Hotărârea nr. 2/2020

HCLS3 nr. 2 din 14.01.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștî nr. 191, Sector 3, București www.prlmarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei referitoare la obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul Poliției Locale, aprobată prin HCLS 3 nr. 489/12.10.2017, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 14.01.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.7962/CP/10.01,2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 4407/08.01.2020 al Direcției Generale de Poliție Locală;

 • -  HCLS3 nr. 489/12.10.2017 privind aprobarea obiectivelor de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Adresa nr. 4871/08.01.2020 a Direcției Generale de Poliție Locală;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art.l alin. (1) lit. a) teza finală și art. 6 lit. h) din Legea poliție locale nr.l55/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 29 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, aprobat prin H.G. nr.l332/2010;

 • -  Art. 10 - art. 14 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

In temeiul prevederilor art.139 alin. (1) și art.166 alin. (2) lit. 1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexa privind „ Obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de către personalul Direcției Generale de Poliție Locală", aprobată prin HCLS3 nr.489/12.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, se completează în sensul că, după pct.9 se introduc două puncte noi, respectiv pct.10 și pct.l 1, care vor avea următorul cuprins:

lO.Imobil Primăria Sectorului 3 (barieră) - Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3;

11. Imobil Primăria Sectorului 3 (hală) - Popești Leordeni, Splaiul Unirii nr.15, Județul Ilfov;

Art.II. Anexa la HCLS3 nr.489/12.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.HL Celelalte prevederi ale HCLS3 nr.489/12.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ĂDUVA
NR. 2

DIN 14.01.2020

OBIECTIVELE DE INTERES LOCAL

A CĂROR SUPRAVEGHERE ȘI PAZĂ SE ASIGURĂ DE CĂTRE PERSONALUL DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

 • 1. PRIMĂRIA SECTORULUI 3 - București, Sector 3, Calea Dudești nr.l 91;

 • 2. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ - București, Sector 3, Str. Ion Țuculescu

  nr.42;


 • 3. DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3 (clădirea în care își desfășoară activitatea Serviciul Evidență Plată și Prestații Sociale) - București, Sector 3, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.12-14;

 • 4. DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE - București, Sector 3, Str. Sfânta Vineri nr. 32, Sector 3, București;

 • 5. DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE - București, Sector 3, Str. Câmpia Libertății nr. 36, Sector 3, București;

 • 6. DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE (Biroul Unic) - București, Sector 3, Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5, Sector 3, București;

 • 7. Sediul Administrativ Parc PANTELIMON - București, Sector 3, Șos. Gării Cățelu;

 • 8. Imobilul CASA VERDE — Parc A.I. CUZA - București, Sector 3, Str. Baba Novac;

 • 9. LOC DEPOZITARE VEHICULE - București, Sector 3, Str. Releului nr. 4;

 • 10. Imobil Primăria Sectorului 3 (barieră) - Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3;

 • 11. Imobil Primăria Sectorului 3 (hală) - Popești Leordeni, Splaiul Unirii nr.l5, Județul Ilfov;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ DIRECTOR GENERAL, .

Adrian BRATUCABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarle3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr...

Data.

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind completarea Anexei referitoare la obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul Poliției Locale, aprobată prin HCLS 3 nr. 489/12.10.2017, cu modificările și completările ulterioare

Prin Hotărârea nr. 489/12.10.2017 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul Poliției Locale, hotărâre modificată și completată, în funcție de necesitățile administrației locale.

Urmare adresei nr.765022/20.12.2019, Direcția Administrativă și Management Informațional justifică necesitatea completării acestor obiective de interes local în vederea supravegherii și asigurării pazei, cu două obiective după cum urmează:

 • ■  imobilul situat în Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3 - barieră

 • ■  imobilul situat în localitatea Popești Leordeni, Splaiul Unirii nr.15, Județul Ilfov.

Conform art.6 lit.h) din Legea poliției locale nr.155/2010, poliția locală "asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de Consiliul Local/Consiliul General al Municipiului București".

Astfel, pentru imobilul situat în localitatea Popești Leordeni, Splaiul Unirii nr.15, Județul Ilfov, Sectorul 3 al Municipiului București a încheiat un Contract de închiriere nr. 613131/02.09.2019 cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL, al cărui proprietar este, având ca obiect închirierea unui spațiu cu destinația depozitării arhivei.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 4407/08.01.2020 al Direcției Generale de Poliției Locale, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun analizei și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

DIRECȚIA MANAGEMENT OPERAȚIONAL

BIROUL MONITORIZARE INSTITUȚII PUBLICE COMPARTIMENT PAZĂ OBIECTIVE

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719


TELEFON (004 031) 430 30 30 int. 112 / (004 031) 430 33 30 irit 112 FAX (004 021) 340 07 51

E-MAIL paza.0biective@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, Ci, Sector 3, 031615, București

Nr. 4407/08.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere:

adresa nr.765022/20.12.2019 a Direcției Administrativă și Management Informațional

Văzând dispozițiile:

 • -  art.l alin.(l) lit.a) teza finală și art.6 lit.h) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  art.29 din H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 • -  art.10 la art.14 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

se impune modificarea anexei la H.C.L.S.3 nr. 489/12.10.2017 privind obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază sunt asigurate de personalul poliției locale supravegherea și paza de către personalul Direcției Generale de Poliție Locală cu următoarele Obiective:

 • ■  imobilul situat în Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3 - barieră

 • ■   imobilul situat în localitatea Popești Leordeni, Splaiul Unirii nr. 15, Județul Ilfov.

Astfel, anexa la această hotărâre care, în prezent, prevede 9 obiective, va fi completată cu cele două obiective mai susmenționate, urmând ca noua anexă să cuprindă 11 obiective, după cum urmează:

 • 1. PRIMĂRIA SECTORULUI 3 - București, Sector 3, Calea Dudești Nr. 191;

 • 2. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ - București, Sector 3, Str. Ion Țuculescu Nr.42;

 • 3. DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3 (clădirea în care își desfășoară activitatea Serviciul Evidență Plată și Prestații Sociale) -București, Sector 3, B-dul 1 Decembrie 1918 Nr.12-14;

 • 4. DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE - București, Sector 3, Str. Sfânta Vineri Nr.32, Sector 3, București;

 • 5. DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE — București, Sector 3, Str. Câmpia Libertății Nr.36, Sector 3, București;

 • 6. DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE (Biroul Unic) - București, Sector 3, Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr.3-5, Sector 3, București;

 • 7.  Sediul Administrativ Parc PANTELIMON - București, Sector 3, Șos. Gării Cățelu;

 • 8. Imobilul CASA VERDE - Parc A.I. CUZA - București, Sector 3, Str. Baba Novac;

 • 9. LOC DEPOZITARE VEHICULE - București, Sector 3, Str. Releului nr.4;

 • 10. Imobil Primăria Sectorului 3 (barieră) - Șos. Mihai Bravu nr.428, Sector 3;

 • 11. Imobil Primăria Sectorului 3 (hală) - Popești Leordeni, Splaiul Unirii nr.15, Județul Ilfov;DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ DIRECȚIA MANAGEMENT OPERAȚIONAL BIROUL MONITORIZARE INSTITUȚII PUBLICE COMPARTIMENT PAZĂ OBIECTIVE

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

Numărul de posturi/obiectiv, felul acestora și programul de lucru vor fi stabilite prin consemnul general/particular.


DIRECTOI^Ety


Adrian 'BR&Wief Birou Monitorizare Instituții Publice, Daniela IONIȚÂ

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL


Nr. 765022/ 20.12.2019


TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 02.1} 318 03 04

Calea Dudaști nr. 191, Sector 3, 031084, București


Către,

Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3

Având în vedere necesitatea supravegherii prin pază a unor obiective, solicităm să aprobați 3 posturi de pază, după cum urmează:

1 post pază, 1/1211, pentru locația din Șos. Mihai Bravu nr. 428, de luni până vineri, începând cu data de 03.01.2020, în urma implementării sistemului de acces auto cu recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare, conform contract nr. 731565/29.11.2019.

-  2 posturi pază, 24/24 h, începând cu 06.01.2020 pentru spațiul din Loc. Popești

Leordeni, jud. Ilfov, Splaiul Unirii, Nr. 15, spațiu închiriat în urma semnării contractului de închiriere imobile nr. 613131/ 02.09.2019.

Director Executiv Adjunct,

Oana Maria Mehedințeanuîntocmit,

Ovidiu TripaCONTRACT DE ÎNCHIRIERE IMOBILE

Nr. «3131/02.09.2019


Preambul

în temeiul prevederilor Normelor procedurale interne nr.58497/05.04.2018 privind atribuirea contractelor ce au ca obiect închirierea de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora de către Sectorul 3 al Municipiului București

- alte acte legislative aflate în vigoare la această dată;

s-a încheiat prezentul Contract de servicii între:

SOCIETATEA ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu sediul în Mun. București, Calea Vitan nr. 242, parter, camera 6, cu adresa de corespondență în str. Chiciurei nr. 39-45, sector 3, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14752/2012, cod unic de înregistare 31012790, având cont nr. RO35 UGBI 0000 0220 2289 3RON, deschis la Garanti Bank, reprezentată prin dl. Florentin Corbuleanu, având funcția de Președinte CA, în calitate de LOCATOR (OFERTANT),

SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr.191, sector 3, cod fiscal RO4420465, având cont nr. R046TREZ70324670220XXXXX, deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Primar Robert-Sorin Negoiță, în calitate de LOCATAR.

Cele două părți contractante, în deplină capacitate juridică, în baza consimțământului lor liber exprimat și neviciat au convenit la încheierea și semnarea prezentului contract de închiriere (denumit în continuare și «Contractul») în următoarele condiții:

Cap. I OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1.1. Locatorii pun la dispoziția Locatarului următoarele imobile:

Obiectul contractului îl constituie închirierea unui spațiu amenajat, conform Caietului de Sarcini, în vederea îndeplinirii obiectului "închirierea unui spațiu cu destinația depozitării arhivei, conform prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996”, în suprafață totală de 1060,4 mp, din Loc. Popești Leordeni,jud. Ilfov, Splaiul Unirii, Nr. 15, (detaliere a planului) conform Anexei 1 la prezentul contract.

 • 1.2 Predarea- primirea imobilului va fi consemnată într-un proces-verbal de predare-primire, semnat de ambele părți, în care se va consemna și starea imobilului închiriat.

 • 1.3 Procesul verbal de predare-primire, datat, semnat și ștampilat de către ambele părți se va încheia în termen de 10 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului contract și se constituie ca Anexa 2 la prezentul contract.

 • 1.4. La data predării, Locatorul va preda imobilul în bună stare.

 • 1.5. Scopul închirierii imobilului de către Locatar îl constituie desfășurarea activității specifice Locatarului.

Cap.n. DURATA CONTRACTULUI

Art.2.1. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării acestuia și are valabilitate până la data de 31.12.2019.

Art.2.2. Prezentul contract poate fi prelungit, în baza acordului de voință al ambelor părți contractante, prin încheierea și semnarea unui act adițional la prezentul contract.

Cap. m. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATEA DE PLATA

Art.3.1. Locatarul se obligă să plătească Locatorului o chirie lunară, în cuantumul și în condițiile următoare:

o Locatarul se obligă să plătească o chirie lunară de 30.075,72 Iei, la care se adauga TVA în valoare de 5.714,387 lei, reprezentând un total de 35.790,11 lei TVA inclus - Plata se face prin transfer bancar.

 • - Factura fiscală aferentă chiriei va fi emisă până pe data de 10 a fiecărei luni, pentru luna anterioară.

 • - Chiria se va plăti în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii fiscale la Direcția Economică.

Art.3.2. Valoarea finală a contractului va fi valoarea totală rezultată din calculul chiriei lunare pe durata contractuală, respectiv prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil locatorului de către locatar este de 143.160,45 lei inclusiv TVA, din care TVA 22.857,55 lei, reprezentând 120.302,90 lei exclusiv TVA, până la 31.12.2019.

CAP.IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.4.1. Drepturile și Obligațiile Locatorului:

 • a) să predea bunul cu toate accesoriile sale în starea corespunzătoare destinației în vederea căreia a fost închiriat.

 • b) să predea către locatar imobilul închiriat la termenele stipulate, când se va întocmi un proces-verbal de predare a imobilelor.

 • c) locatorul păstrează proprietatea asupra imobilului închiriat și asupra fiecărei modificări aduse acestora.

 • d) să asigure folosința liniștită și utilă a imobilului închiriat, pe tot timpul locațiunii (garanția pentru tulburările provenite din fapta proprie, din partea terților care invocă vreun drept asupra bunurilor, si pentru viciile ascunse);

 • e) la încetarea prezentului contract indiferent de motivul încetării, imobilul ce face obiectul contractului va fi restituit Locatorului în aceeași stare de funcționare ca la primire, pe baza unui proces-verbal de predare-primire încheiat și semnat de către ambele părți contractante;

 • f) locatorul are dreptul de a primi la termen și în cuantumul prevăzut în prezentul contract chiria aferentă imobilului închiriat;

 • g) să asigure plata utilităților (energie electrică, apă, gaze, etc.) pentru imobilul închiriat precum și a verificărilor periodice a instalațiilor tehnice (prize pământ, centrale termice, etc.) pe care le va refactura către locatar conform art, 4.2. lit.a, de mai jos. Facturile privind cheltuielile enumerate anterior se vor emite până la data de 15 a lunii pentru luna anterioară, iar data scadentă plății este de 30 zile calendaristice de la înregistrarea acestora la Direcția Economică.

Art.4.2. Drepturile si Obligațiile Locatarului:

 • a) să întrețină bunul închiriat cu diligența unui adevărat proprietar și să nu efectueze niciun fel de acte care ar putea conduce la deteriorarea acestuia.

 • b) să execute la timp și în bune condiții lucrările de întreținere și reparații ceri revin, conform legislației în vigoare;

 • c) să plătească chiria la termenele prevăzute în prezentul contract;

 • d) să răspundă pentru orice stricăciuni produse imobilelor din vina sa sau a prepușilor săi;

 • e) să permită Locatorului, în urma unei notificări prealabile, efectuarea inspecțiilor asupra integrității imobilelor;

 • f) să execute la timp și în bune condiții lucrările de întreținere și reparații ce îi revin;

 • g) să restituie bunurile ce fac obiectul prezentului contract la încetarea contractului din orice motive, în starea în care i-au fost predate, exceptând uzura normala;

 • h) să notifice locatorului orice incident intervenit pe parcursul derulării contractului și legătură cu acesta și să solicite în scris locatorului luarea oricăror măsuri care sunt în sarcina acestuia din urmă, menționând expres în încheierea solicitării termenul de 5 zile în care locatorul trebuie să răspundă, sub sancțiunea neluării în considerare a solicitării respective;

 • i) să nu schimbe destinația bunurilor închiriate și să le folosească conform destinației uzuale a acestora, răspunzând pentru integritatea bunurilor cu diligenta unui adevărat proprietar;

 • j) să suporte contravaloarea utilităților (energie electrică, apă, gaze) pentru imobilul închiriat precum și a verificărilor periodice ale instalațiilor tehnice (prize pământ, centrale termice, etc.) în baza facturilor emise de către Locator în acest sens;

 • k) în desfășurarea activității sale să respecte întru totul reglementările în vigoare aplicabile în domeniul sănătății și securității în muncă cât și al situațiilor de urgență;

 • l) să obțină toate avizele și autorizațiile necesare desfășurării activității sale, conform legilor în vigoare.

CAP. V. SUBÎNCHIRIEREA, CESIUNEA ȘI SUBCONTRACTAREA

ArtS.l. Subînchirierea, în tot sau în parte de către Locatar, a imobilului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere către un terț sunt în mod expres interzise prin prezenta convenție, dacă nu a fost obținut acordul expres și scris al locatorului, iar nerespectarea acestei obligații are ca efect rezilierea de drept, fără notificare, punere în întârziere sau orice altă formalitate cu plată, de către Locatar de daune interese și obligația acestuia de a restitui imobilul închiriat în termen de maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la cererea scrisă a Locatorului în acest sens.

Art. 5.2 Locatorul (ofertantul) se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.

CAP.V1. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.6.1. Părțile vor răspunde pentru neexecutarea, executarea parțială și/sau defectuoasă și/sau cu întârziere a obligațiilor asumate.

Art.6.2. (1) în cazul neexecutării (totale sau parțiale) și/sau al executării necorespunzătoare ori cu întârziere a oricăreia dintre obligațiile asumate de părți, partea prejudiciată îi va pune în vedere părții în culpă, printro notificare scrisă, îndeplinirea prestației/prestațiilor cu obligația părții în culpă de a plăti penalități de 0,1% pe zi de întârziere calculate asupra valorii lunare a chiriei, începând cu data recepționării notificării de către partea în culpă.

 • (2) Oricând, după expirarea unui termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data primirii de către partea în culpă a notificării menționate la punctul (1), și dacă partea în culpă nu și-a îndeplinit obligația/obligațiile, partea prejudiciată poate rezilia de plin drept prezentul contract, fără punere în întârziere, desființarea sa rezultând din simplul fapt al neexecutării obligațiilor prevăzute la Cap. IV din prezentul contract, în baza unei simple notificări de reziliere comunicate părții în culpă, cu obligația acestuia de a plăti părții prejudiciate daunele interese în condițiile mai jos menționate.

 • (3) Daunele interese pe care partea în culpă se obligă să le plătească părții prejudiciate în cazul rezilierii prezentului contract, sunt egale cu prejudiciul real și dovedit;

 • (4) Daunele interese mai sus menționate se achită în termen de 20 zile calendaristice de la data primirii notificării de reziliere de către partea în culpă.

 • (5) Cuantumul expres al daunelor interese va fi prevăzut de către partea prejudiciată prin notificarea de reziliere a prezentului contract.

 • (6) în cazul rezilierii contractului din culpa Locatorului, Locatarul se obligă să restituie imobilul închiriat și să îl predea Locatorului pe baza unui proces verbal de predare - primire în termen de 10 zile calendaristice de la data transmiterii notificării de reziliere de către Locatar.

Art.6.3. în cazul în care Locatarul nu achită chiria în condițiile și în termenii stabiliți la articolul 3.1. din prezentul contract, aceasta atrage plata unor penalități de întârziere de 0,1% pe zi întârziere, calculate la valoarea sumei datorate, începând cu ziua imediat următoare datei scadenței.

Dacă după expirarea unui termen de 15 de zile lucrătoare de la data scadenței Locatarul nu achită chiria, Locatorul poate rezilia de plin drept prezentul contract, fără a mai fi necesară punerea în întârziere, desființarea sa rezultând din simplul fapt al neexecutării obligației menționată mai sus, în baza unei simple notificări scrise comunicată Locatarului, cu obligația Locatarului de a plăti Locatorului chiria corespunzătoare intervalului de timp scurs până la predarea imobilului pe bază de proces verbal de predare-primire și penalitățile de întârziere calculate până la data semnării procesului verbal de predare-primire a bunurilor, respectiv a predării efective a imobilului, prevederile art. 8.4 de mai jos fiind aplicabile în mod corespunzător.

Art.6.4. Neplata chiriei timp de 3 luni conduce la rezilierea contractului fără somație sau notificare, prezentul contract constituind titlu executoriu în această privință.

Neachitarea stricăciunilor provocate, nerespectarea obligațiilor privind întreținerea și folosirea necorespunzătoare a bunurilor închiriate, conduce la rezilierea contractului.

CAP. VIL GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIA A CONTRACTULUI

Art 7.1. Locatorul ( ofertantul) se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului de servicii fără TVA, în valoare de 6.015,15 lei fără TVA, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract de ambele părți. Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii. Contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate șî cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

Art. 7.2. In cazul în care locatorul ( ofertantul) nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 7.1, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către locatar.

Art. 7.3. Locatarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care locatorul ( ofertantul) nu își îndeplinește, sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, locatarul are obligația de a notifica acest lucru locatarului (ofertantului), precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

Art. 7.4. Locatarul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

CAP. Vffl. CLAUZE SPECIALE

Art8.1. Orice modificare a prezentului contract, se poate face numai în baza acordului de voință a celor două părți contractante, acord consemnat în scris printr-un act adițional la prezentul contract.

Art.8.2 Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

Art.8.3 Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

Art8.4. Anexele contractului sunt:

e Anexa 1 - Planul amplasamentului

o Anexa 2 - Procesul verbal de predare-primire

o Anexa 3 - Caietul de sarcini

o Orice acte adiționale Ia contract, dacă părțile contractante vor consimți să semneze astfel de documente.

CAP. IX. ÎNCETAREA EFECTELOR CONTRACTULUI

Art.9.1. Contractul de închiriere va înceta într-unul din următoarele cazuri:

o la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu au convenit prelungirea lui în condițiile prevăzute la art. 2.2 din prezentul contract;

o prin denunțarea unilaterală a acestuia atât de către Locatar, cât și de către Locator, în baza unui preaviz scris de 15 zile, comunicat celeilalte Părți;

în cazul încetării contractului ca urmare a denunțării unilaterale de către Locator, acesta are obligația de semnare a procesului verbal de predare-primire a bunurilor ce fac obiectul prezentului Contract;

o prin acordul părților, acord care poate interveni oricând pe parcursul executării prezentului contract, consemnat în scris printr-un act adițional la prezentul contract.

o în cazurile prevăzute la art.6.2, art.6.3, art.6.4, art. 7.2, art.9.2, art. 9.3 și art. 10.2 din prezentul contract precum și în cazul în care Locatarul nu își îndeplinește orice alte obligații stabilite în acest Contract și nu remediază (dacă este posibilă această remediere) această încălcare a obligațiilor într-un termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice, calculat de la primirea unei notificări în sensul remedierii din partea Locatorului. în toate cazurile prevăzute mai sus, prezentul Contract de închiriere va fi considerat reziliat de drept.

Art.9.2. Contractul de închiriere încetează de plin drept, fara punerea in întârziere prin notificare, in cazul in care bunul închiriat piere in totalitate sau este distrus/deteriorat de asa maniera incat nu mai poate fi folosit conform destinației sale, de la data producerii acestor evenimente.

Art.9.3. Contractul de închiriere încetează de plin drept, fără punerea în întârziere prin notificare, în cazul în care oricare dintre bunurile închiriate face obiectul unei executări silite la care este supus Locatorul, Locatarul asumându-și obligația de a preda Locatorului bunul închiriat în termen de maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data notificării.

Art.9.4, în cazul încetării prezentului contract din orice motive, acesta din urma se obligă să predea Locatorilor imobilele închiriate în termen de 30 zile de la data încetării Contractului (cu excepția cazurilor prevăzute la art.5.1 și la art. 9.3 care vor prevala asupra dispozițiilor prezentei clauze), perioada pentru care Locatarul datorează chirie.

Cap. X. FORȚA MAJORĂ. CLAUZE FINALE

Art 10.1. Cazurile de forță majoră, așa cum sunt enumerate și definite prin lege, se anunță în termen de 48 ore și se dovedesc în termen de 15 zile de la apariție, cu documente justificative sau extrase de presă

cuprinzând știri asupra evenimentului. Forța majoră exonerează de executarea obligațiilor contractuale partea afectată, cu excepția obligațiilor scadente la data apariției evenimentului de forță majoră.

ArL10.2. Dacă durata forței majore depășește 30 de zile, partea interesată poate opune celeilalte încetarea de plin drept a prezentului contract, în baza unei simple notificări, încetarea contractului producându-și efectele de la data notificării, fără efectuarea nici a unei alte formalități.

Art.10.3. Toate documentele reprezentând comunicări, notificări, adrese, preavize etc. emise de către părți, în temeiul prevederilor prezentului contract, se vor transmite prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresele indicate în preambulul prezentului contract și/sau pe e-mail cu confirmare de primire. în cazul în care oricare din documentele mai sus menționate se transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, acesta se consideră primit de către destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare. Oricare dintre documentele menționate la primul aliniat al prezentului articol nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt transmise și confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

Art.10.4. Orice neînțelegeri între părți care pot aparea pe durata de valabilitate a prezentului contract în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea și/sau încetarea lui, se vor soluționa pe cale amiabilă. în cazul în care neînțelegerile persistă, litigiul va fi soluționat de instanțele competente de la sediul social al Locatorului.

Art.10.5. Legea aplicabilă prezentului contract este legea română.

Prezentul contract s-a încheiat și semnat intr-un număr de 2 (două) exemplare, astăzi 02.09.2019, ambele cu aceeași fortață obligatorie pentru părți, fiecăreia revenindu-i câte 1 (unu) exemplar original.Consilier Juridic

UM Îl /oi o? we
Act Adițional nr. 770554/ 30.12.2019 la Contractul închiriere Imobile nr. 613131/02.09.2019

între:

SOCIETATEA ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu sediul în Mun. București, Calea Vitan nr. 242, parter, camera 6, cu adresa de corespondență în str. Chiciurei nr. 39-45, sector 3, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14752/2012, cod unic de înregistare 31012790, având cont nr. RO35 UGBI 0000 0220 2289 3RON, deschis la Garanti Bank, reprezentată prin dl. Florentin Corbuleanu, având funcția de Președinte CA, în calitate de LOCATOR (OFERTANT),

Și

SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr.191, sector 3, cod fiscal RO4420465, având cont nr. R046TREZ70324670220XXXXX, deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Primar Robert-Sorin Negoiță, în calitate de LOCATAR.

Având în vedere referatul nr. 769088/ 24.12.2019, privind aprobarea încheierii unui act adițional, prin semnarea prezentului act adițional, părțile stabilesc de comun acord modificarea clauzelor contractuale din contractul de închiriere imobile nr. 613131/ 02.09.2019, după cum urmează :

Cap II, Art. 2.1 „Durata contractului”, se modifică și va avea următorul cuprins : "Durata prezentului contract se prelungește până la data de 29.02.2020.”

Cap 3, Art. 3.1 „VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATEA DE PLATA” se modifică și va avea următorul cuprins:

"Locatarul se obligă să plătească o chirie lunară in valoare de 30.727,36 Iei, reprezentând suma de 25.821,31 lei, la care se adauga TVA în valoare de 4.906,05 lei - Plata se face prin transfer bancar”

Cap 3, Art. 3.2 „VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATEA DE PLATA” se modifică și va avea următorul cuprins :

"Valoarea finală a contractului va fi valoarea totală rezultată din calculul chiriei lunare pe durata contractuală, respectiv prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil locatorului de către locatar este de 204.615,17 lei inclusiv TVA, din care TVA 32.669,65 lei, reprezentând 171.945,52 lei exclusiv TVA, până la 29.02.2020.”

Celelalte clauze din contract rămân în vigoare.

Părțile au înțeles să încheie prezentul act adițional în două exemplare, câte imul pentru fiecare parte.

LOCATOR

LOCATARMolPrimăria Sector/,^ Robert Sorin N
Direcția Administrativă și Management Informațional,

Radu Ale dru Munteanu


DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

DIRECȚIA MANAGEMENT OPERAȚIONAL BIROUL MONITORIZARE INSTITUȚII PUBLICE COMPARTIMENT PAZĂ OBIECTIVE

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

TELEFON (004031) 430 30 30 int 112 / (004031) 4303330 int. 11a FAX (004021) 34007 51

E-MAILpaza.0biective@lprimarie3.ro Str. Ion Țuculescu nr. 42, Ci, Sector 3, 031615, București

Către: DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ în atenția: Directorului Executiv


Prin prezenta vă înaintăm raportul de specialitate nr. 4407/08.01.2020 și proiectul de hotărâre pentru completarea anexei la H.C.L.S.3 nr. 489/12.10.2017 privind obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale, cu rugămintea de a analiza și dispune în acest sens inițierea proiectului de hotărâre.

Cu stimă,MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


3

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea .......a analizat proiectul de de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței întocmit în conformitate cu

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de hotărâre înscris la punctul .u?.

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST /


prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANÂ

MEMBRI:             Vf

PEL1NARU CORNEL     ]/

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂ UNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


SECRETAR,