Hotărârea nr. 198/2020

HCLS3 nr.198 din 23.06.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL în vederea vânzării unor mijloace fixe aflate în patrimoniul societății

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 23.06.2020

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprobare nr. 397249/CP/22.06.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 396880/22.06.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • -  Adresa nr.396884/22.06.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr.31/1990 republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12, pct. 12.1 lit.m) și o) din Actul Constitutiv ai societății Smart City Invest S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 356/28.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății


Smart City Invest S3 SRL în vederea vânzării unor mijloace fixe aflate în patrimoniul societății, în valoare totală de 486.834,63 lei, exclusiv TVA, respectiv 579.333,21 lei, inclusiv TVA, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, către Direcția Generală de Salubritate Sector 3, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Smart City Invest S3 SRL și Direcția Generală de Salubritate Sector 3, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                              /NR. 198

DIN 23.06.2020

MX-xÂ- fa Acts 3 ftih. IQ8 00. rM!X

SMART CITY INVEST S3 SRL

C. V.I.: 38188050, Reg. Corn.: J40/15431/2017

Strada Jean Alexandru Steriadi, nr.17, clădire multifuncționala, mansarda, sector 3, București

Anexa 1 la adresa nr. 1532/19.06.2020

DENUMIRE UTILAJ

MODEL

BUC

PREȚ UNITAR (RON, fara TVA)

CUMPĂRĂTOR

PLATFORMA PENTRU LUCRU LA ÎNĂLȚIME

NISSAN SOCAGE PLATFORMA VWASUFF24F3184931

1

178.790.00

DIRECȚIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

PLATFORMA PENTRU LUCRU LA ÎNĂLȚIME

NISSAN SOCAGE PLATFORMA VWASUFF24F3184931

1

178.790.00

MOTOSTIVUITOR

KOMATSU TIP EFD 30T-16R

1

17,416.63

EXCAVATOR CUPA SPATE

TLB 840 SM

1

111,838.00

Valoare Totala, exclusiv TVA

486,834.63

Valoare TVA

92,498.58

VALOARE TOTALA, inclusiv TVA

579,33321

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL csbînctprimar@prlmarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBAREa proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL în vederea vânzării unor mijloace fixe aflate în patrimoniul societății

Prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 Consiliul Local Sector 3 a dispus înființarea societății Investiții Spatii Verzi S3 SRL, a cărei denumire a fost schimbată în Smart City Invest S3 SRL prin Hotărârea Consiliului Local nr.366/05.07.2019.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de contractare, pe baze temporare, a personalului- cod CAEN 7820.

în vedera eficientizării activității desfășurate de către societatea Smart City Invest S3 SRL, precum și pentru o mai bună eficacitate și eficiență în gestionarea resurselor financiare ale societății, prin reducerea unor costuri nejustificate privind întreținerea și repararea mijloacelor fixe și obținerea de resurse financiare necesare realizării a proiectelor aflate în derulare, precum și a celor viitoare, prin adresa nr. 1532/19.06.2020, înregistrată cu nr.396722/CP/22.06.2020, societatea Smart City Invest SRL informează asupra intenției de a vinde către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a unor mijloace fixe aflate în patrimonial societății, la o valoare totală de 486.834,63 lei fără TVA, respectiv 579.333,21 lei cu TVA inclus, după cum urmează:

 • -  PLATFORMĂ PENTRU LUCRU LA ÎNĂLȚIME -178.790,00 lei fără TVA - 2 bucăți

 • -  MOTOSTIVUITOR - 17.416,63 lei fără TVA -1 bucată

 • -  EXCAVATOR CUPA SPATE - 111.838,00 lei fără TVA -1 bucată.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 396880/22.06.2020 al Serviciului Corp Control-Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.
SFRVICIUl CORP CONTROL COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ »


Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al societății Smart City Invest S3 SRL în vederea vânzării unor mijloace fixe aflate în patrimoniul societății

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 320/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea societății Smart City Invest S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă activități de contractare, pe baze temporare, a personalului- cod CAEN7820.

în respectarea hotărârii Consiliului Local nr. 303/18.07.2018, societatea Smart City Invest S3 SRL și-a manifestat intenția de vinde unele mijloace fixe aflate în patrimonial acesteia, prin transmiterea unor adrese de informare asupra intenției. în urma demersurilor efectuate, Direcția Generală de Salubritate Sector și-a exprimat dorința de a achiziționa mijloacele fixe.

Astfel, prin adresa nr. 1532/19.06.2020 a societății Smart City Invest S3 SRL, înregistrată Ia Cabinet Primar cu nr.396722/22.06.2020, ne aduce cu cunoștință intenția de vinde către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a următoarelor mijloace fixe aflate în patrimonial societății:

DENUMIRE UTILAJ

MODEI,

BUC

PREȚ UNITAR (RON. fara TVA)

PLATFORMA PENTRU LUCRU LA ÎNĂLȚIME

NISSAN SOCAGE PLATFORMA VWASUFF24F3184931

1

178.790.00

PLATFORMA PENTRU LUCRU LA ÎNĂLȚIME

NISSAN SOCAGE PLATFORMA VWASUFF24F3184931

1

178.790.00

MOTOSTIVUITOR

KOMATSU TIP EFD 30T-16R

1

17,416.63

EXCAVATOR CUPA SPATE

TLB 840 SM

1

111,838.00

Valoare Totala, exclusiv TVA

486,834.63

Valoare TVA

92,498.58

VALOARE TOTALA, inclusiv TVA

579,333.21

Intenția de a înstrăina mijloacele fixe aflate în patrimoniul societății este motivată de fapul că societatea are ca obiect principal de activitate cod CAEN 7820 - Activități de

fAlj A-      PRIMĂRIA


SERVICIUL CORP CONTROL COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

contractare, pe baze temporare, apersonaluht, de eficientizarea activității precum și de faptul că astfel se vor evita efectuarea de costuri financiare nejustificate privind întreținerea și repararea mijloacelor fixe, în condițiile în care gestionarea acestora reprezintă o activitate complexă precum: revizii periodice, asigurarea consumabilelor și monitorizarea în vederea asigurării funcționalității acestora în condiții optime.

Prin hotărârile nr. 67/26.05.2020 și nr. 68/19.06.2020, Consiliul de Administrație al societății și-a exprimat acordul de a vinde mijloacele fixe aflate în patrimoniul societății.

Conform prevederilor art. 12, pct.12.1 lit. m) și o) din actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL, Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: „ sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice a societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) euro exclusiv TVA, valoare aferantă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.” și „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății”

Pentru aceste considerente propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL în vederea vânzării a unor mijloace fixe aflate în patrimoniul societății.

întocmit,

Compartiment Guvernantă Corporativă

Bejenaru uca


Către:


Sediul:


Referitor:


societății Sniart City Invest S3 SRL, in vederea vanzarii unor mijloace fixe aflate in patrimoniul societății

Subscrisa, societatea SMART CITY INVEST S3 SRL., persoana juridica romana, cu sediul in Mun. București, Sectorul 3, strada Jean Alexandru Steriadi, nr.l7, clădire multifuncționala, mansarda, Înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, avand C.U.I. RO 38188050, cu asociat majoritar Sectorul 3, prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentata legal de Nicolae NEDELIA, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintam prezenta,

Solicitare adoptare a unei Hotarari de Consiliu Local, avand ca obiect acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Sniart City Invest S3 SRL, in vederea vanzarii unor mijloace fixe aflate in patrimoniul societății.

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 320/2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 356/2017 înființarea societarii comerciale Investirii Spatii Verzi S3 SRL, a cărei denumire a fost schimbata in Smart City Invest S3 SRL in data de 05.07.2019 prin Hotararea Consiliului Local nr.366. Societatea a fost înființata si funcționează in temeiul Legii 31/1990 privind societățile, sub forma unei societari cu răspundere limitata.

Conform Actului Constitutiv al societarii Smart City Invest S3 SRL, Art. 12, 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al acesteia: “hotărăște in orice alta problema importanta privind activitatea Societății".

Avand in vedere necesitatea de eficientizare a activitatii si ținând cont de faptul ca societatea are ca obiect principal de activitate cod CAEN 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului, intenția de instrainare prin vanzarea unor mijloace fixe către Direcția Generala de Salubritate Sector 3, este pentru a evita efectuarea de costuri financiare nejustificate privind întreținerea si repararea mijloacelor fixe, in condițiile in care gestionarea acestora reprezintă o activitate

SMART CITY INVEST S3 SRL

C.U.I.: 38188050, Reg. Com,: J40/15431/2017

Strada Jean Alexandru Steriadi, nr.l 7, clădire multifuncționala, mansarda, sector 3, București

complexa precum: revizii periodice, asigurarea consumabilelor si monitorizarea in vederea asigurării funcționalității acestora in condiții optime.

La prezenta adresa, anexam următoarele documente:

 • •  Anexa 1 - Mijloace fixe aflate in patrimoniul societarii SMART CITY INVEST S3 SRL, propuse spre vanzare;

 • •  Hotarare C.A. Nr. 67/26.05.2020

 • •  Hotarare C.A. Nr. 68/19.06.2020

 • •  Adresele cu nr. 1381/03.06.2020, nr. 1382/03.06.2020 si nr. 1506/17.06.2020, transmise de către societatea SMART CITY INVEST S3 SRL, privind intenția de a înstrăina prin vanzare mijloacele fixe aflate in patrimoniu;

 • •  Răspunsul Direcției Generale de Salubritate nr. 5669/04.06.2020;

 • •  Răspunsul Direcției Generale de Salubritate nr. 6252/18.06.2020;

 • •  Răspunsul  societarii  SD3  Salubritate  si  Deszăpezire  S3  SRL  nr.

4064/04.06.2020;

 • •  Răspunsul  societarii  SD3  Salubritate  si  Deszăpezire  S3  SRL  nr.

4065/04.06.2020;

 • •  Răspunsul societarii Administrare Active Sector 3 SRL nr. 8480/03.06.2020;

 • •  Răspunsul societarii Administrare Active Sector 3 SRL nr. 8479/03.06.2020;

 • •  Răspunsul societarii Administrare Active Sector 3 SRL nr. 9418/18.06.2020;

 • •  Răspunsul societarii Administrare Străzi Sector 3 SRL nr. 398/03.06.2020;

 • •  Răspunsul societarii Administrare Străzi Sector 3 SRL nr. 399/03.06.2020;

« Răspunsul societarii Administrare Străzi Sector 3 SRL nr. 459/19.06.2020;

 • •  Răspunsul societarii ADPB SA nr.l747/03.06.2020;

 • •  Răspunsul societarii ADPB SA nr. 1746/03.06.2020;

® Răspunsul societarii Internet si Tehnologie Sector 3 SRL nr.1717/19.06.2020.

Totodată, menționam faptul ca societatea urmărește gestionarea resurselor financiare ale societarii in vederea unei bune eficiente, astfel considerând oportuna vanzarea mijloacelor fixe, pentru a putea obține resursele financiare necesare realizării atat viitoarelor proiecte ale societarii, cat si celor aflate in curs de desfășurare.

Ținând cont de cele mai sus menționate, solicitam adoptarea unei Hotarari avand ca obiect acordarea unui mandate Președintelui Consiliului de Administrație al societarii Smart City Invest S3 SRL, in vederea vanzarii unor mijloace fixe aflate in patrimonial societarii.

Cu deosebita considerație,

I

i j

i

?

i

* s

3 â

R

5

3

8

țt


l.-Xi .i.':.; *lliiui nuna .s.iiitrj-jiti .1. iti vnueHun.. jl


Smart City Invest S3 SRL

GUI.: 38188050, Reg. Corn,: J40/1543I/2017

Sediul Social; Calea Viran nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București


HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 67 / 26.05.2020


Având in vedere;

* Proiect de Program de Activitate al Consiliului de Administrație societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2020

în conformitate cu prevederile:

 • -   Art 13.6. aii 3 lit e) și ari 17.1 .din actul constitutiv

 • -  Art24 (3) lit e) și art 28.1. din Statut

în temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare

Consiliul de administrație al SC SMART CITY INVEST S3 S.R.L compus din


următorii membrii:

 • 1. Domnul Niclae NEDELIA        -Președinte

 • 2. Domnul Puiu DINDIRI          - Membru

 • 3. Domnul Gabricl Cătălin DINCĂ - Membru

 • 4. Domnul Mihnea Andrei IRIMIA - Membru

 • 5. Domnul Petre NEDELCU       -Membru


6. Domnișoara Alexandra TODIRICĂ -Membru


Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de validitate a deliberărilor înscrise pe ordinea de zi, Consiliul de Administrație:

HOTĂRĂȘTE


Art 1. Se aprobă vânzare* mijloacelor fixe din patrimoniul societarii Smart City Invest S3 S.R.L.Scanned with CamScanner


HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 68 /19.06.2020

Având în vedere:

 • -  Proiect de Program de Activitate al Consiliului de Administrație societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2020

în conformitate cu prevederile:

 • -   Art.l3.6.ali 3 lit e) și art 17.1.din actul constitutiv

 • -   Art.24 (3) lit e) și art 28.1. din Statut

în temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare

Consiliul de administrație al SC SMART CITY INVEST S3 S.R.L. compus din următorii membrii voteaza cu:

 • 1. DomnulNicolaeNEDELIA       -Președinte

 • 2. Domnul Puiu DINDIRI          -Membru

 • 3. Domnul Gabriel Cătălin DINCĂ   - Membru

 • 4. Domnul Mihnea Andrei IRIMIA   - Membru

 • 5. Domnul Petre NEDELCU        - Membru

 • 6. Domnișoara Alexandra TODIRICÂ -Membru

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă vanzarea excavatorului cupa spate din patrimoniul societății Smart City Invest S3 S.R.L.


întocpiit,

Alexandra iciuBojin

Secretar al Consiliului de

ist rație


Către,


Direcția Investiții si Achiziții

investitiiachizitii@primarie3.ro

Direcția de Administrare a Domeniului Public

domeniu.public@primarie3.ro

Direcția Servicii Publice parcari@primarie3.ro

Direcția Generala de Salubritate Sector 3

administrativ.salubritate@primarie3.ro

Administrare Active Sector 3 SRL

activesector3@gmaii.com

Algorithm Residential S3 SRL

office@algorithmresidential.ro

Algorithm Construcții 53 SRL

office@alRorithmconstructiis3.ro

Ordine și Protecție 53 SRL

ops3.solicitari@gmail.com

Internet și Tehnologie S3 SRL office@its3.ro

AS3 Administrare Străzi S3 SRL secreta riat@as3-strazi. ro

Administrarea Domeniului Public București SA

adpbsa@yahoo.com

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

salubritate.s3@yahoo.com

Având in vedere HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice la încheierea contractelor de către Sectorul 3 si necesitatea atribuirii in baza prevederilor Art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, va rugam sa va exprimați interesul cu privire la cumpărarea unor PLATFORME PENTRU LUCRU LA ÎNĂLȚIME, deținute de către SMART CITY INVEST S3 S.R.L., respectiv:

Nr.

crt

Denumirea produsului

Cantitatea (U.M.)

Preț unitar, LEIfaraTVA

Valoare

TVA

Preț Total, LEI TVA inclus

1

NISSAN SOCAGE VWASUFF24F3184931 PLATFORMA

1 buc

178.790.00

33,970.10

212,760.10

2

NISSAN SOCAGE VWASUFF24G6194288 PLATFORMA

1 buc

178.790.00

33,970.10

212,760.10

In acest sens, va rugam sa ne comunicați daca instituția dumneavoastră dorește achiziționarea utilajelor descrise.

SMART CITY 1NVEST S3 S.R.L Președinte C.A. lyjcolac Neddin

CB/

Către,

SMART CITY IN] .....

UA.3 S.R.L.


Direcția Investiții si Achiziții investitiiachizitiigPprimarie3.ro

Direcția de Administrare a Domeniului Public domeniu.public@primarie3.ro

Direcția Servicii Publice parcari@primarie3.ro Direcția Generala de Salubritate Sector 3 administrativ.sal ubritate@primarie3. ro Administrare Active Sector 3 SRL activesector3@Rmail.com

Algorithm Residential 53 SRL office@alRorithmresidential.ro Algorithm Construcții 53 SRL office@alRorithmconstructiîs3.ro

Ordine și Protecție 53 SRL ops3.solicitari@Rfnail.com Internet și Tehnologie S3 SRL office@its3.ro

AS3 Administrare Străzi 53 SRL secretariat@as3-strazi.ro

Administrarea Domeniului Public București SA adpbsa@yahoo.com

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL salubritate.s3@yahoo.com

Având in vedere HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice la încheierea contractelor de către Sectorul 3 si necesitatea atribuirii in baza prevederilor Art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, va rugam sa va exprimați interesul cu privire la cumpărarea unui MOTOSTIVUITOR, detinut de către SMART CITY INVEST S3 S.R.L., respectiv:

Nr. crt.

Denumirea produsului

Cantitatea (U.M.)

Preț unitar, LEI fara TVA

Valoare TVA

Preț Total, LEI TVA inclus

1

MOTOSTIVUITOR KOMATSU TIP FD30T-16R

1 buc

17,416.63

3,309.16

20,725.79

Va aducem la cunostiinta faptul ca utilajul necesita o reparație estimata la valoarea de 3,560.00 lei (fara TVA), urmând ca aceasta sa fie scăzută din prețul propus spre vanzare.

In acest sens, va rugam sa ne comunicați daca instituția dumneavoastră dorește achiziționarea utilajului descris.


Către,

SMART CITY INVEȘT S3 S.JtL.

MMI Nr ..

ZIUA .          «Wt .^4^


Direcția Investiții si Achiziții investitiiachizitii@primarie3.ro Direcția de Administrare a Domeniului Public domeniu.public@primarie3.ro Direcția Servicii Publice parcari@primarie3.ro

Direcția Generala de Salubritate Sector 3 administrativ.salubritate@primarie3.ro Administrare Active Sector 3 SRL activesecto r3@gmail.com Algorithm Residentlal S3 SRL 0ff1ce@alR0rithmre5idential.r0 Algorithm Construcții S3 SRL office@algorithmconstructiis3.ro Ordine ți Protecție 53 SRL ops3.solicitari@gmail.com Internet ți Tehnologie S3 SRL office@its3.ro AS3 Administrare Străzi S3 SRL secretariat@as3-strazi.ro

Administrarea Domeniului Public București SA adpbsa@YahoQ.com

SD3 Salubritate ți Deszăpezire S3 SRL sglubritate.53@yahoo.com

Având in vedere HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice la încheierea contractelor de către Sectorul 3 si necesitatea atribuirii in baza prevederilor Art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, va rugam sa va exprimați interesul cu privire la cumpărarea unui BULDOEXCAVATOR TLB 840, detinut de către SMART CITY INVEST S3 S.R.L., respectiv:

Nr.

crt.

Denumirea produsului

Cantitatea (U.M.)

Preț unitar, LEIfara TVA

1

BULDOEXCAVATOR

TLB 840

1 buc

111,838.10

In acest sens, va rugam sa ne comunicați daca instituția dumneavoastră dorește achiziționarea utilajului descris.
Serviciul Achiziții, Administrativ și Urmărire Contracte


Către:


' ”.T0R3              ,

.....$£9       «

1 -T.'’ .....O.£........SMART CITY INVEST S3 SRL

Calea Vitan, Nr. 154-158, Parter, biroul nr. 3, Sector 3, București

Referitor la adresele dumneavoastră Nr. 1382/03.06.2020, Nr. 1383/O3.O6.2O2O și Nr. 1381/03.06.2020 înregistrate la Direcția Generală de Salubritate Sector 3 București cu NR. 5649/03.06.2020, Nr. 5648/03.06.2020 și Nr. 5631/03.06.2020, vă aducem la cunoștință că suntem interesați de achiziționarea Motostivuitorului Komatsu Tip FD30T -16 R, Fondului Transit D-CAB Base 2.0 TDCI ( 130 CP, 350 L3 RWD - inclusiv set anvelope tip al] season) și Platformelor Nissan Socage VWASUFF24F3184931 și VWASUFF24G6194288.

Vă rugăm să ne transmiteți informații suplimentare despre utilajele mai sus menționate și să efectuați demersurile necesare obținerii acordului Consiliului Local Sector 3 București, pentru realizarea vânzării.


Serviciul Achiziții, Administrativ și Urmărire Contracte Inspector de specialitate Andreea Gabriela Cioboată


Șef Serviciul Mecanizare Lucian Vasilp CiocanServiciul Achiziții, Administrativ și Urmărire Contracte

--------achizitli@salubritate3.ro—

f '        1 ATE

,L_. F .              £^52

fi . i. .                                        ’

Ziua .7^Lihi  ... Anul

SMART CITY WEST S3 S.R.L.

Nr. .. Z5Z3 ZIUA. /<f. .LUNA cfe ■ AHwfZ&îjO >


Cifre:

SMART CITY INVEST S3 SRL

Calea Vitan, Nr. 154-158, Parter, biroul nr. 3, Sector 3, București

Referitor la adresa dumneavoastră Nr. 1506/17.06.2020 înregistrată la Direcția Generală de Salubritate Sector 3 București cu Nr. 6238/17.06.2020. vâ aducem la cunoștință că suntem interesați de achiziționarea Buldoexcavatorului Tlb 840.

Vă rugăm să ne transmiteți informații suplimentare despre utilajul mai sus menționat.


Șef Serviciul Achiziții, Administrativ și Urmărire Contracte Ana Putan


Serviciul Achiziții. Administrativ și Unnârire Contracte Inspector de specialitate Mihai Răzvan Cioranu


Șef Serviciul Mecanizare Lucian VasiZe Ciocan

SALUBRITATE Șf DESZĂPEZIRE $3


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

C.U.I.: RO 37804020                Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017

email: salubrîtate.s3@yahoo.com    email: salubritates3.runos@gmaîl.com

Către,4^4 06


Smarl City Invest S3 S.R.L.

Urmare a adresei dvs. cu nr. 1382/03.06.2020 înregistrată Ia sediul societății noastre cu nr. 4015/03.06.2020, prin care ne informați cu privire la oferta dvs. de vânzare a unui motostivuitor Komatsu tip FD30T-16R, vă informăm faptul că societatea noastră nu este interesată de achiziționarea acestuia.

Cu deosebită considerație,

SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.


Către,


SALUBRITATE

DESZĂPEZIRE S3


Sediul Social: Calea Vltan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

C.U.I.: RO 37804020                Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yahoo.com    email: salubritates3.runo5@gmail.comZHIAQ^.LWAlf^AHUL.


06 . H?o&>


Smart City In vest S3 S.R.L.

Urmare a adresei dvs. cu nr. 1381/03.06.2020 înregistrată la sediul societății noastre cu nr. 4016/03.06.2020, prin care ne informați cu privire la oferta dvs. de vânzare a unor platforme pentru lucru la înălțime (Nissan Socage), vă informăm faptul că societatea noastră nu este interesată de achiziționarea acestora.

Cu deosebită considerație,

SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.


SMART CITY II


>TS3S.R.LziuaJ


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

»tr. C’niciurei 39-45, et. 1, sector 3, București Telefon: +40 374 471189 E-mail: offîce@activesector3.rc www.actives3.ro

Către: Smart City Invest S3 SRL

RĂSPUNS LA ADRESA NR. 1382/03.06.2020

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu sediul social in București, Calea Vitan, nr. 242, camera A6, sectorul 3, cu adresa de corespondenta in str. Chiciurei, nr. 39-45, etaj 1, sectorul 3, București, telefon: 0374471189, e-mail: oHice@activcsector3.ro, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, CUI RO 31012790, cont R035UGBI0000022022893 RON deschis la Garanti Bank, reprezentată prin Corbuleanu Florentin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,

Urmare a adresei transmise de către Smart City Invest S3 SRL cu nr. 1382/03.06.2020 si înregistrata la sediul subscrisei cu nr. 8476/03.06.2020 va informam următoarele:

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. nu este interesata sa achiziționeze „Molostivuitor Komatsu tip FD30T-16R”.

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.


®AMG


SR EM 9001:2015

SR EH 14001:2015

ttrtfflctt nr D93M005U din UD340U
Către: Smart City In vest S3 SRLRĂSPUNS LA ADRESA NR. 1381/03.06.2020

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu sediul social îh București, Calea Vitan, nr. 242, camera A6, sectorul 3, cu adresa de corespondenta in str. Chiciurei, nr. 39-45, etaj 1, sectorul 3, București, telefon: 0374471189, e-mail: office@activesector3.ro, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752Z2012, CUI RO 31012790, cont R035UGBI0000022022893 RON deschis la Garanti Bank, reprezentată prin Corbuteanu Florentin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,

Urmare a adresei transmise de către Smart City Invest S3 SRL cu nr. 1381/03.06.2020 si înregistrata la sediul subscrisei cu nr. 8475/03.06.2020 va informam următoarele:

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. nu este interesata sa achiziționeze „Platformepentru lucru la înălțime”.

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.
Către: Sniart City In vest S3 SRL


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 5.R.L. sir Ciiiciurei 39-45,el. 1, sector 3, București Telefon: +40 374 471 139 E-mail: office@nctivesector3.ro www.actives3.ro

' WMISTRARE ACTWH LECTOR ' SJU-I .JKTR£Bof .dQ^

RĂSPUNS LA ADRESA NR. 1506/17.06.2020

SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu sediul social în București, Calea Vitan, nr. 242, camera A6, sectorul 3, cu adresa de corespondenta in str. Chiciurei, nr. 39-45, etaj 1, sectorul 3, București, telefon: 0374471189, e-mail: office@activesector3.ro. înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, CUI RO 31012790, cont R035UGBI0000022022893 RON. deschis la Garanti Bank, reprezentată prin Corbuleanu Florentin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,

Urmare a adresei transmise de către Smart City Invest S3 SRL cu nr. 1506/17.06.2020 si înregistrata la sediul subscrisei cu nr. 9354/17.06.2020 va informam următoarele:

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. nu este interesata sa achiziționeze „Buldoexcavator TLB 840”.

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

Președinte Consiliu de Administrație

A a K,r- SREN 90012015 iLa A M £5 $R EN 14001:2015

’     ”*1 ........ Carttflcrtnr 093040BB2 dlrt08X3.2019

ADMINISTRARE STRĂZI SECTOR


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI $3 S.R.L C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J4O/9897/2017 Sediul Social: Calea Vttan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris șl vărsat 16.500.000 lei Telefon:+40759 040480

E-mall:se cretarlat@as3-straz1.ro Web: www.as3-strazl.ro


ziuX3:^>. .JuMNaO^, AHtn.JlC ..


I ASî-Admlnistrare

Iinj^are Jf

IEȘIRE

Ziua Z?3 Luna


Către: Salubritate și deszăpezire S3 în atenția: Domnului Nicolae Nedelia, Președinte Consiliu Administrație


Referitor: Răspuns adresa 1382/03.06,2020


Subscrisa, AS3~ ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul m Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, Corp C, etaj 1, Camerele: C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C29, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/21.06.2017, având CUI RO 37804080 reprezentată legal de doamna Bălăcecmu Roxana, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, urmare adresei dumneavoastră nr.1382 /03.06.2020 și înregistrată la AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. cu nr.l312/03.06.2020, vă transmitem că societatea noastră nu este interesată de achiziționarea unui MOTOST1 VUITOR.


Președinte C.A.

Roxana BĂLĂCEANUAS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn; J4O/9897/2017


SMARt Vi > > wmaffijir. ....V ZIUA. 03> .LUNA


LST S3 S.R.L.


ADMINISTRARE

STRĂZI SECTOR


Sediul Social: Colea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris șl vărsat 16.500.000 lei Telefon:+407S9 040 480


E-mail:secreta riat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazl.ro


AS3>Admlnlstrare bifau S3 s R L

Către: Salubritate ți deszăpezire S3

In atenția: Domnului Nicolae Nedelia, Președinte Consiliu Administrație

Referitor: Răspuns adresa 1381/03.06.2020

Subscrisa, AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, Corp C, etaj 1, Camerele: C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C29, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897721.06.2017, având CUI RO 37804080 reprezentată legal de doamna Bălăceanu Roxana, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, urmare adresei dumneavoastră nr.1381 /03.06.2020 și înregistrată la AS3~Administrare Străzi S3 S.R.L. cu nr.I311/03.06.2020, vă transmitem că societatea noastră nu este interesată de achiziționarea unor Platforme pentru lucru la înălțime.

Președinte C.A.

Roxana BĂLĂCEANU


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: M0/9897/2017

ADMINISTRARE

STRĂZI SECTOR


Sediul Social: Calea Vitannr.242, Corp C, etaj X Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mailsecretariat$>as3-strazi.ro

Web: wwwjs3-strazi.ro


Către: SMART CITY INVEST

In atenția: Domnului Nicolae Nedelia, Președinte Consiliu Administrație

Referitor: Răspuns adresa 1508/18,06.2020


SMART CITY INVEST 83 S.R.L.

ZIUA. /■g.JLONA^.

Subscrisa, AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Camerele: C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C29, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr.J40/9897/21.06.2017,având CUI RO 37804080 reprezentată legal de doamna Bălăceanu Roxana, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, urmare adresei dumneavoastră nr.1508 /18.06.2020 și înregistrată la AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. sub nr. 1441/18.06.2020, vă transmitem că societatea noastră nu este interesată de participarea la atribuirea contractului având ca obiect „Lucrări de demontare și montare borduri mari”.

Președinte C.A. Roxana BĂLĂCEANU


•> ;■ *. ■’ț*- ■XSf'T '< ’- ■ r £ •■':


S^ÂRYi^î^sWiifcC?2(UA'


ANUL


Către,

<0 SX. A©£»|® &.A

ffr. -jSrStSEsȘ -0Ă-Q6 jZ-o'Ztf


’ ’ T ^■jjEpL’VMț- . ,^jț= ; ■:'- <*''-*'*

z< .: 1’ i^r - ‘ Jt,

prezenta, subscrisa ADMINISTRAREA DOMENIULUI

S.A. (S.C. ADPB S A.), cu sediul social in București, Sector 3, str.

3;5 W®8^vaiid numărul de înregistrare ia Registrul Comerțului J40/9601/1997, C ..■‘■i¥; ■• • .■; ...p

. .^jț^eritată legal de dLGili Barbulescu, hi calitate de Director General, av

A?’iid^l^82/03.06.2020 si înregistrata la ADPB S.A. cu nr.I744/03.06 tâ^f^Stoarele.

: ADffe S.A. nu este interesata de a participa la procedut^d^risa

■ ițiȘnttonata.                                                                        '

■ 4'^" In s ranț^isa răspunsul nostru referitor la situația cerutttâ^uhul satisfecator si pertinent, .’ vaasiguram de il®sea^ga noastra disponibilitate.

• *■ rt                           ț

taxoirâideratie,
uw ?®iș3r in adresa sus -

‘m ' V jXSr-rt ’. M ■

•Ml*-: «■ c


• ■ ■ ■■*

, Cu deosebii

‘Ik,

V’ <5., ■ »’! ■


- /W- ..

<SÎ.


.£^7 •■■!: &■ k F ? X. -,.     *

•V


Vi

H r$1Ș3 ■ 1

’AH

X ' ’ft % '* '% : . «3. ■. >


w? xi-v


SSW;:^:


AHm.CpCt ’X


'■51*

■Hțn ixfiSy’


© s.$3 aw : e.layi.Jeâ^3°J?subscrisa ADMINISTRAREA

yțb.(S.C. ADPB S.A.), cu sediul social in București, Sector 3, str. Calea de înregistrare la Registrul Comerțului 140/9601/1997, C.U.I^i legal de dl.Gili Barbulescu, în calitate de Director General, avand in

1^81703.06.2020 si înregistrata la ADPB S.A. cu nr. 1743/03.0620204^ transiriu^^^A

‘. Xi. .*i:t£t jj in adresa sus


Z>sW.

'■' ADPB S.A. nu este interesata de a participa la procedura

,’¥fi"Ftl°™tî:                                                  WSJ
& tt*


SERVICIUL CORP CONTROL

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Nr. 396884/22.06.2020

Către,


CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al societății Smart City Invest S3 SRL în vederea vânzării unor mijloace fixe aflate în patrimoniul societății, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr, 1532/19.06.2020 a societății Smart City Invest S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. ^396772/22.06.2020,

în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,

Compartiment Guvernanța Corporativă, Bejenaru ftalucaCABINET PRIMARPrin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 Consiliul Local Sector 3 a dispus înființarea societății Investiții Spatii Verzi S3 SRL, a cărei denumire a fost schimbată în Smart City Invest S3 SRL prin Hotărârea Consiliului Local nr.366/05.07.2019.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de contractare, pe baze temporare, a personalului- cod CAEN 7820.

în vedera eficientizării activității desfășurate de către societatea Smart City Invest S3 SRL, precum și pentru o mai bună eficacitate și eficiență în gestionarea resurselor financiare ale societății, prin reducerea unor costuri nejustificate privind întreținerea și repararea mijloacelor fixe și obținerea de resurse financiare necesare realizării a proiectelor aflate în derulare, precum și a celor viitoare, prin adresa nr. 1532/19.06.2020, înregistrată cu nr.396722/CP/22.06.2020, societatea Smart City Invest SRL informează asupra intenției de a vinde către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a unor mijloace fixe aflate în patrimonial societății, la o valoare totală de 486.834,63 lei fără TVA, respectiv 579.333,21 lei cu TVA indus, după cum urmează:

 • -  PLATFORMĂ PENTRU LUCRU LA ÎNĂLȚIME - 178.790,00 lei fără TVA - 2 bucăți

 • -  MOTOSTIVUITOR - 17.416,63 lei fără TVA -1 bucată

 • -  EXCAVATOR CUPA SPATE -111.838,00 lei fără TVA -1 bucată.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 396880/22.06.2020 al Serviciului Corp Control-Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....JZ.... de pe orduica de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței or dinar e/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de                         .........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...rx:........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinafe, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNIGĂ'ADfUANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la puncturZ.iCpLL. de { suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordin ar e/extraordînare'ain data

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul            de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/exțraprdinăre, și consideră că acesta A FOST / NU^A--F0STrînlocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANAMEMBRI:

PELIN ARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN