Hotărârea nr. 187/2020

HCLS3 nr.187 din 23.06.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea prețurilor unitare/tip de activitate - norme compuse P noi și a prețurilor pentru unele categorii de lucrări la contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019, încheiat cu societatea Smart City S3 SRL pentru realizarea obiectivului de investiții "Demolare și construire Creșa Trapezului"

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 395/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit înședința ordinară, azi 23.06.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 365869/CP/26.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 363601/25.05.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

Procesul verbal nr.364705/25.05.2020 al Comisiei de analiză;

HCLS3 nr. 377/31.08.2018 privind atribuirea contractului ce are ca obiect "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului’’-,

HCLS3 nr. 193/28.03.2019, privind aprobarea cesiunii contractului de lucrări nr. 182763/06.09.2018, având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului?’-,

HCLS3 nr. 311/13.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Demolare și construire Creșa Trapezului";

HCLS3 nr. 352/25.06.2019, privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin Contractul nr. 385276/19.04.2019, cu modificările și completările ulterioare; Adresa nr. 363772/25.05.2020 a Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

în conformitate cu prevederile:

Art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Avizul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement; în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă preturile unitare/tip activitate - norme compuse -P noi și prețurile pentru unele categorii de


lucrări la contractul de lucrări nr.l82763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr.385276/19.04.2019, încheiat cu

societatea Smart City S3 SRL pentru realizarea obiectivului de investiții "Demolare și construire Creșa Trapezului”, conform Notei de renunțare și Notei de cantități suplimentare, prevăzute în Anexele nr.l și nr. 2, care fac parte


integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze actul adițional încheiat în baia art. 1, iar Direcția Investiții, Achiziții și învățământ să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

NR. 18^ DIN 23.06.2020
Formular F3

OBIECTIV: 10 Cresa Trapezului

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 03 ARHITECTURA

Categoria de lucrări: 001 ARHITECTURA

Nota de renunțare: 01 NR 01

ExecutantOll     ObiectivlO        Obi03       CafeOOl

MÎ01

|ronj

Nr. crt.

Capitolul de lucrări      U. M.

Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții

Cantitatea

a b

§

T<

retul unitar materiale manopera utilaj transport Dtal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

IZ

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1                2

3

4

5

59     ARH-184          M CUB            557,00000

147,64          82233,25

76,55          42635,57

2,66           1482,85

0,43 237,67

227,27         126589,33


ZIDARII INTERIOARE DE COMPARTIMENTARE DIN CĂRĂMIDĂ 15 CM GROSIME103   ARH_343

ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ CU GOLUR ROSIME

M CUB

J VERTICALE DE

650,00000

30 CM G

416,13

170,10

27,30

0,00

270482,84 110565,00 17747,60 0,00 398795,44

613,53

Cheltuieli directa

352.716,09

153.200,57

19.230,45

237,67

525.384,78

Alte cheltuieli directe

Contrib. as ig, munca

2,250%

3447,01

3.447,01

TOTAL CHELT. DIRECTE

352.716,09

156.647,58

19.230,45

237,67

528.831,79

Cheltuieli indirecte

Io

= 10,000%

x To

52.883,18

Profit

Po

-  5,000%

X (To+Io)

29.085,75

TOTAL GENERAL nota renunțare

Vo

= TO+Io+Po

610.800,72

Lucrarea:! 0 Cresa Trapezului

Obiectuld)3 ARHITECTURA

Categoria de lucrariDOl ARHITECTURA

Nota de renuntareSl NR 01

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Iron]

Nr. Cod U/M crt. Denumire material

Furnizorul

Consumurile cf. NR

Prețul unitar

Val (excl. TVA) Greutatea (cf. oferta) (tone)

0    1         2

3

4

5 — 3X4

6

1    2100402 KG

24381,500

0,43

10.484,05

24,625

CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI    M 30 SACI S 1500

2    2100713 M CUB

14,300

190,00

2.717,00

20,020

VAR PASTA PT CONSTRUCȚII

TIP 2

3    2101169 M CUB

136,500

151,45

20.672,93

320,775

MORTAR DE ZIDĂRIE M 25-Z

S 1030

4    2101171 M CUB

64,055

210,00

13.451,55

155,013

MORTAR DE ZIDĂRIE M 50

S 1030

5    2200525 M CUB

172,250

74,81

12.886,02

232,537

NISIP SORTAT NESPĂLAT DE RIU

SI LACURI 0,0-7,0 MM

6    2300674 BUCATA

217100,000

1,03

223.613,00

911,820

CARAM.PLINE M 50 CAL.A Ci 240X115X88                S457

7    6202818 M CUB

103,520

2,60

269,15

103,520

APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA REȚEA

8    7860000 BUCATA

24508,000

2,80

68.622,40

0,000

BLOC CERAMIC POROTHERM 15 CM

Total M:

352.716,09

1768,310

LucrareadO Cresa Trapezului Obiectul^3 ARHITECTURA Categoria de lucra riOOl ARHITECTURA Nota de renuntareOl NR 01

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr crt.

Cod Denumirea meseriei

Consumuri (om/ore) cu manopera directa

Tariful mediu

Valoarea (exclusiv TVA)

Procentul romani

0

1

2

3

4 = 2X3

5

i

ZIDAR

0013400

1392,50000

24,30

33.837,75

0,00

2

001344C

3900,00000

24,30

94.770,00

100,00

zidar-rosar tencuitor 4

3     0019920

MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2

1012,05000

24,30

24.592,82

0,00

Total m:

6304,55000

24,30

153.200,5T

61,86

Lucrarea se incadreaza in grupa:           IIA

OFERTANT

SMART CITY INVEST S3

Lucrarea:! 0 Cresa Trapezului Obiectul :03 ARHITECTURA Categoria de lucrariflOl ARHITECTURA Nota de renuntareOl NR 01

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCȚIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCȚII

Ironl

Nl crt.

C6d Denumirea utilajului de construcții

Consumurile (ore funcționare)

Tariful orar

Valoarea (exclusiv TVA)

0

1

2

3

4 = 2X3

1    A 0003817

MALAXOR PT.MORTAR,ACȚIONAT ELECTRIC, 200 L

65,00000

29,50

1.917,50

2

A 0006701

50,13000

29,58

1.482,85

MACARA PLANSEU 0,5TF

3    T 0006751

AUTOMACARA 5TF, H.MAX=6,5M, DES.MAX=5,5M

195,00000

81,18

15.830,10

Total U:

310,13000

19.230,45

Lucrarea: 10 Cresa Trapezului Obiectul: 03 ARHITECTURA

Categoria de lucrări: 001 ARHITECTURA

Nota de renunțare:                                         01 NR 01

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt

Cod resursa U/M

Tipul de transport

Elemente rezultate din analiza lucrărilor ce urmeaza sa fie executate a)Cant. aferenta UM       Tariful

bjTone transportate     unitar / UM

  • c) Km parcurși          Tariful

  • d) Ore de funcționare  unitar /1 x km

Valoarea (exclusiv TVA)

0

1        2

3

4

5

6

1.

Transport auto

din articole de lucrări

59

TRA01A20 TONE

a.      9,46900

25,10

237,67

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b. 9,46900

AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.            Ș

Total transport auto din articole de lucrări

9,46900

237,67

Total t:

9,46900

237,67

■ H

tfcis.3

Formular F3

OBIECTIV: 10 Cresa Trapezului

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 03 ARHITECTURA

Categoria de lucrări: 001 ARHITECTURA

N.C.S.: 01 nes cărămidă

Execulant3333    Obiectiv W        Obi03       CaieOOl                         NC0\

__jron]

Nr.    Capitolul de lucrări      li. M. Cantitatea

crt.    Simbol

Denumire resursa Observații Corecții

Prețul unitar       Valoare

a) materiale b manopera c utilaj d transport Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA                1“

SECȚIUNE FINANCIARA

0              1                2           3

4                5

59    ARH_184          M CUB            557,00000

355,46         197988,99

175,50          97754,82

ZIDARII INTERIOARE DE COMPARTIMENTARE DIN CĂRĂMIDĂ

15 CM GROSIME

2,66           1482,85

____________0,43 ___________237,67

534,05         297464,33

103 ARH 343          M CUB           402,00000

339,41         136441,79

198,80          79915,94

ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ CU GOLURI VERTICALE DE 30 CM G

ROSIME

27,30          10976,21

____________0,00 ______________0,00

565,51         227333,94

Cheltuieli directe                              334.430,79    177.670,76

12.459,05        237,67    524.798,28

Alte cheltuieli directe Contrib. asig. munca          2,250%                          3.997,59

3.997,59

total chelt. directe                            334.430,79    181.668,36

12.459,05        237,67    528.795,87

Cheltuieli indirecte         Io = 10,000% x To

52.879,59

Profit                        Po =   5,000% x (To+Io)

29.083,77

TOTAL GENERAL pa categorie Vo = To+lo+Po

610.759,23

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Executant: 3333 SMART CITY INVEST S3 SRL

Obiectiv: lOCresa Trapezului

Obiect: 03 ARHITECTURA

Categorie: 001 ARHITECTURA

NCS:01 nes cărămidă

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE DE RESURSE

MATERIALE

[ron]

Nr.

Cod         U/M

Consumurile

Prețul unitar

Val. (excl. tva)

Greutatea

Crt.

Denumire material

cf. oferta

(cf. factura)

(tone)

Furnizorul

1

2100402      KG

15,079.02000

0.43

6,483.98

15.079

CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500

2

2100713

MCUB

8.84400

190.00

1,680.36

12.382

VAR PASTA PT CONSTRUCȚII

TIP 2

3

2101169

M CUB

84.42000

151.45

12,785.41

198.387

MORTAR DE ZIDĂRIE M 25-Z

S 1030

4

2101171

MCUB

64.05500

210.00

13,451.55

155.013

MORTAR DE ZIDĂRIE M 50

51030

5

2200525

MCUB

106.53000

74.81

7,969.51

143.816

NISIP SORTAT NESPĂLAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM

6

7860000

BUCATA

30,078.00000

6.13

184,378.14

0.000

BLOC CERAMIC PHOROTHERM 15 CM

7

2300AAA

BUCATA

21,708.00000

4.95

107,454.60

91.173

BLOC CERAMIC PHOROTERM 30 CM

8

6202810

M CUB

87.40000

2.60

227.24

87.400

APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DEIA REȚEA

Total M:         334,430.79           703.249Lucra rea J 0 Cresa Trapezului Obiectul:03 ARHITECTURA Categoria de lucra riOOl ARHITECTURA N.C.S.:01 nes cărămidă

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. Cod

Consumuri (om/ore) cu manopera directa

Tariful mediu

Valoarea (exclusiv TVA)

Procentul romani

crt Denumirea meseriei

0                   1

2

3

4 = 2X3

5

1     0013400

ZIDAR

3192,72400

24,30

77.583,19

0,00

2     001344C

zidar-rosar tencuitor 4

2818,90440

24,30

68.499,38

100,00

3     0019920

MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2

1299,92560

24,30

31.588,19

0,00

Total m:

7311,55400

24,30

177.670,76

38,55

Lucrarea se incadreaza in grupa:Lucrarea;! 0 Cresa Trapezului Obiectul:03 ARHITECTURA Categoria de lucrariDOl ARHITECTURA N.C.S.:01 nes cărămidă

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCȚIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCȚII

|™ i

Nn crt.

Cod

Denumirea utilajului de construcții

consumurile (ore funcționare)

Tariful orar

Valoarea (exclusiv TVA)

0

1

2

3

4 = 2X3

1    A 0003817

MALAXOR PT.MORTAR,ACȚIONAT ELECTRIC, 200 L

40,20000

29,50

1.185,90

2

A 0006701

50,13000

29,58

1.482,85

MACARA PLANSEU 0,5TF

3    T 0006751

AUTOMACARA 5TF, H.MAX=6,5M,

DES.MAX=5,5M

120,60000

81,18

9.790,31

Total U:

210,93000

12.459,05

Lucrarea: 10 Cresa Trapezului Obiectul: 03 ARHITECTURA Categoria de lucrari:001 ARHITECTURA N.C.S.: 01 nes cărămidă

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ ron)

bir.

crt.

Cod resursa U/M tipul de transport      Elemente rezultate din analiza

lucrărilor ce urmeaza sa fie executate

Valoarea (exclusiv TVA)

a)Cant. aferenta UM bÎTone transportate

Tariful unitar/UM

ciKm parcurși d)Ore de funcționare

Tariful unitar/tx km

0

12     3        4

5

6

1.

Transport auto din articole de lucrări

59

TRA01A20 TONE (St. fizic -01)              a.     9,46900

25,10

237,67

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR Cub.     9,46900

AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.             $

Total transport auto din articole de lucrări

9,46900

237,67

Total t:

9,46900

237,67

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 02 O 318 03 04 E-MAIL cabiHrspnmarCvpOrrwrie3.ro

Calea Dudesti nr. igi, Sector j, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE


Data,

a proiectului de hotarare privind aprobarea prețurilor unitare/tip de activitate - norme compuse P noi și a prețurilor pentru unele categorii de lucrâri la contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019, încheiat cu societatea Smart City S3 SRL pentru realizarea obiectivului de investiții "Demolare și construire Creșa Trapezului"

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 311/13.06.2019 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de invesțiții "Demolare și construire - Creșa Trapezului, valoarea totală a lucrărilor de intervenție fiind estimată la 16.116.166,99 lei, inclusiv TVA, din care, constructii-montaj (C + M) -12.167.895,80 lei, inclusiv TVA.

Realizarea acestui obiectiv a fost atribuită, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, societății Smart City Invest S 3 SRL, prin cesiunea contractului de lucrări nr.182763/06.09.2018, cesiune aprobată prin HCLS 3 nr. 193/28.03.2019, valoarea ofertată de societate fiind de 14.379.230,95 lei, inclusiv TVA, din care construcții-montaj (C + M) -12.167.895,80 lei, inclusiv TVA.

Prin adresa nr. 1265/19.05.2020, Societatea Smart City Invest S3 SRL, ne aduce la cunoștință faptul că proiectantul a întocmit dispoziția de șantier nr 1/20.01.2020, în urma notei de constatare din 15.01.2020 redactată în prezența beneficiarului și constructorului prin reprezentanți, prin care s-a constatat că pentru zidăriile interioare de compartimentare (cărămidă plină cu grosimea de 15 cm) aprovizionarea întregii cantități de cărămizi menționate în listele devizului ofertă cu dimensiuni 240x115x88 mm din același lot este imposibilă din cauza capacității limitate a producătorilor interni, iar pentru zidăriile exterioare din cărămidă de grosimea de 30 cm, în listele devizului ofertă au fost prevăzute blocuri ceramice phorotherm de 15 cm grosime, în proiectul tehnic de execuție grosimea peretelui exterior fiind de 30 cm.

în urma dispoziției de șantier, normele compuse P59- ARH_184 Zidării interioare de compartimentare din cărămida si P103- ARH_343 Zidarii de cărămidă cu goluri verticale de 30 cm grosime se modifică astfel cum sunt prezentate în Nota de renunțare și Nota de cantități suplimentare, fără a modifica soluțiile tehnologice din proiect.

Se constată că aceste modificări nu majorează prețul ofertei inițiale, având în vedere că valoarea notei de renunțare este de 610.800,72 lei (fără TVA), iar valoarea notei de comandă suplimentară este de 610.759,23 lei (fără TVA).

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 363601/25.05.2020 al Direcției Investiții, Achiziții si Invatamant, am initiat prezentul proiect


Local al Sectorului 3.parare, pe care il supun aprobării Consiliului


www.primarie3.r0


TELEFON (004021) 31803 23 - 28 FAX (004 ozi) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarle3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr.

RAPORT DE SPECIALITATE a proiectului de hotarare privind aprobarea prafurilor unitare/tip de activitate - norme compuse P noi și a preturilor pentru unele categorii de lucrări la contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019, ''Demolare și construire Creșa Trapezului”

PrinHotăiârea Consiliului Local Sector3 nr. 311/13.06.2019, s-au aprobat indicatorii tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții "Demolare și construire - Creșa Trapezului”, și ulterior aprobării acestora, s-a considerat necesar încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.042019, in sensul punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector. 3 nr. 311/13.06.2019.

Prin HCLS 3 nr. 352/25.062019, s-a aprobat încheierea unui Act adițional privind modificările Contractului de lucrări nr. 182763/06.092018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019. în urma adresei Societății Smart City Invest S3 SRL, ( societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL) nr. 613501/ 02.09.2019, s-a constatat existența unei erori materiale identificate în Actul adițional nr. 2 ( nr. 462571/27.062019) la Contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.042019.

Astfel, valoarea corectă, conform valorii ofertate de societate, așa cum apare în devizul general privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții "Demolare și construire Creșa Trapezului” este de 14.379230,95 lei cu TVA, reprezentând 12.083.387,36 lei exclusiv TVA, și nu 12.167.895,80 lei cu TVA, valoare ce reprezenta total C+M și nu valoarea totală a contractului.

Se consideră necesare modificările impuse de îndreptarea erorii materiale aduse asupra modelului de act adițional aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 352/25.06.2019, cu referire la prețul contractului, după cum urmează:

Art. 2, la Actul adițional nr. 2 ( nr. 462571/ 27.06.2019), la Contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/ 19.04.2019, se modifică și va avea următorul cuprins:

"Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de: 14.379.230,95 lei cu TVA, din care 2.295.843,6 lei TVA, reprezentând 12.083.387,36lei exclusiv TVA, conform Devizului - Centralizatoarele FI, F2 privind cheltuielile pe categorii de lucrări, pentru obiectivul Creșa Trapezului ( anexă la prezentul raport). ”,

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII SI ÎNVĂȚĂMÂNT

J              ■  '          II         f

Prin HCLS 3 nr.442/04.09.2019 s-a aprobat îndreptarea erorii meteriale din cuprinsul Actului Adițional la contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019.

Prin adresa nr. 1265/19.05.2020, Societatea Smart City Invest S 3 SRL, ne aduce la cunoștință că, proiectantul a întocmit dispoziția de șantier nr 1 la data 20.01.2020, în urma notei de constatare din 15.01.2020 redactată în prezenta beneficiarului și constructorului prin reprezentanți, prin care s-a constatat că pentru zidăriile interioare de compartimentare (cărămidă plină cu grosimea de 15 cm) aprovizionarea întregii cantități de cărămizi menționate în listele devizului ofertă cu dimensiuni 240x115x88 mm din același lot este imposibilă din cauza capacității limitate a producătorilor interni, iar pentru zidăriile exterioare din cărămidă de grosimea de 30 cm, în listele devizului ofertă au fost prevăzute blocuri ceramice phorotherm de 15 cm grosime, în proiectul tehnic de execuție grosimea peretelui exterior fiind de 30 cm.

în urma dispoziției de șantier, normele compuse P59- ARH184 Zidarii interioare de compartimentare din cărămidă si PI03- ARH 343 Zidarii de cărămidă cu goluri verticale de 30 cm grosime se modifică așa cum sunt prezentate în Nota de renunțare și Nota de cantități suplimentare, fără a modifica soluțiile tehnologice din proiect.

Se constată că aceste modificări nu majorează prețul ofertei inițiale, având în vedere că valoarea notei de renunțare este de 610.800,72 lei (fără TVA), iar valoarea notei de comandă suplimentară este de 610.759,23 lei (fără TVA).

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII SI INVAȚAMANT SEF SERVICIU J INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE/^ MARIUS POPESCU

SERVICIUL DERULARE SI MONITORIZARE CONTRACTE

LUCRARI/SERVICH

SEF SERVICIU /

O VID IU TARIGR&DW

întocmit,

Rodica POPA

www.primarie3.r0


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL investithad1iziti1@pnfr1arce3.ro

Calea Dudești nr. igi, Sector 3, 037084, București

APROBAT

ROPROCES VERBAL DE ANALIZA


Având in vedere:

Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 311/13.06.2019, prin care s-au aprobat indicatorii tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții "Demolare și construire - Creșa Trapezului”, și ulterior aprobării acestora, s-a considerat necesar încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019, in sensul punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector. 3 nr. 311/13.06.2019.

HCLS 3 nr. 352/25.06.2019, prin care s-a aprobat încheierea unui Act adițional privind modificările Contractului de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019. în urma adresei Societății Smart City Invest S3 SRL, (societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL) nr. 613501/ 02.09.2019, s-a constatat existența unei erori materiale


identificate în Actul adițional nr. 2 ( nr. 462571/27.06.2019) la Contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019.

Astfel, valoarea corectă, conform valorii ofertate de societate, așa cum apare în devizul general privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții "Demolare și construire Creșa Trapezului” este de 14.379.230,95 lei cu TVA, reprezentând 12.083.387,36 lei exclusiv TVA, și nu 12.167.895,80 lei cu TVA, valoare ce reprezenta total C+M și nu valoarea totală a contractului.

Se consideră necesare modificările impuse de îndreptarea erorii materiale aduse asupra modelului de act adițional aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 352/25.06.2019, cu referire la prețul contractului, după cum urmează:

Art. 2, la Actul adițional nr. 2 ( nr. 462571/ 27.06.2019), la Contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/ 19.04.2019, se modifică și va avea următorul cuprins:

"Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de: 14.379.230,95 lei cu TVA, din care 2.295.843,6 lei TVA, reprezentând 12.083.387,36 lei exclusiv TVA, conform Devizului - Centralizatoarele FI, F2 privind cheltuielile pe categorii de lucrări, pentru obiectivul Creșa Trapezului ”

HCLS 3 nr.442/04.09.2019 prin care s-a aprobat îndreptarea erorii meteriale din cuprinsul Actului Adițional la contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019.

Dispoziția Primarului nr. 3751/06.08.2018 privind constituirea comisiei de negociere si atribuire, către Societatea Algorithm Rezidențial S3 S.R.L a contractului sus menționat;

Dispoziția Primarului nr. 1209/07.03.2019 privind constituirea comisiei de analiza a documentației, in vederea cesionarii contractului de lucrări sus menționat;

Dispoziția Primarului nr. 921/28.02.2020 privind constituirea comisiei de analiza pentru contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019.

Adresa nr. 1265/19.05.2020 a societarii SMART CITY INVEST S3 SRL inregistrata la Primăria Sectorului 3 cu nr. 357877/20.05.2020, cu privire dispoziția de șantier nr. 1 la data 20.01.2020, în urma notei de constatare din 15.01.2020 redactată în prezenta beneficiarului și constructorului prin reprezentanți, prin care s-a constatat că pentru zidăriile interioare de compartimentare (cărămidă plină cu grosimea de 15 cm) aprovizionarea întregii cantități de cărămizi menționate în listele devizului ofertă cu dimensiuni 240x115x88 mm din același lot este imposibilă din cauza capacității limitate a producătorilor interni, iar pentru zidăriile exterioare din cărămidă de grosimea de 30 cm, în listele devizului ofertă au fost prevăzute blocuri ceramice phorothenn de 15 cm grosime, în proiectul tehnic de execuție grosimea peretelui exterior fiind de 30 cm.

în urma dispoziției de șantier, normele compuse P59- ARH_184 Zidării interioare de compartimentare din cărămida si PI 03- ARH 343 Zidarii de cărămidă cu goluri verticale de 30 cm grosime se modifică așa cum sunt prezentate în Nota de renunțare și Nota de cantități suplimentare, fără a modifica soluțiile tehnologice din proiect.

încheiat azi 25.05.2020, data la care comisia de analiza si atribuire s-a întrunit in vederea încheierii prezentului proces-verbal ca urmare a analizării notei de constatare si a listei de cantitati. Se constată că aceste modificări nu majorează prețul ofertei inițiale, având în vedere că valoarea notei de renunțare este de 610.800,72 lei (fără TVA), iar valoarea notei de comandă suplimentară este de 610.759,23 lei (fără TVA). Valoarea contractului se diminuează cu suma 41.49 lei fara TVA, respectiv 49.37 lei cu TVA. Astfel valoarea finală a contractului devine 14.379.181,58 lei cu TVA, din care 2.295.835,71 reprezentând valoarea TVA respectiv 12.083.345,87 valoarea fără TVA.

Având in vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces verbal de analiza insotit de nota de constatare, dispoziția de șantier, nota de renunțare si nota de cantitati suplimentare cu listele de cantitati formulare F3, C6, C7, C8 si C9.

S-a încheiat prezentul proces verbal de analiza in 3 exemplare originale.


Președinte — Țugui Adrian Alexandru - Direcția Investiții și Achiziții Secretar - Ivan Georgeta - Direcția Investiții și Achiziții Membru - Cristina Maria Șerban — Direcția Economică Membru - Emilia Carabulea - Direcția Investiții și Achiziții Membru - bina Valentina Vasile - Direcția Juridică

'0/S.C SMART CITY INVEST S3 SRL - Reprezentant, loan Suciu

Nr.inreg.: 357877

Data inreg.: 20.05.2020

Ora inreg.: 11:04:22

Proveniența: SMART CITY INVEST S3 SRL

Telefon:

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Situație plata Cresa TRAPEZULUI

Adresa:București, Calea Vitan, nr. 154, sector. 3

Adresa Lucrare:Bucuresti, strada

Observații: Situație plata Cresa TRAPEZULUI, contract de lucrări 182763/06.09.2018

Nr. File: 12

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

Telefon

Biroul Relații cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0323; 021/318 0324;

021/318 0325; 021/318 0326; 021/318 0327; 021/318 0328

Serviciul Parcari: 021/341 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

SMART CITYINVESTS3 SRL C.U.I.: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017

Strada Jean Alexandru Steriadi, nr.l 7, clădire multifuncționala, mansarda, sector 3, București

Către:       Primăria Sectorului 3DIRECȚIA INVESTITE SI ACHIZIȚII »                                       3         5                               3

In atentia: Dnei. Director Executiv - Irina Gina Soroceanu

Dlui. Sef Serviciul Investiții, Lucrări Publice - Mariu Popescu

Referitor: Contract de cesiune a Contractului de lucrări nr.182763/06.09.2018

Subscrisa, societatea SMART CITY INVEST S3 SRL., persoana juridica romana, cu sediul in Mun. București, Sectorul 3, strada Jean Alexandru Steriadi, nr.l7, clădire multifuncționala, mansarda, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, avand C.U.I. RO 38188050, cu asociat majoritar Sectorul 3, prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentata legal de Nicolae NEDELIA, in calitate de Membru al Consiliului de Administrație,

Avand in vedere dispoziției de șantier nr. 01/20.01.2020 emisa de către Proiectant BAU STARK S.R.L., prin care se aduc modificări la Proiectul de Arhitectura, faza P.Th + D.E.,

Va transmitem spre aprobare modificarea in Formularului 3 - Lista cu cantitati de lucrări - 001 ARHITECTURA, a următoarelor poziții:

  • • P59 - ARH184: ZIDARII INTERIOARE DE COMPARTIMENTARE DIN CĂRĂMIDĂ

  • • P103 - ARH_343: ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ CU GOLURI VERTICALE DE 30CM GROSIME

Menționam faptul ca modificările aduse NU majoreaza prețul ofertei intiale, anexa la Contractul de cesiune a Contractului de lucrări nr.182763/06.09.2018, referitoare la lucrările incluse in devizul de arhitectura.


EAU///

STARK


20.012020 ///DISPOZIȚIE DE ȘANTIER NR.01

Titlu proiect: Amplasament Beneficiar: Proiectant general


"Construire CresaTrapezului"

Municipiul București, Sector 3, Aleea Prevederii, Nr. 6

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

S.C. BAU STARK S.R.L.

R.C. J23/144/2016, CUI: RO30917324

Tel: 0749.998.670, Fax: 0318149775

» |BAUZff


EMITENT; Proiectant; S.C. BAU STARK S.R.L

Proiectant: arh. Ioana Melencu                                  Semnătură

Proiectant General: S.C.. BAU STARK S.R.L

Sef proiect: arh. Ioana Melencu                                    Semnătura :..............

Nk PROtEOTAnC fî

ujuma* w+jMțyWPcCTlflfflli

VERIFICATOR. Nume: arh. Marlus-Dorln Lulea

__MELENCU^

i

1DS completează:

Documentația tehnica:

Proiectul de arhitectura, faza P.Th + D.E

Categoria de lucrări: Lucrări de construcții

CONȚINUTUL DISPOZIȚIEI DE ȘANTIER_______________________________________________

Deoarece tipul de zidărie propus, prin proiectul tehnic, pentru realizarea pielilor interiori nu a putut fi ~ achiziționat, si pentru a putea eficientiza costurile prin utilizarea unui singur furnizor, s-a luat decizia Înlocuirii tipului de zidărie din care se vor realiza pereții astfel:

Folosirea zidăriei de blocuri ceramice cu nut si feder de 15 cm pentru realizarea pereților interiori

- Folosirea zidăriei de blocuri ceramice cu nut si feder de 30 cm pentru realizarea pereților exteriori

Menționam ca prezenta dispoziție nu conduce ia marirea costurilor de realizare a investim.

Diriginte de șantier: Nume/prenume....................................................

......... t-

DlRiGIN 'i E DE ȘANTIER^ AUT. NR. 0002094€^X

__DOMENII.yi li'nfiMCMii-__

Prezenta dispoziție de șantier;                |__________________

NU MODIFICA soluțiile tehnologice din Proiect conform Documentelor Contractului.

NU MODIFICA specificațiile materialelor din Proiect conform Documentelor Contractulu

Prin Implementarea Dispoziției de șantier. Graficul de execuție al lucrărilor împreuna cu Termenul de Finalizare asumat va fi respectat si nu se modifica.

Fazele Determinante sl

38 Rucfeni Street, Chitila, Ilfov telefon: +40 (314) 378 831 fax:     +40(314)378832

RO31 BTRL 04801202 W954 49XX Banca Transilvania - Ag. Chibrit offloe0baintark.ro baustaric.ro

NOTA DE CONSTATARE NR.l

Din data de

Referitor la:

Proiect Tehnic de execuție « CONSTRUIRE CRESA TRAPEZULUI»

Contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018 cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019, incheiat intre Primăria Sector 3 si S.C. SMART CITY INVEST SRL - "DEMOLARE 51

CONSTRUIRE CRESA TRAPEZULUI (cf HCLS3 nr 311/13.06.2019)

Redactat in prezenta :

reprezentant Beneficiar, diriginte de șantier

si

reprezentant Constructor, sef șantier,

In urma analizei devizului oferta coroborat cu condițiile de calitate si aprovizionare impuse s-au constatat următoarele:

zidarii interioare de compartimentare (cărămidă plina cu grosimea de 15 cm)

aprovizionarea întregii cantitatii de cărămizi cu dimensiuni 240x115x88 mm, din același lot este imposibila din cauza capacitatii limitate ale producătorilor interni

zidarii exterioare din cărămidă de grosimea de 30 cm

in listele devizului oferta au fost prevăzute blocuri ceramice phorotherm de 15 cm grosime iar in proiectul tehnic de execuție grosimea peretelui exterior este de 30 cm .

Va rugam transmiteți soluția tehnica ce se impune in urma constatărilor sus menționate.

DIRIGINTE DE ȘANTIERTELEFON {004021) 31S 03 23-28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL investitii2chizitii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, BucureștiCABINET PRIMARIn vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Local Sector 3, va transmitem propunerea


de inițiere către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect de hotarare:


1) Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor unitare/tip de activitate—norme compuse P noi si a preturilor pentru unele categorii de lucrări la contractul de lucrări nr. 182763/06.092018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.042019, "Demolare și construire Creșa Trapezului”

Anexat, va transmitem documentele insotitoare aferente:

  • -  Raportul de specialitate nr. 363301/25.05.2020 intocmit de Direcția Investiții, Achiziții si Invatamant;

  • -  Referat de aprobare;

Expunere de motive

  • -  Proiectul de hotarare;


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE ȘEF SERVICIU MARIUS POPESCU / >


SERVICIUL DERULARE SI MONITORIZARE CONTRACTE LUCRARI/SERVICII


SEF SERVICIU OVIDIU TARIQBADEANU


întocmit: R. Pi


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în


Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                       1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......zL... de pe ordinea de-zi/

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..............a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....Z.......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordînare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNlCA^DRIANA

MEMBRI:      M

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul .....jlT... de pe ordiuea"cle zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extnjpFdinare din data de

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                    .........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.................de pe ordinea do zi / supl intentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraoxdinare,

și consideră că acesta A FOST / NILA^OSI întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lît.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFA3^QRABtL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL