Hotărârea nr. 191/2020

HCLS3 nr.191 din 23.06.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară, azi 23.06.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 382754/CP/10.06.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 377131/04.06.2020 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

 • -  Adresa nr.377134/04.06.2020 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art.12, pct. 12.1, lit. f), art.13 pct.13.1 din Actul Constitutiv al societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.241/12.06.2017 cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCLS3 nr. 798/19.12.2019 privind încetarea mandatului președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant;

 • - HCLS3 nr. 83/ 30.03.2020 privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Procesul verbal al Comisiei de validare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și (6) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se numește în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, doamna Bălăceanu Roxana.

Art.2. Primarul Sectorului 3 prin Serviciul Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă și societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 191

DIN 23.06.2020


pează pentru legalitate

reta «general

țius fVlihăiță


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 O21) 318 03 23 - 28 FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Prin Hotărârea nr. 798 din 19.12.2020 a Consiliului Local Sector 3 s-a luat act de demisia domnului Constantinescu loan din funcția de președinte al Consiliului de Administrație al societății, acesta menținându-și mandatul de administrator 4 și a fost demarată procedura de selecție pentru ocuparea postului de Administrator 5 studii superioare vacant de la înființarea societății. De asemenea, prin aceași hotărâre, a fost desemnată doamna Bălăceanu Roxana membru provizoriu - Administrator 5, precum și președinte provizoriu al Consiliului de Administrație al societății.

Ca urmare a finalizării procedurii de selecție demarată prin hotărârea susmenționată, doamna Bălăceanu Roxana a fost numită prin HCLS 3 nr. 83 din 30.03.2020 membru -administrator 5 definitiv în Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL și s-a menținut numirea provizorie de președinte al Consiliului de Administrație, întrucât ședința Consiliului Local Sector 3 s-a organizat prin videroconferința, ceea ce nu a permis exercitarea unui vot secret de către consilierii locali.

Având în vedere încetarea stării de urgență și organizarea ședinței Consiliului Local Sector 3 prin prezența fizică a consilierilor locali, fapt ce permite exercitarea unui vot secret, se impune alegerea Președintelui definitiv al Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr.377131/04.06.2020 al Serviciului Corp Control-Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


E-MAIL guvernantacorpnrativațgJprimariej ro Șoseaua Minai Bravu nr.^aS, Sector 3,030328, București

Nr. 377131/04.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Admini$trare Străzi S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă înlucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”, cod CAEN 4211.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 798/19.12.2020 s-a luat act de demisia domnului Constantinescu loan din funcția de președinte al consiliului de administrație și a fost demarată procedura de selecție pentru ocuparea postului de membru Administrator 5 studii superioare vacant de la înființarea societății. Prin aceiași hotărâre a fost desemnată doamna Bălăceanu Roxana membru provizoriu și Președinte provizoriu al Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL.

Ca urmarea finalizării procedurii de selecție demarată prin hotărârea sus-menționată, doamna Bălăceanu Roxana a fost numită prin HCLS 3 nr. 83 din 30.03.2020 membru definitiv în Consiliul de Administrație ai societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL și s-a menținut numirea provizorie de președinte al Consiliului de Administrație. întrucât ședința Consiliului Local Sector 3 s-a organizat prin videroconferința, ceea ce nu a permis exercitarea unui vot secret de către consilierii locali.

Având în vedere încetarea stării de urgeță și organizarea ședinței Consiliului Local Sector 3 prin prezența fizica a consilierilor locali, lucru care permite exercitarea unui vot secret, se impune alegerea Președintelui definitiv al Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL.

Potrivit art. 12 pct. 12.1 lit. (f) din actul constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL,, Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții: „Numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant.”

în conformitate cu prevederile art. 13 pct. 13.1 din actul constitutiv al societății: „ Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății.”

Ca urmare a celor prezentate în prezentul raport de specialitate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind alegerea Președintelui Consiliului de Administrație ai societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL.

întocmit,

Compartiment Guvernanța Corporativă,

BejenanrRaluca


-------1vww.primarie3.ro

Nr. 377134/04.06.2020

E-MASL guvern an t3ccrpcrativa@pffm ar 1e3.ro Șoseaua Mihai Bravu nr 428, Sector 3, 030328, București

Către,

CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate, în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă Bejena/u Raluca

*v <

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extcaoTcfihare din data de...............SLfe

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                 ........., a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul........t...... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordffiare, și consideră ca acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL


BĂETICĂ NICOLETA MARIANA 1

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3


Pct 12


PROCESUL VERBAL AL COMISIEI DE VALIDARE încheiat astăzi 23.06.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 3


Privind desemnarea în funcția de președinte al Consiliul de Administrație al societății AS3 Administrare Străzi S3 SRL,


A(i$ fost facută(e) o.....J.....

exprimate au rezultat următoarele :


propunere®, iar în urma numărării voturilor


Nr.

Crt.

NUME ȘI PRENUME

OPȚIUNE

ANULATE

DA

NU

1

Z_ t Ă-A/ £/     K A" As A

l 0

$

2

.....- —.....——- - ___ ■

..........—..........

3

4

—______—

■--

---


 • 1. PREȘEDINTE

 • 2. SECRETAR

 • 3. MEMBRU

 • 4. MEMBRU

 • 5. MEMBRU


ENĂCHESCU MARIAN DANIEL