Hotărârea nr. 190/2020

HCLS3 nr.190 din 23.06.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Sectorului 3 în perioada 2 iulie 2020 - 2 octombrie 2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 23.06.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.390525/CP/l 6.06.2020 al Primarului Sectorului 3;

Referatul nr. 390459/16.06.2020 al Secretarului General al Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 390424/16.06.2020 al Direcției Asistență Legislativă - Biroul Relații Consiliul Local;

 • -  Adresa nr. 390495/16.06.2020 a Direcției Asistență Legislativă - Biroul Relații Consiliul Local;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 123 alin. (1) și (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Pct. 1.9 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Sector 3, aprobat prin HCLS 3 nr. 44/29.07.2004, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 123 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol Unic Se alege doamna consilier IULIANA VĂDUVA în funcția de președinte de ședință a Consiliului Local al Sectorului 3 în perioada 2 iulie 2020 - 2 octombrie 2020, care va conduce ședințele Consiliului Local al Sectorului 3 și va senina hotărârile adoptate de acesta.

NR.

DIN 23.06.2020

CABINET PRIMAR

www*pri manej ,ro -TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 C21) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@1primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București


SECTOR 3REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Sectorului 3 în perioada 2 iulie 2020 - 2 octombrie 2020

Având în vedere referatul nr. 390459/16.06.2020 al Secretarului General al Sectorului 3 privind necesitatea alegerii unui nou președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de 2 iulie2020, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare plenului Consiliului Local al Sectorului 3.


SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 3


TELEFON (004 o.ti) 318 03 23 -18 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL secrctar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 390459/16.06.2020

REFERAT privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Sectorului 3 în perioada 2 iulie 2020 - 2 octombrie 2020

Având in vedere:

• Prevederile pct. 1.9. din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Sector 3 aprobat prin HCLS 3 nr. 44/29.07.2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Prevederile art. 123 alin. (1) și (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Faptul că mandatul doamnei VĂDUVA IULIANA, aleasă în funcția de președinte de ședință prin HCLS 3 nr. 84/30.03.2020, expiră în data de 02.06.2020;

Propun promovarea prezentului proiect de hotărâre privind alegerea unui nou președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de 2 aprilie 2020 până la data de 2 iulie 2020, conform art. 123 din OUG nr, 57/2019 privind Codul Administrativ.
TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 oj 04 E-MAIL consiliu® primsric3.r0 Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București

Nr. 390424/16.06.2020


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Sectorului 3 în perioada 2 iulie 2020 - 2 octombrie 2020

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 84/30.03.2020, doamna VĂDUVA IULIANA a fost aleasă președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni, respectiv până la data de 2 iulie 2020.

în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din Codul Administrativ, Consiliul Local alege dintre membrii săi un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce ședințele consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta. Președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă.

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 3 a proiectului de hotărâre privind alegerea unui nou președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de 2 iulie 2020, până la 2 octombrie 2020.www.prlmarie3.r0TELEFON (004 O.’i) 318 03 23 - 28 FAX (004 021} 31S 03 04 E-MAIL consiliu@prirn2rie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, sector j, 031084, București


Nr. 390495/16.06.2020


CĂTRE,

CABINET PRIMARîn vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

"Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Sectorului 3 în perioada 2 iulie 2020 - 2 octombrie 2020”

Anexat vă transmitem următoarele documente:

 • ■  proiectul de hotărâre;

 • ■  referatul nr. 390459/16.06.2020 al Secretarului General al Sectorului 3;

 • ■  raportul de specialitate nr. 390424/16.06.2020 al Direcției Asistență Legislativă

- Biroul Relații Consiliul Local;


DIRECTOR E FLOREN


EOUTIV, ACȘUMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctulde pe ordinea de zi / supUrpentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinâre din data de .....fe..

Comisia de administrație publică locală, juridică, anămea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ...... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/exjxaiwdiriăre, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA »

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANVOINEAINOCENȚIU-IOAN