Hotărârea nr. 181/2020

HCLS3 nr.181 din 23.06.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr.5 a HCLS 3 nr.101/29.04.2020 referitoare la salariile de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale

Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 23.06.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 390047/CP/l 5.06.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 388395/15.06.2020 al Direcției Organizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

 • -  Adresa nr. 388535/ 15.06.2020 a Direcției Organizare Resurse Umane;

In conformitate cu prevederile:

 • -  HCLS 3 nr.43/26.02.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, modificată prin HCLS 3 nr. 127/27.05.2020;

 • -  HCLS 3 nr. 101/29.04.2020 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

 • -  Art.417 și art.552 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 8 alin.(l) și art. 11 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 159 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data prezentei, Anexa nr. 5 a Hotărârii nr. 101 din 29.04.2020 a Consiliului Local Sector 3 referitoare la salariile de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCLS 3 nr. 101/29.04.2020 rămân neschimbate.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică și Direcția Organizare Resurse Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR.

DIN 23.06.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA LA H.C.L.S.3 NR...SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-țis

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

_

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

n

S.S.

13500

2

Director general adjunct

n

S.S.

13000

3

Director executiv

II

s.s.

12800

4

Director executiv adjunct

n

S.S.

12500

5

Șef serviciu

n

S.S.

12100

6

Șef birou

n

S.S.

11000

7

Șef serviciu (audit)

n

S.S.

12500

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/

Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții mblice

superior

0

S.S.

6240

1

6708

2

7043

3

7395

4

7580

5

7770

Expert/Inspector/

Consilier juridic/

Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

principal

0

S.S.

5160

1

5547

2

5824

3

6115

4

6268

5

6425

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ inspector de protecție :ivilă/Consilier achiziții Biblice

asistent

0

S.S.

5100

1

5483

2

5757

3

6045

4

6196

5

6351

Expert/Inspector/

Consilier juridic/

Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

debutant

0

S.S.

3882

1

4173

2

4382

3

4601

4

4716

5

4834

2

Referent de specialitate

superior

0

S.S.D.

5400

1

5805

2

6095

3

6400

4

6560

5

6724

Referent de specialitate

principal

0

S.S.D.

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

Referent de specialitate

asistent

0

S.S.D.

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Referent de specialitate

debutant

0

S.S.D.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

3

Referent

superior

0

S.M.

4625

1

4972

2

5221

3

5482

4

5619

5

5759

Referent

principal

0

S.M.

4320

1

4644

2

4876

3

5120

4

5248

5

5379

Referent

asistent

0

S.M.

4260

1

4580

2

4809

3

5049

4

5175

5

5304

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-tia

Nivel studii

Salariul de bază Legea-cadru nr.153/2017 salariu baza

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

n

S.S.

13800

2

Director general adjunct

u

S.S.

13000

3

Director

ii

S.S.

12800

4

Director adjunct

n

S.S.

12600

5

Șef serviciu

ii

S.S.

12100

6

Șef birou

n

S.S.

11000

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

S.S.

8316

i

8940

2

9387

3

9856

*

4

10102

5

10355

Inspector de specialitate/ Consilier

I

0

S.S.

7700

1

8278

2

8692

3

9127

4

9355

5

9589

Inspector de specialitate/ Consilier

n

0

S.S.

7000

1

7525

2

7901

3

8296

4

8503

5

8716

Inspector de specialitate/ Consilier

—---i---------------

debutant

0

S.S.

6720

1

7224

2

7585

3

7964

4

8163

5

8367

2

Inspector/Referent

IA

0

S.S.D

7300

i

7848

2

8240

3

8652

4

8868

5

9090

_ Inspector/Referent

I

0

S.S.D.

6800

1

7310

2

7676

3

8060

4

8262

5

8469

Inspector/Referent

II

0

S.S.D.

6200

1

6665

2

6998

3

7348

4

7532

5

7720

Inspector/Referent

debutant

0

S.S.D.

5800

1

6235

2

6547

3

6874

4

7046

5

7222

3

Referent

IA

0

S.M.

6300

1

6773

2

7112

3

7468

4

7655

5

7846

Referent

I

0

S.M.

6020

1

6472

2

6796

3

7136

4

7314

5

7497

i

deferent

n

0

S.M.

5600

1

6020

2

6321

3

6637

4

6803

5

____   6973

Referent

debutant

0

S.M.

5320

1

5719

2

6005

3

6305

4

6463

5

6625

4

Muncitor calificat

I

0

M/G

6860

1

7375

2

7744

3

8131

4

8334

5

8542

Muncitor calificat

II

0

M/G

6440

1

6923

2

7269

3

7632

4

7823

5

8019

Muncitor calificat

III

0

M/G

6160

1

6622

2

6953

3

7301

4

7484

5

7671

Muncitor calificat

IV

0

M/G

5880

1

6321

2

6637

3

6969

4

7143

5

7322

5

Muncitor necalificat

I

0

M/G

4480

1

4816

2

5057

3

5310

4

5443

5

5579

Muncitor necalifîcat

II

0

M/G

4340

1

4666

2

4899

3

5144

4

5273

5

5405

6

Șofer

I

0

1 M/G

6300

1

6773

2

7112

3

7468

4

7655

5

7846

Șofer

n

0

M/G

6020

1

6472

2

6796

3

7136

4

7314

5

7497

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Serviciul Promovare Instituțională

Serviciul Revitalizare Urbană

Biroul Ridicări Auto

Compartiment Diriginți de Șantier

Biroul Monitorizare, întreținere și Reparații

Director adjunct Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Mecanizare

Serviciul Marcaje și Colmatări

Serviciul Reparații Domeniu Public

Serviciul 1 întreținere și Reparații Străzi


Serviciul 2 întreținere și Reparații Străzi

Serviciul Recondiționări Alei și Parcări

Biroul Producție și Raportări

Director adjunct Direcția Parcări și Amenajare Urbană

Serviciul Amenajare Urbană

Serviciul Ridicări Topografice și Avize

Serviciul Administrare Complex Acvatic

Biroul Proceduri și Mentenanță Amenajări Urbane

Serviciul Trasări

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,

dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pctl-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  PRIMĂRIA*>


  ■ • ■www.primarie3.r0


TELEFON (004 02)j 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimsr4j1primsrie3.ro

Cafea Dudețti nr. 191, Sector 3.031 b34 București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

a proiectului privind modificarea Anexei nr.5 a HCLS 3 nr.101/29.04.2020 referitoare la salariile de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

Față de prevederile Hotărârii nr. 101 din 23.04.2020 adoptată de către Consiliul Local Sector 3 referitoare la salariile de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație", utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, sunt propuse următoarele modificări:

> la Anexa nr.S - Funcții contractuale de execuție vor fi introduse și salariile de bază pentru funcțiile de natură contractuală, nou înființate, prin Hotărârea nr. 127 din 27.05.2020 a Consiliului Local Sector 3, corespunzătoare funcției de inspector/referent cu studii superioare de scurtă durată (S.S.D.), pentru toate gradele (IA, I, II Debutant) și gradațiile aferente (0,1, 2,3, 4 și 5), după cum urmează:

 • •  Inspector/ Referent gradul IA S.S.D gradația 0 - 7.300 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul IA S.S.D gradația 1 - 7.848 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul IA S.S.D gradația 2 - 8.240 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul IA S.S.D gradația 3 - 8.652 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul IA S.S.D gradația 4 - 8.868 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul IA S.S.D gradația 5 - 9.090 lei

 • •  Inspector/Referent gradul I S.S.D gradația 0-6.800 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul I S.S.D gradația 1 - 7.310 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul I S.S.D gradația 2 - 7.676 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul I S.S.D gradația 3 - 8.060 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul I S.S.D gradația 4 - 8.262 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul I S.S.D gradația 5 - 8.469 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul II S.S.D gradația 0 - 6.200 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul II S.S.D gradația 1 - 6.665 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul II S.S.D gradația 2 - 6.998 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul II S.S.D gradația 3 - 7.348 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul II S.S.D gradația 4 - 7.532 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul ll S.S.D gradația 5 - 7.720 lei • •  Inspector/ Referent gradul debutant S.S.D gradația 0 - 5.800 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul debutant S.S.D gradația 1 - 6.235 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul debutant S.S.D gradația 2 - 6.547 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul debutant S.S.D gradația 3 - 6.874 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul debutant S.S.D gradația 4-7.046 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul debutant S.S.D gradația 5 - 7.222 lei

Luând în considerare cele menționate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 388395/15.06.2020 al Direcției Organizare Resurse Umane, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL resurseumanegjlprimarie3.ro Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. înregistrare: 388395/15.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotărâre referitor la modificarea Anexei nr. 5 a H. C.L.S.3 nr.101/29.04.2020privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrulfamiliei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate

al Primarului Sectorului 3

Având în vedere:

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.43/26.02.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.127/27.05.2020;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 101/23.04.2020 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

 • -  prevederile art.417 și art.552 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  prevederile art. 8 alin.(l) și art.l 1 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

“ Art. 8. - Criterii generale

 • (1) Ierarhizarea posturilor în vederea stabilirii salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție și a indemnizațiilor de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul aceluiași domeniu, are la bază următoarele criterii generale:

 • a) cunoștințe și experiență;

 • b) complexitate, creativitate și diversitate a activităților:

 • c) judecata și impactul deciziilor;

 • d) responsabilitate, coordonare și supervizare;

 • e) dialog social și comunicare;

 • f) condiții de muncă;

 • g) incompatibilități și regimuri speciale.

Art 11. - (1) Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale, din instituțiile și serviciile publice de interes local și județean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților.

 • (2) Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I Ut. A pct. 111 și cap. II Ut. A pct. IV.

 • (3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.

 • (4) Nivelul veniturilor salariate se stabilește, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3), fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului București, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraș, municipiu, sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli. „

 • -  art. 159 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   grila propusă cu salariile de bază pentru funcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cuprinse în Anexa nr. 5 din H.C.L.S.3 nr. 101/23.04.2020, cu consultarea sindicatului reprezentativ.

Față de prevederile H.C.L.S.3 nr. 101/23.04.2 U2U privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, modificările propuse sunt următoarele:

la Anexa nr.5 - Funcții contractuale de execuție vor fi introduse și salariile de bază pentru funcțiile de natură contractuală, nou înființate, prin H.C.L.S. 3 nr. 127/27.05.2020, corespunzătoare funcției de inspector/referent cu studii superioare de scurtă durată (S.S.D.), pentru toate gradele (IA, I, II, Debutant) și gradațiile aferente (0, 1, 2, 3, 4 și 5), după cum urmează:

 • •  Inspector/ Referent gradul IA S.S.D gradația 0 - 7.300 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul IA S.S.D gradația 1 - 7.848 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul IA S.S.D gradația 2 - 8.240 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul IA S.S.D gradația 3 - 8.652 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul IA S.S.D gradația 4 - 8.868 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul IA S.S.D gradația 5 - 9.090 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul I S.S.D gradația 0 - 6.800 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul I S.S.D gradația 1 - 7.310 lei

 • •  Inspector/Referent gradul I S.S.D gradația 2 - 7.676 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul I S.S.D gradația 3 - 8.060 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul I S.S.D gradația 4 - 8.262 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul I S.S.D gradația 5 - 8.469 lei

DIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANE

 • •  Inspector/ Referent gradul II S.S.D gradația 0 - 6.200 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul II S.S.D gradația 1 - 6.665 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul II S.S.D gradația 2 - 6.998 lei

 • •  Inspector/Referent gradul II S.S.D gradația 3 - 7.348 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul II S.S.D gradația 4 - 7.532 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul II S.S.D gradația 5 - 7.720 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul debutant S.S.D gradația 0 - 5.800 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul debutant S.S.D gradația 1 - 6.235 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul debutant S.S.D gradația 2 - 6.547 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul debutant S.S.D gradația 3 — 6.874 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul debutant S.S.D gradația 4 - 7.046 lei

 • •  Inspector/ Referent gradul debutant S.S.D gradația 5 - 7.222 lei

ca urmare a celor prezentate, propunem modificarea și înlocuirea Anexei nr.5 din H.C.L.S.3 nr. 101/23.04.2020 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA LA RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 388395/15.06.2020

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGILCADRL NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-țis

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

n

S.S.

13500

2

Director general adjunct

n

S.S.

13000

3

Director executiv

n

S.S.

12800

4

Director executiv adjunct

n

S.S.

12500

5

Șef serviciu

n

S.S.

12100

6

Șef birou

u

S.S.

11000

7

Șef serviciu (audit)

n

S.S.

12500

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

superior

0

S.S.

6240

1

6708

2

7043

3

7395

4

7580

5

7770

Expert/Inspector/

Consilier juridic/

Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții sublice

principal

0

S.S.

5160

1

5547

2

5824

3

6115

4

6268

5

6425

i

Sxpert/Inspector/

Consilier juridic/ inspector de protecție :ivilă/Consilier achiziții mblice

asistent

0

S.S.

5100

1

5483

2

5757

<

3

6045

i

4

6196

5

6351

Expert/Inspector/

Consilier juridic/

Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

debutant

0

S.S.

3882

1

4173

2

4382

3

4601

4

4716

5

4834

2

Referent de specialitate

superior

0

S.S.D.

5400

1

5805

2

6095

3

6400

4

6560

5

6724

Referent de specialitate

principal

0

S.S.D.

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

Referent de specialitate

asistent

0

S.S.D.

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Referent de specialitate

debutant

0

S.S.D.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

3

Referent

superior

0

S.M.

4625

1

4972

2

5221

3

5482

4

5619

5

5759

Referent

principal

0

S.M.

4320

1

4644

2

4876

3

5120

4

5248

5

5379

Referent

asistent

0

S.M.

4260

1

4580

2

4809

3

5049

4

5175

5

5304

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-tia

Nivel studii

Salariul de bază Legea-cadru nr.153/2017 salariu baza

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

n

S.S.

13800

2

Director general adjunct

ii

S.S.

13000

3

Director

ii

S.S.

12800

4

Director adjunct

ii

S.S.

12600

5

Șef serviciu

n

S.S.

12100

6

Șef birou

n

S.S.

11000

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

S.S.

8316

i

8940

2

9387

3

9856

4

10102

5

10355

Inspector de specialitate/ Consilier

1

0

S.S.

7700

1

8278

2

8692

3

9127

4

9355

5

9589

Inspector de specialitate/ Consilier

II

0

S.S.

7000

1

7525

2

7901

3

8296

4

8503

5

8716

Inspector de specialitate/ Consilier

debutant

0

S.S.

6720

1

7224

2

7585

3

7964

4

8163

5

8367

2

Inspector/Referent

IA

0

S.S.D

7300

i

7848

2

8240

3

8652

4_

8868

5

9090

Inspector/Referent

I

0

S.S.D

6800

1

7310

2

7676

3

8060

4

8262

5

8469

Inspector/Referent

II

0

S.S.D.

6200

1

6665

2

6998

3

7348

4

7532

5

7720

Inspector/Referent

debutant

0

S.SJ).

5800

1

6235

2

6547

3

6874

4

7046

5

7222

3

Referent

IA

0

S.M.

6300

1

6773

2

7112

3

7468

4

7655

5

7846

Referent

I

0

S.M.

6020

1

6472

2

6796

3

7136

4

7314

5

7497

1

leferent

n

0

S.M.

5600

1

6020

2

6321

3

6637

4

6803

5

6973

Referent

debutant

0

S.M.

5320

1

5719

2

6005

3

6305

4

6463

5

6625

4

Muncitor calificat

I

0

M/G

6860

1

7375

2

7744

3

8131

4

8334

5

8542

Muncitor calificat

II

0

M/G

6440

1

6923

2

7269

3

7632

4

7823

5

8019

Muncitor calificat

ni

0

M/G

6160

1

6622

2

6953

3

7301

4

7484

5

7671

Muncitor calificat

IV

0

M/G

5880

1

6321

2

6637

3

6969

4

7143

5

7322

5

Muncitor necalificat

I

0

M/G

4480

1

4816

2

5057

3

5310

4

5443

5

5579

Muncitor necalificat

II

0

M/G

4340

1

4666

2

4899

3

5144

4

5273

5

5405

6

Șofer

I

0

M/G

6300

i

6773

2

7112

3

7468

4

7655

5

7846

Șofer

n

0

M/G

6020

1

6472

2

6796

3

7136

4

7314

5

7497

*NOTĂ:

 • 1 In conformitate cu prevederile arL8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Serviciul Promovare Instituțională

Serviciu] Revitalizare Urbană

Biroul Ridicări Auto

Compartiment Diriginți de Șantier

Biroul Monitorizare, întreținere și Reparații

Director adjunct Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Mecanizare

Serviciul Marcaje și Colmatări

Serviciul Reparații Domeniu Public

Serviciul 1 întreținere și Reparații Străzi

Serviciul 2 întreținere și Reparații Străzi

Serviciul Recondiționări Alei și Parcări

Biroul Producție și Raportări

Director adjunct Direcția Parcări și Amenajare Urbană

Serviciul Amenajare Urbană

Serviciul Ridicări Topografice și Avize

Serviciul Administrare Complex Acvatic

Biroul Proceduri și Mentenanță Amenajări Urbane

Serviciul Trasări

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în . cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, / j

dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlu).

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.6O pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.  PRIMĂRIA

  SECTORULUI

  BUCUREȘTIDIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANE

VTELEFON (004 021) 318 03 23.28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL resurseumane@primarie3.r0

)                                  Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr.înregistrare: 387367/12.06.2020

CĂTRE,

- SINDICATUL “FORUM” DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ-

Având în vedere:

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.43/26.02.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, modificată prin H.C.L.S.3 nr. 127/27.05.2020;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 101/29.04.2020 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

 • -  prevederile art.417 și ait.552 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  prevederile art. 8 alin.(l) și art.ll din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  ait.159 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Față de cele menționate, vă convocăm de urgență în vederea consultării grilei de salarizare propuse pentru funcțiile cuprinse în Anexa nr.5 a H.C.L.S.3 nr. 101/29.04.2020, atașată prezentei.

PRIMAR,

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

Negoita Robert Sorin

Director executiv, 12/06/2020 13.22*30 UTC+02

Eugenia Demeter


RFMFTFR Dlgitaliysignedby L/CIVIC I Cîl DEMETEREUGENIA

EUGENIA 13:17:44 +03'00’


întocmit, Valentina Minculescu

MINCULESCU

VALENTINA

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată ți datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.5

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr. ort.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-țh

Nivel i studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13500

2

Director general adjunct

II

S.S.

13000

3

Director executiv

II

S.S.

12800

4

Director executiv adjunct

n

S.S.

12500

5

Șef serviciu

n

S.S.

12100

6

Șef birou

II

S.S.

11000

7

Șef serviciu (audit)

II

S.S.

12500

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

superior

0

S.S.

6240

1

6708

2

7043

3

7395

4

7580

5

7770

ixpert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

principal

0

S.S.

5160

1

5547

2

5824

3

6115

4

6268

5

6425

Expert/Inspector/

Consilier juridic/ nspector de protecție :iviIă/Consilier achiziții publice

asistent

0

S.S.

5100

1

5483

2

5757

3

6045

4

6196

5

6351

Expert/Inspector/

Consilier juridic/

Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

debutant

0

S.S.

3882

1

4173

2

4382

3

4601

4

4716

5

4834

2

Referent de specialitate

superior

0

S.S.D.

5400

1

5805

2

6095

3

6400

4

6560

5

6724

Referent de specialitate

principal

0

S.S.D.

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

Referent de specialitate

asistent

0

S.S.D.

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Referent de specialitate

debutant

0

S.S.D.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

3

Referent

superior

0

S.M.

4625

1

4972

2

5221

3

5482

4

5619

5

5759

Referent

principal

0

S.M.

4320

1

4644

2

4876

3

5120

4

5248

5

5379

&M)64      ?o///Wu /'o^t

Referent

asistent

0

S.M.

4260

1

4580

2

4809

3

5049

4

5175

5

5304

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

WAAl Po/^Clu

Nr. cri.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-tia

Nivel

studii

Salariul de bază Legea-cadru nr.153/2017 salariu baza

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

n

S.S.

13800

2

Director general adjunct

ii

S.S.

13000

3

Director

ii

S.S.

12800

4

Director adjunct

ii

S.S.

12600

5

Șef serviciu

ii

S.S.

12100

6

Șef birou

n

S.S.

11000

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

S.S.

8316

i

8940

2

9387

3

9856

4

10102

5

10355

Inspector de specialitate/ Consilier

I

0

S.S.

7700

1

8278

2

8692

3

9127

4

9355

5

9589

Inspector de specialitate/ Consilier

II

0

S.S.

7000

1

7525

2

7901

3

8296

4

8503

5

8716

Inspector de specialitate/ Consilier

debutant

0

S.S.

6720

1

7224

2

7585

3

7964

4

8163

5

8367

2

Inspector/Referent

IA

0

S.S.D

7300

1

7848

2

8240

3

8652

_4

8868

5

9090

Inspector/Referent

I

0

S.S.D.

6800

1

7310

2

7676

3

8060

4

8262

5

8469

Inspector/Referent

II

0

S.S.D.

6200

1

6665

2

6998

3

7348

4

7532

5

7720

Inspector/Referent

debutant

0

S.S.D.

5800

1

6235

2

6547

3

6874

4

7046

5

7222

3

leferent

IA

0

S.M.

6300

1

6773

2

7112

3

7468

4

7655

5

7846

Referent

I

0

S.M.

6020

1

6472

2

6796

3

7136

4

7314

5

7497

î

leferent

n

-

0

S.M.

5600

1

6020

2

6321

3

6637

4

6803

5

69731

Referent

debutant

0

S.M.

5320

i

5719

2

6005

3

6305

4

6463

5

6625

4

Muncitor calificat

I

0

M/G

6860

1

7375

2

7744

3

8131

4

8334

5

8542

Muncitor calificat

II

0

M/G

6440

1

6923

2

7269

3

7632

4

7823

5

8019

Muncitor calificat

III

0

M/G

6160

1

6622

2

6953

3

7301

4

7484

5

7671

Muncitor calificat

IV

0

M/G

5880

1

6321

2

6637

3

6969

4

7143

5

7322

5

Muncitor necalificat

I

0

M/G

4480

1

4816

2

5057

3

5310

4

5443

5

5579

Muncitor necalificat

n

0

M/G

4340

1

4666

2

4899

3

5144

4

5273

5

5405

6

Șofer

I

0

M/G

6300

1

6773

2

7112

3

7468

4

7655

5

7846

Șofer

9

II

0

M/G

6020

1

6472

2

6796

3

7136

4

7314

1

5

7497

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Serviciul Promovare Instituțională

Serviciul Revitalizare Urbană

Biroul Ridicări Auto

Compartiment Diriginți de Șantier

Biroul Monitorizare, întreținere și Reparații

Director adjunct Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Mecanizare

Serviciul Marcaje și Colmatări

Serviciul Reparații Domeniu Public

Serviciul 1 întreținere și Reparații Străzi

Serviciul 2 întreținere și Reparații Străzi

Serviciul Recondiționări Alei și Parcări

Biroul Producție și Raportări

Director adjunct Direcția Parcări și Amenajare Urbană

Serviciul Amenajare Urbană

Serviciul Ridicări Topografice și Avize

Serviciul Administrare Complex Acvatic

Biroul Proceduri și Mentenanță Amenajări Urbane

Serviciul Trasări

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime Ia nivel maxim;

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,

  & cmm G A vw FbtiMv
dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cn modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.
  PRIMĂRIA

  SECTORULUI

  BUCUREȘTI


  DIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANE


  -------www.primarie3.r0  TELEFON (004 ou) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL resurs2umane@primarie3.ro

  Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București


  Nr. înregistrare: 388535/15.06.2020


  CĂTRE


  COMPARTIMENT CABINET P


  Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • •  Raportul de specialitate al Direcției Organizare Resurse Umane înregistrat cu nr.388395/15.06.2020;

 • •  Proiectul de hotărâre referitor la completarea Anexei nr.5 a H.C.L.S.3 nr. 101/29.04.2020 privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrulDatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul Îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Văputeți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnală ți datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul de pe ordinea de zi/ entarea ordinii de zi a ședinței ordin are/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de......a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....îZk....

de pe ordinea de zi / suplimentarea- ordinii de zi a. ședinței ordinare/extraordinarB, și consideră că acesta A FOST / NUAEQSJ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG ar. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL /-NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNieĂADRlANA

MEMBRI:      '

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISITAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

HONȚARU VALERICAMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....75......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extxâ&rdiflafe din data de


Comisia de administrație publică locală, juridiciL apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data                            a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ...... de pe ordinea de zi ! suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/exjiaerdniăre, și consideră că acesta A FOST / NL^A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:

PELINARU CORNEL
BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU


PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN