minim 30

0

minim 30

Suprafață alei carosabile și pietonale (m)

nespecificat

0

Suprafață parcări (m)

nespecificat |

0