Hotărârea nr. 196/2020

HCLS3 nr.196 din 23.06.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI 9 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect ”Servicii de administrare, mentenanță preventivă și mentenanță corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul „Extinderea proiectului

«Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 23.06.2020

Având în vedere:

Raportul de aprobare nr. 398348/CP/22.06.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 397827/22.06.2020 al Direcției Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

Procesul verbal nr. 397590/22.06.2020 al comisiei de analiză;

 • -  Nota justificativă nr. 397601/ 22.06.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare a societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L ;

 • -  Adresa nr. 397834/22.06.2020 a Direcției Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană -Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

în conformitate cu prevederile:

Art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică întemeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma procesului verbal de analiză întocmit de Comisia de analiză a ofertei depuse de către societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L., având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect "Servicii de administrare, mentenanță preventivă și mentenanță corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»” în valoare totală de 287.884,80 lei inclusiv TVA și încheierea contractului prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului având ca obiect "Servicii de administrare, mentenanță preventivă și mentenanță corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»” în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art.5. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze contractul, iar Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.NR. 196 DIN 23.06.2020

-4MEX4 Ath. i Ak

PROCES VERBAL FINAL AL COMISIEI DE ANALIZĂ NR. 397590/22.06.2020 pentru atribuirea contractului de servicii de administrare, mentenanță preventivă și mentenanță corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul „«Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»”

încheiat azi, 22.06.2020, dată la care Comisia de analiză s-a întrunit în vederea finalizării procedurii de analiză a ofertei depuse de către S.C. Internet și Tehnologie S3 S.R.L. pentru atribuirea contractului de servicii de administrare, mentenanță preventivă și mentenanță corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul „«Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»”.

 • ■  Invitația de participare: nr. 390380 din 16.06.2020;

 • ■  Valoarea estimată de achiziție: 285.655,46 lei/6 luni exclusiv TVA, din care TVA în valoare de 54.274,54 lei.

 • ■  Procedura aplicată: atribuire în baza art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de analiză, numită prin Dispoziția nr. 2665/16.06.2020 a Primarului Sectorului 3 al Municipiului București, este compusă din:

 • -  Președinte: Pompiliu loan Wan Buzduga - Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană;

 • -  Membru, secretar: Boțea Mihai - Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană;

 • -  Membru: Vasile Irina - Direcția Juridică;

 • -  Membru: Ilie Constanța - Direcția Investiții, Achiziții și învățământ

r Membru: Cristina Șerban - Direcția Economică;

Membri supleanți:

Carabulea Emilia - Direcția Investiții, Achiziții și învățământ

Gălățanu Robert - Direcția Juridică

Doamna Vasile Irina, în calitate de membru, se înlocuiește cu dl. Gălățanu Robert, în calitate de membru supleant.

Comisia de analiză a procedat azi, 22.06.2020, la sediul achizitorului, la finalizarea procedurii de analiză. Din partea S.C. Internet și Tehnologie S3 S.R.L. la ședință participă reprezentantul împuternicit, conform împuternicire FN din 18.06.2020, dna. Grosu Cristinela.

Președintele comisiei informează că atribuirea se face ținând cont de:

Art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul

3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică întemeiul prevederilor art.31 din Legeanr.98/2016 privind achizițiile publice;

HCLS3 nr. 306/13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică întemeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin HCLS3 nr. 530/15.11.2018.

Având în vedere:

Referatul de oportunitate nr. 336489/24.04.2020 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

Nota nr. 376682/03.06.2020 a Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, privind valoarea estimată a contractului de servicii de administrare, mentenanță preventivă și mentenanță corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul „«Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»”;

Modelul de contract întocmit de către compartimentul de specialitate care va gestiona contractul, care este avizat pe fiecare pagină de către conducătorul compartimentului, Direcția Economică și Direcția Juridică din cadrul Primăriei Sectorului 3 al Municipiului București;

Nota justificativă nr. 378602/04.06.2020 a Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea privind aprobarea demarării procedurii de achiziție în baza art. 31 din Legea 98/2016, având ca obiect servicii de administrare, mentenanță preventivă și mentenanță corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul „«Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»”;

Anunțul de intenție nr. 1547/05.06.2020 al S.C. Internet și Tehnologie S3 S.R.L., înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București - compartimentul Cabinet Primar - cu nr. 380108/05.06.2020;

Referatul nr. 386481/12.06.2020 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, privind aprobarea demarării procedurii de atribuire a contractului, în baza art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările

și completările ulterioare, către S.C. Internet și Tehnologie S3 S.R.L., referat aprobat de către Primarul Sectorului 3;

 • -  Referatul de angajare nr. 386503/12.06.2020 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea privind propunerea de angajare a valorii estimate totalea contractului de servicii, aprobat de către Primarul Sectorului 3;

 • -  Existența în Strategia Anuală de Achiziții Publice - înregistrată cu nr. 379260/05.06.2020, a contractului și a modalității de atribuire (poz. 42 din Anexă); Invitația de participare nr. 390380/16.06.2020;

 • -  Dispoziția nr. 2665/16.06.2020 a Primarului Sectorului 3 al Municipiului București de numire a comisiei de analiză;

 • -  Oferta nr. 1703/18.06.2020 depusă de către S.C. Internet și Tehnologie S3 S.R.L. și înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 394958/18.06.2020;

 • -  Procesul verbal nr. 396253/19.06.2020 al ședinței de deschidere a ofertei depuse de S.C. Internet și Tehnologie S3 S.R.L., cu Anexa 1 - evaluarea documentelor de calificare, Anexa 2 - evaluarea ofertei tehnice și Anexa 3 - evaluarea ofertei financiare.

EVALUAREA DOCUMENTELOR DE CALIFICARE ȘI A PROPUNERII TEHNICE

în urma desfășurării procesului de evaluare al documentelor de calificare si al propunerii tehnice în raport cu cerințele din Caietul de sarcini și pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, comisia de analiză constată următoarele:

S.C. Internet și Tehnologie S3 S.R.L. a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin documentele de calificare si a propunerii tehnice prezentate, acestea reprezentând Anexa nr.l, respectiv Anexa nr. 2, parte integrantă a procesului verbal nr. nr. 396253/19.06.2020.

EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiară a fost evaluată de comisia de analiză pentru a verifica corelarea acesteia cu elementele propunerii tehnice și instrucțiunile de ofertare.

în temeiul dispozițiilor art. 9 alin 3 lit. d), e) si f) din Anexa la HCLS3 nr. 530/ 15.11.2018, si fără a se rezuma doar la acestea, Comisia de analiză a evaluat prin prisma atribuțiilor privind „corespondența tehnică și financiară cu prevederile caietului de sarcini si ale instrucțiunilor de ofertare, precum și a oricăror acte ce însoțesc oferta”, „negocierea tarifelor/prețurilor unitare comunicate în oferta financiară a întreprinderii publice prin comparație cu prețurile istorice, consultarea pieței sau prețurile proiectantului, după caz”, și „având în vedere ca prețul final să nu depășească valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin hotărâre a Consiliului Local Sector 3, după caz/ valoarea estimată stabilită de către achizitor”, luând în calcul datele și informațiile cu caracter orientativ cuprinse în Nota estimativă nr.

376682/03.06.2020 privind valoarea estimata a contractului prestări servicii și ținând cont de Referatul de angajare nr. 386503/12.06.2020, emis de către Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului.

Ofertantul S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. formulează propunerea sa financiara în 1 (una) variantă:

Elementele principale ale propunerii financiare:

Formularul de oferta

Anexa la propunerea financiară

Oferta ITS3 se prezintă astfel:

DENUMIRE SERVICIU

U.M.

CANT.

PREȚ UNITAR FARA TVA/ CAMERA/ LUNA

TVA/ BUC

PREȚ UNITAR CU TVA

PREȚ TOTAL FARA TVA/ LUNA

TVA

VALOARE TOTALA CU TVA

NR LUNI

PREȚ TOTAL FARA TVA/ CONTRACT

TVA

VALOARE TOTALA CUIVA/ CONTRACT

imere «naxime conform caiet de sarcini

buc

500

80,64 lei

15,32 lei

95,96 lei

40.320,00 lei

7.660,80 lei

47.980,80 lei

6

241.920,00 lei

45.964,80 lei

287.884,80 lei

Comisia de analiză constată că ofertantul a îndeplinit cerințele din Caietul de Sarcini prin propunerea financiară prezentată, oferta se încadrează în valoarea de 285.655,46 lei/6 luni exclusiv TVA, din care TVA în valoare de 54.274,54 lei, prevăzută în Nota estimativă nr. 376682/03.06.2020 și ținând cont de Referatul de angajare nr. 386503/12.06.2020, emis de către Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului și aprobat de Primarul Sectorului 3.

Urmare celor expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZĂ

numită prin Dispoziția nr. 2665/16.06.2020 a Primarului Sectorului 3 al Municipiului București, formulează următoarele

 • 1. Procedura de atribuire a contractului, având ca obiect servicii de administrare, mentenanță preventivă și mentenanță corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul „«Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»” a fost îndeplinită cu respectarea prevederilor cuprinse în caietul de sarcini cu anexele aferente și HCLS3 nr. 530/2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, atât sub aspectul etapelor de parcurs, cât și sub aspectul documentelor ce fac conținutul dosarelor achiziției și au stat la baza inițierii procedurii respective.

în acest sens, în temeiul art.9 alin.(3) lit.a) din actul normativ mai sus indicat, Comisia de analiză a verificat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Față de cele mai sus menționate, Comisia de analiză constatată îndeplinite condițiile prevăzute la art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016.

 • 2.  Comisia de analiză a verificat condițiile de eligibilitate și a analizat documentația și declarațiile depuse de către ofertant. Urmare acestei verificări, se constată că documentele sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din Documentația de atribuire. Comisia declară oferta depusă de S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. ca fiind admisibilă, fiind depusă de un ofertant care îndeplinește cerințele de calificare privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul de realizare a contractului.

 • 3. Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică și propunerea financiară în sensul corespondenței cu prevederile caietului de sarcini, instrucțiunile de ofertare, precum și încadrarea prețului total ofertat, după cum urmează:

valoarea estimată prevăzută în Nota estimativă nr. 376682/03.06.2020;

 • -  Referatul de angajare nr. 386503/12.06.2020, emis de către Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului și aprobat de Primarul Sectorului 3;

 • -  Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr. 379260/05.06.2020, a contractului și a modalității de atribuire (poz. 42 din Anexă);

 • 4. Comisia de analiză declară oferta S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., ca fiind conformă cu cerințele înscrise în caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare.

 • 5. în cadrul procesului de analiză a ofertei, comisia de analiză a declarat ca fiind admisibilă oferta depusă de S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., deoarece aceasta face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31 din Legea nr. 98/2016 și respectă prevederile caietului de sarcini și instrucțiunile de ofertare, precum și valoarea estimată comunicată prin invitația de participare.

Față de cele expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZĂ

Având la bază prevederile HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București

la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și în conformitate cu principiul economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate,

Președintele Comisiei de analiză declară închisă ședința.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal de negociere, în două exemplare originale, fiecare a câte 6 (șase) file, care cuprinde prețul în valoare totală de 241.920,00 lei exclusiv TVA, din care TVA în valoare de 45.964,80 lei, rezultând o valoare totală de 287.884,80 lei inclusiv TVA.

Având în vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces-verbal.

Comisia de analiză:                                          1

Președinte - Pompiliu loan Wan Buzduga ...................................

Membru, secretar - Boțea Mihai


Membru - Gălățanu Robert


Membru - Ilie Constanța


Membru - Șerban Cristina


S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L împuternicit - Grosu Cristinela             ........TELEFON (004 021) 1404011/341 07 ir FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL proiectețpprimaritj.Mi Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3,030328. București

. n                 APROBAT

• Z ■       '• ’      ' * 1«-                      PRIMAR,NOTĂ JUSTIFICATIVĂ NR. 397601/ 22.06.2020 privind încadrarea în prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 a procedurii de negociere și atribuire a contractului având ca obiect servicii de administrare, mentenanță preventivă și mentenanță corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul „«Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»”

în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, „prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acorduriior-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.”

Având în vedere procesul verbal de final al comisiei de analiză nr. 397590/22.06.2020 pentru atribuirea către S.C. INTERNT ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a contractului de servicii având ca obiect servicii de administrare, mentenanță preventivă și mentenanță corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul „«Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»”, se constată următoarele:

■ în temeiul împuternicirii acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 319/19.07.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a dispus înființarea societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. prin HCLS3 nr. 355/25.09.2017 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea de servicii în Tehnologia Informațiilor. Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București a aprobat asocierea dintre Sectorul 3 al Municipiului București, prin consiliul Local Sector 3 al Municipiului București, și


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europe scopulîndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți e prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Societatea SD3 ~ Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea înființării Societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. în același timp, prin HCLS nr. 355/25.09.2017, a fost aprobat și capitalul social al S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., Sectorul 3 al Municipiului București având o cotă de participare de 99%, astfel Sectorul 3 având calitatea de acționar majoritar.

Având în vedere cel expuse, se face dovada îndeplinirii condiției stipulate la art 31, lit. c) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

■ în ceea ce pivește condiția prevăzută la art. 31, lit. a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Sectorul 3 al Municipiului București are o cotă de participare la capitalul social al S.C. Internet și Tehnologie S3 S.R.L. de 99% și, implicit, face parte din Adunarea Generală a Asociațiilor. Potrivit art. 12 din actul constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. Adunarea Generală a Asociațiilor reprezintă „organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor economice și comerciale” și are următoarele atribuții principale:


 • - hotărăște modificare Actului Constitutiv;

 • - hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;

 • - hotărăște majorarea sau diminuarea capitalului social;

 • - hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

 • - hotărăște asupra fuzionării, divizării sau dizolvării Societății;

numește, revoacă și descarcă de gestiune Administratorii și t reprezentare oricărui reprezentant;

examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;

aprobă programul de activitate (planul de afaceri) și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

 • - numește cenzorii Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revoacă;

 • - ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

 • - hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

 • - ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

 • - hotărăște asupra investițiilor majore ale societății, care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget;

 • - hotărască asupra încheierii de acte juridice care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA;

 • - hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății;

 • - hotărăște în orice altă problemă de importanță privind activitatea Societății.

PRIMĂRIA^J

■ Din art. 3 al HCLS3 nr. 106/29.04.2020 privind aprobarea bilențului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., reiese faptul că, pentru anul 2020, mai mult din 80% din activitățile societății sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor încredințate de Sectorul 3. De asemenea, conform programului de activitate pe anul 2019, mai mult de 80% din activitățile societății au fost efectuate pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor încredințate de către Sectorul 3. Astfel, condiția prevăzută la art. 31, lit. b) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, este îndeplinită.

Date fiind cele prezentate, procedura de negociere și atribuire a contractului având ca obiect având ca obiect servicii de administrare, mentenanță preventivă și mentenanță corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul „«Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»”, se încadrează în prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 10, alin. 3 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea a emis prezenta notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, pe care o supune aprobării Primarului Sectorului 3 al Municipiului București.

■Avuxa oAi. 3 K.

ONTRACT DE SERVICII

nr..............data........................

 • 1. Preambul

în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Având în vedere prevederile normative menționate in continuare:

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Instrucțiunea nr. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, emisă de Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - alte acte legislative aflate în vigoare la aceasta data.

Ținând cont de:

 • - Nota privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 al Municipiului

București a procedurii de achiziție având ca obiect................................;

s-a încheiat prezentul Contract de servicii între:

Părțile contractante:

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr.191, sector 3, cod fiscal RO4420465,având cont nr..............., deschis la Trezoreria Sector 3,

reprezentată prin Primar Robert-Sorin Negoiță, în calitate de achizitor, pe de o parte, și

B..................................................  cu sediul în.........................., înregistrată la registrul

Comerțului de pe lângă tribunalul

înregistare......................,având cont nr.

prin..............................  având funcția de,


parte.
 • 2. Definiții

  • 2.1. în prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract de achiziție publică- contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante, care are ca obiect furnizarea de produse; contract reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

 • b. Contract de achiziție publică de servicii — contractul care are ca obiect prestarea de servicii;

 • c. achizitor — beneficiarul contractului de prestări servicii, așa cum acestea sunt specificate în anexe. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul achizițiilor publice;

 • d. prestator- persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizare obiectului contractului;

 • e. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

 • f. servicii- servicii ce fac obiectul prezentului contract;

 • g. reprezentanții achizitorului - persoane juridice sau fizice desemnate de Achizitor pentru asigurarea verificării execuției corecte a punerii în funcțiune a produselor livrate sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri legate de contract;

 • h. reprezentantul prestatorului - persoana desemnata de prestator sa primească instrucțiuni în numele acestuia, aprobate de Achizitor;

 • i. document scris - orice document întocmit de achizitor sau prestator, datat, semnat si confirmat de primire, care are legătură cu orice problema intervenita în derularea contractului;

 • j. forța majoră - forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligațiile ce le revin părților, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părți, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a răspunde, eveniment sau circumstanță pe care Părțile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părți și care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părți, potrivit prezentului contract și sunt constatate de o autoritate competentă; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, cutremure, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • k. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

(se adaugă orice alți termeni pe care părțile înțeleg să îi definească pentru contract)

 • 3. Interpretare

  • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

  • 3.3. Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face în conformitate cu documentele contractului.

   3.4. Ca urmare, prevederile contractului

următoarea ordine de prioritate :

 • - Prevederile legii romane ;

 • - Prezentul contract, împreuna cu anexele sale;

Clauze obligatorii

 • 4. Obiectul principal al contractului

  • 4.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile....................................................................................

în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

 • 4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

 • 5. Prețul contractului

  • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este de

........................lei inclusiv TVA, din care TVA lei, reprezentând........................lei exclusiv TVA, conform Procesului-verbal de analiză nr......./........ aprobat prin H.C.L.S 3 nr.

......din.........

 • 5.2. Valoarea finală a contractului, respectiv prețul serviciilor prestate, plătibile prestatorului de către achizitor va fi valoarea totală a serviciilor recepționate conform clauzelor contractuale.

 • 5.3. Sursa de finanțare va fi: Bugetul local și alte surse legal constituite.

 • 6. Durata contractului

  • 6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea acestuia de către ambele părți și până la data de 31.12.2020.

 • 7. Executarea contractului

  • 7.1. (1) Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție si emiterea

Notei de comandă.


 • (2) Garanția se constituie în 5 zile de la semnarea contractului.

 • 8. Documentele contractului

  • 8.1. Documentele contractului sunt:

 • i.    Caietul de sarcini;

 • ii.    Oferta tehnică;

 • iii.    Oferta financiară;

 • iv.   garanția de bună execuție (document ce va fi constituit de către furnizor după semnarea contractului de către ambele părți);

 • v.   Proces-verbal de analiză;

 • vi.   orice acte adiționale la contract, dacă părțile contractante vor consimți să semneze astfel de documente.

 • 8.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

 • 8.3. Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.


Avizat DirecțiaStrategii ți Programe de Dezvoltare Durabili Serviciul Politici, Programe ți Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Șef Serviciu Po        Wan Buzd

Avizat, Direcția Juridicii, Serviciul Legislație ți Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta Vițan
 • 9. Obligațiile principale ale prestatorului

9.1(1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile aferente contractului la standardele și/ sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și Caietul de sarcini cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de acesta și în acord cu legislația incidență.

 • (2) Prestatorul se obligă să mențină prețul serviciilor pe toată perioada de derulare a contractului.

 • (3) Prestatorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.

 • (4) Pe toata durata contractului, prestatorul își asumă obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

 • 9.2. Prestatorul se obligă să dețină atât personal de specialitate, cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

 • 9.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu graficul de îndeplinire a cerințelor contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 9.4. Prestatorul se obligă să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici specializați/ certificați/ autorizați pe fiecare arie de competență pe care sunt implicați.

 • 9.5. Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform cerințelor din Caietul de Sarcini.

 • 9.6. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • i.  reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

 • ii.  daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • 9.7. Prestatorul se obligă ca, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la primirea unei notificări a achizitorului referitor la orice problemă aferentă serviciilor efectuate de către prestator, să remedieze problema notificată și să comunice acest lucru achizitorului printr-un document scris.

9.8 (1) Prestatorul are obligația de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru adoptate în implementarea proiectului.

(2) Prestatorul se obligă să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii și evitarea accidentelor.

9.9. Prestatorul se obligă să respecte perioada de garanție ofertată. în perioada de garanție a serviciilor prestate prestatorul trebuie să asigure remedierea oricărei defecțiuni în maxim 24 ore lucrătoare, de la transmiterea solicitării scrise, prin e-mail sau fax. în acest scop, părțile vor desemna persoane de contact/ responsabile de contract: nume, prenume, e-mail și telefon.

 • 10. Obligațiile principale ale achizitorului

  • 10.1. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul prevăzut la art.5.1. din prezentul contract, către......................................în contul deschis la Trezoreria.................


Avizat

DirecțiaStrategii și Programe de Dezvoltare Durabili Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Șef Serviciu Pompiliu loan Wan Buzdu


 • 10.2. Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile în maxim 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației (procese verbale de constatare/remediere/intevenție).

 • 10.3. (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția prestatorului întreaga documentație necesară pentru ducerea la îndeplinire a contractului.

(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror altor informații transmise prestatorului.

 • 10.4. Achizitorul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementară a Contractului, cu notificarea prealabilă a prestatorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

 • 10.5. Achizitorul are dreptul să sancționeze prestatorul, pentru neîndeplinirea obligațiilor contractual asumate manifestate prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare.

 • 10.6. (1) Achizitorul va recepționa serviciile aferente prezentului contract, prin semnarea de către reprezentanții achizitorului a unui proces verbal de recepție.

(2) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților pe tot parcursul desfășurării contractului, întocmind note de constatare pe care le transmite prestatorului.

 • 10.7. Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul prestatorului pe întreaga durată a prezentului contract în vederea derulării în cele mai bune condiții a serviciilor care fac obiectul contractului.

 • 11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

  • 11.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul un reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale îndomeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul un plătește contravaloarea facturilor în termenul stabilit, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și întrea ceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 12.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.


Avizat

DirecțiaStratcgii și Programe de Dezvoltare Durabili Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu

•EoiniuliU'toaBjyan Buzdutta

 • 12. Garanția de bună execuție a contractului

  • 12.1. Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5%

din valoarea contractului de servicii tară TVA, în valoare de....................lei, în termen de 5 zile

de la semnarea prezentului contract de ambele părți. Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Prestatorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către prestator în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite prestatorului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința prestatorul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

 • 12.2. In cazul în care prestatorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 12.1, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinirea oricărei formalități de către Achizitor.

 • 12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu își îndeplinește sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 12.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

 • 13. Modalități de plată

  • 13.1. Achizitorul se obligă să plătească prețul contractului către prestator în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3, în baza procesului verbal de recepție acceptat de ambele părți.

  • 13.2. Plățile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituțiilor publice și în acord cu graficul de plăți.

13.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligațiilor de către achizitor.

 • 13.4. Plata facturilor fiscale se va face în termenul prevăzut la art. 13.1, după verificarea și acceptarea proceselor verbale de recepție a serviciilor de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea serviciilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

 • 14. începere, recepție, inspecții, teste și verificări

  • 14.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor potrivit art. 7.1 din prezentul Contract.  • 14.2. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta/testa/verifica serviciile prestate, pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract și ale caietului de sarcini.

  • 14.3. Dacă vreunul din serviciile inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar prestatorul are obligația, iără a modifica prețul contractului:

 • i.   de a remedia serviciile refuzate, sau

 • ii.   de a face toate modificările necesare pentru ca serviciile să corespundă specificațiilor.

 • 14.4. Prevederile clauzelor 14.1-14.2 nu îl vor absolvi pe prestator de obligația asumării garanțiilor sau a altor obligații prevăzute în contract.

 • 15. întârzieri în îndeplinirea contractului

  • 15.1. Prestatorul are obligația de a îndeplini prevederile contractului de prestări servicii în perioada stipulată în contract.

  • 15.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenele prevăzute în contract, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei/ perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părților.

  • 15.3. în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de remediere, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

 • 16.Cesiunea

  • 16.1. Prezentul contract va putea fi cesionat numai cu acordul prealabil al Consiliului Local al

Sectorului 3 al Municipiului București. Contractul se va putea cesiona doar către o persoană

juridică care are autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, î prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016.


 • 17. încetarea contractului

  • 17.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

i.la expirarea duratei stabilite prin Contract;

ii .prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin

rezentului


contract și legislației aplicabile;

 • iii. prin acordul scris al părților;

 • iv. în situația în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile;

 • v. prin reziliere unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract.

 • 17.2. încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 17.3. în situația rezilierii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractual neexecutate.

 • 17.4. în situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din contract conform dispozițiilor legale, prestatorul va datora achizitorului daune - interese în cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractual stabilite prin contract.

Avizat

DirecțiaStrategii și Programe de Dezvoltare Durabilii Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu

Pomniliu loun Wan Buzthiga

 • 17.5. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respective, precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 17.6. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 17.7. Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 17.8. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât în deplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. Achizitorul va notifica prestatorul cu cel puțin 5 zile înainte de momentul denunțării unilaterale. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunțării unilaterale a contractului.

 • 18. Rezilierea contractului

  • 18.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de prestări servicii si de a pretinde plata de daune-interese.

  • 18.2. Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar prestatorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate in baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

 • i.   Prestatorul nu prestează servicii de calitate și în conformitate cu caietul de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază defecțiunile apărute în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

 • ii.   în cazul în care împotriva Prestatorului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;

 • iii.    Prestatorul subcontractează serviciile ce fac obiectul contractului;

 • 18.3. Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în

urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invoc’ ”      -   - ;ujp£^ conform termenelor menționate anterior.


 • 19. Ajustarea prețului contractului

  • 19.1. Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.

 • 20. Conflictul de interese

  • 20.1. Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractului, în mod obiectiv și imparțial.

Avizat

DirecțiaStrategii ți Programe de Dezvoltare Durabili Serviciul Politici, Programe ți Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu

Wan Buzdi


Pag. 8 din 1

20.2 (1) Furnizorul garantează că va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație de conflict de interese și va notifica în termen de 5 zile despre această situație, în scris, achizitorului.

(2) în situația în care furnizorul cu care s-a încheiat contractul se află în situație de conflict de interese sau într-o situație care, deși nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării contractului și nu notifică achizitorul conform art. 18.2. alin. (1) asupra situației apărute, aceasta dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul, fără obligația notificării formale a furnizorului.

 • 21. Amendamente

  • 21.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni, de comun acord, modificarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiționale.

  • 21.2. Fără a a duce atingere prevederilor art.20.1, în măsura în care modificări ale legislației achizițiilor publice impun modificarea prezentului contract, aceasta se va realiza unilateral de către achizitor, prin act adițional semnat de către părțile contractante.

  • 21.3. Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

 • 22. Forța majoră

  • 22.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forța Majoră să își îndeplinească oricare din obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării intervenției acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți.

  • 22.2. Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează.

  • 22.3. îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 22.4. Partea contractanta care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 22.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 23. Soluționarea litigiilor

  • 23.1. Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

  • 23.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și prestatorul nu reușesc să resolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze în primă instanță judecătorească competentă potrivit normelor de procedură în vigoare.

Avizat

DirecțiaStrategii și Programe de Dezvoltare Durabili Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Șef ServiciuAvizat,

Direcția Economi Director Execuți Octavian G


 • 24. Dispoziții finale

  • 24.1. în cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-și producă efectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea anulată va conține o obligație esențială pentru validitatea și/sau executarea contractului.

  • 24.2. în cazul fuziunii/divizării sau schimbării formei juridice a uneia dintre părți aceasta are obligația de a aduce la cunoștința celeilalte părți modificările survenite în actele constitutive ale societății în timp util, în vederea stabilirii de comun acord a succesorului legal al acestei părți contractante.

  • 24.3. Fuziunea/divizarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părți nu afectează executarea contractului, obligațiile părții fiind în totalitate și în indivizibilitate preluate de unul dintre succesorii/succesorul acesteia.

  • 24.4. Prevederile contractuale referitoare la același aspect, dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole.

 • 25. Răspunderea contractuală

  • 25.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • 26. Limba care guvernează contractul

  • 26.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

 • 27. Comunicări

27.1(1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 27.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 27.3. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

 • 27.4. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 27.5. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

 • 27.6. Notificările verbale nu se iau înconsiderare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente, M 4/y>


 • 28. Legea aplicabilă contractului

28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.Avizat, Direcția Economi Director Execuți Octavian G

Pag. 10 din 11

 • 29. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului: -din partea prestatorului:.....................................................................................

-din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului București..........................

Părțile au înțeles să încheie azi pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul


PRESTATOR,Avizat

DirecțiaStrategii ți Programe de Dezvoltare Durabila Serviciul Politici, Programe ți Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 Oîi) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cablnetprimarg) pritn2rie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr........W

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Servicii de administrare, mentenanțâ preventivă și mentenanță corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»"

în vederea asigurării unui climat de ordine și liniște publică prin acțiuni preventive ce au avut ca scop respectarea normelor de conviețuire socială, Sectorul 3 al Municipiului București implementează proiectul „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»", care vizează extinderea sistemului de supraveghere video gestionat de către Sectorul 3 cu un numpr de 1098 de camere de supraveghere video și echipamentele conexe.

Implementarea sistemului se face etapizat, astfel încât să fie permisă decontarea parțială a lucrărilor. Echipamentele, serviciile și lucrările se predau/recepționează pe fiecare etapă în parte.

Serviciile de administrare, mentenanță preventivă și mentenanță corectivă reprezintă serviciile prin care sunt înlocuite, reparate, refăcute, după caz, echipamentele montate prin extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3» sau o lucrare efectuată pentru sistemul de supraveghere video și care prezintă o deficiență ce induce o funcționare necorespunzătoare, în perioada de mentenanță.

Date fiind cele prezentate, precum și pentru asigurarea bunei funcționări a echipamentelor și a lucrărilor recepționate - cât și a celor care urmează a fi recepționate, este necesară achiziția unor "servicii specializate de administrare, mentenanță preventivă și mentenanță corectivă a sistemului de supraveghere video instalat în cadrul obiectivului de investiții „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3».

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București si HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L a înaintat anunțul de intenție nr. 1547/05.06.2020 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, cu nr. 380108/CP/05.06.2020 prin care îsi exprima intenția de a participa la procedura de atribuire a contractului având ca obiect "Servicii de administrare, mentenanță preventivă și mentenanță corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»"

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector3.

CABINET PRIMAR

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L, societate care are ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisibilă, cu o valoare de 241.920,00 lei exclusiv TVA, respectiv 287.884,80 lei inclusiv TVA.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.397827/22.06.2020 al Direcției Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.


TELEFON (Ofej 021) 34O4OH/34*   11     (004 021} 318 03 O4.E’fe£AIL pr0iettetbprimarie3.ro

Șos. Mihaî Bravu nr. 4281 Sector 3, 030328, București

RAPORT DE SPECIALITATE NR. 397827/22.06.2020

privind atribuirea către S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a contractului având ca obiect servicii de administrare, mentenanță preventivă și mentenanță corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în

Sectorul 3»”

în vederea asigurării unui climat de ordine și liniște publică prin acțiuni preventive ce au avut ca scop respectarea normelor de conviețuire socială, Sectorul 3 al Municipiului București implementează proiectul „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectarul 3»”, care vizează extinderea sistemului de supraveghere video gestionat de către Sectorul 3 cu un numpr de 1098 de camere de supraveghere video și echipamentele conexe.

Implementarea sistemului se face etapizat, astfel încât să fie permisă decontarea parțială a lucrărilor. Echipamentele, serviciile și lucrările se predau/recepționează pe fiecare etapă în parte.

Serviciile de administrare, mentenanță preventivă și mentenanță corectivă reprezintă serviciile prin care sunt înlocuite, reparate, refăcute,etc., după caz, echipamentele montate prin Extinderea proiectului {(Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3» sau o lucrare efectuată pentru sistemul de supraveghere video și care prezintă o deficiență ce induce o funcționare necorespunzătoare, în perioada de mentenanță.

Date fiind cele prezentate, precum și pentru asigurarea bunei funcționări a echipamentelor și a lucrărilor recepționate - cât și a celor care urmează a fi recepționate, este necesară achiziția unor servicii specializate de administrare, mentenanță preventivă și mentenanță corectivă a sistemului de supraveghere video instalat în cadrul obiectivului de investiții „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3».

Societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L. a fost înființată prin HCLS3 nr. 355/25.09.2017 și are ca scop principal prestarea de servicii în Tehnologia Informațiilor. Domeniul de activitate principal - conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) - este reprezentat de „6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul.” De asemenea, S.C. Internet și Tehnologie S3 S.R.L. are ca activități secundare (CAEN REV. 2) următoarele:

 • - 9512 - Repararea echipamentelor de comunicații;

 • - 9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;

 • - 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securitate;

 • - 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă;

-6110- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;

Date fiind cele prezentate, procedura de achiziție demarată de către Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea s-a făcut cu respectarea:

 • -  art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul

3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică întemeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Având la bază prevederile HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și în conformitate cu principiul economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate, comisia de analiză, numită prin Dispoziția nr. 2665/16.06.2020 a Primarului Sectorului 3 al Municipiului București, a verificat condițiile de eligibilitate și a analizat documentația și declarațiile depuse de către ofertant.

Ca urmare a acestei verificări, comisia de analiză a constatat că documentele înaintate de către S.C. Internet și Tehnologie S3 S.R.L. (ofertă tehnică, ofertă financiară și documente de calificare) sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din documentația de atribuire.

în consecință, comisia de analiză a declarat oferta depusă de S.C. Internet și Tehnologie S3 S.R.L. ca fiind admisibilă, cu o valoare de 241.920,00 lei exclusiv TVA, din care TVA în valoare de 45.964,80 lei, rezultând o valoare totală de 287.884,80 lei inclusiv TVA..

Având în vedere procesul verbal final al comisiei de analiză nr. 397590/22.06.2020, precum și notă justificativă nr. 397601/ 22.06.2020 a Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, considerăm că au fost întrunite condițiile legale pentru atribuirea către S.C. Internet și Tehnologie S.R.L., în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016, a contractului având ca obiect servicii de administrare, mentenanță preventivă și mentenanță corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»”.


Nr. 397834/22.06.2020

Către,

Cabinet Primar

TELEFON (004 OâlJ 34O 4.0 11/34111 ?AX (004 021) 318 03 04 E-MAIL praiecta^primariejjo

Șan. Mi hat Bravo nr. 428, Sector 3,030328, BucureștiRef. la: proiectul de hotărâre privind atribuirea către S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a contractului având ca obiect servicii de administrare, mentenanță preventivă și mentenanță corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»”

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 397827/22.06.2020 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, nota justificativă nr. 397601/22.06.2020 a Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și proiectul de HCLS3 privind încheierea contractului având ca obiect servicii de administrare, mentenanță preventivă și mentenanță corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»”


întocmit,

Mihai Boțea


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ......de pe m-diuta dc zi A

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/ejltawdlnare din data de

Comisia de stadii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.............., a analizat proiectai de hotărâre înscris la punctul ....'5........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, PĂUNI£Ă_ADRIANA

MEMBRI:      I

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONTARU VALERICA

9

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordw^a-suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extr^ordinare din data de ...Trr.Sl..

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul            de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/exțraerdfioare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA


MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA >

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICÂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN