Hotărârea nr. 189/2020

HCLS3 nr.189 din 23.06.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea semnării unui act adițional la contractul de furnizare de produse încheiat cu societatea Fast Park Co SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,

precum și pentru modificarea fi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară, azi 23.06.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.382783/CP/l 0.06.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 382115/09.06.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • -  HCLS3 nr.93/13.04.2020 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea încheierii unui contract de furnizare de produse cu societatea Fast Park Co SRL;

 • -  Contractul nr. 959/15.04.2020 încheiat între societatea Internet și Tehnologie S3 SRL și societatea Fast Park Co SRL;

 • -  Adresa nr. 382158/09.06.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă.

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12, pct. 12.1 lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 355/28.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Artl. Se acordă un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea semnării a unui act adițional la contractul de furnizare nr. 959/15.04.2020 încheiat cu societatea Fast Park Co SRL, pentru suplimentarea valorii totale a contractului cu suma de 50.761,01 euro fără TVA, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, reprezentând produse aferente sistemului de parcare și ghidare, necesare realizării proiectului Curenți slabi Parcare Decebal, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. JSâ__

DIN 23.06.2020

JIa -UCLS 3 (Itk /&.c£.&o£o

Anexă

Nr.crt.

Denumire produs

Cod produs

U.M

Cantitat e

Preț Unitar EURO fara TVA

Preț Total Euro fara TVA

Observați i

SISTEM DE PLATĂ Șl MONITORIZARE LOCURI DE PARCARE

Echipamente

1

SmartLPR® Access (camera housing model), monochrome plate recognition, High Resolution, 12VDC, Temperatura control.

QUERCUS 07000457-03

buc

8

€            2,303.59

€        18,428.72

Camera

LPR

2

Alimentator pulsatoriu; 90W; 12VDC; 12*15VDC; 7,5A; 85*264VAC

MW MDR-100-12

buc

8

€            37.50

€        300.00

Sursa camere

3

Suport camera pentru stâlp

QUERCUS 07007456

buc

8

€            100.00

€         800.00

Suport camera pentru stâlp

4

Stâlp montaj camera

fastPark

buc

8

€             75.00

€         600.00

Stâlp montaj camera

5

Licența HUB LPR pentru 8 camere

HUB 2500.100000

buc

1

€           3,500.00

€         3,500.00

Licențe software

6

MagneticParking Pro barrier inel, control unit MGC Pro, lane width max. 3.5 m.

MAGNETIC PARKING PRO-RA00010

buc

2

€           3,146.22

€         6,292.44

Bariera

7

Bucla de inducție pentru montaj in asfalt

fastPark

buc

4

€            112.00

€          448.00

Bucla inducție

8

Statie de ieșire Jupiter slim. Display monochromeSistem de leduri pentru ghidarea utilizatorilorScanner pentru ticheteCititor RFIDVOIP Intercom

HUB LXSHB1

buc

2

€            4,249.00

€          8,498.00

Statie ieșire

9

Protecție metalica

fastPark

buc

4

€            200.00

€           800.00

Protecție metalica

10

Licența HUB pentru 2 periferice

HUB 2500.000012

buc

1

€         1,504.56

€          1,504.56

Licențe software

11

Door Access Controller, IP45

HUB W4E

buc

9

€           1,232.14

€         11,089.26

Cititor pentru acces pietonal

AD/"UID            Semnat digital de ARGHIR

AKUMIK          CRISTINA-ELENA

CRISTINA-ELENA °^2°MM'S:20n

Total

€      52,261.01

PREȘEDINTE DE

Dicount

€       -1,500.00

/ */r~

—__-ijvy \

Total (exclusiv TVA)

€      50,761.01

Observații:

> A ă

« V.

Preturile sunt exprimate in Euro si nu conțin TVA si Taxa Verde. Garanție 24 luni

Termen livrare4-6 saptamani de la comanda ferma. Oferta nu include manopera si instalare./ J \                Ja

Xf.n :■ / i 5>"

PRI MĂRIATELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@JprimariQ3.ro

Calea Dudești nr. 191» Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

N,

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea semnării unui act adițional la contractul de furnizare de produse încheiat cu societatea FAST PARK Co SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat prin HCLS3 nr. 93/13.04.2020 acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății în vederea semnării unui contract de furnizare cu FAST PARK Co SRL pentru achiziționarea de produse aferente sistemului de plată, monitorizare locuri de parcare și ghidare, inclusiv servicii conexe, necesare realizării proiectului Curenți slabi Parcare Decebal, în valoare totală de 181.199,41 euro fără TVA, cheltuială care se regăsește în bugetul societății aprobat prin Hotărârea CLS 3 nr. 20/10.02.2020.

Proiectul "Curenți Slabi Parcare Decebal" este aferent contractului având ca obiect "Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dul Decebal" atribuit de către Sectorul 3 al Municipiului București societății Algorîthm Residential S3 SRL. Aceasta a încheiat ulterior — în temeiul HCLS 3 nr. 304/17.07.2018, completată prin HCLS 3 nr. 532/15.11.2018, privind prioritizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este autoritate tutelară la încheierea între acestea a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii — un contract cu societatea Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea execuției de lucrări, furnizarea de produse și prestare de servicii din domeniul său de activitate.

Prin adresa nr. 1553/09.06.2020 înregistrată cu nr. 380687/CP/09.06.2020, societatea Internet și Tehnologie S3 SRL solicită acordarea un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea semnării a unui Act adițional la contractul de furnizare nr. 959/15.04.2020 încheiat cu societatea Fast Park Co SRL pentru suplimentarea valorii totale a contractului cu suma de 50.761,01 euro fără TVA, în scopul achiziției unor noi produse aferente sistemului de parcare și ghidare, necesare realizării proiectului "Curenți slabi Parcare Decebal":

 • > 8 buc SmartLPR® Access (camera housing model), monochrome plate recognition, High Resolution, 12VDC, Temperature control

 • > 8 buc Alimentator: pulsatoriu; 90W; 12VDC; 12-M5VDC; 7,5A; 85-5-264VAC

 • > 8 buc Suport cameră pentru stâlp

 • > 8 buc Stâlp montaj cameră

 • > 1 buc Licență HUB LPR pentru 8 camere

 • > 2 buc Magnetic. Parking Pro barrier inel, control unit MGC Pro, lane width max. 3.5 m.

 • > 4 buc Buclă de inducție pentru montaj în asfalt

 • > 2 buc Stație de ieșire Jupiter slim. Display monochrome Sistem de leduri pentru ghidarea utilizatorilor Scanner pentru tichete Cititor RFIDVOIP Intercom

 • > 4 buc Protecție metalică

 • > 1 buc Licență HUB pentru 2 periferice

 • > 9 Door Access Controller, IP45

Cererea este motivată de precizarea că beneficiarul proiectului a solicitat soluții suplimentare ce nu erau conținute în oferta inițială.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 382115/09.06.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


E-MASL gaveftiantacorpota1iva@pr<marie3.ro

Șoseaua Mi hai Bravu nr.ațăS, Sector 3,030328, București

Nr 382115/09.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea semnării unui act adițional la contractul de furnizare de produse încheiat cu societatea FAST PARK Co SRL

în temeiul împuternicirii exprese prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 319 din 19.07.2017 a fost înființată societatea Internet și Tehnologie S3 SRL constituită prin Hotărârea Consiliul Local Sector 3 nr. 355/25.08.2017. Societatea funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/15452/2017, CUI 38189005, cu obiect principal de activitate “Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, Cod CAEN 6203”, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și este reprezentată legal de d-na Arghir Cristina-Elena.

Prin Hotărârea nr.93 din 13.04.2020 a Consiliului Local Sector 3 a fost aprobată acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea încheierii cu societatea Fast Park Co SRL a contractului de produse aferente sistemului de plată, monitorizare locuri de parcare și ghidare, inclusiv servicii conexe, necesare realizării proiectului “Curenți Slabi Parcare Decebal”, în valoare totală de 181.199,41 euro Iară TVA.

Respectivul proiect este parte componentă a contractului ce are ca obiect "Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dul Decebal” și a fost atribuit de către Sectorul 3 al Municipiului București, în calitatea sa de autoritate publică tutelară, întreprinderii publice Algorithm Residential S3 SRL, prin HCLS3 nr. 566/11.12.2018.

în scopul ducerii la îndeplinire a obiectivului său în condiții de eficiență, profitabilitate și performanță și în temeiul HCLS 3 nr. 304/17.07.2018, completată prin HCLS 3 nr. 532/15.11.2018, privind prioritizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este autoritate tutelară la încheierea între acestea a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, societatea Algorithm Residential S3 SRL, în calitate de beneficiar, a încheiat cu societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, în calitate de furnizor, un contract în vederea execuției de lucrări, furnizarea de produse și prestare de servicii specifice sectorului de activitate al acesteia. Pentru derularea lui a fost necesară achiziția unor echipamente pe care Internet și Tehnologie S3 SRL a decis să le cumpere de la de la FAST PARK Co SRL prin semnarea contractului nr. 959/15.04.2020, atașat.

Motivată de cererea ulterioară a beneficiarului, ce face referire la unele soluții suplimentare ce nu erau prezente în oferta inițială, Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL solicită prin adresa nr. 1553/09.06.2020 înregistrată cu nr. 380687/CP/09.06.2020 acordarea unui mandat președintelui Consiliului său de Administrație în vederea semnării unui act adițional la contractul de furnizare nr. 959/15.04.2020 încheiat cu societatea Fast Park Co SRL pentru suplimentarea valorii totale a contractului cu suma de 50.761,01 euro fără TVA:

Anexa de produse suplimentare aferente sistemului de parcare și ghidare, necesare realizării proiectului “Curenți Slabi Parcare Decebal”

Dl NUMIItt PRODUS

COD l’RUIJUS

UN

Câni.

l’rr.l unitar 1 UR (™i ivn)

Piri irrl.11 J ui: i i.'xcl TVAI

. 1

SmartLPR* Access (camera housîng model), monocbrome plate reccgnition, High Resolutfan, 12VDC, Temperatura control

QUERCUS 07000457-0’

buc

8

2303,59

18428,7!!

2

Alimentator: pulsatoriu; 9GW; IZVDC; 12+15VDC; 7,5A; 85+264VAC

MW MDR-100-12

buc

8

37,50

300,00

3

Suport cameră pentru stâlp

QUERCUS 07007456

buc

8

100,00

WM

Stâlp montaj cameră

fastPark

buc

8

75,00

600,00

5

licență HUB LPR pentru 8 camere

HUB 2500.100000

buc

1

3500,00

3500,00

6

MagneticPariting Pro barrier ind. control unit MGC Pro, lane wldthmax. 3.5 m.

MAGNETIC PARK1NG PRO-RAD0010

buc

2

3146,22

6292/44

7

BudS de inducție pentru montaj în asfalt

fastPark

buc

4

112,00

448,001

8

Stație de ieșire Jupiter știm. Dlsplay monochromeSistem de leduri pentra ghidarea utilizatorilorScanner pentru ticheteCititor RF1DVCMP intercom

HUBLXSHB1

buc

2

4249,00

8498,00II

1' 9

Protecție metalică

fastPark

buc

4

200,00

800,01 !|

10

Licență HUB pentru 2 periferice

HUB 2500.000012

buc

1

1504,56

1504,561

I U

Door Access Controller, IP45

HUBW4E

ber

g

1232,14

!10S9,25]

iui .i;

i msi: bun i

1.: ’ Ai tfxikcslvTVAj

SJ.’ht.l»

srim.ui

Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL a aprobat prin Decizia nr. 1442 din 04.06.2020 suplimentarea achiziției de produse de la societatea FAST PARK Co SRL conform anexei (atașată), in valoare totala de 50,761.01 euro la care se adauga TVA, necesare proiectului Parcare Decebal și l-a împuternicit pe Președintele Consiliului de Administrație să înainteze spre aprobare Adunării Generale a Asociaților propunerea privind semnarea unui act adițional în acest sens.

Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în calitate de asociat minoritar al societății Internet și Tehnologie S3 SRL a aprobat solicitarea ce face obiectul prezentului raport prin decizia din 04.06,2020, atașată.

In conformitate cu prevederile articolului 12, pct.12.1 lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 355/28.08.2017, cu modificările și completările ulterioare, „ Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere al societății și ia decizii atât in privința activităților societății cât și referitor la politicile ei economice și comerciale ” și "are următoarele atribuții principale: ”

ne „sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) Euro exclusiv TVA, valoare aferantă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;"

■k „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății".

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea încheierii unui act adițional la contractul de tumizare de produse încheiat cu societatea FAST PARK Co SRL.

Compartiment Guvernanți Corporativă

întocmit.

Cornelia Pivniceru


Nr. 1553/09.06.2020


SECTOR 3

Către


Sediul


Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Calea Dudești nr. 191, sector 3, București


CABINET PRIMAR


Referitor Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății INTERNET Șl TEHNOLOGIE S3 SRL în vedere semnării unui act adițional la contractul nr 959/15.04.2020 aprobat prin HCLS3 nr 93/13.04.2020

Stimate domnule Primar/ Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, SC INTERNET Șl TEHNOLOGIE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158, Clădire Administrativă, birou 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15452/2017, având CUI RO38189005, reprezentată legal de dna. Arghir Cristina Elena, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, respectând prevederile

Art 12.1, lit m) din Actul Constitutiv, Adunarea Generală a Asociaților „Sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;" înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui C.A. ai societății INTERNET Șl TEHNOLOGIE S3 SRL în vederea semnării unui act adițional la contractul de furnizare nr 959/15.04.2020 incheiat cu FAST PARK Co. S.R.L., cod fiscal 40838511, pentru suplimentarea valorii totale a contractului cu suma de 50.761,01 euro la care se adaugă TVA, conform anexei, pentru achiziționarea de produse aferente sistem de parcare (camere LPR, bariere, terminale ieșire), necesare suplimentarii proiectului Curenți slabi parcare Decebal.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 înființarea societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

Având in vedere ca prin HCLS3 nr 93/13.04.2020 Consiliul Local Sector 3 a aprobat semnarea unui contract cu FAST PARK Co. S.R.L., in valoare de 181.199,41 euro la care se adauga TVA, iar intre timp beneficiarul proiectului Curenți slabi parcare Decebal a solicitat soluții suplimentare care nu au făcut parte din oferta inițiala, solicitam împuternicirea Consiliului Local Sector 3 pentru suplimentarea valorii contractului cu suma de 50.761,1 euro plus TVA pentru produsele din Anexa.

Menționăm că suma propusă spre aprobare se regăsește și se încadrează în bugetul aprobat al societății prin HCLS nr 30/10.02.2020.

La prezenta adresă anexăm:

 • 1.  Hotărârea CA nr 1442/04.06.2020

 • 2.  Contractul nr 959/15.04.2020 aprobat prin HCLS3 nr 93/13.04.2020

 • 3.  Oferta Fast Park nr 1401/29.05.2020

 • 4.  Decizia asociatului minoritar SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 nr 1523/04.06.2020

Pentru aceste considerente, solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de consiliu local cu obiect acordarea unui mandat Președintelui CA. al societății INTERNET Șl TEHNOLOGIE S3 SRL în vederea semnării unui act adițional la contractul de furnizare nr. 959/ 15.04.2020, încheiat cu FAST PARK Co. S.R.L, cod fiscal 400438511, pentru suplimentarea valorii totale a contractului cu suma de 50.761,01 euro, la care se adaugă TVA, conform anexei.

Cu considerație,

Arghir Cristina-Elena,

în calitate de Președinte Consiliu de Administrare,

S.C. INTERNET Șl TEHNOLOGIE S3 S.R.L

ARGHIR CRISTINA-ELENA


Semnat digital de ARGHIR CRISTINA-ELENA

Data: 2020.06.09 08:33:05 +03W


Nr. 1442/04.06.2020

DECIZIE

Având în vedere,

 • a)  Hotărârea nr. 355/ 25.08.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL

 • b)  Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, cu modificările și completările ulterioare

 • c)  O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

 • d)  Hotărârea nr. 334/ 31.07.2018, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind aprobarea Metodologia proceselor de ofertare și achiziționare in cadrul Internet si Tehnologie S3 SRL

 • e)  Contractul 959/15.04.2020 incheiat cu FAST PARK Co. S.R.L conform HCLS3 nr 93/13.04.2020

 • f)  Oferta nr. 1401/29.05.2020 a societății FAST PARK Co. S.R.L

Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, numit în funcție în baza Hotărârii nr. 692/ 28.12.2017, a Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se suplimentează achiziționarea de produsede produse (camera LPR, bariere, terminale ieșire) de la FAST PARK Co. S.R.L, CUI 400438511, conform anexei prezentei decizii, in valoare totala de 50,761.01 euro la care se adauga TVA, necesare proiectului Parcare Decebal.

Art. 2. Se împuternicește Președintele CA al societății Internet si Tehnologie S3 SRL sa înainteze către AGA propunerea de aprobare a achiziției prevăzute la art 1 si de semnare a unui act adițional.

Președinte CJL.

A orzi—IID             Semnat digital de augur

Cristina - Elena ARGHIR

CRISTINA-ELENA        «•<*»«•

Membri C.A.

Luiza - Florentina DINU

DNULUIZA-        hjwDitisMdbyDta-uJttA.

FLomnvu FLuRENTWA          2020*0* om ssî-muw

Petruț - Cosmin MATEI

MATEI PETRUT- s«™wi<*^i*uAnip™r-costai

COSMIN        MB WWW M 09:37:39-HBW

Adrian - Marian COCOȘ

COCOS ADRIAN-

AbRMfnMAriAh

MARIAN          DnwMittwiHW-jrar-HQW

Emma - Elena - Mihaela POPA

POPA EMMA-    Swmt iMnitd* POPA EMMA-

ELENA-MIHAELA d*K2D20.m.mim4m+«3w

Angela RADU

RADU ANGELA

Anda - Ioana NEGOIȚĂ

NEGOITA ANDA-

AMJA4OAHA

IOANA            Data: 2020.0&» CWBJB -HUW

CONTRACTD^W^WCONEXE

Art 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

FAST PARK Co. S.R.L., cu sediul social in jud. Cluj, Cluj Napoca, strada Lucemei, nr. 15, parter, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/1287/2019, cod fiscal RO40838511, cu adresa de corespondenta ia sediul secundar din Orașul Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, et. 7, bir. 29, jud. Ilfov, cod IBAN R016BTRLRDNCRT0494084001, deschis la Banca Trasilvania, reprezentată legal prin administrator Anton Roescu, în calitate de, denumita in continuare Furnizor si

INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., cu sediul in București, Sector 3, Calea Vitan, nr. 242, camera 1,2,6, telefon: 031 069 91 45, email: office@its3.ro înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/15452/2017, CIF RO38189005 cont nr. R054UGBI0000022032645RON, deschis la banca Garant! Bank Unirii reprezentata legal prin dna. Cristina Elena ARGHIR, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, denumita in continuare Beneficiar.

in considerarea celor menționate, a promisiunilor si înțelegerilor reciproce, conținute in prezentul contract a căror acceptare si suficienta sunt recunoscute si, intenționând sa fie obligați juridic prin prezentul, părțile convin încheierea prezentului inscris, denumit in continuare "Contract*, in următoarele condiții:

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea-cumpărarea de echipamente în sortimentele, cantitățile și prețurile prevăzute în Anexa 1, care face parte integranta din prezentul contract.

 • 2.2. Prin semnarea prezentului contract furnizorul se obliga sa livreze echipamentele prevăzute in Anexa 1, iar beneficiarul se obliga sa achite contravaloarea echipamentelor, in temeiul condițiilor contractuale, asa cum sunt prevăzute in prezentul inscris.

 • 2.3. Prezentul contract are ca obiect stabilirea condițiilor in care părțile vor efectua operațiuni de vanzare-cumparare, precum si raporturile si obligațiile pârtilor privind realizarea acestor operațiuni.

 • 2.4. Modificări ale unor condiții stipulate in prezentul contract cadru se pot efectua numai in scris cu acordul ambelor parti.

 • 2.5. Modificările menționate la punctul 2.4. de mai sus, se vor constitui in Acte Adiționale la prezentul contract si vor face parte integranta din acesta.

Art. 3. PREȚUL CONTRACTULUI. MODALITĂȚI DE PLATA

 • 3.1. Prețurile unitare sunt cele prevăzute în Anexa 1 pentru fiecare categorie de mărfuri si servicii în parte.

 • 3.2. Valoare totală a contractului este de 181.199,41 euro la care se adauga TVA,

 • 3.3. Preturile sunt exprimate in EUR si includ taxele vamale, comisionul vamal, timbru verde si alte taxe. Preturile unitare raman nemodificate pe întreaga perioada de derulare a contractului.

 • 3.4. Plata se va efectua astfel:

 • - 50% din valoarea produselor, avans, la data lansării comenzii. Pentru avans, plata se va efectua în baza contractului, a facturii de avans și a unei garanții de returnare a avansului eliberata de o societate de asigurări din România sau bilet la ordin avalizat de către administratorul societății, in condițiile legii.

 • - 50% din valoarea produselor la livrare

 • - valoarea serviciilor in maxim 30 zile de la semnarea recepției calitative si a acceptantei finale

 • 3.6. Se pot conveni livrări eșalonate discutate punctual.

 • 3.6. Neplata avansului determina neexecutarea obligației de livrare a mărfurilor comandate, intarzierea plătii avansului determina decalarea termenului de livrare. Renunțarea la mărfurile comandate atrage pierderea avansului.

 • 3.7. Orice plata prevăzută de prezentul contract se considera efectuata numai in cazul in care suma respectiva este evidențiata in contul bancar al Furnizorului. Efectuarea plăților de către beneficiar nu este condiționala de semnarea sau stampilarea facturii de primire.

 • 3.8. Nu sunt admisibile plăti prin compensare decât numai daca furnizoruJJsrexpriraa acordul expres in acest

sens.                                                         f           \

Art. 4. VALABILITATEA CONTRACTULUI

 • 4.1. Contractul este valabil de la semnarea acestuia de către ambele parti, dar nu înainte de aprobarea sa de către AGA al beneficiarului si pana la executarea obligațiilor asumate de către parti, dar nu mai mult de un an.

Art. 5. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

 • 5.1. Transferul proprietății de la furnizor la beneficiar va avea loc in momentul achitării integrale a produselor comandate si livrate.

Pana la data transferului de proprietate bunurile sunt considerate a fi in custodia beneficiarului. Orice revanzare a bunurilor In aceasta perioada este nula.

52. Riscurile sunt in sarcina beneficiarului de la data predării bunurilor si semnării recepției.

Art. 6. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

FURNIZORUL:

 • •   Se obliga sa livreze echipamentele, in termen de maxim 12 saptamani de la data achitării avansului, in condițiile prevăzute de prezentul contract. Echipamentele vor fi livrate in condiția "Franco Depozit client".

 • •  Se obliga, in perioada de garanție sa remedieze sau sa inlocuiasca, după caz, pe cheltuiala sa eventualele echipamente defecte, in condițiile in care beneficiarul a respectat condițiile de acordare a garanției prevăzute in certificatul de garanție;

 • •  Se obliga sa ambaleze mărfurile in ambalaje adecvate care sa permită transportarea lor de o asemenea maniera incat sa nu-l pagubeasca pe beneficiar.

 • •   Mărfurile se vând împreuna cu ambalajele care trec in proprietatea beneficiarului. In prețul mărfurilor a fost inclusa sî contravaloarea ambalajelor.

BENEFICIARUL se obliga:

 • •   sa transmită comenzi ferme de livrare, daca s-a convenit livrarea esalonata;

 • •   sa achite prețul conform prevederilor prezentului contract si sa respecte termenele de plata scadente;

 • •   să ia în primire bunurile livrate conform clauzelor prezentului contract;

 • •   sa asigure exploatarea corecta a bunurilor achiziționate, conform manualului de instrucțiuni si recomandărilor Furnizorului. In acest sens, Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului, la livrare orice documente specifice de instruire si instalare, iar, după caz, va asigura consultanta/ serviciile/ suportul producătorului necesara punerii in funcțiune.

 • •   sa păstreze si sa faoloseasca bunurile in conformitate cu condițiile si specificațiile tehnice prevăzute in Certificatul de Garanție;

 • •   sa denunțe, in scris, furnizorului viciile ascunse in termen de 2 (doua) zile de la descoperirea acestora. După expirarea acestui termen, beneficiarul nu mai poate fi primit a reclama.

Furnizorul nu răspunde pentru viciile aparente, acestea putând fi observate de către beneficiar in momentul preluării produselor.

Art. 7. CALITATEA MĂRFII SI GARANȚIA

 • 7.1. Furnizorul acorda garanție echipamentelor livrate, de 36 de luni si garanteaza ca echipamentele vândute de el sunt conform normelor Producătorului, dovedite prin fise tehnice, de conformitate si calitate.

 • 7.2. Termenele si condițiile de garanție sunt menționate în certificatul de garanție care insoteste livrarea.

Perioada de garanție începe la data semnării de ambele parti a procesului verbal de recepție cantitativa si/ sau calitativa, după caz, a bunurilor.

 • 7.3. Pentru perioada garanției, furnizorul asigura inlocuirea sau, după caz, piese de schimb și manopera de reparații, gratuit, pentru echipamentele vândute, daca defectele fac obiectul garanției.

Reparațiile se efectuează la sediul Furnizorului.

 • 7.4. in cazul in care un echipament prezintă o funcționare necorespunzatoare, Furnizorul se poate deplasa la client pentru verificarea defectului sesizat, sau, se duce la sediul Furnizorului însoțit de toate accesoriile originale, atasandu-se:

 • •  copie factura comerciala,

 • •   certificatul de garanție in original,

 • •  nota de reclamatie din partea beneficiarului - in care se va menționa manifestarea neconforma constatata a echipamentului.

Lipsa oricăror elemente indicate mai sus atrage imposibilitatea asigurării de către furnizor a garanției. Se va refuza recepția in vederea asigurării garanției pentru acele produse'care nu vbr avea etichetele sau sigiliile de garanție intacte.

 • 7.5. Echipamentele isi pierd garanția, daca nu sunt respectate instrucțiunile recomandate privind utilizarea, depozitarea, exploatarea șl întreținerea echipamentelor sau daca Beneficiarul intervine tehnic in mod neautorizat asupra lor. Furnizorul nu acordă garanție pentru echipamentele livrate de el în următoarele cazuri:

Beneficiarul nu a efectuat plățile conform condițiilor prezentului contract;

Defecțiuni și daune cauzate prin avarierea, conectarea greșită sau exploatarea și întreținerea defectuoasă a echipamentelor de către beneficiar;

Defecțiuni si daune cauzate de forța majora;

Defecțiuni si daune determinate de factori electrici, mecanici, chimici sau atmosferici care se situează in afara limitelor prevăzute in caracteristicile tehnice ale echipamentului date de fabricant si in instrucțiunile de exploatare;

Dreptul la garanție al beneficiarului pentru echipamentele livrate conform contractului se stinge în cazul în care acesta a efectuat sau a permis efectuarea de lucrări și/sau intervenții la sau implicând echipamentele aflate în garanție, fără acordul furnizorului și înainte ca acestuia să i se fi oferit posibilitatea de a interveni.

Responsabilitățile beneficiarului pentru acordarea garanției:

 • - pune la dispoziția furnizorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

 • - exploatează si pastreaza echipamentul/ instalația conform instrucțiunilor de exploatare, răspunzând de deteriorările cauzate de utilizatorii proprii si/sau de eventualele descompletari; constatarea deteriorărilor se va face de către o comisie formata din reprezentanți ai ambelor parii contractante.

Nerespectarea acestor prevederi duce la pierderea garanției asupra echipamentelor.

 • 7.6. Furnizorul isi rezerva dreptul de a denunța termenul de garanție, prin reducerea sau anularea acestuia, daca exista dovezi ca nu au fost respectate de către beneficiar "condițiile de acordare a garanției" prevăzute in Certificatul de garanție sau a violat sigiliile echipamentelor.

 • 7.7. Costurile de transport intre beneficiar si furnizor sunt suportate de către beneficiar, costurile de transport intre furnizor si beneficiar sunt suportate de către furnizor.

 • 7.8. După expirarea perioadei de garanție furnizorul poate asigura la cererea beneficiarului, contra cost, piese de schimb si reparații.

 • 7.9. Atât în perioada de garanție cât și postgaranție furnizorul poate efectua contra cost și pe bază de contract separat, operații de întreținere și verificări periodice conform prevederilor documentației furnizată de fabricant pentru echipamentele livrate.

 • 7.10. Furnizorul nu răspunde de eventualele incompatibilități aparute intre subansamblele livrate de furnizor si produsele achiziționate de beneficiar de la alti furnizori.

Art. 8. LIVRAREA, ACCEPTAREA Șl RECEPȚIA MĂRFURILOR

 • 8.1. Bunurile vor fi livrate de către furnizor intr-un termen maxim 12 saptamanide la achitarea avansului de produse. Daca beneficiarul întârzie sau nu efectuează plățile conform dispozițiilor contractuale, furnizorul este in drept sa decaleze livrarea, sa o incetineasca, sa o suspende pana la plata integrala a obligațiilor scadente.

 • 8.2. Furnizorul se obliga sa predea si beneficiarul se obliga sa preia mărfurile la termenele de livrare convenite de către parii.

 • 8.3. Cheltuielile de transport de la depozitul furnizorului la locul de depozitare declarat de beneficiar in comanda ferma, sunt incluse in prețul produselor din Anexa la contract.

 • 8.4. Bunurile furnizate vor fi însoțite de aviz de însoțire a mărfii, factură, certificat de garanție. Avizele de însoțire,.

 • 8.5. Recepția cantitativa si calitativa a mărfurilor se va face la sediul declarat debeneficiar si va fi consemnata in procesul verbal de recepție cantitativa si calitativa, care va fi datat, semnat si stampilat de delegații împuternicit) ai pârtilor.

In cazul mărfurilor deteriorate, deficientelor cantitative si/sau calitative furnizorul se obliga sa inlocuiasca mărfurile necorespunzatoare si/sau sa completeze deficientele cantitative.

 • 8.6. In situația in care beneficiarul renunța la comanda sau la anumite produse cuprinse in aceasta, in termen de 3 zile de la receptionarea acesteia de către furnizor, beneficiarul va pierde avansul prevăzut la care s-a obligat in baza contractului.

In situația in care, beneficiarul renunța la produsele comandate după scurgerea termenului de 3 zile sau refuza preluarea produselor comandate sau parte din acestea el este obligat sa plateasca contravaloarea acestora sub forma de despăgubiri. Daunele suportate de către beneficiar vor acoperi si costul transportului daca acesta s-a realizat de către furnizor sau de către transportatori.

 • 8.7. In cazul livrărilor in tara, prin transportatori, eventualele neconcordante intre cantitatile livrate si cele din factura comerciala si se vor notifica in scris furnizorului in termen 1 (una) zi de la efectuarea livrării.

Art. 9. RĂSPUNDERE CONTRACTUALA                    /       A

 • 9.1. Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-l execute IntocrnșieiinifutotL cu buna credința, sinceritate si seriozitate.                                                       /

 • 9.2. Ambele parti se obliga sa urmareasea si sa se informeze reciproc asupra derulării contractului.

 • 9.3. Pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu rea credință a obligațiilor din prezentul contract, părțile răspund în condițiile legii. In cazul neexecutarii obligațiilor contractuale sau executării defectuoase a obligațiilor contractuale, Părțile isi datoreaza despăgubiri pentru acoperirea integrala a prejudiciului suferit, in condițiile legii.

 • 9.4. In cazul in care va intarzia cu livrarea, furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului, la cererea acestuia echipamente similare, gratuit, pana la livrarea echipamentelor in cauza.

 • 9.5. Neexecutarea la termen a obligațiilor de plata de către beneficiar atrage plata de penalitati de 0,1% pe zi de întârziere calculate la valoarea obligației scadente.

 • 9.6. întârzierea livrării determinata de către furnizor atrage plata de către acesta de penalitati de 0.1% pe zi de intarziere calculate la valoarea mărfurilor ce trebuia sa fie livrate.

 • 9.7. Cuantumul penalităților de intarziere prevăzute la punctele 9.5., 9.6. vor fi plafonate la nivelul debitului datorat, nu il pot depăși.

 • 9.8. Daca beneficiarul întârzie sau nu efectuează plățile conform dispozițiilor contractuale, furnizorul este in drept sa decaleze livrarea, sa o încetinească, sa o suspende pana la plata integrala a obligațiilor scadente.

Totodată, in caz de neexecutare a contractului din partea beneficiarului, furnizorul va putea considera contractul desființat de plin drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere, fara nicio alta formalitate judecătoreasca prealabila si fara ca instanța judecătoreasca sa poata acorda termen de gratie. In cazul in care la data desființării beneficiarul se afla in posesia unor bunuri neachitate integral furnizorul are dreptul de a ridica aceste bunuri din custodia beneficiarului sau oricărei terte persoane, fara posibilitate de opoziție.

Art. 10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI. DESFIINȚAREA CONTRACTULUI

 • 10.1. Contractul inceteaza de drept fără somație, punere în întârziere sau orice altă formalitate prealabilă:

 • - prin acordul expres, exprimat in scris al pârtilor;

 • - in caz de forța majora in condițiile art. 14 pct.14.6.;

 • - in cazul in care împotriva uneia din parti se deschide procedura de insofventa, faliment, dizolvare, o parte isi inceteaza sau amenința cu încetarea activitatii, lichidarea voluntara, instraineaza fondul de comerț, inceteaza sau amenința sa inceteze plățile scadente sau este in poziția in care nu isi mai poate onora obligațiile de plata scadente. Partea prejudiciata va avea dreptul a despăgubiri proporțional cu prejudiciul suferit

 • - o parte cesionează drepturile si obligațiile prevăzute in prezentul contract, fara acordul celeilalte parti, cu excepția situației prevăzută la art. 11.2

 • 10.2. In cazul in care oricare din parti nu isi executa obligațiile asumate prin contract cealalta parte are dreptul sa ceara rezilierea contractului. Anterior rezilierii, Partea prejudiciata va transmite Pârtii in culpa o .notificare de remediere" prin care se va descrie încălcarea Contractului, și va solicita remedierea acesteia in termen de 10 zile calendaristice sau un alt termen pe care îl va stabili în mod rezonabil, după împrejurări („Termen de remediere"). In cazul in care Partea in culpa nu remediază incalcarea respectiva in "Termenul de remediere", Partea prejudiciata va comunica Notificarea de reziliere. Contractul va fi considerat încetat la data primirii notificării de reziliere. Rezilierea va opera in toate cazurile de drept, fara intervenția instanțelor de judecata sau îndeplinirea altor formalități in afara celor menționate la acest paragraf.

 • 10.3. Ambele parti au dreptul de a denunța unilateral prezentul Contract cu obligația de a notifica, in scris, intenția sa celeilalte parti, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de data la care aceasta urmeaza sa isi producă efectele.

In cazul in care prezentul contract inceteaza, indiferent de motiv, furnizorul va avea dreptul sa reintre in posesia produselor ce nu au fost achitate integral, in baza dreptului sau de proprietate, acesta avand dreptul de a ridica aceste bunuri din custodia beneficiarului sau oricărei terte persoane, fara posibilitate de opoziție si pe cheltuiala beneficiarului.

 • 10.4. încetarea contractului nu are nici un efect asupra obligațiilor deja scadente intre parti.

Art. 11. CESIUNEA CONTRACTULUI

 • 11.1. Una dintre părți nu poate cesiona unei terțe persoane, total sau parțial, drepturile și obligațiile ce i se cuvin prin acest contract, decât cu acordul scris al celeilalte părți.

 • 11.2. Excepție de la aceste prevederi o constituie cesiunea de creanța de către furnizor către instituții bancare, pentru care nu este necesar acordul celeilalte parti.

ArL12. NOTIFICĂRI Șl COMUNICĂRI

 • 12.1. Orice comunicare sau notificare adresată de una din părți celeilalte, va fi socotită ca valabil îndeplinita dacă este transmisă in scris, pe cale poștala, fax, e-mail.

 • 12.2. In cazul în care notificarea/comunicarea se face pe cale poștală, se va transmite prin intermediul unei

scrisori recomandate, cu confirmare de primire și se consideră primită dexlestinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare                     ~~ -

 • 12.3. Dacă notificarea/comunicarea se trimite prin telex sau teiefax se consideră primită în ziua in care a fost transmisa, daca a fost recepționată in timpul normal al orelor de lucru.

 • 12.4. Părțile convin ca reprezintă mijloc de proba cu deplina forța juridica orice corespondenta prin fax la numerele notificate in prezentul contract, însoțita de confirmările electronice de expediere - primire, prin e-mail sau pe cale poștala.

 • 12.5. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la articolele precedente.

 • 12.6. In vederea notificărilor asa cum au fost menționate in prezentul articol părțile stipulează următoarele date de contact:

Pentru BENEFICIAR:

Adresa: Calea Vitan nr. 242, birourile 1,2,6, sector 3, București

Telefon: 0310.699.145

Fax:...........................................

E-mail: office@its3.ro

Pentru FURNIZOR:

Adresa: Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, et. 7, bir. 29, jud. Ilfov

Telefon: 036.471.00.00

Fax: 021.200.64.65

E-mail: service@fastPark.ro

Art. 13. LITIGII

 • 13.1. Prezentul Contract este guvernat si va fi interpretat in conformitate cu legea romana.

 • 13.2. Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate pe cale amiabilă.

 • 13.3. In cazul in care litigiile dintre parti nu pot fi soluționate pe cale amiabila, acestea se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 14. FORȚA MAJORA

 • 14.1. Prin forța majora se intelege un eveniment mai presus de controlul pârtilor, care nu se datoreaza greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea si respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerara nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu se considera forța majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fora a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din parti.

 • 14.2. Forța majora exonerează de răspundere părțile, in cazul neexecutarii parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

 • 14.3. Partea care invoca forța majora are obligația sa o aduca la cunoștința celeilalte parti, in scris, in maximum 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica in maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariție.

 • 14.4. Data de referința este data ștampilei poștei de expediere. Dovada va fi certificata de Camera de Comerț si Industrie.

 • 14.5. Partea care invoca forța majora are obligația sa aduca ia cunoștința celeilalte parti încetarea cauzei acesteia in maximum 5 (cinci) zile de la încetare.

 • 14.6. Daca aceste împrejurări si consecințele lor dureaza mai mult de 3 (trei) luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. In acest caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealalta parte, dar ele au Îndatorirea de a-si onora toate obligațiile pana la aceasta data.

15. CARACTERUL CONFIDENȚIAL AL CONTRACTULUI. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • 15.1. Părțile convin asupra dreptului reciproc de a face publice clauzele prezentului contract prin publicarea acestora pe site-ul propriu si implicit de a prelucra datele cu caracter personal in raport cu obligațiile contractuale si ale Regulamentului U.E. 679/2016;

 • 15.2. 0 parte contractanta va fi exonerata de răspundere pentru dezvăluirea de informații referitoare la Contract daca: (i) informația era cunoscuta pârtii contractante înainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; (ii) Informația a fost dezvăluită după ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvăluire; (iii) Partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvăluie informația.

 • 15.3. In temeiul prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecții privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind liberercirculeti^ 679/2016'), părțile se obliga sa informeze persoanele fizice ale căror d dezvăluite către ceai alta Parte si prelucrate in vederea încheierii si executării contractului, asupra drepturilor acestora si cu privire la orice alte informații ar fi furnizate in conformitate cu Regulamentul 679/2016, precum si sa obțină consimțământul acestor persoane fizice cu privire la aceasta dezvăluire si prelucrare, daca este cazul.

  'ersoanș/or fizice in ceea ce acestordate (“Regulamenul cu caracter personal sunt


 • 15.4. In măsură in care in contextul incheierii si derulării contractului, o parte primește din partea celeilalte parti date cu caracter personal pe care le prelucrează in numele si pe seama acestuia, acționând ca împuternicit al pârtii care transmite datele, părțile au agreat asupra următoarelor:

 • 15.4.1. Partea care primește datele isi asuma obligația sa aplice toate masurile tehnice si organizatorice adecvate, după cum este prevăzut de legislația in vigoare, pentru a proteja datele cu caracter personal prelucrate pe seama celeilalte parti in baza contractului, impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegala;

 • 15.4.2. In realizarea oricăror operațiuni de prelucrare in temeiul contractului, partea care primește datele cu caracter personal va acționa doar in baza instrucțiunilor primite de la beneficiar si, totodată, va asigura respectarea prevederilor legale in vigoare;

 • 15.4.3. Partea care primește datele cu caracter personal va informa partea care fum izeaza datele de urgenta si in mod complet cu privire la orice incident de natura sa afecteze in orice mod securitatea si / sau confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate pe seama pârtii care furnizează datele cu caracter personal in baza contractului. In luarea masurilor pentru remedierea unui astfel de incident sau diminuarea riscului unei potențiale încălcări a securității si/sau confidențialității datelor cu caracter personal, partea care primește datele cu caracter personal va respecta prevederile legale si instrucțiunile primite de la partea care furnizează datele;

 • 15.4.4. Partea care primește datele cu caracter personal va informa imediat, dar nu mai taiziu de 2 (doua) zile lucratoare, partea care furnizează datele cu character personal cu privire la orice solicitare primita din partea persoanelor fizice ale căror date sunt prelucrate in baza contractului. Răspunsul pârtii care primește datele la solicitările primite va fi in conformitate cu instrucțiunile primite din partea pârtii care furnizează datele, cu respectarea termenului legal de răspuns prevăzut prin lege, daca exista.

 • 15.4.5. Partea care primește datele cu caracter personal va furniza tot suportul necesar si va colabora pentru a răspunde oricăror solicitări venite din partea autorităților de supraveghere competente cu privire la prelucrarea ce face obiectul sau are legătură cu implementarea contractului. Comunicările către autoritati conform celor de mai sus vor fi făcute numai cu controlul si aprobarea prealabila a pârtii care furnizează datele cu caractaer personal.

Art. 16. DISPOZIȚII FINALE

 • 16.1. Partite au obligația sa-si comunice una celeilate modificările intervenite in legătură cu datele de identificare aie firmei, alte date de contact, contul sau banca la care a fost deschis.

 • 16.2. Nicio întârziere in exercitarea sau neexercitarea de către o parte a oricărui drept sau remediu nu va fi considerata o renunțare la respectivul drept sau remediu. Daca o prevedere a prezentului contract este, devine sau este declarata invalida sau inaplicabila, celelalte prevederi ale prezentului contract nu vor fi afectate si vor ramane in vigoare si aplicabile.

 • 16.3. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor.

Orice modificări ale prezentului contract vor putea fi făcute numai cu acordul pârtilor, prin încheierea de acte adiționale.

164. Beneficiarul poate permite Furnizorului, in baza unei cereri scrise si aprobate de beneficiar, sa folosească, sub forma de referințe:

numele Beneficiarului

 • -   date referitoare la activitatea acestuia care au fost identificate de către Furnizor prin intermediul site-ului Beneficiarului,

 • -   imagini, fotografii si informații despre soluția tehnica oferita ca urmare a contractelor încheiate, intre parti

Referințele menționate mai sus vor fi utilizate de către Furnizor in materiale de prezentare, promovare, știri, comunicate de presa, studii de caz si articole etc., in scopul demonstrării unei colaborări fructuoase dintre cele doua parti, precum si pentru promovarea produselor realizate de către Furnizor.

 • 16.5. Prin semnarea prezentului contract părțile declară implicit si garanteaza ca:

 • - persoanele semnatare dețin puterea si autoritatea deplina conform legii si a actelor constitutive ale societăților pe care le reprezintă, pentru a încheia acest Contract, precum si anexele, parte integranta din acesta;

 • - că nu se afla în încetare de plăți, faliment, dizolvare sau lichidare și că împotriva sa nu a fost începută vreo procedură în acest sens.

 • 16.6. In conformitate cu prevederile art. 1209 din Codul CMl, părțile isi asuma riscul de eroare cu privire la înțelegerea tuturor prevederilor prezentului contract, avand toate elerpenteteunecesare formarii unei reprezentări corecte, fidele si reale asupra obiectului prezentului contractai asupra obligațiilor constituite prin acesta.

 • 16.7. In sensul ari. 1271 alin. (3) lit. c) din Codul civil, beneficiarul isi asuma riscul cu privire la apariția unor imprejurări excepționale, independente de voința sa si care ar face vădit injusta obligarea acestuia la executarea obligațiilor contractuale asumate, fiind de acord sa le îndeplinească independent de asemenea schimbări excepționale ale împrejurărilor care au stat la baza prezentului contract. Prin asumarea unor asemenea riscuri, beneficiarul înțelege si accepta ca nu va putea solicita instanței de judecata adaptarea prezentului contract in cazul apariției unor împrejurări excepționale de natura celor descrise mai sus.

 • 16.8. Fiecare dintre prevederile prezentului contract este independenta. In consecința, daca orice astfel de prevedere este sau devine nula sau nu poate fi pusa in executare in orice privința potrivit legii, aceasta nu va afecta valabilitatea sau punerea in executare a celorlalte prevederi ale acestui contract, iar părțile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a negocia cu buna-credinta in vederea înlocuirii acesteia cu una sau mai multe prevederi satisfacatoare pentru orice autoritate competenta in materie, dar care sa difere cat mai puțin posibil de prevederea înlocuita.

încheiat astazi,                  doua (2) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta,

ambele cu aceasi valoare juridica. Părțile confirma si convin in mod expres ca fiecare secțiune si clauza din prezentul Contract a făcut obiectul unor negocieri si al aprobării reciproce a pârtilor, prin urmare prezentul Contract nu conține clauze standard, astfel cum sunt definite acestea in articolele 1202 si 1203 din Codul Civil.
Nr.crt.

Denumire produs

Cod produs

U.M.

Cantitate

Preț Unitar EURO faraTVA

Preț Total Euro fara TVA

Observații

SISTEM DE PLATĂ Șl MONITORIZARE LOCURI DE PARCARE

__        Echipamente

1

UDS Sensortop

Sensor for precise vehide detection in indoor car parks, installed at front edge of space. Installation height 2.2 - 2.8m. Not including space indicatior LED.

INDECT 200251

buc

712

€            53,00

€        37.736,00

senzor

2

UDS Casing Base

Including UDS Terminal Prinț and 2 cable grommets

INDECT 200250

buc

712

€            16,50

€        11.748,00

suport senzor

3

UDS LED Set double sided, white/white With double-sided RGB LED, double-sided LED plug white/white, 50' lens in both directions, preassembled, including short cable

INDECT 2002555

buc

712

€            13,10

€         9.327,20

modul de leduri senzor

4

UDS C-Channel Set

Sensor installation ring DM35 with screws and square C-channel fixture

INDECT 2002533

buc

712

€             2,75

€         1.958,00

suport prindere pe jgheab metalic

5

COMO

Communication module inel, power supply to control and power up to 90 UMS/UDS (180 UMS/UDS with additional POSU); IP65

INDECT 100804

buc

4

€          374,00

€         1.496,00

concentrator de date

6

POSU

Additional power supply, 240W / 24VDC, to power up to 180 UMS/UDS per COMO (see COMO); IP65

INDECT 100805

buc

4

€          280,50

€         1.122,00

sursa pentru concentrator de date pentru a extinde capacitatea pana la 180 de senzori

7

MUMO2.0

Multifunction Module 2.0, can be used as input module (for example to integrate counting devices) or output module (for example, to control other devices via a 24 V DC relay or simple 3rd party signs). 2 inputs or outputs; RS485; IP66

INDECT 200803

buc

2

78,00

156,00

modul pentru conting si comanda bariere

8

Enclosure for MAMO 2.0 / MU MO 2.0 /

DIMO 2.0

IP66, ind. assembly; 110 x 110 x 67 mm /

4.33x4.33x2.64"

INDECT 2008001

buc

2

20,00

40,00

cutie pentru modul mumo

9

ICOM

ICOM Computer, to control up to 2500 UMS/UDS, 2x500 GB hard disk, RAID 1,8 GB RAM, ind. keyboard, mouse and power cord (AT/DE, UK); ind.

MS Windows 10 Pro

Preinstallation of software on the ICOM PC Location: INDECT office

INDECT 100914

buc

1

2.285,00

2.285,00

server rackabil dar fara sine, montaj pe tava

10

Puii Out Rail 19"

Puii out rail for 19"-Rack for ICOM PC, puii

out 24°

INDECT 801349

buc

1

247,50

247,50

sine pentru server rackabil

11

Moxa Nport 5232 - 2x 2x RS422/485-Ethernet

Moxa 1193

buc

2

267,00

534,00

placa server pentru conectiune prin serial la concentrator (Ikm)

12

LG Monitor 24BK550Y-B / 61 cm (24")

LED IPS / VGA+DVl+DP+HDMI+USB / 1920x1080 / Speaker / height adjustable / black

INDECT 802953

buc

1

311,67

311,67

monitor

13

ICOM Single License 800

Single license for communication software

ICOM INDECT SSA for sites up to 800 sensor-monitored spaces

INDECT 1010048

buc

1

1.650,00

1.650,00

software de baza

14

IViS Single License 800

Single license for visualisation software MS

INDECT SSA for sites up to 800 sensor-monitored spaces

INDECT 1010058

buc

1

€         1.650,00

€         1.650,00

software user web interface (rapoarte, grafice, moduri de gestionare, etc)

15

License per space

Software license per sensor-monitored space

INDECT 101006

buc

712

€             6,90

€         4.912,80

licențiere pe senzor

16

Cabinet Sign IP65

single-sided, inel, frontdoor for maintenance,

LED-backlit, digits 130mm

Size: W x H x D

630mm x 540mm x 128mm

INDECT 247110

buc

2

€         2.200,00

€         4.400,00

panou locuri libere exterior

17

Internai Sign 03,04

Aluminium-Profile-Sign 1P65, single-sided, inel, ceiling installation-brackets, pre-cabled, digits 130mm

Size: W x H x D

900mm x 240mm x 80mm

INDECT 247120

buc

4

€          980,00

€         3.920,00

panou locuri libere interior

18

Barieră 1x230V, cu braț de până la 3m lungime, tip PS Platinuim LCF + KIT BRAȚ ARTICULAT

MAGNETIC PARKING PRO-RA00010

buc

6

€         3.146,00

€        18.876,00

19

Detector LCF în buclă cu 2 canale

INCLUS IN PREȚUL BARIERELOR

buc

6

€ 0

indus in prețul barierelor

20

Buclă inducție, tip FS8P, prefabricată, cu borduri incluse pentru lățime max. 4m

FAST PARK

buc

12

€          112,00

€         1.344,00

21

Stație intrare tip Platinum, modulară, operare 24/7 + VOIP

HUB LESHB1

buc

2

€         4.551,00

€         9.102,00

22

Stație ieșire, tip Platinum, ce va procesa tichete cu coduri de bare și cârduri de acces (abonamente), operare 24/7 +VOIP

HUB LXSHB1

buc

4

€         4.249,00

€        16.996,00

23

Cititor RFID, tip EM4102 125kHz

INCLUS IN PREȚUL TERMINALELOR SI

AUTOMATELOR

buc

8

€ 0

inclus in prețul terminalelor si automatelor

24

Sistem control: Platînum open desktop echipat cu până la 10 mini-pc

HUB JMSL1

buc

1

€        3.789,00

€         3.789,00

25

PC complet echipat, inclusiv POS, monitor TFT de 21,5"

POS 15.6" FHD touch, imprimanta incorporata si un al doilea display pentru dineti de 10.1" HD

HUB'110.G00223

buc

1

€          665,50

€          665,50

26

Licență software

PENTRU 9 PERIFERICE (6 TERMINALE, 2 AUTOAMTE SI 1 CASA MANUALA) + VOIP

HUB '2500.100000

buc

1

€         6.774,74

€         6.774,74

27

Cititor de cârduri, tip pistol (se poate ține Tn mână), conectat la PC prin USB, inclusiv software

Model tip desktop așezat pe birou

HUB 02.000074

buc

1

€            41,00

€            41,00

28

Imprimantă tichete coduri de bare (high-performance)

INCLUS IN PREȚUL DE POS

buc

1

€ 0

inclus in prețul de pos

29

PC cititor RFID, compatibil EM4102

HUB 15,000006

buc

1

€          300,00

€          300,00

30

Stație modulară automată tip Platinum + REST 50 BANI, 1 LEU, 5 LEI, 10 LEI + PLATA CU CÂRD CONTACTLESS SI CHIP&P1N +UPS +VOIP

HUB ASHB1

buc

2

€       15.396,00

€       30.792,00

31

Validator monede

INCLUS IN PREȚUL AUTOMATELOR

buc

2

€ 0

inclus in prețul automatelor

32

Validator bancnote (bill-to-bill)

INCLUS IN PREȚUL AUTOMATELOR

buc

2

€ 0

inclus in prețul automatelor

33

Cutie tickete coduri de bare - 4500 tichete în cutie (5000 TICHETE)

HUB 20,000067

buc

2

€          140,00

€          280,00

34

Cârd transponder EM4102 cu număr (10 buc./set)

HUB 786334

buc

1

€            22,00

€            22,00

Alb? ech

pamente si servicii necesare pentru sistemul de PARCARE

I

35

X56 Rola de haritie termica pentru chitanțe (120mm diameter, 140gr paper)

HUB 2,000075

buc

2

€            25,00

€            50,00

36

Door Access Controller, IP45

HUB

buc

1

1.233,00

1.233,00

cititor pentu acces baie

37

Protecții metalice echipamente

FastPark

buc

6

200,00

1.200,00

38

Programare, PIF si training

buc

1

2.500,00

2.500,00

Alta echipamente^ sericii necesare pentru sistemul de GHIDARE

39

Engineering: NetWork (per 200 spaces) Engineering according to suppiied AutoCAD drawings; drafting of a schematised cabling layout (not including cabling engineering!) and positioning of all network components, compilation of a component list.

200331

buc

4

165,00

660,00

proiectare

40

Commissioning: DWG-Clearing (per drawing)

Clearing of the dwg files for SVG production, comprising the elimination of all layers except

for walls, linemarking and traffic directions

200335

buc

2

145,00

290,00

personalizarea softului de interface cu

41

Commissioning: SVG Production (per drawing)

Production of SVG files from suppiied and cleared dwg files to be uploaded to the user interface; Location: IN DECT Office

200336

buc

2

145,00

290,00

realizarea harții parcării

42

Commissioning: Config Remote Maintenance and Interfaces to other Systems (per site)

Configurație n of remote maintenance and interfaces to other systems (parking System, fire aiarm, building management system, barrier control, traffic direction control etc.); on-site activity, travelling expenses not induded

1993-001

buc

1

625,00

625,00

alocarea unui om pentru procesarea proiectului: stabilirea configurațiilor, desgin panouri, introducerea unui client nou, etc

43

Training End User's Package

 • • Basic Module 1 - INDECT as Your Partner

 • • Basic Module 2 - Product OverView

 • • Project Management 4 - Warranty Handling

 • • User Training 1 - IVIS

 • • User Training 2 - IVIS Statistics

200340

buc

1

375,00

375,00

training

44

PIF

buc

1

1.500,00

1.500,00

Total

181.199,41

Observații

Preturile sunt in Euro fara TVA si taxa verde

Taxa verde este in valoare de.....

Termen de livrare maxim 12 saptamani de la comanda.

Termenul de livrare pentru senzori INDECT este de 8-10 saptamani de la comanda.

Garanția echipamentelor este de 36 luni

Partea de infrastructura, cablare, săpături, construcții civile, avize,etc. nu este inclusa in oferta.


FURNIZOR___.

FASKPARKL^VStfCi

o,


Admij/istre

Anton ROI


5^°. fi

DirectdrGeneral Adjunct, ^•Grotinela GROSU

S.C. INTERNEI SI TEHNOLOGIE Sb SRL


Tel: +40 753 314 102

Sales : + 40 743 051 074

Suport +40 364 710 000

httos://www.faștDark.ro


INTRARE Nr IEȘIRE


fast


a rk


Ziua Luna AnuL2£^>


Wr Crî | Prwucator ]                                  țlșic.Trrri                                  ] Ulț| |C»in iF’im .....izr | Prcl Toni ]_ Obcrirv^til

1

QUERCUS

&Td'îLr,R-&                   iiMumiiy ffitâti},               pitfit ie^jynî'ubi..

Hlgh Resdutlon, 12VDC. Temperaturi control.

buc

8

2.303.59 5

15.428.755

Camera LPR

MW

AtîmentHtoE pulsatariu; MW: 12VDC; 12*15VDC: 7,SA; 85+284VAC

buc

6

37.50 €

300.00 5

Sursa camere

QUERCUS

Suport camera pentru stafc

buc

8

100.005

600.005

Suport camera centru stalo

fastPark

Stâlp monta] camera

buc

8

75.00 5

000.005

Stâlp monta] camera

HUB

Llcenfa MUB LPR centru fi «unera

buc

1

3,50fl.M fi

a.soooa «

Licențe software

2

magnetic

Magnetic        Fiu bâ'Titr rid. uunb'-tr unii WGC rTC      widlh fflfiK. 3 5

ftl

buc

1

3,146.22 €

6^8244 5

Qaneid

fMlRnX

Q-rcla dn Induci» pnqtfu monlaij |n a s4at:

tuc

4

112.03 5

446.00 5

ȘucIj IrduclM!

JfRtllhtAlE IE-S1M

3

HUB

Stafie de ieșire Jupitersim.

Dlsplay mcnochrome

Slslem de leduri pentru ghidarea utilizatorilor

Soanner pentru tichele Cititor RFID VOIP Interoom

buc

2

4,240.005

8,407.99 €

Stafie ieșire |

fastParfc

Proiecție metalica

buc

4

200.005

500,005

Protedle metalica

HUB

Licența HUB pentru 2 periferice

buc

1

1,504.555

t ,504.56 5

Licențe software

HUB

Door Access Controller, (P45

buc

9

1^32.145

11,089.265

Cititor pentru acces pieton al

|                                                                                                     Total (exclusiv TVA)

52^6191 5

1                                                                                             finanțare fasIPark 1500 euro

■1,500.00 <

60.701.01 «|

Total (exclusiv TVA)

Preturile sunt exprimate In Euro sl nu conțin TVA si Taxa Verde

Garanție 24 luni

Termen livrare 4-6 saptamanl de ia comanda ferma

Oferta nu include manopera si instalare. Punerea in funcțiune o consideram inclusa In sistemul de baza.

SALUBRITATE

DESZĂPEZIRE S3


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

C.U.I.: RO37804020                 Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yahoo.com       email: salubritates3.runos@cmail.com

Către,


S.C. Internet & Tehnologie S3 S.R.L.

Referitor la: Solicitarea privind acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL în vederea semnării unui act adițional la contractul de furnizare nr 959/15.04.2020 incheiat cu FAST PARK Co. S.R.L., cod fiscal RO 40838511, pentru suplimentarea valorii totale a contractului cu suma de 50.761,01 euro la care se adaugă TVA, conform anexei, pentru achiziționarea de produse aferente sistem de parcare (camere LPR, bariere, terminale ieșire), necesare suplimentarii proiectului Curenți slabi parcare Decebal.

DECIZIE

Având în vedere solicitarea societății S.C. INTERNET Șl TEHNOLOGIE S3 S.R.L. nr. 1444/04.06.2020, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 4060/04.06.2020 în calitate de Asociat minoritar al S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, se aprobă:

Solicitarea privind acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL în vederea semnării unui act adițional la contractul de furnizare nr 959/15.04.2020 incheiat cu FAST PARK Co. S.R.L., cod fiscal RO 40838511, pentru suplimentarea valorii totale a contractului cu suma de 50.761,01 euro la care se adaugă TVA, conform anexei, pentru achiziționarea de produse aferente sistem de parcare (camere LPR, bariere, terminale ieșire), necesare suplimentarii proiectului Curenți slabi parcare Decebal.

Președinte C.A., Nițu Mihai

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

NITU MIHAI


Semnat digital de NITU MIHAI Data: 2020.06.04 16:17^4+03'00'

|       PRIMĂRIA

/ SECTORULUI

BUCUREȘTI


Nr. 382158/09.06.2020

Către,


CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea semnării unui act adițional la contractul de furnizare de produse încheiat cu societatea FAST PARK Co SRL, însoțit de raportul de specialitate nr. 382115/09.06.2020 și de adresa nr. 1553/09.06.2020 înregistrată la PS3 cu nr. 380687/09.06,2020 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment Guvernanți Corporativă întocmit de,

Cornelia Pivniceru y

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor ter|i în baza unui temei legal justificat. Va putefi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printro cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                      1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul.....Z&... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordin ar e/exțr a twdînțrfe din data de ......

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de................, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi / suplimentarea? ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST /NU A-F08T întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONTARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI ’                                                                                                                                    I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, Juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

_

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .............de pe ordi

area ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data                           a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul            de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraprdînare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN