Hotărârea nr. 183/2020

HCLS3 nr.183 din 23.06.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștl nr. 181, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3 pentru anul 2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 23.06.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.372844/CP/02.06.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 364704/25.05.2020 al Direcției Generale de Poliție Locală;

 • -  Adresa nr. 364737/25.05.2020 a Direcției Generale de Poliție Locală;

în conformitate cu prevederile:

 • -   Art 29 alin. (1) lit. c) și art. 30 lit. g) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 24 din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale, aprobat prin HG nr.l 332/2010;

Ordinului nr. 92/2011 al Ministrului Administrației și Internelor, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

- Avizul favorabil al Comisiei Locale de Ordine Publică acordat în ședința din 25.05.2020;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. n) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă Planul de Ordine și Siguranță Publică ai Poliției Locale Sector 3 pentru anul


2020, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.              /'

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Generală de Poliție Locală, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                                         /

NR. .     _

DIN 23.06.2020ANEXA la H.C.L.S 3 nr


PLAN

DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL DIRECȚIEI GENERALE DE POLIȚIE LOCALĂ SECTOR 3

- 2020-


CUPRINS

CONSIDERAȚII GENERALE

CADRUL LEGISLATIV

CAPITOLUL I

Situația operativă la nivelul Sectorului 3

 • A. Tcritoriul

Așezarea geografică a teritoriului de competență

Sectoarele învecinate

Suprafața și configurația terenului

Organizarea administrativ-teritorială

Dispunerea autorităților/instituțiilorpublice locale pe raza Sectorului 3

Regimul climateric

Rețelele hidrografice

Căi de comunicație

Zone de agrement

Unități de învățământ

Obiective economice, de cultură și alte obiective de interes public

 • B. Date statistice (numărul populației, fluctuația populației)

 • C. Evenimente social-economice, politice, religioase

CAPITOLUL n

 • 1. Dispozitivele de ordine publică, misiunile și zonele de responsabilitate

 • 2. Zonele de responsabilitate și dispozitivele de ordine și siguranță publică

 • 3. Misiuni specifice

 • 4. Activități și misiuni executate în comun

CAPITOLUL III

Efectivele aflate la dispoziție și suportul logistic

CAPITOLUL IV

Misiuni specifice efectivelor de ordine publică și circulație rutieră

CAPITOLUL V

Consemnul General și particular al patrulelor auto și pedestre

CAPITOLUL VI

Coordonarea activităților efectivelor Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3

CAPITOLUL VII

Instruirea efectivelor și controlul dispozitivelor

CAPITOLUL VID era rea cu alte instituții ce au atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice

L\               /7      2


CAPITOLUL IX

Cooperarea instituțională dintre Direcția Generală de Poliție Locală și Poliția

Sectorului 3

Dispoziții finale

ANEXE nr.1-3

CONSIDERAȚII GENERALE

Asigurarea ordinii publice reprezintă o cerință esențială a stabilității interne care garantează asigurarea condițiilor corespunzătoare edificării unui stat de drept. Cu alte cuvinte, asigurarea ordinii publice reprezintă o necesitate socială, realizată prin activități specifice forțelor de ordine publică, ce reprezintă autorități care dețin competențe și atribuții în materie și cărora le sunt conferite sarcini în baza actelor normative în vigoare.

Cadrul general și procedurile privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică, îl reprezintă Legea nr. 155/2010 - legea poliției locale, republicată, Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale și Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planulu. de ordine și siguranță publică al poliției locale.

Planul de ordine și siguranță publică al Sectorului 3 este document operativ de lucru în baza căruia se organizează anual activitatea și se materializează concepția de acțiune a efectivelor Poliției Locale Sector 3 pe linia asigurării ordinii și siguranței publice pe teritoriul Sectorului 3. în cooperare cu celelalte forțe din cadrul structurilor de ordine publică, sub autoritatea Primarului Sectorului 3, în scopul prevenirii și combaterii fenomenului infracțional care afectează siguranța cetățenilor și imaginea sectorului.

CADRU LEGISLATIV

Direcția Generală de Poliție Locală își desfășoară activitatea în mod direct și nemijlocit suu autoritatea și controlul Primăriei Sectorului 3, având ca principal scop îndeplinirea sarcinilor stabilite prii. Planul Unic de Ordine și Siguranță Publică, plan ce are ca obiective fundamentale creșterea siguranței cetățenilor, prevenirea și combaterea faptelor contravenționale și infracționale, a criminalității și a infracționalității stradale.

Principalele acte normative în baza cărora își desfășoară activitatea și exercită atribuțiile polițiștii locali, sunt următoarele:

I. Legislație specifică funcției publice:

 • •  Legea nr. 155/2010 republicată, a Poliției Locale;

 • •  Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale;


manța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ; rf            4 Legea nr. 161/2013 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

Legea nr. 295/2004 - privind regimul armelor și muniției;

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, actualizată;

Ordonanța Guvernului nr, 27/2002 — privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002;

IL Legislație specifică activității rfe asigurare și menținere a ordinii publice:

Legea nr.61/1991 republicată, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

Legea 12/1990 republicată, privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerș sau prestări de servicii ilicite;

Legea nr.60/1991 republicată, privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;

Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale;

Hotărârea Guvernului nr. 196/2005, privind aprobarea Strategiei Ministerului Administrației și Internelor de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale;

Hotărârea Guvernului nr. 779/2015, pentru aprobarea Strategiei naționale de ordine și siguranță publică 2015-2020;

Hotărârea Guvernului nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

Hotărârea Guvernului nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 - privind circulația pe drumurile publice, republicată;CAPITOLUL I

SITUAȚIA OPERATIVĂ LA NIVELUL SECTORULUI 3

 • A. TERITORIUL

 • a) Așezare geografică a teritoriului de competență:

Sectorul 3 este situat în partea de Nord - Est a Municipiului București, având o suprafață de 34 km2 șî cuprinde cartierele „Baltă Albă”, „Titan”, „23 August”, „Vitan”, în care sunt amplasate subansamble de blocuri de locuit, în zonele Piața Alba lulia, Bdul. Decebal. Bdul. LC.Brătianiu Bdul. Comeliu Coposu, Calea Călărașilor, Bdul Carol 1, Bdul. Burebista, Bdul. Unirii, Calea Vitan, Calea Dudești, Bdul. 1 Decembrie 1918, Bdul. Camil Ressu, str. Fizicienilor, Bdul. Energeticienilor, str. Liviu Rebreanu, str. Lucrețiu Pătrășcanu.

 • b) Sectoare învecinate:

Sectorul 3 al Municipiului București se învecinează:

 • -  la Nord cu Sectorul 2 - delimitat prin Calea Călărașilor șî Bdul. Basarabiei.

 • -   ]a Est cu Județul Ilfov - delimitat de str. Drumuri între Tarlale.

 • -  la Sud cu Sectorul 4 - delimitat de Splaiul Unirii.

 • -  la Vest cu Sectoarele 5 și 1 - delimitat prin Bdul. Regina Elisabeta, Calea Victoriei, B-dul Carol I.

 • c) Suprafața și configurația terenului:

 • -  34 Km2 - suprafață parțial împădurită. în zona parcurilor „AJ.Cuza”, „Titan”. „Titanii”, „Pantelimon”etc.

 • d) Organizarea administrativ-teritorială:

- Pe raza Sectorului 3 se afla un număr de 659 străzi și 790 alei între blocuri, aflate în administrarea Primăriei Sectorului, precum și 76 bulevarde și artere mari de circulație aflate în administrarea Primăriei Generale a Municipiului București. Cele mai importante artere aflate pe raza Sectorului 3 sunt: B-dul Unirii, B-dul I.C.Brătianu, B-dul Carol I, B-dul Comeliu Coposu, Calea Victoriei, Splaiul Independenței, Splaiul Unirii, B-dul Decebal, B-dul Burebista, B-dul Camil Ressu, B-dul Theodor Pallady, B-dul Basarabiei, Șos. Mihai Bravu, B-dul Nicolae Grigorescu, B-dul 1 Decembrie 1918, B-dul Octavian Goga, i, str.Liviu Rebreanu, str.Baba Novac.


 • e) Dispunerea autorităților/instituțiilor publice locale pe raza Sectorului 3:

 • - Primăria Sectorului 3- Calea Dudești nr. 191;

 • - Direcția Generală de Poliție Locală - str. Ion Țu cui eseu nr.42;

 • - D.G.I.T.L. Sf. Vineri - str. Sf. Vineri nr. 32;

 • - D.G.I.T.L. Câmpia Libertății — str. Câmpia Libertății nr. 36;

 • - D.G.I.T.L. Lucrețiu Pătrășcanu - str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5;

 • - D.G.A.S.P.C. Sector 3 - str.Parfumului nr.2-4;

 • - D.G.A.S.P.C Sector 3 - bd 1 Decembrie 1918 nr 12-14

 • - Direcția de Evidența Persoanelor Sector 3- str. Ion Țuculescu nr.42;

 • f) Regim climateric:

climă temperat-continentală;

 • -  temperaturi cuprinse între următoarele valori: iama între -20°C și 10°C iar vara între 15°C și 40°C;

 • g) Rețele hidrografice:

 • -  râul Dâmbovița la limita cu sectorul 4;

 • -   lacul Pantelimon, situat la limita cu jud. Ilfov, în partea de nord-est; lacul I.O.R., situat în mijlocul Sectorului 3;

 • h) Căi de comunicație:

 • -  rutiere - un număr de 696 străzi, cu o lungime totală de 429 km, cele mai importante artere fiind: Calea Victoriei, B-dul I.C.Brătianu, Bd.Carol, Bd. Comeliu Coposu, Bd. Unirii, Splaiul Independenței, Bd.Regina Elisabeta, Bd. Decebal, Bd. Burebista, Bd. Camil Rcssu, Bd.Th. Pallady- Autostrada A2, B-dul Basarabiei, Bd. Nicolae Grigorescu, Șos. Mihaî Bravu.

 • -   feroviare - în zona de nord-est a sectorului sunt amplasate gările Titan 1 și Titan 2, iar prin rețeaua de cale ferată se face legătura între București și jud. Călărași;Lista străzilor a căilor de comunicație rutieră pe raza Sectorului 3-ANEXA nr.l

 • i) Zone de agrement:

 • -  parcurile A.LCuza, Titan, Titanii, Pantelimon, Gheorghe Petrașcu, Brățării;

Mall Vitan;

 • -  Mall Park Lakg

 • -  Stadionul Olimpia;

Sala de sport Apollo;

Zona Centrului Istoric.

 • j) Unități de învățământ

Pe raza teritorială a Sectorului 3, se află o rețea de unități de învățământ preuniversitar, formată din 18 licee și colegii, 40 școli generale, 70 grădinițe, 1 școală de muzică, 1 școală specială și 3 unități f învățământ superior precum Universitatea București, Universitatea Spini Haret, Universitatea Hyperion.

 • k) Obiective economice, de cultură și alte obiective de interes public

Pe zona Sectorului 3 se găsesc importante edificii ale unor instituții de cultură și artă (Teatrul de Comedie, Muzeul de Istorie a României, Muzeul Municipiului București, Centrul Istoric,etc.), de afaceri (sedii ale băncilor comerciale, BNR, Camera de Comerț și Industrie, etc.), complexe comerciale (Magazinele Unirea, Cocor, București, Titan, Mall Vitan, Mall ParkLake, Auchan, Kaufland, Carrefour), 57 lăcașe de cult, cinematografele Gloria și ProCinema, 5 spitale/pol ici iniei și 18 piețe agroal intentare.

De asemenea, au sediul pe teritoriul Sectorului 3 organe ale administrației publice locale și centrale precum, Ministerul Agriculturii, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, sediul Brigăzii Rutiere, Agenția Națională Antidrog, etc.), dar și obiective unde își desfășoară activitatea sau locuiesc cetățenii străini (Ambasada Cehiei din str. Ion Ghica, reședința Ambasadorului Armeniei din str. Calotești), obiective ce impun supravegherea atentă în veder prevenirii actelor terorist.

 • B. DATE STATISTICE

 • a) Numărul populației:

Conform datelor transmise de către Direcția de Evidență a Persoanelor Sector 3, situația statistică a persoanelor cu domiciliul/reședința pe raza Sectorului 3, în funcție de sex și grupe de vârstă, se prezintă astfel:

 • > Număr persoane cu domiciliu pe raza Sectorului 3 - 529.410

 • - persoane de sex masculin - 257.102

 • - persoane de sex feminin - 272.308

 • - persoane cu vârsta între 0 -18 ani — 87.624

-sex masculin-45.041

-sex feminin—42.583

 • - persoane cu vârsta între 18 - 50 ani - 262.175

-sex masculin-134.680

-sex feminin-127.495

 • - persoane cu vârstă peste 50 ani -179.611

Sex ma$culin-77.381

Sex feminin-102.230

 • > Număr persoane cu reședință valabilă pe raza Sectorului 3 - 4,704

-persoane de sex masculin-2.316

-persoane de sex feminin-2.388

 • b) Fluctuația populației:

Teritoriul sectorului este tranzitat zilnic de aproximativ 400.000 de navetiști care se deplasează în zonele limitrofe și zona centrală, către marile centre comerciale, centrul istoric, gările Titan 1 si Titan 2 și stațiile de metrou.

Zone tranzitate:

 • C. EVENIMENTE SOCIAL-ECONOMICE, POLITICE SI RELIGIOASE

Pe teritoriul Sectarului 3 se desfășoară manifestări publice legate de evenimente stabilite la nivel național, manifestări tradițional - religioase precum și manifestări periodice, organizate pe plan local.

1 -2 ianuarie - Anul Nou;

24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române - Unirea Principatelor Române Moldova și Țara Românească, formarea statului național modem român (1859);

1 mai - Ziua Internațională a Muncii;

9 mai - Ziua Europei;

1 iunie - Ziua Copilului;

1 decembrie - Ziua Națională (Ziua Marii Uniri) - Sărbătorirea desăvârșirii Unității Naționale;

Unirea Transilvaniei cu România, formarea României Mari (1918);

31 decembrie - Anul Nou.

Zilele orașului - Zilele Bucureștiuluifateriaf documentare din 2Q septembrie 1459) zona ” Centrul Istoric ” — în perioada 19 — 21 septembrie

Evenimentele organizațiilor politice, economice, culturale, asociațiilor profesionale și alte instituții:

Ziua Transportatorului Public în data de 09 Mai;

’ vizita unor delegații străine cu ocazia activităților organizate la Camera de Comerț și Industrie a României.

- activități culturale la teatrele situate în Centrul Istoric;

 • -   întâlniri șî dezbateri politice la sediile partidelor politice de pe raza Sectorului 3;

în incinta Mall Vitan, Park Lake și Centrul Comercial Auchan Titan se organizează spectacole, jocuri interactive și concursuri.

 • -  manifestări cultural - sportive organizate pe stadionul Arena Națională, în Parcul „Al.I.Cuza” și Parcul „Titan”.

- vizite ale delegațiilor străine La obiectivele din „Centrul Istoric” (Muzeul Național de Istorie, Muzeul de Istorie al Municipiului București).

activități specifice la Tribunalul București, Judecătoria Sectorului 2, Curtea de Apel București și Parchetele Judecătoriilor Sectoarelor 1 - 6.

evenimente cultural sportive organizate de Primăria Sectorului 3 și de ONG-uri în parcurile aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3 (Parc Coțea, Parc Titan, Parc AI Cuza, Par Titanii).

Evenimentele religioase la cele 54 de biserici de pe raza de competență (52 de rit ortodox și 2 de A Afg^yrit catolic), cu ocazia Sfintelor Paști, Nașterea Domnului, Anul Nou și alte sărbători religioase, Evenimentele mai sus menționate sunt incluse în categoria celor cu un grad mediu de risc, pe linie de ordine și siguranță publică.


Poliția Locală Sector 3 în colaborare cu Poliția Sectorului 3 și alte forțe cu atribuții pe linie de ordine publică, asigură măsurile polițienești necesare pentru desfășurarea evenimentelor social -economice, politice, cultural - sportive și religioase în condiții normale, în scopul prevenirii faptelor antisociale și a evenimentelor negative ce pot apărea pe timpul acestora. Aceste măsuri sunt prevăzute în planurile de măsuri/acțiunc întocmite la nivelul Poliției Locale Sector 3.CAPITOLUL II

DISPOZITIVELE DE ORDINE PUBLICĂ, MISIUNILE ȘI ZONELE DE RESPONSABILITATE

în scopul menținerii stării de legalitate, a ordinii publice, prevenirii și combaterii fenomenelor stradale care atentează la siguranța cetățenilor, Direcția Generală de Poliție Locală a fost reorganizată având următoarele structuri operative:

-Direcția Ordine Publică și Control, având în componență:

SERVICIUL 1 Ordine Publică și Control

-BIROUL 1

-BIROUL 2

SERVICIUL 2 Ordine Publică și Control -BIROUL 3 -BIROUL 4

-Serviciul Circulație pe Drumurile Publice;

■ DIRECȚIA MANAGEMENT OPERAȚIONAL -Serviciul Dispecerat Operațional;

-Serviciul Monitorizare Instituții Publice;

-Serviciul Monitorizare Obiective și Unități de învățământ;

Pentru acoperirea întregului sector cu echipaje de poliție locală, au fost stabilite 14 zone de siguranță publică ce intră în responsabilitatea efectivelor din cadrul structurilor operative,inclusiv Parcurile ALCuza, Titan și Pantelimon.

în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, patrulele de ordine publică acționează cu maximă operativitate, sens în care timpul de reacție de la primirea unei sesizări sau declanșarea unei acțiuni și pân la sosirea în locația evenimentului este în medie de 10 minute.

Soluționarea sesizărilor se realizează prin direcționarea echipajelor aflate pe itinerarul cel mai apropiat, urmărindu-se pe sistemul GPS operativitatea în deplasare și viteza de reacție la evenimente/sesizări.

In situațiile în care patrulele de ordine publică și control se confruntă cu evenimente deosebite care depășesc posibilitățile acestora de rezolvare, se solicită sprijinul celor mai apropiate echipaje de poliție locală.

La stabilirea itinerarelor de patrulare s-au avut în vedere locurile și obiectivele de interes operativ, posibilitățile oferite de rețeaua stradală, structura și fluctuația populației, analiza situației operative precum și alte date de interes operativ.

în raport de evoluția situației operative, de evenimentele politice, sociale, culturale și economice care au loc pe raza Sectorului 3, precum și de efectivele avute la dispoziție, conducerea Poliției Locale Sector 3 poate dispune modificarea sistemului de patrulare în anumite zone de interes operativ.

Pe timpul patrulării cu mijloacele auto din dotare, deplasarea se face cu viteză redusă, folosindu-se numai banda 1 de circulație pentru evitarea accidentelor și de a nu afecta tafîcul rutier iar când situația impune, se folosesc semnale acustice și luminoase cu respectarea legislației în vigoare, ținându-sc cont de condițiile meteo și de trafic.

Dispeceratul Poliției Locale este structura operativă care preia aspectele sesizate și evenimentele deosebite ce afectează comunitatea Sectorului 3 și își desfășoară activitatea după principiul prioritizării sesizărilor preluate de la cetățeni, iar pentru operativitate se respectă principiul cel mai apropiat echipaj de locul evenimentului intervine.

Prin implementarea proiectului de extindere a sistemului de monitorizare video, intitulat “Creșterea siguranței si prevenirea criminalității în Sectorul 3”, polițiștii locali din cadrul dispeceratului monitorizează în sistem permanent arterele de circulație, piețele agroalimentare, unități de învățământ, marile parcuri, miniparcuri, locuri de joacă, parcaje publice și alte obiective de interes public.

în scopul asigurării măsurilor de ordine publică in zona instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea sau in administrarea autorităților administrației publice locale Sector 3 sau a altor instituții publice ale statului, Direcția Generală de Poliție Locală, prin Serviciul Monitorizare Instituții Publice are în responsabilitate următoarele obiective:

 • •  Direcția Generală de Impozite Taxe Locale- str. Sf. Vineri nr. 32;

 • •  Direcția Generală de Impozite Taxe Locale -str.C Libertății nr. 36;

 • •  Primăria Sectorului 3 - Calea Dudești nr. 191;

 • •  D.G.A.S.P.C. Sector 3 - Bd.l Decembrie 1918 nr. 12-14;

 • •   Direcția Generală de Poliție Locală - str.lon Țuculescu nr.42;

 • •  Depozitul de autovehicule ridicate din str.Releului nr.4;

 • •  Casa Verde - Parc AI Cuza

c Sediul Administrației Parc Pantelimon

 • •  Mihai Bravu nr.4

 • •  Depozit Arhiva — Splaiul Unirii nr.l 5

 • •  Parcul Brățării

 • •  Creșa (irei crasul - str.Marin Pazon nr.2 B

 • •  C.S.S.P.A - Bd.l Decembrie nr. 1918 nr.9 J

 • •  Centrul social Crinul Alb - Jean Steriadi nr.40 A

Deasemenea, Serviciul Monitorizare Instituții Publice va asigura însoțirea autospecialei de transport valori, de la casieriile autorităților publice locale către unitățile Trezoreriei Municipiului București, prin echipaje special instruite pentru astfel de misiuni cu grad ridicat de risc.Totodată, Direcția Generală de Poliție Locală, prin Serviciul Monitorizare Obiective și Unități de învățământ, cu personalul contractual din subordine asigură paza unităților de învățământ, precum și monitorizarea sistemelor de securitate, antiefracție și alte sisteme de alarmare amplasate la aceste obiective date în responsabilitate, cu scopul prevenirii și combaterii atacurilor armate, pătrunderii prin efracție, săvârșirea actelor de flirt, acte de sabotaj și alte evenimente care periclitează siguranța elevilor, a cadrelor didactice și a patrimoniul acestor obiective.

Activitatea de monitorizare se realizează atât prin personalul angajat, cât și prin conectarea sistemelor de alarmare la dispeceratul operațional al serviciului care menține legătura cu echipajele de intervenție formate din polițiști locali pentru mobilizarea acestora în cazul declanșării alarmei.

în concluzie, structurile operative ale Poliției Locale Sector 3 acționează zilnic pe zonele de siguranță publică astfel:

 • - 32 patrule de ordine publică și control organizate pe trei schimburi/8 ore, asigurând în medie 14-16

patrule pe fiecare din sch. I și II, iar la sch. III. în medie 4 patrule;

 • - 5 echipaje de circulație rutieră, organizate pe trei schimburi/8 ore, asigurând în medie 2 echipaje la

schimb 1,2 echipaje la schimb II și 1 echipaj la schimbul 3;

DIRECȚIA ORDINE PUBLICĂ ȘI CONTROL

- ZONE DE RESPONSABILITATE

Pentru eficientizarea activităților privind prevenirea și combaterea faptelor antisociale săvârșite pe raza Sectorului 3, au fost stabilite itinerare de patrulare și puncte de staționare care să aibă în vedere acoperirea operativă a zonelor de siguranță publică.

Atât itinerarele de patrulare cât și punctele de staționare, pot fi schimbate pe parcursul anului, în fiincție de problematica apărută în zonele de responsabilitate, la propunerea fundamentată a șefilor de servicii, cu aprobarea conducerii instituției.

A. ZONELE DE SIGURANȚĂ PUBLICĂ:

> Serviciul 1 Ordine Publică și Control, cu delimitare zonală:

• Calea Calarnsilor-limita sector 2-Str. Hristov Botev-bd. Carol I-bdLRegir Elisabeta-Calea Victoriei-Splaiul independentei-Splaiul Unirii-str. Rclcului-str. Fizicienilor-bd.Camil Ressu-Calea Dudesti-bd.Burebista-Piata Alba lulia-bd. Decebal-Piata Hurmuzachi

BIROUL 1 -

ZONA 1 cu delimitare zonală:

Splaiul Unirii - Bd. Unirii—Piața Alba Iulie - Bd. Burebista - Calea Dudești - Bd. Câinii Ressu -Str. Fizicienilor - Str. Releului - Splaiul Unirii -Bd. Unirii.

• Subzona 1

Bd. Unirii - Lucian Blaga - Calea Vitan - Șos. M. Bravu - Splaiul Unirii - Bd.


• Subzona2

Bd. Unirii - Bd. Burebista - Calea Dndești - Bd. Camll Ressu - Bd. Râmnicul Sărat - Calea Vitan - Lucian Blaga - Bd. Unirii.

• Subzona 3

Bd. Camîl Ressu - Str. Fizicienilor - Str. Releului - Splaiul Unirii - Șos. Mihai Bravii - Calea Vitan - Râmnicul Sărat - Bd. Cărnii Ressu.

Locuri unde se încalca prevederile HCGMB nr.120/2010:

 • -  Sos.Mihai Bravii nr. 296

 • -  Str.Popa Farcas

 • -  Str.Caloian Judetulx str.Vulcan Județul

 • -  Str. Vlad Dracu

 • -  Calea Dudesti

 • - Alea Banu Udrca

 • -  Str.Simbolului

 • -  Aleea Foișorului nr. 1

 • -  Str.Emil Boțea

 • -  StrAnastasie Panu nr.3 Bl A3

 • -  Str,Anastasie Fanu nr.l Bl A2

 • -  Str.Nucului

 • -  Str.Gradinarilor

— Str.Calugareni X str. Foișorului

 • -  Str.Ion mmulcscuX Str.Călugărcni

 • -  Str .Foișorului nr. 116

 • -  Str.Morilor X str.Ion Minulescu

Str.Florin Ciungan

 • -  Sos.Mihai Brava nr. 329

Aleea Școlarilor

 • -  Str.Drumul Murgului

 • - Str,Lugoj ana

 • -  Str.Ramnicu Sarat x Nicolae Pascu

 • -  Str.Bonea Marin (Pizza Florina si gang)

 • -  Str.Inotatorilor x Aleea Râmnicu Sarat

 • - Aleea Râmnicu Sarat

— Aleea Suraia punct trafo bl 30A

 • -  Str.Schitului nr 10 x Intrarea Arginutului

 • -  Str.Eteruhii x Dumitru Z, Niculae

 • -  Str.Lacramioarei nr.52-54

~ Str.Rcconstrucției($e consumă băutura la locurile de joaca)

Sos.Mihai Bravu nr.329

-   Str .Adrian Cârstea nr 1,


Alea Banu Udrca           /}

//   15

Str.Simbolului (locuri de joaca )

 • -  Str.BaiaMare (locuri de joaca)

 • -  Aleea Școlarilor

 • -  Str.Lăcrămioarei nr.21 (loc joaca)

Str.Ramnicu Sarat x Nicolae Pascu (loc joaca)

 • -   Str.Bonea Marin (Pizza Florina si gang)

Zone unde se comit frecvent fapte contravenționale:

Bd. Unirii, Calea Vitan. în zona târgului Autovit, Șos. Mihai Bravu, Calea Vitan și Splaiul Unirii.

BIROUL 2 -

ZONA 2 cu delimitare zonală:

Calea Călărasilor-Str. Romulus- Str. Mântuleasa-Str. Negustori-Bd. Hristo Botev-Bd. Carol I-Bd. Regina Elisabeta-Calea Victoriei-Splaiu] Independenței-Bulevardul Unirii - Bd. Decebal - Calea Calarasilor

 • •  Subzona 1

Calea Cfilftrasilor-Bd. Hristo Botev-Bd. Carol I-Bd. Regina Elisabeta-Calea

Victoriei-Splaiul Independenței-Bulevardul Unirii- str. Tralan - Calea Calarasilor;

 • •  Subzona 2

Calea Călărașilor - str. Traian - Bulevardul Unirii- Bd. Decebal - Calea Calarasilor

Locuri unde se încalca prevederile HCGMB nr.120/2010:

 • -  Liceul Hyperion

 • -  Str.Th SperantiaXIntr. Anestinelor

 • -  Str.InvmgatorilorX str.Dclca Noua

 • - Str.PopaNan

 • -  Str. Vulturilor

 • -  Str. Valon u Braușste

 • -  Str.Maximilian Popper

 • -  Str.Traian X Str.Maximilian Popper

Str. Traian Xstr.Vasile Lucaciu

Locuri unde se tulbura ordinea și liniștea publică:

 • -  Str. Anton Pann

 • -  Str.Vasile Lucaciu

 • -  Str.Zborului

 • -  Str.Mântuleasa

 • -  Str.Maximilian Popper

 • -  Str.Traian X str.Maximilian Popper

 • -  Str.Traian X str.Vasilc Lucaciu

Zone unde se comit frecvent fapte contravenționale:

în zona marilor centre comerciale cum ar fi Maazînul Unirea, Magazinul Cocor, Piața Traian, Centrul Vechi.

> Serviciul 2 Ordine Publică și Control, cu delimitare zonală:

• Piața Hurmuzachi-bdJlecebal-Calea Dudesti-bd.Camil Ressu-str.Fizicienilor-str. Releului-Splaiul Unirii-limita județ Dfov-Drumul intre Tarlale-str. Peles—lacul Pantelimon-Sos. Dudești Pantelîmon ,bd. Burebista-Piata Hurmuzachi

BIROUL 3 -ZONA 3 cu delimitare zonală:

Piața Alba lulia - Bd. Decebal - Limită Sector 2 (Bd. Basarabia) - Bd. Basarabia - Șos. Dudești Pantelîmon - Șos. Gării Cățelu - Drumul între Tarlale - Drumul Gura Baducului - Str. Brățării -Str. Liviu Rebreanu - Bd. Nicolae Grigorescu - Bd. Ccamil Ressu - Calea Dudești - Bd. Burebista - Piața Alba lulia

 • •  Subzona 1

Piața Alba lulia - Bd. Decebal - Șos. Mihai Bravu - Str. Baba Novac - Câmpia Libertății - Str. Liviu Rebreanu - Bd. Camil Ressu - Calea Dudești - Bd. Burebista - Piața Alba lulia.

 • •  SubzonaZ

Șos. Mihai Bravu - Limită Sector 3 ( Bd. Basarabia) - Bd. Nicolae Grigorescu - Str. Constantin Brâncuși - Str. Baba Novac - Șos. Mihai Bravu.

 • •  Subzona 3

Str. Baba Novac - Str. Constantin Brâncuși - Bd. Nicolae Grigorescu - Bd. Camil Ressu - Str. Liviu Rebreanu - Câmpia Libertății - Str. Baba Novac

 • •  Subzona 4

Bd. Nicolae Grigorescu - Limită Sector 3 (Bd. Basarabia) - Bd. 1 Decembrie 1918 -Str. Liviu Rebreanu - Bd. Nicolae Grigorescu. • •  Subzona5

Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Basarabia - Str. Industriilor - Drumul între Tarlale-Drumul Gura Badicului -Drumul Gura Făgetului- Str. Brățării - Bd. 1 Decembrie 1918.

 • •  Subzona 6

Șos. Dudești Pantclimon - Șos, Gării Cățelu - Str. Industriilor - Șos. Dudești Pantelimon

Locuri unde se incalca prevederile HCGMB nr.120/2008:

Str.Baba Novac nr. 13

 • -  Str.Țuculescu nr.13

 • -  Platou Cinema Gloria

 • -  Platou Miniș

Aleea Solidarității

 • -  Intrarea Badeni

Intrarea Titan

 • -  Intrarea Muncii - Limita cu sestor 2

Str.Campia Libertății X str. Baba Novac

 • -  Str.Lucretiu Patrascanu - capat Troleu

 • - Aleea Cioplea

Locuri unde se tulbura ordinea și liniștea publică:

 • -  Str.Lucretiu Patrășcanu - capat Troleu

 • -  Platou Miniș

 • -  Intrarea Badeni

 • - Aleea Cioplea

 • -  Str.Vîlsănești.

Zone unde se comit frecvent fapte contravenționale;

- Bd. Burebista nr. 3, Bd. Decebai nr. 12-16, Șos. Mihai Bravu nr. 286-288 , Str. Baba Novac nr. 13-15, Bd. Cărnii Ressunr. 1-7, 41-57, Bd. Nicolac Grigorescu nr. 20.

Zona Republica șî Piața Miniș.

BIROUL 4

ZONA 4 cu delimitare zonală;

Str. Releului - Str. Fizicienilor - Bd. Camfl Ressu - Bd. Nicolae Grigorescu - Str. Liviu Rebreanu

 • - Str. Brățării - Drumul Gura Badiculuî - Drumul între Tari alc-llmi ta județul Ilfov- Splaiul Unirii

 • - Str. Releului.

 • •  Subzona 1

Str. Releului - Str. Fizicienilor - Bd. Camil Ressu - Bd. NlcolaeGrlgorescu - Str. Liviu Rebreanu - Bd. 1 Decembrie 1918 - Str. Trapezului - Str. Vitioara - Drumul Malul Mierii - Splaiul Unirii - Str. Releului.

 • •  Subzona 2

Str. Trapezului — Str. Vitioara — Drumul Malul Mierii — Splaiul Unirii - limita județul Ilfov - Bd. Th. PaHady - Str. Trapezului.

 • •  Subzona3

Bd. 1 Decembrie 1918 -Str. Liviu Rebreanu- Str. Brățării - Drumul Gura Făgetului-Drumul Gura Sadicului - Drumul între Tarlale - Bd. Th. Pallady - Bd. 1 Decembrie 1918

Locuri unde se încalca prevederile HCGMB nr. 120/2008:

 • -  Aleea Vlahita 4-6 parculete

 • -  str Vlahita 1 XAleea Vlahița 1

 • -  Str. Patriotilor PM7 PM8

 • -  Str. Patriotilor PM13

 • -  Aleea Zcmeș(parculet și parcare)

 • -  Str.Prevederii G16 G17

 • -  Aleea Ninsorii (deșeuri din construcții)

 • - Aleea Mizil C2

 • -  Str.Lemnisorului

 • -  Str.Trapczului Bl C2 spate

 • -  Str Spațiului Ia centrala

 • - Aleea Lunca Bradului

Str.Petre lonescu Str.Patulului

 • -   Str.Iosif Albu punct trafo

 • -   Str.Bratarii / strJonCiubaru

Aleea PerișoruLocuri unde se tulbura ordinea și liniștea publică:

 • - Aleea Zemes parculet si parcare bl M29G

 • - Str.Prevederii G16 G17

 • -  Aleea Vlahi La 4-6 parcul ete

 • -  str Vlahita 1 x aleea Vlahita 1

 • -  Str.Patrioților PM7 PM8 parculet

 • -  Str.Patrioților PM13

Zone unde se comit frecvent fapte contravenționale:

- Piața Titan și Piața 1 Decembrie 1981.

 • - Itinerarii de patrulare pe raza Sectorului 3-ANEXA NR.2

 • - Starea contravențională la nivelul Direcției Ordine Publică și Control pe anul 2019 comparativ cu anul 2018. -ANEXA NR.3

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

A. ZONELE DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ:

Zona 1 de siguranță publică/fluență:

• Calea Calarasilor-limita sector 2-Str. Hristov Botcv-bd. Caro] T-hd.Regina Elîsabeta-Calea Victoriel-Splaiul independentei-Splaiul Unirii-str. Releului-sti ITzicienilor-bd.Camil Ressu-Calca Dudesti-bd.Burebista-Piata Alba lulia-bd. Decebal-Piata Hurmuzachi

Intersecție pentru fluidizare interval orar: 07:00-10:00 și 17:00-20:00

Intersecție Sos.Mihai Bravu - Calea Dudesti

Școala Generală nr. 80.

Zona 2 de siguranța publică/fluență: LIMITA

• Plata Hurmuzachi-bd.Decebal-Calea Dudesti-bd.Camll Ressu-strJ’iziciemlor-str. Releului-Splaiul Unirii-limita județ Ilfov-Dnimul intre Tarialc-str. Pclcs—lacul Pantelimon-Sos. Dudesti Pantelimonbd. Burebista-Piata Hurmuzachi

 • -  Intersecție pentru fluidizare interval orar: 07:00-10:00 și 17:00-20:00- Intersecție str.Dristorului-Camil Ressu.

 • -  Intersecție pentru fluidizare interval orar: 07:00-10:00 și 17:00-   20:00- Intersecție Strada

Liviu Rebrcanu cu Bd. Camil Ressu.

CAPITOLUL IH

EFECTIVELE AFLATE LA DISPOZIȚIE ȘI SUPORTUL LOGISTIC

La nivelul Poliției Locale Sector 3 sunt angrenați în activitatea de asigurare a ordinii și liniștii publice, prevenirii și combaterii fenomenelor stradale care afecteaza siguranța cetățenilor și imaginea Sectorului 3, monitorizare unităților de învățământ și instituții de interes public local, un număr de 237 polițiști locali șî 7 guarzi din care:

 • >  131 polițiști locali pentru menținerea ordinii publice pe zonele de responsabilitate;

 • >  22 polițiști locali pentru circulație pe drumurile publice;

 • >  60 polițiști locali pentru monitorizarea instituțiilor publice+7guarzi;

 • >  24 polițiști localipentru dispecerat și monitorizare video;

DOTAREA TEHNICO - MATERIALĂ:

 • -  autoturisme de patrulare;

 • -  mașini electrice tip - golf;

 • -  motociclete;

 • -  biciclete;

 • -  stații radio emisie - recepție;

 • -  sisteme de monitorizare video;


 • -  sisteme de urmărire pe GPS;

sistem de înregistrare date;


 • -  telefoane mobile;

 • -  armamentul si muniția aferentă;

 • -  cătușe;

 • -  spray lacrimogen;

 • -  bastoane;

 • -  tomfe;

 • -   electroșocuri;

 • -  fluiere;

 • -  bastoane reflectorizante;

 • -  lanterne;

 • -  aparate fotografice;

 • -  camere video;

veste reflectorizante;

 • -  bandă inscripționată

CAPITOLUL IV MISIUNI SPECIFICE EFECTIVELOR DE ORDINE PUBLICĂ ȘI CIRCULAȚIE RUTIERĂ

 • 1. MISIUNILE EFECTIVELOR DE ORDINE PUBLICĂ ȘI CONTROL

  Pentru menținerea stării de legalitate, a ordinii și siguranței publice, apărarea proprietății publice și private, vieții și integrității persoanei, prevenirea și combaterea faptelor antisociale comise în locuri publice, a comerțului stradal neautorizat, polițiștii locali din dispozitivele de ordine publică și control, execută următoarele misiuni:

  >


acționează în locuri cu potențial criminogen ridicat pentru prevenirea și descurajarea persoanek -de a comite fapte de natură infracțională;

intervin operativ la solicitarea dispeceratului, la evenimentele comise pe raza de competența și iau măsuri pentru soluționarea acestora;

verifică și soluționează sesizările cetățenilor referitoare la încălcarea normelor de salubritate, luând măsuri de soluționare a aspectelor sesizate și transmit operatorilor de salubritate să ridice deșeurile sau gunoaiele de orice natură aruncate pe domeniul public;


controlează modul de respectare a măsurilor dispuse pentru ridicarea, transportul și depozitarea deșeurilor, precum și salubrizarea străzilor;

previn și combat încălcarea normelor de conviețuire socială, protecția mediului, comerțului stradal neautorizat și alte fapte stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Hotărârii ale Consiliului Local al Sectorului 3;

 • > supraveghează instituțiile de invătamânt precum și afluirca/dcfluirca elevilor de la cursuri, luând măsuri de îndepărtare din zonă a persoanelor predispuse la fapte antisociale ale căror victime pot fi elevii, părinții sau cadrele didactice;

 • > stabilesc contacte permanente cu administratorii asociațiilor de locatari sau proprietari, factorii responsabili din cadrul unităților de învățământ, societăților comerciale, organizațiilor non-guvemamentale, administrației publice locale sau a altor instituții, pentru identificarea factorilor de risc privind ordinea și liniștea publică, siguranța cetățenilor, curățenia atât pe domeniul public cât și privat, stabilind măsurilor comune de prevenire și combatere a faptelor antisociale;

 • >  aplanează stările conflictuale și determină părțile să le rezolve legal;

 • > semnalează instituțiilor abilitate, situațiile ce pot afecta siguranța cetățeanului (căderi de ziduri, țurțuri, copaci, surpări de carosabil, lucrări edilitare neasigurate corespunzător, ctc.);

 • > acționează în zona adiacentă piețelor și unităților de alimentație publică luând măsuri de sancționare a celor care încalcă prevederile legale referitoare la nepăstrarea curățeniei, activități ilicite de comerț;

 • > acționează în imediata apropiere a restaurantelor, barurilor, discotecilor, cluburilor, cazinourilor, sălilor de jocuri de noroc, pentru prevenirea cazurilor de tulburare a ordinii publice;

 • > urmăresc respectarea prevederilor legale de către deținătorii câinilor de companie, a câinilor din categoria celor periculoși sau agresivi, precum și a celor fără stăpân;

 • > propun măsuri de ocrotire a minorilor lipsiri de supraveghere sau a persoanelor fără adăpost, depistate pe raza Sectorului 3;

 • > acordă sprijin efectivelor Poliției Române și Jandarmeriei pentru aplanarea unor stări conflictuale de amploare sau restabilire a ordinii și liniștii publice ce a fost grav afectată;

 • > participă la asigurarea măsurilor de ordine publică, împreună cu alte forțe, cu ocazia unor adunări cu caracter social, politic, cultural, sportiv, etc.;

 • > în cazul constatării de infacțiuni flagrante iau măsuri de reținere a autorilor și corpurilor delicte, identifică martorii, asigură conservarea locului faptei până la sosirea organelor de poliție și întocmește procesul verbal de constatare și predare a făptuitorilor și a corpurilor delicte;

 • > participă împreună cu alte forțe la acțiuni de salvare a vieții și bunurilor victimelor, de limitare și înlăturarea efectelor negative în cazul unor dezastre naturale cutremure, explozii, incendii de amploare, epizootii, atentate teroriste, etc;

 • > intervin pentru înlăturarea manifestărilor violente, spontane, a persoanelor turbulente care incită la dezordine socială ori în alte situații în care derularea evenimentelor este instantanee și nu putea ti prevăzută până la sosirea efectivelor de jandarmi, politie;

 • > participă la asigurarea măsurilor de ordine ocazionate de adunări publice, mitinguri, manifestări cultural-artistice și sportive organizate pe raza Sectorului 3;

 • > intervine împreună cu celelalte organe abilitate pentru aplanarea stărilor conflictuale și pentru rezolvarea unor cazuri sociale;

 • > acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale;

 • >   verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatori economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețele agroalimcntarc, târguri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroalimentare; • > verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

 • > verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

 • > verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;

 • > verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;

 • > identifică mărfurile șî produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale și pe raza sectoarelor municipiului București sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor servicii/instituții de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

 • > verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competența autorităților administrației publice locale;

 • > cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

 • > verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a produselor comercializate șî a serviciilor și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli;

 • >  verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu activități de producție, comerț sau prestări de servicii desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

 • >  controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale;

 • >  supraveghează depozitele de deșeuri aflate în circumscripția teritorială a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea declanșării unor incendii, cu consecințe negative pentru viața oamenilor, mediu și bunuri materiale;

 • >  sesizează autorităților și instituțiilor publice competente cazuri le de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

 • > participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor;

 • >  identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/servicîi publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

 • >  verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

 • > verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;

 • >  verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit

 • > verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

 • >  verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților

 • > execută și alte activități dispuse de Primarul Sectorului 3/conducerea direcției.

 • 2. MISIUNILE EFECTIVELOR DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ

Pentru fluidizarea traficului rutier pe raza Sectorului 3, prevenirii accidentelor de circulație și încălcarea prevederilor legale privind regimul circulației, polițiștii locali din dispozitivele de circulație pe drumurile publice, execută următoarele misiuni:

 • > supraveghează traficul rutier din proximitatea instituțiilor de invătamânt precum și afluirea/defluirea elevilor de la cursuri;

 • > participă la asigurarea măsurilor de ordine publică, împreună cu alte forțe, cu ocazia unor adunări cu caracter social, politic, cultural, sportiv, etc.;

 • > în cazul constatării de infacțiuni flagrante iau măsuri de reținere a autorilor și corpurilor delicte, identifică martorii, asigură conservarea locului faptei până la sosirea organelor de poliție și întocmește procesul verbal de constatare și predare a făptuitorilor și a corpurilor delicte;

 • > participă împreună cu alte forțe la acțiuni de salvare a vieții și bunurilor victimelor, de limitare și înlăturarea efectelor negative în cazul unor dezastre naturale, cutremure, explozii, incendii, atentate teroriste, etc;

 • > asigură fluența traficului rutier pe arterele de circulație aflate pe raza Sectorului 3;

 • > constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare Ia circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, pe locurile de parcare adaptate, rezervat și semnalizate pentru persoanele cu handicap;

 • > constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor în locuri interzise, accesul interzis și alte încălcări ale normelor rutiere pentru care s-au stabilit competențe legale;

 • > în cazul accidentelor de circulație cu victime, identifică persoanele implicate, martorii asistenți și conservă locul faptei până la sosirea lucrătorilor de poliție rutieră;

 • > execută și alte activități dispuse de Directorul General.CAPITOLUL V

CONSEMNUL GENERAL ȘI PARTICULAR AL PATRULELOR AUTO SI PEDESTRE

 • 1. CONSEMNUL GENERAL:

Consemnul general al patrulelor auto si pedestre reprezintă totalitatea îndatoririlor și regulilor de serviciu ale polițistului local, indiferent de varianta de executare a serviciului de patrulare.Patrula auto va executa serviciul cu autoturismul special destinat și este formată de regulă, din doi polițiști locali, din care unul va fi numit șeful acesteia, deplasându-se în zonele de responsabilitate pe itinerarele stabilite zilnic în organizarea serviciului, precum și pe alte zone ale Sectorului 3, în funcție de situația operativă sau de dispozițiile primite de la șefii ierarhici.Patrula pedestră va efectua serviciul pe itinerarul de patrulare stabilit zilnic în organizarea serviciului care va fi parcurs de cel puțin două ori pe schimb.

Polițiștii locali care execută serviciul în patrule auto sau pedestre, au următorul consemn general:

 • •  Se subordonează nemijlocit Șefului de birou care coordonează activitatea de ordine și liniște publică și conducerii Poliției Locale Sector 3;

 • •  Să poarte uniforma de serviciu curată, îngrijită, fiind apt de serviciu;

 • •  Să dețină asupra sa toate mijloacele din dotare în stare de funcționare pentru autoapărare și executarea atribuțiilor de serviciu, pe care să le folosească numai în condițiile legii;

 • •  Să cunoască prevederile legale necesare împlinirii sarcinilor ce fi revin în zona de responsabilitate în care îsi desfășoară activitatea, precum și consemnul particular al postului;

 • •  Autoturismul cu care se execută misiunea/patrularea să fie întreținut și echipat corespunzător;

 • •  Să manifeste un comportament ireproșabil față de cetățeni și să acorde atenție rezolvării plângerilor acestora în conformitate cu legea;

 • •  Pentru rezolvarea atribuțiilor de serviciu este obligat să aplice întocmai prevederile legale și să respecte regulile tactice în executarea măsurilor polițienești, în scopul apărări i drepturilor, libertății, integrității corporale a persoanelor, avutului privat și public;

 • •  Să cunoască modul de folosire a stației radio din dotare și indicativele radio necesare comunicării pe timpul serviciului de patrulare;

 • •  Să cunoască și să respecte itinerarele de patrulare și punctele de staționare;

 • •  Să mențină legătura prin stația radio cu dispeceratul și cu ceilalți polițiști locali din teren și să comunice din oră in oră cu ofițerul de serviciu de la Dispecerat căruia să-i raporteze poziția (locația) în care se află și dacă au fost constatate probleme de interes operativ;

 • •  Să cunoască locurile și punctele vulnerabile din zona de responsabilitate pentru a preveni producerea oricăror fapte antisociale;

 • •  Să coopereze permanent cu efectivele din cadrul secțiilor de poliție și jandarmerie care execută activități de menținere a ordinii publice pe zona de responsabilitate, în timpul serviciului de patrulare;

Să țină legătura cu personalul de pază și alte categorii de personal din cadrul obiectivelor de pe raza de compet care îl poate ajuta pe timpul serviciului; • •  Când situația operativă impune, poate desfășura activități de observare și supraveghere a unor locuri și zone care prezintă interes operativ;

 • •  Să acționeze pentru combaterea faptelor de parazitism social si depistarea celor care afectează imaginea Sectorului (cerșetori,vagabonzi,prostituate, etc);

 • •  Să intercepteze și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii temeinice că au săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicite;

 • •  în cazul infracțiunilor flagrante, să rețină și să predea secției de poliție pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracțiunii, luând măsuri pentru conservarea câmpului infracțional și întocmirea procesului-verbal pentru luarea acestor măsuri;

 • •  Să comunice de îndată Dispeceratului despre producerea oricărui eveniment care afectează climatul social, conform dispozițiilor stabilite;

 • •  Să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii și liniștii publice, curățenia și comerțul stradal sau alte fapte date în competență;

 • •  Să semnaleze și să corni ni ce Dispeceratului, datele cu privire la aspecte de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competență, despre care a luat la cunoștință cu ocazia îndeplinirii misiunii specifice;

 • •  în caz de avarii produse la rețelele de utilitate publică (canalizare, electricitate, alimentare cu apă, telefonie, ctc) și în orice alte îmrcjurari care sunt de natură să producă pagube, aduc de îndată la cunoștință Dispeceratului asemenea evenimente și să ia primele măsuri pentru limitarea consecințelor evenimentului;

 • •  în caz de incendiu, să anunțe imediat Dispeceratul și apoi să ia măsuri de limitare a acestuia și de salvare a persoanelor și bunurilor;

Pe timpul exercitării atribuțiilor de serviciu polițiștii locali din dispozitivul de ordine publică și control le este interzis:

 • •  Să doarmă sau să consume băuturi alcoolice;

 • •  Să se angajeze în discuții de lungă durată cu alte persoane, de natură să-i distragă atenția de la îndeplinirea sarcinilor ce îi revin ori modul de executare;

 • •  Să aibe un comportament agresiv sau violent, atât verbal cât și fizic față de cetățeni, chiar dacă aceștia au încălcat prevederile legale, cu excepția cazurilor în care se impune folosirea forței și a mijloacelor din dotare;

 • •  Să părăsească zona de responsabilitate, cu excepția situațiilor când a primit o dispoziție de la un șef ierarhic, conducerea unei persoane la secția de poliție, intervine pentru rezolvarea unei situații sau acordă ajutor unui coleg;

 • •  Să nu înstrăineze sub nici o formă armamentul din dotare altei persoane, cu excepția dispoziției primite de la un sefierarhic și să nu modifice, completeze sau să focă adăugiri la ținuta de serviciu. • 2. CONSEMNUL PARTICULAR

 • •  Verifică modul de păstrare a stării de curățenie și acționează cu precădere pentru identificarea persoanelor care nu respectă normele de salubritate pe raza Sectorului 3;

 • •  Acționează pentru depistarea cerșetorilor, persoanelor fără adăpost, spălătorilor de parbrize, minorilor lipsiți de supraveghere și altor categorii de persoane ce periclitează climatul de siguranță civică;

 • •  Constată și aplică sancțiuni contravenționale persoanelor care practică comerțul stradal neautorizat;

 • •  Conduce la sediul serviciilor de ordine publică, persoanele care au comis infracțiuni flagrante sau contravenții ori alte categorii de persoane împotriva cărora urmează a se lua măsuri polițienești:

 • •  Participă la măsurile de ordine prilejuite de manifestări publice, activități socio-culturale și sportive;

 • •  Semnalează aspecte de interes public sau date și informații de interes operativ;

 • •  Raportează Directorului General, șefilor ierarhici, Dispeceratului, cadrului aflat în serviciul c permanență la comanda instituției, orice eveniment produs în zona de responsabilitate;

 • •  Acordă sprijin organelor administrației publice locale ce implică exercițiul autorității publice;

 • •  Cooperează cu alte forțe de ordine, jandarmi, personal de pază de la obiective precum și cu polițiștii de ]a secțiile de poliție care execută serviciul în zonele limitrofe.CAPITOLUL VI

COORDONAREA ACTIVITĂȚILOR EFECTIVELOR POLIȚIEI LOCALE SECTOR 3

în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 155/2010 și în temeiul prevederilor H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale, Directorul General al Direcției Generale de Poliție Locală, îndeplinește următoarele atribuții specifice (în ceea ce privește ordinea publică și circulația rutieră), în mod nemijlocit sub autoritatea și controlul Primarului Sectorului 3 al Municipiului București:

 • a) organizează, planifică și conduce întreaga activitate a poliției locale;

 • b) coordonează întreaga activitate de ordine și siguranță publică și circulația rutieră pe drumurile publice;

 • c) asigură informarea operativă a Primarului Sectorului 3 al Municipiului București și cooperează cu structurii teritoriale corespunzătoare Poliției Române, precum și a Jandarmeriei Române pentru soluționarea evenimentelor deosebite petrecute pe raza Sectorului 3;

 • d) reprezintă poliția locală în relațiile cu alte instituții ale statului, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de lege;

 • e) propune primarului adoptarea de măsuri pentru efîcientizarea activității;

 • f)  analizează contribuția funcționarilor publici din poliția locală la menținerea ordinii și liniștii publice, la constatarea contravențiilor în domeniile prevăzute de lege și ia măsuri de organizare și îmbunătățire a acesteia;

 • g) organizează și execută controale tematice și inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuțiile de serviciu de către funcționarii publici din poliția locală;

 • h) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;

 • i)  îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 3 și dispoziții emise de Primarul Sectorului 3.

Directorii Generali Adfuncți ai Direcției Generale <Ze Poliție Locală

Se subordonează Directorului General al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3, răspunde de activitatea compartimentelor stabilite prin organigrama direcției, duce la îndeplinire dispozițiile și sarcinile stabilite de directorul general al poliției locale și asigură informarea operativă a acestuia, despre modul de organizare al efectivelor din subordine.

Conducătorii structurilor de ordine publică și control și circulație pe drumurile publice au următoarele atribuții specifice stabilite de H.G. nr. 13 funcționare a poliției locale

010 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și
 • 1. în domeniul ordinii publice și control:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale (din subordine) cu atribuții în menținerea ordinii și liniștii publice și în cooperarea cu cadrele de conducere de la secțiile de poliție corespunzătoare teritorial, stabilește itincrariilc de patrulare pentru fiecare schimb și pe 2 sau 3 variante, astfel încât să fie acoperite zilnic cu element polițienesc, locurile și zonele unde, frecvent se tulbură ordinea și liniștea publică;

 • b) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de menținere a ordinii și liniștii publice, regulile de conviețuire socială și integritate corporală a persoanelor;

 • c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • d) informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de menținere a ordinii publice și țin evidența acestora;

 • e) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • f)  participă alături de conducerea poliției locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordir

și siguranță publică al Sectorului 3 al Municipiului București;

 • g) întocmește zilnic notă cu principalele evenimente și o prezintă directorului general al Direcției Generale de Poliție Locală;

 • h) asigură instruirea zilnică a polițiștilor locali cu privire la cunoașterea situației operative din zona de competență;

 • 2.  în domeniul circulației pe drumurile publice:

 • a) stabilește itinerariile de patrulare și intervalele orare de patrulare în zonele de competență;

 • b) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului din subordine cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice:

 • c) coordonează activitatea personalului din subordine la acțiuni proprii și participă, conform solicitării, la acțiunile organizate de structurile teritoriale ale Poliției Române, Brigada Rutieră sau de către administratorii drumurilor publice;

 • d) propune Brigăzii Rutiere din cadrul Poliției Române, în situații deosebite, luarea unor măsuri, cum ar fi închidere, restricționare pentru anumite categorii de participanți la trafic a circulației, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;

 • e) asigură instruirea zilnică a polițiștilor locali cu privire la cunoașterea situației operative din zona de competență și periodic instruiește personalul din subordine cu privire la cunoașterea și respectarea regulilor de circulație și, cu precădere, cu privire la modul de poziționare pe partea carosabilă și la semnalele pe care trebuie să le adreseze participanților la trafic;

 • f)  organizează șî execută controale asupra activității desfășurate de efectivele din subordine;

 • g) analizează lunar activitatea desfășurată de personalul din subordine în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • h) întocmește zilnic notă cu principalele evenimente și o prezintă directorului general al poliției

CAPITOLUL VII

INSTRUIREA EFECTIVELOR ȘI CONTROLUL DISPOZITIVELOR

în buletinul postului al fiecărei structuri, se consemnează zilnic dispozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice, care cuprinde toate efectivele ce acționează în sectoarele de siguranță publică și zonele de patrulare stabilite pentru menținerea ordinii și liniștii publice.

Efectivele participante în dispozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice și în dispozitivul rutier, semnează în registru despre luarea la cunoștință a zonei de patrulare și a itinerariilor stabilite, având obligația de a solicita acceptul șefului de tură/birou/serviciu și de a anunța eventual la dispeceratul instituției, intenția de a se retrage pentru diverse cazuri temeinic motivate.

Instruirea premergătoare intrării în serviciu a efectivelor din dispozitivul de menținere a ordinii publice și circulației, se realizează la sediile unde își desfășoară activitatea fiecare serviciu și are ca scop informarea acestora cu privire la evoluția situației operative, aspectele identificate din analiza tactică și buletinele de evenimente, informațiile deținute, zonele și itincrariilc de patrulare.

Instruirea polițiștilor locali revine directorului executiv/șefilor de servicii/șefilor de birouri, de regulă, la sediul unde își desfășoară activitatea structura respectivă, care și conduce misiunea, cu excepția celor care sunt conduse de directorul general sau directorii generali adjuncți.

în timpul activităților de instruire, șefii serviciilor/birourilor sau polițiștilor locali cu atribuții de șef de tură, au în vedere următoarele aspecte:

 • -  prezența și verificarea stării fizice și psiho-somatice a polițiștilor locali la intrarea în serviciu;

 • -  capacitatea polițiștilor locali de executare a serviciului;

 • -  verificarea ținutei și dotarea polițiștilor locali, mijloacele de comunicare și cele individuale de intervenție, stabilirea de măsuri astfel încât, fiecare polițist local care intră în serviciu, să aibă asupra sa, dotarea aferentă și echipamentul corespunzător;

 • -  prezentarea evenimentelor conform buletinului de evenimente, prezentarea acțiunilor desfășuraie/în curs de desfășurare pe raza sectorului de competențăAirmează a fi desfășurate, precum și rezultatele;

 • -  instruirea cu privire la ordinele și dispozițiile superiorilor ierarhici.

 • -  verificarea modului de cunoaștere al consemnului postului, precum și a modului de acțiune în diferite situații;

 • -  formarea patrulelor, în funcție de nevoile identificate din analiza situației operative și analiza tactică;

 • -  la intrarea/ieșirea în/din schimb, vor fi verificate autoturismele din dotare, precum și documentele de expoatare aferente.


Această activitate se realizează în timpul programului efectiv, la intrarea în serviciu, pe parcursul a maximum 15 minute.

Activitățile și misiunile date în competența exclusivă a Poliției Locale, se realizează pe baza Planului de acțiune/măsuri, întocmit de șeful compartimentului pe raza căruia se desfășoară evenimentul, cu aprobarea conducerii instituției.

De asemenea, în cazul acțiunilor/misiunilor organizate în domeniul circulației, planul de acțiune/măsuri, se întocmește de șeful de serviciu, pe care îl supune aprobării directorului general.

Totodată, polițiștii locali cu atribuții de conducere, pe lângă atribuțiile specifice, vor desfășura și următoarele activități:

 • -   conduc, îndrumă și controlează polițiștii locali de ordine publică, monitorizare instituții publice și circulație rutieră, aflațiîn serviciu;

 • -   analizează, sub aspectul eficienței, rapoartele zilnice de activitate ide polițiștilor local' informând șeful nemijlocit.

Polițiștii locali cu atribuții de conducere a dispozitivelor de ordine și siguranță publică, pot fi înlocuiți periodic, în funcție de situația operativă, cu aprobarea Directorului General sau a adjunctului acestuia.

Controlul efectivelor se execută: planificat, anunțat, inopinat, precum și conform nevoilor pe care le impune situația operativă.

Cu ocazia controlului se vor urmări, printre altele:

prezența polițiștilor locali în teren în zonele de siguranță publică unde au fost repartizați conform buletinului posturilor” și respectarea itinerarelor de patrulare;

cunoașterea și respectarea consemnului general și particular;

modul de îndeplinire a sarcinilor ce le revin și eficiența măsurilor luate;

activitățile desfășurate și legalitatea măsurilor luate;

comportarea față de cetățeni;

ținuta, modul de folosire și întreținere a mijloacelor aflate în dotare, inclusiv a autoturismelor, verificarea stării fizice corespunzătoare in vederea desfășurării in bune condiții a sarcinilor de serviciu

în cazul acțiunilor și misiunilor specifice realizate în comun cu celelalte forțe de menținere a ordinii și liniștii publice, polițiștii locali și misiunile care le îndeplinesc, sunt menționate în planul de acțiune, efectivele poliției locale desfășurând activitatea în limita competențelor stabilite prin actele normative.

Controlul dispozitivului de menținere a ordinii și siguranței publice, se efectuează de către personalul cu funcției de conducere, desemnat de către directorul general sau adjunctul acestuia.

- Tabel cu personalul de conducere din cadrul Direcției Generale de Poliție

CAPITOLUL VIII

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII CE AU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL ORDINII ȘI SIGURANȚEI PUBLICE

 • 1. SCOPUL COOPERĂRII

în vederea prevenirii și combaterii faptelor antisociale, creșterii gradului de siguranță civică a cetățenilor, asigurării, menținerii și restabilirii ordinii publice pe raza Sectorului 3, respectării normelor legale referitoare la protecția animalelor precum și gestionarii și intervenției în cazul situațiilor de urgență, Poliția Locală Sector 3 coooperează cu Poliția Sectorului 3, Brigada Rutieră, Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București, Poliția Locală a Municipiului București. Inspectoratul pentru Si tu ții de Urgență al Municipiului București, precum și cu alte instituții ale statului.

 • 2. OBIECTIVELE COOPERĂRII

 • > Menținerea ordinii și liniștii publice, a siguranței cetățeanului, prevenirea și combaterea faptelor antisociale care aduc atingere vieții, libertății, sănătății și integrității corporale a persoanelor, precum și a altor interese legitime ale comunității;

 • > Asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în zonele unităților de învățământ, comerciale, de agrement, a piețelor agroalimetare și a altor locuri de interes public;

 • > Respectarea legislației în vigoare privind protecția mediului înconjurător, curățenia pe domeniul public al Sectorului 3, disciplina în construcții și pe linia lucrărilor edilitare și gospodărie comunală;

 • > Asigurarea unui climat de ordine și siguranța călătorilor în mijoacelor de transport în comun, care circula pe teritoriul Sectorului 3;

 • > Prinderea autorilor de infracțiuni;

 • >  Sancționarea persoanelor care încalcă normele de salubritate, protecția mediului, activități comerciale, disciplina în construcții și alte prevederi legale;

 • > Asigurarea fluenței traficului rutier și pietonal cu ocazia accidentelor rutiere, adunărilor publice sau executarea unor lucrări ce se efectuează în carosabil;

 • > Limitarea și încălcarea efectelor dezastrelor precum și protecția populației din zonele de manifestare a calamităților, catastrofelor și alte situații de urgență;

 • > Realizarea unui sistem de informare reciproca referitor la activitățile specifice și rezultatele acestora, în scopul creșterii eficienței acțiunilor desfășurate.

 • 3. MODUL DE REALIZARE A COOPERĂRII

Realizarea obiectivelor stabilite în cadrul cooperării se va efectua în baza Protocoalelor de Colaborare încheiate cu Poliția Sectorului 3, Brigada Rutieri, Poliția Locali a Municipiului București, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Municipiului București și alte instituții ale statului.

în conținutul acestor documente au fost stabilite, în mod concret, activități specifice structurilor semnatare și activități comune pe domenii de activitate astfel:

 • •  Asigurarea, menținerea și stabilirea ordinii publice;

 • •  Siguranța traficului rutier;

 • •  Protecția mediului, salubritate;

 • •  Comerțul stradal neautorizat;

 • •  Protecția persoanelor cu probleme sociale;

 • •  Disciplina în construcții și afișaj stradal;

 • •  Contracararea fenomenelor infracționale și contravenționale;

 • •  Proximitate și asociațiile de proprietari/locatari;

 • •  Protecția animalelor și gestionarea câinilor fără stăpân;

 • •  Alte domenii de activitate;

Modul de realizare a cooperării cu instituțiile menționate pe principalele domenii de activitate este prevăzut în protocoalele de colaborare încheiate, în conținutul cărora s-au făcut precizări și cu privire la elementele de bază ale cooperării.

Funcția principală a Poliției, Jandarmeriei și Poliției Locale este aceea de protecție a cetățeanului și a statului și se realizează prin participarea la prevenirea și combaterea fenomenului infracțional, garantarea și apărarea drepturilor și libertăților constituționale, a siguranței cetățenilor, a proprietății publice și private, asigurarea climatului necesar funcționării instituțiilor publice, în conformitate cu prevederile legii.

în acest sens organizarea dispozitivelor de menținere a ordinii și siguranței publice pe zonele de responsabilitate, au ca principal obiectiv derularea eficientă a activităților de menținere a ordinii și siguranței publice, prevenirii comiterii faptelor antisociale precum și creșterea gradului de siguranță cetățenilor.

CAPITOLUL IX

COOPERAREA INSTITUȚIONALĂ DINTRE

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI POLIȚIA SECTORULUI 3

în conformitate cu prevederile Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române» Legii nr. 155/2010 privind Poliția Locală, precum și Protocolul de cooperare încheiat între D.G.P.M.B - Poliția Sectorului 3 și Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3, pentru perioada 2018 - 2020, Poliția Sectorului 3 desfășoară împreună cu Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 activități de menținere a unui climat de siguranță publică, prevenire și combatere a faptelor antisociale, în vederea creșterii gradului de încredere a cetățenilor în instituțiile statului.

 • 1. ORGANIZAREA TERITORIALĂ A POLIȚIEI SECTORULUI 3

în vederea menținerii ordinii publice și asigurării intervenției operative la evenimente, teritoriul de competență al Poliției Sectorului 3 este organizat în zone de siguranță publică, constituite pe raza a cinci Secții de Poliție.

 • - Secția 10-5 zone de siguranță publică

 • - Secția 11-7 zone de siguranță publică

 • - Secția 12-6 zone de siguranță publică

 • - Secția 13-6 zone de siguranță publică

 • - Secția 23-4 zone de siguranță publică

  --■fi./1 • 2. STAREA INFRACȚIONALĂ

în urma cooperării dintre Direcția Generală de Poliție Locală și Poliția Sectorului 3, în ceea ce privește combaterea fenomenului infracțional, situația operativă în 2019, comparativ cu anul 2018, se prezintă astfel:

1. Infracțiuni total sesizate:b) Rata criminalității

INFRACȚIONALITATEA SESIZATĂ LA NIVELUL SECTORULUI 3

c) Principalele genuri de fapte comise, zonele unde se concentrează acestea, zonele de interes operativ și locurile cu potențial criminogen ridicat:

L Tâlhării

Cele mai afectate străzi:

B-dul I.C. Brătianu, Bd. Carol I, Bd. Unirii, Calea Calarasilor, Bd. Unirii, str. Nerva Traian și Bd., Calea Vitan. Șos. Mihai Bravu, Bd. Bd. Ramnicu Sarat, Bdul. 1 Decembrie 1918, Bdul. Theodor Pallady, Bdul. Nicolae Grigorescu, str. Fizicienilor - Al. Fizicienilor - Bdul. Camil Ressu, Str. Burdujeni, Str. Liviu Rebreanu.

2.Furturi din locuință

Cele mai afectate străzi:

str. Slanic. Calea Moșilor, B-dul Comeliu Coposu, Cal. Călărașilor, B-dul Unirii, Str. Vulturilor, Romulus, Cal. Călărașilor, B-dul Unirii, str. Valeriu Braniște, Str. Theodor Speranția, str. Agricultori, B-dul Decebal Zona de siguranță publică nr.l - Bd. Mircea Vodă, str. Nerva Traian, str. P.P. Cema, str. Alex. Vlahuță, str. Emil gârleanu, Șos. Mihai Bravu, Bd. Camil Ressu, str. Aghata Bârsescu, str. Brăilița, str. Foișorului, str. Anastasie Panu, str. Brândușilor, Calea Vitan, Aleea Banu Udrea, str. Zizin, Aleea Florin Ciungan, str. Adrian Cârstea, str. Rm. Vâlcea, str. Rm. Sărat, str. Rm. Vâlcea, str. Lugojana, Zona de siguranță publică nr.7 - str. Fizicienilor, str. Danubiu, str. Schitului, Bdul. 1 Decembrie 1918, B-dul Theodor Pallady, B-dul Nicolae Grigorescu, str. Liviu Rebreanu, str. Jean Steriadi. și Ale. Postăvarul.

 • 3.Furturi din auto

Cele mai afectate străzi:

B-dul Hristo Botev, str. Colței, B-dul Comeliu Coposu, str. Mămulari, str. Sânta Vineri, Aleea Negru Vodă, Calea Călărașilor, str. Matei Basarab, str. Romulus, B-dul Unirii, Calea Calarasilor, str. Matei Basarab, B-dul Unirii, Calea Calarasilor, str. Matei Basarab, str. Theodor Speranția, B-dul Decebal, str. Gh. Dem Teodorescu, Bdul. Theodor Pallady, str. Prevederii, str. Patrioților, Bdul 1 Decembrie 1918, str. Armeniș, Bdul. Camil Ressu, AleJlioara, Bdul. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Al. Postăvarului, str.Mimș, str. Becaței, Str. Prisaca Domei, Str. Burdujeni, str. Buhuși, Ale. Buhuși.

Zone unde se comit frecvent fapte contravenționale:

Secția 10 Poliție -în zona marilor centre comerciale cum ar fi Mag. Unirea, Mag. Cocor, P-ta Traian, Centrul Vechi.

Secția 11 Poliție - Bd. Unirii, Calea Vitan, în zona târgului Autovit, Șos. Mihai Bravu, Calea Vitan și Splaiul Unirii.

Secția 12 Poliție - bd. Burebista nr. 3, bd. Decebal nr. 12-16, șos. Mihai Bravu nr. 286-288 , str. Baba Novac nr. 13-15, bd. Camil Ressu nr. 1-7, 41-57, bd. Nicolae Grigorescu nr. 20.

Piața Titan și Pi; Zona Republica


Secția 13 Poliție - Piața Titan și Pi; Secția 23 Poliție - Zona Republica


11 Decembrie 1981. Piața Miniș.


3

37Zone cu potențial criminogen ridicat:

SECȚIA 10 POLIȚIE:

B-dul I.C.Brătianu, Calea Călărașilor, B-dul. Comeliu Coposu, B-dul. DecebaL Str. Matei Basarab, Str, Traian, B-dul. Unirii.

SECȚIA 11 POLIȚIE:

Str. Banu Udrea, Str. Brândușelor, Str. Panait Cema, Str. Foișorului, Bdul. Octavian Goga, Șos. Mihai Bravii, Str. Nerva Traian, Str. Râmnicu Sărat, Str. Anastasie Panu, Bdul. Camil Ressu, Splaiul Unirii, Calea Vitan, Str. Rainnicu Valcea, Piața Bobocica, str. Fizicienilor, str. Nedelcu Ion, str. Histriei.

SECȚIA 12 POLIȚIE:

Str. Baba Novac, Str. Câmpia Libertății, Bdul. Nicolae Grigorescu, Șos. Mihai Bravu, Bdul. Camil Ressu, Str. Odobești, Str. Liviu Rebreanu, Str. Rotundă, Str. Dristor. Bdul. Decebal.

SECȚIA 13 POLIȚIE:

B-dul. 1 Decembrie 1918, Str, Fizicienilor, B-dul. Nicolae Grigorescu, B-dul. Theodor Pallady, Str. Postăvarul, Str. Jean Steriadi, Str. Prevederii, Str. Buhuși.

SECȚIA 23 POLITIE:

Str. Lucrețiu Pătrășcanu, str, Liviu Rebreanu. Barajul Dunării, Barajul Sadului, Barajul Lotr Barajul Cucuteni, str. Horbotei, șos. Dudești- Pantelimon.

MISIUNI SPECIFICE POLIȚIEI SECTORULUI 3

menține ordinea și siguranța publică pe teritoriul sectorului, asigură patrularea, prevenirea și combaterea criminalității stradale, prin organizarea de dispozitive de ordine și siguranță publică cu efective specializate.

 • -  intervine la solicitările dispeceratului sau ofițerului de serviciu pe unitate pentru intervenția la evenimentele semnalate prin 112, pe principiul cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine, indiferent de natura acestora și competența teritorială,

intervine în sprijinul dispozitivelor de jandarmi și polițiști locali în cazul când aceștia constată fapte antisociale.

 • -  desfășoară activități specifice pe timpul manifestărilor publice ce se desfășoară în zona de responsabilitate cooperând cu celelalte forțe care asigură măsuri de ordine.

 • -  desfășoară activități de menținere a ordinii publice în aproprierea stațiilor de metrou și C.F.R.

 • -  organizarea activității de combatere a faptelor antisociale în zona unităților de învățământ preuniversitare.

 • -  execută controale polițienești la locurile de cazare în comun, în piețe, târguri, talciocuri, luând măsuri de sancționare împotriva celor care încalcă prevederile legale.

 • -  asigură prezența activă în teren, în locurile și mediile favorabile comiterii de infracțiuni stradale, acționând pentru prevenirea și combaterea acestora.

 • -  acționează pentru menținerea liniștii publice în localurile de alimentație publică, baruri, discoteci și instruiește persoanele de sprijin constituite din salariații acestora, pentru intervenție în cazul

 • -  intervine pentru asigurarea fluienței circulației rutiere în sectorul de responsabilitate, atunci când situația impune, urmărind depistarea unor persoane care au comis furturi de și din auto, ori a infractorilor care transportă bunuri sustrase sau sunt urmăriți.

 • -  urmărește respectarea prevederilor legale referitoare la deținerea câinilor periculoși sau agresivi, acționează pentru combaterea faptelor ce afectează mediul înconjurător, ori care contravin normelor legale de igienă și sănătate publică, potrivit competențelor stabilite prin actele normative în vigoare.

 • -  culege informații de la surse ocazionale privind persoanele aflate în atenție și referitoare la cei care se pregătesc, sau intenționează să comită fapte antisociale pe care le valorifică.

 • -  întocmește actele de constatare, în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, după care îl predă pe suspect împreună cu aceste documente, organului de poliție judiciară competent.

 • -  execută primele măsuri prevăzute de cadrul legal intern referitoare la efectuarea cercetării la fața locului, iar după șosirea echipei de cercetare își continuă activitățile specifice în teren.

 • -  conduce la sediul poliției persoanele suspecte identificate pe timpul patrulării, în vederea luării măsurilor ce se impun.

MISIUNI EXECUTATE DE POLIȚIA SECTORULUI 3 ÎN COMUN CU DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALA

 • -  organizarea și desfășurarea de acțiuni pe linia depistării și sancționării cerșetorilor, a persoanelor care consumă substanțe volatile a spălătorilor de parbrize, a persoanelor care percep ilegal taxe de parcare și a altor categorii de persoane, care prin faptele lor degradează climatul de ordine și siguranță publică;

 • -  prevenirea și combaterea încălcării normelor legale privind comerțul stradal;

 • -  intervenția operativă pentru aplanarea stărilor conflictuale și a altor situații de încălcare a normelor de conviețuire socială;

 • -  cooperarea potrivit competențelor pentru reținerea, identificarea și luarea măsurilor legale împotriva persoanelor care au comis infracțiuni sau alte fapte antisociale;

desfășurarea de activități specifice pentru depistarea minorilor lipsiți de supraveghere sau a celor fugiți din centrele de plasament, a elevilor aflați în abandon școlar și informarea instituțiilor abilitate pentru luarea masurilor legale;

executarea de acțiuni pe linia prevenirii și combaterii furturilor de capace de canal, fier vechi, precum și interzicerea accesului și circulației pe drumurile publice;

 • -  participarea împreună cu reprezentații serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 3 la aplicarea dispozițiilor Legii nr. 421/2002 privind vehiculele fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat;

 • -  realizarea dispozitivelor de ordine publică în cazul producerii unor incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamități naturale și catastrofe, în vederea facilitării intervenției pentru salvarea, evacuarea persoanelor și bunurilor, pentru limitarea și înlăturarea urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • -  organizarea dipozitivelor de ordine publică și a itinerarelor de patrulare cu ocazia adunărilor

MODUL DE COOPERARE

La baza cooperării între structuri se află legile de organizare și funcționare ale acestora, hotărârile șî ordonanțele de guvern, ordinele și instrucțiunile M.A.L, Hotărârile Consiliului Local Sector 3 și protocolul dintre cele două instituții.

Cooperarea este activitatea prin care structurile din sistemul de ordine publică acționează în comun pentru stăpânirea fenomenului infracțional și contravențional, menținerea și restabilirea ordinii publice.

Necesitatea cooperării între aceste instituții este guvernată de îndeplinirea unui obiectiv comun și anume asigurarea unui climat de liniște publică, respectarea normelor legale care garantează existența unui stat de drept.

Cooperarea presupune:

 • - schimbul operativ de date și informații privind situația operativă din zona de responsabilitate;

 • - organizarea și executarea de acțiuni, informarea reciprocă despre rezultatele acestora măsurile ce se impun în vederea îmbunătățirii activității;

 • - punerea în aplicare a planurilor de cooperare prin asigurarea cu efective și din punct de vedere logistic;

ACTIVITĂȚI COMUNE PENTRU ANUL 2020

 • -  asigurarea climatului de ordine și siguranță publică, prevenirea și combaterea comerțului stradal neautorizat, depistarea persoanelor care comit fapte antisociale în zona Târgului Autovit;

măsuri pentru menținerea unui climat de siguranță publică pe raza Sectorului 3, pe timpul desfășurării partidelor de fotbal pe stadionul ” Arena Națională”;

 • -  planuri de măsuri pentru menținerea ordinii publice și siguranței traficului rutier în proximitatea unităților de învățământ,

acțiuni pentru prevenirea și combaterea depozitării deșeurilor rezultate din lucrări Qv construcții și gunoaie de altă natura pe raza Secțiilor 10, II, 12, 13 și 23 ;

acțiuni pentru combaterea comerțului stradal neautorizat în zona piețelor și alte locuri unde se comercializează ilicit;

 • -  organizarea dipozitivelor de ordine publică și a itinerarelor de patrulare cu ocazia adunărilor publice, mitingurior, manifestărilor cultural - artistice și sportive;

DISPOZIȚII FINALE

în urma planurilor de acțiune/măsuri desfășurate în scopul prevenirii și combaterii fenomenului infracțional, rezultatele cooperării dintre cele două instituții publice au condus la creșterea sentimentului de siguranță în rândul cetățenilor și relevă o scădere a infracționalitații stradale, ceea ce recomandă pe viitor continuarea acestui parteneriat.

Deasemenea, cooperarea dintre cele două instituții, a contribuit la eliminarea suprapunerii forțelor si activităților specifice de ordine publică în aceleași zone de siguranță publică si obiective de interes operativ prin delimitarea clară si repartizarea zonelor date in responsabilitatea fiecărei structuri, in special a locurilor cu potențial criminogen precum si stabilirea distinctă a caracterului misiunilor permanente sau temporare.

Anual sau de câte ori se impune elaborarea/reactualizarea planului de ordine și siguranță publică, se vor analiza activitățile întreprinse și rezultatele obținute, prin care se va urmări modalitatea de cooperare interinstituțională și stadiul de atingere a obiectivelor stabilite în prezentul document

în îndeplinirea misiunilor privind asigurarea ordinii și siguranței publice, prevenirea și combaterea fenomenului infracțional care afectează imaginea Sectorului 3 și siguranța cetățenilor, motivația noastră este aceea de a asigura un serviciu public la cele mai înalte standarde.

PRIMĂRIA SECTOR 3

D.G.P.M.B.

POLIȚIA SECTORULUI 3


DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

Anexa nr. 1

Lista străzilor a căilor de comunicație rutieră pe raza Sectorului 3

Alei

 • 1. Aleea Adjud

 • 2.  Aleea Dimitrie Anghel. poet

 • 3.  Aleea Apahida

 • 4.  Aleea Argintului

 • 5.  Aleea Banul Udrea

 • 6.  Aleea Barajul Bicaz

 • 7.  Aleea Barajul Bistriței

 • 8.  Aleea Barajul Cucuteni

 • 9.  Aleea Barajul Dunării

 • 10. Aleea Barajul Igzgru

 • 11. Aleea Barajul Lotru

 • 12. Aleea Barajul Rovinari

 • 13. Aleea Barajul Sadului

 • 14. Aleea Barajul Uzului

 • 15. Aleea Berevciesti

 • 16. Aleea Blajel

 • 17. Aleea Emil Botta, poet

 • 18. Aleea Buchetului

 • 19. Aleea Budacu

 • 20. Aleea Buhuși

 • 21. Aleea Marius Emanoil Buteica, erou

 • 22. Aleea Calnau

 • 23. Aleea Adrian Carstea, slt

 • 24. Aleea Cauzași

 • 25. Aleea Cindrel

 • 26. Aleea Cioplea

 • 27. Aleea Ciucea

 • 28. Aleea Florin Ciungan


 • 29. Aleea Codrii Neamțului

 • 30. Aleea Fetești

 • 31. Aleea Fizicienilor

 • 32. Aleea Foișorului


 • 33. Aleea Fuiorului

 • 34. Aleea Onisifor Ghibu

 • 35. Aleea Giurgeni

 • 36. Aleea Vasile Goldis

 • 37. Aleea losif Hodos

 • 38. Aleea lanca

 • 39. Aleea Ilioara

 • 40. Aleea Jieneasca

 • 41. Aleea Laceni

 • 42. Aleea Lăcrămioarei

 • 43. Aleea Leorda

 • 44. Aleea Lipănești

 • 45. Aleea Lunca Bradului

 • 46. Alega Lunca Moldovei

 • 47. Aleea Lunca Mureșului

 • 48. Alega Mădăraji

 • 49. Aleea Mănăstirea Agapia

 • 50. Aleea Mizil

 • 51. Aleea Moreni

 • 52. Alega Alexandru Voievod Moruzi

 • 53. Aleea Mostiștea

 • 54. Aleea Negru Vodă

 • 55. Aleea Păcalea

 • 56. Aleea Pădurea Craiului

 • 57. Aleea Perișoru

 • 58. Aleea Plenita

 • 59. Aleea Pleșești

 • 60. Aleea Postăvarul

 • 61. Aleea Prevederii

 • 62. Aleea Râmnicu Sărat

 • 63. Aleea PâiriTiicu Vâlcea

 • 64. Aleea Rotunda


 • 65. Aleea Școlarilor

 • 66. Aleea Sibiana

 • 67. Aleea Solidarității

 • 68. Aleea Stanila

 • 69. Aleea Suraia

 • 70. Aleea Tandala

 • 71. Aleea Țăndărei

 • 72. Aleea Textiligtilor

 • 73. Aleea Constantin Tudor, frt.

Aleea Ion Tudor, sold.

 • 75. Aleea Vârful cu Dor

 • 76. Aleea Vlăhita

 • 77. Aleea Zavideni

Bulevarde

 • 1.  Bulevardul 1 Decembrie 1918

 • 2.  Bulevardul Basarabia

 • 3.  Bulevardul Ion C. Brâtianu

 • 4.  Bulevardul Burebista

 • 5. Bulevardul Camil Reasu

 • 6.  Bulevardul Carol I

 • 7. Bulevardul Comeliu Coposu

 • 8.  Bulevardul Decebal

 • 9.  Bulevardul Energetici enilor

 • 10. Bulevardul Octavian Goga

 • 11. Bulevardul Nicolae Grigorescu, pictor

 • 12. Bulevardul Hristo Botev

 • 13. Bulevardul Mircea Vodă

 • 14. Bulevardul Theodor Pallady

 • 15. Bulevardul Râmnicu Sărat

 • 16. Bulevardul Regina Elisabeta

 • 17. Bulevardul Unirii

Căi

 • 1.  Calea Călărași

 • 2.  Calea Dudești

 • 3.  Calea Moșilor

 • 4.  Calea Văcărești

 • 5.  Calea Victoriei

 • 6.  Calea Vitan

Drumuri

 • 1.  Drumul Gura Calitei

 • 2.  Drumul intre Tarlale

 • 3.  Drumul Lunca Corbului

 • 4.  Drumul Lunca Jariștei

 • 5. Drumul Lunca Merilor

 • 6. Drumul Malu Roșu

 • 7. Drumul Murgului

 • 8.  Drumul Sătenilor

Intrări

 • 1.  Intrarea Albăstriței

 • 2.  Intrarea Amazoanei

 • 3.  Intrarea Anestinelor

 • 4.  Intrarea Aniversării

 • 5.  Intrarea Arenei

 • 6.  Intrarea Arsura

 • 7.  Ințrarea Atașamentului

 • 8.  Intrarea Baba Novac

 • 9.  Intrarea Bădeni


 • 10. Intrarea Banul Udrea

 • 11. Intrarea Andrei Bgraeanu

 • 12. Intrarea Bârsei

 • 13. Intrarea Cezar Bolliac, poet

 • 14. Intrarea Boreeag

 • 15. Intrarea Brateș

 • 16. Intrarea Budeasa

 • 17. Intrarea Ion Gh. Buzgianu, lt.col.

 • 18. Intrarea Caloian Judetu

 • 19. Intrarea Canarului

 • 20. Intrarea Cărbunești

 • 21. Intrarea Radu Ceauș

 • 22. Intrarea Chimiei

 • 23. Intrarea Ion Cioplqanu

 • 24. Intrarea Clăilor

 • 25. Intrarea Marfa Clucercasa

 • 26. Intrarea Colțului

 • 27. Intrarea Concursului

 • 28. Intrarea Cortinei

 • 29. înțrarea Coșarului

 • 30. Intrarea Dealul Poem

 • 31. Intrarea Traian Demetrescu

 • 32. Intrarea Dinamicei

 • 33. Intrarea Fumărrței

 • 34. Intrarea Grigore Gănescu, praf.

 • 35. Intrarea Greierului

35. Intrarea Homprod

37. Intrarea Horbotei

 • 38- Intrarea Hulubilor

 • 39- Intrarea Industriilor

 • 40. Intrarea învingătorilor

 • 41. Intrarea Jariștea

 • 42. Intrarea Lacul Lala

 • 43. Intrarea Lianei

 • 44. Intrarea Licurici

 • 45. Intrarea Literei

 • 46. Intrarea Vasile Lucaciu, preot

 • 47. Intrarea Mamulari

 • 48. Intrarea Metalului

 • 49. Intrarea Muncii

 • 50. Intrarea Mușcatei

 • 51. Intrarea Negru Vodă

 • 52. Intrarea Odobești

 • 53. Intrarea Olteni

 • 54. Intrarea Parfumului


 • 55. Intrarea Parului

 • 56. Intrarea Patinoarului

 • 57. Intrarea Patrulei

 • 58. Intrarea Plafon

 • 59. Intrarea Eufrosina Fopescu

 • 60. Intrarea Maximilian Popper, dr.

 • 61. Intrarea Prișpci

 • 62. Intrarea Pristolului

 • 63. Intrarea Reconstrucției

 • 64. intrarea Rubinului

 • 65. Intrarea Scorțeni

 • 66. Intrarea Sectorului

 • 67. Intrarea Nicolae Șelari

 • 68. Intrarea Siliciului

 • 69. Intrarea Simbolului

 • 70. Intrarea Ștafetei

 • 71. Intrarea Stejarului

 • 72. Intrarea Tarcău

 • 73. Intrarea Titan

 • 74. Intrarea Tropicelor

 • 75. Intrarea Gheorghe Tudorache

 • 76. Intrarea Văilor

 • 77. Intrarea luliu Valaori^prof.

 • 78. Intrarea Vâslei

 • 79. Intrarea Violoncelului

8D. Intrarea Vișeul de Sus

 • 81. Intrarea Voroneț

 • 82. Intrarea Avram Zenovie, mr.

Piețe

 • 1.  Piața Alba lulia

 • 2. Piața Comeliu Coposu

 • 3.  Piața Sfanțul Gheorghe

 • 4.  Piața Traian

 • 5.  Piața Unirii

 • 6.  Piața Universității

Splaiuri

 • 1.  Splaiul Independenței

 • 2.  Splaiul Unirii


Șosele

 • 1.  Șoseaua Dudești - Pantelimon

 • 2.  Șoseaua Gara Cățelu

 • 3.  Șoseaua Mihai Bravu

Străzi

 • 1.  Strada 19 Noiembrie

 • 2.  Strada Academiei

 • 3.  Strada Adamache Vasile

 • 4.  Strada Agricultorilor

 • 5.  Strada Alebu losif, col.

 • 6.  Strada Alexandcr von Humboldt

 • 7.  Strada Alunelului

 • 8.  Strada Ambrozie Matei, sold.

 • 9.  Strada Anestinelor

 • 10. Strada Apostol Mărgărit

 • 11. Strada Arcușului

 • 12. Strada Armenis

 • 13. Strada Avuției

 • 14. Strada Baba Novac

 • 15. Strada Babeni

 • 16. Strada Bacani

 • 17. Strada Baciu Judetu

 • 18. Strada Badescu Mircea

 • 19. Strada Baia de Fier

 • 20. Strada Baia Mare

 • 21. Strada Balcesti

 • 22. Strada Bănici

 • 23. Strada Banul L'drca

 • 24. Strada Barasch luliu, dr.

 • 25. Strada Barați ei

 • 26. Strada Barcarolei

 • 27. Strada Barcianu Daniel,-prof.

 • 28. Strada Barseanu Andrei


 • 29. Strada Barsescu Agatha

 • 30. Strada Basarab Matei

 • 31. Strada Becatei

 • 32. Strada Biserica Doamnei

 • 33. Strada Bistricioara

 • 34. Strada Blaga Lucian, poet

 • 35. Strada Blaj el

 • 36. Strada Blanari

 • 37. Strada Bolintineanu Dimitrie, scriitor

 • 38. Strada Bolliac Cezar, poet

 • 39. Strada Bonea Marin, serg,

 • 40. Strada Boțea Aurel, It.av.

 • 41. Strada Brailita

 • 42. Strada Brancusi Constantin, sculptor

 • 43. Strada Brândușelor

 • 44. Strada Braniște Valeriu

 • 45. Strada Brățării

 • 46. Strada Brauner Victor

 • 47. Strada Bravilor

 • 48. Strada Breaza

 • 49. Strada Drezeauu lancu

 • 50. Strada Bucovina

 • 51. Strada Budesti

 • 52. Strada Buga

 • 53. Strada Buhusi

 • 54. Strada Bumbacari

 • 55. Strada Burdujeni

 • 56. Strada Burlusi

 • 57. Strada Burniței

 • 58. Strada Calan

 • 59. Strada Caldarari

 • 60. Strada Caloian Judetu


 • 61. Strada CalomJjrescu Radu

 • 62. Strada Caloteati

 • 63. Strada Calugareni

 • 64. Strada Călușarilor

 • 65. Strada Campia Libertății

 • 66. Strada Campineanca

 • 67. Strada Caolinului

 • 68. Strada Carada Eugeniu

 • 69. Strada Caragea Ilie, cap.

 • 70. Strada Caragiu Toana

 • 71. Strada Carlova Vasile, poet

 • 72. Strada Catanoaia

 • 73. Strada Cauzași

 • 74. Strada Cavafîi Vechi

 • 75. Strada Cazancsti

 • 76. Strada Cazangiilor

 • 77. Strada Ceairului

 • 78. Strada Ceauș Radu

 • 79. Strada Cerceluș

 • 80. Strada Cema Panaît, poet

 • 81. Strada Chezășiei

 • 82. Strada Chiciurei

 • 83. Strada Chilioara

 • 84. Strada Chiparosului

 • 85. Strada Chitarei

 • 86. Strada Cicoare»

 • 87. Strada Ciubaru loan, serg.

 • 88. Strada Ciucea

 • 89. Strada Cluceru Udricani

 • 90. Strada Codrii Neamțului

 • 91. Strada Cogahric

 • 92. Strada Coltei

 • 93. Strada Columbelor

 • 94. Strada Complexului

 • 95. Strada Confederației

 • 96. Strada Constantinescu Mitrita, prof.

 • 97. Strada Copaceni

 • 98. Strada Cornul Caprei


 • 99. Strada Cositelor

 • 100. Strada Covaci

 • 101. Strada Cozla

 • 102. Strada Credinței

 • 103. Strada Crestei                /

 • 104. Strada Crinul de Gradina

 • 105. Strada Cristca Adrian

 • 106. Strada Crivatului

 • 107. Strada Cromului

 • 108. Strada Cugir

 • 109. Strada Cuibaru loan, serg.

 • 110. Strada Culesului

 • 111. Strada Culmea Veche

 • 112. Strada Cultul Patriei

 • 113. Strada Cumpanici Petre, prof.

 • 114. Strada Cunesti

 • 115. Strada Cutezătorilor

 • 116. Strada Dădu

 • 117. Strada Danubiu

 • 118. Strada Darabani

 • 119. Strada Delea Noua

 • 120. Strada Deltei

 • 121. Strada Demarat Zossima

 • 122. Strada Depozitului

 • 123. Strada Diligentei

 • 124. Strada Discului

 • 125. Strada Doamna Chiajna

 • 126. Strada Doamnei

 • 127. Strada Dobrescu Matache

 • 128. Strada Dobroteasa

 • 129. Strada Doicesti

 • 130. Strada Doja Gheorghe

 • 131. Strada Doliei

 • 132. Strada Dragau Constantin, sold.


 • 133. Strada Dragan Dumitru, sold.

 • 134. Strada Dristoruliri

 • 135. Strada Drumeagului

*

 • 136. Strada Drumețului

 • 137. Strada Drumul intre Vii

 • 138. Strada Dumitru Petre, sold.

 • 139. Strada Dumitru Z. Nicolae, sold.

 • 140. Strada Donarea Albastra

 • 141. Strada Economiei

 • 142. Strada Elbrus

 • 143. Strada Elias Jacques

 • 144. Strada Elinescu Nita

 • 145. Strada Eretelui

 • 146. Strada Eșarfei

 • 147. Strada Eterului

 • 148. Strada Everest

 • 149. Strada Fetești

 • 150. Strada Fetitelor

 • 151. Strada Fildennan Wilhelm

 • 152. Strada Fildeșului

 • 153. Strada Fîlibiliu Ion, prof.

 • 154. Strada Filitti C. loan

 • 155. Strada Firidei

 • 156. Strada Fizicienilor

 • 157. Strada Floare Albastra

 • 158. Strada Florescu Ion Emanoil, g-raL

 • 159. Strada Foisoreanu Mihail, It.

 • 160. Strada Foișorului

 • 161. Strada Franceza

 • 162. Strada Frasinctului

 • 163. Strada Gabroveni

 • 164. Strada Ganovici Dumitru, It

 • 165. Strada Garleanu Emil

 • 166. Strada Gheorghe Cristescu

 • 167. Strada Gheorghiev Vasîle, serg.

 • 168. Strada Ghetu Anghel, sold.

 • 169. Strada Ghica Ion


 • 170. Strada Gologanului

■4 ■

 • 171. Strada Gospodăriei

 • 172. Strada Grădinarilor

 • 173. Strada Grigore Ion, serg.

 • 174. Strada Grindciului

 • 175. Strada Grota Lacurilor

 • 176. Strada Graiul Argeșului

 • 177. Strada Gura lalomiteî

 • 178. Strada Gura Vadului

 • 179. Strada Gura Văii

 • 180. Strada Hagiului

 • 181. Strada Halelor

 • 182. Strada Hanul cu Tei

 • 183. Strada Harsova

 • 184. Strada Hasmas

 • 185. Strada Horezu

 • 186. Strada lancu I. Grigore, sold.

 • 187. Strada Idealului

 • 188. Strada Ilioara

 • 189. Strada Industriilor

 • 190. Strada întrecerii

 • 191. Strada Invenției

 • 192. Strada învingătorilor

 • 193. Strada lonescu D. Petre, plt

 • 194. Strada lonescu Gion Gh., prof.

 • 195. Strada losif Ion, sold.

 • 196. Strada losif Ștefan Octavian, poet

 • 197. Strada losifesti

 • 198. Strada Irisului

 • 199. Strada Istriei

 • 200. Strada Ivo Andric

 • 201. Strada Jcan Alexandru Steriadi

 • 202. Strada Judetu Gheorghe

 • 203. Strada Labirint

 • 204. Strada Laborator


 • 205. Strada Lăcrămioarei

 • 206. Strada Lacul Greaca

 • 207. Strada Lalelelor

 • 208. Strada Lazareanu Barbu

 • 209. Strada Lazarcni

 • 210. Strada Lazarescu Petre, It.av.

 • 211. Strada Lemnisorului

 • 212. Strada Levantica

 • 213. Strada Licaret Nicolae, cpt.

 • 214. Strada Lipscani

 • 215. Strada Logofătul Tautu

 • 216. Strada Logofătul Udriste

 • 217. Strada Lotrioara

 • 218. Strada Loviste

 • 219. Strada Lucaciu Vasile, preot

 • 220. Strada Lucieni

 • 221. Strada Lugojana

 • 222. Strada Lunca Banului

 • 223. Strada Lunca Bradului

 • 224. Strada Lupsanu

 • 225. Strada Magatti Alexandru, sold.

 • 226. Strada Magnetului

 • 227. Strada Măgură Mare

 • 228. Strada Malureni

 • 229. Strada Malva

 • 230. Strada Mamulari

 • 231. Strada Manca Gheorghe

 • 232. Strada Mantuleasa

 • 233. Strada Mares Scarlat, It.av.

 • 234. Strada Marin Marin, sold.

 • 235. Strada Marin Nicolae, sold.

 • 236. Strada Martincsti

 • 237. Strada Mărului

 • 238. Strada Mavrogheni Nicolae

 • 239. Strada Medeleni

 • 240. Strada Meiului

 • 241. Strada Meșterul Manole

 • 242. Strada Mîhale N. Stei ian, sold.


 • 243. Strada Mîleanca

 • 244. Strada Miletin

 • 245. Strada Minis

 • 246. Strada Minulcscu Ion, poet

 • 247. Strada Miraslau

 • 248. Strada Mizil

 • 249. Strada Moga Alexandru, slt.

 • 250. Strada Moise Nicuara, pro f.

 • 251. Strada Monolitului

 • 252. Strada Morilor

 • 253. Strada Mortun Iun

 • 254. Strada Moruzi Alexandru Voievod

 • 255. Strada Mos Ion Roata

 • 256. Strada Moților

 • 257. Strada Mugur Mugurel

 • 258. Strada Munții Mehedinți

 • 259. Strada Muresana

 • 260. Strada Mureșeni

 • 261. Strada Murgeni

 • 262. Strada Murgu Eftinue, prc£

 • 263. Strada Năzuinței

 • 264. Strada Neagu Andrei, sold.

 • 265. Strada Nedelcu Ion, plt

 • 266. Strada Negoiu

 • 267. Strada Negostina

 • 268. Strada Negru Vodă

 • 269. StradaNerva Traian

 • 270. Strada Nicolae Tudor

 • 271. Strada Nicolau S. Ștefan, prof.dr.

 • 272. Strada Nistor Ion

 • 273. Strada NottaraC. Constantin

 • 274. Strada Nucului

 • 275. Strada Octavian

 • 276. Strada Odobesti


 • 277. Strada Olteni

 • 278. Strada Oriav

 • 279. Strada Ozana

 • 280. Strada Padurea Craiului

 • 281. Strada Paleologu

 • 282. Strada Pana Gheorghe, erou

 • 283. Strada Paim Anton

 • 284. Strada Panu Anastase

 • 285. Strada Păpădiei

 • 286. Strada Papazoglu Dumitru, IteoL

 • 287. Strada Papiu Harian Alexandru, ist.

 • 288. Strada Parfumului

 • 289. Strada Parjolescu Ion, sold.

 • 290. Strada Pas BalcescuNicolae

 • 291. Strada Pascal Aristide

 • 292. Strada Pascu Nicolae, It.

 • 293. Strada Patlaginei

 • 294. Strada Patrascanu Lucrethi

 • 295. Strada Patrascu Vodă

 • 296. Strada Patriei

 • 297. Strada Patriotilor

 • 298. Strada Patulului

 • 299. Strada Paunescu

 • 300. Strada Paltin Ion

 • 301. Strada Paunesti

 • 302. Strada Pazon Marin, plt.

 • 303. Strada Peles

 • 304. Strada Pelinului

 • 305. Strada Pene Dumitru, serg.

 • 306. Strada Penes Curcanul

 • 307. Strada Petrache Florea, serg.

 • 308. Strada Petrascu Gheorghe

 • 309. Strada Petre Petre, serg.

 • 310. Strada Pietroselului

 • 311. Strada Pillat Ion

 • 312. Strada Piscu Răchitei

 • 313. Strada Plutei

 • 314. Strada Polosca Fanase, sold.


 • 315. Strada Popa Florea, sold.

 • 316. Strada Popa Xan

 • 317. Strada Popa Soare

 • 318. Strada Popa Stoica din Parcas

 • 319. Strada Popescu Alexandru, It

 • 320. Strada Popcscu Eufrosina

 • 321. Strada Poppcr Maximilian, dr.

 • 322. Strada Poștașului

 • 323. Strada Postăvarul

 • 324. Strada Fostei

 • 325. Strada Prevederii

 • 326. Strada Prieteniei

 • 327. Strada Prigoriilor

 • 328. Strada Prisaca Domei

 • 329. Strada Pupitrului

 • 330. Strada Putui cu Roata

 • 331. Strada Racari

 • 332. Strada Racatau

 • 333. Strada Racoteanu G. Ion, mr.

 • 334. Strada Radu Gheorghe, plt.

 • 335. Strada Rallet Dimitric, dr.

 • 336. Strada Ramnicu Valcea

 • 337. Strada Rampei

 • 338. Strada Randunclclor

 • 339. Strada Rarau

 • 340. Strada Rasinari

 • 341. Strada Rasovita

 • 342. Strada Rasvani

 • 343. Strada Rebreanu Li viu

 • 344. Strada Reconstrucției

 • 345. Strada Regenerării

 • 346. Strada Releului

 • 347. Strada Remus

 • 348. Strada Robescu F. Constantin


 • 349. Strada Rodiei

 • 350. Strada Rodnei

 • 351. Strada Rodul Pământului

 • 352. Strada Romulus

 • 353. StradaRosianu

 • 354. Strada RoșuNicolae

 • 355. Strada Rotaru Ion, serg.

/ A /5‘

 • 356. Strada Rotunda

 • 357. Strada Rulmentului

 • 358. Strada Rusanesti

 • 359. Strada Sabitei

 • 360. Strada Sahighian Ion, regizor

 • 361. Strada Salcioarei

 • 362. Strada Șapte Drumuri

 • 363. Strada Sarmizegctusa

 • 364. Strada Satelitului

 • 365. Strada Scaune

 • 366. Strada Schitului

 • 367. Strada Școala Ciocanul

 • 368. Strada Sebe T. Niculae, sold.

 • 369. Strada Sebeș

 • 370. Strada Sebesana

 • 371. StradaSegona

 • 372. Strada Șelari

 • 373. Strada Selimbar

 • 374. Strada Sepcari

 • 375. Strada Serbau Ghita, sold.

 • 376. Strada Sfanta Vineri

 • 377. Strada Sfanțul Dumitru

 • 378. Strada Sihleanu Alexandru Zamfir, poet

 • 379. Strada Siminocului

 • 380. Strada Sinesti

 • 381. Strada Sintesti

 • 382. Strada Sita R. Vasîle, serg,

 • 383. Strada Slanic

 • 384. Strada Smardan

 • 385. Strada Soarelui

 • 386. Strada Soimari

 • 387. Strada Sperantia D, Theodor

 • 388. Strada Spiesti

 • 389. Strada Spiridon Matei, sold. • 392. Strada Ștefan Constantin, sold.

 • 393. Strada Stefanescu Teodor

 • 394. Strada Stelea Spătarul

 • 395. Strada Știrului

 • 396. Strada Stiubei

 • 397. Strada Țărăncuței

 • 398. Strada Tainița

 • 399. Strada Tarnoveanu Mihail

 • 400. Strada Tattarescu Gheorghe, pictor

 • 401. Strada TecluNicolae

 • 402. Strada Teodorescu Constantin, sold.

 • 403. Strada Teodorescu Gh. Dem.

 • 404. Strada Teodorini Elena

 • 405. Strada Ticus

 • 406. Strada Tiglina

 • 407. Strada Tina M. Petre, sold.

 • 408. Strada Tina Radu, sold.

 • 409. Strada Ținutului

 • 410. Strada Tomis

 • 411. Strada Toneanu Vasile

 • 412. Strada Tonitza Nicolae, pictor

 • 413. Strada Traian

 • 414. Strada Trandafirul Roșu

 • 415. Strada Trapezului

 • 416. Strada Trifoi

 • 417. Strada Trilului

 • 418. Strada Troscotului

 • 419. Strada Tuculescu Ion

 • 420. Strada Tudor Gheorghe Bogdan


 • 421. Strada Tudor Ion, sold.

 • 422. Strada Tufanica

 • 423. Strada Turturelelor

 • 424. Strada Unitatii

 • 425. Strada Văilor

 • 426. Strada Valaori luliu, prof.

 • 427. Strada Valea Buzăului

 • 428. Strada Valea Mieilor

 • 429. Strada Valea Sadului

 • 430. Strada Valsanesti

 • 431. Strada Vameșului

 • 432. Strada Vântului

 • 433. Strada Varasti

 • 434. Strada Vârtej Gheorghe, serg.

 • 435. Strada Verdetei

 • 436. Strada Vericescu

 • 437. Strada Vîntila Vodă

43S. Strada Virginia

 • 439. Strada Viscul de Sus

 • 440. Strada Vitejilor

 • 441. Strada Vitioara

 • 442. Strada Vlad Dracu

 • 443. Strada Vlad Judetu

 • 444. Strada Viabila

 • 445. Strada Vlahuta Alexandru

 • 446. Strada Vlaicu Vodă

 • 447. Strada Voiculescu Vasilc

 • 448. Strada Voineasa

 • 449. Strada Voinescu Ion

 • 450. Strada Voinicului

 • 451. Strada Voioșiei

 • 452. Strada Vorcnet

 • 453. Strada Vrqului

 • 454. Strada Vulcan Judetu

 • 455. Strada Vulturilor

 • 456. Strada Zarafi

 • 457. Strada Zarzărilor

 • 458. Strada Zborului

 • 459. Strada Zemes

 • 460. Strada Zimni cea

 • 461. Strada ZizinAnexa nr. 2

ITINERARII DE PATRULARE

Biroul 1 -

ZONA 1 cu delimitare zonală:

Calea Călărasilor-Bd. Hristo Botcv-Bd. Carol I-Bd. Regina Ellsabeta-Calea Victoriei-Splaiul Independenței-Bulevardul Unirii - Bd. Decebal - Calea Calarasilor

 • •  Subzona 1

Calea Călărasilor-Bd. Hristo Botev-Bd. Carol I-Bd. Regina Elîsabeta-Calea Victoriei-Splaiul Independenței-Bulevardul Unirii- str, Traian - Calea Calarasilor;

 • •  Subzona 2

Calea Călărașilor - str. Traian - Bulevardul Unirii- Bd. Decebal - Calea Calarasilor

BIROUL 2 -

ZONA 2 cu delimitare zonală:

Splaiul Unirii - Bd. Unirii - Piața Alba lulia -Bd. Burebista - Calea Dudești -Bd. Camil Ressu - Str. Fizicienilor — Str. Releului - Splaiul Unirii -Bd. Unirii..

• Subzona 1

Bd. Unirii - Lucian Blaga - Calea Vitan - Șos. M. Bravo - Splaiul Unirii - Bd.

Unirii.

• Subzona 2

Bd. Unirii - Bd. Burebista - Calea Dudețti - Bd. Camil Ressu - Bd. Râmnicul Sărat - Calea Vitan - Lucian Blaga - Bd. Unirii.

• Subzona 3

Bd. Camil Ressu - Str. Fizicienilor - Str. Releului - Splaiul Unirii - Șos. Mihai Bravu - Calea Vitan - Râmnicul Sărat - Bd. Camil Ressu.

 • •  Subzona 1

Piața Alba lulia - Bd. Decebal - Șos. Mihai Bravu - Str. Baba Novac - Câmpia Libertății - Str. Liviu Rebreanu - Bd. Camil Ressu - Calea Dudești - Bd. Burebista - Piața Alba lulia.

 • •  SubzonaZ

Șos. Mihai Bravu - Limită Sector 3 ( Bd. Basarabia) - Bd. Nicolae Grigorescu - Str. Constantin Brâncuși - Str. Baba Novac - Șos. Mihai Bravu.

 • •  Subzona 3

Str. Baba Novac - Str. Constantin Brâncuși - Bd. Nicolae Grigorescu - Bd. Cam.1’ Ressu - Str. Liviu Rebreanu - Câmpia Libertății - Str. Baba Novac

 • •  Subzona 4

Bd. Nicolae Grigorescu - Limită Sector 3 ( Bd. Basarabia) - Bd. 1 Decembrie 1918 -Str. Liviu Rebreanu - Bd. Nicolae Grigorescu.

 • •  Subzona 5

Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Basarabia - Str. Industriilor - Str. losifești - Drumul între Tarlale - Drumul Gura Sadicului (Str. Vâls nești) - Str. Petre Petre - Str. Cioplea - Bd. 1 Decembrie 1918.

 • •  Subzona 6

Șos. Dudești Pantelimon - Șos. Gării Cățelu - Str. Industriilor - Șos. Dudești

Pantelimon

Biroul 4

ZONA 4 cu delimitare zonală:

Str. Releului - Str. Fizicienilor - Bd. Camil Ressu - Bd. Nicolae Grigorescu - Str. Liviu Rebreanu - Str. Brățării - Drumul Gura Baducului - Drumul între Tarlale -Drumul Lunca Cetății - Splaiul Unirii - Str. Releului

Subzona1Str. Releului - Str. Fizicienilor - Bd. Camil Ressu - Bd. NicolaeGrigorescu - Str.

Liviu Rebreanu - Bd. 1 Decembrie 1918 - Str. Trapezului - Str. Vitioara - Drumul Malul Mierii - Splaiul Unirii - Str. Releului.

Subzona2

Str. Trapezului - Str. Vitioara - Drumul Malul Mierii - Splaiul Unirii - Drumul Lunca Cetății - Bd. Th. Pallady - Str. Trapezului.

Subzona3

Bd. 1 Decembrie 1918 - Str. Brățării - Drumul Gura Sadicului - Drumul între

Tarlale - Bd. Th. Pallady - Bd. 1 Decembrie 1918

10


Anexa nr. 3


STAREA CONTRAVENȚIONALĂ PE ANUL 2019 COMPARATIV CU ANUL 2018


2018


2019


P.V. cu avertisment scris; 58

HCGMB 114/2004 Suma stabilita: 407500.00 Suma achitata: 54000.00

Total procese verbale: 479 P.V. cu avertisment scris; 12

HCGMB118/2004 Suma stabilita: 475100.00 Suma achitata: 3000.00

Total procese verbale: 7976

P.V. cu avertisment scris: 963

HCGMB 120/2010 Suma stabilita: 8676900.00 Suma achitata: 754650.00


1-------------------------------------------------------------------------------------------------!

P.V. cu avertisment scris: 126 Suma stabilita: 90000.00

' Suma achitata: 9000.00

1 Total procese verbale: 323 ’ P.V. cu avertisment scris: 2 Suma stabilita: 332500.00

Suma achitata: 0.00


HCGMB 122/2010


HCGMB 124/2008


HCGMB 180/2017


Total procese verbale: 1 P.V. cn avertisment scris: 0

Suma stabilita: 5000.00 Suma achitata; 0.00


Total procese verbale: 1632 P.V. cu avertisment scris: 953 Suma stabilita: 371600.00 Suma achitata: 60950.00

Total procese verbale: 4 P.V. cu avertisment scris: 2 Suma stabilita: 2000.00 Suma achitata: 0.00


Total procese verbale: 22 P.V. cu avertisment scris: 12

HCGMB 216/2006   Suma stabilita: 30700.00

Suma achitata: 3000.00

Total procese verbale: 232 P.V. cu avertisment scris: 5

HCGMB 233/2000 Suma stabilita: 81000.00

Sui    chita ta: 300.00


HCGMB 304/2009


HCLS3 229/2013


Total procese verbale: 936 P.V. cu avertisment scris: 18 Suma stabilita: 97870.00 Suma achitata: 12975.00

Total procese verbale: 496 P.V. eu avertisment scris: 286 Suma stabilita: 174900.00 Suma achitata: 35000-00


HCLS3 313/2017


Total procese verbale: 692

P.V. cu avertisment scris: 36

Suma stabilita: 1631550.00

Suma achitata: 368550.00


Total procese verbale: 42266 P.V. cu avertisment scris: 8370

i Suma stabilita: 46968900.00 Suma achitata: 856085.00

I Total procese verbale: 2

< P.V. cu avertisment scris: 0 Suma stabilita: 3000.00 Suma achitata: 1000.00

! Total procese verbale: 2007

I P.V. cn avertisment scris: 1087 Suma stabilita: 481700.00

I Suma achitata; 53250.00

, Total procese verbale: 5 P.V. cu avertisment scris: 5

j Suma stabilita: 0.00 Suma achitata: 0.00

1 Total procese verbale: 14 P.V. cu avertisment scris: 8

’ Suma stabilita: 18000.00 Suma achitata: 1500.00

Total procese verbale: 73

; P.V. cu avertisment scris: 0

I Suma stabilite: 23100.00

I Suma achitata: 0.00

Total procese verbale: 329

| P.V. cn avertisment scris: 67

. Suma stabilita: 34900.00 Suma achitata: 312.50

] Total procese verbale: 242 P.V. cu avertisment scris: 150 Suma stabilita: 69000.00

| Suma achitata: 8500.00

Totai procese verbale: 805 P.V, cu avertisment scris: 128 Suma stabilita: 1563000.00

Suma achitata: 187000.006412

HCLS3 422/2013

Total procese verbale: 69 P.V. cn avertisment scris; 6 Suma stabilita: 15300.00 Suma achitau: 0.00

Total procese verbale: 6

P.V. cu avertisment scris: 0

Suma stabilita: 1200.00

Suma achitate: 0.00

13

HCLS3 567/2017

Total procese verbale: 201 P.V. cu avertisment scris: 84 Suma stabilita: 77000.00 Suma achitau: 5000.00

Total procese verbale: 58

P.V. cu avertisment scris: 19 Suma stabilita: 21100.00 Suma achitata: 1000.00

14

HCLS3 78/2004

Total procese verbale; 36 P.V. cu avertisment scris: 0 Suma stabilita: 36000.00 Suma achitata: 7600.00

Tatăl procese verbale: 4 P.V. cu avertisment scris: 0

Suma stabilita: 3500.00 Sama achitata: 250410

15

HG 348/2004

Total procese verbale; 1 P.V. cu avertisment scris; 0 Suma stabilita: 1500.00 Suma achitata: 500.00

Total procese verbale: 2 P.V. cu avertisment scris: 0

Suma stabilita: 10400.00 Suma achitata: 40004)0

16

HG 661/2001

Total procese verbale: 0

P.V. cu avertisment scris: 0

Suma stabilita: 0.00

Suma achitata: 0.00

17

LEGEA 12/1990

Total procese verbale: 884 P.V. cu avertisment scris: 271 Suma stabilita: 1205100.00 Suma achitata: 29500.00

Total procese verbale: 595 P.V. cu avertisment scris: 83 Suma stabilita: 373000.00 Suma achitata: 0.00

18

LEGEA 185/2013

Total procese verbale: 2 P.V. cu avertisment scris: 0 Suma stabilita: 2000.00 Suma achitata: 500.00

19

LEGEA 203/2004

Total procese verbale: 1 P.V. cu avertisment scris: 0 Suma stabilita: 1000.00 Suma achitata: 0.00

Total procese verbale: 1

P.V. cu avertisment scrie: 1

Suma stabilita: 0.00

Suma achitata: 0.00

20

LEGEA 211/2011

Total procese verbale: 6 P.V. cn avertisment scris: 0 Suma stabilita: 1150002)0

Suma achitata: 15000.00

Total procese verbale: 5 P.V. cu avertisment scris: 0 Suma stabilita: 1200004)0

Suma achitata: 10000.00

21

LEGEA 230/2007

Total procese verbale: 3 P.V. cu avertisment scris: 1

Suma stabilita: 1000.00

Suma achitata: 0.00

22

LEGEA 24/2007

Total procese verbale: 1280

P.V. cu avertisment scris: 225

Suma stabilita: 197150.00 Suma achitata: 35300.00

Total procese verbale: 237 P.V. cu avertisment scris: 65 Suma stabilita: 393004)0 Suma achitata: 4050.00

23

LEGEA 252/2003

Total procese verbale: 3 P.V. cn avertisment scris: 0

Suma stabilita: 2500.00

Suma achitata: 1500.00

Total procese verbale: 1 P.V. cu avertisment scris: 0 Suma stabilita: 2000.00 Suma achitata: 0.00

24

LEGEA 349/2002

Total procese verbale: 945 P.V. cu avertisment scris: 129 Suma stabilita: 113900.00 Suma achitata: 16350.00

Total procese verbale: 483 P.V. cu avertisment scris: 47 Suma stabilita: 51250.00 Suma achitata: 2475.00

25

LEGEA 421/2002

Total procese verbale: 61 P.V. cu avertisment scris: 0

Suma stabilita: 63500.00

Suma achitata: 18006790

Total procese verbale: 39

P.V. eu avertisment scris: 1

Suma stabilita: 41500.00              _.

Suma achitate: 7500.00                  *

26

LEGEA 448/2006

Total procese verbale: 17

P. V. cu avertisment scris: 12

Suma stabilita: 3400.00

Suma achitata: 800.00

Total procese verbale: 27 P.V. cu avertisment scris: 15

Suma stabilita: 12000.00

Suma achitata: 21000.00

27

LEGEA 50/1991

Total procese verbale: 156

P.V. cu avertisment scris; 0

Sama stabilita; 601500.00

Suma achitata: 241000.00

Total procese verbale: 176 P.V. cu avertisment scris: 0 Suma stabilita: 462500X10

Suma achitata: 106000.00

28

LEGEA 54/2012

Total procese verbale: 68 P.V. cu avertisment scris: 55 Suma stabilita: 16000.00 Suma achitata: 0.00

Total procese verbale: 31

P.V. cu avertisment scris: 27

Suma staMUta: 3300.00

Suma achitata: 0.00

29

LEGEA 60/1991

Total procese verbale: 2

P.V. cu avertisment scris: 0

Suma stabilita: 2000.00

Suma achitata: 1000.00

30

LEGEA 61/91 R4

Total procese verbale: 8893 P.V. cu avertisment scris: 446 Suma stabilita: 1602540,00 Suma achitata: 236570.00

Total procese verbale: 4512 P.V. cu avertisment scris: 200

Suma stabilita: 814100.00 Suma achitata: 36500.00

31

OG 99/2000

Total procese verbale: 174 P.V. cu avertisment scris: 0 Suma stabilita: 178500X10 Suma achitata: 61200.00

Total procese verbale; 106

P.V, cu avertisment scris: 0

Suma stabilita: 61400X10

Suma achitata: 18200X10

32

OUG 195/2002/R

Total procese verbale: 8618 P.V. cu avertisment scris: 2028 Suma stabilita: 2660307.00 Suma achitata: 491629.00

Total procese verbale: 8170

P.V. cu avertisment scris: 2364

Suma stabilita: 2540515.00 Suma achitate: 162991.00

33

OUG 195/2005

Total procese verbale: 27

P.V. cu avertisment scris: 0

Suma stabilita: 876000.00

Suma achitata: 225500.00

Total procese verbale: 5 P.V. cu avertisment scris: 0 Suma stabilit*: 265000X10

Suma achitata: 0.00

34

OUG 55/2002

Total procese verbale: 7 P.V. cu avertiunent scris: 0

Suma stabilita: 10500.00 Suma achitata: 1500.00

Total procese verbale: 7

P.V. cu avertisment scris: 0

Suma stabilita: 8000.00

Suma achitata: 0.00

35

LEGEA 101/2006

Total procese verbale: 164

P.V. cu avertisment scris: 0

Suma stabilita: 259000.00

Suma achitata: 14500.00

36

HCGMB 212/2000

Total procese verbale: 1

P.V. cu avertisment scris; 0

Suma stabilita: 1500.00

Suma achitata: 0.00

TOTAL

Total procese verbale: 34117 P.V. cu avertisment scris: 5602 Suma stabilita: 19735817.00 Suma achitata: 2680874.00

Total procese verbale: 60853 P.V. cu avertisment scris: 12765 Suma stabilita: 54675465.00 Suma achitata: 1505113.50


CABINET PRIMARTELEFON (004oii) 31803 aj -sSFAX (004011) 31803 04E-MAILabin«primar®primjdtj.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București


REFERAT DE APROBARE


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

I Data.^^rfr'^...5r^<^


a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine șl Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3 pentru anul 2020

Asigurarea ordinii publice reprezintă o cerință esențială a stabilității interne care garantează asigurarea condițiilor corespunzătoare unui nivel socialmente acceptabil de respectare a normelor de drept și de conduită civică, ce permite exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, precum $1 funcționarea structurilor specifice statului de drept și se caracterizează prin credibilitatea instituțiilor, sănătatea și morala publică, starea de normalitate în organizarea și desfășurarea vieții politice, sociale și economice, în concordanță cu normele juridice, etice, morale, religioase și de altă natură, general acceptate de societate.

Potrivit Ordinului nr. 92/2011 al Ministrului Administrației și Internelor, Planul de ordine și siguranță publică este document operativ de lucru prin care se organizează anual activitatea structurilor de poliție locală pentru menținerea ordinii și siguranței publice pe teritoriul unei unități/subdiviziuni administrativ teritoriale în cooperare cu celelalte structuri cu atribuții pe linie de ordine publică.

La elaborarea Planului de ordine și siguranță publică se au în vedere aspectele ce privesc amplasarea geografică a teritoriului, populația, evenimentele social-economice, politice sau religioase, manifestări le tradiționale periodice, starea infracțională și contravențională înregistrată în anul anterior, precum si modul de organizare și concepția de acțiune a efectivelor Poliției Locale Sector 3 pe linia asigurării ordinii șl siguranței publice pe teritoriul Sectorului 3, în cooperare cu celelalte forțe din cadrul structurilor de ordine publică, în scopul prevenirii și combaterii fenomenului infracțional care afectează siguranța cetățenilor și imaginea sectorului.

Planul de ordine și siguranță publică al Sectorului 3 pentru anul 2020, avizat favorabil de către Comisia Locală de Ordine Publică, după aprobarea Consiliului Local al Sectorului 3, se înaintează Poliției Sectorului 3, în vederea asigurării unui management integrat al acțiunilor desfășurate în colaborare cu Poliția Locală Sector 3, cu scopul menținerii ordinii și siguranței publice, prevenirea și combaterea infracționalității de către toate structurile cu atribuții în domeniul de referință.

Luând în considerare cele prezentate, precum și raportul de specialitate nr. 364704/25.05.2020 al Direcției Generale de Poliție Locală, am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

TELEFON (004 031) 430 30 30 int «n f {004 03'} 43033 30 - lut zel FAX {004 azi] 340 07 37 BMAIL dlrectorgen ^primirlej.fo Str. Ion Țuculescu nr. 42, Ci, Sector 3,031615, București

Nr. 364704/25.05.2020


RAPORT DE SPECIALITATE

Planul de Ordine și Siguranță Publică al Sectorului 3 este document operativ de lucru în baza căruia se organizează anual activitatea și se materializează concepția de acțiune a efectivelor Poliției Locale Sector 3 pe linia asigurării ordinii și siguranței publice pe teritoriul Sectorului 3, în cooperare cu celelalte forțe din cadrul structurilor de ordine publică, sub autoritatea Primarului Sectorului 3, în scopul prevenirii și combaterii fenomenului infracțional care afectează siguranța cetățenilor și imaginea sectorului.

Procedurile și cadrul general privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică, îl reprezintă Legea nr. 155/2010 - legea poliției locale, republicată, Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale și Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de ordine și siguranță publică al politiei locale.

în acest sens, metodologia de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale precizează că acest document operativ de lucru se elaborează până la data de 15 aprilie a fiecărui an sau ori de câte ori survin modificări în evoluția situației operative, ori cu privire la efectivele de poliție locală participante la activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice.

Conform prevederilor art.29, pct.(l), lit.c) din Legea nr.l 55/2010 -legea poliției locale și art.3 din Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr.92/2011, Comisia Locală de Ordine Publică elaborează planul de ordine și siguranță publică ce va fi supus aprobării autorității deliberative a unității administrative-teritoriale.

La elaborarea planului se au în vedere, în mod obligatoriu, concepția șî modurile de acțiune stabilite prin Planul Unic de Ordine și Siguranță Publică elaborate la nivelul Sectorului 3, datele principale de interes operativ puse la dispoziție de către reprezentantul structurii teritoriale a Poliției Sectorului 3 în Comisia Locală de Ordine Publică, propunând totodată modul de organizare a zonelor de siguranță publică, locurile/perimetrele de acțiune și zonele de patrulare.

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

Ținând cont de recomandarea Comisiei Locale de Ordine Publică, cea care a elaborat Planul de ordine și siguranță publică al Sectorului 3 pentru anul 2020, urmând să fie supus spre aprobare autorității deliberative, acest document operativ împreună cu hotărârea Consiliului Local de aprobare a acestuia se înaintează Poliției Sectorului 3, în vederea asigurării unui management integrat al acțiunilor desfășurate în colaborare cu Poliția Locală Sector 3, cu scopul menținerii ordinii și siguranței publice, prevenirea și combaterea infracționalității de către toate structurile cu atribuții în domeniul de referință.

Deasemenea, Poliția Locală Sector 3 în colaborare cu Poliția Sectorului 3 și alte forțe cu atribuții pe linie de ordine publică, asigură măsurile polițienești necesare pentru desfășurarea evenimentelor social - economice, politice, cultural - sportive și religioase m condiții normale, în scopul prevenirii faptelor antisociale și a evenimentelor negative ce pot apărea pe timpul acestora.

Având în vedere faptul că proiectul de modificare a Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3, elaborat de Comisia Locală de Ordine Publică în ședința din data de 25.05.2020, respectă prevederile legale și structura impusă prin Ordinul nr.92/2011 al Ministrului Administrației și Internelor, propunem spre analiză și promovare un proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor aduse Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3 pentru anul 2020.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT D

BUCUREȘTI

Ținând cont de recomandarea Comisiei Locale de Ordine Publică, cea care a elaborat Planul de ordine și siguranță publică al Sectorului 3 pentru anul 2020, urmând să fie supus spre aprobare autorității deliberative, acest document operativ împreună cu hotărârea Consiliului Local de aprobare a acestuia se înaintează Poliției Sectorului 3, în vederea asigurării unui management integrat al acțiunilor desfășurate în colaborare cu Poliția Locală Sector 3, cu scopul menținerii ordinii și siguranței publice, prevenirea și combaterea infracționalității de către toate structurile cu atribuții în domeniul de referință.

Dcascmenea, Poliția Locală Sector 3 în colaborare cu Poliția Sectorului 3 și alte forțe cu atribuții pe linie de ordine publică, asigură măsurile polițienești necesare pentru desfășurarea evenimentelor social - economice, politice, cultural — sportive și religioase în condiții normale, în scopul prevenirii faptelor antisociale și a evenimentelor negative ce pot apărea pe timpul acestora.

Având în vedere faptul că proiectul de modificare a Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3, elaborat de Comisia Locală de Ordine Publică în ședința din data de 25.05.2020, respectă prevederile legale și structura impusă prin Ordinul nr.92/2011 al Ministrului Administrației și Internelor, propunem spre analiză și promovare un proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor aduse Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3 pentru anul 2020.

COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ SECTOR 3 BUCUREȘTI

AVIZ

Referitor la Planul de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3, analizând întreaga documentație pusă la dispoziție de conducerea instituției

COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ,

întrunită în ședința din data de 25 MAI 2020,

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) lit. c), respectiv art. 30 lit. g) din Legea nr. 155/2010 — legea poliției locale, precum și art. 24 din Regulamentul-cadru al Poliției Locale

acordă

PLANULUI DE ORDINE ȘI SIG


PRIMARUL SECTORULUI 3


ȘEFUL POLIȚIEI SECTORULĂ PUBLICĂ AL POLIȚIEI LOCALE CTOR3


ȘEFUL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 3


SECRETARUL SECTORULUI 3


CONSILIER LOCAL MARINEAȚĂ MA ICEL


CONSILIER LOCAL VOICU ALIN IO


CONSILIER LOCAL VOINEAINOCEN


TAR


TELEFON (004033) 430 30 30 iot 401 ( (004031) 4303330-106401 FAX (004021)3400751 E-MAIL dlrcctorgen®prlmarfe3 _ra Str. Ion Țucukscu nr. 42,Ci, Sector 3,031615, BucureștiStimate Domnule Primar


în conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010 - legea po

Ministrului Administrației și Internelor nr.92/2011 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale, Comisia Locală de Ordine Publică a elaborat în ședința din data de 25.05.2019, proiectul de modificare a Planului de ordine și siguranță publică a Sectorului 3, ținând cont de concepția și modurile de acțiune stabilite prin Planul Unic de Ordine și siguranță Publică elaborai la nivelul Sectorului 3, precum și datele de interes operativ puse la dispoziție de către reprezentantul structurii teritoriale a Poliției Române în Comisia Locală de Ordine Publică, fiind de acord cu modul de organizare a zonelor de siguranță publică, locurile/perimetrele de acțiune și zonele de patrulare.

Constatându-sc faptul că respectă prevederile legale și structura impusă prin Ordinul nr.92/2011 al Ministrului Administrației și Internelor, vă propunem spre analiză și aprobare, promovarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor aduse Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3.

Anexăm prezentei, proiectul de hotărâre.DIRECTOR GENERAL


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT III

Victor NEAJGlS-MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi /


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită m. ședința din data de                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul.......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA J

DOBRE ALEXANDRU

PÂUN1CĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN