Hotărârea nr. 195/2020

HCLS3 nr.195 din 23.06.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștl nr. 19*1, Sector 3, București www.primarlo3.ro

HOTĂRÂRE

privind atribuirea către societatea AS3 -Administrare Străzi S3 SRL

a contractului ce are ca obiect “Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare parc tematic în Parcul Pantelimon”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,

precum și pentru modificarea fi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 23.0ti.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.398353/CP/22.06.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.396745/22,06.2020 al Direcției Investiții Achiziții si învățământ -Serviciul Investiții, Lucrări Publice;

 • -  Proces verbal nr.396256/19.06.2020 al Comisiei de analiză;

 • -  Nota justificativă nr.396742/22.06.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a societății AS3 -Administrare Străzi S3 -SRL;

 • -  HCLS3 nr.175/27.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Amenajare Parc Tematic în Parcul Pantelimon”;

 • -  Adresa nr. 396750/22.06.2020 a Direcției Investiții, Achiziții si învățământ - Serviciul Investiții, Lucrări Publice;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare;

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

— Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin, (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma procesului verbal de analiza și atribuire, întocmit de Comisia de analiză a ofertei finale depuse de către societatea AS3 -Administrare Străzi S3 SRL, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArL2. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea AS3-Administrare Străzi S3 -SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect “Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare parc tematic în Parcul Pantelimon ”, în valoare totală de 69.663.671,06 lei inclusiv TVA și încheierea contractului prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății AS3 -Administrare Străzi S3 -SRL, să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului având ca obiect "Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare parc tematic în Parcul Pantelimon ”, în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art.5. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze contractul, iar Direcția Investiții, Achiziții și învățământ să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții, Achiziții și învățământ și societatea AS3 -Administrare Străzi S3 SRL, vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

NR 195

DIN 23.06.2020
4. la 3 m)i. 1*367/3.00.âoJto

Nr. 396256/19.06.2020


PROCES VERBAL DE ANALIZA

a ofertei depuse iii cadrul prccedurii de atribuire a contractului având ca obiect Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții “Amenajare parc tematic in Parcul

PantellrKon”

întreprinderea publică invitată: AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

Valoarea estimată din documentele aferente procedurii:

Prin H.C.L.S. 3 nr.175/27.05.2020 s-au aprobat principalii indicatori tehnicc-economici ai obiectivului de investiții, astfel:

Valoarea totala a lucrărilor de investiție : 72.231.457,70 lei inclusiv TVA

din care constructii-montaj (C+M): 51.025.807,93 lei inclusiv TVA

Prin documentația de atribuire întocmită de către Direcția Investirii, Achiziții si Invatamant s-a estimat valoarea contractului astfel:

Proiectul tehnic 1.818.240,20 lei inclusiv TVA

Execuție lucrări 67.920,954,97 lei inclusiv TVA

Documentele depuse în cadrul ofertei:

 • a) Documentele de calificare

 • b) Propunerea tehnică

 • c) Propunerea financiară

încheiat astăzi, 19.06.2020, cu ocazia ședinței de analiza a ofertei depuse de AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 SJLL. înregistrată la Primăria Sector 3 cu 393623/18.06.2020 (înregistrată la întreprinderea publică cu nr. 456/18.06.2020).

Comisia de analiza numită prin Dispoziția nr. 2659/16.06.2020 compusă din:

Președinte- CLAUDIU Ml HAI

Secretar - IVAN GEORGETA


Membru - GAVRILA CAMELIA DANA

Membru- EMILIACARABULEA

Membru- VASILE1RJNA VALENTIN A

Membrii supleanți:

CONSTANTA ILE

STRAT ANDREI CONSTANTIN

PAR VAN ALEXANDRA ROXANA

CR1STINA MARIA SERBAN

D-na PARVAN ALEXANDRA ROXANA in calitate de membru supleant o înlocuiește pe d-na VA SILE IRINA VALENTINA in calitate de membru.

Președintele Comisiei face precizarea că această procedură s-a organizat ta baza:

Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -   Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București Ia încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;

Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 306 /13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cursul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al municipiului București a contractelor /acordurilor -cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, aprobata prin

Având în vedere:

Anunțul de intenție al Societatea AS3-ADM1N1S1KAKE STRaZI S3 S.R.L. nr. 418/09.06.2020 înregistrat la Sectorul 3 ai Municipiului București- Cabinei Primar sub nr. 381480/09.06.2020;

 • -   Nota nr.382875/10.06.2020 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Direcției Investiții Achiziții și învățământ, aprobata de către Primarul Setoruhii 3;

Modelul de contract, Caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3, înregistrate sub nr. 386962/12.06.2020, in vederea atribuirii contractului către Societatea AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L avand ca obiect proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții "Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon”

Referatul nr. 387050/12.06.2020 emis de Direcția Investiții, Achiziții și învățământ privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii in vederea atribuirii contractului, în baza art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către Societatea AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L., avand ca obiect proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții “Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon”

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 34/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul financiar 2020 al Societății AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L

Includerea ta Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr. 383177/10.06.2020 a contractului și u modalității de atribuire.

Invitația de participare nr. 387084/12.06.2020

Dispoziția de numire a comisiei de analiza nr. 2659/16.06.2020 emisă de către Primarul Sectorului 3;

 • -  Oferta depusă de Societatea AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L. înregistrată la Primăria Sector 3 cu nr. 393623/18.06.2020;

Procesul verbal de deschidere nr. 393744/18.06.2020;

Comisia de analiza s-a întrunit astazi 19.06.2020 la sediul Primăriei Sector 3 in vederea evaluării ofertei depuse de către Societatea AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L.

Comisia de analiza a trecut la verificarea și evaluarea îndeplinirii condițiilor de participare, depuse de către ofertant astfel:

A C ALIFICAREA OFERTANTUL.IU

Societatea AS3-ADMINISTRARE STRAZI 83 S.R.L.a depus următoarele înscrisuri solicitate prin documentația de atribuire:


Cerința minimă de calificare

Documentele solicitate

Documente depuse de ofertant ca urmare a Invitației de participare nr, 387084/12.06.2020

Observații

Situatia personala a ofertantului

a) Declarație privind îndeplinirea cumulativa a eondițnlar prevăzute de art 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (completarea Formularului 1)

Formularul 1

Declarație       FN/18.06.2020,

semnata si stampilata, pag. 1

Cerință îndeplinită

b) Declarație privind identificarea conflictului de interese (completarea Formularului 2)

Formularul 2 Declarații       FN/18.06.2020,

semnata si stampilata , pag/2

Cerință îndeplinită

c) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plate impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat ete.) în termen de valabilitate la momentul prezentării/ Declarație pe proprie răspundere privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat

-Certificat de atestare fiscală emis de     ANAF     cu     nr.

2160905/10.06.2020 prin care declara ca Societatea nu este înregistrată cu datorii privind obligațiile fiscale si alte obligații bugetare la bugetul general consolidat.

pag 5-7.

- Certificat de atestare fiscala emis de DG1TL Sectar 3 cu nr. 1971874/04.06/2020, nu figurează cu creanțe bugetare dc plata scadente către bugetul local la data întocmirii, pag. 4

Cerință îndeplinită

d) QUX

Oficiul National al Registrului Comatului      -      CUI

37804080/21.06.2017; Certificat de înregistrare seria B nr. 3480874/ 28.02.2018, pag-3

Cerință îndeplinită

e) Actul constitutiv al societății actualizat

Act constitutiv al societății din data 11.05.2020, pag. 8-24

Cerință îndeplinită

f) Hotărârea CLS3 de înființarea societății

Hotărârea      CLS3       nr.

241/12.06.2017 + Anexe, pag. 25-68

Cerință îndeplinită

Operatorul economic ce depune oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se vor prezenta și informații legate de structura acționariatului, reprezentanții legali, obiectul de activitate, reale și actuale la momentul prezentării ofertei.

Notă:

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent Iw codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.

Certificat Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerțului                  nr.

316970/04.06.2020, pg.69-74

Activitate principală: 4211- Lucrări de construcție a drumurilor si autostrăzilor

/ ♦/        v \

i ww r i

1 — IH&sIvilF'f 1 j l

1 oi                   □ i

\ A r         i

Cerință îndeplinită

_2.

Capacitatea economica si financiara

a)Cifra de afaceri/ Hotărârile CLS3 privind aprobarea programului de activitate pe anul în curs și anii anteriori/orice alte documente, din care să rezulte că mai mult de 80% din activitatea întreprinderii publice este efectuată în vederea îndeplinirii sarcinilor care i-au fost încredințate de Sectorul 3

bjdocumente din care să rezulte experiența similară, respectiv îh construcții civile

a)- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 34/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul financiar 2020 al Societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.RX, pag75-106

Hotărârea C.L.S.3 nr. 251/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 si a programului de activitate pe anul 2019 + anexe, pag. 107-237

- Declarație pe proprie răspundere semnata de Președintele Consiliului de Administrație -Roxana Balaceanu, prin care declara ca societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L isi desfasoara mai mult de 80% din activitatile sale in vederea îndeplinirii sarcinilor care i-au fost încredințate de către Sectorul 3 al Municipiului București.

b) documente experiența similara:

Contract de lucrări nr. 255362/19.11.2018 avand ca obiect - Modernizarea si reabilitarea Parcului Pantelimon (proiectare si execuție ) pag.238-252

Cerință îndeplinită

3.

Capacitatea tehnică și/sau profesional £

a) Declarație privind efectivul mediu al personalului angajat și al cadrelor de conducere (completarea Formularului 3)

Formularul 3 FN/18.06.2020, semnat si stampilat

Personal angajat in anul 2019-116, din care personal de conducere 3 pers.

Personal angajat in anul 2020-97, din care personal de conducere 3 pers.

Pag. 253

Cerința îndeplinită

b) Declarație și Lista     privind

personaluVorganlsmul tehnic de peciaMtete de care dispune operatorul pentru îndeplinirea contractului (completarea Formularului 4)

Formularul 4FNZ 18.06.2020 + anexa 1, semnat si stampilat

Pag.254-256

Cerință îndeplinită

Lista referitoare la personalul/ organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea contractului, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, cu modificările și completările ulterioare trebuie să cuprindă cel ațin următorul personal:

Anexa 1 la Formularul 4, semnata si stampilata

SI         V\ ___-

Cerință îndeplinită

Manager de proiect

1 —i                            i 1

i -V              F 1Managerul de Proiect trebuie să aibă toate abilitățile necesare și posibilitățile pentru îndeplinirea adecvată a celor de mai jos.

Manager de proiect IVASCU CONSTANTIN -VALENTIN

Documente:

 • - Contract individual de munca nr. 587/29,05.2020

 • - Diploma de inginer seria IA nr. 0034213/3138/28.06.2017-Domeniul de studii -Inginerie industriala, emisa de Universitatea Politehnica București;

 • - Fisa postului

 • - CV

pg. 257-267


Cerință îndeplinită


Managerul de proiect, în îndeplinirea obiectului prezentului contract, are următoarele atribuții;

0 coordonează și integrează în planul genera] de execuție toate activitățile de execuție aferente devierilor de rețele și managementul traficului pe durata execuției;

B coordonează activitățile dîn cadrul proiectului supervizând direct echipele tehnice, consultanții și pe alți colaboratori implicați;

c stabilește relații de colaborare pe termen lung cu părțile implicate în executarea proiectului;

° asigură resursele necesare bunei desfășurări a proiectului;

« monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse conform graficului de execuție și termenul final impus de Beneficiar și redactează rapoarte lunare către acesta cu respectarea datelor prevăzute în contract;

0 asigură circulația informației în cadrul proiectului, organizând periodic întâlniri cu echipa de proiect și Beneficiar;

n asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și informează la timp echipa de management despre problemele apărute și pe care nu le poarte rezolva la nivelul sau;

D arhivează corespunzător toată documentația legata de proiect;

c răspunde de rezolvarea prompta a problemelor de comunicare ce apar în cadrul activităților proiectului;


° răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din domeniul sau de activitate;

c asigura un climat de colaborare intre toți angajații implicați în proiect;

D răspunde de gestionarea resurselor umane și materiale conform cu planificarea proiectului, precum și alocarea lor corecta activităților proiectului;

n Organizează și prezidează întâlnirile cu echipele de proiectare, fixează agenda întâlnirilor, întocmește și emite minutele sau procesele verbale de ședința aferente acestor întâlniri

B Monitorizează periodic evoluția conform Graficului de execuție al lucrărilor,

G Asigură legătura cu Proiectantul general pentru a asigura implementarea adecvată a specificațiilor din cadrul documentației proiectului.

 • ■  Verifică listele de cantități din proiectul predat de Proiectant

D Prezintă un raport lunar scris Clientului, descriind evoluția lucrărilor conform Graficului de execuție, o evaluare a zonelor de risc și recomandările pentru respectarea termenelor de execuție stabilite.

D Stabilește un program de întâlniri pentru etapa de construcție agreată împreună cu toate părțile. Asigură supravegherea zilnică și coordonarea lucrărilor împreună cu supraveghetorii de șantier ai antreprenorilor de specialitate.

 • ■  Respecta legislația în vigoare aplicabilă în îndeplinirea tuturor obligațiilor sale ce fac obiectul prezentului contract

E Monitorizează graficul de execuție al fazelor de proiectare astfel încât acestea să se încadreze în graficul general de execuție al întregului proiect.

° Monitorizează periodic evoluția lucrărilor fată de programul de construcție-GRAFICUL DE EXECUȚIE AL LUCRĂRILOR stabilit cu Clientul pentru a verifica dacă evoluția lucrărilor se conformează acestuia.


" Managerul de proiect asigură și verifică prin personalul autorizat: măsurătorile cantităților executate, calitatea lucrărilor, confirmă și avizează situațiile de lucrări precum și termenele de execuție ale acestora, astfel încât graficul de execuție să fie în deplină concordanță cu graficul de execuție general stabilit cu Clientul.

° Ia măsuri pentru respectarea termenelor de execuție;

° Monitorizează și răspunde de notificarea personalului abilitat despre valabilitatea autorizațiilor de construire astfel încât acestea să nu își piardă termenul de valabilitate pe toata perioada de execuție a construcțiilor

■ Participă la întâlniri săptămânal și ori de cate ori va fi nevoie, va întocmi și emite procesul-verbal șî lista activităților privind execuția lucrărilor

a Prezintă un raport lunar scris Clientului, descriind evoluția lucrărilor conform Graficului de execuție, o evaluare a zonelor de risc și recomandările pentru respectarea termenelor de execuție stabilite

Finalizează și întocmește contabilizarea finală (generală) a proiectului.

/ V

/ s/

1 el

1 -1

1 \ \

Mb:

—--— ..      \ -G\

Șef de șantier

- studii superioare ih domeniu: experiență profesională specifică: cel puțin 1 (un) proiect/contract de execuție lucrări (indiferent de obiect) la nivelul căruia să fi desfășurat activități similar;

Sef de șantier:

POPA COSTEL

Documente:

 • - Contract individual de munca nr. 459/11.11.2019

 • - Autorizație diriginte șantier nr. 00015693/04.05.2010,ptr domeniul CCIAMS, categoria B, emisa de ISC.

-Fisa postului

-cv,

pg. 268-278

Cerința îndeplinită

Inginer specializarea construcții civile:

absolvent studii superioare în domeniul construcții civile, cu vechime în execuția lucrărilor de minim 3 ani, care va răspunde de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

Inginer specializarea construcții: MELINTECOSTIN

Documente:

 • - Contract individual de munca nr. FN/14.10.2019

 • - Diploma de Licența seria C nr. 0017661/58/27.052011, specializarea - Inginerie civila - in limba franceza.

 • - Fisa postului

-CV

Pag. 279-288

Cerință îndeplinită

Inginer specializarea instalații pentru construcții: absolvent studii superioare instalații pentru construcții, care va răspunde numai de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

Inginer specializarea instalații pentru construcții

COLTEANU PETRUT

 • - Contract individual de munca nr. 557/07.04.2020

 • - Diplomă inginer Scria I nr. 0002518/408/23.05.2012, Specializarea- Instalații pentru construcții,

 • -  Certificat de absolvire nr. 428/25.08.2012 pentru cursul

Cerință îndeplinită

Manager al sistemului de Management de Calitate -Mediu; -CV

-Fisa postului pg.289-300

- Inginer specializarea instalații electrice- atestat A.N.R.E;

Inginer specializarea instalații electrice:

MUNTEANU DANIEL Documente:

 • - Contract individual de munca nr. 401/07.06.2019;

 • - Diploma de Studii Aprofundate

 • - seria F nr.

0007204/1579/15.12.2005, Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor -Autorizație RTE

nr .00002524/22.09.2017 pentru domeniile

 • 6.1- Instalații electrice

 • 8.1- Rețele electrice;

 • - Legitimație RTE nr.

00002524/22.09.2017, valabila pana la 22.09.2022;

 • - Adeverința ANRE nr. 201712101/11.11.2017 de electrician autorizat, valabilitate pana la 11.11.2022;

 • - Fisa postului

Pag. 301-312

Cerință îndeplinită

- Responsabil CQ: 18/01/1995, privin modificările si cc prezenta decizie de

i V

I c/ 1 U\

conform d calitai impietați numire

iii

Legii nr. 10/1995 din ea în construcții, cu le ulterioare: se va sau echivalent;

yA

y» 1

Li 9

i

Responsabil CQ MUSTATEA DORINA Documente:

 • - Decizia de numire responsabil CQ nr.521/08.04,2020

 • - Fisa postului

-CV

-Certificat      de     absolvire

Nr.2011/2019 privind cursul de Sistem de Management Integrat conform standardelor: SREN ISO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2015; SR ISO 45001:2018

 • - Certificat de absolvire curs -Manager al Sistemelor de Management al Calitatii nr. 570/28.07.2016;

 • - Certificat nr. 2/05/16/110/2015 pentru - Manager calitate;

Pg. 334-338

Cerință îndeplinită

 • - Responsabil RTE

 • - să fie atestat de către organismul abilitat, ca Responsabil tehnic cu execuția (RTE), pentru domeniile aferente proiectului. Se va prezenta

Responsabil RTE: 1.PLUHOV1CI SERG1U -Contract individual de munca nr. 77/29.05.2018;

Cerință îndeplinită

atestatul / legitimația in. termen de valabilitate, -Autorizație responsabil tehnic cu conform legislației in vigoare.                     execuția Nr.

00000190/10.04.2017, ptr domeniile:

1.1,2.1,2.3,3.1, 9.1;

- Diploma inginer nr.

268662/13183/15.03.1977,

Specializarea - cai ferate drumuri, poduri;

Legitimație RTE nr.

00000190/10.04.2017, valabilitate pana la 10.040.2022

Persoană responsabilă SSM: certificare responsabil SSM sau echivalent, în conformitate cu prevederile legale.c) Declarație pe proprie răspundere și Lista privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice ce vor fi deținute, indiferent de


2.RADUCANU VICTOR MEHAIL Documente:

 • - Contract individual de munca nr. 430/26.09.2019

 • - Diplomă inginer Seria I nr.0002159 /58/28.04.2011-domeniul Ingineria instalațiilor,

 • - Autorizație responsabil tehnic cu execuția nr. 00002966 /09.08.2018 ptr domeniul 6.2

 • - Legitimație RTE nr. 00002966 /09.08.2018, valabila pana la 09.08.2023;

-CV semnat,

pg. 326-333___________________

CIOBANU CONSTANTIIN Documente:

 • - Contract individual de munca nr. 444/18.10.2019;

 • - Certificat de absolvite Seria I nr. 00156261/15097/25.02.2014 pentru competente - Coordonator in materie de sănătate si securitate in munca;

 • - Diploma inginer Seria D nr. 2584/422/17.06.1986;

 • - Diploma de Mașter Seria I nr. 0035624/20/14.07.2011, Specializarea - Managementul sanalalii si securității in munca;

 • - Certificat de participare curs -Certificat SSM

Pag. 319-325___________________

Formularul nr. 5

Declarație privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care va dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.


Cerință îndeplinită


Cerință îndeplinita


modalitatea juridică, (completarea Formularului

5)


Notă: se vor respecta normativele tehnice în vigoare pentru punerea în operă a tuturor materialelor.


Standarde de asigurare & calitafii si de protecție a mediului


Modul de prezentare a propUtuerH tehnice


Modul de prezentare


» propunerii financiare


a) Proccduri/manual de calitate/activitate procedurala, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unui certifiicat SR EN ISO 9001 sau certificat emis de un organism de certificare.

pag. 339

Anexa la Formularul 5 Lista privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care va dispune operatorul economic pentru               îndeplinirea

corespunzătoare a contractului, pag 340-341___________________

- Certificat SR EN ISO 9001/2015 nr. 11307/25.01.2018 cu valabilitate pana la 24.01.2021, pag.358Cerința îndeplinita


b)Procedurile de lucru, activitate procedurală, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 14001 sau certificat emis de un organism de certificare.

Ofertantii vor întocmi propunerea tehnica astfel încât sa asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele/specilicațiile (inclusiv tehnice) prevăzute în cadrul caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta.

Propunerea tehnica se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertei să permită identificarea lâcilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu cerințele caietului de sarcini.______________________

Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat. Executantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la prețul contractului, conform formularului de ofertă și anexele acestuia.

-Certificat SR EN ISO 14001/2015 ar. 5231 /25.01.2018 cu valabilitate pana la 24.01.2021, pag. 359


Oferta financiară va fi exprimată în lei cu evidențierea separată a TVA.

Se vor prezenta centralizatoarele pe obiecte și al investiției, devizele ofertă și listele de echipamente și resurse materiale, forța de muncă, utilaje si transport, ce au la bază listele de cantități (antemăsuratorile) întocmite de către ofertant după cum urmează: FI, F2, F3, C6, C7, C8, C9 si F4.

In cazul in care pentru realizarea obiectivului contractului sunt necesare noi categorii de lucrări, acestea vor face obiectul unei negocieri intre parti, ulterior aprobării noilor categorii de lucrări de către Primarul Sectorului 3, preturile aferente acestora fiind aprobate ulterior prin Hotărâre de către Consiliul Local Secte

Propunerea tehnica este prezentata intr-o maniera organizata, in conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

Propunerea tehnică - pag.360-361


Cerința

Îndeplinita


Ofertantul a prezentat propunerea financiara cu toate informațiile solicitate cu privire la prețul contractului,            conform

documentației de atribuire.


Cerința îndeplinita.


Oferta financiară a fost exprimată în lei, făta TVA si a fost prezentata sub forma unui deviz general, conform indicatorilor tehnico-economici aprobați pentru obiectivul de investiții Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon. Pg.229-245


In conformitate cu cerințele caietului de sarcini întocmit de către Direcția Investirii, Achiziții si Invatamant-Serviciul Investirii, Lucrări Publice, acesta a prevăzut faptul ca, numai ca urmare a inchâerii serviciilor de proiectare aferente obiectivului de investiții Parc tematic in Parcul Pantelimon (servicii ce fac parte din obiectul contractului ce seLa recapitulația devizului se vor folosi coeficienții stabiliri de lege precum si coeficienții proprii ai executantului ( cheltuieli indirecte).


Propunerea financiară va include toate costurile si orice cheltuieli legate de execuție, manipulare, procurare, transport, depozitare, testare, punere în funcțiune inclusiv probe tehnologice, eventualele remedieri în perioada de garanție și orice alte cheltuieli până la recepția finală, inclusiv cheltuieli cu contractul de salubrizare (pentru transportul, descărcarea și nivelarea deșeurilor si molozului la gropile oficiale) și alte cheltuieli și taxe considerate necesare realizării obiectivului de investiții, conform cerințelor cuprinse în caietul de sarcini si anexe.


Propunerea financiare are caracter ferm obligatoriu, din punctul de vedere conținutului pe toată perioada de valabilitate.


Și

al


B. EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE


atribuie prin prezenta procedura), ofertantul va prezenta centralizatoarele pe obiective si al investiției, devizele ofertă și listele de echipamente și resurse materiale, forța de muncă, utilaje sî transport, ce au la bază listele de cantități (ante măsurat ori ie) rezultate in urma fazei de proiectare.


Noul deviz oferta rezultat va fi supus aprobării Consiliului Local a Sectorului 3 anterior emiterii ordinului de începere a lucrărilor,


Valoarea noului deviz oferta se va încadra in indicatorii tehui economici aprobați.Comisia de analiza a verificat propunerea tehnica in sensul corespondentei cu prevederile cerințelor minime prevăzute caietului de sarcini si instrucțiuni pentru ofertare, direcția de specialitate care a solicitat demararea prezentei proceduri fund răspunzătoare pentru constinutui documentelor anterior menționate (valoare estimata, cantitati, specificații tehnice), precum si încadrarea prețului total ofertat in valoare estimata pentru realizarea contractului.

In urma desfășurării procesului de evaluare a propunerii tehnice, in raport cu cerințele caietului de sarcini si pe baza informațiilor prezentate in propunerea tehnica, comisia de analiza, a constatat următoarele:

- Societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin propunerea tehnica prezentata, aceasta fiind conforma cu cerințele înscrise în caietul de sarcini si instrucțiunile de ofertare.

Comisia de analiza a trecut la verificarea si evaluarea propunerii financiare depusa de către ofertant, astfel:

C. EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara a fost evaluata de comisia de analiza pentru a verifica corelarea acesteia cu prevederile documentației de atribuire, ale Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 175/27.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-cconomici aferenp obiectivului de investiții "Amenajare Parc Tematic în Parcul Pantelimon”, precum si prin raportare la cerințele Caietului de sarcini si ale Anexei acestuia (Instrucțiuni pentru ofertanti).

Prin H.C.L.S. 3 nr.175/27.05.2020 s-au aprobat principalii indicatori tehnico-econornici ai obiectivului de investiții, astfel:

Valoarea totala a lucrărilor de investiție : 72.231.457,70 lei inclusiv TVA,

din care construcții-montaj ( C+M) 51.025.807,93 lei inclusiv TVA

Având in vedere ca obiectul contractului ce se atribuie prin prezenta procedura cuprinde doua faze, respectiv servicii de proiectare si execuție de lucrări, si ținând cont de prevederile exprese ale caietului de sarcini prin care s-a prevăzut ca „(..,) urmare încheierii etapei de proiectare din care vor rezulta listele de cantitati pe fiecare categorie de lucrări ce utmeaza a fi puse in opera se va reface devizul oferta in conformitate cu acestea. Noul deviz oferta rezultat va fi supus aprobării Consiliului Local a Sectorului 3 anterior emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Valoarea noului deviz oferta se va încadra in indicatorii tehnico-econornici aprobați.", la acest moment, evaluarea oferetei financiare s-a realizat numai prin raportare la indicatorii tehnico-economici aprobați, respectiv încadrarea ofertei in valorile aprobate, urmând ca după faza dc proiectare oferatul, sa prezinte centralizatoarele pe obiective si al investiției, devizele oferta si listele de echipamente si resursele materiale, forța de munca, utilaje si transport (FI, F2, F3, C6, C7, C8, C9 si F4).

Propunerea financiara a fost prezentata sub forma unui deviz general, aceasta incadrandu-se in valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați.

Totodată, s-a analizat și corespondenta acesteia cu propunerea tehnică a ofertantului.

Propunerea tehnica si propunerea financiara fac parte componenta din oferta .

Elementele principale ale ofertei financiare prezentata de către AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3SJR.L.

Valoarea ofertei (exclusiv TVA)

58.540.980,05 iei.

Valoare TVA.:

11122.771,01 tei

Valoarea ofertei inclusiv TVA

69,663.671,06 tei

Durată de prestare:

Servicii de proiectare : 75 zile lucratoare de la emiterea Notei de Comanda cu posibilitatea finalizării in avans pentru Proiectul Tehnic.

l Execuția lucrărilor: 12 luni de la emiterea ordinului de începere, pentru execuție.

1 Nr.

| ert

Obiectiv

Valoare estimata

Valoare ofertanta de Societate» AS3-

ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

Lei fara TVA

Lei cu TVA

Valoare lei exclusiv TVA

Valoare lei TVA

Valoare totala lei inclusiv TVA

i.

Servicii de proiectare (documentarii tehnice, DTAC, verificare tehnica, PT+DE, Management de proiect, consultanta, asistenta)

1.527.932,94

1.818.240^0

1.466.832,30

278.698,14

1.745.530,44

2.

Lucrări de execuție

57.076.432,74

67.920.954^7

57.074.067,75

10.844.072,87

67.918.140,62

TOTAL

58.604.365,68

69.739.195,17

58.540.900,05

11.122.671,01

69.663.671,06

Având in vedere ca, la data încheierii prezentului proces verbal, evaluarea ofertei financiare depuse de către AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. se face numai prin raportare la indicatorii tehnico- economici aprobați de către autoritatea deliberativa a Sectorului 3, precum si Ia valoarea estimata de către Direcția Investiții, Achiziții si Invatamant, propunerea financiara prezentata de către Societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L se incadreaza in indicatorii tehnico-economici aprobați prin H.C.L.S.3 nr. 175/27.05.2020 pentru obiectivul de investiții -"Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon” si in valoarea estimata de către direcția anterior menționata.

Din analiza documentelor, Comisia de analiza constată că ofertantul a îndeplinit cerințele din Caietul de Sarcini prin propunerea financiară prezentată, aceasta încadrandu-se în valoarea estimata pentru realizarea contractului avand ca obiect proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții “Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon".

Având în vedere cele mai sus menționate, comisia de analiza a constatat că sunt îndeplinite cerințele solicitate.

Urinare celor expuse mai sus.

COMISIA DE ANALIZA

numită prin Dispoziția nr. 2659 din data 16.06.2020, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(3) din Anexa Hotărârii Consiliului Local Sectar 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor art.31 din Le privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, formulează următoarele:

 • 1. Procedura de atribuire a contractului „Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon" are ca scop analiza ofertei depusă de către operatorul economic în raport de cerințele solicitate prin Caietul de sarcini cu anexele aferente și s-a realizat conform prevederilorHCLS 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologie! de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publica în temenii prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, atât sub aspectul etapelor de parcurs cât și sub aspectul documentelor ce fac conținutul dosarului achiziției și au stat la baza inițierii procedurii respective.

Raportat la atribuția Comisiei de analiză prevăzută de dispozițiile art.9 alin.(3) lit.a) din Anexa la HCLS 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor art31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, respectiv verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31.alin. (1) din Legea 98/2016, Comisia a verificat documentele depuse de către societatea AS3- ADMINISTRARE STARZI S3 S.R.L (conform cerințelor solicitate prin documentația de atribuire) și a constatat ca AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. îndeplinește condițiile prevăzute de art.31.alin.(l) din legea 98/2016.

 • 2.   Comisia de analiza a verificat condițiile de eligibilitate și a analizat documentația și declarațiile depuse de către ofertant. Urmare a acestei verificări, se constata ca documentele de calificare prezentate de către ofertant sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din Anexa la Caietul de sarcini - Instrucțiuni pentru ofertant!.

Comisia de analiza declara oferta depusă AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. ADMISIBILĂ, fiind depusă de un ofertant care îndeplinește cerințele de calificare privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul de a realizare a contractului având ca obiect proiect tehnic si lucrări de execuție penfei obiectivul de investirii “Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon".

 • 3.   Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică și propunerea financiară în sensul corespondentei cu prevederile cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini si instrucțiuni pentru ofertare, precum și încadrarea prețului total ofertat în valoarea estimata potrivit Referatului Direcției Investiții, Achiziții si Invatamant - Serviciul Investiții Lucrări Publice nr. 387050/12.06.2020, pentru realizarea contractului avand ca obiect proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții “Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon".

Comisia de analiza declară oferta AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. ca fiind CONFORMĂ cu cerințele înscrise în caietul de sarcini si instrucțiuni de ofertare.

 • 4.  In cadrul procesului de analiza a ofertei, comisia de analiza a declarat ca fiind admisibila oferta depusa de Societatea AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, deoarece aceasta face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31.alin.(l) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, si respecta prevederile caietului de sarcini si instrucțiunilor de ofertare, precum si încadrarea ofertei financiare in valoarea estimata comunicata prin, invitația de participare.

Față de cele expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZA

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului local al Sectorului 3 nr. 530/15.112018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectarul 3 al Municipiului București a contracteior/acordurilor-cadni de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

In conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului local al Sectorului 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București Ia încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București,


13


si ținând cont de principiul economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate,

Comisia de analiza propune spre aprobare prezentul proces verbal de analiza, in vederea încheierii contractului avand ca obiect proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții “Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon" cu Societatea AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, cu o propunere financiara totala de 58.540.900,05 lei fara TVA, respectiv 69.663.671,06 lei inchisiv TVA.

Președintele Comisiei de analiza declară închisă ședința de evaluare a ofertei depuse la procedura menționată.

Drept pentru care s-a încheiat astazi 19.06.2020, prezentul proces verbal de analiza în doua exemplare originale.


COMISIA DE ANALIZA:


Membru - GAVRILA CAMELIA DANA

Membru - PARVAN ALEXANDRA-ROXANA

OFERTANT:

Societatea AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

Prin împuternicit,

TELiERXM oai) 318 03   ^38 FAX (GO^Oîl) 31B03 04 E-MAIL in vutii hFich523fiiB@pr1maifjpj.ro

Calea Dudețti nr. igi„ Sector 3. 031084, București

Nr. 396742/22.06.2020

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE LEGALE PRECIZATE LA ART. 31 DIN LEGEA NR. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările fi completările ulterioare a Societății AS3 -Administrare Străzi S3 -S.ILL

în conformitate cu prevederile:

 • 1.4. Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • 1. autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • 2. mai mult de 80% din activitățile persoanei Juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • 3. nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, fi care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • -  Hotararca Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contracteloT/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98Z2016 privind achizițiile publice;

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 241/12.06.2017 privind înființarea unei societăți avand ca obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 34/10.02.2020 privind aprobarea aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul financiar 2020 al societarii AS3 -Administrare Străzi S3 -S.R.L;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 251/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 si a programului de activitate pe anul 2019;

 • - Actul constitutiv al Societății ĂS3 -Administrare Străzi S3 -S.

Luând în considerare:

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Ptimfiiid Sectorului 3 tu conformitate cu Regulamentul scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unorterți tn baza unui temei legai justificat. Vă put în Regulamentul UE 2016/679, priolr-o cerere scrisă, semnată și datata transmisa pe adresa Primăriei Sector 3.


 • 1.5.   Procesul-Verbal de analiza aprobat de către Primar nr. 396256/19.06.2020 al Comisiei de analiza;

 • 1.6.   Declarația reprezentantului legal Balaceanu Andreea al Societății AS3 -Administrare Străzi S3 -S.R.L ., anexă la prezenta nota justificativă.

 • 1.7.   Prevederile art. 10 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare aprobata prin Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018

"Art 10. Procesul-verbal de analiza fi propunerea de atribuire a contractului Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesultd-verbal de analiza cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizei, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Din documentele puse la dispoziție Comisiei de analiză, prin oferta nr. 456/18.06.2020, înregistrată cu nr. 393623/18.06.2020, de către Societatea AS3 -Administrare Străzi S3 -S.R.L., întreprindere publică ce are ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, rezultă că societatea se încadrează în prevederile legale precizate la art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, astfel cum este menționat și justificat în Procesul -Verbal de analiza aprobat de către Primar nr. 396256/19.06.2020 al Comisiei de analiza, respectiv:

Raportat la prevederile ort. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoaneijuridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

- Conform Art. 2 lit f) și g) din - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 241/12.06.2017 privind înființarea unei societăți avand ca obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3 ;

“fi asociați: 1. Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 cu sediul în Calea Dudești nr.191, sector 3, București reprezentat prin Primar domnul Robert Sorin Negoiță

 • 2. Societatea -S.C Administrare Active Sector 3 S.R.L., cu sediul in București, Bd-ul Basarabia nr. 256 G, bloc D Center, sector 3, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40A4752j'2Q12, avand CUI 31012790;

gjcapital social: 1.000.000 lei divizat în 200părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel:

- Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorul 3, 990.000 lei corespunzător unui număr de 198 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%;

- Societatea - S.C Administrare Active Sector 3 SR L, 10.000 lei, corespunzător a 2 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%.

Astfel, condiția de mai sus este considerată ca fiind îndeplinită          ,,

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoaneijuridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea

contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 34/10.02.2020 privind aprobarea aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul financiar 2020 al societății AS3 -Administrare Străzi S3 -S.R.L:

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 251/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe amil 2018 si a programului de activitate pe anul 2019;

Declarația pe propria răspundere semnata de Președintele Consiliului de Administrație - Roxana Balaceanu, Prin care declara ca societatea AS3 -Administrare Străzi S3 -S.R.L isi desfasoara mai mult de 80% din activitățile sale avand in vedere îndeplinirii sarcinilor care i-au fost Încredințate de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - Actul constitutiv al Societății AS3 -Administrare Străzi S3 -S.R.L .;

1.9. Declarația reprezentantului legal Roxana Balaceanu al Societății AS3 -Administrare Străzi S3 -S.R.L.;

Astfel rezultă îndeplinită condiția de mai sus.

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoaneijuridice controlate.

Asa cum se arata la punctul a), Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, deține un nr. de 198 părți sociale și a unei cote de participare la capitalul social de 99 %, Societatea - S.C Administrare Active Sector 3

S.K.L. corespunzător a 2 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%, astfel că este îndeplinită condiția de mai sus.

Față de cele menționate, Direcția Investiții, Achiziții si Invatamant, prin Serviciul Investiții, Lucrări Publice, a constatat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.31, alin (1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII SI INVATAMANT SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE ȘEF SERVICIU, A MARIUS POPESCU l 3

Formularul 1


Operator economic

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

DECLARAȚIE

Subsemnata, reprezentant împuternicit al AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., Str.CALEA VITAN, nr.242, Corp C, etaj 1, Camerele: C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, Sector 3, București declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile fiptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

 • 1. Societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. îndeplinește la data prezentei condițiile prevăzute de art.31 alin.(l)din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, respectiv

Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate,

și le menține pe toată durata de valabilitate contractului.

 • 2. Societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. este legal înființată.

 • 3. Societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S-RJL. nu se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității.

4.Societatea ÂS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. deține toate avizele necesare funcționării societății.

Subsemnata Roxana Bălăccamm declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

Subsemnata autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SECTOR 3 (PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.


Operator economic,

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L Președinte (                     e

u


X-NGX4- 3


3 Ml . igs/Â3.(50.Jtojlo

CONTRACT DE LUCRĂRI Nr.....................data...............


1 .în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publica,

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • - Instrucțiunea nr. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, emisă de Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/05.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, cu modificările ulterioare;

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modîcările și completările ulterioare;

 • - H.C.L.S. 3 nr. 175/27.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Amenajare Parc Tematic în Parcul Pantelimon” ;

 • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicata cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr, 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - alte acte legislative aflate in vigoare la aceasta data.

Ținând cont de:

 • - Nota privind cuprinderea in Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avand ca obiect ” Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare parc tematic în Parcul Pantelimon” nr.382875/10.06.2020, aprobată de către Primarul Sectorului 3;

s-a încheiat prezentul contract lucrări, între:

Părțile contractante

A, SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3 cod fiscal 4420465 având cont nr .........................., deschis la Trezoreria sector 3,

reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoiță în calitate de achizitor, pe de o parte, și


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE ȘEF SERVICIU - MAR1US PQPESCU

CHRECJ1A JURIDICĂ SEFMCVL LEGISLAȚIE și AVIZARE CONTRACTEB. AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L cu sediul in Calea Vitan nr. 242, corp C, etaj 1, Sector 3, telefon/fax 07590404480, nr. De înmatriculare J40/9897/21.06.2017, cod fiscal 377804080, cont ..................................Reprezentata prin Roxana Balaceanu, avand funcția de Președinte Consiliu de administrație, in calitate de executant, pe de alta parte

 • 2.Definiții

  • 2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a.    Contract de achiziție publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări;

 • b.    contract de lucrări - contractul care are ca obiect exclusiv execuția de lucrări; prezentul contract și toate anexele sale;

 • c.    achizitor și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • d.    prețul contractului - prețul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

 • e.   reprezentanții achizitorului - persoane juridice sau fizice desemnate de Achizitor pentru asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri;

 • f.   reprezentantul executantului - persoana desemnata de executant sa primească instrucțiuni in numele acestuia aprobate de achizitor;

 • g.    lucrări - totalitatea lucrărilor de execuție;

 • h.    amplasamentul lucrării - locul unde excutantul execută lucrarea;

 • i.    graficul de execuție - evaluarea fizica și valorică în timp a lucrărilor de execuție contractate, cu respectarea fluxurilor tehnologice de execuție si încadrarea in termenele de execuție contractuale, intocmit de executant, in condițiile contractului;

 • j.    data de începere a lucrărilor - data stabilita în ordinul de începere al lucrărilor emis de achizitor;

 • k.    ordinul de începere a lucrărilor - notificarea emisa de achizitor către executant, care stabilește data atacarii lucrărilor de execuție, in corelare cu graficul de execuție;

 • l.    document scris - orice document întocmit de achizitor sau executant, datat, semnat si confirmat de primire, care are legătură cu orice problema intervenita în derularea contractului;

 • m.    situații lunare de plata - situațiile financiare, avand caracter tranzitoriu, înaintate lunar, de executant, spre aprobare achizitorului, în forma și conținutul stabilit de acesta, care cuprind sumele datorate executantului, calculate pe baza cantităților de lucrări și a preturilor unitare și executate cumulat până la sfârșitul lunii de raportare ;

 • n.     situație finala de plata - ultima situație cumulativa de plată întocmită de executant, cu ocazia comunicării finalizării lucrărilor, în vederea recepției la terminarea lucrărilor și supusă aprobării achizitorului, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executării tuturor lucrărilor contractate;

 • o.     perioada de garanție - perioada de timp cuprinsa între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale, a cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul careia executantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparate datorita nerespectarii clauzelor și specificațiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalații, subansamble etc, necorespunzatoare;

 • p.      costul lucrărilor - totalitatea cheltuielilor executantului efectuate în conformitate cu contractul;

 • q.     utilajele executantului - toate aparatele, mașinile, vehiculele, facilitățile și alte lucruri necesare execuției lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele;

s.    materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

t.     echipamente - mașinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

 • x.     modificare - schimbare adusa specificațiilor dispusa de către achizitor potrivit contractului;

y.    forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi previ

t ia momentul încheiem contractului și care face imposibilă executarea și,DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECȚIA JURIDICA SERVICIUL LEGISLAȚE Șl AVIZARE CCMTRACTE GEORGETA VlțAN


DIRECTOR EXECUTIV

OCTAVIAN GHEȚU


de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

z. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 • 3. Interpretare

  • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

  • 3.3. Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face in conformitate cu documentele contractului.

  • 3.4. Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite si interpretate ca parte din contract , in următoarea ordine de prioritate:


 • - Prevederile legii romane;

 • - Prezentul contract, împreuna cu anexele sale;

  Clauze obligatorii


 • 4. Obiectul principal al contractului

  entru obiectivul de


  • 4.1. Executantul se obligă să proiecteze, să execute, să finalizeze și să întrețină 1 investiții "Amenajare parc tematic în Parcul Pantelimon ", în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

  • 4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale complctându-sc cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

S.Prețul contractului

 • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de

69.663.671,06 lei inclusiv TVA, din care TVA 11.122.771,01 lei, reprezentând 58.540.900,00 lei exclusiv TVA, conform prețurilor aferente categoriilor de lucrări, conform Procesului verbal nr. 396256/19.06.2020, aprobat prin H.C.L.S 3 nr..........din............

 • 5.2. Valoarea finală a contractului, respectiv prețul lucrărilor executate, platibilă executantului de către achizitor, va fi valoarea rezultată în baza tuturor situațiilor de lucrări, ca urmare a lucrărilor real executate și a măsurătorilor efectuate în teren și care nu va putea depăși valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați.

 • 5.3. Sursa de finanțare va fi: Bugetul local și alte surse legal constituite.

 • 6.D urata contractului

  • 6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepție finala, fără obiecții, a lucrărilor contractate și eliberarea garanției de buna execuție, respectiv până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale de către ambele părți-

7 Executarea contractului

 • 7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție și emiterea Ordinului de începere a lucrărilor.

 • 7.2. Executantul se obligă:

 • a) să presteze servicii de proiectare (P.T+D.T.A.C.+D.T.O.E.+D.E.+CAIETE DE SARCINI+LISTE DE CANTITĂȚI), în termen de 75 de zile lucrătoare de la emiterea notei de comandă, conform caietului de sarcini

 • b) să execute lucrările prevăzute la art. 4.1. în decurs de 22 de luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, cu drept de finalizare în avans.


  DIRECȚIA IHVESTipi SI ACHtZjTll SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE ȘEF SERVICIU - MARIUS POPESaj>


ORECȚIA JURIDICĂ

SERVICIUL LEGISLAȚIE Șl AVIZARE CONTRACTE GEORGETAVIȘAN

 • 7.3. (1) Ordinul de începere se va emite după obținerea autorizației de construire.

 • (2) Termenul de execuție al lucrărilor se va prelungi corespunzător cu numărul de zile calendaristice atunci

  când intervine orice fel de sistare comunicată de achizitor.

  8.Documentele contractului

  8.1 .Documentele contractului sunt:

  a. Caietul de sarcini;

  h.    Oferta tehnico-financiara a executantului;

  • c.    Proiecte tehnice;

  • d.    Proces-verbal de deschidere a ofertei; • e.    Proces-vefbal de analiză;

 • f.    H.C.L.S 3 nr......din............... privind atribuirea către societatea.......................a contractului

având ca obiect proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții1 2 Amenajare parc tematic în Parcul Pantelimon ”

 • g.    H.C.L.S 3 nr. 175/27.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Amenajare Parc Tematic în Parcul Pantelimon”;

 • h.   Anexe.

9. Protecția patrimoniului cultural național

 • 9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

 • 9.2. Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii lor sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții executantul suferă întârzieri atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul.

 • 9.3. Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.2.(l) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea


prevederilor și a reglementărilor Legii ar. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, precum și a întregii legislații aflate în vigoare.


Executantul lucrărilor de construcții are următoarele obligații principale:

 • a) începerea execuției lucrărilor în baza autorizației de construire, în condițiile legii și în proiecte verificate de specialiști atestați;

 • b) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de caii realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția autorizați;

 • c) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;


 • d) soluționarea neconfonnităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant si a dirigintelui de șantier;

 • e) utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probclor-martor; înlocuirea produselor și a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți;

 • f) respectarea proiectelor și a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;

 • g) supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care a predat achizitorului documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției;

 • h) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;

 • i) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită potrivit legii;

 • j) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor;

(2) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului orice documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

 • (3)   Executantul este obligat să respecte termenele de execuție a lucrărilor, în acest sens depunând toată diligența pentru organizarea, conducerea șî controlarea activității personalului.

 • (4)   Executantul este obligat să garanteze lucrările ce fac obiectul prezentului contract în condițiile prevăzute în contract și în documentația de atribuire.

 • (5)   Executantul garantează că la data recepției lucrarea executată va avea calitățile declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

 • (6)   Executantul este obligat să remedieze șî să completeze, pe toată durata de garanție a lucrărilor, fără costuri suplimentare pentru achizitor toate deficiențele, lipsurile și/sau neconformitățile lucrărilor executate.

 • 10.3. Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

10.4 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

DIRECȚIA. ECONOMICA      /)                      DIRECȚIA INVESTIȚII Ș'ACHflȚII                          DIRECȚIA JURIDICĂ

DIRECTOR EXECUTIV      //                SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PI#Btl€£            SERVICIUL LEGISLAȚIE Șt AVIZARE CONTRACTE

OCTAV1AN GHEȚU V                  ȘEF SERVICIU-MARUJS POFKSC1/                       GEORGSTA V1ȘAN

5                                                                                       I '

 • (2) în cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa.

 • 10.5. Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

 • a)  de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

 • b)   de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, inclusiv asigurarea cu toalete ecologice pentru personalul care își desfășoară activitatea pe șantier, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

 • c)    de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

 • 10.6. Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data predării amplasamentului până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.

 • 10.7. (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

 • a)   confortul riveranilor;

 • b)   căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

 • (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

 • 10.8. (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor respective. Este obligatorie curățarea și spălarea roților autovehiculelor la ieșirea din șantier pe drumurile publice.

 • 10.9. (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

 • i)   de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;

 • ii)   de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

 • iii)   de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

 • (2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

 • 10.10. Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 5 ani de la recepția la terminarea lucrării.

 • 10.11. La începerea lucrărilor, Executantul se obligă să obțină de la autoritățile competente toate autorizațiile, aprobările, permisele, licențele și avizele necesare pentru îndeplinirea oricărei activități ce fac obiectul prezentului Contract.

 • 10.12. Executantul se obligă să execute toate operațiunile stabilite în caietul de sarcini și să respecte programul de lucru convenit cu achizitorul și graficul de execuție a lucrărilor.

 • 10.13. Executantul se obligă să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța Ia locul de muncă și normele de protecție a muncii și evitarea accidentelor.

 • 10.14. Executantul se obligă să prezinte certificatele de calitate, agrementele tehnice, buletinele de încercare


I                        DIRECȚIA JURDICA

3E            SERVICIUL LEGISLATE Șl AVIZARE CONTRACTE

GEORGETAVIȘAN și termenul de valabilitate al materialelor utilizate.

 • 10.15. Executantul se obligă să remedieze și să suporte integral toate pagubele produse din vina sa, în timpul derulării execuției.

 • 10.16. în cazul apariției unor cauze de forță majoră care determină întârzieri în execuția lucrărilor sau chiar încetarea temporară a acestuia, Executantul este obligat să anunțe de îndată achizitorul și va lua orice masuri pentru minimalizarea efectelor negative ivite.

 • 10.17. Executantul se obligă să respecte toate obligațiile legale în vigoare privind protecția mediului, care decurg direct din executare lucrărilor ce fac obiectul Contractului, precum și cele derivate din activitățile conexe execuției lucrărilor.

10.18 Pe toata durata contractului, executantul își asuma obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice si de a respecta legislația incidența în vigoare.

 • 10.19. Executantul răspunde și garantează material și financiar pentru buna desfășurare a lucrărilor, calitatea șî cantitatea stabilite prin graficul de execuție. în acest sens, Executantul se obligă să încheie în termen de 10 zile de la data semnării prezentului Contract, o poliță de asigurare complexă pentru toate riscurile aferente execuției lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract pentru o sumă asigurată care să acopere integral eventualele prejudicii ale Achizitorului. Riscurile ce vor fi acoperite de asigurare se referă la cutremure, inundații, incendii și explozii, riscuri electrice și stricarea utilajelor, furt, accidente cauzate de manipularea utilajelor și materialelor utilizate prin care se produc pagube unor bunuri ale persoanelor fizice sau juridice sau vătămări ale unor persoane, inclusiv riscuri care sunt consecința unor fenomene naturale;

 • 10.20. Trimestrial, Executantul va comunica achizitorului un tabel, în care va fi cuprinsă o enumerare a polițelor de asigurare în vigoare. Polițele și modificările lor sunt ținute la dispoziția Achizitorului. Executantul se obligă sa-1 informeze pe Achizitor despre orice încetare, modificare sau limitare a acestor polițe, care implică o schimbare semnificativă în ceea ce privește orice acoperire a riscurilor pentru care s-a încheiat anterior polița. Executantul va informa Achizitorul și asigurătorul ori de câte ori are loc o schimbare de situație, prezentă sau potențială, care ar putea afecta riscul suportat de asigurător; Oricând consideră că este necesar, Achizitorul poate recomanda Executantului extinderea obiectului sau naturii asigurării, pentru a asigura acoperirea unei părți mai largi sau a integralității riscurilor.

 • 10.21. Executantul se obligă să respecte prevederile legislației incidente în materia achizițiilor publice.

 • 10.22 Executantul va participa la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate, precum și la toate întrunirile și convocările dedicate ale entităților implicate în realizarea obiectivului.

 • 10.23 Executantul va asigura asistență tehnică prin personal autorizat pe toată perioada de execuție a lucrărilor, si după caz, a remedierilor, colaborând în acest sens cu toate entitățiele implicate.

 • 10.24 Executantul va informa, de îndată, conducerea achizitorului și celelalte entități implicate despre evenimentele privind activitatea aferentă executări i prezentului contract și va ține evidența acestora.

 • 10.25 Executantul va întocmi planul de securitate și sănătate, ținând seama de lucrările și activitățile care se desfășoară în cadrul șantierului.

 • 10.26 Executantul este obligat să îndeplinească orice alte obligații ce îi revin potrivit legii, contractului și documentației de atribuire.

 • 10.27 Executantul va prezenta după semnarea contractului, graficul fizic și valoric de execuție a lucrărilor, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. în cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un graphic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract

 • 10.28 Executantul va nominaliza un coordonator în materie de securitate si sănătate pe durata elaborării si execuției proiectului care va duce la îndeplinire, fără a se limita, următoarele activități, în conformitate cu prevederile H.G. 300/2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru șantierele temporare si mobile cu modificări si completări ulterioare.

 • 10.29 Să stabilească, înainte de deschiderea Șantierului, un plan de securitate si sănătate care să integreze planurile de securitate si sănătate din proiect si planurile proprii de securitate si sănătate ale utilizatorilor. Planul de securitate si sănătate va cuprinde ansamblul de măsuri ce trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor care pot apărea în timpul desfășurării activităților pe Șantier.

 • 10.30 Executantul este obligat:

 • - Să se asigure ca planul de securitate si sănătate este tinut la zi pe toata durata efectuării lucrărilor.

 • - Să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea soluțiilor tehnice si/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfășoară simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;

 • - Să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că personalul implicat in proiect, respectă principiile prevăzute de H.G. 300/2006, într-un mod coerent si responsabil si aplica planul de securitate si sanatate prevăzut.

 • - Să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate si sănătate si ale dosarului de intervenții ulterioare, în funcție de evoluția lucrărilor si de eventualele modificări intervenite.

 • - Să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe Șantier, si coordonarea activităților acestora, privind protecția lucrătorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă si informarea lucrătorilor si a reprezentanților acestora.

 • - Să coordoneze activitățile care urmăresc aplicarea corectă a instrucțiunilor de lucru si de securitate a muncii.

 • - Să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aibă acces pe Șantier;

 • - Să stabilească măsurile generale aplicabile Șantierului;

Să tină seama de toate interferențele activităților din perimetrul Șantierului sau din vecinătatea acestuia;

 • - Să stabilească, obligațiile privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe Șantier,

 • 10.31 Pe cheltuiala sa, Executantul va despăgubi, proteja și apăra Achizitorul, pentru și împotriva tuturor acțiunilor în justiție, revendicărilor, pierderilor și pagubelor rezultate din executarea contractului de lucrări.

 • 10.32. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe șantier. Aceasta persoana trebuie sa fie calificata pentru o astfel de răspundere si sa aiba autoritatea de a emite dispoziții si de a lua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

 • 10.33. Pe parcursul execuției lucrărilor, executantul are obligația de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii si autoritatii sale.

 • 10.34. Executantul poarta întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații etc.) procedee tehnologice utilizate, de către lucratorii sai, în conformitate cu prevederile Legii securității si sanatatii în munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfășurării contractului subsecvent.

 • 10.35. în cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurata de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor legale pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs.

 • 10.36. Executantul va păstră un registru si va întocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea și facilitățile sociale ale persoanelor, conform cerințelor persoanei autorizate de achizitor.

 • 14.37. Achizitorul va înregistra numai cu evenimentele produse propriilor angajați.

 • 14.38. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune - interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau subcontractant, cu excepția accidentelor sau rejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a angajatilor acestuia.

 • 11.3. (I) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină.

(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

 • 11.4. Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate.

 • 11.5. Achizitorul are obligația de a examina lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului

 • 11.6. Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților în tot timpul executării, întocmind note de constatare pe care le transmite Executantului.

 • 11.8. Achizitorul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementară a Contractului, cu notificarea prealabilă a Executantului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz;

 • 11.9. Achizitorul are dreptul să sancționeze Executantul, pentru neindeplinirea obligațiilor contractuale asumate manifestate prin execuția unor lucrări inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare;

 • 12. Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligațiilor

  • 12.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 12.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 12.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

 • 13.Garanția de bună execuție a contractului

  • 13.1.Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului de lucrări fără TVA, în valoare de 2.927.045,00 lei, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract de ambele părți. Perioada de valabilitate a garanției va fi egală cu durata contractului la care se adauga 36 luni (perioada de garanție a lucrărilor). Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

ORECflA ECONOMICA DKECIDR EXECUTIV


OCTAVIAN GHEȚUDRECȚ1A INVESTIflI SI XIZIȚII tttJL INVESTIJII LUCRĂRI PUBLICE itSfegVICiU -MARIUS POBBSCU


DIRECȚIA JURIDICĂ SERVICIUL LEGISLAȚIE Șl AVIZARE CONTRACTE SEORGETA VIȘAN • 13.2. In cazul în care executantul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul

 • 13. (1), contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

  • 13.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pc parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu își îndeplinește, sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

  • 13.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

 • 14. începcrca și execuția lucrărilor

 • 14.1. (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în termen de 3 zile de la primirea ordinului de începere din partea achizitorului. Executantul trebuie să notifice achizitorului data începerii efective a lucrărilor.

 • 14.2. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale.

 • (2)    Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. în cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îi va scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract

 • (3)    în cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute in prezentul contract, achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să ÎI avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

 • 14.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantul uiși dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe șantier, în depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

 • 14.4. ( 1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție.

 • (2)   Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

 • (3)   Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. în caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

 • 14.5. (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului prin consultantul lucrărilor.

 • (2)   Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate prin consultantul lucrărilor.

 • (3)   Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

 • (4)   în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

  DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXEClfflV


  OCTAVIAH GHEȚU  ’JA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII VESTIȚI! LUCRĂRI PUBUCE IBnj - MARIUS F


  DIRECȚIA JUR», CA SERVICIUL LEGISLAȚIE Șl AVIZARE CONTRACTE GEORGETAVIȘAN • 15.întârzierea și sistarea lucrărilor

 • 15.1. în cazul în care:

 • i)    volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

 • ii)   condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau

 • iii)   oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îndreptățește executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul.

16finalizarea lucrărilor

 • 16.1. Ansamblul lucrărilor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

 • 16.2. (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. în cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

 • 16.3. Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. în funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

17. Perioada de garanție acordată lucrărilor

 • 17.1. Perioada de garanție a lucrărilor este de 36 de luni și decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.

 • 17.2. (1) în perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

î) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

 • 17.3. în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2 alin. (2), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia sau din cuantumul garanției de bună execuție constituită.

  18. Modalități de plată


 • 18.1. Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant, în termen de maxim 30 de zile de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3, dar numai după acceptarea situațiilor de lucrări de către achizitor, însoțite de certificate de calitate, declarație de conformitate, procese verbale de lucrări ascunse si atasamente.

 • 18.2. Toate situațiile de lucrări anterior depunerii la Sectorul 3 al Municipiului București vor fi certificate de către diriginții de șantier.

 • 18.3. (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări parțiale,


DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECȚIA INVESTIȚII $1 ACHIZIȚII ^ULlMVESTTflI LUCRĂRI PUBLICE CfU - MARWS POPȘSCU


DETECȚIA JURIDICĂ SERVICIUL LEGISLAȚIE Șl AVIZARE CCNTRACTE GEORGETA V1ȘAN


MRECTOR EXECUTIV

OCTAVIAN GHEȚU

întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor.

 • (2)   Situațiile de plată parțiale se vor depune la Direcția Economică înainte de emiterea facturii si vor fi confirmate în termen de 10 zile de la data depunerii.

 • (3)   Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor executate.

 • (4)   Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată finală de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii/ notificări / contestării, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită in termenul prevăzut in contract.

 • 18.4, Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Flata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de procesul verbal de recepție finală.

19.Ajustarea prețului contractului

 • 19.1. Prețul contractului este ferm și se ajustează doar în condițiile prevăzute la art. 21 din prezentul contract.

192. Pentru lucrările executate se vor utiliza prețurile aprobate prin H.C.L.S 3 nr...........din.................

 • 19.3. Prețul total al contractului nu va depăși indicatorii tehnico-economici aprobați prin H.C.L.S. 3 nr.l 75/27.05.2020.

ZO.Asigurări

 • 20.1. (1) Executantul are obligația de a încheia, în termen de 10 zile de la data semnării prezentului Contract înainte de începerea lucrărilor, o asigurare care va acoperi, atât pe perioada de executare a contractului, cât și pe orice perioadă de prelungire a executării, cum ar fi dar fara a se limita la:

 • a) risc profesional;

 • b) răspunderea executantului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariaților, incluzând costurile repatrierii pe motive de sănătate;

 • c) răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate Achizitorului, ca urmare a executării contractului;

e) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei accidentări fizice în legătură cu contractul.

 • (2)   Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare.

 • (3)   Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, trimestrial conform art. 10.20 și ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

 • 20.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciim fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant.

21 Amendamente

 • 21.1. (1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între Părțile Contractante.

 • (2) Prin derogare de la prevederile alin. 1, achizitorul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului Contract, cu notificarea prealabilă de 30 de zile a Operatorului, din motive excepționale legate de interesul public sau local, după caz.

 • (3) Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată), precum și alte acte normative incidente care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

 • (4) Eventualele diferențe la creanțele bugetare și accesoriile acestora constatate în urma verificărilor efectuate de organele de control abilitate de lege, vor fi suportate de Executant


DIRECȚIA JURIDICĂ SERVICIUL LEGISLApE Șl AVIZARE CONTRACTE GEORGETA VTȘ AH


 • 22.încetarca contractului

  • 22.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin Contract;

 • b) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile;

 • c)  prin acordul scris al părților;

 • d)  în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Achizitor,

 • e) în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 2 luni de zile;

 • f)  prin reziliere unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract;

 • 22.2 încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 22.3  în situația rezilierii/rezoluțiunîi totalc/parțialc din cauza neexecutării/executării parțiale de către Executant a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 22.4   Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la ncîndcplinirea respectivă precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 22.5   Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 22.6   Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 22.7   Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării executantului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul rezilierii.

23 .Rezilierea contractului

 • 23.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti da dreptul pârtii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări si de a pretinde plata de daune-interese.

 • 23.2. Prezentul Contract încetează prin reziliere, pentru culpa Achizitorului, printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, în cazul în care Achizitorul nu onorează plata facturilor in perioada stabilita.

 • 23. 3 .Achizitorul îsi rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunțării unilaterale a contractului.

 • 23.4. Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar Executantul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate in baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

 • a) Executantul nu respectă termenul final și/sau termenele intermediare prevăzute în Graficul de Execuție, iar întârzierile depășesc cu mai mult de 15 zile termenele convenite în Contract;

 • b) Executantul nu execută lucrări de calitate și în conformitate cu caietul de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază lucrările necorespunzătoare calitativ în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

 • c)  în cazul în care împotriva Executantului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;

  d) Dacă Executantului îi sunt retrase sau nu obține autorizațiile, avizele sau orice alte documente necesare executării obligațiilor contractuale;c) Dacă Executantul subcontractează lucrările ce fac obiectul prezentului Contract.

 • 23.5. Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.

 • 24.Cesiunea

  • 24.1.într-un contract de achiziție publica este permisa doar cesiunea creanțelor născute din acel contract, obligațiile născute rămânând în sarcina pârtilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate inițial.

 • 25.Forța majoră

  • 25.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

  • 25.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

  • 25.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 25.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 25.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 26. Soluționarea litigiilor

  • 26.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintclcgere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu îndeplinirea contractului.

  • 26.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca di            olutioneze de către


instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

 • 27.Limba care guvernează contractul

  • 27.1.Limba care guvernează contractul este limba română.

 • 28.Comunicări

  • 28.1.(1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,Trebuie să fie transmisă în scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii,

 • 28.2. Comunicări le între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 28.3. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

 • 28.4. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 28.5. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considerau primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

 • 28.6. Notîfîcările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

29Xegea aplicabilă contractului

29.1 .Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV

OCTAVIAN 0HEȚV


DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZTpl SERVICIUL NVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE ȘEF SERVICIU - MARIUS POPESCU


DIRECȚIA JURIDICĂ SERVICIUL LEGISLAȚE Șl AVIZARE CONTRACTE GEORGETA VIȘAfJ

 • 30.Dispoziții finale

  • 30.1. Prevederile propunerii tehnice anexă la prezentul Contract sunt obligatorii pentru părțile contractante.

  • 30.2. Prevederile prezentului Contract se completează cu prevederile caietului de sarcini, părțile având obligația de a aplica respecta în totalitate, obligațiile și sarcinile stabilite prin aceste acte.

 • 31.Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

-din partea executantului:...........................................................

-din partea achizitorului:..........................

Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în 2 exemplare de o valoare egală, din care un exemplar pentru Achizitor și un exemplar pentru Executant.

Achizitor,

Executant,
DIRECȚIA INVESTIȚII ȘIACHI SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PIJ ȘEF SERVICIU - MARJUS FOPEI


DIRECȚIA JURBICĂ SERVICIUL LEGISLAȚIE Șl AVIZARE CONTRACTE GEORGETAVIȘANCABINET PRIMAR


TELEFON (004 os») 318 09 sj - 28 FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL <sblnetprimar<J>prirrurte)^

Calea Dudețti nr.191, Sector 3, 031084, București

REFERAT DE APROBAREa proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 -Administrare Străzi 53 SRL, a contractului ce are ca obiect “Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare parc tematic în Parcul Pantelimon"

în vederea încurajării mobilității blânde și a petrecerii timpului liber în Sectorul 3, Primăria Sectorului 3 îsi propune realizarea obiectivului de investiții “Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon". Principalul avantaj al realizării acestui proiect constă în punerea în valoare a aspectului natural și al reliefului Parcului Pantelimon prin crearea de diverse tipuri de divertisment care să reprezinte un parc tematic, cuprinzând 26 echipamente de tip parc distracții, lucrări de butaforii, spații de joacă.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, HCLS3 nr.303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publica tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București si HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordunlor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Societatea AS3 -Administrare Străzi S3 SRL a înaintat anunțul de intenție nr.418/09.06.2020 înregistrat cu nr.381480/CP/09.06.2020 prin care își exprimă intenția privind prestarea execuției lucrărilor la obiectivul "Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul de Investiții Amenajare parc tematic în Parcul Pantelimon *.

în urma analizei șl evaluării ofertei depuse de către Societatea AS3 -Administrare Străzi S3 SRL, societate care are ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisibilă, aceasta având o vafoare totală de 69.663.671,06 lei, inclusiv TVA.

Luând în considerare cele menționate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Investiții Achiziții și învățământ nr.396745/22.06.2020 am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți in baza unui temei legal justificat Vi puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisa, semnata și datata transmisa pe adresa Primăriei Sector 3.                                 I


TELEFON     s&au) 318 cg ijț - 28 FAX (004011) 3ț8 03 04 E-MAIL irwtrtljtrrachiaTh^ prim anei. 10

Calc® badcțli rțr 191. Sector 3, 031084 h București

Nr.396745/22.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 -Administrare Străzi S3 -S.R.L , a contractului ce are ca obiect “ Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții A menajare parc tematic in Parcul Pantelimon “

în conformitate cu prevederile;

 • 1. Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • 1.4.   autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

  • 1.5.   mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

  • 1.6.   nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • -   Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor ari. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • - Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • -  Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contracteloriacordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare:

 • 1) Moța nr. 3 82875/10.06.2020 cuprinderea in Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avand ca obiect “ Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare parc tematic in Parați Pantelimon “

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectarului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016'679 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unorterți In beza unui temei legai justificat Vă putep exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere aerisi, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

 • 2)      Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 175/27.05.2020 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici afercnti obiectivului de investiții “Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon “

 • 3)      Anunțul de intenție al societății AS3 -Administrare Străzi S3 S.R.L nr.418/09.06.2020 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, Cabinet Primar sub nr. 381480/09.06.2020;

 • 4)      Caietul de sarcini, instrucțiunile de ofertare si modelul de contract, aprobate de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului către societatea AS3 -Administrare Străzi S3 S.R.L aferente obiectivului " Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon ” înregistrate sub nr. 386962/12.06.2020;

 • 5)     Referatul nr. 387036/12.06.2020 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii in vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L aferente obiectivului " Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon

 • 6)     Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 34/10.02,2020 privind aprobarea aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul financiar 2020 al societății AS3 -Administrare Străzi S3 -S.R.L;

 • 7)     Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 251/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 si a programului de activitate pe anul 2019;

 • 8)     Invitația de participare nr. 387050/12.06.2020 transmisă către societatea AS3 -Administrare Străzi S3 S.R.L

 • 9)      Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 2659 din data 16.06.2020;

 • 10)     Scrisoarea de înaintare a ofertei nr. 456/18.06.2020 depusă de societatea AS3 -Administrare Străzi S3 S.R.L înregistrată la Primăria Sector 3 — Cabinet Primar cu nr. 393623/18.06.2020;

 • 11)    Procesul - Verbal de deschidere a Ofertei nr. 393744/18.06.2020

 • 12)    Procesul -Verbal de analiza nr. 396256/19.06.2020 al Comisiei de analiză;

 • 13)     Nota justificativă nr. 396742/22.06.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la ari. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art. 10 si art 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilcr-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările șî completările ulterioare, aprobată prin Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018, care stipulează:

"Art. 10. FrocesuPvcrbal de analiza ți propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiza cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizei, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa fi încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) Procesul-verbal de analiza va fi semnat de toți membrii comisiei fi cfe către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, fi va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) în baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notăjustificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de analiza, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Ari. 11. Atribuirea și încheierea contractului

(l)Ătribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de analiza, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la ari. 31 din Legea nr. 98/2016, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ”,

supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 -Administrare Străzi S3 S.R.L a contractului având ca obiect “ “Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon" respectiv:

1. aprobarea prețurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal de analiza nr. 396256/19.06.2020 aferent proiectului având ca obiect “Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon"

I Valoarea ofertei (exclusiv TVA)

58.540.900,05 lei.

Valoare T.V.A.:

11.122.771,01 lei

Valoarea ofertei inclusiv TVA

69.663.671,06 lei

 • 2. aprobarea notei justificative privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016,

 • 3.  aprobarea încheierii contractului având ca obiect “ Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon "

DIRECȚIA INVESTIT!!, ACHIZIȚII SMNVATAMANT SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE ȘEF SERVICIU, A MARIUS POPESCU l P


TELEFON (<xs4 cttt) pB 03 2} 2# FAX (004 twi) 33^03 04 E-MAIL wsvesiriJ>2<ht2iti@pfiirwne3.rrt

Calea Dudoflf nr. 191. Sector J, 0310^4, București


Nr. 396750/22.06.2020


CĂTRE,

CABINET PRIMARReferitor: atribuirea către societatea AS3 -Administrare Străzi S3 -S.R.L a contractului având ca obiect “Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare parc tematic in Parc Pante limon”

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

 • - proiectul de HOTĂRÂRE privind atribuirea către societatea AS3 -Administrare Străzi S3 -S.R.L a contractului având ca obiect “Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare parc tematic in Parc Pantelimon”

 • - Raportul de specialitate nr. 396745/22.06.2020 al Direcției Invcstiții^Achiziții si Invatamant -Serviciul Investiții, Lucrări Publice;

 • - Procesul-Verbal de analiza aprobat de către Primar nr.396256/19.06.2020 al Comisiei de analiza;

 • - Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la ait 31 din Legea nr, 98/2016 nr. 396742/22.06.2020;

 • - Modelul de contract având ca obiect “Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul de investita Amenajare parc tematic m Parc Pantelimon "cu societatea AS3 -Administrare Străzi S3 -S.R.L;

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLjCE ȘEF SERVICIU       Â

MARIUS POPESCU    /

întocmit:


Alina Ioana Dura

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți tn baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute fn

Regulamentul UE 2016/679, prinlr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economlco-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....L......de pe ordinea- de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/estraerdHiaee din data de.................................

Comisia de studiLprognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..................a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul...............

de pe ordinea de-zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr, 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL ZNEFAVORABH. proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICAMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală. Juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL £

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul zrîî&&I-de pe ordina iIp <fT7 suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordtnare tun data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR,MEMBRI:                \j

PELINARU CORNEL        J

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

1

((.Obligațiile principale și drepturile executantului

2

 • 10.1.(1) Executantul are obligația de a presta serviciile de proiectare și de a realiza lucrările, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de prezentul contract.

 • (2)  Executantul se obligă să presteze serviciile de proiectare și să realizeze lucrările la standardele și/sau performanțele prezentate atât în caietul de sarcini cât și în legislația incidență.

 • (3)   Executantul se obligă să dețină atât personal de specialitate cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului, inclusiv un manager de proiect care să planifice, să organizeze, să coordoneze, să controleze, să conducă, în cadrul proiectului, pe toata perioada de implementare.

 • (4)   Executantul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract

 • (5)   Executantul este pe deplin responsabil pentru execuția lucrărilor, în conformitate cu graficul de execuție. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de execuție utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • (6)   Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • a)   reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de, materialele, echipamentele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și

 • b)   daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • (7)    Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele,

DIRECȚIA ECONOMICA /                     DIRECȚIA INVESTIȚII Bl ACHIZIȚII                          DIRECȚIA JURIDICA

DKECTOft EXECUTIV /                SSWICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUfflJCE            SERVICIUL LEGISLAȚIE Șl AVIZARE CONTRACTE

OCTAVIANGHEȚU /                   ȘEF SERVICIU-MARIUS POPESCU^                       GEORGETAVtȘAN