Hotărârea nr. 194/2020

HCLS3 nr.194 din 23.06.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind atribuirea către societatea Algorithm Rezidențial S3 SRL a contractului ce are ca obiect „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul între Tarlale”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 23.06.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 398350/CP/22.06.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr, 396731/22.06.2020 al Direcției Investiții, Achiziții si învățământ;

 • -  Proces verbal nr. 396325/19.06.2020 al Comisiei de analiză;

 • -  Nota justificativă nr. 396729/22.06.2020 privind privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare a societății Algorithm Rezidențial S3 S.R.L;

 • -  HCLS3 nr. 139/27.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul intre Tarlale

 • -  Adresa nr. 396740/22.06.2020 a Direcției Investiții, Achiziții si Invatamant;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma Procesului verbal de analiza și atribuire, întocmit de Comisia de analiză a ofertei finale depuse de către societatea Algorithm Rezidențial S3 SRL prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Algorithm Rezidențial S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul între Tarlale", în valoare totală de 29.488.556,64 lei inclusiv TVA și încheierea contractului prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Rezidențial S3 SRL, să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului având ca obiect „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul între Tarlale ” în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art.5. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze contractul, iar Direcția Investiții, Achiziții și învățământ să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții, Achiziții și învățământ, și societatea Algorithm Rezidențial S3 SRL, vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

NR. 194

DIN 23.06.20204-KSLS 3 rtJl .19^


APROBAT PRIMAR ROBERT SORIN NEGOIȚĂ


Nr. 396325/19.06.2020PROCES VERBAL DE ANALIZĂ

a ofertei depuse m cadrul procedurii de atribuire a contractului având ca „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”

întreprinderea publică invitată: Societatea ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L.

Valoarea estimată din documentele aferente procedurii

(Nota nr. 384216 din 10.06.2020): 24.793.369,73 lei (exclusiv T.V.A), adică 29.504.109,98 lei (inclusiv T.V.A).

Documentele depuse în cadrul ofertei:

 • a) Documentele de calificare

 • b) Propunerea tehnică

 • c) Propunerea financiară

încheiat astăzi, 19.06.2020 cu ocazia desfășurării ședinței de analiză a ofertei depuse de societatea ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L. înregistrată la Primăria Sector 3 cu nr. 393706/18.06.2020 (înregistrată la întreprinderea publică cu nr. 1472/18.06.2020).

Comisia de analiza numită prin Dispoziția nr. 2660/16.06.2020 compusă din:

Președinte- PopaRodica

Secretar - Ștefanoiu Monica


Membru - Șerban Cristina Maria

Membru - Die Constanța

Membru - Pârvan Roxana Alexandra

Membrii supleanți:

Carabulea Emilia

Strat Andrei Constantin Gălățanu Robert Alexandru Gavrilă Dana Camelia

Președintele Comisiei face precizarea că această procedură s-a organizat în baza:

- Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

H.C.L.S. 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

H.C.L.S. 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

H.C.L.S. 3 nr. 306 /13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cursul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al municipiului București a contractelor /acordurilor -cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, aprobata prin Hotararea nr. 530/15.11,2018

Având în vedere:

Anunțul de intenție al societății ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L. nr. 1441/11.06.2020 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București- Cabinet Primar sub nr. 386867/12.06.2020;

- Nota nr. 384216/10.06.2020 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Direcției Investiții Achiziții și învățământ, aprobată de către Primarul Sectorului 3;

Modelul de contract, Caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3, in vederea atribuirii contractului către societatea ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L. pentru „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”,

Referatul nr. 387018/12.06.2020 emis de Direcția Investiții Achiziții și învățământ privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii in vederea atribuirii contractului, în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către societatea ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L. aferente obiectivului „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 167/27.05.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 si a Programului de activitate pentru anul 2020 al societarii ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L.

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 139/27.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investirii “Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale"

Includerea în Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr. 385811/2020 (vers. 17) a contractului și a modalității de atribuire( poziția 46 la Anexa la SAAP nr. 385811/2020).

Dispoziția de numire a comisiei de analiza nr. 2660/16.06.2020 emisă de către Primar;

Oferta depusă de societatea ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L. înregistrată la Primăria Sector 3 cu nr. 393706/18.06.2020.

Proces verbal nr. 395023/18.06.2020 de deschidere a ofertei


Comisia de analiza s-a intrunit astazi 19.06.2020 la sediul Primăriei Sector 3 in vedd depuse de către Societatea ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L.             | b|

î siXevăluării ofertei


Comisia de analiza a trecut la verificarea și evaluarea îndeplinim condipilor de participări?, depuse ne cEî&j&fertant astfel: ____________

______, .__- _~     -___________— ._______ Nt/lu * i

EVALUAREA DOCUMENTELOR DE CALIFICARE


Analiza documentelor de calificare se regăsește în anexa nr.l la Procesul verbal de deschidere nr. 395023/18.06.2020, comisia concluzionând că ofertantul a depus toate documentele solicitate (pag. 1-136) prin caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare.

B. EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE

Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică in sensul corespondenței cu prevederile cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini si instrucțiuni pentru ofertare, direcția de specialitate care a solicitat demararea prezentei proceduri fiind răspunzătoare pentru conținutul documentelor anterior menționate (valoare estimata, cantitati, specificații tehnice), precum si încadrarea prețului total ofertat in valoarea estimata pentru realizarea contractului având ca obiect „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”.

Se anexează prezentului proces verbal, propunerea tehnică ofertată (pag. 1 -106) ce cuprinde următoarele:

Propunerea tehnică (pag. 1-100) + Grafic de execuție (pag 101)+ Liste cantități de lucrări(pag. 102-106)

In urma desfășurării procesului de evaluare al propunerii tehnice in raport cu cerințele caietului de sarcini si pe baza informațiilor prezentate in propunerea tehnică, comisia de analiza a constatat următoarele:

- Societatea ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin propunerea tehnică prezentată, aceasta fiind conformă cu cerințele înscrise în caietul de sarcini si instrucțiuni de ofertare.

Comisia de analiză a trecut la verificarea si evaluarea propunerii financiare depusă de către ofertant.

C. EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiară analizată de către comisia de analiză este cea prezentată de către Societatea ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L.

Propunerea financiara a fost evaluata de comisia de analiza pentru a verifica corelarea acesteia cu prevederile documentației de atribuire, prin prezentarea formularelor solicitate prin Anexa la Caietul de sarcini (Instrucțiuni pentru ofertanti).

Totodată, s-a analizat și corespondența acesteia cu propunerea tehnică a ofertantului.

Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor/rezultatelor calculelor revine in exclusivitate ofertantului executant.

Elementele principale ale ofertei financiare prezentată de către Societatea ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L:

Formularul de ofertă,

Formularul FI- Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv,

Formularul F2- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări,

Formularul F3- Lista cu cantitățile de lucrări,

Formularul F4 - Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice inclusiv dotări,

Formularul C6- Lista cuprinzând consumurile se resurse materiale,

Formularul C7- Lista cuprinzând consumurile cu mana de lucru,

Formularul C8- Lista cuprinzând consumurile cu utilajele de construcții,

Valoarea totală de 24.780.299,70 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 4.708.256,94 lei, rezultând astfel o valoare de 29.488.556,64 lei inclusiv TVA

Propunerea financiară prezentată de către Societatea ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L se încadrează in valoarea estimată potrivit Notei nr. 384216/10.06.2020 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Direcției Investiții Achiziții și învățământ, aprobată de Primar și a Referatului nr. 387018/12.06.2020 emis de Direcția Investiții Achiziții și învățământ privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii in vederea atribuirii contractului, în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 139/27.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții “Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale".


Având în vedere cele mai sus menționate, comisia de analiza a constatat cjj solicitate.

Urmare celor expuse mai sus, numită prin Dispoziția nr. 2660/16.06.2020, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(3) exa Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, formulează următoarele:

COMISIA DE ANALIZA


 • 1.Procedura de atribuire a contractului „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale” are ca scop analiza ofertei depusă de către operatorul economic în raport de cerințele solicitate prin Caietul de sarcini, cu anexele aferente și s-a realizat conform prevederilor H.C.L.S. 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, atât sub aspectul etapelor de

parcurs cât și sub aspectul documentelor ce fac conținutul dosarului achiziției și au stat la baza inițierii procedurii respective.

Raportat la atribuția Comisiei de analiză prevăzută de dispozițiile art.9 alin.(3) lit.a) din Anexa la H.C.L.S. 3 nr.530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, respectiv verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016, Comisia a verificat documentele depuse de către societatea ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L. (conform cerințelor solicitate prin documetația de atribuire) și a constatat că societatea anterior indicată îndeplinește condițiile prevăzute d e art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016.

 • 2. Comisia de analiza a verificat condițiile de eligibilitate și a analizat documentația și declarațiile depuse de către ofertant. Urmare a acestei verificări, se constată ca documentele de calificare prezentate de către ofertant sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din Anexa la Caietul de sarcini - Instrucțiuni pentru ofertanți. Comisia de analiza declară oferta depusă Societatea ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L -ADMISIBILĂ, fiind depusă de un ofertant care îndeplinește cerințele de calificare privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul de a realizare a contractului având ca obiect „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”,

 • 3. Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică și propunerea financiară în sensul corespondenței cu prevederile cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini si instrucțiuni pentru ofertare, precum și încadrarea prețului total ofertat, după cum urmează:

-valoarea estimată potrivit Notei nr. 384216 din 10.06.2020 Direcției Investiții Achiziții și învățământ și a Referatului nr. 387018/12.06.2020 emis de Direcția Investiții Achiziții și învățământ privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii privind “Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale11 în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 139/27.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții “Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale11.

- Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr. 385811/2020 a contractului și a modalității de atribuire (poz. 46 din Anexa la SAAP nr. 385811/2020)

 • 4. Comisia de analiza declară oferta ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L ca fiind CONFORMĂ cu cerințele înscrise în caietul de sarcini si instrucțiuni de ofertare.

 • 5. în cadrul procesului de analiză a ofertei, comisia de analiză a declarat ca fiind admisibilă oferta depusă de ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L, deoarece aceasta face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31 din Legea 98/2016 și respectă prevederile Caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare, precum și valoarea estimată comunicată prin invitația de participare.

Față de considerentele anterior indicate,

COMISIA DE ANALIZA

In temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului local al Sectorului 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului local al Sectorului 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București,

Și in conformitate cu principiului economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate,

Comisia de analiză propune spre aprobare prezentul proces verbal in vederea încheierii contractului având ca obiect „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale” cu Societatea ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L , cu o valoare totală de 24.780.299,70 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 4.708.256,94 lei, rezultând astfel o valoare de 29.488.556,64 lei inclusiv TVA

Președintele Comisiei de analiza declară închisă ședința de analiză a ofertei depuse la procedura menționată.

Drept pentru care s-a încheiat astazi 19,06.2020, prezentul proces verbal în două exemplare originale.

COMISIA DE ANALIZA:

Președinte-

Popa Rodica

Secrelar

Ștefănoiu Monica

Membru

Șerban Cristina Maria

Membru -

Hie Constanța

Membru -

Pârvan Roxana AlexandraOFERTANT:

Societatea ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L. prin împutemicf^Tășcan (cf. împuterniciri pentru p


ta de deschidere a ofertelor din 18.06.2020)


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

GRILA FINANCIARA- „INTERCONECTAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT AUTO IN ZONA DRUMUL INTRE TARLALE”

Categoria de lucrări conform deviz aprobat prin hotarare 139/27.05.202(3

VALOARE ESTIMATA FARA TVA

VALOARE OFERTATĂ FARA TVA

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

15,000.00

14,945.73

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

1,500,000.00

1,492,139.72

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

481,000.00

480,894.81

Construcții si instalații

19,915,433.82

19,914,794.88

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

87,797.18

87,086.34

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

204,860.10

204,410.00

Organizare de șantier

303,121.37

300,028.22

Diverse si neprevăzute 10%

2,278,157.26

2,278,000.00

Probe tehnologice si teste

8,000.00

8,000.00

TOTAL FARA TVA

24,793,369.73

24,780,299.70

Din care C+m

22,302,352.37

22,289,889.70

TVA

4,710,740.25

4,708,256.94

iTOTAL CU TVA

29,504,109.9s|

29,488,556.64

COMISIA DE ANALIZA:

Președinte -

Secretar -


Membru -


Membru-


Membru -


Popa Rodica

Ștefanoiu Monica

Șerban Cristina Maria Ilie Constanța

Pârvan Roxana Alexandra


OFERTANT: Societatea prin imput (cf. ImputGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L.ea la ședința de deschidere a ofertelor din 18.06.2020) c,qR(tâtoiatyira )

5lDfcNTIALS3

SRL-


TELEFON (004 021) 318 03 33 • zS FAX (004 011) 318 03 o^Z-MAU rnvestit11achiziti1@prin1arie3.roCalea Dud ești nr. 191, Sector 3, 031084, București

4a fiOLSă (uh. .O0Jio/O

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE LEGALE PRECIZATE LA ART. 31 DIN LEGEA NR. 98/2016privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare a Societății ALGORITHM REZIDENȚIAL S3

S.R.L

în conformitate cu prevederile:

 • 1.4. Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • 1. autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • 2. mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • 3. nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepțiaformelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • -   Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • -  Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii

de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 97/29.03.2017 privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată care are drept scop construirea de locuințe sociale;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 167/27.05.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Residential


S3 SRL;

- Actul constitutiv al Societății ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L.;

Luând în considerare:


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Euro scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepfljri în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

 • 1.5.   Procesul-Verbal de analiza aprobat de către Primar nr. 396325/19.06.2020 al Comisiei de analiza;

 • 1.6.   Declarația reprezentantului legai Panait Radu Alin al Societății ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L., anexă la prezenta nota justificativă.

 • 1.7.   Prevederile art. 10 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare aprobata prin Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018

”Art 10. Procesul-verbal de analiza și propunerea de atribuire a contractului

Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiza cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizei, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Din documentele puse la dispoziție Comisiei de analiză, prin oferta nr. 1472/18.06.2020, înregistrată cu nr. 393706/18.06.2020, de către Societatea ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L., întreprindere publică ce are ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, rezultă că societatea se încadrează în prevederile legale precizate la art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, astfel cum este menționat și justificat în Procesul -Verbal de analiza aprobat de către Primar nr. 396325/19.06.2020 al Comisiei de analiza, respectiv;

Raportat la prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

- Conform Art. 2 lit f) și g) din Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 97/29.03.2017 privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată care are drept scop construirea de locuințe sociale:

”f) asociați ;

 • 1. Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 cu sediul în Calea Dudești nr.191, sector 3, București reprezentat prin Primar domnul Robert Sorin Negoiță


 • 2. S.C Administrare Active Sector 3 S.R.L cu sediul in B-dul Basarabia nr. 256G, Centrul de afaceri DCentral indicative 1.2, sector 3, București, înmatriculata la registrul comerțului cu nr. J40/14752/2012, avand CUI31012790 gjcapital social 10.000.000 lei divizat în 2000părți sociale, fiecare în valoare nominală | de 5.000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel: - Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorul 3 9.000.000,00 lei corespunzător unui număr de 1980 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%;

-S.C Administrare Active Sector 3 S.R.L 100.000 lei, corespunzător a 20 de parti sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%.

Astfel, condiția de mai sus este considerată ca fiind îndeplinită.

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoaneiJuridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea

contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • 1.8.   Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 167/27.05.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Residential S3 SRL;

 • 1.9. Declarația reprezentantului legal Panait Radu Alina al Societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL;

Astfel rezultă îndeplinită condiția de mai sus.

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei Juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei Juridice controlate.

Asa cum se arata la punctul a), Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, deține un nr. de 99 părți sociale și a unei cote de participare la capitalul social de 99 %, Societatea S.C Administrare Active Sector 3 S.R.L deținând o parte socială și o cotă de participare la capitalul social de 1%, astfel că este îndeplinită condiția de mai sus.

Față de cele menționate, Direcția Investiții, Achiziții si Invatamant, prin Serviciul Investiții, Lucrări Publice, a constatat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.31, alin (1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZITH SI INVATAMANT SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE ȘEF SERVICIU, fi MARIUS POPESCU A,Formularul 1


Operator economic

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

(dei mmirea/numele)

DECLARAȚIE

Subsemnatul, TASCAN DOREL, reprezentant împuternicit al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL cu sediul in Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele 3,4,5 Sector 3 (denumirea/numele și sediul/adresa cand'.datului/ofertanîului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

T                    A Ț          î' 1 ’ȚȚA/T        I         | ‘TA Ț                                    1*1 T^-r^-voTTifai rkr>nr1-rf‘îî1ic* rțT'ci'vn'Tiijf'o rțc*

art. 31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, respectiv

Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate conți actantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumt lativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

3} mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o cont 'olează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă; c) na există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția form elor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

și le nenține pe toată durata de valabilitate contractului.

 • 2. Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL este legal înființată.

 • 3. Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL nu se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în su jraveghere judiciară sau în încetarea activității.

 • 4. Sc cietatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL deține toate avizele necesare funcționării societății.

Subs îmnatul/a TASCAN DOREL declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

Subs imnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să fumi 'eze informații reprezentanților autorizați ai SECTOR 3 (PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI) cu privi: e la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.


Data completării:

17.0ti.2020

Hccs 3 flA 394^3.00,JZoJb

CONTRACT DE LUCRĂRI Nr......data...............

l.în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publica^

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • - Instrucțiunea nr. 1Z2O18 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98Z2016 prÎATnd achizițiile publice, emisă de Președinte le Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/05.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, cu modificările ulterioare;

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

 • - H.C.L.S. 3 nr. 139/27.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”

 • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - alte acte legislative aflate în vigoare la aceasta data.

Ținând cont de:

 • - Nota privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție având ca obiect ” Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale” , aprobată de către Primarul Sectorului 3;

s-a încheiat prezentul contract lucrări, între:

Părțile contractante

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3 cod fiscal 4420465 având cont nr ........................... deschis  la Trezoreria sector 3,

reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoiță în calitate de achizitor, pe de o parte, și

Z.Defîniții

 • 2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a.    Contract de achiziție publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări;

 • b.    contract de lucrări - contractul care are ca obiect exclusiv execuția de lucrări; prezentul contract și toate anexele sale;

 • c.    achizitor și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • d.    prețul contractului - prețul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

 • e.   reprezentanții achizitorului - persoane juridice sau fizice desemnate de Achizitor pentru asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri;

 • f.   reprezentantul executantului - persoana desemnata de executant sa primească instrucțiuni in numele acestuia aprobate de achizitor;

 • g.    lucrări - totalitatea lucrărilor de execuție;

 • h.    amplasamentul lucrării - locul unde excutantul execută lucrarea;

 • i.    graficul de execuție - evaluarea fizica și valorică în timp a lucrărilor de execuție contractate, cu respectarea fluxurilor tehnologice de execuție si încadrarea in termenele de execuție contractuale, intocmit de executant, in condițiile contractului;

 • j.    data de începere a lucrărilor - data stabilita în ordinul de începere al lucrărilor emis de achizitor;

 • k.    ordinul de începere a lucrărilor - notificarea emisa de achizitor către executant, care stabilește data atacarii lucrărilor de execuție, in corelare cu graficul de execuție;

 • l.    document scris - orice document întocmit de achizitor sau executant, datat, semnat si confirmat de primire, care are legătură cu orice problema intervenita în derularea contractului;

 • m.    situații lunare de plata - situațiile financiare, avand caracter tranzitoriu, înaintate lunar, de executant, spre aprobare achizitorului, în forma și conținutul stabilit de acesta, care cuprind sumele datorate executantului, calculate pe baza cantităților de lucrări și a preturilor unitare și executate cumulat până la sfârșitul lunii de raportare;

 • n.     situație finala de plata - ultima situație cumulativa de plată întocmită de executant, cu ocazia comunicării finalizării lucrărilor, în vederea recepției la terminarea lucrărilor și supusă aprobării achizitorului, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executării tuturor lucrărilor contractate;

 • o.     perioada de garanție - perioada de timp cuprinsa între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale, a cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul careia executantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparate datorita nerespectarii clauzelor și specificațiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalații, subansamble etc, necorespunzatoare;

 • p.      costul lucrărilor - totalitatea cheltuielilor executantului efectuate în conformitate cu contractul;

 • q.     utilajele executantului - toate aparatele, mașinile, vehiculele, facilitățile și alte lucruri necesare execuției lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele;

s.    materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

t.     echipamente - mașinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

 • x.     modificare - schimbare adusa specificațiilor dispusa de către achizitor potrivit contractului;

y.    forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinire contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, cutremure, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărate ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiînd exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;              fi _______ fi

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV


/DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII IC1UL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE rtERUțCIU - MARIUSPQPE0CU


DIRECȚIA JURIDICĂ SERVICIUL LEGISLAȚIE Șl AVIZARE CONTRACTE GEORGETA VIȘAN


z.


zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3.1nterpretare

 • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

 • 3.3. Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face in conformitate cu documentele contractului.

 • 3.4. Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite si interpretate ca parte din contract , in următoarea ordine de prioritate :

 • - Prevederile legii romane ;

 • - Prezentul contract, impreuna cu anexele sale;

Clauze obligatorii

 • 4. Obiectul principal al contractului

  • 4.1. Executantul se obligă să execute, să finalizeze și să întrețină lucrările pentru obiectivul de investiții ” Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

  • 4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

 • 5. Prețul contractului

  • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de

29.488.556,64 lei inclusiv TVA, din care TVA 4.708.256,94 lei, reprezentând 24.780.299,70 lei exclusiv TVA, conform prețurilor aferente categoriilor de lucrări, conform Procesului verbal nr. 396325/19.06.2020, aprobat prin H.C.L.S 3 nr..........din............

 • 5.2. Valoarea finală a contractului, respectiv prețul lucrărilor executate, platibilă executantului de către achizitor, va fi valoarea rezultată în baza tuturor situațiilor de lucrări, ca urmare a lucrărilor real executate și a măsurătorilor efectuate în teren și care nu va putea depăși valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați.

 • 5.3. Sursa de finanțare va fi: Bugetul local și alte surse legal constituite.

 • 6. Durata contractului

  • 6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepție finala, fără obiecții, a lucrărilor contractate și eliberarea garanției de buna execuție, respectiv până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale de către ambele părți.

 • 7.Executarea contractului

  7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție și emiterea Ordinului de începere a lucrărilor.


 • 7.2. Executantul se obligă să execute lucrările prevăzute la art.4.1 din Contract în termen de 18 luni de zile de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

  7.3. Termenul de execuție al lucrărilor se va prelungi corespunzător cu numărul de zile calendaristice atunci


când intervine orice fel de sistare comunicată de achizitor.


 • 8.Documentele contractului

  • 8.1.Documentele contractului sunt:

 • a. Caietul de sarcini;

DIRECȚIA ECONOMICA     /

DIRECTOR EXECUTIV    /

OCTAVIAN GHEȚU /]

 • a.    Caietul de sarcini;

 • b.    Oferta tehnico-fînanciara a executantului;

 • c.    Proiecte tehnice;

 • d.    Proces-vefbal de deschidere a ofertei;

 • e.    Proces-verbal de analiză;

 • f.    H.C.L.S 3 nr......din...... privind atribuirea către societatea.......................a contractului având

ca obiect execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale"

 • g.    H.C.L.S 3 nr. 139/27.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale" ;

 • h.    Anexe.

 • 9. Protecția patrimoniului cultural național

  • 9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

  • 9.2. Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii lor sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții executantul suferă întârzieri atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul.

  • 9.3. Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

lO.Obligațiile principale și drepturile executantului

 • 10.1. (1) Executantul are obligația de a realiza lucrările, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de prezentul contract.

 • (2)  Executantul se obligă să realizeze lucrările la standardele și/sau performanțele prezentate atât în caietul de sarcini cât și în legislația incidență.

 • (3)   Executantul se obligă să dețină atât personal de specialitate cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului, inclusiv un manager de proiect care să planifice, să organizeze, să coordoneze, să controleze, să conducă, în cadrul proiectului, pe toata perioada de implementare.

 • (4)   Executantul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.

 • (5)   Executantul este pe deplin responsabil pentru execuția lucrărilor, în conformitate cu graficul de execuție. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de execuție utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • (6)   Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • a)   reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de, materialele, echipamentele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și

 • b)   daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • (7)    Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

 • 10.2. (l) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare,
precum și a întregii legislații aflate în vigoare.

Executantul lucrărilor de construcții are următoarele obligații principale:

 • a) începerea execuției lucrărilor în baza autorizației de construire, în condițiile legii și în conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestați;

 • b) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția autorizați;

 • c) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;

 • d) soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant si a dirigintelui de șantier;

 • e) utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor și a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți;

 • f) respectarea proiectelor și a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;

 • g) supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care a predat achizitorului documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției;

 • h) aducerea Ia îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;

 • i) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită potrivit legii;

 • j) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor;

 • (2)   Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului orice documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

 • (3)   Executantul este obligat să respecte termenele de execuție a lucrărilor, în acest sens depunând toată diligența pentru organizarea, conducerea și controlarea activității personalului.

 • (4)   Executantul este obligat să garanteze lucrările ce fac obiectul prezentului contract în condițiile prevăzute în contract și în documentația de atribuire.

 • (5)   Executantul garantează că la data recepției lucrarea executată va avea calitățile declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

 • (6)   Executantul este obligat să remedieze și să completeze, pe toată durata de garanție a lucrărilor, fără costuri suplimentare pentru achizitor toate deficiențele, lipsurile și/sau neconformitățile lucrărilor executate.

 • 10.3. Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

10.4 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

(2) în cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa.

 • 10.5. Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu simt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru


HRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII ESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE 'IU - MARIUS POPESCU j


DIRECȚIA JURIDICA SERVICIUL LEGISLAȚIE Șl AVIZARE CONTRACTE GEORGETA VIȘAN

respectivele persoane;

 • b)   de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, inclusiv asigurarea cu toalete ecologice pentru personalul care își desfășoară activitatea pe șantier, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

 • c)    de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

 • 10.6. Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data predării amplasamentului până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.

 • 10.7. (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

 • a)   confortul riveranilor;

 • b)   căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

 • (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

 • 10.8. (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor respective. Este obligatorie curățarea și spălarea roților autovehiculelor la ieșirea din șantier pe drumurile publice.

 • 10.9. (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

 • i)   de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;

 • ii)   de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

 • iii)   de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

 • (2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

 • 10.10. Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 5 ani de la recepția la terminarea lucrării.

 • 10.11. La începerea lucrărilor, Executantul se obligă să obțină de la autoritățile competente toate autorizațiile, aprobările, permisele, licențele și avizele necesare pentru îndeplinirea oricărei activități ce fac obiectul prezentului Contract.

 • 10.12. Executantul se obligă să execute toate operațiunile stabilite în caietul de sarcini și să respecte programul de lucru convenit cu achizitorul și graficul de execuție a lucrărilor.

 • 10.13. Executantul se obligă să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii și evitarea accidentelor.

 • 10.14. Executantul se obligă să prezinte certificatele de calitate, agrementele tehnice, buletinele de încercare și termenul de valabilitate al materialelor utilizate.

 • 10.15. Executantul se obligă să remedieze și să suporte integral toate pagubele produse din vina sa, în timpul derulării execuției.

 • 10.16. în cazul apariției unor cauze de forță majoră care determină întârzieri în execuția lucrărilor sau chiar încetarea temporară a acestuia, Executantul este obligat să anunțe de îndată achizitorul și va lua orice masuri pentru minimalizarea efectelor negative ivite.

 • 10.17. Executantul se obligă să aspecte toate obligațiile legale în vigoare privind protecția mediului, care


  IRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLIC CIU-MARIUS POPESClf


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV OCTAVIAN GHEȚU decurg direct din executare lucrărilor ce fac obiectul Contractului, precum și cele derivate din activitățile conexe execuției lucrărilor.

DIRECȚIA JURIDICĂ SERVICIUL LEGISLAȚIE Șl AVIZARE CONTRACTE GEORGETA VIȘAN10.18 Pe toata durata contractului, executantul își asuma obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice si de a respecta legislația incidența în vigoare.

 • 10.19. Executantul răspunde și garantează material și financiar pentru buna desfășurare a lucrărilor, calitatea și cantitatea stabilite prin graficul de execuție. în acest sens, Executantul se obligă să încheie în termen de 10 zile de la data semnării prezentului Contract, o poliță de asigurare complexă pentru toate riscurile aferente execuției lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract pentru o sumă asigurată care să acopere integral eventualele prejudicii ale Achizitorului. Riscurile ce vor fi acoperite de asigurare se referă la cutremure, inundații, incendii și explozii, riscuri electrice și stricarea utilajelor, furt, accidente cauzate de manipularea utilajelor și materialelor utilizate prin care se produc pagube unor bunuri ale persoanelor fizice sau juridice sau vătămări ale unor persoane, inclusiv riscuri care sunt consecința unor fenomene naturale;

 • 10.20. Trimestrial, Executantul va comunica achizitorului un tabel, în care va fi cuprinsă o enumerare a polițelor de asigurare în vigoare. Polițele și modificările lor sunt ținute la dispoziția Achizitorului. Executantul se obligă sa-1 informeze pe Achizitor despre orice încetare, modificare sau limitare a acestor polițe, care implică o schimbare semnificativă în ceea ce privește orice acoperire a riscurilor pentru care s-a încheiat anterior polița. Executantul va informa Achizitorul și asigurătorul ori de câte ori are loc o schimbare de situație, prezentă sau potențială, care ar putea afecta riscul suportat de asigurător; Oricând consideră că este necesar, Achizitorul poate recomanda Executantului extinderea obiectului sau naturii asigurării, pentru a asigura acoperirea unei părți mai largi sau a integralității riscurilor.

 • 10.21. Executantul se obligă să respecte prevederile legislației incidente în materia achizițiilor publice.

 • 10.22 Executantul va participa la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate, precum și la toate întrunirile și convocările dedicate ale entităților implicate în realizarea obiectivului.

 • 10.23 Executantul va asigura asistență tehnică prin personal autorizat pe toată perioada de execuție a lucrărilor, si după caz, a remedierilor, colaborând în acest sens cu toate entitățiele implicate.

 • 10.24 Executantul va informa, de îndată, conducerea achizitorului și celelalte entități implicate despre evenimentele privind activitatea aferentă executării prezentului contract și va ține evidența acestora.

 • 10.25 Executantul va întocmi planul de securitate și sănătate, ținând seama de lucrările și activitățile care se desfășoară în cadrul șantierului.

 • 10.26 Executantul este obligat să îndeplinească orice alte obligații ce îi revin potrivit legii, contractului și documentației de atribuire.

 • 10.27 Executantul va prezenta după semnarea contractului, graficul fizic și valoric de execuție a lucrărilor, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. în cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un graphic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

 • 10.28 Executantul va nominaliza un coordonator în materie de securitate si sănătate pe durata elaborării si execuției proiectului care va duce la îndeplinire, fără a se limita, următoarele activități, în conformitate cu prevederile H.G. 300/2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru șantierele temporare si mobile cu modificări si completări ulterioare.

  • 10.29 Să stabilească, înainte de deschiderea Șantierului, un plan de securitate si sănătate care să integreze planurile de securitate si sănătate din proiect si planurile proprii de securitate si sănătate ale utilizatorilor. Planul de securitate si sănătate va cuprinde ansamblul de măsuri ce trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor care pot apărea în timpul desfășurării activităților pe Șantier.

  • 10.30 Executantul este obligat:

  • - Să se asigure ca planul de securitate si sănătate este tinut la zi pe toata durata efectuării lucrărilor.

  • - Să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea soluțiilor tehnice si/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfășoară simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;

  • - Să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că personalul implicat in proiect, respectă principiile pr

  DIRECȚIA ECONOMICĂ

  DIRECTOR EXECUTIV

  OCTAVIAN GHEȚU


ăzute de H.G. 300/2006, într-un mod coerent si responsabil si aplica planul


CȚ1A INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII                            DIRECȚIA JURIDICĂ

NVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE            SERVICIUL LEGISLAȚIE Și AVIZARE CONTRACTE

ICIU - MARIUS POPESCp                        GEORGETA VIȘAN de securitate si sanatate prevăzut.

 • - Să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate si sănătate si ale dosarului de intervenții ulterioare, în funcție de evoluția lucrărilor si de eventualele modificări intervenite.

 • - Să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe Șantier, si coordonarea activităților acestora, privind protecția lucrătorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă si informarea lucrătorilor si a reprezentanților acestora.

 • - Să coordoneze activitățile care urmăresc aplicarea corectă a instrucțiunilor de lucru si de securitate a muncii.

 • - Să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aibă acces pe Șantier;

 • - Să stabilească măsurile generale aplicabile Șantierului;

 • - Să tină seama de toate interferențele activităților din perimetrul Șantierului sau din vecinătatea acestuia;

 • - Să stabilească, obligațiile privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe Șantier;

10.31 Pe cheltuiala sa, Executantul va despăgubi, proteja și apăra Achizitorul, pentru și împotriva tuturor acțiunilor în justiție, revendicărilor, pierderilor și pagubelor rezultate din executarea contractului de lucrări.

 • 10.32. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe șantier. Aceasta persoana trebuie sa fie calificata pentru o astfel de răspundere si sa aiba autoritatea de a emite dispoziții si de a lua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

 • 10.33. Pe parcursul execuției lucrărilor, executantul are obligația de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii si autoritatii sale.

 • 10.34. Executantul poarta întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații etc.) procedee tehnologice utilizate, de către lucratorii sai, în conformitate cu prevederile Legii securității si sanatatii în munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfășurării contractului subsecvent.

 • 10.35. în cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfasurata de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor legale pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs.

 • 10.36. Executantul va păstră un registru si va întocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea și facilitățile sociale ale persoanelor, conform cerințelor persoanei autorizate de achizitor.

 • 14.37. Achizitorul va înregistra numai cu evenimentele produse propriilor angajați.

 • 14.38. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune - interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau subcontractant, cu excepția accidentelor sau rejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a angajatilor acestuia.

11.Obligațiile și drepturile achizitorului

 • 11.1. Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul prevăzut la art. 5.1. din prezentul contract,

către................................în contul deschis la Trezoreria.................,  conform prevederilor

prezentului contract.

 • 11.2. Achizitorul are obligația de a achita contravaloarea serviciilor prestate și lucrărilor executate, în condițiile stipulate în prezentul contract.

 • 11.3. (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină.

(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

 • 11.4. Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate.

 • 11.5. Achizitorul are obligația de a examina lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea


DIRECȚIA JURIDICA SERVICIUL LEGISLAȚIE Șl AVIZARE CONTRACTE GEORGETA VIȘ AN

executantului

 • 11.6. Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților în tot timpul executării, întocmind note de constatare pe care le transmite Executantului.

 • 11.8. Achizitorul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementară a Contractului, cu notificarea prealabilă a Executantului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz;

 • 11.9. Achizitorul are dreptul să sancționeze Executantul, pentru neindeplinirea obligațiilor contractuale asumate manifestate prin execuția unor lucrări inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare;

 • 12. Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligațiilor

  • 12.1. In cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 12.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 12.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

 • 13.Garanția de bună execuție a contractului

  • 13.1. Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului de lucrări fără TVA, în valoare de 1.114.494,48 lei, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract de ambele părți. Perioada de valabilitate a garanției va fi egală cu durata contractului la care se adauga 36 luni (perioada de garanție a lucrărilor). Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

 • 13.2. In cazul în care executantul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 13.(1), contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 13.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu își îndeplinește, sau își


  IIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII XJL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLIC ’șheVICIU - MARIUS POPESCU


DIRECȚIA JURIDICA SERVICIUL LEGISLAȚIE Șl AVIZARE CONTRACTE GEORGETA VIȘAN

îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 13.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

 • 14,începerea și execuția lucrărilor

  • 14.1.(1) Executantul are obligația de a începe lucrările în termen de 3 zile de la primirea ordinului de începere din partea achizitorului. Executantul trebuie să notifice achizitorului data începerii efective a lucrărilor.

  • 14.2. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale.

 • (2)    Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. în cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îi va scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

 • (3)    în cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute in prezentul contract, achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

 • 14.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor șî de a stabili conformitatea lor. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantuluiși dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe șantier, în depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

 • 14.4.(1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție.

 • (2)   Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

 • (3)   Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. în caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

  14.5.(1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului prin consultantul lucrărilor.


  • (2)   Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate prin consultantul lucrărilor.

  • (3)   Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de


  a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

  (4) în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.


  15.întârzierea și sistarea lucrărilor

  15.1.în cazul în care:

  volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau


  ii)


  DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV

  OCTAVIAN GHEȚU


  DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLIC ȘEF SERVICIU - MARIUS POPESCU  DIRECȚIA JURIDICĂ SERVICIUL LEGISLAȚIE Șl AVIZARE CONTRACTE GEORGETA VI ȘAN


iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îndreptățește executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul.

 • 16. Finalizarea lucrărilor

  • 16.1. Ansamblul lucrărilor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

  • 16.2. (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. în cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

 • 16.3. Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. în funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

 • 17. Perioada de garanție acordată lucrărilor

  • 17.1. Perioada de garanție a lucrărilor este de 36 de luni și decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.

  • 17.2. (1) în perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

 • i)    utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

 • ii)   neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

 • 17.3. în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2 alin. (2), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia sau din cuantumul garanției de bună execuție constituită.

 • 18. Modalități de plată

  • 18.1. Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant, în termen de maxim 30 de zile de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3, dar numai după acceptarea situațiilor de lucrări de către achizitor, însoțite de certificate de calitate, declarație de conformitate, procese verbale de lucrări ascunse si atasamente.

  • 18.2. Toate situațiile de lucrări anterior depunerii la Sectorul 3 al Municipiului București vor fi certificate de către diriginții de șantier.

  • 18.3. (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări parțiale, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor.

 • (2)   Situațiile de plată parțiale se vor depune la Direcția Economică înainte de emiterea facturii si vor fi confirmate în termen de 10 zile de la data depunerii.

 • (3)   Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii/ notificări / contestații, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită in termenul prevăzut in contract.

  executate.

  • (4) Plata facturii finale se  face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată finală de către


  DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚI țJ»UL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLli RVICIU - MARIUS POPESCU


  DIRECȚIA JURIDICĂ SERVICIUL LEGISLAȚIE Șl AVIZARE CONTRACTE GEORGETA VIȘAN • 18.4.Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de procesul verbal de recepție finală.

 • 19. Ajustarea prețului contractului

  • 19.1. Prețul contractului este ferm și se ajustează doar în condițiile prevăzute la art. 21 din prezentul contract.

  • 19.2. Pentru lucrările executate se vor utiliza prețurile aprobate prin H.C.L.S 3 nr...........din.................

  • 19.3. Prețul total al contractului nu va depăși indicatorii tehnico-economici aprobați prin H.C.L.S. 3 nr. 139/27.05.2020.

 • 20. Asigurări

  • 20.1. (1) Executantul are obligația de a încheia, în termen de 10 zile de la data semnării prezentului Contract înainte de începerea lucrărilor, o asigurare care va acoperi, atât pe perioada de executare a contractului, cât și pe orice perioadă de prelungire a executării, cum ar fi dar fara a se limita la:

 • a) risc profesional;

 • b) răspunderea executantului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariaților, incluzând costurile repatrierii pe motive de sănătate;

 • c) răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate Achizitorului, ca urmare a executării contractului;

e) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei accidentări fizice în legătură cu contractul.

 • (2)   Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare.

 • (3)   Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, trimestrial conform art. 10.20 și ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

 • 20.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant.

 • 21. Amendamente

  • 21.1. (1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între Părțile Contractante.

 • (2) Prin derogare de la prevederile alin. 1, achizitorul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului Contract, cu notificarea prealabilă de 30 de zile a Operatorului, din motive excepționale legate de interesul public sau local, după caz.

 • (3) Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată), precum și alte acte normative incidente care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

 • (4) Eventualele diferențe la creanțele bugetare și accesoriile acestora constatate în urma verificărilor efectuate de organele de control abilitate de lege, vor fi suportate de Executant

 • d)  în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Achizitor;

 • e)  în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 2 luni de zile;

 • f)  prin reziliere unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract;

 • 22.2 încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 22.3  în situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Executant a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 22.4   Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 22.5   Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 22.6   Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 22.7   Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării executantului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul rezilierii.

 • 23.Rezilierea contractului

  • 23.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări și de a pretinde plata de daune-interese.

  • 23.2. PrezentuI Contract încetează prin reziliere, pentru culpa Achizitorului, printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, în cazul în care Achizitorul nu onorează plata facturilor in perioada stabilita.

23. 3.Achizitorul îsi rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunțării unilaterale a contractului.

 • 23.4. Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar Executantul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate in baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

 • a) Executantul nu respectă termenul final și/sau termenele intermediare prevăzute în Graficul de Execuție, iar întârzierile depășesc cu mai mult de 15 zile termenele convenite în Contract;

 • b) Executantul nu execută lucrări de calitate și în conformitate cu caietul de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază lucrările necorespunzătoare calitativ în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

 • c)  în cazul în care împotriva Executantului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;

 • d) Dacă Executantului îi sunt retrase sau nu obține autorizațiile, avizele sau orice alte documente necesare executării obligațiilor contractuale;

 • e) Dacă Executantul subcontractează lucrările ce fac obiectul prezentului Contract.

 • 23.5. Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.

 • 24.Cesiunea

24.1.Intr-un contract de achizitjp publica este permisa doar cesiunea creanțelor născute din acel contract,


IRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚi NVESTIȚII LUCRĂRI PUBLK IU - MARIUS POPESCp


DIRECȚIA JURIDICĂ SERVICIUL LEGISLAȚIE Șl AVIZARE CONTRACTE GEORGETA VIȘAN obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.


 • 25. Forța majoră

  • 25.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

  • 25.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

  • 25.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 25.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 25.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 26. Soluționarea litigiilor

  • 26.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

  • 26.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

 • 27. Limba care guvernează contractul

  • 27.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

 • 28. Comunicări

  • 28.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 28.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 28.3. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

 • 28.4. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 28.5. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

 • 28.6. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente

 • 29.Legea aplicabilă contractului

29.1 .Contractul va fi interpretat conform legilor din România.


 • 30.Dispoziții finale

  • 30.1. Prevederile propunerii tehnice anexă la prezentul Contract sunt obligatorii pentru părțile contractante.

  • 30.2. Prevederile prezentului Contract se completează cu prevederile caietului de sarcini, părțile având

   obligația de a aplica respecta în totalitate, obligațiile și sarcinile stabilite prin aceste acte.


   DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV


   OCTAVIAN GHEȚU


DIRECȚIA JURIDICĂ SERVICIUL LEGISLAȚIE Șl AVIZARE CONTRACTE GEORGETA VIȘAN


 • 31.Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

-din partea executantului:...........................................................

-din partea achizitorului:..........................

Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în 2 exemplare de o valoare egală, din care un exemplar pentru Achizitor și un exemplar pentru Executant

Achizitor,


Executant,DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICI ȘEF SERVICIU - MARIUS POPESCU


DIRECȚIA JURIDICA SERVICIUL LEGISLAȚIE Șl AVIZARE CONTRACTE GEORGETAVIȘAN


CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004021) 318 03 04 E-MAÎL cabinetprimar@primarie3.r0Calea Dudesti nr ia1. ^irrtnr j, ojigtFț, București SECTOR 3


REFERAT DE APROBAREa proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Rezidențial S3 S.R.L, a contractului ce are ca obiect „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale"

Primăria Sectorului 3 își propune realizarea obiectivului de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale", prin construirea a două pasaje rutiere supraterane, fiecare cu câte două benzi de circulație, pentru fiecare sens de deplasare, în vederea separării traficului ce intenționează traversarea intersecției către centrul orașului, repsectiv a fluidizării traficului local ce se poate desfășura, astfel, mult mai ușor la sol.

Terenul care urmeaza să fie ocupat de construcția propusă este în intravilanul Municipiului București, domeniu public in administrarea Direcției Administrația Străzilor, Consiliul Local 3.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București si HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, societatea Algorithm Rezidențial S3 S.R.L a înaintat anunțul de intenție nr. 1441/11.06.2020 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, cu nr. 386867/CP/12.06.2020 prin care îsi exprima intenția de a participa la procedura de atribuire a contractului privind execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale".

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către societatea Algorithm Rezidențial S3

S.R.L, societate care are ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisibilă cu o valoare totală de 29.488.556,64 lei inclusiv TVA.

Luând în considerare cele menționate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 396731/22.06.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.TELEFON (004 Oă>) 318 03 23 ■ 28 FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL 1nvest1t1iachi21t11@pnmar1e3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L, a contractului ce are ca obiect “Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale"

In conformitate cu prevederile:

 • 1. Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • 1.4.   autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

  • 1.5.   mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

  • 1.6.   nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • -   Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • - Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • -  Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 ai Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare:

 • 1) Nota nr. 384216/10.06.2020 cuprinderea in Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avand ca obiect “Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale".

 • 2) Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 139/27.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții

“Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale";

 • 3) Anunțul de intenție al societății ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L nr. 1441/11.06.2020 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, Cabinet Primar sub nr.386867/12.06.2020;

 • 4) Caietul de sarcini, instrucțiunile de ofertare si modelul de contract, aprobate de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului către societatea ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L aferente obiectivului “Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale" Înregistrate sub nr. 387010/12.06.2020;

 • 5) Referatul nr. 387018/12.06.2020 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii in vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L aferente obiectivului "Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale

 • 6) Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 167/27.05.2020 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Residential S3 SRL;

 • 7) Invitația de participare nr. 387057/12.06.2020 transmisă către societatea ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L

 • 8) Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 2660 din data 16.06.2020;

 • 9) Scrisoarea de înaintare a ofertei nr. 1472/18.06.2020 depusă de societatea ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L înregistrată la Primăria Sector 3 - Cabinet Primar cu nr. 393706/18.06.2020;

 • 10) Procesul - Verbal de deschidere a Ofertei nr. 395023/18.06.2020;

 • 11) Procesul -Verbal de analiza nr. 396325/19.06.2020 al Comisiei de analiză;

 • 12) Nota justificativă nr. 396729/22.06.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art. 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018, care stipulează :

"Art 10. Procesul-verbal de analiza și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiza cuprinzând tarifele/prețurîle unitare/tip de activitate rezultate în urma analizei, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) Procesul-verbal de analiza va fi semnat de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) în baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de analiza, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art. 11. Atribuirea și încheierea contractului

(l)Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fiară TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de analiza, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ”,

supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L a contractului având ca obiect “Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale", respectiv:

 • 2. aprobarea prețurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal de analiza nr.

396325/19.06.2020 aferent proiectului având ca obiect “Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale"

Valoarea ofertei (exclusiv TVA)

24.780.299,70 lei.

Valoare T. V.A.:

4.708.256,94 lei

Valoarea ofertei inclusiv TVA

29.488.556,64 lei

 • 3.  aprobarea notei justificative privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016,

 • 4.  aprobarea încheierii contractului având ca obiect “Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale";

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII SI INVATAMNAT SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE ȘEF SERVICIU, MARIUS POPESCU V \


TELEFON (004 offii} 31S oj 13 ■ ăâ FAX (004021) 318 0304 E-MAIL investiți 1achizjfaj@primarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, (București


Nr:396740/22.06.2020


CABINET PRIMARReferitor: atribuirea către societatea ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L, a contractului ce are ca obiect “Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale"

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

 • - proiectul de HOTĂRÂRE privind atribuirea către societatea ALGORITHM REZIDENȚIAL S3

S.R.L, a contractului ce are ca obiect “Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale";

 • - Raportul de specialitate nr. 396731/22.06.2020 al Direcției Investiții,Achiziții si Invatamant -Serviciul Investiții, Lucrări Publice;

 • - Procesul-Verbal de analiza aprobat de către Primar nr.396325/19.06.2020 al Comisiei de analiză;

 • - Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 nr. 396729/22.06.2020;

 • - Modelul de contract având ca obiect “Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale11 cu societatea ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L;

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PI ȘEF SERVICIU ) MARIUS POPESCU /.

ILICE


întocmit:

Alina Ioana Dură

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordmea do zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordin ar e/e*tr aor din arc din data de ..................................

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de................, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....3.......

de pe ordinea do zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extwrdttraTc, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NET A VORADIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:     '

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MÂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctuli£?£^u... de pe ț suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extpaofdmare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridicL apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctuMs^ț/Z..... de pe ordiaerTÎe zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA


MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN