Hotărârea nr. 19/2020

HCLS3 nr. 19 din 10.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.prlmarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = S+P+2E, pe un teren situai în Strada Soldat Spiridon Matei nr. 21, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 10.02.2020

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprobare nr. 758901/CP/17.12.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 54/07.11.2019 al Arhitectului Șef;

 • -  Adresa nr. 751896/11.12.2019 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism; în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice;

 • -  Planului Urbanistic Zonal Sector 3 al Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/SM/14-2019/07.11.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 52/07.11.2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 53/07.11.2019;

 • -  Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. e) și art. 166 alin. (2) lit. j) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = S+P+2E, pe un teren situat în Strada Soldat Spiridon Matei nr. 21, Sector 3", proprietate privată persoane fizice, cu suprafața de 310,35mp din acte și 312,00mp conform măsurătorile cadastrale, în conformitate cu Anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 52/07.11.2019.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. (1) Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Documentații de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată beneficiarului de către Serviciul

Documentații de Urbanism.s>

ă pentru rgene Miffa

legalitate ral ă

i ll/f

I

1NR. 19

DIN 10.02.2020CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 0323 - 28 FAX (004021) 318 03 04 B-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil locuință unifamilială cu RHpmpus = S+P+2E, pe un teren situat în Strada Soldat Spiridon Matei nr. 21, Sector 3"

Luând în considerare:

 • -  Raportul de specialitate nr. 54/07.11.2019 al Arhitectului Șef,

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/SM/14-2019/07.11.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 52/07.11.2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 53/07.11.2019;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamilială cu RHprOpus = S+P+2E, pe un teren situat în Strada Soldat Spiridon Matei nr. 21, Sector 3", proprietate privată persoane fizice.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritara! administrației locale,

în baza prevederilor art. 155 alin. (5) lit. f), coroborat cu art. 167 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora primarul „asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = S+P+2E, pe un teren situat în Strada Soldat Spiridon Matei nr. 21, Sector 3".

ROBERT-SOARHITECT SEF

F


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism® primar1e3.ro

Calea Dudești nr. igit Sector 3, 031084, București

Nr. 54/07.11.2019


RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = S+P+2E, pe un teren situat în Strada Soldat Spiridon Matei nr. 21, Sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și P.U.Z.-S.3 al Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = S+P+2E, pe un teren situat în Strada Soldat Spiridon Matei nr. 21, Sector 3” în baza Certificatelor de urbanism nr. 2176/10.10.2017 și nr. 1630/26.09.2019, emise de Primăria Sectorului 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/SM/14-2019/07.11.2019.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTpropus = 45%, CUT propus =1,3 mp.ADC/mp.teren (pentru S+P+2E)și Hma>dm»atic = 11,00m. (pentru S+P+2E).

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: pe aliniamentul existent al Străzii Soldat Spiridon Matei, în raport cu caracterul străzii, retras min. 2,50m. / 0,60m. față de limita stângă (Vest) a proprietății, pe aliniamentul existent al Aleii Lăcrămioarei, apoi retras față de limita dreaptă (Est) a proprietății, retras min. 5,00m. față de limita posterioară (Nord) a proprietății, conform planului de reglementări (planșa nr. U-105) pentru funcțiunea de locuință unifamilială, având RHpropus = S+P+2E.

Parcarea se va asigura în incinta proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr. 4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor art. 166, alin. (2) litera j), coroborat cu ari. 139 alin. (3) litera e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art. 155, alin. (5), lit. f), coroborat cu ari. 167, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

înaintăm alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ‘Imobil locuință unifamilială cu RHpmpus = S+P+2E, pe un teren situat în Strada Soldat Spiridon Matei nr. 21, Sector 3".
ARHITECT SEF »


BUCUREȘTITELEFON (004 oai) jifi 03 23 - 28 FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL urbanjsm@primarie3.ro

Calea Dudețti nr, 191, Sector 3, 031084, București

V VlQXS "b Mb , 13/V3.C’l <rYo''LO

Ca urmare a cererii adresate de.        •*"     ,   ~ cu domiciliul în Municipiul București, "*'--!  -   -

e‘ .. , b... Sectorul 3, telefon/fax.........e-mail.........., înregistrată ia nr. 392431/25.04.2019 si completată cu nr. 438503/06.06.2019,

nr. «50361/01.10.2019, nr. 653603/03.10.2019 și nr. 691525/31.10.2019.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul;

AVIZ
Nr D/SM/14-2019/07.11.2019

Pentru Pianul urbanistic de detaliu pentru3Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = S+P+2E, generat de imobilul4situat îh Strada Soldat Sniririnn Matei nr. 21. Sector 3, București.

Inițiator: - * *       ■

Proiectant: S.C. POLYSEMY ARHITECTURA-URBANISM S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: Prof. dr. arh. Constantin N. ENACHE - A B C D E F6 G5 G6.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la Nord Bulevardul Camil Ressu, la Sud Bulevardul Energeticienilor, la Vest Bulevardul Râmnicu Sărat, la Est Strada Fizicienilor și este format din teren curți-construcții cu suprafață de 310,35mp. din acte și 312,00mp. conform măsurătorile cadastrale.

Prevederi R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3 al Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019:

 • - imobilul este situat în intravilanul Municipiului București și se încadrează în U.T.R, L1a - subzona locuințelor individuale și colective mici, cu maximum P+2 niveluri, situate în afara zonei protejate, pe parcelări tradiționale/spontane;

 • - funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat), echipamente publice specifice zonei rezidențiale, scuaruri publice;

 • - Hmaxîmă= 11,00m. (pentru P+2E) ;

 • - POTmaxIm -45 %)

 • - CUTmaxim = 1,3 mp.ADC/mp.teren (pentru P+2E);

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. în cazul în care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate în stare bună sau cu valoare arhitectural urbanistică; în cazul regimului de construire discontinuu (cuplat, izolat) clădirile se dispun față de aliniament: - pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile se vor retrage minim 3,0 m, dar nu mai puțin de 1/3 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă. în condițiile în care h/3 > 10,00 m retragerea față de limitele laterale ale parcelei poate rămâne de 10,00 m. Distanța minimă se calculează între limita parcelei și proiecția fațadei pe teren (inclusiv balcoane, console, bovindouri, etc.) fără a lua în considerare streașină; clădirile se vor amplasa pe limita de proprietate atunci când se alipesc de calcanul unei clădiri alăturate protejate sau în stare bună sau se cuplează cu o clădire posibil de realizat pe parcela alăturată;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = clădirile se vor retrage minim 5,0 m, dar nu mai puțin de 1/3 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă. în condițiile în care h/3 > 10,00 m retragerea față de limitele posterioare poate rămâne de 10,00 m. Distanța minimă se calculează între limita parcelei și proiecția fațadei pe teren (inclusiv balcoane, console, bovindouri ete.) fără a lua în considerare streașină.

Imobilul nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată, nu se află în P.U.Z. - Zone construite protejate și nu se află în zona de protecție a unor monumente istorice izolate, stabilită prin P.U.Z.-S.3, conform informațiilor din Certificatele de urbanism nr. 2176/10.10.2017 și nr. 1630/26.09.2019, emise de Primăria Sectorului 3.

Conform R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3 al Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019, ari. 5 - Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 5.1 - Prin derogare se înțelege modificarea Condițiilor de construire: funcțiuni admise, regim de construire, înălțime maximă admisă, distanțe minime față de limitele parcelei, POT, CUT și alin. 5.2. - Derogările de la prevederile prezentului Regulament sunt admise în condițiile legii.

Conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, art 32 - alin. (1) în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: lit. d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras 2,50m. / 0,60m. față de limita stângă (Vest) a proprietății, pe aliniamentul existent al Aleii Lăcrămioarei, apoi retras față de limita dreaptă (Est) a proprietății;

 • - retrageri minime față de limita posterioară (Nord) = retras 5,00m. față de limita de proprietate;

• POTpmpus = 45%;

CUTproPus= 1,30 mp.ADC/mp.teren (pentru S+P+2E);

 • - Hmaximă/atic= 11,00m. (pentru S+P+2E);

 • - orice alte construcții realizate în exteriorul conturului maxim edificabil propus prin P.U.D. sunt interzise cu excepția elementelor cuprinse în prevederile R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3 a! Municipiului București sau în planul de reglementări urbanistice (planșa nr. U-105), vizat spre neschimbare, anexat prezentului aviz;

 • - circulații și accese: conform Avizului de circulații nr. 1760/11.02.2019-1703581/07.02.2019, emis de D.T.-P.M.B. cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006 și a celorlalte prevederi înscrise în aviz;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. De asemenea se vor respecta condițiile impuse prin avizele/acordurile/declarații/studii de specialitate, prezentate la dosar, obținute conform certificatelor de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5*; construcția se vor încadra în edificabilu! maxim reglementat prin P.U.D.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P. U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1630/26.09.2019 emis de Primăria Sectorului 3.

F8 - Aviz Plan urbanistic de detaliu

TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 oji) 318 03 04 E-MAIL urbanism ©prim ar ie3.r0

Calea Dudesti nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 53/07.11.2019


PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM
Cu privire la P.U.D. “Imobil locuința unifamilială cu RHpropus = S+P+2E, pe un teren situat în Strada Soldat Spiridon Matei nr. 21, Sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: pe aliniamentul existent al Străzii Soldat Spiridon Matei, în raport cu caracterul străzii, retras min. 2,50m. / 0,60m. față de limita stângă (Vest) a proprietății, pe aliniamentul existent al Aleii Lăcrămioarei, apoi retras față de limita dreaptă (Est) a proprietății, retras min. 5,00m. față de limita posterioară (Nord) a proprietății, conform planului de reglementări (planșa nr. U-105) pentru funcțiunea de locuință unifamilială, având RHpropus = S+P+2E.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTprapus = 45%, CUT propus = 1.3 mp.ADC/mp.teren (pentru S+P+2E) și Hmaximă/atic = 11,00m. (pentru S+P+2E).

Conform R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3 al Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019, amplasamentul studiat se află U.T.R. L1a - subzona locuințelor individuale și colective mici, cu maximum P+2 niveluri, situate în afara zonei protejate, pe parcelări tradiționale/spontane, cu P0Tmaxim = 45 %, CUTmaxim = 1,3 mp.ADC/mp.teren. (pentru P+2E) și Hmaximă= 11,00m (pentru P+2E).

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr. 52/07.11.2019, privind documentația P.U.D. - “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = S+P+2E, pe un teren situat în Strada Soldat Spiridon Matei nr. 21, Sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la P.U.D.-ul descris mai sus, P.U.D. care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi, conform legislației incidente în vigoare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism - P.U.D., iar în conformitate cu prevederile art. 11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.
TELEFON (004 021} J18 03 23 - aE FAX (004 021) 31S 03 04 E-MAIL urbanism@primaria3.r0

Calea Dudeșii nr. igi, Sector 3,031084, București

Nr. 52/07.11.2019

Raportul informării și consultării publicului privind documentația “Imobil locuință unifamiiiaiă cu RHpropus - S+P+2E, pe un teren situat în Strada Soldat Spiridon Matei nr. 21, Sector 3”
Beneficiarul documentației:
Urbanist: Constantin N. ENACHE
Proiect nr.: 19/2018.
Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa șl a consulta publicul, inclusiv:
 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

 • - Serviciul Documentații de Urbanism, parter, în fiecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

 • - pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării P.U.D.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

 • - planșa de reglementări s-a afișat:

o la sediul Primăriei Sectorului 3 începând cu perioada: 17.07.2019; *> pe site-ul Primăriei Sectorului 3 începând cu perioada: 17.07.2019; ® pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării P.U.D. începând cu perioada: 25.04.2019.

 • - anunț în ziare locale:

* Adevărul, pag. 06, din data de 17.04.2019;

c România Liberă, pag. 14, din data de 17.04.2019.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

 • - notificare Arhiepiscopia Romano-Catolică București - vecin spate (Nord) - Aleea Râmnicu Sărat nr. 9F, Sector 3, București, nr. cad. 224593; la adresa de corespondență din Strada General Berthelot nr. 19, Sector 1, București;

 • - notificare!                     recin stânga (Vest) - Strada ''                                  București,

nr. cad. 228722.

*
 • 4. Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

 • - Arhiepiscopia Romano-Catolică București - vecin spate (Nord) - Aleea Râmnicu Sărat nr. 9F, Sector 3, București, nr. cad. 224593;

- vecin stânga (Vest) - Strada                   '        . .           : București,

nr. cad. 228722.

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

Nu este cazul.

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru:

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

 • - referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcțiilor au fost respectate prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. Sector 3 al Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019, precum și legislația, normele și reglementările specifice în vigoare;

 • - referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din Avizul de circulații nr. 1760/11.02.2019-1703581/07.02.2019, emis de D.T.-P.M.B. cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006 și a celorlalte prevederi înscrise în aviz;

 • - referitor la evaluarea de mediu P.U.D. nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența H.G. nr. 1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 la H.G. nr. 445/2009, conform circularei nr. 13554/SON/15.06.2016.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării P.U.D., se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 3 D.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. „2.L^......din             .......

în scopul: elaborării Planului Urbanistic de Detaliu obținerea autorizației de construire.

Urmare cererii adresate de ,                ,        cu domiciliul în municipiul București, sector 3, str.

înregistrată la nr. 44988 din 31.05.2017,

pentru imobilul - teren și/sau construcții -, situat în

municipiul BUCUREȘTI, Sectorul 3, str. Spiridon Matei nr.21,

sau identificat prin plan scara 1:500 și plan scara 1:2000, nr. cad.203630,

In temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG aprobată cu Hotărârea Consiliului General nr. 269 72000, prelungit conform Hotărârii Consiliului General -MB nr. 224/ 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC:

Imobilul compus din teren în suprafață de 310,35mp din acte (312mp din măsurători), situat în intravilanul municipiului București, se află în proprietatea dlui ■■ :              i în cotă parte indiviză de 1/2

conform titlului de proprietate nr.12496/3 din 27.05.2003 emis de Prefectura Municipiului București ( proces verbal de punere în posesie nr.2243/10.06.2003 emis de Prefectura Municipiului București), certificat de moștenitor nr.131/ 05.12.2008 emis de N.P. Meda Enache și în proprietatea dlui.’ .

V în cotă parte indiviză de % conform contractului de vânzare nr.8366/ 24.11.2016 emis de N.P: Gagiu Meda.

Terenul nu se află: pe lista monumentelor istorice actualizată în 2010, în PU2 zonă protejată, în raza de protecție a monumentelor istorice. Conform extrasului de carte funciară nr.32436/16.05,2017 partea III. Sarcini, imobilul este liber de sarcini.

2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren liber de construcții, Destinația stabilită : conform HCGMB nr. 143/2003 terenul se află în zona fiscală B, în conformitate cu PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, HCGMB 224/ 2015, imobilul se află în subzona

L1a - Ipcuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție;

Propunere: construire corp de clădire S+P+2E+M cu funcțiunea de locuință unifamilială, anexă, amenajare împrejmuire,

3. REGIMUL TEHNIC:

Pe terenul de la adresa sus-menționată se permite construirea unui corp de clădire S+P+2E+M cu funcțiunea de locuință unifamilială și unei anexe în baza unui Plan Urbanistic de Detaliu, care va stabili reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului.

L1a- locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție; Hmaxim=10m;

L1as ’ -POT maxim = 45%

-CUT maxim pentru înălțimi P+1 = 0.9 mp ADC/mp teren -CUT maxim pentru înălțimi P+2 = 1.3 mp ADC/mp teren

Conform Codului Civil: „ Art. 615. - (1) Este obligatorie păstrarea unei distanțe de cel puțin 2 metri între fondul, îngrădit sau neîngrădit, aparținând proprietarului vecin și fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond. "

Pentru nerespectarea retragerilor obligatorii prevăzute pentru zona de reglementare L1a, respectiv minim 3m-lateral, 5m-spate cât șl pentru conformarea ariiitectural-volumetricâ este necesară elaborarea și avizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu. Documentația Tehnică pentru Autorizarea Construirii se va elabora după avizarea Planului Urbanistic de Detaliu. Sistemul constructiv și materialele de construcție folosite vor asigura rezistența și stabilitatea construcțiilor în timp. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător, conform cerințelor urbanistice actuale. Scurgerea și colectarea apelor pluviale se va face în incinta proprietății. Organizarea de șantier se va rezolva în incinta proprietății. Proiectul va fi întocmit de profectanți autorizați. în incintă trebuie asigurat numărul de locuri de parcare conform HCGMB nr.66/2006.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru întocmire P.U.D., obținereâ.aptorizației de construire.                                       ______________________________________

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DEAUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE Șl NU CONFERĂ

' j DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

 • 4. OBL.GAȚP! ALE TÎTULARULU! CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire I desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva ElA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul ta Justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/netncadrarea proiectului Investiției publice/private In lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta te autoritatea competentă- pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiate a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are ablîgațte de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire ia menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situate în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor Investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice c&tnpstsnifL

 • 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORiZApEf DE CONSTRUIRE/DESFHNȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra Imobilului, teren șl/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat Ie zi șl extrasul de carte funciară de informare actualizat la zl, In cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată)

 • c) Hocumeratațla tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):.

  D.T.A.D.


| X j D.T.AC.                     | _ | D.T.O.E.

 • d) Avize șî acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

tf/J.

i Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

O j X | alimentate cu apă        -O] X | alimentare cu energie electrică

J | X j canalizare              \ | X | alimentare cu energie termică

\ | X | gaze naturale                j X j salubritate

Avize și acorduri privind:

| _ | securitatea ia incendiu                   | _ | protecție civilă

d.3. Alte acorduri/declarații:

 • - Declarație notariala a proprietarului terenului pe propria răspundere din care sa rezulte ca imobilul nu face obiectul unul litigiu afiafi pe roiul unei instanțe judecătorești- original;

 • - Certificat atestare fiscală D.IXL. S 3 ~ original;

 • - acordul notarial al vecinului - str. Spiridon Matei nr.'SS în cazul construiri! la distanță mai mică de 60cm față de limite de proprietate,

 • - acordul notariat aE coproprietaruM,

d.4. Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor desce Aviz Comisia de Circulații- PMB                                               /

PUD elaborat șl aprobat conform legislației în vigoare.

d.5. Studii de specialitate: Documentație cadastrală ; Studiu Geotehnic; Calcul “G”

 • e) Actul administ                 competente pentru protecția mediului - A.P.M.B. (copte)

 • f) Dovada i                         legale (copil): taxă A.C și taxă timbru arhitectură,

CERTIFICATUL


M X | telefonizai*-

| _ | transport urban


dX


întocmit

Urb. Diplm. C.R.Țapllgâ Achitat taxa de:8 ron, confo Prezentul Certificat de urbani în conformitate cu prevederi construcții,


| _ | sănătatea populațieiE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE Șl NU CONFE CONSTRUCȚII

'ORUV


rizacției nr.referință 171931790 din 17.05.2017 ING Bank N.V. Am mis solicitantului direct / prin poștă la data de...............

 • 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


  tal  iTULUI DE URBANISM


întocmit

După această dată, o nouă qrefungirea valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile Ijgjj Data prelungirii valabilității: ..^.a5S...20M&......... , h8i*ia kI m n»ie

Achitat taxa de:......... ron lei, conform chitanței nrJfca.țHSțW’din .2*.:y?r...țS.TO..


MUN. BUCUREȘTI - SECTOR 3 Str. Spiridon Matei, nr 21


[T30 construcție propusa

-laSuprafete:

tS teren = 312 mp (din măsurători) /S construita =119 mp ®S desfășurată = 327 mp

^Rh = S+P+2E+M

^sspOT propus=40%          |

CUT propus = 1,05


ICiPÎUL BUC OP.EȘTI

’ IA SECTORULUI 3

•'Wr 1111—■ ..

HEXA


DE URBANISM


itect șef,


,63

SPECIFICAȚIE

NUME

WWUTW

SEF PROIECT

îriMvb. Lwra Andreea Dobrwcu

PROIECTAT

urti. Lairra Susai» urt>. Qdette lllsol

DESENAT

ivii. Laun iusatu

00


Constraire locuia! individuala in regim de înălțime S+P+2E+E, anexa, branșament utilități, realizare împrejmuire,S£RÎA 15-20


3ffr>l£.\ j 7/vrr


f ’O

Sj XI


ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 3 S.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. o din . £•£. 2019

ÎN SCOPUL :       pentru pentru promovare P.U.D., elaborarea documentației în vederea autorizării

lucrărilor de construire, împrejmuire, racorduri/ branșamente utilități și organizare execuție

Ca urmare a cererii adresată de j               ,.      , cu domiciliul în Municipiul București, Sector 3,

1                                          t, înregistrată cu nr. 611057 din 30.08.2019

Pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul / Municipiul București, sectorul 3, Strada Soldat Spiridon Matei nr. 21 sau identificat prin planuri cadastrale 1/500 și 1/2000.

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.Z. Sector 3 af Municipiului București aprobată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București - HCGMB nr. 49/31.01.2019.

în conformitate cu prevederile Legii nr, 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se

CERTIFICĂ :

 • 1. REGIMUL JURIDIC:

Terenul situat în intravilan, în suprafață de 310,35 mp. din acte șl 312,00 mo. din măsurători, având nr. cadastral 203630, este coproprietatea în indivlzlune a domnilor .     -          - <

conform Titlului de Proprietate nr. 12496/3 din 27.05.2003 emis ae prefectura Municipiului București (t'roces-Verba! de punere în posesie nr. 2243/10.06.2003 emis de Primăria Sectorului 3), a Certificatului de Moștenitor nr. 131 din 05.12.2008 autentificat de către N.P. Meda Enache, a Contractului de Vânzare nr. 8366 din 24.11.2016 autentificat de către N.P. Gagiu Meda ...        ,, precum șl a extrasului de Carte Funciară

pentru informare nr. 203630, emis de ANCPI în baza cererii nr. 76224/28.08.2019.

Pentru acest imobil. Primăria Sectorului 3 a emis C.U, nr. 2176 din 10.10.2017 pentru „Elaborareal Planului Urbanistic de Detaliu si obținerea autorizației de construire" cu valabilitatea prelungită până la 10.10.2019 si a fost depusă cererea nr. 392431/25.04.2019 pentru avizare/aprobare documentație P.U.D. .

Imobilul nu are înscrieri privitoare ta sarcini,...nu ește cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată, nu se află în PUZ - Zone construite protejate și nu se se află în zona de protecție a unor monumentelor Istorice izolate, stabilită prin PUZ S3.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren intravilan - liber de construcții

Destinația: Conform RLU aferent PUZ-S3 aprobat, amplasamentul se află în UTR Lla - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri, situate în afara zonei protejate, pe parcelări tradiționale/spontane și parțial afectat de supralărgire arteră de circulație

Terenul este cuprins în zona fiscală „B"a Municipiului București.

Propunere: Construire Imobil - locuință unifamillală RHpropus = S+P+2E, anexă, împrejmuire teren, racorduri/branșamente utilități și organizare de execuție lucrări.

REGIMUL TEHNIC:

Autorizația de construire se va emite în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ-S3 aprobat, a Codului Civil, precum șl alte prevederi legale incidente în vigoare.

Terenul se află în zona inundabilă cu risc de hazard 0.1% - "Hărți de hazard si risc de inundații" conform plantei de Reglementări a Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 3,

Terenul va fi posibil afectat de lărgirea arterei de circulație Strada Soldat Spiridon Matei, precum si posibila lărgire a Aleei Lăcrămioara, propuse prin avizul de circulații DT-PMB nr. 9142/26.06.2018 (PUZ-S3L astfel aradul de afectare al parcelei va fi stabilit prin soluția tehnică care va fi însoțită de suport topografic în sistem Stereo 70. precum si prin avizul de circulații. Lucrările de construire, inclusiv împrejmuiri, parcaje, rețele interioare si echipamentele aferente ffîride, cofrete, etcî se vor realiza strict de ia limita exterioară a noului profil stradal propus spre interiorul proprietății.

Pentru realizarea lucrărilor propuse de construire a unui imobil - locuință unifamilială având un RHpropus = S+P+2E, anexă, împrejmuire teren, racordurl/branșamente și organizare de execuție lucrări, este necesară întocmirea unei documentații de urbanism P.U.D., în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Locaf de Urbanism aferent PUZ-S3, aprobată conform legislației și normelor specifice în vigoare. Potrivit Leqfi 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificările si completările ulterioare -art, 32 alin (lî "în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: Ut. dl, să solicite elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu".

Edificabilul/amplasamentul

- se va definitiva prin PUD, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. întocmirea D.T.A.C. se recomandă a se realiza numai după aprobarea documentației PUD și în conformitate cu prevederile acesteia.

Parcări/circulatii/accese;

parcela are deschidere și acces dublu (parcelă de colț) la Strada Soldat Spiridon Matei cu un profil existent de aprox. 10,00 m. precum șl ta Aleea Lăcrămioarei, urmând ca pe termen scurt profilele să fie posibil majorate conform conform avizului de circulații D.T.-P.M.B. nr. 9142/26.06.2018 (PUZ-S3);

asigurarea parcărilor, circulațiilor și acceselor se va face cu respectarea prevederilor Regulamentului PUZS3 - art. 9 Generalități - punctul 9.7. și 9.8. și alin. 4.11. din Anexa nr. 4 aferentă art. 40 din Regulementul General de Urbanism, aprobat prin H.G. 525/1996 cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 66/2006 cu privire la locurile de parcare și respectiv, prevederile O.M.S. nr. 119/2014;

parcarea/gararea se vor rezolva în incinta proprietății;

spatiile destinate circulațiilor auto, locurilor de parcare, precum si spațiile tehnice, nu îsl vor modifica destinația pe întreaga existentă a construcției.

înălțimea maximă admisă a clădirilor:

Regimul de înălțime (RH) propus al clădirilor este de S+P+2E, considerând o înălțime a nivelului de 3,00-3,20m.

Rhmax./Hmax. se va definitiva prin PUD, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

se admit depășiri de 1,00-2,00 m. numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate;

în cazul în care înălțimea clădirii propuse depășește distanța dintre alinieri, noua construcție se va retrage suplimentar astfel încât H max să nu depășească distanța dintre alinieri sau în cazul în care nu este configurat frontul de vis-a-vls, clădirea nu va depăși dublul distanței din axul străzii până ia clădire, cu condiția să nu fie lăsate vizibile calcane de pe parcelele alăturate; prevederi aplicabile inclusiv în cazul parcelelor cu acces la drumuri/servituți private;

acoperirea va fi în sistem terasă, iar în cazul învelftorilor de tip șarpantă, se recomandă ca acestea să nu fie vizibile din spațiul public, excepție fiind zonele pentru care acest tip de acoperire este caracteristic, iar diferența în plan venea! dintre înălțimea coamei și cea a acornlșel nu va depăși 4 m., astfel se recomandă o pantă maximă de 40%.

Utilități/aspect exterior/amenaiări/dotări:

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice șl la sistemele modeme de telecomunicații bazate pe cabluri din fire optice; se recomandă ca toate rețelele să fie Introduse în subteran: racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare; toate investițiile noi vor avea prevăzute racorduri separate de canalizare (apa uzată menajeră și apă pluvială);

platforme și sisteme înoropate/semiînaropate destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanță de minimum lOm. de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere și vor fi prevăzute cu sistem de spalare și sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului șl a ritmului de evacuare a acestuia și vor fi întreținute în permanență în stare de curățenie, platformele pot fi cuplate cu Instalații pentru bătut covoare (conform O.M.S. 119/2014, art. 4);

se admit în mod provizoriu soluții locale, cu asigurarea posibilității de racordare la viitoarele rețele de apă șt canalizare și cu condiția respectării normelor de protecție sanitară.

scurgerea apelor pluviale și organizarea executării lucrărilor se vor realiza în incintă;

se recomandă ca terasele vizibile de la înălțimile înconjurătoare să fie înverzite pe min. 70% din suprafață; organizarea de șantier se va realiza în incinta proprietății, în conformitate cu prevederile art. 28 llt. a)-g) din HCGMB 120/2010 cu modificările și completările ulterioare;                                               .

sistemul constructiv și materialele de construcție admise vor fi cele care să asigure rezistența și stabilitatea construcției în timp. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător cerințelor urbanistice actuale.

Spatii libere st spatii plantate:

Suprafața minimă de spații verzi se va asigura conform prevederilor Regulamentului PUZ S3 - art. 9 Generalități punctul 9.12. șl conform legislației specifice în vigoare.

împrejmuiri:

gardurile spre stradă/drum de acces vor fi transparente cu înălțimea de max, 2,00 m din care un soclu opac de 0,60 m și o parte transparentă din fier forjat sau plasă metalică, dublate de gard viu șl amplasate pe viitoarea limită de proprietate. Spre trotuare si circulații pietonale, nu sunt obligatorii garduri, dar se poate propune marcarea apartenenței spațiului prin diferențe de pavaje, borduri, garduri vii, terase etc. Porțile de acces se vor deschide spre interiorul proprietății. Pe parcele afectate de străzi noi propuse sau supralărgiri, gardurile spre stradă/ drum de acces se vor realiza strict de la limita exterioară a noului profil spre interiorul proprietății. în conformitate si cu prevederilor avizului tehnic de circulații D.T.-P.M.B.: gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de max. 2,50 m.

la realizarea proiectului de împrejmuire se va ține seama de obligativitatea asigurării condițiilor de montare a firidelor de branșare utilități în nișele de protecție (firide încastrate), amplasate la noua limita de proprietate a consumatorului, determinata de noul profil stradal, cu acces din afara proprietății.

Indicatori urbanistici;

Conform Regulamentului PUZ-S3 aprobat indicatorii urbanistici pentru UTR Lla sunt:

- POTmax = 45 %

CUThax. (P+2)= 1.3 mp. ADC/mp.teren                                       _______

Posibilitatea de depășire a CUT (conform art. 9 Generalități - punctul 9.14.): proprietarii parcelelor, din care prin PUZ sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, beneficiază de un spor al suprafeței desfășurate admise egai cu o dată suprafața de teren transferată spre domeniu) public atunci când acest transfer este făcut pe bază de act notarial și fără despăgubiri din partea primăriei. Actul notarial va conține acordul proprietarului de a transfera terenul propus prin P.U.Z. în domeniul public fără a cere despăgubiri, cu condiția aprobării unui spor de depășire a suprafeței desfășurate admise egal cu o dată suprafața transferată în domeniul public;

majorare prin cumulare în cazul amenajării parcajelor necesare investiției dacă acestea sunt amplasate la parterul clădirilor sau în construcții speciale având destinația de parcaje, cu condiția ca acestea din urmă să fie deschise. în acest caz, majorarea C.U.T.-uIui este egală cu suprafața destinată parcajelor;

C.U.T. nou nu poate depăși 4.0. în situația depășirii RH maxim, P.O.T. sau modificarea retragerii față de aliniament se va elabora PUZ.

majorare prin cumulare cu maxim 0.5 pentru parcelele situate la intersecția a două străzi (parcelele de colț sau în cazul intersecției în T parcela situată în dreptul străzii care nu se mai continuă);

Condiționări;

înșinte de recepția finală a lucrărilor se va dezmembra terenul afectat de noua stradă propusă/lărgirea profilului stradal prevăzut prin documentațiile de urbanism (dună caz).

- în cazul utilizării majorării de CUT, proprietarul țerenulul afectat de noua stradă propusă/lărgirea profilului stradal va face notarea în cartea funciară a obligației de cedare aratufțță către autoritatea publică, oricând la solicitarea autorității într-un Interval de 49 de ani de 1a notare.

în cazul în care nu se utilizează majorarea de CUT, la cererea de emitere a autorizației de construire, proprietarul va da o declarație notarială pe proprie răspundere care va conține acordul acestuia de a transfera în domeniul public terenul afectat de noua stradă propusă/lărgirea profilului stradal, oricând la solicitarea autorității pentru demararea investiției.

Recepția imobllului^ste copclîtipnată de echiparea edilitară conform O.M.T, nr, 1294/30.08.2017 si de realizarea drumului de acces/alei carosabile cu respectarea prevederilor O.M.T, nr, 49/27.01.1998. In măsura în care avizele, acordurile sl studiile de. specialitate obținute în baza CU nr. 2176/10.10.2017 se încadrează în termenul de valabilitate si în soluția tehnică pentru care au fost solicitate, acestea sg pot utiliza atât la elaborarea documentației de urbanism, cât si la documentația tehnică în vederea obținerii autorizației de construire

Proiectul va fi întocmit de profectanți autorizați șl verificat de către specialiști verificatori de proiecte atestați conform Legii 10/1995.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru promovare PUD, obținerea ____________________autorizațiilor pentru construire și racorduri/branșamente utilități________________

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE ____________ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII___________

 • 3. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului; Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6. București.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătura cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE șl a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului, în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții ia autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și ai formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice. In aceste condiții:______________________________________________________________________________________________________________________

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.__________________________________________________

 • 4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE/BRANȘAMENTE VA FI

ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) Certificatul de urbanism;

 • b) Dovada titlului asupra imobilului, teren ți/sau construcții (copie legalizată - intabulat), sau după caz extrasul de plan cadastral actualizat la zi ți extrasul de Carte Funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

| x | Certificat de rol fiscal D.G.I.T.L. Sector 3 - în original

| _ | Atribuire/confinnare număr poștal - PMB

j x | Documente pentru stabilirea regimului juridic al terenurilor afectate de lucrările de branșamente (dacă este cazul)

 • c) Documentația tehnică - D.T., după caz (2 ex. originale), verificată tehnic ți însoțită de deviz lucrări. | x | D.T.A.C | x | D.T.A.C. -Branșamente           | x | D.T.O.E.


 • d) Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

d. 1. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infiastnictura:

| x | alimentare cn apă                         | x | alimentare cu energie electrică

| x | telefonizare I _ I Metroul SA/ STB I _ [ Transgaz SA


| x | canalizare                                 | x (salubritate (D.G.S. - P.S J)

jxj gaze naturale                            | x | alimentare cu energie termică

Pentru autorizațiile de racorduri/branșamente se va prezenta aviz tehnic de racordare și avizul de principiu al deținătorului de rețele pentru soluția propusă, precum și avizele de principiu de Ia toți deținătorii de rețele prezente în zonă.

d.2. Avize și acorduri privind:

| x | sănătatea populației             | _ | protecție civilă (pt. SDC £ 600 mp.)               | __ (securitate la incendiu

d.3. Alte acorduri/declarații:

| x | Declarație notarială pe proprie răspundere a tuturor coproprietarilor din care să rezulte că imobilul nu face obiectai unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești și acordul acestora pentru lucrările solicitate - origina)

|.x.| Acordul notarial a) tuturor proprietarilor vecini direct afectați, pentru lucrări la limita de proprietate, dacă lucrările noi impun luarea unor măsuri de intervenție pentru protejarea imobilelor existente (subzidiri, consolidări, etc), pentru afectarea gradului de însorire și dacă prin proiect se menține această obligativitate

| x | Alte acorduri se vor stabili la faza PUD fdupd anj

| x | Acordul notarial al tuturor proprietarilor terenurilor afectate de lucrările de racorduri / branșamente (dacă este cazul)

| x | Declarație notarială pe proprie răspundere prin care beneficiarul de obligă să racordeze construcțiile Ia rețeaua centralizată publică atunci când aceasta se va realiza, cf. art 27 alin. (2) Ut b) din RGU aprobat prin HG 525/27.06.1996 (după an)

[ _ [ Acord bancă creditoare sau dovadă radiere ipotecă

d.4. Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

| x | Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație S.P.U. - P.M.B.

| x (Aviz circulații D.T. - P.M.B.

| x | Aviz Brigada de Poliție Rutierii București

[ x | Acord Inspectoratul de stat în Construcții Bucureșb'-IIfov An caz de alipire la calcan)

| x | Grafic de execuție întocmit pe tipuri de lucrări vizat de ADP Sector 3 (pentru racorduri/branșamente utilități)

| x (Contract de execuție privind realizarea de racorduri l branșamente utilități și contractrefacere pavaj afectat (întocmit în conformitate cu HCGMB nr.126/2004)

| x | Aviz de traseu, pentru lucrări de racorduri/bransamte efectuate pe domeniul public - direcția utilități publice / administrația stărilor

d.5.


Studii de specialitate; | x | Documentație cadastrală        | x | Studiu Geotehnic (verificat Af) | x) Stadiu de însorire (după caz)

| x | Caicul “G” + Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienții ridicată

] x | Suport topografic Stereo 70 realizat pe planuri cadastrale OCPI (inclusiv cote) existent și propunere (însușit ing. topograf șl proiectant) | x | PUD aprobat în condițiile Legii, inclusiv planșă reglementări (color)

| x | Ilustrare de temă (pt. faza P.U.D.)

| x | Expertiză tehnică pentru lucrările propuse (în caz de alipire la calcan)

e) Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - A.P.M.B. (Aleea Lacul Morii N/.l, S.6, București)

I) Dovada privind achitarea taxelor legale (copii): taxă RUR, taxă AC, taxă timbra OAR și taxă de emitere a pentru fiecare branșament în parte

Cererile pentru emiterea autorizațiilor de racorduri/branșamente se vor formula separ branșament în parte și vor fi însoțite de documentele specifice.CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONST ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONS


Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii, putând fi prelurțjf t la cererea titularului, formulată cu cel puțin 15 zile înainte de data


Normele de aplicare
rm O.P. nr. referință 302988873 din 29.08.2019

_________________ ism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă Ia data de__,____

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991. republicata, cu modificările fi completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,


Achitat taxa de: 8,00 lef, Prezentul certificat de u


SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM


de la data de

PRIMAR,

Negoiță Robert Sorin


până ia data de__.__.____.

SECRETAR, Mihaiță Marius

ARHITECT ȘEF arh. Bașca Mihai Robert întocmit: ............................................................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism. Data prelungirii valabilității:__.__.____

Achitat taxa de:....................... lei, conform chitanței nr.................din__.__.____


4t±


IE 226479  > IE 217346Cooie Womw cu exerftpRtful

București, eliberata la data dX

L Referent. J5 tts. -chitanța rips >rrMtilțlll«tl'l rOCPI București, Bd. Expoziției, Nr. 1A, Sector 1, ROMÂNIA Data: 18,12.2018 întocmit: Adrian Păun


EXTRAS DE PLAN CADASTRAL SCARA 1:2000 aferent-job jiului situat în Str. Spiridon Matei, Sold.-, Nr. 24, Sector 3, București

f •
IE 203630

Str. Spiridon Matei. Sold., Nr. 21 K


l'»4. <•


r“


5"

Ific-i-


<>..........VW i    .....J—VI     I —

i i Documentații cadastrale avizate C "T ' Construcții înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară


AX STRADAL EXISTENT St MENȚINUT


+—+----—b-4

i

PROFIL EXISTENT S MENȚINUT STRADA SPIRIDON MATEI


P+24-M


AX STRADAL EXISTENT SI MENȚINUT


LEGENDA


OMITE


£ j| Teren ce a generat PUD £ 3 Zona de studiu


Steren = 311.87 mp

S construit la sol - existent - 0 mp


Coordonate puncte de contur 10-X= 591088.443

 • 11 -X= 591086.205 12-X = 591084.310 14-X = 591080.091

 • 15 - X = 5910B4.327

 • 16 • X = 591092.950

 • 17- X = 591088.783

 • 18- X= 591098.652

 • 19- X = 591102.224

 • 20- X= 591101.141

 • 12 - X = 591097.462


FUNCȚIUNI


Locuințe individuale


Locuințe colective


Cult


Anexe


Parcela


Spatii verzi p ibli


CIRCULAȚII¥ = 324105.812 ¥=324117.780 Y= 324128.991

Y= 324143.250

 • Y = 324146.162 Y- 324131233

 • Y = 324128.483 ¥=324112.061

 • Y = 324113.698

 • Y = 324110.243

 • Y = 324107.885


63) MUNICIPIUL bucurești

y PRIMĂRIA SECTORUIllf 3I - I Circulații car >sa CERTIFICATUL DE URBANII Circulații pie on ile


PROPUNERE


I Nr.


r~~l EDIFiCABII IMH Spațiu verdi I I Parcaje

Supr. pietonate / jardiniere


MAXIM


teren viu


Acces carosabil in incinta

Acces pietonal


BILANȚ TERITORIAL PROPUS

FUNCȚIUNEA

SUPRAFAȚA (mp)

%

CONSTRUCȚII

140

46%

SPAȚIU VERDE - TEREN VIU

?a

25%

PARCAJE

30

10%

’ SUPRAFEȚE PIETONALE / [JARDINIERE

63.87

20%

INDICATORI URBANISTICI PROPUȘIPROFIL EXISTENT SI MENȚINUT ALEEA LĂCRĂMIOARE)

REVIZII

ARHITECT1

PROIECT

1 NR PROIECT;

TITLU PLANȘA

PLANȘA NR.

Nr. |

Descriere

I Gate

Solicitata de

POLYSEMY

LOCUINȚA UN i FAMILIALA

1 102018

PLAN DE REGLEMENTARI

U-105

adresa

] FAZA PROIECT

SCARA;

REVIZIE

DATA

arhitectura + urbanism

str Matei Spiridon nr, 21, Sectar 3, București

j PUD

1500

Dec 201B

Stad nul 16M. Nr. 1.t>77O«.CI»eu. Ww.HcnwiU

f AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

SEF PROIECT V

CU 34195SSO !Www4Xlynrny.n |0lfcB®poly»emy a>

praf, dr aih urt> Constantin ENACHE

INVESTITOR:

j SPECIALITATE

PROIECTAT    \ J>Q j DESENAT.

!

Stelan ALECSANORU

J URBANISM

arh Lmu TEODORESSS | siti LMuTEODORESCU+----+----------------+----4

I

PROFIL EXISTENT SI MENȚINUT STRADA SPIRIDON MATEI


BILANȚ TERITORIAL PROPUS

FUNCȚIUNEA

SUPRAFAȚA (mp)

%

CONSTRUCȚII

140

45%

SPțTIU VERDE-TEREN VIU

78

25%

30

10%

SUPRAFEȚE PIETONALE/

JAțD^IERE

63.87

20%

V ORI URBANISTICI PROPUȘI


PROFIL EXISTENT SI MENȚINUT ALEEA LĂCRĂMIOAREI

REVIZII:

ARHITECT:

POLYSEMY arhitectura + urbanism

Strada Anul 1884, Nr. 1,077042, Cfuajna, Ilfov, România

CUI 34195950 | ww.poJyaamy.eu fofflce@pQly8emy.eu

PROIECT:

LOCUINȚA UNIFAMILIALA

NR. PROIECT:

1SA201B

TITLU PLANȘA:

PLAN DE REGLEMENTARI

PLANȘA NR:

U-105

Nr. |                                                                   Descriere                                                                   | Data | Solicitata de

ADRESA:

str. Matei Spiridon nr, 21, Sector 3, București

FAZA PROIECT: PUD

SCARA:

1:500

REVIZIE:

DATA:

Dec. 201S

AUTORIZATE DE CONSTRUIRE.

SEF PROIECT: Q/vM* C&XS— , prof. dr. arh. urb. Constantor'ENACHE

INVESTITOR:

Ștefan ALECSANDRU

SPECIALITATE:

URBANISM

PROIECTAT:   X X. DESENAT:

arh. Liviu TEODORtiScU     arh. LMu TEODORESOJAX STRADAL EXISTENT SI MENȚINUT


AX STRADAL EXISTENT SI MENȚINUT


f—+-----+—4

----------------.                                      I                                 .

PROFIL EXISTENT SI MENȚINUT STRADA SPIRIDON MATEI


LIMITE

£ 3 Teren ce a generat PUD £  | Zona de studiu


Steren = 311.87 mp

S construit la sol - existent = 0 mp


Coordonate puncte de contur 10-X = 591088.443

 • 11 - X = 591086.205

 • 12 - X = 591084.310 14 - X = 591080.091 15-X = 591084.327

 • 16 - X = 591092.950

 • 17 - X = 591036.783

 • 18- X= 591098.652

 • 19- X = 591102.224

 • 20- X = 591101.141 12-X = 591097.462


CIRCULAȚII


PROPUNERE
 • Y = 324105.812

 • Y = 324117.780

 • Y = 324128.991

 • Y = 324143.250

 • Y = 324146.162

 • Y = 324131.233

 • Y = 324128.483

 • Y = 324112.061

 • Y = 324113.698

 • Y = 324110243

 • Y = 324107.885


CONSOLA PESTE PARTER (ET1, ET2)


Acces carosabil in incinta Acces pietonalCCP1 București, Bd. Expoziției.. Nr 1fi Sentnr 1, RClMANIA. ._ COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚI întocmit. Adrian Păup A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BILANȚ TERITORIAL PROPUS

FUNCȚIUNEA

SUPRAFAȚA (mp)

%

CONSTRUCȚII

140

45%

SPAȚIU PLANTAT

77.96

25%           ~

BÂpCAJE

46.77

15%

SUPRAFEȚE PIETONALE

46.77

15%


)

REVIZII:

ARHITECT;

PROIECT:

LOCUINȚA UNIFAMIUALA

JIRrfriblECT:

1SH201B

TITLU PLANȘA;

PLAN DE REGLEMENTARI

PLANȘA NR;

IM 05

Nr.I

Descriere

j Data

Solicitata de

POLYSEMY

ADRESA:

FAZA PROIECT;

SCARA:

REVIZIE

DATA:

arhitectura + urbanism

str. Matei Spirita rv. 21, Sector 3. București

PUD

1:500

Dac. 201B

Strada Anul 1064, Nt. 1, C77O42. Chlejoa, flfovr Remania

AUTORIZATE DE CONSTRUIRE

SEF PROIECT:

CUI 3419^50 IwwWjrofysamy.eu [offlce@poJyM<Tiy.®i

praf. dP arii- uri>. Constantin ENACHE

INVESTITOR:

rt

)

SPECIALITATE:

PROIECTAT:

DESENAT:   ț

4

Ștefan ALECSANDRU

La

S

URBANISM

arh. UvluTEODORESCU

arn. Uviu TEODCTtESClX [

COMISIA ȚEHNICĂDE CIRCULAȚIE Nr.’1760/.lvM.«SP                                         1703581

Feb 0743

' ■                                                                                                                                                                                                                                                                                 1 ■, I

Către

Domnul Ștefan Alecsandru, prin. Arh. Liviu Teodorescu,

Strada Lăcrămioarei, nr. 2, bl. 9D, sc. 4, et. 2, ap. 54, sector 3, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 07.02.2019 s-a dat acordul de principiu, din punct de vedere tehnic al ? circulației rutiere și pietonale, pentru documentația P.U.D. - Strada Spiridon, nr. 21, sector 3, București, conform Certificatului de Urbanism nr. 2176 din 10.10.2017 și planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare (D.T.A.C.), după aprobarea documentației P.U.D. și obținerea Hotărârii Consiliului Local Sector 3.\)MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscrisja punctul ........de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ord<


re/extraordinare din data deComisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..20........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii

de zi a ședinței or-dhîare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU conformitate cu prevederile legale.

ST întocmit în


în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

MEMBRI:BĂEȚICÂ NICOLETA-MARIANA


FLEANCU FLORIN


HONȚARU VALERICA

GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR

TUDORACHE LI VIA

ENÂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@prim3rje3.ro

Calea Du des ti nr. 191, Sector 3, 031084, București
Către,

Cabinet Primar


Vă transmitem următoarele proiecte de hotărâre pentru a fi înai Consiliului Local Sector 3: • -  “Supraetajare cu 2 niveluri a construcției existente - spațiu comercial (parter), rezultând un imobil cu funcțiune mixtă - RHpropus = P+2E, pe un teren situat în Strada Liviu Rebreanu nr. 27A, Sector 3";

 • -  “Ansamblu cu fucțiune mixtă - locuire, servicii și comerț, cu RHpropus = S+P+10E+Duplex, pe un teren situat în Calea Dudești nr. 186, Sector 3”;

 • -  'Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = S+P+2E, pe un teren situat în Strada Soldat Spiridon Matei nr. 21, Sector 3”


Vă mulțumim pentru colaborare.