Hotărârea nr. 185/2020

HCLS3 nr.185 din 23.06.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI s CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dud ești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind încheierea Protocolului de colaborare dintre Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Hands Across Romania în domeniul învățământului în sistem dual

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 23.06.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 372839/CP/02.06.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 363292/25.05.2020 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

 • - Adresa nr. 363692/25.05.2020 a Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCLS 3 nr. 154/24.04,2018 privind promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual”'.

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei de rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. 1), alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare dintre Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Hands Across România în domeniul învățământului în sistem dual, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze Protocolul de colaborare, iar Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea protocolului.

Art.3. Primarul Sectorului 3 prin Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, precum și instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.NR. {B5

DIN 23.06.2020

hHtxfc la-UCIS 3 o^l-

 • I. PĂRȚILE

A. SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, str. Dudești nr. 191, sector 3, cod poștal 031088, reprezentată legal de Robert Sorin Negoița, având funcția de Primar, denumit în continuare „Sectorul 3”

Și

B. ASOCIAȚIA HANDS ACROSS ROMANIA. cu sediul încu sediul în București. |

| având contul |

|. deschis la |                      înregistrată la Judecătoria |

H reprezentată prin doamna              având funcția de Președinte, denumită

în continuare „Asociația”

denumite în mod individual „Partea” și în mod colectiv „Părțile"au convenit la încheierea prezentului protocol de colaborare:

 • II. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Art. 1. Prezentul protocol de colaborare are ca obiect modul de cooperare între Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Hands Across Romania pentru promovarea de evenimente comune și dezvoltarea unor programe, proiecte și activități în domeniul învățământului în sistem dual.

 • III. DURATA PROTOCOLULUI

Art. 2. Prezentul Protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării și este valabil până la data de 31.12.2021 și poate fi prelungit prin act adițional cu acordul părților.

 • IV. OBIECTIVE

Art. 3. Asumându-și în mod bilateral și neechivoc rolul important pe care îl joacă în societate, Părțile își propun să pună la dispoziția comunității locale, regionale și naționale, prin intermediul VoHub - Coaliția pentru promovarea învățământul profesional dual, soluții moderne, transparente și europene, menite să sprijine dezvoltarea învățământul în sistem dual și se angajează la:

 • a) promovarea reciprocă, precum și dezvoltarea unor programe sociale și activități cu implicații în domeniul învățământului profesional în sistem dual (conform Art. 1);

 • b) atragerea cooperării/participării instituțiilor și organizațiilor române și străine abilitate și/sau direct interesate în dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual;

 • c)  să susțină orice altă inițiativă, pe care o consideră unanim oportună, născută în cadrul parteneriatului.

 • V. ATRIBUȚIILE PĂRȚILOR                                                /*/


/ */

I -I

A. Atribuțiile Sectorului 3                                                              l cn

a} sprijină eforturile și campaniilede informare derulate de Asociațieîn vederea crește^ gradului de conștientizare a populației, a mediului de afaceri, a mediului instituțional șr^ societății civile cu privire la învățământul profesional în sistem dual;

 • a) asigură acordul de folosire al logo-ului pe documentele Asociației, la secțiunea „eveniment organizat cu sprijinul/parteneri”;

 • b) promovează în rândurile membrilor/angajaților săi și a întregii societăți civile

  Verificat


  Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea


  Avizat


  Șef Serviciu

  Ponțpiliu loan Wan Buzduga


  Direcția Juridică

  Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeta Vișan


programele dezvoltate de către Asociație;

 • c)  asigură atragerea susținerii și participării reprezentanților locali, regionali și naționali la evenimentele organizatede către Asociație și dedicate învățământului profesional în sistem dual;

 • d) sprijină, atunci când este necesar și justificat, demersurile „VoHub - Coaliția pentru promovarea învățământul profesional dual";

 • e) pune la dispoziția Asociației orice informație relevantă despre învățământul în sistem dual, la solicitarea reprezentanților desemnați ai acesteia.

0 nu are nicio contribuție financiară.

B. AtribuțiileAsociației

 • a) propune spre analiză Sectorului 3 proiecte, campanii și activități ale Asociației cu privire la învățământul profesional în sistem dual;

 • b) asigură organizarea optimă a evenimentelor și programelor concepute;

 • c) asigură mediatizarea în presa națională a evenimentelor derulate în parteneriat/cu sprijinul Sectorului 3 și implicit vizibilitatea media a Primăriei Sectorului 3;

 • d) promovează în rândurile membrilor/angajaților săi și a întregii societăți civile programele dezvoltate în parteneriat cu Primăria Sectorului 3.

 • e) poate utiliza logo-urile/stema Sectorului 3 doar cu aprobare, în prealabil, a reprezentanților acestuia.

 • f)  poate solicita Sectorului 3 informații relevante despre învățământul în sistem dual.

 • VI. AMENDAMENTE

Art. 6. Părțile semnatare au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului protocol de colaborare, de a conveni modificarea clauzelor, prin act adițional, cu respectarea legislației în vigoare.

 • VII. FORȚA MAJORĂ

Art. 7. Forța majoră exonerează părțile semnatare de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul protocol de colaborare, pe toată perioada în care aceasta acționează.

Art. 8. în caz de neînțelegere între părți asupra evenimentului de forță majoră invocat de una dintre părți, forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

Art. 9. îndeplinirea prezentului protocol de colaborare va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar tară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

Art. 10. Partea semnatară care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

Art. 11. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului protocol de colaborare, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese

 • VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 12. Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea protocolului de colaborare.

Verificat                                                                                                                         Avizat

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea                                                     Direcția Juridică


Șef Serviciu

Pompiliu loan Wan Buzduga


* \ServiciuI Legislație și Avizare Contracte

\ \                         Șef Serviciu,

]                    Georgeta Vișan


WanArt. 13. Dacă, după 30 zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solcita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

 • IX. COMUNICĂRI

Art. 11. Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului protocol de colaborare, trebuie să fie transmisă în scris.

Art 12. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Art 13. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art 14. Limba care guvernează preznetul protocol este limba română.

 • X. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

Art 15. Protocolul de colaborare va fi interpretat conform legilor din România.

 • XI. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE

Art. 16. încetarea prezentului protocol de colaborare poate avea loc prin voința comună a părților sau voința uneia dintre părți, cu notificarea celeilalte părți cu 30 de zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

Părțile au înțeles să încheie astăzi,................................  prezentul protocol de colaborare, în 2

(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași valoare juridică.

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Primar, Robert Sorin Negoiță

ASOCIAȚIA HANDS ACROSS ROMANIA Președinte,

DIRECȚIA JURIDICĂ

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE

ȘEF SERVICIU,


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI SUSTENABILITATE URBANĂ

SERVICIUL POLICITI, PROGRAME ȘI GESTIONAREA

RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

ȘEF SERVICIU,


Avizat

Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarglprimarie3.ro

Calea [

REFERAT DE APROBARE

SECTOR 3 ’

CABINET PRIMAR

Nr.


a proiectului de hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare dintre Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Hands Across Romania în domeniul învățământului în sistem dual

învățământul profesional în sistem dual este o formă de pregătire a absolvenților de gimnaziu prin implicarea directă a operatorilor economici în procesul de formare profesională, astfel încât, la finalul anilor de studiu, absolvenții vor avea asigurat un loc pe piața forței de muncă.

Formarea profesională în sistem dual se realizează în parteneriat public-privat, în acest proces fiind implicați toți factorii interesați de obținerea unei forțe de muncă calificată la cele mai înalte standarde. Este o alternativă pozitivă pentru piața muncii, care se adresează absolvenților de clasa a VIIl-a.

Asociația Hands Across România {HAR) este o organizație non-guvernamentală, membră a Alianței pentru Sănătate din România, care acționează ca un hub între societatea civilă și instituțiile guvernamentale și/sau sectorul privat. Organizație cu caracter apolitic, non-profit, non-discriminatoriu pe criterii sociale, religioase, sexuale, etnice, de naționalitate sau filosofice, HAR a fost înființată în 2005 ca urmare a participării membrilor fondatori la un schimb de voluntariat european în cadrul unui proiect de prevenire a traficului de persoane în România. în prezent, asociația implementează proiecte menite să aducă o valoare adăugată serviciilor sociale, culturale și educaționale, contribuind în mod semnificativ la dezvoltarea sustenabilă a comunităților în care activează.

Asociația HAR este un susținător al învățământului profesional în sistem dual. Astfel, în parteneriat cu ENGIE Romania și cu Colegiul Tehnic „Mihai Bravu", a lansat în anul 2018 primul program de învățământ profesional dual cu specific energetic din Municipiul București, „ENERGIE PENTRU MESERIA MEA". Totodată, pentru a contribui la dezvoltarea acestei forme de învățământ prin îmbunătățirea cadrului legislativ și consolidarea reputației învățământului profesional în general, Asociația Hands Across Romania a pus bazele „VoHub - coaliția pentru promovarea învățământul profesional dual", demers la care s-au alăturat organizații precum Fundația Schottner Servicii Sociale, Asociația Commit 2 Evolution, Centrul Național de Dezvoltare a învățământului Profesional și Tehnic, ENGIE Romania, Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR) și Grupul City Grill.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul mdeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal Justificat. Vă putefi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                                 1

Având în vedere preocuparea Asociației HAR pentru dezvoltarea învățământului dual și faptul că, în ultimii doi ani, unitățile de învățământ din Sectorul 3 au concentrat cea mai mare ofertă educațională pentru învățământul dual din Municipiul București, încheierea unui protocol de colaborare cu Asociația Hands Across Romania, valabil până la data de 31.12.2021, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional, poate fi benefică și poate contribui la dezvoltarea acestei forme de învățământ în Sectorul 3, prin:

 • a) promovarea reciprocă, precum și dezvoltarea unor programe sociale și activități cu implicații în domeniul învățământului profesional în sistem dual;

 • b) atragerea cooperarii/participării instituțiilor și organizațiilor române și străine abilitate și/sau direct interesate în dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual;

 • c) susținerea inițiativelor ambelor părți cu privire la îmvățământul dual.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 3632929/25.05.2020 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


TELEFON (004 021} 340 40 ii / 341 07 n FAX (004 021) 318 03 37 &MAIL prolecteQprimwfts3.ro Șos, Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București

Nr. 363292/25.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind mcheierea protocolului de colaborare dintre Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Hands Across Romania în domeniul învățământului în sistem dual

Prin OUG nr. 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, în cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar a fost introdus sistemului dual, care are scopul de a asigura formarea de personal calificat conform cerințelor și necesităților agenților economici.

Formarea profesională în sistem dual se realizează în parteneriat public-privat, în acest proces fiind implicați toți factorii interesați de obținerea unei forțe de muncă calificată la cele mai înalte standarde. Este o alternativă pozitivă pentru piața muncii, care se adresează absolvenților de clasa a VlII-a.

Asociația Hands Across România (HAR) este o organizație non-guvemamentală, membră a Alianței pentru Sănătate din România, care acționează ca un hub între societatea civilă și instituțiile guvernamentale și/sau sectorul privat. Organizație cu caracter apolitic, non-profit, non-discriminatoriu pe criterii sociale, religioase, sexuale, etnice, de naționalitate sau filosofice, HAR a fost înființată în 2005 ca urmare a participării membrilor fondatori la un schimb de voluntariat european în cadrul unui proiect de prevenire a traficului de persoane în România. în prezent, asociația implementează proiecte menite să aducă o valoare adăugată serviciilor sociale, culturale și educaționale, contribuind în mod semnificativ la dezvoltarea sustenabilă a comunităților în care activează.

HAR este un susținător al învățământului profesional în sistem dual. Astfel, în parteneriat cu ENGIE Romania și cu Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, a lansat în anul 2018 primul program de învățământ profesional dual cu specific energetic din Municipiul București, „ENERGIE PENTRU MESERIA MEA”. în decursul anilor 2018 și 2019, programul a fost adus la cunoștință copiilor și familiilor acestora printr-o amplă campanie de informare care s-a derulat în școli din Municipiul București și școli din zonele rurale și orașe mici ale județelor Ilfov, Călărași, Dâmbovița, Prahova, Ialomița și Giurgiu. Astfel, peste 12.000 de părinți și tot atâția elevi au putut afla despre programul „ENERGIE PENTRU MESERIA MEA”, motiv pentru care clasele de dual de la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” s-au bucurat de cel mai mare număr de candidați din București.

Totodată, pentru ă contribui la dezvoltarea acestei forme de învățământ prin îmbunătățirea cadrului legislativ și consolidarea reputației învățământului profesional în general, Asociația Hands Across Romania a pus bazele „VoHub - coaliția pentru promovarea învățământul profesional dual”, demers la care s-au alăturat organizații precum Fundația Schottner Servicii Sociale, Asociația Commit 2 Evolution, Centrul Național de Dezvoltare a învățământului Profesional și Tehnic, ENGIE Romania, Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR) și Grupul City Grill.

Având în vedere preocuparea HAR pentru dezvoltarea învățământului dual și faptul că, în ultimii doi ani, unitățile de învățământ din Sectorul 3 au concentrat cea mai mare ofertă educațională pentru învățământul dual din Municipiul București, considerăm că o colaborarea cu Asociația Hands Across Romania poate fî benefică și poate contribui la dezvoltarea acestei forme de învățământ.

Date fiind cele expuse, Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea a elaborat, în consultare cu Asociația Hands Across Romania un acord de parteneriat ce se impune a fi supus aprobării membrilor Consiliului Local al Sectorului 3.

Acordul de parteneriat nu presupune implicarea financiară a Sectorului 3 al Municipiului București, obligațiile și drepturile asumate de părți prezentându-se astfel:

Atribuțiile Sectorului 3

 • a) sprijină eforturile și campaniilede informare derulate de Asociațieîn vederea creșterii gradului de conștientizare a populației, a mediului de afaceri, a mediului instituțional și a societății civile cu privire la învățământul profesional în sistem dual;

 • b) asigură acordul de folosire al logo-ului pe documentele Asociației, la secțiunea „eveniment organizat cu sprijinul/parteneri”;

 • c) promovează în rândurile membrilor/angajaților săi și a întregii societăți civile programele dezvoltate de către Asociație;

 • d) asigură atragerea susținerii și participării reprezentanților locali, regionali și naționali la evenimentele organizatede către Asociație și dedicate învățământului profesional în sistem dual;

 • e) sprijină, atunci când este necesar și justificat, demersurile „VoHub - Coaliția pentru promovarea învățământul profesional dual”;

 • f)  pune la dispoziția Asociației orice informație relevantă despre învățământul în sistem dual, la solicitarea reprezentanților desemnați ai acesteia.

 • g) nu are nicio contribuție financiară.

AtribuțiileAsociației

 • a) propune spre analiză Sectorului 3 proiecte, campanii și activități ale Asociației cu privire la învățământul profesional în sistem dual;

 • b) asigură organizarea optimă a evenimentelor și programelor concepute;

 • c) asigură mediatizarea în presa națională a evenimentelor derulate în parteneriat/cu sprijinul Sectorului 3 și implicit vizibilitatea media a Primăriei Sectorului 3;

 • d) promovează în rândurile membrilor/angajaților săi și a întregii societăți civile programele dezvoltate în parteneriat cu Primăria Sectorului 3.

 • e) poate utiliza logo-urile/stema Sectorului 3 doar cu aprobare, în prealabil, a reprezentanților acestuia.

 • f)  poate solicita Sectorului 3 informații relevante despre învățământul în sistem dual.

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile legale privind aprobarea proiectului de hotărâre.

DIRECȚIA JURIDICĂ

SERVICIUL LEGISLAȚIE Șl AVIZARE CONTRACTE


_______________.360532 Z??- 2ozo

TELEFON (004 021) 31803 23 ■ 13 FAX (004 021) 31803 o^t-MAIL fufFdic@pt-imarie3.r0

Calea Dudețti nr, 191, Sector 3, 031084, București

Către,

DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI SUSTENABILITATE URBANĂ

Serviciul Politici, programe și gestionarea relațiilor cu comunitatea

Ca urmare a adresei dumneavoastră înregistrată sub nr.360532/21.05.2020, vă comunicăm că Direcția Juridică nu are propuneri de modificări asupra draftului de protocol de colaborare dintre Sectorul 3 al municipiului București și Asociația Hands Across Romania.

ȘEF SERVICIU, GEORGETA VIȘAN

CONSILIER JURIDIC,


TELEFON (004 O2i) 340 4011 / 341 0711 FAX (004 021) 31B 03 37 E-MAIL proiectețglprimaries.ro

Șos. Mlhal Bravu nr, 428. Sector 3,030328, București


Nr. 363692/25.05.2020


Către,

Cabinet PrimarRef. la: proiectul de hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare dintre Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Hands Across Romania în domeniul învățământului în sistem dual

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de specialitate nr. 363292/25.05.2020 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și proiectul H.C.L.S.3 privind încheierea protocolului de colaborare dintre Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Hands Across Romania în domeniul învățământului în sistem dual.


întocmit

Expert, Mthaî Boțea


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL


fi

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul.....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de.....

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de...........a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU AJQS? întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ^DRIANA

MEMBRI:          ’ Z

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ............ de pe or suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exțraerdinare din data de ,.c


Comisia de administrație publică locală, juridicii apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data dest.ț>..'... 5?..^........., a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul..........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA


MEMBRI:

PELINARU CORNELSECRETAR, VASILIUMAMANA


BĂETICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctuLr............de pe ordinea de zi /

supjiarfntarea ordinii de zi a ședinței or di nare/extraordinare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de........a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.......de pe

ordinea de zi / suplimentajee^ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A ROST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,.

DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIU IO AN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul ......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exțraofdinare din data de

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de                ....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....... de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

președinte^

VOICl/ALIN - imUȚ

MEMBRI:

PELINARU CORNELV

TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA