Hotărârea nr. 184/2020

HCLS3 nr.184 din 23.06.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. *191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind menținerea schimbării de destinație a imobilului CI, alcătuit din Școală și sală de sport și a unei suprafețe de teren de 5135 mp, situat în strada Pictor Ion Țuculescu nr. 42, Sector 3, care aparține Colegiului Tehnic „Mihai Bravu”, din "spațiu de învățământ” în "spațiu necesar desfășurării activității sediului

Poliției Locale Sector 3n și după data de 07.07.2020


Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară, azi 23.06.2020

Având în vedere:

* Referatul de aprobare nr. 390056/CP/15.06.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.388241/15.06.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

 • -  Avizul conform nr. 9931/07.07.2015 al Ministerului Educației și Cercetării Științifice, valabil pentru o perioadă de 5 ani;

 • -  Adresa nr.388229/15.06.2020 a Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 20 alin.(l), art.61 alin.(2) și art.112 alin. (6) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -   Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit.l) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă menținerea schimbării de destinație a imobilului CI, alcătuit din Școală și sală de sport și a unei suprafețe de teren de 5135 mp, situat în strada Pictor Ion Țuculescu nr. 42, Sector 3, care aparține Colegiului Tehnic "Mihai Bravu”, din "spațiu de învățământ” în "spațiu necesar desfășurării activității sediului Poliției Locale Sector 3” și după data de 07.07.2020;

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după obținerea avizului Ministerului Educației Naționale privind schimbarea destinației.                                                           /

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții, Achiziții și învățământ, va'asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.                                            ,

NR.

DIN 23.06.2020DE ȘEDINȚĂ

Măduva:ă pentru legalitate ir general SMiljiăiță


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL ubinetprinnar@lprimarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3. Q310fi< Rligtl


•ești


F SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Ni.

REFERAT DE APROBARE


Data.,


a proiectului de hotărâre privind menținerea schimbării de destinației imobilului CI, alcătuit din Școală și Sală de sport și a unei suprafețe de teren de 5135 mp, situat în strada Pictor Ion Țuculescu nr. 42, Sector 3, care aparține Colegiului Tehnic Mihai Bravu, din "spațiu de învățământ' în

"spațiu necesar desfășurării activității sediului Poliției Locale Sector 3"

și după data de 07.07.2020

Conform Legii Educației Naționale Nr. 1/2011, respectiv art. 112 - (2) Terenurile $1 clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale si liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora și sunt administrate de către consiliile de administrație, conform legislației în vigoare. (6) Schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat se poate face de către autoritățile administrației publice locale, numai cu avizul conform al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. (8) Actele de schimbare a destinației bazei materiale efectuate cu încălcarea dispozițiilor aliniatului (6} sunt nule de drept.

Prin Avizul conform al MECȘ nr. 9931 din data de 07.07.2015, s-a aprobat schimbarea de destinație a imobilului CI, alcătuit din Școala și Sala de sport și a unei suprafețe de teren de 5135 mp, situat în strada Pictor Ion Țuculescu nr. 42, Sector 3, care aparține Colegiului Tehnic Mihai Bravu, din "spațiu de învățământ” în "spațiu necesar activității sediului Poliției Locale Sector 3", emis pentru o perioadă de 5 ani și care expiră în data de 07.07.2020.

Ținând seama de:

- adresa nr.691043/31.10.2019 a Direcției Generale de Poliție Locală - Direcția Management Operațional - Serviciul Logistică, din cadrul Primăriei Sectorului 3, cu privire la demararea demersurilor necesare obținerii unui nou Aviz conform,

 • - adresa nr.1415/08.05.2020 a Colegiului Tehnic Mihai Bravu și Procesul Verbal al ședinței prin care se aduce la cunoștință hotărârea Consiliului de Administrație al Colegiului Tehnic Mihai Bravu, din data de 02.12.2019, cu privire la schimbarea de destinație a imobilului CI, alcătuit din Școală, sală de sport și a unei suprafețe de teren de 5135 mp,

 • - adresa cu nr. 7120/02.06.2020 a Inspectoratului Școlar al Municipiului București, înregistrată cu nr. 387674/PS3/12.06.2020, prin care se comunică aprobarea în Consiliul de Administrație al ISMB, din data de 29.05.2020, a schimbării de destinație a spațiului situat în incinta Colegiului Tehnic Mihai Bravu, strada Pictor Ion Țuculescu, nr. 42, Sector 3—Si-Ulând în considerare raportul de specialitate nr.388241/15.06.2020 al Direcției Investiții, A hotărâre pe care îl supun spre aprobare Conșft


  ământ am inițiat prezentul proiect de 3.TELEFON (004 021} 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAJL investițiiachizitii@primarie3.ro, secretariat! nvatamant@primarie3.r0

Calea Dudețti nr. tgi, Sector 3, 031084, București

Nr.

Raport de specialitate

la hotărârea privind menținerea schimbării de destinație a imobilului CI, alcătuit din Școala si Sala de sport, și a unei suprafețe de teren de 5135 mp, situat în strada Pictor Ion Țuculescu nr. 42, sector 3, care aparține Colegiului Tehnic Mihai Bravu, din „spațiu de învățământ” în „spațiu necesar desfășurării activității sediului Poliției Locale Sector 3” și după data de 07.07.2020.

Având în vedere:
 • -  Avizul Conform al MECȘ nr. 9931 din data de 07.07.2015, prin care s-a aprobat schimbarea de destinație a imobilului CI, alcătuit din Școala si Sala de sport, și a unei suprafețe de teren de 5135 mp, situat în strada Pictor Ion Țuculescu nr. 42, sector 3, care aparține Colegiului Tehnic Mihai Bravu, din „spațiu de învățământ” în "spațiu necesar activității sediului Poliției Locale Sector 3”, emis pentru o perioadă de 5 ani și care expiră în data de 07.07.2020;

 • -  Adresa cu nr. 691043/31.10.2019 a Direcției Generale de Poliție Locală — Direcția Management Operațional - Serviciul Logistică, din cadrul Primăriei Sectorului 3, București, cu privire la demararea demersurilor necesare obținerii unui nou Aviz conform și respectiv a Hotărârii de consiliu care să aprobe darea în folosință gratuită a imobilelelor/suprafeței de teren în care își desfășoară activitatea Direcția Generală de Poliție Locală;

Adresa cu nr. 691043/ 05.11.2019 a Direcției Administrativă și Management Informațional — Serviciul Administrativ, cu privire la demararea demersurilor necesare obținerii unui nou Aviz conform pentru imobilul CI alcătuit din Corp Școală și Corp Sala de sport și a unei suprafețe de teren de 5135 mp, situat în strada Pictor Ion Țuculescu nr. 42, sector 3, care aparține Colegiului Tehnic Mihai Bravu;

 • - Adresa cu nr. 1415/08.05.2020 a Colegiului Tehnic Mihai Bravu prin care se aduce la cunoștință hotărârea Consiliului de Administrație cu privire la schimbarea de destinație a imobilului C1, alcătuit din Școală și sala de sport și a unei suprafețe de teren de 513 5 mp situat în strada Pictor Ion Țuculescu nr. 42, sector 3, din "spațiu de învățământ” în "spațiu necesar activității sediului Poliției Locale Sector 3”;

 • -  Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al Colegiului Tehnic Mihai Bravu, din data de 02.12.2019, cu privire la schimbarea de destinație a imobilului CI, alcătuit din Școală și sala de sport și a unei suprafețe de teren de 5135 mp;

 • -  Adresa cu nr. 7120/02.06.2020 a Inspectoratului Școlar al Municipiului București, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 387674/12.06.2020, prin care se comunică aprobarea în Consiliul de Administrație al ISMB, din data de 29.05.2020, a schimbării de destinație a spațiului situat în incinta Colegiului Tehnic Mihai Bravu, strada Pictor Ion Țuculescu, nr. 42, sector 3, București, corp CI, Școală și sala de sport și a unei suprafețe de teren de 5135 mp, din spațiu de învățământ în spațiu necesar desfășurării activității sediului Poliției Locale Sector 3, București;

Luând în considerare:

Prevederile Legii Educației Naționale Nr. 1/2011, respectiv art. 112 - (2) Terenurile si clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale si liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local si sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora si sunt administrate de către consiliile de administrație, conform legislației în vigoare.

(6) Schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor si unităților de învățământ preuniversitar de stat se poate face de către autoritatile administrației publice locale, numai cu avizul conform al ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului.

(8) Actele de schimbare a destinației bazei materiale efectuate cu încălcarea dispozițiilor aliniatului (6) sunt nule de drept.

Prevederile art. 9 pct. 2 din Procedura de elaborare a Avizului Conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, aprobate prin Ordinul MEN nr. 5819/2016,

Considerăm că sunt îndeplinite condițiile privind aprobarea de către Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind menținerea schimbării de destinație a imobilului CI, alcătuit din Școala si Sala de sport, și a unei suprafețe de teren de 5135 mp, situat în strada Pictor Ion Țuculescu nr. 42, sector 3, care aparține Colegiului Tehnic Mihai Bravu, din ”spațiu de învățământ” în "spațiu necesar desfășurării activității sediului Poliției Locale Sector 3” și după data de 07.07.2020.

Anexăm următoarele documente:

 • 1) Avizul Conform al MECȘ nr. 9931 din data de 07.07.2015

 • 2) Adresa cu nr. 691043/31.10.2019a Direcției Generale de Poliție Locală - Direcția Management Operațional - Serviciul Logistică

 • 3) Adresa cu nr. 691043/05.11.2019 a Direcției Administrativă și Management Informațional Serviciul Administrativ,

 • 4) Adresa Colegiului Tehnic Mihai Bravu nr. 1415/08.05.2020;

 • 5) PV al ședinței CA al Colegiului Tehnic ”Mihai Bravu” din data de 02.12.2019;

 • 6) Adresa cu nr. 7120/02.06.2020 a Inspectoratului Școlar al Municipiului București,

 • 7) Protocolul nr. 5036/ 06.07.2010 de predare - primire a clădirilor și a terenului;

 • 8) Extrasul de carte funciară nr. 32326/12.04.2019

 • 9) Caracteristicile tehnice ale imobilului

 • - Suprafață teren = 5135 mp;

 • - Corp Școală (clădire P+2+pod necirculabil) și corp Sala de sport (clădire Sp +P+1)

 • - Suprafață construită = 1273 mp, suprafață construită = 2626 mp

 • 10) încheierea de intabulare nr. 365555/12.08.2011

 • 11) Planul de situație si delimitare a imobilului - Anexa 11

 • 12) Plan de situație - Scara 1:500 a clădirilor și a terenului

DIRECTOR EXECUTIV, IRINA GINAKQROCEANU

SERVICIUL ADMINISTRARE CLĂDIRI/ UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI AVIZARE CONTRACTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT MARIUS POPESCU

Întocmit: Vasile Dan


Ministerul Educației și Cercetării științifice

Cabinet Ministru


AVIZ CONFORMUrmare a solicitării Primăriei Sectorului 3 București, transmisă ministerului cu adresa nr, 24656/2015, înregistrată cu nr. 8995/2015 și completată ulterior, s-a analizat propunerea schimbării destinației corpului de clădire CI, alcătuit din Școală și Sală de Sport, și a unei suprafețe de teren de 5135 mp, din totalul de 11091 mp, care fac parte din imobilul în care și-a desfășurat activitatea Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu", situat în str. Pictor Ion Țuculescu nr. 42, sector 3, București, din spațiu de învățământ, în spațiu necesar desfășurării activității sediului Poliției Locale Sector 3, București..

Corpul de clădire CI are următoarele caracteristici tehnice:

 • -  regim de înălțime: Corp Școală - P+2+pod necirculabil

Corp Sală de Sport - Sparțiai+P+1;

 • -  suprafață construită: 1273 mp;

 • -  suprafață desfășurată: 2626 mp;

Solicitarea Primăriei se întemeiază pe următoarele argumente:

Ca urmare a diminuării constante din ultimii ani a numărului de elevi ai Liceului Tehnologic „Nicolae Teclu", începând cu anul școlar 2014-2015, acesta a fuzionat prin absorbție cu Colegiul Tehnic „Mihai Bravu". Acest Colegiu dispune de numeroase spații de învățământ, modernizate complet în anul 2014 și este situat în Șos. Mihai Bravu nr. 484,într-o zonă accesibilă elevilor și cadrelor didactice datorită numeroaselor mijloace de transport din zonă.

în prezent, spațiile din corpul de clădire CI nu mai sunt necesare procesului de învățământ, generând cheltuieli ridicate pentru întreținere și plată a utilităților. Imobilul, situat în str. Pictor Ion Țuculescu nr, 42, sector 3, București, este compus din 8 corpuri de clădire, având o suprafață construită totală de 2279 mp și o suprafață de teren aferent de 11091 mp. în eventualitatea creșterii numărului de elevi, spațiile în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnic „Mihai Bravu", situat în Șos. Mihai Bravu nr. 484, sunt suficiente pentru buna desfășurarea a procesului educațional.

Cbrpui de clădire CI, alcătuit din Școală și Sală de Sport, și suprafața de teren de 5135 mp pentru care se solicită schimbarea destinației vor fi delimitate de restul corpurilor de clădire existente în imobil iar accesul se va realiza separat, direct din stradă.

Str. General Berthelot nr. 2B-3O, Sector 1, 010168, București

Tel: *40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00

Ministerul Educației și cercetării Științifice

Față de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 112, alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se emite avizul conform al ministrului educației și cercetării științifice, pe o perioadă de 5 ani, pentru schimbarea destinației corpului de clădire CI, alcătuit din Școală și Sală de Sport, și a unei suprafețe de teren de 5135 mp, din totalul de 11091 mp, care fac parte din imobilul în care și-a desfășurat activitatea Liceul Tehnologic „Nicolae Teciu", situat în str. Pictor ion Țuculescu nr. 42, sector 3, București, din spațiu de învățământ, în spațiu necesar desfășurării activității sediului Poliției Locale Sector 3, București. După această perioadă. Corpul de clădire CI și terenulîn suprafață de 5135 mp vor primi destinația inițială și anume, spațiu de învățământ.

Menționăm că, restul corpurilor de clădire și terenul aferent care fac parte din imobilul în care și-a desfășurat activitatea Liceul Tehnologic „Nicolae Teciu", situat în str. Pictor Ion Țuculescu nr. 42, sector 3, București, înscrise în Cartea Funciară nr. 214890, vor avea aceeași destinație, și anume spațiu de învățământ.

Nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii avizului conform conduce fa pierderea valabilității acestuia.

Prezentul aviz se comunică Primăriei Sectorului 3 și Consiliului Generat al Municipiului București.

Nr 5^3/ j

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ DIRECȚIA MANAGEMENT OPERAȚIONAL SERVICIUL LOGISTICĂ


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

TELEFON (004 op) 430 30 30 înt 13a / (004 031) 430 33 30 int 132 / (004 031) 434 43 81 FAX (004 ou) 340 07 51 E-MAIL logistica 1g1primarie3.ro Str. lori Țuculescu nr. 42, Ci, Sector 3, 031615, București

Nr. înreg.: 691043/31.10.2019


Către,

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI MANAGEMENT INFORMAȚIONAL


Având în vedere H. C.L.S. 3 nr. 170/28.07.2015privind darea în folosință gratuită Direcției Generale de poliție Locală Sector 3 a imobilului CI alcătuit din Corp Școală și Corp Sală de Sport, precum și a unei supafețe de teren de 5.135 mp, situate în București, str. Ion Țuculescu nr. 42, Sector 3 și Avizul conform nr. 9931/07.07.2015 al Ministerului Educației și Cercetării Științifice, vă informăm că expiră valabilitatea Avizului menționat.

Vă facem prezenta notificare în vederea demarării de către dvs. a demersurilor necesare obținerii unui nou Aviz conform și respectiv a Hotărârii de consiliu care să aprobe darea în folosința gratuită a imobilelor / suprafeței de teren în care își desfășoară activitatea Direcția Generală de Poliție Locală.


Direcția Generala de Poliție Locală


p, Director General

MEDREA


DigRally signed by MEDREA ALEXANDRU


ALEXANDRU «S’X!


Șef Serviciu Logistică

GRAUR STEFAN-RAZVAN


Dlgltally slgned by GRAUR 5TEFAN-RAZVAN

Date: 2019.10.31 13:13:41 +02'00'


întocmit,

CHIR1TA ELENA-

BENAflUMN*

STELIANA


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIV


TELEFON (0C4 021} 340 40 11 / 341 0711 FAX (004 021) 31B 03 04 E-MAIL adtninistratlv@prin1arie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3,030328, București

Nr. 691043/05.11.2019

Către5

Direcția învățământ Cultură

Urmarea adresei Direcției Generale de Poliție Locală, Direcția Management Operațional, Serviciul Logistică, nr. 691043/31.10.2019, cu privire la demararea demersurilor necesare obținerii unui nou Aviz conform pentru imobilul CI alcătuit din Corp Școală și Corp Sală de Sport, totodată și a unei suprafețe de teren de 5.135 mp, situate în București, str. Ion Țuculescu nr. 42, sector 3, vă înaintăm spre competentă soluționare notificarea sus menționată, în vederea respectării prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 170/28.07.2015, privind darea în folosință gratuită Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3 a imobilului CI alcătuit din Corp Școală și Corp Sală de Sport, precum și a unei suprafețe de teren de 5.135 mp, situate în București, str. Ion Țuculescu nr. 42, sector 3, și Avizul conform nr. 9931/07.07.2015 al Ministerului Educației și Cercetării Științifice.

Director Executiv, Radu Alexandru Munteanu

MEHEDINTEAN

U OANA-MARIAJS””’”"”3

Șef Serviciu,
Dan Comănescu

COMANESCU

DAN


Semnat digital de

COMANESCU DAN

Data: 2019.11.05 0959:00

+02'00'


întocmit,

Marioara Petrică

Semnat digital de PETWCA

PETRICA MARIOARA markmm

teta:2OI9.11.OS 0S5BJB 42W


COLEGIUL TEHNIC "MINAI BRAVU"

Sos.Mihai Bravu nr.428, sectorul 3, București Tel./Fax : 021-321.76.99 e-mail: mhbrv@yahoo.com

Nr. îar< 1415/ 03.05.2020

Către.

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

în urma adresei nr 725195/25.11.2019 vă comunicăm următoarele : în ședința Consiliului de Administrație a Colegiului Tehnic Mihai Bravu din data 02.12.2019 s-a luat hotărârea schimbării de destinație a imobilului CI, alcătuit din Școală și sala de sport și a unei suprafețe de teren de 5135 mp situat în strada Pictor Ion Țuculescu, nr 42, sector 3, din spațiul de învătămîîit în spațiu necesar activității sediului Poliției Locale Sector 3.

DIRECTOR,

Prof ing. Lungu Gabriela


I


Nr. 7120/02.06.2G20

Către,


f-’RlMĂftlA <£f Pi ; i;i _■

-ERVICIU CONSILIERE SI ÎNDRUMARE INTRARE / IEȘIRE

*•* ®


Primăria Sectorului 3 București

Direcția Investiții, Achiziții si Tnvatamant

Serviciul Administrare Cîadiri/Unitati de invatamot si Aviwe Contract© Unitnti de

Invatamant

Calea Dudcsti, Nr, 191, Soci. 3, București


Ca umiare adresei dumneavoastră nr. 352055/14.05.2020, înregistrata Ia ISMB cu nr. 7120/14.05.2020, va comunicam următoarele:

Consiliu? de Administrație al ISMB, in data de 29.05,2020, in conformitate cu prevederile art 112 alin. 6 din Legea educației naționale nr. 1/2011 si dispozițiile O.M.E.N. nr. 5819/2016, a aprobat solicitarea dumneavoastră cu privire la schimbarea destinației a spațiului situat in incinta Colegiului Tehnic „Mihai Bravu” Str. Pictor Ion Tu cu Ies cu, nr. 42, Sect. 3, București, Corp Cl, Școala si Sala de Sport si a unei suprafețe de teren de 5135 mp, din spațiu de invatamant in spațiu necesar desfășurării activitatii sediului Politiei Locale Sector 3, București.

întocmit consilier juridic, Madalina Boros

Str.Icoanei nr. 19, Sector 2,020451, București Tek +40 (0)2! 21184 85 Fax: -+40 (0)21 230 4B 51jX'S ■£/


Sef serviciu juridic, Mihaela OlteanaMUNICIPIUL BUCUREȘTI UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL NICOLAETECLU

Str. Pictor Ion Țuculescu nr. 42

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 3

Nr....................

Nr.....-.*--”-........

PROTOCOL

încheiat astăzi.............................  între

Unitatea de învățământ preuniversitar de stat GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL NICOLAE TECLU, cu sediul în București, sector 3, Str. Pictor Ion Țuculescu nr. 42, reprezentată prin Director Niculae Gâbi în calitate de predator și Primăria Sectorului 3, cu sediul în București, sector 3, str. Parfumului nr. 2-4, reprezentată prin Primar Liviu Negoiță, fii calitate de primitor.

Prezentul protocol se încheie în vederea aplicării art 166, alin. (41) și (42) din Legea învățământului nr. 84 din 24 iulie 1995 republicată prin care se stipulează că:

 • (41) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat - grădinițe, școli generale, primare și gimnaziale, licee, seminarii teologice, grupuri școlare, școli de arte și meserii și Școli postliceale - fee parte din domeniul public al comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, și sunt în administrarea consiliilor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea, prin delegare către consiliile de administrație ale unităților de învățământ Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităților de învățământ preuniversitar de stat și sunt administrate de acestea. Nu fee parte din domeniul public al comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului București, terenurile și clădirile deținute de unitățile de învățământ în baza unor contracte de închiriere, concesionare, sau comodat, proprietarii acestora fiind alte persoane ferice sau juridice.

 • (42) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ special de stat fee parte din domeniul public județean, respectiv al municipiului București, și sunt în administrarea consiliului județean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea, prin delegare către consiliile de administrație.

ART. 1. Informații de bază privind coipul de proprietate:

Unitatea de învățământ are o suprafață de teren de lU&aL mp Unitatea de învățământ are corpurile de construcție

AR.T.2. Unitatea de învățământ se obligă să predea Primăriei Sectorului 3 documentele privind dosarele aflate pe rolul instanțelor având ca obiect terenurile și clădirile respective.

ART.3. Clădirile și terenurile restituite pe cale judecătorească sau care fac obiectul unor acte normative de restituire nu fee obiectul prezentului protocol.

ARTA Toate litigiile decurgând din interpretarea și aplicarea prezentului protocol vor fi soluționate cu precădere pe cale amiabilă, iar în caz contrar, de către instanțele judecătorești de drept comun./Serviciul Patrimoniu, Evidența Proprietății si Cadastru,

Am primit un exemplarOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliari Sectorul 3

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr, 214890 București Sectorul 3

A. Partea f. Descrierea imobilului

Nr, CF vechi:111082

TEREN Intravilan                                                                Nr. cadastral vechi:12794

Adresa: Loc. București Sectorul 3, Str Pictor Ion Tuculescu, Nr, 42, Jud. București

lNr. |Crt

Nr, cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

1 Al

214890

Din acte: 11.123 Masurata: 11.091 1

teren In proprietate (conform acte 11.123 mp. conform cadastru 11091 mp)

Construcții

Crt

1 Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

214890-C1

Loc. București Sectorul 3, ștr Pictor ion Tuculescu, Nr. 42. lud. București

GRupUL sC6lâr IWbDSTRTAL ^jCoIaE te6LU“\ ALCĂTUIT DIN CORPURLE DE CONSTRUCȚII :C1

A1.2

214890-C2

Lot. București Sectorul 3, Str Pictor ion Tuculescu. Nr. 42. jud. București

C2

A1.3

21489P-C3

Loc. București sectorul 3, Str Pictor lan Tuculescu. Nr. 42, lud. București

C3

Al .4

214890-C4

Loc. București Sectorul 3, Str Pictor ion Tuculescu. Nr. 42.iud. București

C4                                                   j

A1.5

214890-C5

toc. București Sectorul 3, Str Pictor ton Tuculescu. Nr. 42.. Jud. București

C5

A1.6

214B90.C6

LOc. București Sectorul 3, str Pictor Ion Tuculescu. Nr. 42. lud București

CB

A1.7

214890-C7

Loc, București Sectorul 3, Sțr Pictor Ion Tuculescu, Nr. 42. Jud. București

C7

Al .8

214890-CȘ

-pe. București Sectorul 3, Str Pictor ion . Tuculescu, Nr. 42, lud. București 1

C8

B. Partea H* Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

365555/12/08/2011

Lege nr. 84, din 24/67/1995 emis de PÂRLAMENTUL ROMÂNIEI (PROTOCOL nr. 5036/06.07.2010 emis de

PRIMARJA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI;);______________

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin ATRIBUIRE, cota actuala 1/1

Al, Al.l, Al.2, A1.3, A1.4. A1.5, Al. 1 6,A17,Ă1.B

1) MUNICIPIUL BUCUREȘTI

22607/11/06/2012

Act Administrativ nr. 19612, din 28/05/2012 emis de OCP1 București - Serviciul Cadastru;

B2

se notează avizarea propunerii de dezmembrare în 2 (două) loturi, cu IE: 223098 și 223099

Al, Al.l. A1.2, A1.3. A1.4, A1.5, Al.

8, Aî.7. A1.8

______________.   . .________C. Partea HI. SARCINI.

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

___________________________Carte Funciară Nr. 214890 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul

Anexa Mr. 5. La Parfcsa fi

Teren                                                                             ' .

Mr cadastral

[Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

214890

Din acte: 11.122 Măsură ta: 11.091

teren in proprietate (conform acte 11.123 mp, conform cadastru 11091 mp)

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

1 Categorie folosință

intra vflan

! Suprafața (mpj

Taria

Parcelă

Mr. topo

Observații / Referințe

I

curți construcții

DA

11.091

-

Date referitoare la construcții

1 Cri:

Număr

' Destinație construcție

1 Supraf. {mp

i Situații '[juridică

!l           Observații / Referințe

! Al.l

1 214890-C1

construcții administrative si social culturale

Cu acte

1 Gfiupl/L sCtilAR jNbUSTRIAL *NICOLAE teclu" ,alcătuit din corpurle de [CONSTRUCȚII ;C1

Â1.2

1 214890-C2

construcții administrativa si social culturale

-

jCu acte

C2

Â1.3

214890-C3

construcții administrative si social culturale

-

Cu acte

C3........-......

Al.4

214890-C4

construcții administrative si social culturale

-

Cu acte

C4

Al.Ș

214890-C5

construcții administrative șl social culturale

-

Cu acte

C5                          J

Carte Funciară Nr. 224890 Cornuna/OrașJMunicipiu: București Sectorul 3

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

T.....     .......

Observații / Referințe

A1.6

f 214890-C6

construcții administrative si social culturale

-

(Cu acte

C6

Al,7

214890-C7

construcții administrative sl social culturale

-

Cu acte

C7

| A18

214890-C8

construcții administrative sl social culturale

1

Cu acte

C8 _

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție fn plan.

Pune începu!

t Pune t sfârși'

t        Lungime segment

t                          r» (m)

1.283

2

s

3.819

3

4

2.563

4

5

92.565

5

6

2.55

6

7

30.417

7

8

37.932

8

9

1.497

9

10

56.586

10

11

34.232

11

12

84.268

12

13

81.222

13

14

3.955

14

15

34.818

!______*

1

15.444


Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție stereo 70 șl sunt rotunjite la 1 milimetru. *** distanța dintre puncte aste formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de tarte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține Informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv In mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă șl în forma fizică a documentului, fără semnătură olograf®, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii Șl realității informațiilor conținute de document se poate face ia adresa www.arTcpI.ro/veriricare, folosind codul de verificare online disponibil în antet Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de ia momentul generării documentului.

Data șl ora generării, 12/04/2019, 11:24OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BUCUREȘTI SECTOR 3

Dosarul nr. 365555 /12.08.2011

ÎNCHEIERE Nn 365555

Registrator BRATICEVJCI TUDOR

Asistent - registrator GIORGi CAMELIA


Asupra cererii introduse de CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI privind înscrierea in cartea funciara, in baza acte;

 • - LEGE nr. 84/ 24.07.1995 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 • - PROTOCOL nr. 5036/ 06.07.2010 emis de PRÎMARIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI vazand referatul asistentului - registrator,

in sensul ca nu existe piedici la înscriere, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la ari. 48 din Legea 7/19S6 - republicata, tariful achitat in suma de 0 lei, pentru Recepție si înființare carte funciara avand codul nr. 2.1.1

DISPUNE:

Admite înscrierea imobilului situat in Strada PICTOR ION TUCULESCU numărul 42, cu numărul cadastral 12794 la PIZ1 a C.F. INDIVIDUALA numărul 111082 din localitatea BUCUREȘTI SECTOR 3.

Admite INTABULAREA dreptului de PROPRIETATE asupra Imobilului situat in Strada PICTOR ION


pagina 1 / 1


BILANȚ SUPRAFEȚE

S TEREN {maturatori tadartrale) -    1I.091JW MP

S propusa parcela Imobil Ci      •     cca ft.760.0fl MP

S propusa parcela Imobil C2     -    cea 1.910,00 MPSchimbare da destlntafle a corpului de cUdlr» Ci‘a Colegiului Tehnic '‘Mihal Itruvu1’ (roci IJeeu Tehnologic "Nlcolae Teclu1'), alcătuit dirt școala ii sala do sport» in spatia destinat sediului Politici Locale Sector 3 Adresa: Sw. Neiw Iun Tucultfcu nr. 42, Sector J. Hucwtth


Tlan de situație


sc. 1:500

Către: Cabinet Primar


DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII SI ÎNVĂȚĂMÂNT SERVICIUL ADMINISTRARE CLĂDIRl/UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SI AVIZARE CONTRACTE UNITĂTI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 1

TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.ro,

secretariat1nvatamant@primarre3.ro

Calea Dudești nr. igi, Sector 3, 031084, București

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect:

1) Hotărâre privind menținerea schimbării de destinație a imobilului CI, alcătuit din Școala si Sala de sport, și a unei suprafețe de teren de 5135 mp, situat în strada Pictor Ion Țuculescu nr. 42, sector 3, care aparține Colegiului Tehnic Mihai Bravu, din "spațiu de învățământ” în ”spațiu necesar desfășurării activității sediului Poliției Locale Sector 3” și după data de 07.07.2020.

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția Investiții Achiziții și învățământ

Referatul de aprobare

Proiectul de hotărâre

Documentele care au stat la baza întocmirii proiectelor:

Adrese, copia PV al ședinței CA al Colegiului Tehnic Mihai Bravu, acordul CA al ISMB, protocol, extras CF, plan de amplasament și plan de situație.

DIRECTOR EXECpHV, IRINA GINA SORWTANU

SERVICIUL ADMINISTRARE CLĂDIRI/ UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI AVIZARE CONTRACTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT MARIUS POPESCU


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret


AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctjil ...£........de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraprainare din data de


Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în^edința din data de ....ÎtZ..            .........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....?........de pe


ordinea de zi / suphmgntârea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU//FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.


în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.h) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


In conformitate cuPREȘEDINTE, DOBRE ALEXAN


MEMBRI:

FLEANCU FLORINRADU CONSTANTIN


BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIU IO AN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordini

supjijjiefltareâ ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul .....0......... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNI CÂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-1OAN