Hotărârea nr. 192/2020

HCLS3 nr.192 din 23.06.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 19*1, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 23.06.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 397693/CP/22.06.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul comun de specialitate nr.396915/22.06.2020 al Direcției Economice și Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

 • -  Adresa nr. 396918/22.06.2020 a Direcției Economice;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art, 19 alin. (1) și art 39 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate în sumă de 1.229.271,93 mii lei, se majorează cu suma de 62.432,98 mii lei, devenind 1.291.704,91 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.291.704,91 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2021-2023, conform Anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 193.599,88 mii lei, precum și estimările 2021-2023, în structură conform Anexelor 11/02 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 277.015,26 mii lei, precum și estimările 2021 - 2023, conform Anexei nr. 11/04 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimările 2021 - 2023, conform Anexei nr.l 1/06 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform Anexei nr.l 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2020, din care credite bugetare în sumă de 557.973,67 mii lei și credite de angajament în sumă de 420.740.12 mii lei, conform Anexei nr. 11/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Economică, Direcția de Investiții, Achiziții și învățământ, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.NR. 192

DIN 23.06.2020

PRIMĂRIATELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL eabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3           ' ’

cabinet primar

Itf/M ■

Nr........-••••"...........

..................

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

Având în vedere raportul comun de specialitate nr.396915/22.06.2020 întocmit de Direcția Economică și Direcția Investiții, Achiziții și învățământ privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2020, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și contul de execuție bugetară:

• Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.229.271,93 mii lei se majorează cu suma de 62.432,98 mii lei devenind 1.291.704,91 mii lei.

Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.229.271,93 mii lei se majorează cu suma de 62.432,98 mii lei devenind 1.291.704,91 mii lei, astfel:

Nr. crt.

INDICATORI

Cap. bug.

HCLS3 nr. 155/2020

Propuneri rectificare

Influente (+/-)

CHELTUIELI - TOTAL

50.02

1.229.271,93

1.291.704,91

62.432,98

1

Autoritati publice și acțiuni externe

51.02

220.165,65

229.767,64

9.601,99

2

Alte servicii publice generale

54.02

7.976,10

7.826,10

-150,00

3

Tranzacții privind datoria publică

55.02

81.919,06

81.919,06

0,00

4

Apărare

60.02

85,30

85,30

0,00

5

Ordine publica și siguranță națională

61.02

6.582,68

6.720,84

138,16

6

învățământ

65.02

250.303,61

255.647,06

5.343,45

7

Sănătate

66.02

2.111,00

2.111,00

0,00

8

Cultură, recreere și religie

67.02

171.645,68

188.472,33

16.826,65

9

Asigurări și asistență socială

68.02

176.767,66

177.703,38

935,72

10

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

107.177,00

110.229,00

3.052,00

11

Protecția mediului

74.02

140.123,00

150.123,00

10.000,00

12

Transporturi

84.02

64.415,19

81.100,20

16.685,01

 • •  De asemenea, propunem aprobarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 193.599,88 mii lei, care suporta modificări numai in structura.

 • •  Se aproba Bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 277.015,26 mii lei, conform hotărârilor CAIL de efectuare a tragerilor in anul 2020.

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile precum și dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2020.

A1! A      PRIMĂRIATELEFON (004 Oai} 318 03 23 - aS FAX (004 021) 31803 04 E-MAIL economic@prirrtarit3.ro

Calea Dudești nr. rgr, Sector 3,031084. București


Nr. 396915/22.06.2020

RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3

pe anul 2020

In conformitate cu:

 • •  Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare - privind finanțele publice locale;

 • •   Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020;

 • •  Contul de execuție bugetara;

 • •  Propunerile direcțiilor, serviciilor si instituțiilor subordonate.

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.229.271,93 mii lei, se majoreaza cu suma de 62.432,98 mii lei, devenind 1.291.704,91 mii lei, ca urmare a majorării sumelor ce urmeaza a fi încasate din proiete pe fonduri externe nerambursabile, conform cererilor de finanțare depuse.

Urmare acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmeaza .

mii lei

1

DENUMIRE VENITURI

HCLS3 nr.155/2020 si V9

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

855.484,01

866.567,16

11.083,15

1. VENITURI CURENTE, din care:

854.789,01

865.872,16

11.083,15

Impozite si taxe locale

258.581,00

258.581,00

0,00

Sume defalc, din TVA (11.02)

108.846,00

108.846,00

66,00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02)

693.872,00

693.872,00

0,00

II. SUBVENȚII de ia bugetul de stat-(42.02)

695,00

695,00

0,00

III. SUBVENȚII de la alte administrații (43.02)

0,00

0,00

0,00

IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION PT. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-206.509,99

-195.426,84

11.083,15

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

373.787,92

425.137,75

51.349,83

I. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)

206.509,99

195.426,84

-11.083,15

II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

0,00

0,00

0,00

III. INCAȘ. DIN RAMB. IMPRUM.

ACORDATE                   (40.02)

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII de la bug. de stat -capital, (42.02)

21.129,53

21.129,53

0,00

V. Sume FEN postaderare in contul plăților efect.                        (45.02)

0,00

0,00

0,00

VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

146.148,40

208.581,38

62.432,98

TOTAL VENITURI buget local

1.229.271,93

1.291.704,91

62.432,98

Ținând cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii in interesul colectivității locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI

Titlu

HCLS3 Nr.155/2020 si V9

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

1.229.271.93

1.291.704.91

62.432,98

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

855.484,01

866.567,16

11.083,15

Cheltuieli de personal

10

191.273,70

191.273,70

0,00

Bunuri si servicii

20

273.401,81

291.127,12

17.725,31

Dobânzi

30

81.906,56

81.906,56

0,00

Fonduri de rezerva

50

500,00

500,00

0,00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

121.306,17

115.295,04

-6.011,13

Alte transferuri

55

26.575,00

26.575,00

0,00

Asistenta sociala

57

61.503,00

61.503,00

0,00

Alte cheltuieli

59

25.660,00

25.660,00

0,00

Rambursări de credite

81

73.553,40

73.553,40

0,00

Plăti ef.in anii prec. si recup.in anul curent

85

-195,63

-826,66

-631,03

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

373.787,92

425.137,75

51.349,83

Transferuri intre unitati ale adm.pb.

51

14.570,83

20.581,96

6.011,13

Proiecte cu finanțare din fonfuri externe nerambursabursabile

56+58

8.275,76

8.317,41

41,65

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

235.079,16

280.376,21

45.297,05

Rambursări de credite

81

116.023,17

116.023,17

0,00

Plăti ef.in anii prec. si recup.in anul curent

85

-161,00

-161,00

0,00 I

In structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole bugetare :

 • > Capitolul 51.02 - Autorități publice si acțiuni externe se majoreaza cu suma de 9.601,99 mii lei, din care : la Secțiunea de funcționare majorare cu 4.825,13 mii lei, titlul bunuri si servicii iar la Secțiunea de dezvoltare suplimentare cu 4.776,86 mii lei cheltuieli de capital, proiecte, lucrări de investiții si dotări.

 • > Capitolul 54.02 - Alte Servicii Publice Generale - sumele prevăzute se diminuează cu suma de 150,00 mii lei, la secțiunea de dezvoltare - la piețele din sectorul 3.

 • > Capitolul 61.02 - Ordine publica si siguranța naționala se majoreaza cu suma de 138,16 mii lei pentru Politia Locala Sector 3, la secțiunea de funcționare -bunuri si servicii, obiecte de inventar.

 • > Capitolul 65.02 - Invatamant se majoreaza cu suma de 5.343,45 mii lei, din care : la Secțiunea de funcționare majorare cu 4.644,45 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de întreținere (utilitati si dotări) iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 699,00 mii lei cheltuieli de capital, pentru unitățile din invatamant preuniversitar din sectorul 3.

 • > Capitolul 67.02 - Cultura, Recreere si Religie - majorare cu 16.826,65 mii lei, din care : la Secțiunea de funcționare majorare cu 760,65 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si funcționare iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 16.066,00 mii lei cheltuieli de capital, lucrări de investiții spatii verzi.

 • > Capitolul 68.02 - Asigurări si Asistenta Sociala se majoreaza cu suma de 935,72 mii lei din care : la Secțiunea de funcționare majorare cu 125,36 mii lei, titlul bunuri si servicii, la secțiunea de dezvoltare, majorare cu 810,36 mii lei investiții la DGASPC Sector 3 si crese.

 • > Capitolul 70.02 - Locuințe, Servicii si Dezvoltare Publica - se majoreaza cu suma de 3.052,00 mii lei, la Secțiunea de dezvoltare cheltuieli de investiții pentru reabilitare termica.

 • > Capitolul 74.02- Protecția Mediului - se majoreza cu suma de 10.000 mii lei, la secțiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital.

> Capitolul 84.02 - Transporturi se majoreaza cu suma de 16.685,01 mii lei, din care: la Secțiunea de funcționare majorare cu 6.600,53 mii lei la bunuri si servicii iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 10.084,48 mii lei cheltuieli de investiții la străzi.

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmeaza:

mii iei

INDICATORI

Cap.

Bug.

HCLS 3 nr. 155/2020 si V9

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

CHELTUIELI-TOTAL

50.02

1.229.271,93

1.291.704,91

62.432,98

1

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

220.165,65

229.767,64

9.601,99

2

Alte servicii publice generale

54.02

7.976,10

7.826,10

-150,00

3

Treanzactii privind datoria publica

55.02

81.919,06

81.919,06

0,00

4

Aparare

60.02

85,30

85,30

0,00

5

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

6.582,68

6.720,84

138,16

6

Invatamant

65.02

250.303,61

255.647,06

5.343,45

7

Sanatate

66.02

2.111,00

2.111,00

0,00

8

Cultura, recreere si religie

67.02

171.645,68

188.472,33

16.826,65

9

Asigurări si asistenta sociala

68.02

176.767,66

177.703,38

935,72

10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

107.177,00

110.229,00

3.052,00

11

Protecția mediului

74.02

140.123,00

150.123,00

10.000,00

12

Transporturi

84.02

64.415,19

81.100,20

16.685,01

 • > Bugetului activitatilor finanțate parțial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma 193.599,88 mii lei, suporta modificări numai in structura.

 • > Se aproba Bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 277.015,26 mii lei, conform hotărârilor CAIL de efectuare a tragerilor in anul 2020.

Se aproba cheltuielile de investiții, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investita pe anul 2020, din care: credite bugetare în sumă de 557.973,67 mii lei și credite de angajament în sumă de 420.740.12 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate si anexei 11/07.

Având in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile

V7 SECTORULU

BUCURE ȘT

stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția cetățenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2020.

Director Economic,


Octavian Ghețu


Director Investiții Achiziții,

Irina Gina Sorocea nu


TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic@primariej.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

22.06.2020CABINET PRIMAR


Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al i ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2020, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala

Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Raportul de specialitate

-Proiectul expunerii de motive

-Proiectul de hotărâre

-Anexe

Cu stima,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ......... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..../.........

de pe ordinea de_zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraerdinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOS-T întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PĂUNICĂ


RIANASECRETAR,

HONTARU VALERICA sMEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BÂEȚICÂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN