Hotărârea nr. 199/2020

HCLS3 nr.199 din 23.06.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI 1 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 23.06.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr.398157/CP/22.06.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 397597/22.06.2020 al Serviciului Corp Control -Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • - Nota de fundamentare nr. 4531/22.06.2020 a societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL;

 • - Adresa nr. 397600/22.06.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernantă Corporativă.

In conformitate cu prevederile:

Art. 191 alin. (1) din Legea societăților 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 12.1 lit. h), m) și o) din Actul Constitutiv al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • - Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, prin majorarea investițiilor, în valoare totală de 61.412,13 mii lei cu suma de 14.729,25 mii lei, suma totală devenind 76.141,38 mii lei.

Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în urma rectificării, va fi cel din Anexele nr. 1.1 - 1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 199

DIN 23.06.2020

AMENDAMENT la punctul 8 suplimentar -

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

“Am de făcut un amendament la acest punct și anume:

> Anexa 1 se completează cu poziția 30:

Achiziționarea a două poduri rulante, dotate cu cabină și graifer în valoare totală de 1.428.000 lei, pentru stația de sortare din Strada Vișagului, necesare alimentării cu materie primă a instalației.”

Voicu Alin lonuț - Consilier local al Sectorului 3 -

Extras din procesul verbal al ședinței ordinare din data de 23.06.2020

17 voturi pentru

11 abțineri

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC 5D3 SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3,CALEA VfTAN NR 154-158, PARTER,BIROUL NR 2 Cod unic de înregistrare 37804020


BUGETUL DE VENITURI Și CHELTUIELI pentru anul 2020- mii lei -

ANEXA Nr.1.1

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent

Propuneri an curent (N=2020)

%

Estimări an (N + l= 2021)

Estimări an (N + 2=2022}

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

105,949.98

93,092.00

0.88

104,263.04

116,365.00

1.12

1.12

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

105,880.73

93,020.00

0.88

104,182.40

116,275.00

1.12

1.12

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0.00

0.00

ADIV/01

0.00

0.00

8DIV/0I

#DIV/01

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0.00

0.00

#DiV/0!

0.00

0.00

4DIV/01

#DiV/0!

2

Venituri financiare

5

69.25

72.00

1.04

80.64

90.00

1.12

1.12

3

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

«DlV/01

0.00

0.00

«DIV/0I

«DIV/01

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

103,474.57

92,643.82

0.90

99,128.89

106,540.39

1.07

1.07

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

103,374.98

92,643.82

0.90

99,128.89

106,540.39

1.07

1.07

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

11,141.00

7,367.10

0.66

7,882.80

8,472.17

1.07

1.07

B.

cheltuieli cu Impozite, taxe ți vărsăminte asimilate

10

165.95

40.00

0.24

42.80

46.00

1.07

1.07

cheltuieli cu personalul, din care:

11

636.61

44,479.00

69.87

47,592.53

51,150.85

1.07

1.07

CO

Cheltuieli de natură salarlală (rd. 13 + rd. 14}

12

609.00

41,892.00

68.79

44,824.44

48,175.80

1.07

1.07

CI

ch. cu salariile

13

609.00

39,600.00

65.02

42,372.00

45,540.00

1.07

1.07

C2

bonusuri

14

0.00

2,292.00

#DIV/0l

2,452.44

2,635.80

1.07

1.07

L..

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.00

0.00

SDIV/Ol

0.00

0.00

#DiV/0i

SD1V/0I

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizările

16

0.00

0.00

«DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0l

#DIV/0!

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor orgai

17

b.od

487.00

#DIV/0!

521.09

56005

1.07

1.07

CS

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

27.61

2,100.00

76.06

2,247.00

2,41500

1.07

1.07

0.

alte cheltuieli de exploatare

19

91,431.42

40,757.72

0.45

43,610.76

46,871.38

1.07

1.07

2

Cheltuieli financiare                             -ssss^ss.

20

99.59

0.00

0.00

0.00

0.00

#DiV/0!

#DlV/0l

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0-00

4DIV/0I

0.00

«DIV/C!

«DIV/01

IU

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)            »»___

\ 22

2,475.41

448.18

0.18

5.134.1Ș;

k 11-46

1.91

Sinutat digital


NITUMIHA(*mmh« 0*1*. 2O20.Q6J4 tSJMSl +03 W


* SI ♦

.eBE:z>PE2RESJ/J s-* u


EXWIV

IMPOZIT PE PROFIT

23

-34.89

71.71

-2.06

821.46

1,571.94

11.46

1.91

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULU

24

2,510.30

376.47

0.15

4,312.69

8,252.67

11.46

1.91

y                      1

°a?ul 3 ~*y

1

Rezerve legale

25

125.52

22.41

0.18

215.63

412.63

9.62

1.91

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0.00

0.00

HDIV/Of

0.00

0.00

#DIV/OI

ItDIV/OI

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

UDIV/OI

#DIV/0!

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele c<

28

2,384.79

354.06

0.15

0.00

0.00

0.00

PDIV/OI

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0.00

0.00

#DIV/0I

0.00

0.00

#DIV/OI

#DIV/0l

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,

30

0.00

0.00

8DIV/0I

4,097.05

7,840.04

#DlV/0!

1.91

7

Participarea saiarlaților la profit în limita a 10% din profitul nt

31

0.00

0.00

8DIV/01

0.00

0.00

«D1V/0I

ADIV/01

u

Minimum 50% vărsămlnte ia bugetul de stat sau local în căzu

32

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/OI

#DIV/0!

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0.00

0.00

«DIV/01

0.00

0.00

#DIV/01

#DIV/0l

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0.00

0.00

SDlV/01

0.00

0.00

#DIV/0l

#DIV/0Î

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0.00

0.00

#DIV/0l

0.00

0.00

«DIV/01

#01X7/01

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.

35

0.00

0.00

8DIV/0!

.0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0l

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0.00

0.00

«oiv/oi

0.00

0.00

«DIV/01

SDIV/01

Vil

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0.00

0.00

SD1V/0!

0.00

0.00

#DIV/OI

#DW/0l

a)

cheltuieli materiale

38

0.00

0.00

#DlV/0I

0.00

0.00

#DIV/OI

#DIV/0l

b)

cheltuieli cu salariile

39

0.00

0.00

#DIV/01

0.00

0.00

4DIV/01

4DIV/0I

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0.00

0.00

«DIV/01

0.00

0.00

#DIV/OI

#DIV/OI

d)

cheltuieli cu reclama șl publicitate

41

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

«DIV/OI

#DIV/0i

e)

alte cheltuieli

Sx     0.00

0.00

#DIV/0l

0.00

0.00

#D!V/OI

&DIV/01

V»l

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:         k

r 4501 ’ JȘAUJKW

EJ

^.011.13

131,945.90

1.86

0.00

/    0.00

0.00

JIDIV/OI

Semnat digital de MTUMIHAJ Du* 2020.06.24 1530532 +03 W

St * »:‘‘”’UIRE$ÎS


NITU MIHAI1

Alocații de la buget

44

0.00

0.00

4REF1

0.00

0.00

#REFI

#REFI

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii e

45

0

0.00

#DIV/0l

0.00

0.00

#DIV/Oi

#REFI

IX

0.50

0.76

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

795.00

827.00

1.04

885.00

947.00

1.07

1.07

2

Nr. mediu de salariați total

49

742.00

820.00

1.11

877.00

938.00

1.07

107

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe

50

68.40

4,257.32

62.24

4,522.29

4,544.32

1.06

1.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe

51

X

X

0.00

0.00

0.00

#VALUEI

«DIV/0!

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mi

52

142.70

28.36

0.20

118.79

123.96

4.19

1.04

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mi

53

0.00

0.00

«DIV/Oi

0.00

0.00

#DIV/OI

#DIV/0!

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal medi

54

0.00

0.00

«DlV/01

0.00

0.00

«DlV/01

#DIV/01

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. IJxlOOO

55

976.64

995.19

1.02

950.76

915.57

0.96

0.96

9

Plăți restante

56

0.00

0.00

4DIV/0I

0.00

0.00

#DIV/0!

SDIV/0!

10

Creanțe restante

57

0.00

0.00

4DIV/0I

0.00

0.00

«DIV/01

8DIV/0I

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

MJ TI I Semnat digital

I »I I U de NITU MIHAI

MIHAI

'         15:05:57+03-00'


• S *j res»«ai«ss 3


CONDUCĂIORULCOMPARTIMENTULUIF1NANCIAR-CONTABIL


C.o>


iîlPERT M flRUP k ■! s.h.l. //s-yCONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Sediul/Adresa București. Sector 3, Calea Vltan, Nr.242

Cod unk c înregistrare RO 31012790


Detalierea Indicatorilor cconomkoflnanci: prevăzuți In bugetul de venitul ți cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora- mii tel -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an (N-2= 2018)

Prevederi an prec (N-l=2019

edent

Propuneri an curent (N= 2020)

«

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care

7=6/5

8 = 3/30

conform HCLS3

conform

Hotărârii CA.

Execuție

Triml

Trimit

Trim III

Trim IV

An

0

i

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

0.33

14,197.00

14.200.00

105,949.98

47318.00

15,258.00

15,258.00

15,258.00

93,092.00

0.88

321,060.55

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3+rd. S + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13+rd. 14),

2

0.00

14,197.00

14,197.00

105,880.73

47,300.00

15,240.00

15,240.00

15,240.00

93,020.00

0.88

oav/oi

2i.

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

0.00

13.047.00

13,047.00

4,299.70

12300.00

12,240.00

12,2404»

12,240.00

49,020.00

11.40

gDIV/Ot

al}

din vânzarea produselor

4

0.00

0.00

miv/oi

HDIV/DI

a2|

din servicii prestate

5

10,022.00

10X122.00

3,776.72

12,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

48,000.00

12.71

ODIV/Ot

a3)

din redevențe șl chirii

6

3X125.00

3,025.00

308.87

300.00

240.00

240.00

240.00

1.020M

3.30

ftDN/Ot

a4)

alte venituri

7

214.11

aoo

0.00

gav/oi

b)

din vânzarea mărfurilor

. 8

0.00

4DIV/0I

HDMOI

c|

din subvenții ți transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10

9

0.C0

0.00

O.C0

OJQO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4DIV/0I

HDIV/OI

ci

subvenții, cf. prevederilor legale Tn vigoare

10

0.00

8DIV/0I

ffDlV/D!

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0.00

8DIV/0)

ffDIV/OI

d)

din producția de Imobilizări

12

1CO.OO

ioo.oo

0.00

8DN/0!

miv/o<

venituri aferente costului producției In curs de execuție

13

0.00

IfDiV/Ot

<fON/0l

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

0.00

1,050.00

1X150.00

101,581.03

35,000X10

3,000.00

3.000.00

3,000.00

44,000.00

0.43

VDIV/01

fll

din amenzi țl£enalităț1

15

0.00

OM

HD1V/0I

«DIV/01

f2)

din vânzarea activelor șl alte operații de capital (rd. 18+rd. 19), din care:

16

95,282.22

32,000.00

32,000.00

0.34

miv/oi

- active corporale

17

95,282.22

32,000.00

32,000.00

034

HDtV/OI

" active necorporale

18

0.00

HDV/01

#D>V/0!

f3)

din subvenții pentru investiții

19

aoo

4DIV/01

8DIV/0!

f4)

din valorificarea certificatelor C02

20

0.00

1WV/0I

4DIV/01

ȘL_

alte venituri

21

' 1,050.00

' 1,050X10

6,298.81

3,000.00

3,000X10

3,000.00

3,000x21

12,000.00

1.91

8007/01

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25+rd. 25+rd. 27), din care:

22

0.33

0.00

3.00

69.25

184)0

1800

18.00

18X10

72M

1.04

209.85

din imobilizări financiare

23

0.00

8DIV/0!

b)

din Investiții financiare

24

OM

4DIV/0L

WWOi

c)

din diferențe de curs

25

3.00

6.66

3.00

3.00

3.00

3.00

12.03

1.80

d|

din dobânzi

26

0.33

62.59

15.00

15.00

15.00

15.00

60.00

0.96

189.67

JL

alte venituri financiare

27

OM

«DiV/01

8DIV/0I

3

Venituri extraordinare

28

-__v

==^0.00

4DIV/01

80IV/0I

1)

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+rd. 136+rd. 104)

29/

y 218.JH

• 8,491-Cp ^8,491X10

103,474.57

46.924.08

15,256.58

15,23158

0.90

473.78

b SAUMtlAIE

‘ ‘A?-

Semnat digital de NITUMIHm Data: 2020.06.24 15:06:18 UJlfttr


NiTU

MIHA1


.•DESZĂPEZIRE’


i

■c

1

Cheltuieli de exploatare (rd. îl+rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

218.40

8,488.00

8,488X0

103,374.98

46,924.08

15,256X8

15,231.58

15,231X8

92,643.82

0.90

473.33

1_______________________________ZÎ2£_________

A. Cheltuieli cu bunuri țl senilei! (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

1232

4,265.00

4,265.00

11,141.00

1,845.65

1X57.15

1,832.15

1,832.15

7,367.10

0.66

904.30

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34+ rd, 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

4.23

2500.00

2,500.00

6,523.73

1,523.00

1,513.00

1,513.00

1,513.00

6,062.00

0.93

1,54225

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0.00

sdiv/di

SDIV/01

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

4.12

2,085.00

2,085X0

404.69

1,208.00

1,208.00

1,208.00

1,208.00

4,832.00

11.94

98.23

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

4.12

1,335.00

1,335X0

34.15

3.00

3.00

3.00

3.00

12.00

0.35

8.29

b2|

cheltuieli cu combustibilii

36

0.00

750.00

750.00

10.70

5.00

5.00

5.00

5X0

20.no

1.87

SDIV/01

52} bb

alte cheltuieli cu materialele consumabile

S6hu

359X4]

1              rs

SDIV/01

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar

37

0.11

400X0

400X0

6,043.49

15X0

5X0

5.00

5X0

30.00

0.00

54,940.82

cheltuieli privind energia ți apa

38

15X0

15.00

75.55

300.00

300.00

300.00

300.00

1,20000

15.88

SDIV/01

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

1.29

0.00

0.00

SDIV/01

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din

40

4.65

290.00

299.00

113.44

11.00

11X0

11.00

11.00

44.00

0.39

24.40

a)

cheltuieli cu întreținerea ți reparațiile

41

120.00

120X0

72.80

5.00

5X0

5.00

5.00

20.00

0.27

SDIV/01

bl

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

4.65

60.00

60X0

40.64

6X0

6X9

6.00

6.00

24.00

0.59

874

bl)

- către operatori cu capital Integral/majorltar de stat

43

60X0

60.00

21.74

2.00

2.00

2.00

2.00

8.00

0.37

SDIV/DI

b21

- către operatori cu capital privat

44

4.65

18.90

4.00

4.00

4.00

4.00

16.00

0.85

4.06

q

prime de asigurare

45

110.00

110.00

0.00

SDIV/OI

«MV/OI

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50+rd. 57 +

46

3.44

1,475X0

1,475.01

4,503.83

311.65

333.15

308.15

308.15

1,261.10

0.28

1,309.25

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

865.00

865.00

0.00

SDIV/01

SDIV/01

b)

cheltuieli privind comisioanele ți onorariul, din care:

48

0.44

50.09

50.00

7.67

3.50

2X0

2.00

2.00

9.50

1.24

17.43

bl) (cheltuieli privind consultanta juridică

49

0.44

50.00

50.09

7.67

0.00

0.00

17.43

c)

cheltuieli de protocol, reclamă țl publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

0X0

10.00

10.00

0.55

2.50

1X0

1.00

1.00

5.50

10.00

SDIV/01

j_l

’tc 0

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

0X5

0.00

0.00

SDIV/01 _

-tlchete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0.00

UDIV/O!

SDIV/Ol

A

cheltuieli de reclamă țl publicitate, din care:

53

0.00

0.00

0X0

0X3

0.00

0X0

0.00

0.00

0.00

SDIV/0!

SDIV/01

/*/

1 Cf

1 -1

1 ol

A

1

- tlchete cadou ptr. cheltuieli de reclamă țl publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0.00

4DIV/0!

SDIV/01

- tlchete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0.00

SDIV/01

SDIV/01

^AfeJUU-

- ch. de promovare a produselor

56

0.00

SDIV/01

SDIV/01

d)

Ol cu sponsorizarea! potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

0.09

ara

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

SDIV/01

SDIV/01

dl)

ch. de sponsorizare In domeniul medical ți sănătate

58

OM

sdiv/oi

SDIV/01

d2)

ch. de sponsorizare In domeniile educație, învățământ, social ți sport, din care:

59

aoa

SDIV/Di

KUV/0!

d3|

- pentru cluburile sportive

60

5fi

SDIV/01

SDIV/oi

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni ți activități

61

tis

IF.

■rr mi

a ’eiw

SDIV/01

SDIV/0!

NITlf     Semnat digital 1

deNITUMIHAl

M IUI A 1   0ata:2020.0624

IVIH l/AI 15:06*34+03'00

♦ ’ s * dăț țjssiftPSitlESS a SSfe. S.R.U ȘA Wjr.-^

1         WF

Hi H

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0.01

1.00

0.50

050

050

2.50

250.00

*017/0!

fl

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

55.00

55.00

5.61

0.00

0.00

4DIV/0I

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd.66), din care:

64

oro

0.00

0.00

oro

9.C0

1.00

1.00

1.00

12.00

*017/01

ttDN/Ol _

-interna

65

2.00

1.00

1.00

1.00

5.00

HDIV/O!

*DIV/Ot

-externa

66

7.00

0.00

oro

0.00

7.00

ODIV/O!

HDtV/Oi _

B)

cheltuieli poștale ți taxe de telecomunicații

67

2.00

2.00

12.45

2.50

230

2.50

2.50

10.00

0.80

8D1V/0I

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

0.31

7.00

7.00

6.68

1.7S

1.75

1.75

1.75

7.00

1.05

21.55

1)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

0.00

396.00

396.00

1382.75

300.40

325.40

300210

300.40

1,226.60

0.89

ftDIV/01

11)

cheltuieli de asigurare șl pază

70

200.00

200.00

1,380.80

300.00

300.00

300.00

300.00

12CO.GO

0.87

4D17/Q!

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

180.00

180.00

0.80

0.20

0.20

0.20

020

0.80

1.00

*017/0!

sț A »-» .-tu > :w s'! y

2900

21.74

4DIV/0!

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale șl necorporale, din care:

73

0.00

*017/01

ffOiV/0I

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

6.00

*017/0!

8DIV/0I

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0.00

4DIV/0I

*017/01

16)

cheltuieli privind recrutarea șl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

0.00

UDIV/Oi

HDtV/Oi

!2)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

6.00

6.00

0.20

0.20

0.2C

0.20

0.80

KHV/01

4DIV/0I

JL

alte cheltuieli

78

2.69

90.00

90.00

3,088.11

OM)

0.00

1,148.00

B Cheltuieli cu Impozite, taxe șl vărsămlnte asimilate (rd. 80+rd. Bl t rd. 82 + rd.

________________________________R^-4-rd RA-t-rri flUl «lirirrw             _ ...

79

O.CO

52.00

52.00

165.95

10.00

10.00

1000

10.00

40.00

0.24

*017/01

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0.00

*DM0!

*OM0l

iL

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice șl resursele minerale

Bl

o.<n

*017/0!

IfDfV/O!

cl

ch. cu taxa de licență

82

0.00

8DIV/0I

0017/01

d>

ch. cu taxa de autorizare

83

0.00

8DIV/0I

ttOiV/0!

-®L

ch. cu taxa de mediu

84

0.00

*017/0!

ttDlV/Oi

JL

cheltuieli cu alte taxe șl impozite

85

52.00

5200

165.95

10.00

10.00

10.00

10.00

40.00

0.24

WMOl

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

20520

1,819.00

1,81900

636.61

11,119.00

11,12000

11,12000

11,120.00

44,479.00

69.87

310

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 r- rd. 92)

87

6100

B60.Ct

860.00

609.00

10,473.00

10,473.00

10,47300

10,473.00

41.B92M

6879

9.98

Cl

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd, 90 + id. 91), din care:

88

61.C0

850.00

86000

609.00

9,903.00

9300.00

9,900.00

9,900.00

39,600.00

65.02

9.98

a) salarii de bar

89

61.00

860.00

860.00

609.00

9,90000

9300.00

9,900.00

9,900.00

39,600.00

65.02

9.98

b) sporuri, prime ți alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

0.00

ffD!V/0l

itDIV/Ot

c) alte bonificații (conform CCM)'

91

0.00

4DIV/0I

8DIV/0!

C2

Bonusurl (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97+rd. 98 + rd. 99), din care:

92

0.00

0.00

oro

0.00

573.00

573.00

573.00

573.00

229200

*017/0!

HDiV/01

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul

93

0.00

0.00

9.00

orc

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

*017/01

80IV/0!

- tichet? de creță, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0.00

H0IV/01

0DIV/O!

- tlchete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

■ Vftj

SDtV/0!_ —>—

96

VLJ'Ă

57300

573.001   573.00

¥&MOl

Semnat diglUdt MTUMIHAt Uita: 2020.C6.M 1S06JP +O3W


NITU

MIHAI


c) vouchere de vacanța;

97

d) ch. privind participarea salarlaților la profitul obținut Tn anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101+rd. 102+rd. 103), din care:

100

0.00

0.00

a) ch, cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salariata aferente restructurării, privatizări^

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat șl altor organe de conducere si

104

106.77

919110

a) pentru dlrectorl/dlrectorat

105

105.77

150.00

- componenta fixă

lOfi

106.77

15000

- componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de admlnlstrațle/conslliul de supraveghere, din care:

108

OHO

769.00

-componenta fixă

109

769.00

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA jl cenzori

111

d) pentru alte comisii sl comitete constituite potrivit tegil

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

37.43

40.00

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119+ rd. 120 + rd. 121 + rd.

114

0.88

2,352.00

a)

cheltuieli cu majorări șl penalități (rd. 122+rd. 123), din care:

115

0.00

0.00

- către bugetul general consolidat

116

- către alțl creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate cedate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

dl

alte cheltuieli

120

e)

ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporale șl necorporale

121

0.88

2,352.00

0

ajustări șl deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

o.co

0.00

al

cheltuieli privind ajustările șl provizioanele

123

0.00

0.09

=

\

fl.l|

-provizioane privind participarea la profit a salarlațilar

124

11.2}

- provizioane In legătura cu contractul de mandat

125

12)

venituri din provizioane șl ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din carer

125

0.00

0.00

-1

12.1)

din anularea provizioanelor (rd. 128+ rd. 129+rd. 130), din care:

127

0.00

0.00

- din participarea salarlaților ta profit

128

- din deprecierea Imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheftulellflnanciare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138], din care:

131

0.09

3.00

a|

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0.00

0.00

Sll„

aferente creditelor pentru investiții

133

pentru activitatea curentă

134

CGăwfe

b?

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

bl|

aferente creditelor pentru investiții

136

pentru activitatea curentă

137 Kh? 5W

NITU     Semnat digital

' W     deNJTUMIHAI

MIHAI D**M20.M24

IVItOm 1S4)7;W4O3W0.00

BDM0I

0.00

4DM0I

miv/oi

0.00

miv/ot

HDIV/DI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MfVfil

IDiV/Oi

0.00

80IV/01

4OIV/0I

0.00

sotv/oi

8DIV/0! _

0.00

4DIV/0I

8DIV/0I

ais.ffli

0.00

121.00

12X00

12X00

122.00

487.00

K7IV/0I

0.00

150.C0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.C0

0.00

tOiV/O!

0.00

150.00

0.00

ttW/OI

0.00

0.00

4D1V/0I

4DIV/01

769XK

0.00

12X00

122.00

122.00

122.00

487.00

WlV/01

«DlViW

769.00

121.00

122X0

122.00

122.00

487.00

1DIV/0I

4DIV/0!

0.00

rniv/oi

4DIV/OI

0.00

HDW/01

8DW0I

0.00

UDIV/01

«DiV/QI

40.00

27.61

525.00

525.00

525.00

525.00

2,100.00

75.06

0.74

2,352.00

91,431.42

33,949.43

2,269.43

2,269,43

2,269.43

40,757.72

0.45

103,899.34

0.0C

11.04

0.00

0.00

0.00

0X0

0.00

0.00

40IV/Q1

0.00

WV/01

fOIV/Ot

11.04

0.00

0.00

8DMVI

80,340.61

31,680.00

31,680.00

0.39

KlV/Ot

0.00

4DIV/0!

UOIV/Ol

2.05

0.00

0.00

ttDNffl

2,352,00

11,077.72

9,077.72

0.82

12.58832

0X0

0.00

0.00

0.00

0X0

0.00

0.00

4OIV/0I

tTDIV/ai

0.C0

0.00

0X0

0.00

0.00

0X0

0.00

8DW0I

«DMOi

0.00

4DIV/0!

SDIV/01

0.00

401V/0!

HDWfi»

0.00

O.CO

O.CO

0.00

0.00

0.00

0.00

4D1V/0I

miv/ot

O.CO

0.00

0X0

0.00

0.00

0.00

OM

4OIV/0I

miv/oi

0.00

8DIV/01

HDN/01

om

8DIV/01

4OM/01

0.00

4DIV/0!

fDIV/Oi

3.00

99.59

0.00

0.00

0.00

0.00

om

0.00

4OIV/0I

o.oo

0.00

0.00

0.00

0X0

0.60

0.00

KW/DI

forv/o!

0.00

DDOffil

tWV/0i

0.00

8D1V/01

WW0!

3-00

99.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

itbwoi

3-00

99.59

0.00

KIV/OI

4

WL-

8OIV/0I

LW'‘

Mu. J

0

alte cheltuieli financiare

138

1           I_________I______J_______

4OA//DI

4DNfii_

3

Cheltuieli extraordinare

139

0.00

800/701

K>IV70J_

III

REZULTATUL BRUT (profit/nterdere} frd. 1-ni. 29}___

140

-218.07

5,70680

5,709.00

2,475.41

SU-;•

0.18

-11.35

venituri neimpozabile

141

080

080

080

0.00

0.00

080

0.00

080

0.00

tOIV/O!

8DIV/0I

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

080

0.00

0.00

0.00

0.00

ox»

080

080

0.00

“087/0!

HON/Ql

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

-3489

912.91

913.44

39687

63.03

0.23

4.23

423

71.71

0.18

-11.35

DATE DE FUNDAMENTARE

V

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2]

144

0.00

14,197.00

14.197.K

105,880.73

47,300.00

15,240.00

15,24080

15,240.00

93,020.00

0.88

4DIW0I

a)

- venituri din subvenții fi transferuri

145

0.00

080

0.00

0.00

0.00

080

0.00

080

0.00

9DIV/0I

8DI7/0!

b)

- alte venituri care nu se iau tn calcul fa determinarea productivității muncii.

146

0.00

HDIV/01

8DIV/0l_ .

2

Cheltuieli de natură salariată (rd, 87), din care: ••)

147

6180

860.03

860.00

509.00

10,473-00

1O.473.OC

10,473.00

10,473.00

41,892.00

68.79

9.98

El

148

0.00

4OIV/0I

8OIV/0I

El

149

0.00

IIDIV/OI

8DIV/D!

EI

150

0.00

ttDtV/Ol

nuv/oi

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88}

151

61.00

860.00

86080

609.00

9,900.00

9,90080

9,90080

9,900.09

39,600.00

65.02

938

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

V:<

827.00

827.00

82780

827.00

827.00

1.04

0.94

5

Nr. mediu desaiarlap

153

820.00

820.00

820.00

820.09

820.00

1.11

1.03

6

a>

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza

154

7.04

' 90.72

90.72

68.40

X

X

X

X

4,257.32

62.24

9.71

b>

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza

155

0.00

tfDIV/0!

8DIV/0I

7

a>

Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu (mii

156

080

17.97

17.97

142.70

57.68

1859

18.59

18.59

28.36

oao

8DIV/0I

b)

Productivitatea muncii tn unități valorice pe total personal mediu recalculată

157

0.00

SDIV/0!

8DW0I

C)

Productivitatea muncii Tn unități fizice pe total personal mediu (cantitate

158

0.00

4DIV/OI

8DN/01

cl)

Elemente de caicul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

0.00

8DIV/0I

mw/oi

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

0.00

ffDIV/0!

8DI7/0I

- preț mediu (p)

161

0.00

8DIV/0!

MIV/OI

- valoare = QPFxp

162

0.00

KM/0I

8017/01

- pondere In venituri totale de exploatare=rd. 159/rd. 2

163

0.00

IHW/01

#OtV/0!_

8

Plăți restante

164

080

080

080

0.00

0.00

080

0.00

□00

0.00

ffOIV/OI

«OI7/0!

9

Crean

e restante, din care:

165

080

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

80IV/0!

ffDIVflU

- de la operatori cu capital integral/niajorltar de stat

166

0.C0

0.00

0.00

0.00

080

080

0.00

0.00

0.00

miv/oi

«DIV/01

- de la operatori cu capital privat

167

0.00

080

0.00

080

0.00

0.00

0-00

0.00

0.00

8DIV/0I

«OIV/Ol

-de la bugetul de stat

168

0.09

o.oo

0.00

080

0.00

0.00

080

0.00

0.00

KW/01

HDIV/QI

• de la bugetul local

169

0.00

0.00

080

0.00

0.00

080

080

0.00

0.00

HDIV/Ot

miv/oi

- de la alte entități

170

080

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DfV/0l

ffDIV/O!

10

Credite pentni finanțarea activi II curente (soldul rămas de rambursat)

171

080

0.00

080

0.00

080

080

080

0.00

0.00

HDIV/Ol

aoMoi

conducătorul unctAjii,


.         , Semnat digital

NITU d'NHUMIHAI w Data:

MIHAlS24

+D3’00‘

u ^fțîuffisl’â

***- olF
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC SD3 SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3,CALEA VITAN NR154-158, PARTER,BiROUL NR 2 Cod unic de înregistrare 37804020


Gradul de realizare a veniturilor totale


ANEXA Nr .1.3 _________-H&S 3 Ml .                      __• mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

%4=3/2

Prevederi an precedent (N-1)

%7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

591.50

0.33

0.00

14,197.00

105,949.98

7.46

1

Venituri din exploatare*)

544.31

0.00

0.00

14,197.00

105,880.73

7.46

2

Venituri financiare

47.19

0.33

0.01

0.00

69.25

#DIV/0l

3

Venituri extraordinare

0.00

0.00

0.00

0.00

ABIL


CONDUCĂTORUL unității,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FIN


mit-, , Semnat dfgital NITU derjnuMiHAi v Data:

MIHAlffi24

tom


Mi


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC SD3 SALUBRITATE st dezapezire srl

Sediul/Adresa București, Sector 3.CALEA V1TAN NR154-158, PARTER,BIROUL NR 2

Cod unic de înregistrare 37804020


Programul de investiții, dotări țl sursol» de finanțare- mii tei -


ANEXA Nr.1.4

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2020

anN + l

anN + 2

0

1                  2

3

4

5

6

7

8

i

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

77,037.00

71,011.13

131,94590

0.00

0.00

1 Surse proprii, din care:

ÎS,579.00

13,553.13

9,525.90

0.00

0.00

a) - amortizare

19,579.00

11,077.72

9,077.72

bj.- profit

2,475.41

448.18

c) - încasarea din vanzarea unor active

2 Alocații de la buget

0.00

0.00

0.00

o.ob

0.00

3 Credite bancare, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)- interne

b) - externe

4 Alte surse, din care:

57,458.00

57,458.00

122,420.00

0.00

0.00

• majorarea capital

57,458.00

0.00

0.00

Conform Anexa 1

...           1

.. _

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

0,00

0.00

77,34138

38,670.69

29,306.85

1 Investiții în curs, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- Haia static sortare

■ (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului publicai statului seu al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

000

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau a! unității administrativ teritoriale:

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

î Investiții noi, din care:

0.00

0.00

77,341.38

38,670.69

29,306.85

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

77,341.38

38670.69

29306.85

Conform Anexa 1

77,341.38

38,670.69

29,306.85

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

A

(denumire obiectiv)     £^u,i£u

/r3

■ ■

±2EBL

_


NITU . deNITuM?HW

MIHAI3WMSJ4 S'*,k“ â ivim i/ii                       țgrgf


b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

dl pentru bunurile luate tn concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

_.. .

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv]

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unități) administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locale de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)- Interne

tb)-externe

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC SD3 SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE SRL

Sedlul/Adresa București, Sector 3,CALEA VITAN NR154-158, PARTER,BIROUL NR 2 Cod unic de înregistrare 37804020

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ANEXA Nr.1.5

________              (l/il. IBS /-mii tei -

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-l)

An curent (N)

AnN+1

An N+2

Preliminat/Realîzat

influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. l

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1...

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Măsura 2...

X

X

X

X

X

X

X

X

Măsura n...

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL pct. 1

X

X

X

X

X

X

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Cauza 2...

X

X

X

X

X

X

X

X

Cauza n ...

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL pct. II

X

X

X

X

X

X

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. 1 + pct.

II

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


NITU

MIHA1
CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL cabinsîp rima r@prirnarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

,, /V

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire 53 SRL

Creșterea eficienței economice a societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL ca întreprindere publică la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic are o influență determinantă asupra stabilității ansamblului economiei, dată fiind necesitatea creșterii rapide a contribuției reale a întreprinderilor publice la îmbunătățirea parametrilor economiei românești și la echilibrarea bugetului de stat.

Societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL urmărește să fie în mod constant orientată asupra asigurării competitivității, eficienței, profitabilității și generării de valoare pe termen lung, evitării și minimizării pierderilor operaționale și de creșterea calității serviciilor oferite și diversificarea activităților desfășurate.

Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a fost aprobat prin HCLS3 nr. 32/10.02.2020 și rectificat ulterior prin HCLS3 nr. 88/30.03.2020 și 116/29.04.2020, societatea desfășurându-și în prezent activitatea conform acestui buget modificat.

Ținând cont de respectarea politicii Sectorului 3 al Muncipiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea sa, societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020, prin majorarea investițiilor în valoare de 61.412,13 mii lei cu suma de 14.729,25 mii lei, suma totală devenind 76.141,38 mii lei, necesară pentru:

 • 1.  achiziționare motounelte (trimmer, mașină de tuns, motofoarfecă, suflantă, drujbă, motofierăstrau elagaj);

 • 2.  achiziționare generatoare;

 • 3.  achiziționare autovehicul tip cisternă de 5,5T;

 • 4.  achiziționare autoplatforme de 3,5T cu cabină simplă;

 • 5.  achiziționare buldoexcavatoare;

 • 6.  achiziționare autoutilitară 4x4 Toyota Hillux;

 • 7.  achiziționare platforme de lucru la înălțime (PRB);

 • 8.  achiziționare autoutilitară 4x4 cu benă;

 • 9.  achiziționare autoplatforme cu 6 locuri (cabină dublă), bene basculabile;

 • 10. achiziționare mobilier clădire birouri și vestiare hală Vișagului;

 • 11. clădire birouri și vestiare hală Vișagului;

 • 12. dotare stație de sortare cu aparate de aer condiționat;

 • 13. achiziționare coșuri de gunoi metalice;

 • 14. achiziționare suport pentru depozitare saci;

 • 15. achiziționare generator curent pentru stația de sortare de 800 KVA;

CABINET PRIMAR

 • 16. realizarea a două bazine de curățare materiale reciclabile;

 • 17. achiziționare containere îngropate;

 • 18. realizare rampă de transfer pentru stația de sortare;

 • 19. amenajare platformă stație de sortare (parcare, spații verzi)

 • 20. amenajare spații de depozitare și birouri (aprox. 480 mp), mobilier și rafturi hale Splaiul Unirii, aer condiționat (16 buc.);

 • 21. semiremorca de transfer;

 • 22. autobuze;

 • 23. construcție hală metalică;

 • 24. echipament de protecție a muncii;

 • 25. materiale igienico-sanitare;

Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a întocmit bugetul rectificat de venituri și cheltuieli potrivit prevederilor OG 26/2013 “Ordonanța privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară", aprobată prin Legea nr.47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pe formatul și structura aprobată prin „OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia", precum și estimări pentru anii 2021 și 2022.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 397597/22.06.2020 al Serviciului Corp Control -Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.


E-MAIL guvernantacorporal 1v2@primane3.ro

Șoseaua Mihai Br.ivu nr.428, Sertar 3.030328, București

Nr. 397597/22.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată și este reprezentată legal de dl. Nițu Mihai, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 au fost stabilite în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital integral de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat.

Având în vedere:

 • — HCLS3 nr. 32/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

—HCLS 3 nr. 116/29.04.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

 • — Adresa nr. 4535/22.06.2020 a societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL (înregistrată cu nr. 397160/22.06.2020) prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020;

 • — Nota de fundamentare nr. 4531/22.06.2020 a societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

—Hotărârea Consiliului de Administrație al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL nr. 27/22.06.2020;

— Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul financiar 2020 și Anexele de fundamentare ale acestuia.

în conformitate cu prevederile:

ee Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările

și completările ulterioare;

■■ Art. 10, alin. (2) litera f) “ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico financiari aprobați, astfel: ..." "în alte situații impuse de prevederile legale ” din Ordonanța nr, 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statui sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară:

■ee Art. 12, pct. 12.1 “Potrivit prevederilor Legii Societăților Asociatul unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților și are următoarele atribuții principale: “ litera b) "aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)''''

litera m) “Sunt de competența asociatului unic aprobările operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) Euro exclusiv T. V.A., valoare aferentă fircărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.”

litera o) “Hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății.” din Actul Constitutiv al societății SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Elaborarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul 2020 trebuie să respecte prevederile următoarelor reglementări legislative:

 • • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

»Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor

operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • • Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

 • • Ordinul nr. 3818/2019 privind privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • • OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Proiectul bugetului rectificat pentru anul 2020 al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL se referă la majorarea investițiilor, în prezent acestea având o valoare totală de 61.412,13 mii lei, cu suma de 14.729,25 mii lei, valoarea totală devenind 76.141,38 mii lei.

Conform solicitării înaintate de către societate, această ajustare este necesară pentru:

 • •  achiziționare motounelte (trimmer, mașină de tuns, motofoarfecă, suflantă, drujbă, motofierăstrau elagaj);

 • •  achiziționare generatoare;

 • •  achiziționare autovehicul tip cisternă de 5,5 T;

 • •  achiziționare autoplatforme de 3,5T cu cabină simplă;

 • •  achiziționare buldoexcavatoare;

 • •  achiziționare autoutilitară 4x4 Toyota Hillux;

 • •  achiziționare platforme de lucru la înălțime (PRB);

 • •  achiziționare autoutilitară 4x4 cu benă;

 • •  achiziționare autoplatforme cu 6 locuri (cabină dublă), bene basculabile;

® achiziționare mobilier clădire birouri și vestiare hală Vișagului;

 • •  clădire birouri și vestiare hală Vișagului;

 • •  dotare stație de sortare cu aparate de aer condiționat;

e achiziționare coșuri de gunoi metalice;

» achiziționare suport pentru depozitare saci;

e achiziționare generator curent pentru stația de sortare de 800 KVA;

 • •  realizarea a două bazine de curățare materiale reciclabile;

® achiziționare containere îngropate;

« realizare rampă de transfer pentru stația de sortare;

 • •  amenajare platformă stație de sortare (parcare, spații verzi)

 • •  amenajare spații de depozitare și birouri (aprox. 480 mp), mobilier și rafturi hale Splaiul Unirii, aer condiționat (16 buc.);

 • •  semiremorca de transfer;

 • •  autobuze;

® construcție hală metalică;

 • •  echipament de protecție a muncii;

« materiale igienico-sanitare;

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment Guvernanță Corporativă

întocmit,

Cornelia Pivniceru

Către

Domnul Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de co aprobarea rectificării planului de investiții cheltuieli pentru anul financiar 2020 al socii Deszăpezire S3 S.R.L.

nsiiiu local având ca obi< ;i a bugetului de venitur îtății SD3 Salubritate și

SECTOR 3

ÎCt

si

Domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE SI DES juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3. administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registruh .140/9896/2017, având CUI R037804020, cu asociat unic

CABINET PRIMAR ni.35£./£.E.

ZAPEZIRE S3 SRL, pe Calea Vitan. nr. 154-158, ii Comerțului București s Consiliul Loca! al Sectoi

rsoană clădire ub nr. ului 3

București, reprezentată legal de domnul Mihai Nîțu. în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație. înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea rectificării planului de investiții și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anui financiar 2020 al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/J990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Conform Actului Constitutiv al societății art. 12, pct. 12.1 literele h) și m) : „Potrivit prevederilor Legii Societăților, Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților și are următoarele atribuții principale: h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății); m) hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) Euro inclusiv TI'A pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an. dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget. ’'

In prezent, societatea își desfășoară activitatea conform Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS3 nr. 88 din data de 30.03.2020,

Prin ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc in mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțata in totalitate de către o autoritate publica centrala sau locala. Astfel, fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, in baza unui buget aprobat de către unitatea administrativa teritoriala care a dispus înființarea acesteia.

SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL este o societate care își desfășoară activitatea in baza prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desiașoară conform unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Serviciul de salubritate cuprinde următoarele activități:

 • 1.  organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor:

 • 2. operarea/administrarea stațiilor dc transfer pentru deșeurilc municipale și deșeurile similare;

 • 3.  sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • 4.  maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 5. curățarea și transportul zăpezii dc pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp dc polei sau de îngheț;

 • 6. organizarea tratării mecano-biologicc a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • 7. administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor dc eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • 8. depozitarea controlată a deșeurilor municipale;

 • 9. colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite dc la populație, instituții publice și agenți economici, ncasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri dc echipamente electrice și electronice ele.):

Luând în considerare contextul economic, se impune luarea unor măsuri rapide pentru crearea premiselor administrative, care să ducă la creșterea eficienței societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., dat fiind faptul că întreprinderile publice și societățile comerciale la care statul deține participațiuni integrale sau parțiale reprezintă un segment important al economiei naționale și în consecință funcționarea acestora are o influență determinantă asupra stabilității ansamblului economici, dată fiind necesitatea creșterii rapide a contribuției reale a întreprinderilor publice la îmbunătățirea parametrilor economiei românești și la echilibrarea bugetului de stat. în considerarea faptului că eficiența unor operatori economici depinde în mod determinant de performanța managementului acestuia în corecta implementare.

în funcționarea societății a mecanismelor de management și bună administrare, societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, trebuie să fie în mod constant orientată asupra asigurării competitivității, eficienței, profitabilității și generării de valoare pe termen lung, fiind preocupată permanent atât de evitarea și minimizarea pierderilor operaționale cât și de creșterea calității serviciilor oferite și diversificarea activităților desfășurate, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

în susținerea celor de mai sus, rectificarea planului de investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 cuprinde următoarele modificări:

 • - rectificarea programului de investiții pentru anul 2020 în valoare totală de 61.412,13 mii Iei cu suma de 14.729,25 mii Iei, suma totală devenind 76.141,38 mii lei. necesară pentru:

 • - achiziționare motounelte (trimmer. mașină de tuns, motofoarfecă, suflantă. drujbă, motofîerăstrau elagaj);

 • - achiziționare generatoare:

 • - achiziționare autovehicul tip cisternă de 5.5T:

 • - achiziționare autoplutformc de 3,5T cu cabină simplă;

 • achiziționare buldoexcav aloarc;

 • - achiziționare autoutilitară 4x4 Toyota Hillux;

achiziționare platforme de lucru la înălțime (PRB);

achiziționare autoutilitară 4x4 cu benă;

 • - achiziționare autoplatformc cu 6 locuri (cabină dublă), bene basculabile:

 • achiziționare mobilier clădire birouri și vestiare hală Vișagului;

clădire birouri și vestiare hală Vișagului;

dotare stație dc sortare cu aparate de aer condiționat:

 • - achiziționare coșuri dc gunoi metalice:

achiziționare suport pentru depozitare saci;

 • - achiziționare generator curent pentru stația de sortare de 800 KVA;

realizarea a două bazine de curățare materiale reciclabile;

 • - achiziționare containere îngropate;

 • - realizare rampă de transfer pentru stația dc sortare;

 • - amenajare platformă stație de sortare (parcare, spații verzi)

 • - amenajare spații dc depozitare și birouri (aprox. 480 mp), mobilier și rafturi hale Splaiul Unirii, aer condiționat (16 buc.);

 • - semiremorca de transfer;

autobuze;

 • - construcție hală metalică:

 • - echipament de protecție a muncii:

 • - materiale igienico-sanitare:

La prezenta adresă anexăm:

 • - Anexa 1 - Programul de investiții rectificat pentru anul 2020

 • - Hotărârea Consiliului de Administrație nr, 27/22.06.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pe anul 2020

Nota de fundamentare a proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2020 - rectificare

 • -  Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 - Anexele 1-5

Pentru aceste considerente solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe rectificarea planului de investiții și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.

Cu considerație,

Președinte C.A, Mihai Nițu, SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L,

ANEXA 1 - APROBARE PROGRAM DE INVESTIȚII - TABEL CU PREȚURI ESTIMATIVE completare la HCLS3 nr. 116/29.04,2020

Nr.

Crt.

DENUMIRE ACHIZIȚII

Cantitate

U.M.

Preț unitar (fără TVA)

Valoare TVA

Preț unitar (cu TVA)

Preț total (fara TVA)

Preț total (cu TVA)

1

Mobilier clădire birouri si vestiare hala Visagului

1

buc.

95,000.00

18,050.00

113,050.00

95,000.00

113,050.00

2

Amenajări spatii de depozitare si birouri (aprox. 480 mp), mobilier si rafturi hale Splaiul Unirii, aer condiționat (16 buc)

1

buc.

1,700,000.00

323,000.00

2,023,000.00

1,700,000.00

2,023,000.00

3

Mașină de tuns iarba

8

buc.

2,000.00

380.00

2,380.00

16,000.00

19,040.00

4

Echipament de protecție a muncii

1

buc.

175,000.00

33,250.00

208,250.00

175,000.00

208,250.00

5

Autoplatformă de 3,5T cabina simpla

5

buc.

145,500.00

27,645.00

173,145.00

727,500.00

865,725.00

6

Motofierastrau elegaj

4

buc.

2,800.00

532.00

3,332.00

11,200.00

13,328.00

7

Generator industrial

2

buc.

10,000.00

1,900.00

11,900.00

20,000.00

23,800.00

8

Autovehicul tip cisternă de 5,5 Tone

2

buc.

436,500.00

82,935.00

519,435.00

873,000.00

1,038,870.00

9

Sufla nta

5

buc.

1,250.00

237.50

1,487.50

6,250.00

7,437.50

10

Autoutilitară 4x4 Toyota Hillux

2

buc.

155,200.00

29,488.00

184,688.00

310,400.00

369,376.00

11

Buldoexcavator

2

buc.

412,250.00

78,327.50

490,577.50

824,500.00

981,155.00

12

Platformă de lucru la înălțime

2

buc.

397,700.00

75,563.00

473,263.00

795,400.00

946,526.00

13

Autoutilitară cu 6 locuri (cabina dubla) și benă basculabilă

1

buc.

155,200.00

29,488.00

184,688.00

155,200.00

184,688.00

14

Trimmer

10

buc.

2,200.00

418.00

2,618.00

22,000.00

26,180.00

15

Clădire birouri si vestiare hala Visagului

1

buc.

1,000,000.00

190,000.00

1,190,000.00

1,000,000.00

1,190,000.00

16

Dotare stație sortare cu aparate de aer condiționat

12

buc.

3,500.00

665.00

4,165.00

42,000.00

49,980.00

17

Coșuri de gunoi metalice, 60L

1000

buc.

600.00

114.00

714.00

600,000.00

714,000.00

18

Suport pentru depozitare saci

500

buc.

1,600.00

304.00

1,904.00

800,000.00

952,000.00

19

Achiziționare generator curent pentru statia de sortare de 800 Kva

1

buc.

405,000.00

76,950.00

481,950.00

405,000.00

481,950.00

ANEXA 1 - APROBARE PROGRAM DE INVESTIȚII - TABEL CU PREȚURI ESTIMATIVE completare la HCLS3 nr. 116/29.04.2020

Nr. Crt.

DENUMIRE ACHIZIȚII

Cantitate

U.M.

Preț unitar (fără TVA)

Valoare TVA

Preț unitar (cu TVA)

Preț total (fara TVA)

Preț total (cu TVA)

20

Realizarea a doua bazine de cu rata re materiale reciclabile

1

buc.

1,170,000.00

222,300.00

1,392,300.00

1,170,000.00

1,392,300.00

21

Containere îngropate

25

buc.

58,200.00

11,058.00

69,258.00

1,455,000.00

1,731,450.00

22

Rampă de transfer pentru statia de sortare

1

buc.

950,000.00

180,500.00

1,130,500.00

950,000.00

1,130,500.00

23

Amenajare platformă Vișagului (parcare, spatii verzi)

1

buc.

750,000.00

142,500.00

892,500.00

750,000.00

892,500.00

24

Motofoarfecă

10

buc.

2,200.00

418.00

2,618.00

22,000.00

26,180.00

25

Semiremorca transfer

2

buc.

422,000.00

80,180.00

502,180.00

844,000.00

1,004,360.00

26

Autobuz

2

buc.

147,000.00

27,930.00

174,930.00

294,000.00

349,860.00

27

Construcție hala metalica 1000 mp Vișagului

1

buc.

585,000.00

111,150.00

696,150.00

585,000.00

696,150.00

28

Drujbă

8

buc.

3,850.00

731.50

4,581.50

30,800.00

36,652.00

29

Materiale igienico-sanitare

1

buc.

50,000.00

9,500.00

59,500.00

50,000.00

59,500.00

30

Poduri rulante dotate cu cabină și greiffere

2

buc.

600,000.00

114,000.00

714,000.00

1,200,000.00

1,428,000.00

TOTAL LEI FĂRĂ TVA

15,929,250.00

TOTAL GENERAL LEI

18,955,807.50

Președinte C.A.


ITU IHAI


Semnat digital de NFTU MIHAi Data: 2020.06.24 15:14:29 +03’00'

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR 27/22.06.2020

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158. clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, nici o abținere și niciun vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, Aprobarea si inaitarea solicitării către AGA, a rectificării planului de investiții si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020.

Președinte C.A.:

Mihai Nițu


NOTĂ DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

PE ANUL 2020 - RECTIFICARE

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli (..BVC”) al SD 3 SALUBRITATE Și DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. rectificat pentru anul 2020 a fost întocmit în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritara, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, în întocmirea proiectului de buget s-a urmărit respectarea prevederilor legale cuprinse în J.cgea nr. 50/2019 a bugetului de stat pentru anul 2018. și a OMFP 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli presupune următoarele ajustări:

 • •  La capitolul “Investiții” prin suplimentarea sumei de 61.412,13 mii lei cu suma de 14.729,25 mii Ici, necesară pentru:

 • •  achiziționare motounelte (trimmer, mașină de tuns, motofoarfecă. suflantă. drujbă, motofierăstrau elagaj);

 • •  achiziționare generatoare:

 • •  achiziționare autovehicul tip cisternă de 5.5T;

 • •  achiziționare autoplatformc de 3.5T cu cabină simplă;

 • •  achiziționare buldoexcavatoare:

 • •  achiziționare autoutilitară 4x4 Toyota Hillux;

 • •  achiziționare platforme de lucru la înălțime (PRB);

 • •  achiziționare autoutilitară 4x4 cu benă:

 • •  achiziționare autoplatforme cu 6 locuri (cabină dublă), bene basculabile;

 • •  achiziționare mobilier clădire birouri și vestiare hală Vișagului;

 • •  clădire birouri și vestiare hală Vișagului;

 • •  dotare stație de sortare cu aparate de aer condiționat:

^^SALUBRITATE

Șl DESZĂPEZIRES3

 • •  achiziționare coșuri de gunoi metalice;

 • •  achiziționare suport pentru depozitare saci;

 • •  achiziționare generator curent pentru stația de sortare de 800 KVA;

 • •  realizarea a două bazine de curățare materiale reciclabile;

 • •  achiziționare containere îngropate;

 • •  realizare rampă de transfer pentru stația de sortare;

 • •  amenajare platformă stație de sortare (parcare, spații verzi)

 • •  amenajare spații de depozitare și birouri (aprox. 480 mp), mobilier și rafturi hale Splaiul Unirii, aer condiționat (16 buc.);

® semiremorca de transfer;

» autobuze:

 • •  construcție hală metalică;

 • •  echipament de protecție a muncii;

« materiale igienico-sanitare;

Vă prezentăm atașat BVC rectificat la 2020, pentru capitolele de venituri și cheltuieli, inclusiv anexa 4 - pentru activitatea de investiții rectificată potrivit notei de fundamentare.

Luând în considerare cele expuse anterior, propunem introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 București a proiectului de Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, astfel cum este anexat prezentei, în vederea analizării și înaintării spre aprobare.

Nițu Mihai, Președinte C.A.

SD3 SalubritatejiJieszăpezire S3 SRL


SERVICIUL CORP CONTROL COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ
Nr.397600/22.06.2020

Către,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


f Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate nr.397597/22,06.2020 și de adresa nr,4535/22.06.2020 înregistrată la PS3 cu nr. 397160/22.06.2020 a societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment Guvernanță Corporativă întocmit de,

Cornelia Pivniceru /

Datele dumneavoastră personale suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul îndeplinirii atribufiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui teniei legal justificat Va puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pc adresa Primăriei Sector 3.                      1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

de pe ordinea de zi /


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de ..............2c................

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de                      ............, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....<3......

de pe ordinea do-zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exțraordifiare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale,

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: ==^==3=


SECRETAR,

HONTARU VALERICA

5MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...f. suplimentarea ordinii de zi a ședinței or dinar e/extrjyjrdînare


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întnjnhă.în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul cj'W/... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA J

DOBRE ALEXANDRU

PÂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN
VOINEAINOCENȚIU-IOAN